Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego"

Transkrypt

1 Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Opracowano na podstawie : 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. nr 83, poz. 562 z późn. zmianami). 2. Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów techników, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz absolwentów techników z lat 2005/ /1014, dla absolwentów szkół ponadpodstawowych (T). 3. Komunikatu Dyrektora CKE z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 4. Komunikatu Dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów egzaminów [...] Oświęcim, wrzesień 2014

2 Spis treści: I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. II. Harmonogram realizacji zadań w roku szkolnym 2014/2015 zgodny z procedurami CKE i rozporządzeniem MEN. III. IV. Zasady obiegu informacji (nauczyciele, uczniowie, absolwenci, rodzice). Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu. V. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu. VI. Komunikowanie wyników. 2

3 I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły, odpowiada za odbiór i prawidłowe zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych, tzn. sprawdza w obecności innego członka ZE, przechowuje i zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem zbiory zestawów do części ustnej egzaminu maturalnego oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnym do części pisemnej egzaminu maturalnego. 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi, kartami odpowiedzi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego, przewodniczący ZE niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora OKE w Krakowie. 3. Ww. materiały przechowywane są w kasie pancernej znajdującej się w sekretariacie szkoły. Klucz do kasy pancernej przechowuje przewodniczący ZE lub jego zastępca. 4. Szkolenie osób mających dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych na każdym etapie egzaminu maturalnego przeprowadza dyrektor do 26 kwietnia 2015 r. 5. Członkowie PZE w dniu swego powołania podpisują oświadczenie o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 6. Przewodniczący przechowuje w dokumentacji egzaminu protokoły powołania członków PZE oraz ich oświadczenia wraz z kopiami dokumentów nadających kwalifikacje egzaminatorów nauczycielom pełniącym funkcje przewodniczących PZE. 7. Przewodniczący ZE przechowuje w dokumentacji egzaminu powołania ZN i oświadczenia ich członków. 8. Przewodniczący ZE udostępnia do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład PZE, przestrzegając zasady ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem: a) bibliografie przed ustnym egzaminem z języka polskiego, b) zestawy zadań do części ustnej z języka obcego dzień przed rozpoczęciem egzaminu. 9. Arkusze egzaminacyjne i inne materiały do części pisemnej egzaminu maturalnego udostępniane są członkom ZN w trakcie egzaminu i bezpośrednio po jego zakończeniu. Przewodniczący ZE przekazuje osobiście ww. materiały przewodniczącym ZN. II. Harmonogram realizacji zadań w roku szkolnym 2014/2015 zgodny z procedurami CKE i rozporządzeniem MEN Termin Do r. Do r. Do r. Zadanie Złożenie przez uczniów przewodniczącemu ZE wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie ich kopii i przekazanie zdającym. Weryfikacja danych o zdających przekazywanych do bazy OKE. Zebranie podpisów zdających na potwierdzeniach zgodności zgłoszonych danych wydrukowanych z systemu OBIEG. W razie konieczności 3

4 dokonanie korekty danych Do r. Do r. Do r. Do r. Do r. Do r. Do r. Do r. Do r. Do r. Do r. Do r. Do r. Do r. Dyrektor szkoły informuje na piśmie dyrektora OKE o liczbie poszczególnych arkuszy egzaminacyjnych. Przekazanie przez dyrektora szkoły do OKE danych zdających na podstawie zebranych deklaracji. Zgłoszenie do OKE braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenie egzaminu ustnego z języka obcego. Zawarcie pisemnych porozumień z dyrektorami szkół w sprawie powołania nauczycieli z tych szkół do zespołu egzaminacyjnego. Powołanie przez PZE : - zastępcy PZE oraz pozostałych członków zespołu egzaminacyjnego, - przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego i zebranie oświadczeń od członków zespołu. Opracowanie i ogłoszenie przez PZE szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego. Przekazanie zdającym treści komunikatu dyrektora CKE dotyczącego materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich mogą korzystać w części pisemnej egzaminu. Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu i zebranie oświadczeń od członków zespołu. Złożenie przez maturzystów PZE wykazu bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu z języka polskiego wraz z informacją o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zdający zamierza posłużyć się podczas prezentacji. Uczeń może korzystać z planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do matury Przekazanie zdającym informacji dotyczącej przebiegu egzaminu, przeszkolenie ich z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi i konieczności wypełniania odpowiedzi do zadań zamkniętych w części pisemnej z matematyki i języka obcego. Przekazanie zdającym informacji o zasadach postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z powodów losowych lub zdrowotnych. Przekazanie zdającym informacji dotyczących terminu ogłoszenia wyników i odbioru świadectw. Przeprowadzenie szkolenia przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej. Przeprowadzenie szkolenia zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej. 4

