ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2010/2011 1

2 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie z materiałami niejawnymi. III. Terminarz prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu maturalnego. IV. Zasady obiegu informacji. V. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu. VI. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół Egzaminacyjny PZE Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny ZN Zespół Nadzorujący OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna 2

3 I. Podstawa prawna. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami). II. Postępowanie z materiałami niejawnymi. 1. Zbiory zestawów zadań do części ustnej oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi w tym kartami odpowiedzi oraz innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej odbiera, sprawdza i zabezpiecza przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (SZE) w obecności wiceprzewodniczącego lub innego członka SZE. 2. Materiały niejawne przechowywane są w szkolnej kasie pancernej 3. Dostęp do materiałów niejawnych mają: dyrektor szkoły (przewodniczący SZE) zastępca przewodniczącego SZE inne osoby posiadające pisemne upoważnienie dyrektora szkoły (przewodniczącego SZE) 4. Pisemne upoważnienie jest wydawane na sesję egzaminacyjną w danym roku szkolnym. 5. Szkolenie dotyczące postępowania z materiałami niejawnymi przeprowadza przewodniczący SZE na tydzień przed sesją egzaminacyjną. 6. Członkowie SZE oraz osoby biorące udział w egzaminie maturalnym mają obowiązek podpisać oświadczenie o przestrzeganiu zasad ustalonych w postępowaniu z materiałami niejawnymi. 7. Oświadczenia o przestrzeganiu zasad ustalonych w postępowaniu z materiałami niejawnymi wchodzą w skład dokumentacji egzaminu maturalnego. 8. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych zadania przewodniczącego SZE przejmuje jego zastępca o czym niezwłocznie powiadamia dyrektora OKE oraz sporządza notatkę służbową na tę okoliczność. 3

4 III. Terminarz prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu maturalnego Zadania realizowane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym odbywa się egzamin maturalny DATA do 30 listopada do 17 grudnia do 22 grudnia do 8 kwietnia do 10 kwietnia do 10 czerwca ZADANIE Przewodniczący SZE przekazuje radzie pedagogicznej, rodzicom i uczniom informacje o zasadach, organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu. Przewodniczący SZE powierza na piśmie wyznaczonym nauczycielom języka polskiego opracowanie listy tematów do części ustnej egzaminu maturalnego. Przewodniczący SZE informuje uczniów klas przedmaturalnych o możliwości zgłaszania przez nich propozycji tematu (tematów) do realizacji w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Uczniowie mogą zgłaszać nauczycielowi języka polskiego propozycje tematów na egzamin ustny. Nauczyciele języka polskiego przedstawiają przewodniczącemu SZE listę tematów do części ustnej egzaminu maturalnego. Nauczyciele języka polskiego zapoznają uczniów klas przedmaturalnych ze szkolną listą tematów. 4

5 Zadania realizowane w roku szkolnym, w którym odbywa się egzamin maturalny DATA do 10 września do 17 września do 17 września do 17 września do 30 września do 30 września Termin podany przez OKE Kraków do 7 lutego do 15 lutego ZADANIE Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący SZE przekazuje uczniom oraz ich rodzicom informacje o zasadach, organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu. Przewodniczący SZE przekazuje uczniom treść komunikatu dyrektora CKE o szczegółowym harmonogramie egzaminów maturalnych. ( w tym o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym i poprawkowego) Przewodniczący SZE przekazuje uczniom klas maturalnych druki deklaracji wraz z informacją o sposobie ich wypełnienia. Zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem wychowawcy klasy) wypełnione deklaracje maturalne o wstępnym wyborze przedmiotów egzaminacyjnych i poziomu egzaminu. Uprawnieni zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem wychowawcy klasy) wypełnione wnioski o dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dołączając orzeczenia Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych. Próbny egzamin maturalny. Zdający przekazują przewodniczącemu SZE ( za pośrednictwem wychowawcy klas ) wypełnione deklaracje maturalne o ostatecznym wyborze przedmiotów egzaminacyjnych i poziomie egzaminu wraz z opinią z P P-P o warunkach i formie dostosowania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwentów. Przewodniczący SZE przesyła w formie elektronicznej do OKE informacje o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego. 5

