WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2"

Transkrypt

1 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2

2 W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół Egzaminacyjny PZE Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny ZN Zespół Nadzorujący OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna I. Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami). II. Postępowanie z materiałami niejawnymi. 1. Zbiory zestawów zadań do części ustnej oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi, w tym karty odpowiedzi, oraz inne materiały egzaminacyjne do części pisemnej odbiera, sprawdza i zabezpiecza przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego (SZE) w obecności wiceprzewodniczącego lub innego członka SZE. 2. Materiały niejawne przechowywane są w szkolnej kasie pancernej. 3. Dostęp do materiałów niejawnych mają: dyrektor szkoły (przewodniczący SZE), zastępca przewodniczącego SZE, inne osoby posiadające pisemne upoważnienie dyrektora szkoły (przewodniczącego SZE). 4. Pisemne upoważnienie jest wydawane na sesję egzaminacyjną w danym roku szkolnym. 5. Szkolenie dotyczące postępowania z materiałami niejawnymi przeprowadza przewodniczący SZE nie później niż tydzień przed sesją egzaminacyjną. Protokoły ze szkoleń znajdują się w segregatorze dokumentacji egzaminu maturalnego na dany rok szkolny. 6. Członkowie SZE oraz osoby biorące udział w egzaminie maturalnym mają obowiązek podpisać oświadczenie o przestrzeganiu zasad ustalonych w postępowaniu z materiałami niejawnymi. 7. Oświadczenia o przestrzeganiu zasad ustalonych w postępowaniu z materiałami niejawnymi wchodzą w skład dokumentacji egzaminu maturalnego.

3 8. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych zadania przewodniczącego SZE przejmuje jego zastępca, o czym niezwłocznie powiadamia dyrektora OKE oraz sporządza notatkę służbową na tę okoliczność. 4III. Terminarz prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu maturalnego. Zadania realizowane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym odbywa się egzamin maturalny. 1. Najpóźniej do końca grudnia przewodniczący SZE powierza na piśmie wyznaczonym nauczycielom języka polskiego opracowanie listy tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w 2015r. (dotyczy wyłącznie starej formuły egzaminu). 2. Do 10 kwietnia nauczyciele języka polskiego przedstawiają przewodniczącemu SZE listę tematów do części ustnej egzaminu maturalnego. Zadania realizowane w roku szkolnym, w którym odbywa się egzamin maturalny. 1. Do 10 września nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. 2. Do 20 października przewodniczący SZE przekazuje uczniom oraz ich rodzicom informacje o zasadach, organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu. 3. Do 20 września przewodniczący SZE przekazuje uczniom treść komunikatu dyrektora CKE o szczegółowym harmonogramie egzaminów maturalnych (także o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym i poprawkowym). 4. Do 20 września przewodniczący SZE przekazuje uczniom klas maturalnych druki deklaracji wraz z informacją o sposobie ich wypełnienia. 5. Do 30 września zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem wychowawcy klasy) wypełnione deklaracje maturalne o wstępnym wyborze przedmiotów egzaminacyjnych i poziomu egzaminu. 6. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem wychowawcy klasy) do 30 listopada 2014r. (dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2015r.).

4 7. Do 31 stycznia przewodniczący SZE przekazuje Radzie Pedagogicznej dokumenty uprawniające uczniów i absolwentów do korzystania z określonych dostosowań egzaminu maturalnego i zleca wskazanie sposobu lub sposobów dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości tych zdających. 8. Do 7 lutego zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem wychowawcy klas) wypełnione deklaracje maturalne o ostatecznym wyborze przedmiotów egzaminacyjnych i poziomie egzaminu. 9. Do 7 lutego pedagog szkolny przekazuje przewodniczącemu SZE wnioski wraz z opiniami lub orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o warunkach i formie dostosowania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów i absolwentów. 10. Do 15 lutego przewodniczący SZE przesyła w formie elektronicznej do OKE informacje o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego Nie później niż 2 miesiące przed terminem egzaminu, tj. do 4 marca przewodniczący SZE powołuje na piśmie swojego zastępcę oraz członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący SZE przedstawia powołanym osobom listę ich zadań i obowiązków, procedurę przebiegu egzaminu maturalnego, wzory protokołów egzaminu wraz z określeniem sposobu ich wypełnienia, wewnątrzszkolną instrukcję postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem i informuje o konsekwencjach wynikających z jej nieprzestrzegania oraz odbiera od członków PZE oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem. 12. Nie później niż 2 miesiące przed terminem egzaminu czyli do 4 marca przewodniczący SZE ustala i ogłasza zdającym zasady korzystania z materiałów pomocniczych przewidzianych w komunikacie dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. 13. Nie później niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego, tj. do 4 marca przewodniczący SZE ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminów i przesyła go niezwłocznie do dyrektora OKE i dyrektorów szkół, z których pochodzą uczniowie skierowani na egzamin. 14. Nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, czyli do 4 kwietnia zdający przekazują przewodniczącemu SZE (za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu oraz informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji (dotyczy tylko uczniów technikum). 15. Co najmniej miesiąc przed terminem części pisemnej egzaminu tj. do 4 kwietnia przewodniczący SZE powołuje spośród członków zespołu egzaminacyjnego zespoły