5 Do r. Do r. Od r. do r. Od r. do r. Odbiór w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego i zabezpieczenie zestawów zadań egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych. Przygotowanie sal egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej i części pisemnej egzaminu. Przeprowadzenie egzaminów ustnych według szkolnego harmonogramu i nadzór nad ich przeprowadzeniem. Przeprowadzenie egzaminów pisemnych i nadzór nad ich przebiegiem r. Przekazanie zdającym informacji o wynikach, wydanie świadectw dojrzałości i aneksów przez przewodniczącego SZE r. Do r. Do r. Do r r Od r. do r Do r r. Przypomnienie absolwentom informacji o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz egzaminu w kolejnych latach. Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o przystąpieniu do egzaminu w terminie poprawkowym. Przekazanie do OKE informacji dotyczących zgłoszeń do sesji poprawkowej. Powołanie zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących do przeprowadzenia egzaminu w sesji poprawkowej. Przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Przekazanie do OKE protokołów zniszczenia zestawów do części ustnej z języków obcych. Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości z egzaminu przeprowadzanego w sierpniu 2015 r. 5

6 III. Zasady obiegu informacji (nauczyciele, uczniowie, absolwenci, rodzice) 1. Informacje na temat egzaminu maturalnego gromadzone są w dokumentacji egzaminu, dokumentacja ta przechowywana jest w gabinecie PZE, dostęp do ww. dokumentacji mają także wicedyrektorzy. 2. Informacje na temat egzaminu zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim i na tablicy ogłoszeń dla maturzystów znajdującej się na korytarzu II piętra. 3. PZE lub jego zastępca współpracuje z wychowawcami klas maturalnych, podając im informacje, które należy przekazać rodzicom uczniów przystępujących do egzaminu na spotkaniach organizowanych przez szkołę. 4. Materiały o egzaminie dostępne są dla uczniów w bibliotece szkolnej. Materiały do ćwiczeń przekazywane są przez PZE przewodniczącym zespołów przedmiotowych do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych i zajęciach pozalekcyjnych. 5. Konsultacje dla maturzystów odbywają się w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, dodatkowej godziny wynikającej z artykułu 42 KN lub w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 6. Wyniki próbnego egzaminu maturalnego omawiane są przez przewodniczących przedmiotowych zespołów na konferencji plenarnej, a wyniki uwzględniane w planie pracy dydaktycznej. 7. Termin zgłaszania przez uczniów wniosków dotyczących zwolnienia z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej został określony w terminarzu; uczeń zwraca się osobiście z wnioskiem do PZE. 8. Termin zgłaszania przez uczniów wniosków dotyczących dostosowania warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii (orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej lub zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia podany został w terminarzu; uczeń zwraca się z wnioskiem do PZE (formularz wniosku przekazuje uczniowi pedagog lub psycholog szkolny i służy radą przy jego wypełnieniu). 9. Zmian w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego w części ustnej i (lub) pisemnej dokonuje uczeń osobiście w terminach określonych w terminarzu i zgodnie z określonymi tam procedurami. 10. Zdający, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony oraz nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej, może ponownie przystąpić do egzaminu z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie w terminie poprawkowym ustalonym przez dyrektora CKE. Do 7 lipca 2015 r. zdający składa PZE pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. 11. Zdający ma prawo w ciągu 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego przystąpić w kolejnych sesjach egzaminacyjnych ponownie do egzaminu maturalnego w części pisemnej z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku z tego egzaminu, a także może przystąpić do egzaminów z przedmiotów wybranych jako dodatkowe. W takim przypadku zdający zgłasza się do dyrektora macierzystej szkoły. 12. Absolwent wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego składa dyrektorowi szkoły macierzystej w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego (absolwent może nie składać deklaracji wstępnej), a deklarację ostateczną składa do 7 lutego tego roku szkolnego. Jeżeli absolwent nie złożył deklaracji ostatecznej, z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się ostateczną. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły zdający składa deklarację dyrektorowi OKE właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. 13. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu lub zdał dodatkowe przedmioty, otrzymuje aneks do świadectwa maturalnego wraz z odpisem w swojej macierzystej szkole. 6