6 nie później niż 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu czyli do 04 marca nie później niż 2 miesiące przed terminem egzaminu czyli do 04 marca nie później niż 2 miesiące przed terminem egzaminu czyli do 04 marca nie później niż 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu czyli do 04 marca 4 tygodnie przed rozpoczęciem egzaminów z języka polskiego w części ustnej czyli do 04 kwietnia na miesiąc przed terminem części pisemnej egzaminu czyli do 04 kwietnia Przewodniczący SZE powołuje na piśmie swojego zastępcę, oraz członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący SZE przedstawia powołanym osobom listę ich zadań i obowiązków, procedurę przebiegu egzaminu maturalnego, wzory protokołów egzaminu wraz z określeniem sposobu ich wypełnienia, wewnątrzszkolną instrukcję postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i konsekwencje wynikające z jej nieprzestrzegania oraz odbiera od członków PZE oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem. Przewodniczący SZE informuje zdających o wyznaczonym miejscu zdawania egzaminu w przypadku braku możliwości powołania PZE dla przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w szkole macierzystej. Przewodniczący SZE przekazuje uczniom treść komunikatu dyrektora CKE dotyczącego pomocy, z jakich mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów. Przewodniczący SZE ustala i ogłasza zdającym zasady korzystania z pomocy na poszczególnych egzaminach w części pisemnej. Przewodniczący SZE ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzenia części ustnej egzaminu i przesyła go niezwłocznie do dyrektora OKE i dyrektorów szkół, z których pochodzą uczniowie skierowani na egzamin. Zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego) bibliografię i wykaz sprzętu niezbędnego do prezentacji. Przewodniczący SZE powołuje spośród członków SZE zespoły nadzorujące (ZN). 6

7 4 tygodnie przed terminem części pisemnej egzaminu czyli do 04 kwietnia do 30 kwietnia co najmniej na tydzień przed terminem części pisemnej egzaminu Przewodniczący SZE informuje zdających, że w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów mają prawo zwrócić się poprzez dyrektora szkoły z wnioskiem (wraz załączonym dokumentami) do dyrektora OKE o wyznaczenie egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie. Przewodniczący SZE zgłasza do OKE informację dotyczącą usunięcia z listy zdających uczniów, którzy nie ukończyli szkoły. Przewodniczący SZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków PZE i ZN ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do PZE i ZN w innych szkołach. Nauczycieli spoza szkoły zapoznaje z Wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego. Przewodniczący SZE odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganie ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. tydzień przed terminem rozpoczęcia egzaminów z języka polskiego w części ustnej 6 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej Zdający przekazuje przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego) ramowy plan prezentacji na egzamin z języka polskiego w części ustnej. Przewodniczący SZE udostępnia do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład PZE teczki uczniów z dokumentacją prezentacji wybranego tematu. 1 dzień przed rozpoczęciem egzaminów z danego języka obcego w części ustnej Przewodniczący SZE udostępnia do wglądu nauczycielom, wchodzącym w skład PZE zestawy zadań oraz kryteria oceniania do części ustnej egzaminu z danego języka obcego. 7

8 najpóźniej dzień przed danym egzaminem w danej sesji w przeddzień egzaminu z informatyki od 04 maja w każdym dniu w którym odbywa się egzamin najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku dwa dni od daty otrzymania wniosku zgodnie ze wskazaniem dyrektora OKE od 04 maja do 27 maja do dwóch dni po każdym egzaminie w części pisemnej i ustnej niezwłocznie po zakończeniu części ustnej od 06 czerwca pierwszy tydzień czerwca od 06 czerwca do 17czerwca Przewodniczący SZE stwierdza i odnotowuje w dokumentacji egzaminu uprawnienie do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie dostarczonego zaświadczenia laureata /finalisty danej olimpiady. Zdający egzamin z informatyki ma prawo w obecności administratora (opiekuna) pracowni komputerowej oraz członka zespołu nadzorującego zapoznać się z poprawnością działania komputera na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Egzaminy w części pisemnej. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora OKE (poprzez dyrektora szkoły) udokumentowany wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym, jeśli zdający z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego zgodnie z harmonogramem. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek zdającego o dodatkowy termin egzaminu maturalnego i informuje o swojej decyzji zdającego. Decyzja dyrektora jest ostateczna. Przewodniczący SZE dostarcza dokumentację części pisemnej egzaminu maturalnego. Egzaminy w części ustnej. Zdający ma prawo złożyć do dyrektora OKE odwołanie, jeśli uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia. Przewodniczący SZE przekazuje do OKE uporządkowaną dokumentację części ustnej egzaminu. Egzaminy pisemne w terminie dodatkowym Dyrektor CKE ogłasza na stronie informację o miejscu i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym 8