5 nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu (ZN) Przewodniczący SZE informuje uczniów o możliwości i zasadach uzyskania zgody na przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie (w czerwcu), w przypadku wystąpienia przyczyn losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu zgodnie z harmonogramem, tj. w maju 2015r. 17. Przewodniczący SZE zgłasza do OKE informację dotyczącą usunięcia z listy zdających uczniów, którzy zrezygnowali ze zdawania egzaminu maturalnego lub nie ukończyli szkoły. 18. Przewodniczący SZE szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu członków zespołu egzaminacyjnego ze swojej szkoły oraz nauczycieli delegowanych do zespołów przedmiotowych i nadzorujących w innych szkołach. Nauczycieli spoza szkoły zapoznaje z Wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego. Przewodniczący SZE odbiera od członków ZN oświadczenia o przestrzeganie ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 19. Przewodniczący SZE udostępnia do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład odpowiednich przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych bibliografie złożone przez zdających egzamin z języka polskiego niezwłocznie po przekazaniu ich przez uczniów. 20. Dzień przed rozpoczęciem egzaminów z danego języka obcego w części ustnej przewodniczący SZE udostępnia do wglądu nauczycielom, wchodzącym w skład PZE zestawy zadań oraz kryteria oceniania do części ustnej egzaminu z danego języka obcego Nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu przyjmuje od laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych zaświadczenia stwierdzające uzyskanie tytułu laureata/finalisty. Niezwłocznie przesyła kopie tych zaświadczeń do OKE. 22. W przeddzień egzaminu z informatyki zdający egzamin z informatyki ma prawo, w ciągu jednej godziny, sprawdzić poprawnością działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzenie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły). Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu. 23. Przewodniczący SZE nadzoruje przygotowanie sal egzaminacyjnych do części pisemnej i ustnej egzaminu na poszczególne dni egzaminu zgodnie z harmonogramem. 24. Od 4 maja egzaminy w części pisemnej. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających zdającemu przystąpienie do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem zdający ma prawo zdawać egzamin w terminie dodatkowym. W tym celu zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły

6 udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania Decyzja dyrektora jest ostateczna. 25. Od 4 maja do 29 maja - egzaminy w części ustnej: języki obce nowożytne Od 11 maja do 23 maja - egzaminy w części ustnej: język polski Jeżeli zdający uzna, że w trakcie egzaminu maturalnego zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzeni, może w terminie 2 dni roboczych od daty egzaminu maturalnego w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić pisemnie zastrzeżenie do dyrektora OKE. 26. W terminie 2 dni po zakończeniu wszystkich egzaminów w części ustnej przewodniczący SZE przekazuje do OKE uporządkowaną dokumentację części ustnej egzaminu oraz zestawy do części ustnej egzaminów z języków obcych nowożytnych. 27. Przewodniczący SZE niezwłocznie po uzyskaniu stosownych informacji, informuje zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu maturalnego terminie dodatkowym miejscu i terminie egzaminu Niezwłocznie po otrzymaniu wyników części pisemnej z OKE tj. 30 czerwca przewodniczący SZE ogłasza wyniki części pisemnej, wydaje absolwentom świadectwa dojrzałości wraz z odpisami i aneksy wraz z odpisami, za potwierdzeniem odbioru. Przewodniczący SZE informuje o miejscu i terminie składania deklaracji do kolejnej sesji egzaminacyjnej zdających, którzy nie zdali egzaminu chcą ponownie przystąpić do egzaminu w celu podwyższenia jego wyniku, lub chcą przystąpić do egzaminu z przedmiotów dodatkowych. Przewodniczący SZE przekazuje absolwentom informacje o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej. 29. W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż 7 lipca) przewodniczący SZE przyjmuje od zdających oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. 30. W ciągu 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż 10 lipca) przewodniczący SZE przekazuje do OKE informacje w formie elektronicznej dotyczące zgłoszeń do sesji poprawkowej. 31. Na wniosek zdającego sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi, są udostępnione zdającemu do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej sierpnia - egzaminy pisemne w terminie poprawkowym sierpnia - egzaminy ustne w terminie poprawkowym. Informacje dla zainteresowanych uczniów i nauczycieli dotyczące szczegółowego

7 10 harmonogramu działań będą ogłaszane przed rozpoczęciem każdej sesji egzaminacyjnej. IV. Zasady obiegu informacji. 1. Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego w tym zasady organizacji i przebiegu, struktura i forma egzaminu podawane są na szkolnych tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły a także przekazywane w formie ustnej przez: dyrektora szkoły/wicedyrektora: - uczniom na godzinach z wychowawcą klasy, - rodzicom na spotkaniach z rodzicami, - nauczycielom na posiedzeniach rady pedagogicznej, wychowawców klas: - uczniom na godzinach z wychowawcą, nauczycieli: - uczniom na lekcjach z przedmiotów wchodzących w skład egzaminu maturalnego. 2. Dokumenty i materiały informacyjne ( w tym np.: do ćwiczeń) związane z egzaminem maturalnym gromadzone są w bibliotece szkolnej i udostępniane uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. 3. Wychowawcy klas informują uczniów oraz ich rodziców o warunkach i trybie jego zdawania omawiając prawa i obowiązki osoby przystępującej do egzaminu maturalnego w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późniejszymi zmianami). Informacje te przekazują nie później niż do 30 kwietnia roku poprzedzającego egzamin maturalny. 4. Dyrektor/wicedyrektor informuje rodziców na zebraniach z rodzicami, uczniów na godzinach z wychowawcą, nauczycieli na radzie pedagogicznej o procedurach i przebiegu egzaminu maturalnego nie później niż do 20 października roku szkolnego, w którym uczniowie przystępują do matury. 5. Uczniowie klas maturalnych, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego składają do dyrektora szkoły pisemną deklarację dotyczącą wyboru: 11 przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe poziomu egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot dodatkowy oraz w części pisemnej z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe tematu z języka polskiego w części ustnej egzaminu maturalnego wybranego ze szkolnej listy tematów

8 przedmiotów zdawanych dodatkowo (tylko poziom rozszerzony) środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania spośród dostępnych w szkole i znajdujących się na liście ogłoszonej przez dyrektora CKE na stronie (dotyczy zdających egzamin maturalny z informatyki jako przedmiotu dodatkowego). 6. Wstępną pisemną deklarację dotyczącą wyboru (jak w punkcie 6) uczniowie składają w terminie do 30 września roku szkolnego, w którym przystępują do egzaminu. 7. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija z dniem 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpią do egzaminu maturalnego. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian w deklaracji dotyczącej wyboru przedmiotów i poziomu egzaminu. 8. Nauczyciele przedmiotów wchodzących w skład egzaminu maturalnego organizują indywidualne konsultacje dla uczniów wg planu zatwierdzonego przez dyrektora szkoły oraz prowadzą zajęcia fakultatywne. 9. Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej następuje po przedstawieniu stosownego zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady (wykaz olimpiad przedmiotowych na daną sesję egzaminacyjną ogłasza dyrektor CKE na stronie nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu. 10. Na wniosek ucznia przewodniczący SZE, zgodnie z wytycznymi CKE, dostosowuje warunki i formę zdawania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych. Wniosek taki należy złożyć do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny. Opinie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej należy dołączyć nie później niż do 30 listopada. 11. Uczeń, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach a zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym składa do dyrektora szkoły deklarację do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Dotyczy to również uczniów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia jego wyniku. 12. Uczeń, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów, w części ustnej lub części pisemnej, albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w okresie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego. 13. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, ma prawo wystąpić z udokumentowanym wnioskiem do dyrektora OKE (poprzez dyrektora szkoły) o wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminu maturalnego nie później niż w dniu, którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