7 14. Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie o wyrażeniu/ niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazania wyników matur do KReM systemu informatycznego umożliwiającego zbieranie wyników egzaminów maturalnych z całej Polski oraz udostępnianie ich upoważnionym do tego uczelniom. IV. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu 1. Dyrektor szkoły, czyli PZE zwraca się na piśmie najpóźniej do końca lutego do dyrektorów szkół powiatu oświęcimskiego w celu pozyskania członków ZE 2. Szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego opracowuje PZE lub jego zastępca w terminie do 4 marca 2015 r. i umieszcza na tablicy w pokoju nauczycielskim, na tablicy informacyjnej dla maturzystów, na stronie internetowej szkoły oraz przesyła do OKE. 3. Szkolenie członków PZE odbywa się na konferencji szkoleniowej lub w kwietniu. Szkolenie prowadzi przewodniczący ZE. 4. Nie później niż do 4 kwietnia 2015 r. uczniowie mają obowiązek przekazać swojemu nauczycielowi języka polskiego (ewentualnie złożyć w sekretariacie) podpisaną imieniem i nazwiskiem bibliografię wraz z informacją o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierzają posłużyć się podczas prezentacji. Uczeń może korzystać z planu prezentacji, który okazuje do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu. 5. Przewodniczący ZE odbiera materiały do części ustnej egzaminu z języka polskiego od nauczycieli języka polskiego w danej klasie i przekazuje je w wyznaczonym terminie przewodniczącym PZE, którzy potwierdzają na piśmie odbiór materiałów. Po zakończeniu egzaminu materiały egzaminacyjne przekazywane są przez przewodniczących PZE przewodniczącemu ZE Za zabezpieczenie bibliografii po zakończeniu egzaminów odpowiada przewodniczący ZE. 6. Zestawy zadań do części ustnej z języków obcych przewodniczący ZE przekazuje dzień przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczącemu PZE. Materiały egzaminacyjne po zakończeniu egzaminu przekazywane są przewodniczącemu ZE. 7. Przewodniczący PZE w dniu egzaminu: a) pobiera od przewodniczącego SZE listę zdających w danym dniu, druki protokołów części ustnej egzaminu, sprawdza tożsamość zdających, b) kontroluje czas trwania egzaminu poszczególnych zdających, c) przypomina, że do sali nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych d) bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu, e) ogłasza zdającym wyniki części ustnej egzaminu bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w danym dniu, f) informuje, że w sali może przebywać tylko jeden zdający. 8. Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny ustala wynik dla każdego zdającego na poziomie podstawowym bezpośrednio po jego wyjściu z sali egzaminacyjnej, a w przypadku egzaminu na poziomie rozszerzonym po przeegzaminowaniu trzech zdających. V. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu 1. Przewodniczący ZE nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej powołuje spośród członków ZE zespoły nadzorujące (ZN). 2. Szkolenie ZN odbywa się w kwietniu w czasie konferencji szkoleniowej. 3. W dniu otrzymania przesyłki PZE zabezpiecza materiały egzaminacyjne. 7

8 4. Pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu członkowie ZN spotykają się w gabinecie PZE w celu odebrania list zdających i materiałów egzaminacyjnych. Następnie udają się do wyznaczonych sal lekcyjnych. Zdający po okazaniu dowodu tożsamości (a w przypadku skierowania na egzamin przez OKE również świadectwa ukończenia szkoły) zajmują miejsca wskazane przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. 5. W przypadku sal egzaminacyjnych, w których odbywa się egzamin na obu poziomach, miejsca zdającym wyznacza przewodniczący ZN. Zdający egzamin na poziomie rozszerzonym zajmują miejsca w rzędach znajdujących się najdalej od drzwi wyjściowych. 6. Przygotowaniem i sprawdzeniem sprzętu do odtwarzania płyt na egzamin z języka obcego zajmuje się przewodniczący ZN. 7. Sprawdzeniem sprzętu komputerowego przez zdających egzamin z informatyki (dzień przed egzaminem) zajmuje się przewodniczący ZN razem z opiekunem pracowni komputerowej. 8. Za zgromadzenie pomocy, z których mogą korzystać zdający w trakcie egzaminu z poszczególnych przedmiotów, odpowiada przewodniczący ZE. 9. Pomoce dydaktyczne przewidziane przez dyrektora CKE do wykorzystania na egzaminach z poszczególnych przedmiotów udostępnione będą w poszczególnych salach na osobnych stolikach. Zdający, który chce skorzystać z pomocy dydaktycznych, podnosi rękę i za zgodą przewodniczącego ZN podchodzi do wyznaczonego stolika i korzysta z udostępnionych pomocy. 10. Przewodniczący ZN przypomina zdającym, że do sali nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 11. Członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne. 12. Zdający mają obowiązek przynosić na egzamin czarne długopisy oraz inne przybory, których listę ogłasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 13. Po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych zdający otwierają je i sprawdzają, czy są kompletne. Zauważone braki zgłaszają przewodniczącemu ZN i otrzymują kompletne arkusze, których odbiór potwierdzają podpisem w protokole przebiegu egzaminu. 14. Zdający kodują swój arkusz: a) wpisują swój numer PESEL, datę urodzenia oraz kod nadany przez OKE na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, b) przenoszą numer PESEL na matrycę znaków cyfrowych, c) naklejają paski kodowe w określone miejsca na arkuszu i karcie odpowiedzi. 15. Czas trwania egzaminu dla każdego poziomu lub części egzaminu z danego przedmiotu maturalnego określa rozporządzenie. 16. Czas jest liczony od momentu zapisania go na tablicy. a) w przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie podstawowym bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD. b) w przypadku języków obcych nowożytnych zdawanych na poziomie rozszerzonym bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia części drugiej egzaminu odtworzone zostaje nagranie z płyty CD. 17. Z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. 18. Członkowie ZN nie mają prawa udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować. 19. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą się ze sobą kontaktować ani opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić w szczególnie uzasadnionej sytuacji na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 20. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania przez niego przebiegu egzaminu lub wniesienia urządzenia telekomunikacyjnego przewodniczący ZE przerywa egzamin zdającego, unieważnia egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. 21. W sytuacjach szczególnych (awaria sprzętu, przerwanie egzaminu ) przewodniczący ZN kontaktuje się z PZE poprzez członka ZN. Przebywające w pobliżu sal egzaminacyjnych wyzna- 8