9 niezwłocznie po otrzymaniu wyników części pisemnej z OKE tj. 30 czerwca po wydaniu świadectw dojrzałości Przewodniczący ogłasza wyniki części pisemnej wydaje absolwentom świadectwo dojrzałości wraz z odpisem i aneksy wraz z odpisami. Przewodniczący SZE informuje o miejscu i terminie składania deklaracji do kolejnej sesji egzaminacyjnej zdających, którzy nie zdali egzaminu chcą ponownie przystąpić do egzaminu w celu podwyższenia jego wyniku, lub chcą przystąpić do egzaminu z przedmiotów dodatkowych. Przewodniczący SZE przekazuje do OKE imienne potwierdzenie wydania świadectw wraz z wyszczególnieniem osób które ich nie odebrały w wyznaczonym terminie oraz zwraca do OKE nieodebrane świadectwa. 30 czerwca Przewodniczący SZE przekazuje absolwentom informacje o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej. do 7 lipca Przewodniczący SZE odbiera oświadczenia absolwentów o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego do 10 lipca Przewodniczący ZSE przekazuje do OKE informacje w formie elektronicznej dotyczące zgłoszeń do sesji poprawkowej. do 14 dni po Zdający ma prawo zwrócić się do dyrektora OKE z pisemnym otrzymaniu wnioskiem o udostępnienie do wglądu sprawdzonego wyników części i ocenionego arkusza egzaminacyjnego wraz z kartą pisemnej odpowiedzi. 23 sierpnia Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym sierpnia Egzaminy ustne w terminie poprawkowym Informacje dla zainteresowanych uczniów i nauczycieli dotyczące szczegółowego harmonogramu działań będą ogłoszone przed rozpoczęciem każdej sesji egzaminacyjnej nauczycielom i uczniom przystępującym w danej sesji 9

10 IV. Zasady obiegu informacji. 1. Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego w tym zasady organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu podawane są na szkolnych tablicach ogłoszeń, stronie internetowej oraz przekazywane w formie ustnej przez: dyrektora szkoły/wicedyrektora: - uczniom na godzinach z wychowawcą - rodzicom na spotkaniach z rodzicami - nauczycielom na posiedzeniach rady pedagogicznej wychowawców klas uczniom na godzinach z wychowawcą nauczycieli uczniom na lekcjach z przedmiotów wchodzących w skład egzaminu maturalnego 2. Dokumenty i materiały informacyjne ( w tym np.: do ćwiczeń) związane z egzaminem maturalnym gromadzone są w bibliotece szkolnej i udostępniane uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. 3. Przewodniczący SZE nie później niż do dnia poprzedzającego zimową przerwę świąteczną danego roku szkolnego informuje uczniów klas przedmaturalnych o możliwości zgłoszenia przez nich propozycji tematu (tematów) do realizacji w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku następnym. Uczeń pisemne zgłoszenie kieruje do nauczyciela języka polskiego przez sekretariat szkoły. Termin zgłaszania tematów upływa z dniem 8 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego egzamin maturalny. 4. Wychowawcy klas informują uczniów oraz ich rodziców o warunkach i trybie jego zdawania omawiając prawa i obowiązki osoby przystępującej do egzaminu maturalnego w oparciu o rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z dn. 30 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami). Informacje te przekazują nie później niż do 30 kwietnia roku poprzedzającego egzamin maturalny. 5. Dyrektor/wicedyrektor informuje rodziców na zebraniach z rodzicami, uczniów na godzinach z wychowawcą, nauczycieli na radzie pedagogicznej o procedurach i przebiegu egzaminu maturalnego nie później niż do 17 września roku szkolnego, w którym uczniowie przystępują do matury. 6. Uczniowie ostatnich klas maturalnych, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego składają do dyrektora szkoły pisemną deklarację dotyczącą wyboru: 10

11 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków z określeniem przedmiotów zdawalnych jako obowiązkowe i dodatkowe poziomu egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy oraz w części pisemnej z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe tematu z języka polskiego w części ustnej egzaminu maturalnego wybranego ze szkolnej listy tematów przedmiotów zdawanych dodatkowo środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania spośród dostępnych w szkole i znajdujących się na liście ogłoszonej przez dyrektora CKE na stronie (dotyczy zdających egzamin maturalny z informatyki jako przedmiotu dodatkowego). Do deklaracji zdający może dołączyć zaświadczenie o wyrażeniu zgody lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych * 7. Wstępną pisemną deklarację dotyczącą wyboru (jak w punkcie 6) uczniowie składają w terminie do 30 września roku szkolnego w którym przystępują do egzaminu. 8. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija z dniem 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczącej wyboru przedmiotów i poziomu egzaminu. 9. Nauczyciele przedmiotów wchodzących w skład egzaminu maturalnego organizują konsultacje dla uczniów w/g planu zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. 10. W terminach podanych przez OKE organizowany jest próbny egzamin maturalny organizacją i przebiegiem egzaminu kieruje dyrektor szkoły, udział uczniów w próbnym egzaminie maturalnym jest dobrowolny, wyniki próbnego egzaminu maturalnego omawiają i analizują nauczyciele przedmiotowi z uczniami przedstawiając wnioski do realizacji. 11. Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej następuje po przedstawieniu stosownego zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady (wykaz olimpiad przedmiotowych na daną sesję egzaminacyjnych ogłasza dyrektor CKE na stronie nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu. 12. Na wniosek ucznia przewodniczący SZE zgodnie z wytycznymi CKE dostosowuje warunki i formę zdawania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych. Wniosek taki należy * dla potrzeb rekrutacji na studia 11

12 złożyć do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny. Opinię poradni psychologiczno pedagogicznej należy dołączyć nie później niż do 15 października. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej powinna być wydana nie wcześniej niż 4 lata przed terminem egzaminu i nie później niż do 30 września roku szkolnego w którym odbywa się egzamin maturalny. 13. Uczeń, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach a zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym składa do dyrektora szkoły deklarację do dnia 7 lutego roku szkolnego w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Dotyczy to również uczniów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia jego wyniku. 14. Uczeń, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwał egzamin maturalny może przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego. 15. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego ma prawo wystąpić z udokumentowanym wnioskiem do dyrektora OKE (poprzez dyrektora szkoły) o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu maturalnego nie później niż w dniu, którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. V. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu. 1. Przewodniczący SZE powierza na piśmie zespołowi nauczycieli języka polskiego opracowanie listy tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego. Termin powierzenia upływa z dniem 22 grudnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywa się egzamin maturalny. 2. Zespół nauczycieli języka polskiego opracowuje listę tematów i przedkłada ją przewodniczącemu SZE do 10 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny w którym odbywa się egzamin maturalny. 3. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego do nauczyciela języka polskiego poprzez sekretariat szkoły w formie pisemnej od 22 grudnia do 8 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywa się egzamin maturalny. 4. Nauczyciel języka polskiego przedstawia temat zaproponowany przez ucznia zespołowi nauczycieli opracowującemu listę tematów, a członkowie zespołu podejmują decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu tematu. Zespół sporządza protokół i przekazuje go przewodniczącemu SZE, a o podjętej decyzji nauczyciel zawiadamia zainteresowanego ucznia. 5. Dyrektor szkoły do 10 września danego roku szkolnego ogłasza na stronie internetowej oraz przez wywieszenie na szkolnej 12

13 tablicy ogłoszeń listę tematów z języka polskiego obowiązujących w czasie sesji egzaminacyjnej danego roku szkolnego. 6. Uczniowie przekazują za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego przewodniczącemu SZE bibliografię oraz wykaz niezbędnego sprzętu do prezentacji na 4 tygodnie przed terminem egzaminów ustnych. 7. Uczniowie przedstawiają za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego przewodniczącemu SZE ramowy plan swojej prezentacji co najmniej tydzień przez terminem egzaminów ustnych. 8. Pisemne opracowanie ucznia powinno być wykonane na formacie A4 pismem komputerowym lub maszynowym oraz podpisane imieniem i nazwiskiem. Powinno znajdować się w teczce papierowej, której strona tytułowa powinna być opisana wg wzoru (załącznik nr 1a). 9. Przewodniczący SZE przekazuje przewodniczącemu przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego (PZE) teczki uczniów, zawierające bibliografię ramowy plan prezentacji, sprzęt niezbędny do prezentacji (załącznik nr 1b, 1c) na 6 dni przed terminem egzaminu. 10. Przewodniczący PZE otrzymane teczki przechowuje w sekretariacie szkoły, a po zakończeniu egzaminów zdaje przewodniczącemu SZE. 11. Przewodniczący SZE opracowuje i ogłasza na stronie oraz na szkolnej tablicy szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego nie później niż dwa miesiące przed terminem części pisemnej. Harmonogram zawiera informacje o miejscu, dacie i orientacyjnej godzinie zdawania egzaminu oraz podaje przybliżoną godzinę ogłoszenia wyników w danym dniu. 12. Przewodniczący SZE przesyła niezwłocznie dyrektorowi OKE harmonogram części ustnej. 13. Przewodniczący SZE uzgadnia z dyrektorami innych szkół zgodę na oddelegowanie nauczycieli uczestniczących w PZE nie później niż do końca grudnia danego roku szkolnego. 14. Przewodniczący SZE, nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem części ustnej egzaminu maturalnego organizuje szkolenie PZE oraz przydziela zadania jej członkom. 15. Przewodniczący SZE udostępnia do wglądu członkom PZE zestawy zadań do części ustnej z języków obcych na 1 dzień przed egzaminem. 16. Przewodniczący PZE po zapoznaniu członków kryteriami zestawami egzaminacyjnymi oraz kryteriami oceny zwraca zestawy przewodniczącemu SZE. 17. Spotkania członków PZE organizuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podając termin, miejsce i godzinę spotkania w uzgodnieniu z przewodniczącym SZE, który to spotkanie nadzoruje. 18. Przewodniczący PZE na 1 godzine przed rozpoczęciem egzaminu pobiera od przewodniczącego SZE: 13

14 listę zdających druki protokołów zestawy zadań 19. Po ogłoszeniu wyników egzaminu przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu SZE dokumentację egzaminu oraz uporządkowane zestawy zadań egzaminacyjnych i podpisane protokoły. 14

15 (Załącznik nr 1a) strona tytułowa imię i nazwisko Temat: Zespół Szkół Energetycznych im. gen. Władysława Sikorskiego TECHNIKUM NR 8 15

16 (Załącznik nr 1b) Imię i nazwisko Klasa Bibliografia Wykaz niezbędnego sprzętu do prezentacji: Rzeszów

17 (Załącznik nr 1c) Imię i nazwisko Klasa Ramowy plan prezentacji Materiały pomocnicze Rzeszów

18 VI. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej. 1. Przewodniczący SZE organizuje szkolenie i przydziela zadania członkom zespołów nadzorujących (ZN) co najmniej na tydzień przed terminem egzaminu w części pisemnej. 2. W dniu egzaminu na 1 godzinę przed jego rozpoczęciem przewodniczący oraz członkowie ZN biorą udział w odprawie przeprowadzonej przez przewodniczącego SZE (przypomnienie zadań i obowiązków, procedury przebiegu egzaminu, ustalenie sposobu kontaktowania się w sytuacjach szczególnych). 3. Przewodniczący ZN w dniu egzaminu na 20 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu odbiera od przewodniczącego SZE w obecności przedstawiciela zdających materiały egzaminacyjne przeznaczone dla zdających w danej sali. 4. Przewodniczący ZN odpowiada za punktualne rozpoczęcie i zakończenie egzaminu na danym poziomie. 5. Czynności organizacyjne przed egzaminem powinny zakończyć się przed godziną rozpoczęcia egzaminu ogłoszoną przez dyrektora CKE. 6. Miejsca w sali egzaminacyjnej są ponumerowane. 7. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. 8. Zdający egzamin wchodzą do sali egzaminacyjnej zgodnie z listą 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu po uprzednim wylosowaniu stolika. 9. Przewodniczący ZN kieruje pracą zespołu i przydziela zadania organizacyjne jej członkom. 10. Przewodniczący ZN rozmieszcza członków zespołu w sali egzaminacyjnej tak, aby zapewnić możliwość nadzorowania wszystkich zdających. 11. Każdy zdający powinien posiadać długopis (pióro z czarnym tuszem/ atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego, a ponadto może korzystać z materiałów pomocniczych, które są przygotowane w każdej sali oraz z własnych przyborów pomocniczych. Informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający dyrektor CKE zamieszcza na stronie internetowej nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego. 12. Przewodniczący ZN wydziela na sali dwa miejsca, w których umieszcza materiały pomocnicze. 13. Zdający, który chce skorzystać z materiałów pomocniczych zgłasza ten fakt przewodniczącemu ZN, który zezwala na korzystanie z nich. 14. Zdający zgłasza przewodniczącemu ZN braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z nową kartą odpowiedzi. 15. Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego z kartą odpowiedzi przewodniczący ZN zamieszcza w protokole, który czytelnie podpisuje zdający. 18

19 16. Przewodniczący ZN w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego informuje o tym fakcie przewodniczącego SZE poprzez członka ZN. W takim przypadku przewodniczący SZE przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu. Informację o przeprowadzeniu i unieważnieniu egzaminu przewodniczący SZE umieszcza w protokole. 17. Przewodniczący ZN przyjmuje od zdających zgłoszenie wcześniejszego zakończenia pracy i kieruje do wyznaczonego członka ZN w celu sprawdzenia prawidłowości kodowania i odbioru pracy. 18. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań zdający odkładają arkusze egzaminacyjne na brzeg stołu i pozostają na miejscach. Członkowie odbierają prace i sprawdzają poprawność kodowania. 19. Po zakończeniu egzaminu uporządkowane i zapakowane zgodnie z instrukcją arkusze przewodniczący ZN przekazuje przewodniczącemu SZE. 20. Przewodniczący ZN w dniu poprzedzającym egzamin z języka obcego przygotowuje i sprawdza sprzęt potrzebny do odtwarzania płyt, zwracając uwagę na parametry ustawień, które zapewniają dobrą słyszalność odtwarzania materiału egzaminacyjnego. 21. Wyniki części pisemnej egzaminu zostaną ogłoszone zdającym niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE ( z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych). Instrukcja została przedstawiona nauczycielom na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu r. 19

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2 W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Data do 10 września do 30 września do 21 grudnia Zadanie Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012 Data Zadanie do 12 września Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący SZE przekazuje uczniom

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2012/2013 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2013/2014 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku OKE w Warszawie HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku Regulacja prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2016/2017 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2017/2018 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Hrubieszów 2014 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Postępowanie z materiałami niejawnymi 3. Terminarz

Bardziej szczegółowo

Terminarz organizacji egzaminu maturalnego

Terminarz organizacji egzaminu maturalnego Terminarz organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie Terminarz: L.P. Czynność Termin 1 2 Umieszczenie na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2015 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Słupsk 2009/2010 1 Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1.

Bardziej szczegółowo

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2008 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi a) Materiały egzaminacyjne oraz arkusze (zbiory zestawów zadań do części

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1 1. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. a) Materiały egzaminacyjne przechowywane

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przedmioty obowiązkowe 1. Część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru j. angielski, j, francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski 2.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

W opracowaniu zastosowano następujące skróty: Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2013r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2013r. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE- Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku Rok szkolny 2013/2014 1 Spis treści I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja maturalna 2011

Instrukcja maturalna 2011 Instrukcja maturalna 2011 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 1. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa dyrektorowi szkoły (przewodniczącemu szkolnego

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r. SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH 21 września 2012r. MATURA - CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2016

EGZAMIN MATURALNY 2016 1 EGZAMIN MATURALNY 2016 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2009 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Rok szkolny 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? 1 Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego. Matura 2016 język polski (bez określania poziomu) język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (bez określania poziomu) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 I Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1. Zabezpieczanie i przechowywanie materiałów egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r.

ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r. ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE- Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi... str. 2 II. Zasady

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH Spis treści: I. Instrukcja postępowania z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W RAWICZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Opracowano na podstawie : Rozporządzenia MEN w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2012/2013 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku Egzamin maturalny w 2013 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku- Białej III Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskigo

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku- Białej III Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskigo Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym nr XI w Salezjańskim Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2008/09 Wykaz skrótów: PZE

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18

Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18 Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18 I. Procedura tworzenia list tematów i przechowywania bibliografii

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku.

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. SALON MATURZYSTÓW 1 Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. 2 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja 2012/2013

Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja 2012/2013 Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja / Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2010 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski -

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn 1 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Myślenice, 2015-01-07 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach tel. 012

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego w Zamościu Akademicka Zamość tel./fax

I Liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego w Zamościu Akademicka Zamość tel./fax I Liceum Ogólnokształcące im Jana Zamoyskiego w Zamościu Akademicka 8 22-400 Zamość tel./fax 084 639 22 06 e-mail: zam.1lo@2com.pl Egzamin maturalny 2013/2014 Procedury organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP- SP nr 16 w Studzienicach. Załącznik nr 3

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP- SP nr 16 w Studzienicach. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W ŁOMŻY

EGZAMIN MATURALNY ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W ŁOMŻY EGZAMIN MATURALNY 2014 Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

I. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI

I. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM, LICEUM PROFILOWANYM I TECHNIKUM W ZSOIZ W MOŃKACH I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi....

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego 78-220 TYCHOWO w Tychowie ul. Parkowa 20 tel.( 094) 311 55 07, fax 78-220 Tychowo ul. Parkowa 20, tel/fax. (094) 3115506 e-mail : zs-t@wp.pl www.zsptychowo.pl

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ich zabezpieczenie.

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ich zabezpieczenie. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZUJĄCA W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu w roku szkolnym 2015/2016 1 Rozdział I POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. Uchwała Nr 136/2013 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu. Wewnątrzszkolna instrukcja

Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu. Wewnątrzszkolna instrukcja Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego rok szkolny 2014/2015 I Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2014/2015 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 1 EGZAMIN MATURALNY 2017 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku Egzamin maturalny w 2017 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku? Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane

Bardziej szczegółowo

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany Dz. U. Nr 199, poz. 2046 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 (opracowana na podstawie: Informacji

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie:

Opracowano na podstawie: Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Rok szkolny 2014/ 2015 Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa Matura - maj 2015 absolwenci technikum tegoroczni i lat ubiegłych, liceum lata ubiegłe I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Opracowano na podstawie Rozporządzenia z 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 OPIS EGZAMINU Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od maja do września. Egzamin maturalny zdawany jest

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze rok szkolny 20014/2015 MATURA 2015 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2018 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2018 roku EGZAMIN MATURALNY w 2018 roku Egzamin maturalny w 2018 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego rok szkolny 2013/2014 Załącznik do Procedur

Bardziej szczegółowo

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 1. Obowiązki zdającego a) Zdający przystępuje do egzaminu i zdaje obowiązkowo: - w części ustnej egzaminy z następujących przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 w ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. W. ST. REYMONTA W CZARTAJEWIE Czartajew 2011 1 Zawartość 1 POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza w jakim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura

Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów. Czas sesji w naszej szkole:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY część pisemna

EGZAMIN MATURALNY część pisemna EGZAMIN MATURALNY część pisemna 1. Harmonogram egzaminu: daty, godziny rozpoczęcia, czas trwania gablota. 2. Listy imienne, z podziałem na sale gablota, dodatkowo w dniu egzaminu na drzwiach każdej sali,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ MENEDŻERSKICH W ŚWIECIU

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ MENEDŻERSKICH W ŚWIECIU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ MENEDŻERSKICH W ŚWIECIU I. ZASADY OBIEGU INFORMACJI (NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE, RODZICE)

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Chałubińskiego w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015 MATURA 2015 I.

Bardziej szczegółowo

Informacje o egzaminie maturalnym można uzyskać na stronach internetowych: oraz w szkole: od dyrektora, wychowawcy

Informacje o egzaminie maturalnym można uzyskać na stronach internetowych:   oraz w szkole: od dyrektora, wychowawcy Informacje o egzaminie maturalnym można uzyskać na stronach internetowych: www.oke.waw.pl www.cke.waw.pl oraz w szkole: od dyrektora, wychowawcy klasy, nauczycieli uczących, na tablicy ogłoszeń (I piętro)

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn 2012-09-11 1 Plan spotkania Struktura i forma egzaminu maturalnego Organizacja egzaminu Dostosowanie warunków i form egzaminu Terminarz egzaminów maturalnych Deklaracja

Bardziej szczegółowo