9 V. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu. 1. Przewodniczący SZE najpóźniej do końca grudnia powierza na piśmie zespołowi nauczycieli języka polskiego opracowanie listy tematów z języka polskiego do części ustnej egzaminu maturalnego (dotyczy tylko starej formuły egzaminu). 2. Zespół nauczycieli języka polskiego opracowuje listę tematów i przedkłada ją przewodniczącemu SZE do 10 kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym odbywa się egzamin maturalny. 3. Dyrektor szkoły do 30 września danego roku szkolnego ogłasza na stronie internetowej szkoły oraz przez wywieszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń listę tematów z języka polskiego obowiązujących w czasie sesji egzaminacyjnej danego roku szkolnego. 4. Uczniowie przekazują za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego przewodniczącemu SZE bibliografię oraz wykaz niezbędnego sprzętu do prezentacji na 4 tygodnie przed terminem egzaminu pisemnego z języka polskiego do 4 kwietnia. 8. Pisemne opracowanie ucznia powinno być wykonane na formacie A4 pismem komputerowym lub maszynowym oraz podpisane imieniem i nazwiskiem. 9. Przewodniczący SZE przekazuje przewodniczącemu przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego (PZE) teczki uczniów, zawierające bibliografię, sprzęt niezbędny do prezentacji na 6 dni przed terminem egzaminu. 10. Przewodniczący PZE otrzymane teczki przechowuje w sekretariacie szkoły, a po zakończeniu egzaminów zdaje przewodniczącemu SZE. 11. Przewodniczący SZE opracowuje i ogłasza na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego nie później niż dwa miesiące przed terminem części pisemnej, tj. do 4 marca 2015r.. Harmonogram zawiera informacje o miejscu, dacie i orientacyjnej godzinie rozpoczęcia egzaminu przez każdego zdającego oraz wskazać przybliżoną godzinę ogłoszenia wyników egzaminu w danym dniu. Wyniki egzaminu ustnego podawane są po pięciu zdających osobach. 12. Przewodniczący SZE przesyła dyrektorowi OKE harmonogram części ustnej niezwłocznie po jego opracowaniu, nie później jednak niż 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia części pisemnej egzaminu maturalnego, tj. do 5 marca. 13. Przewodniczący SZE uzgadnia z dyrektorami innych szkół zgodę na oddelegowanie nauczycieli uczestniczących w PZE nie później niż do końca grudnia danego roku szkolnego.

10 14. Przewodniczący SZE, nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem części ustnej egzaminu maturalnego, organizuje szkolenie PZE oraz przydziela zadania jej członkom. 15. Przewodniczący SZE udostępnia do wglądu członkom PZE zestawy zadań do części ustnej z języków obcych na jeden dzień przed egzaminem. 16. Przewodniczący PZE po zapoznaniu członków z zestawami egzaminacyjnymi oraz kryteriami oceny zwraca zestawy przewodniczącemu SZE. 17. Spotkania członków PZE organizuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego podając termin, miejsce i godzinę spotkania w uzgodnieniu z przewodniczącym SZE, który to spotkanie nadzoruje. 18. Przewodniczący PZE na 1 godzinę przed rozpoczęciem egzaminu pobiera od przewodniczącego SZE:14 listę zdających, druki protokołów, zestawy zadań. 19. Po ogłoszeniu wyników egzaminu przewodniczący PZE przekazuje przewodniczącemu SZE dokumentację egzaminu oraz uporządkowane zestawy zadań egzaminacyjnych i wypełnione protokoły. VI. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej. 1. Przewodniczący SZE organizuje szkolenie i przydziela zadania członkom zespołów nadzorujących (ZN) co najmniej na tydzień przed terminem egzaminu w części pisemnej. 2. W dniu egzaminu na 30 minut przed jego rozpoczęciem przewodniczący oraz członkowie ZN biorą udział w odprawie przeprowadzonej przez przewodniczącego SZE (przypomnienie zadań i obowiązków, procedur przebiegu egzaminu, ustalenie sposobu kontaktowania się w sytuacjach szczególnych). 3. Przewodniczący ZN, w dniu egzaminu na 30 minut przed czasem rozpoczęcia egzaminu, odbiera od przewodniczącego SZE (w obecności przedstawiciela zdających) materiały egzaminacyjne przeznaczone dla zdających w danej sali. 4. Przewodniczący ZN odpowiada za punktualne rozpoczęcie i zakończenie egzaminu na danym poziomie. 5. Czynności organizacyjne przed egzaminem powinny zakończyć się na godzinę przed godziną rozpoczęcia egzaminu ogłoszoną przez dyrektora CKE.

11 6. Miejsca w sali egzaminacyjnej są ponumerowane. 7. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić telefonów komórkowych ani żadnych innych urządzeń telekomunikacyjnych. 8. Zdający egzamin wchodzą do sali egzaminacyjnej zgodnie z listą 45 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu po uprzednim wylosowaniu stolika. Dokładnie sprawdzają poprawność numeru PESEL i podpisują listę. Pod listą podpisują się także: przewodniczący oraz członkowie ZN. 9. Przewodniczący ZN kieruje pracą zespołu i przydziela zadania organizacyjne jej członkom. 10. Przewodniczący ZN rozmieszcza członków zespołu w sali egzaminacyjnej tak, aby zapewnić możliwość nadzorowania wszystkich zdających. 11. Każdy zdający powinien posiadać długopis (pióro z czarnym tuszem/ atramentem) do rozwiązywania zadań egzaminu pisemnego, a ponadto może korzystać z materiałów pomocniczych, które są przygotowane w każdej sali oraz z własnych przyborów pomocniczych. Informacje o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający dyrektor CKE zamieszcza na stronie internetowej nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego. 12. Przewodniczący ZN wydziela na sali miejsca, w których umieszcza materiały pomocnicze. 13. Zdający, który chce skorzystać z materiałów pomocniczych zgłasza ten fakt przewodniczącemu ZN, który zezwala na korzystanie z nich. 14. Zdający zgłasza przewodniczącemu ZN ewentualne braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny z nową kartą odpowiedzi. 15. Informacje o wymianie arkusza egzaminacyjnego z kartą odpowiedzi przewodniczący ZN zamieszcza w protokole, który czytelnie podpisuje zdający Przewodniczący ZN, w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego, informuje o tym fakcie przewodniczącego SZE poprzez wyznaczone przez niego osoby. W takim przypadku przewodniczący SZE przerywa egzamin temu zdającemu i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu. Informacje o unieważnieniu egzaminu przewodniczący SZE umieszcza w protokole. 17. Przewodniczący ZN przyjmuje od zdających zgłoszenie wcześniejszego zakończenia pracy i kieruje do wyznaczonego członka ZN w celu sprawdzenia prawidłowości kodowania i odbioru pracy. 18. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań zdający odkłada arkusz egzaminacyjny na brzeg stołu i pozostaje na miejscu. Członek ZN odbiera pracę i sprawdza poprawność kodowania.

12 19. Po zakończeniu egzaminu uporządkowane i zapakowane zgodnie z instrukcją arkusze (w obecności co najmniej jednego zdającego) przewodniczący ZN przekazuje przewodniczącemu SZE. 20. Przewodniczący ZN w dniu poprzedzającym egzamin z języka obcego przygotowuje i sprawdza sprzęt potrzebny do odtwarzania płyt, zwracając uwagę na parametry ustawień, które zapewniają dobrą słyszalność odtwarzanego materiału egzaminacyjnego. 21. Wyniki części pisemnej egzaminu zostają przekazane zdającym niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE ( z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych). VII. Warunki przeprowadzenia egzaminu maturalnego w jednej sali. 1. Decyzję o przeprowadzeniu w jednej sali pisemnego egzaminu na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym podejmuje dyrektor szkoły. 2. Nie można przeprowadzać w jednej sali egzaminacyjnej egzaminów na obu poziomach z tych przedmiotów, w których wykorzystywany jest sprzęt audiowizualny dla całej grupy zdających. 3. Zespół nadzorujący egzamin przeprowadzany na różnych poziomach w jednej sali wypełnia jeden protokół przebiegu egzaminu. 4. Zdający piszący egzamin przez krótszy czas powinni być usadzeni bliżej wyjścia. 5. Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem lub minął czas pisania egzaminu na danym poziomie, zgłasza to przewodniczącemu przez podniesienie ręki. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego odbiera arkusz, sprawdza poprawność kodowania i zezwala zdającemu na opuszczenie sali. W przypadku pozostałych zdających zespół nadzorujący sprawdza poprawność kodowania dopiero po zakończeniu egzaminu. 6. Prace z różnych przedmiotów i poziomów oraz prace zdających, którzy korzystali z arkuszy dostosowanych do ich dysfunkcji, należy spakować do oddzielnych zwrotnych kopert. Instrukcja została przedstawiona członkom rady pedagogicznej.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2010/2011 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Data do 10 września do 30 września do 21 grudnia Zadanie Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2012 Data Zadanie do 12 września Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący SZE przekazuje uczniom

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2012/2013 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH im. gen. Wł. Sikorskiego w Rzeszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO rok szkolny 2013/2014 1 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku OKE w Warszawie HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku Regulacja prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2016/2017 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2017/2018 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Hrubieszów 2014 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Postępowanie z materiałami niejawnymi 3. Terminarz

Bardziej szczegółowo

Terminarz organizacji egzaminu maturalnego

Terminarz organizacji egzaminu maturalnego Terminarz organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2018 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Sobolewie Terminarz: L.P. Czynność Termin 1 2 Umieszczenie na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2015 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r. SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH 21 września 2012r. MATURA - CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja maturalna 2011

Instrukcja maturalna 2011 Instrukcja maturalna 2011 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 1. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa dyrektorowi szkoły (przewodniczącemu szkolnego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1.

Bardziej szczegółowo

W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

W opracowaniu zastosowano następujące skróty: Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2016

EGZAMIN MATURALNY 2016 1 EGZAMIN MATURALNY 2016 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi a) Materiały egzaminacyjne oraz arkusze (zbiory zestawów zadań do części

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przedmioty obowiązkowe 1. Część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru j. angielski, j, francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski 2.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2008 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2008 r. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WYCIĄG Z WEWNĄTRZSZKOLNEJ INSTRUKCJI PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W RAWICZU W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 I Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1. Zabezpieczanie i przechowywanie materiałów egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Słupsk 2009/2010 1 Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2013r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2013r. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE- Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r.

ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r. ZESPÓŁ SZKÓł PONADGIMNAZJALNYCH W ZDUNACH Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego - sesja 2012r. W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE- Szkolny Zespół Egzaminacyjny,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Rok szkolny 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja 2009 r. PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2014 roku? 1 Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku.

Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. SALON MATURZYSTÓW 1 Egzamin maturalny w roku 2009, czyli co każdy uczeń, absolwent, nauczyciel, rodzic powinien wiedzieć na temat matury w 2009 roku. 2 Deklaracja Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku Rok szkolny 2013/2014 1 Spis treści I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi... str. 2 II. Zasady

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY

SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY SZKOLNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W CIELCZY Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁLCĄCYM FILOMATA W GLIWICACH Spis treści: I. Instrukcja postępowania z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1 1. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. a) Materiały egzaminacyjne przechowywane

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie

II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku- Białej III Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskigo

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Bielsku- Białej III Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskigo Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn 1 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Opracowano na podstawie : Rozporządzenia MEN w sprawie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Spis treści: (rok szkolny 2014/2015) 1) Instrukcja postępowania z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572

Bardziej szczegółowo

Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja 2012/2013

Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja 2012/2013 Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja / Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. Uchwała Nr 136/2013 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 OPIS EGZAMINU Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od maja do września. Egzamin maturalny zdawany jest

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA

MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA MATURA 2013 OPRACOWANO NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007 r. I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Podstawę do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW MATURA 2015 INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW Strona internetowa szkoły www.animator.halogen.org.pl - zakładka MATURA Tablica ogłoszeń przy sekretariacie Serwis www.cke.edu.pl Serwis www.oke.jaworzno.pl Informatory

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 1 EGZAMIN MATURALNY 2017 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU

PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU PROCEDURY PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W POZEZDRZU I. WSTĘP 1. Procedury Przygotowania i Organizacji Egzaminów Zewnętrznych w Zespole Szkół w Pozezdrzu zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa Matura - maj 2015 absolwenci technikum tegoroczni i lat ubiegłych, liceum lata ubiegłe I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów.

Bardziej szczegółowo

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2010 - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru: j. angielski, j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU. obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy

SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU. obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy SZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU obowiązująca dla Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty Radom w Konopnicy Załącznik do zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2012/2013 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza w jakim

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP- SP nr 16 w Studzienicach. Załącznik nr 3

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP- SP nr 16 w Studzienicach. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/17 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE W ROKU SZKOLNYM /17 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura

Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów. Czas sesji w naszej szkole:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY część pisemna

EGZAMIN MATURALNY część pisemna EGZAMIN MATURALNY część pisemna 1. Harmonogram egzaminu: daty, godziny rozpoczęcia, czas trwania gablota. 2. Listy imienne, z podziałem na sale gablota, dodatkowo w dniu egzaminu na drzwiach każdej sali,

Bardziej szczegółowo

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym nr XI w Salezjańskim Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2008/09 Wykaz skrótów: PZE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Myślenice, 2015-01-07 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach tel. 012

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego 78-220 TYCHOWO w Tychowie ul. Parkowa 20 tel.( 094) 311 55 07, fax 78-220 Tychowo ul. Parkowa 20, tel/fax. (094) 3115506 e-mail : zs-t@wp.pl www.zsptychowo.pl

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego. Matura 2016 język polski (bez określania poziomu) język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (bez określania poziomu) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu w roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu w roku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu w roku szkolnym 2007/2008 SPIS TREŚCI WSTĘP...2 ROZDZIAŁ 1 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku EGZAMIN MATURALNY w 2017 roku Egzamin maturalny w 2017 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie:

Opracowano na podstawie: Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Rok szkolny 2014/ 2015 Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze rok szkolny 20014/2015 MATURA 2015 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu w roku szkolnym 2015/2016 1 Rozdział I POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2014/2015 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2018 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2018 roku EGZAMIN MATURALNY w 2018 roku Egzamin maturalny w 2018 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE I. Wstęp 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ich zabezpieczenie.

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ich zabezpieczenie. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZUJĄCA W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r.

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE I. INFORMACJE OGÓLNE ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 EGZAMIN MATURALNY 2017 MATURA 2016 Do matury przystąpiło 139 uczniów. Zdało 134 uczniów, co stanowi 96%. 2013-2015 EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA Wskaźnik humanistyczny dla lat: 2013-2015. Pozycja szkoły ze

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu. Wewnątrzszkolna instrukcja

Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu. Wewnątrzszkolna instrukcja Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego rok szkolny 2014/2015 I Postępowanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku EGZAMIN MATURALNY w 2013 roku Egzamin maturalny w 2013 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego opracowana w oparciu o procedury OKE w Poznaniu / szczegółowy opis w Szkolnej Instrukcji, w skróconym przebiegu egzaminu gimnazjalnego i harmonogramie egzaminu/

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 213 W ŁODZI Załącznik nr.1 do zarządzenia 4/1014 z dnia 12.02.2014 r. Dyrektora MOS nr.2 w Łodzi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I SPRAWDZIANU W GIMNAZJUM NR 49 I SZKOLE

Bardziej szczegółowo

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany Dz. U. Nr 199, poz. 2046 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z:

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: SPRAWDZIAN 2016 Podstawa prawna Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ

ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ EGZAMIN MATURALNY ROK SZKOLNY 2015/2016 DALEJ Deklaracja Warunkiem koniecznym do tego, by móc zdawać w danym roku szkolnym maturę jest złożenie deklaracji: wstępnej w terminie do 30 września ostatecznej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 (opracowana na podstawie: Informacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w III Liceum Ogólnokształcącym w Sopocie Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku EGZAMIN MATURALNY w 2012 roku Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego

Szkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego Publiczne Gimnazjum im. ks. Wojciecha Borowiusza w Cmolasie 36-105 Cmolas 269 A tel./fax. 017 283-77-08 adres email: gimnazjum@rzeszow.home.pl adres www: www.pgcmolas.pl Szkolna instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn 2012-09-11 1 Plan spotkania Struktura i forma egzaminu maturalnego Organizacja egzaminu Dostosowanie warunków i form egzaminu Terminarz egzaminów maturalnych Deklaracja

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BEŁCZNIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY I. Wstęp. 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji sprawdzianu

Bardziej szczegółowo