9 czone przez dyrektora szkoły osoby dyżurujące są zobowiązane do niezwłocznego informowania PZE o sytuacjach zgłaszanych przez członka ZN. 22. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek ZN sprawdza poprawność kodowania i przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi, a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali. 23. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza danego poziomu lub części egzaminu zdający odkładają prace na brzeg stołu i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór prac. 24. Członkowie ZN odbierają prace i sprawdzają poprawność kodowania (w obecności zdającego). 25. Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i zdający wychodzą z sali co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu arkuszy. 26. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym i informatyki przewodniczący ZN ogłasza przerwę i zdający wychodzą z sali; co najmniej jeden przedstawiciel zdających zostaje w sali i jest obecny przy pakowaniu prac z części pierwszej egzaminu. 27. Przewodniczący ZN lub wskazany przez niego członek ZN pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład ZN, obserwatora oraz przedstawiciela zdających. 28. Po przerwie zdający, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym oraz informatyki wchodzą do sali, zajmują swoje miejsca i otrzymują arkusz do drugiej części egzaminu. 29. Egzamin przebiega dalej zgodnie z procedurą opisaną w pkt Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują i zabezpieczają materiał egzaminacyjny, listy zdających egzamin i podpisują protokół przebiegu części pisemnej egzaminu. 31. Przewodniczący ZN przekazuje niezwłocznie wszystkie materiały egzaminacyjne i dokumenty egzaminu PZE. VI. Komunikowanie wyników 1. Wyniki części ustnej egzaminu ogłaszane są przez przewodniczącego PZE w dniu egzaminu zgodnie z godziną określoną w harmonogramie. 2. Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego następuje niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE 30 czerwca 2015 r.; (11 września 2015 r. - po egzaminie w terminie poprawkowym), wyniki podaje się do wiadomości bezpośrednio zainteresowanym zdającym. 3. Wydawanie świadectw, odpisów i aneksów następuje począwszy od dnia otrzymania świadectw z OKE (30 czerwca 2015 r. lub 11 września 2015 r.) osobiście zdającym (lub osobom prawnie do tego upoważnionym na podstawie odpowiedniego zaświadczenia) w sekretariacie szkoły. Odbiór świadectwa należy potwierdzić własnoręcznym podpisem. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego 9

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. ŚNIADECKIEGO W PIONKACH I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 Szkolenie dla przewodniczących i członków zespołów nadzorujących Uwarunkowania prawne przeprowadzania EZ Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik nr I.3. Informacja dla zdającego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny

Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Zadania Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny Przed egzaminem 1. Uczestniczenie w szkoleniu przeprowadzonym przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego (KOE): a. w zakresie postępowania z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie

Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie Celem instrukcji jest ujednolicenie zapisów w dokumentacji szkolnej. Instrukcja dotyczy następujących dokumentów:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego

Informator maturalny od 2005 roku. z języka francuskiego Informator maturalny od 2005 roku z języka francuskiego Warszawa 2003 Informator opracowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie. ISBN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 2 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko - mazurskiego w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015

Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015 Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem 2015 Ogłoszenie harmonogramu części ustnej egzaminu będzie miało miejsce do 4 marca 2015 r. Ogłoszenie wykazu materiałów i przyborów pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo