Wyniki finansowe I półrocze 2010/2011. Warszawa, 28 lutego 2011r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki finansowe I półrocze 2010/2011. Warszawa, 28 lutego 2011r."

Transkrypt

1 Wyniki finansowe I półrocze 21/211 Warszawa, 28 lutego 211r.

2 Profil Spółki Profil: produkcja nawozowo - chemiczna Zatrudnienie: około 3,3 osób Przychody: 2 56 mln PLN (29/21) Struktura akcjonariatu: Zakłady Azotowe Puławy S.A. Spółką Wysokiej Reputacji W dniu 16 grudnia 21 roku ZWZ podjęło uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy 29/21 w kwocie ,73 zł oraz niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych w kwocie ,34 zł. Dywidendę ustalono w wysokości 1 zł na każdą akcję.. Dywidenda została wypłacona 4 lutego 211 r. Od 211 roku, warszawska giełda zaczyna publikować indeks spółek dywidendowych tzw. WIGdiv. Zgrupowano w nim 3 spółek z WIG2, mwig4 i swig8, które na przestrzeni ostatnich pięciu lat co najmniej trzy razy podzieliły się zyskiem z akcjonariuszami i charakteryzowały się najwyższą wartością dywidendy w stosunku do ceny akcji. PUŁAWY znalazły się w tym wyjątkowym gronie jako jedyna firma chemiczna, w dodatku na wysokim 8 miejscu. W wyniku kwartalnej rewizji indeksów po sesji w dniu 18 marca do indeksu mwig4 wejdą PUŁAWY 2

3 Struktura Grupy Kapitałowej Podmioty zależne Prozap Sp z o.o. Usługi inżynierskie % udziałów / % głosów 84,69 / 85,57 Podmioty stowarzyszone % udziałów / % głosów BBM Sp z o.o. Morski terminal eksportowy 5, / 5, 3 Remzap Sp z o.o. Usługi remontowe Medical Sp.z o.o. Usługi zdrowotne Jawor Sp z o.o. Usługi hotelowe 94,61/ 95,73 91,41/ 93,15 99,96/ 99,96 Sto-Zap Sp z o.o. Usługi kateringowe 96,15/ 98,8 Melamina III Sp z o.o. 1,/ 1, CTL Kolzap Sp z o.o. Usługi bocznicowe 49,/ 49, Navitrans Sp.z o.o. Usługi spedycyjne 26,45/ 26,45 Technochimservis Usługi bocznicowe 25,/ 25, Prozap sp z o.o. i Remzap Sp z o.o. konsolidacja pełna. BBM Sp. z o.o. i CTL Kolzap Sp. z o.o. wycena metodą praw własności.

4 Główne czynniki mające wpływ na wyniki I półrocza 21/211 Dalsza poprawa koniunktury w branży chemicznej Niewykorzystane zdolności produkcyjne, wynikające w szczególności z: Modernizacji ciągu produkcyjnego tlenownia-amoniak-mocznik Remontu i problemów technicznych na instalacjach melaminy Zwiększone koszty remontów Ujemna wycena redukcji emisji (ERU) Utworzenie rezerw na przyszłe zobowiązania Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych Tlenownia Wypłata nagrody z zysku dla pracowników 4

5 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej mln PLN I-II kwartały 29/21 (porównywalne) I-II kwartały 21/211 Dynamika Przychody ze sprzedaży 898,4 1 97,1 122,1% Koszty operacyjne 97, ,8 115,6% Pozostałe przychody operacyjne 4,1 6,1 148,8% Pozostałe koszty operacyjne 4, 1,6 265,% Zysk (strata) na działalności operacyjnej -72,4-3,4 42,% Przychody i koszty finansowe netto* 14,9 7,3 49,% Zysk (strata) brutto -57,5-23,1 4,2% Podatek dochodowy -9,3-1,8 19,4% Działalność zaniechana -,2 -,1 5,% Zysk (strata) netto -48,4-21,4 44,2% * W tym udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 5

6 Struktura wyniku finansowego Grupy Kapitałowej mln PLN I-II kwartały 29/21 (porównywalne) I-II kwartały 21/211 Dynamika Zakłady Azotowe Puławy S.A. - 46,2-24,4 52,8% REMZAP Sp. z o.o.,2 1, 3 65,% PROZAP Sp. z o.o. - 2,,4 - Ogółem wyniki netto podmiotów Grupy Kapitałowej -48,1-22,7 47,2% Korekty konsolidacyjne wyniku -,3 1,3 - Razem wynik finansowy - 48,4-21,4 44,2% Wynik finansowy Grupy Kapitałowej przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej Wynik finansowy przypadający na udziały niekontrolujące - 48, - 21,4 44,6% -,4 -,1 2,5% 6

7 Wyniki finansowe skonsolidowane za II kwartał 21/11 mln PLN II kwartał 29/21 II kwartał 21/211 Dynamika Przychody ze sprzedaży 513,5 644,8 125,6% Koszty operacyjne, w tym: 534,6 62,4 116,% Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych 12,1 28,4 234,7% Pozostałe przychody operacyjne,8 4,2 525,% Pozostałe koszty operacyjne 3,1 9, 29,3% Zysk na działalności operacyjnej -23,4 19,6 - Przychody i koszty finansowe netto 8, 4,1 51,3% Zysk (strata) brutto -15,4 23,6 - Podatek dochodowy -,2 6,5 - Działalność zaniechana -,1 -,1 1,% Zysk (strata) netto -15,2 17,1 - * W tym udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Niewykorzystane Zdolności Produkcyjne = koszty stałe poniesione x(1 wykorzystane zdolności produkcyjne planowane normalne zdolności produkcyjne ) 7 Normalna zdolność produkcji odpowiada produkcji na średnim poziomie, której uzyskanie oczekiwane jest w czasie kilku sezonów lub okresów, w typowych warunkach, z uwzględnieniem utraty zdolności produkcyjnych wynikających z planowanych konserwacji i remontów.

8 Przychody ze sprzedaży Segment Agro [w mln PLN] Wzrost przychodów z kwartału na kwartał oraz w stosunku do roku poprzedniego 29/21 21/ Przychody ze sprzedaży Segment Chemia [w mln PLN] 5 I kw. II kw. III kw. IV kw /21 21/ I kw. II kw. III kw. IV kw.

9 Stopniowa poprawa wyników 3, 2, 1, Zysk operacyjny skonsolidowany [w tys. PLN] 29/21 21/211 5, 4, 3, EBITDA skonsolidowany [w tys. PLN] 29/21 21/211-1, -2, -3, -4, -5, I kw. II kw. III kw. IV kw. 2, 1, -1, -2, -3, -4, I kw. II kw. III kw. IV kw. Zysk netto skonsolidowany [w tys. PLN] 2, 1, -1, -2, -3, -4, I kw. II kw. III kw. IV kw. 29/21 21/ ,

10 Koszty zużycia materiałów i energii (półrocze) W I półroczu roku obrotowego 21/11 odnotowano zwiększenie kosztów zużycia materiałów i energii o 1,8% (r/r), w tym: wzrost kosztów: gazu ziemnego o 9,% (r/r), benzenu o 23,5% (r/r) i siarki o 11,4% (r/r); spadek kosztów: zakupionej energii elektrycznej o 8,9% (r/r) i węgla o 1,7% (r/r). Struktura rodzajowa kosztów Pozostałe Siarka 8.8%.7% Węgiel 12.8% 6 m-cy 29/21 Siarka.7% Węgiel 11.3% Pozostałe 12.5% 6 m-cy 21/211 Benzen 1.4% Energia elektryczna 15.% Gaz ziemny 52.4% Benzen 11.6% Energia elektryczna 12.3% Gaz ziemny 51.6% 1

11 Porównanie cen gazu ziemnego USA (Henry Hub) 3,77 USD/MMBtu średnia europejska cena gazu (uwzględniająca ceny kontraktowe i spotowe) 7,5 USD/MMBtu Litwa 9,27 USD/MMBtu Białoruś 5,11 USD/MMBtu Rosja 2-3 USD/MMBTu UK (NBP) 7,9 USD/MMBtu Pulawy 9,99 USD/MMBtu Ukraina 6,62 USD/MMBtu Ceny gazu ziemnego na świecie od października do grudnia 21 W okresie I półrocza 21/211 PUŁAWY obowiązywały: od 1 lipca do 3 września 21 roku - Taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa URE w dniu 17 maja 21 r. od 1 października do 31 grudnia 21 roku Taryfy zatwierdzona decyzją Prezesa URE w dniu 16 września 21 roku. W wyniku zmiany taryfy średnioważona (z przesyłem) cena paliwa gazowego dla PUŁAW (przy maksymalnym poborze zamówionego gazu) wzrosła o ok. 6,%. 11 źródło: opracowanie własne na podstawie: IHS CERA, inne źródła

12 Segment Agro I półrocze 21/11 Półrocze roku obrotowego 21/11 vs. 29/1: Wolumeny (t): RSM +68,7% Siarczan amonu +11,5% Saletra amonowa +4,% Mocznik -69,7% Wolumen sprzedaży ogółem: +8,8% Przychody ogółem +27,3% Udział eksportu w przychodach: 37,8% vs. 16,6% (29/1) Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Segmentu Agro Kraj Eksport [w mln PLN] I-II kw. 29/1 I-II kw. 21/11 Struktura przychodów ze sprzedaży Segmentu Agro wg produktów 7 [w mln PLN] 572, ,8 inne I-II kw 29/1 I-II kw 21/11 siarczan amonu mocznik RSM saletra amonowa

13 13 II kw. 21/11 vs. II kw. 29/1: Wolumeny (t): RSM +53,9% Siarczan amonu +14,7% Saletra amonowa -9,8% Mocznik -54,9% Wolumen sprzedaży ogółem: -1,9% Przychody ogółem (PLN) +35,1% Segment Agro II kwartał 21/11 Udział eksportu w przychodach: 34,8% vs. 15,3% (29/1) II kw. 29/1 II kw. 21/11 Struktura przychodów ze sprzedaży Segmentu Agro wg produktów 264,3 357, II kw 29/1 II kw 21/11 Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Segmentu Agro Kraj [w mln PLN] inne siarczan amonu mocznik RSM saletra amonowa Eksport [w mln PLN]

14 Wysokie ceny zbóż wpływają korzystnie na wydatki związane z nawożeniem Ceny skupu żyta [zł/t] Ceny skupu pszenicy [zł/t] Źródło: : IERiGŻ, MRiRW 14

15 Korzystna dla rolników relacja ceny azotu do ceny pszenicy wskaźnik 1 kg N / 1 kg pszenicy kons. ceny pszenicy kons. [zł/t] wg MRiRW ceny pszenicy pasz. [zł/t] wg MRiRW 15

16 Pozytywne trendy cen nawozów azotowych na rynkach światowych RSM fob Baltic Sea 32%N [USD/t] Źródło: Fertecon

17 Segment Chemia I półrocze 21/11 Półrocze roku obrotowego 21/11 vs. 29/11: Wolumeny (t): Kaprolaktam +4,6% Melamina -21,2% Pozostałe -33,1% Wolumen sprzedaży ogółem: -24,7% Przychody ogółem : +12,9% Udział eksportu w przychodach: 74,1% vs. 72,3% (29/1) Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Segmentu Chemia [w mln PLN] eksport kraj I-II kw. 29/1 I-II kw. 21/11 Struktura przychodów ze sprzedaży Segmentu Chemia wg produktów ,8 427,8 [w mln PLN] 2 17 I-II kw. 29/1 I-II kw. 21/11 melamina kaprolaktam inne

18 Segment Chemia II kwartał 21/11 II kw. 21/11 vs. II kw. 29/1: Wolumeny (t): Kaprolaktam -,7% Melamina -39,7% Pozostałe -17,8% Wolumen sprzedaży ogółem: -19,8% Przychody ogółem : +1,8% Udział eksportu w przychodach: 76,4% vs. 75,4% (29/1) Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Segmentu Chemia [w mln PLN] eksport kraj II kw. 29/1 II kw. 21/11 Struktura przychodów ze sprzedaży Segmentu Chemia wg produktów [w mln PLN] 3 263, 237, II kw. 29/1 II kw. 21/211 melamina kaprolaktam inne

19 Rynek melaminy poziomy cen jak przed kryzysem Wysoki popyt na melaminę na rynku europejskim Sukcesywny wzrost cen w IV kw 21 w Europie na poziomie ok. +17% w stosunku do poprzedniego kwartału IV kw 21 wystąpiły ograniczenia produkcji melaminy w Europie ze względu na remonty i awarie Ograniczone dostawy z nowo-uruchomionych instalacji produkcyjnych KE ogłasza 16 listopada 21 tymczasowe stawki cła na import melaminy z Chin. Cena melaminy kontrakt (EUR/t) 19 Żródło: ICIS LOR

20 Rynek kaprolaktamu nowe rekordy cenowe Wysokiemu popytowi na kaprolaktam w Azji i w Europie towarzyszył dalszy znaczący wzrost cen na obu rynkach Nałożenie wstępnych ceł antydumpingowego na kaprolaktam importowany z UE i USA Zwiększenie przez Spółkę zdolności produkcyjnych kaprolaktamu z 65 tys. ton do 7 tys. ton/rok Cena kaprolaktamu (USD/t) Europa - ciekły Azja - płatkowany sty-1 lut-1 mar-1 kwi-1 maj-1 cze-1 lip-1 sie-1 wrz-1 paź-1 lis-1 gru-1 Źródło: Tecnon OrbiChem 2

21 Intensywny program inwestycyjny W I półroczu roku obrotowego 21/211 nakłady inwestycyjne Zakładów Azotowych Puławy SA wyniosły tys.zł. Główne pozycje nakładów: Podwyższenie mocy produkcyjnych: modernizacja ciągu produkcyjnego TAM, modernizacja stacji sprzęgłowej Poprawa efektywności procesowej: intensyfikacja i modernizacja procesu zestalania kaprolaktamu, wymiana wnętrza reaktorów amoniaku, przebudowa instalacji C2 z gazu do syntezy amoniaku, modernizacja instalacji demineralizacji wody, modernizacja pakowni saletry amonowej, modernizacja aparatury kontrolnopomiarowej na instalacjach produkcyjnych amoniaku Ochrona środowiska : budowa instalacji odsiarczania spalin 21 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Nakłady na środki trwałe w budowie PLN 133,897 52,417 89,767 9,397 17,948 16, , ,537 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/21 Szacowane wydatki w roku 21/211

22 Nowe projekty inwestycyjne Stokaż Amoniaku Strategia Spółki w swoich głównych założeniach zakłada zwiększenie skali poprzez wykorzystanie fuzji i przejęć, rozwój portfela produktowego, dywersyfikację surowcową, optymalizację zasobów odnoszącą się do zmian i usprawnień wewnątrz organizacji. W dniu 16 grudnia 21 roku ZWZ PUŁAW wyraziło zgodę na nabycie przez Spółkę aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa stokażu amoniaku, o łącznej wartości do 18,5 mln zł. W ramach zadania PUŁAWY wybudują stokaż amoniaku o pojemności magazynowej 15 ton wraz z systemem rozładunku i załadunku cystern kolejowych i samochodowych. Zbiornik stokażowy wraz z infrastrukturą wykorzystywany będzie do: Przyjmowania dostaw amoniaku ciekłego przywożonego cysternami kolejowymi oraz amoniaku przesyłanego z istniejących zbiorników, magazynowania amoniaku, przesyłania amoniaku do instalacji produkcyjnych, a w przypadku nadwyżek - sprzedaży odbiorcom zewnętrznym. Budowa nowego stokażu pozwoli na elastyczne planowanie prac remontowych na większych odcinkach ciągów technologicznych oraz wykonywanie dużych remontów bez ograniczania produkcji. W sytuacjach postojów instalacji mocznika zbiornik pozwoli przeprowadzać typowe prace remontowe trwające nawet do 7 dni, bez potrzeby ograniczania produkcji amoniaku. 22 Planowany termin zakończenia zadania: 31 grudnia 212.

23 GZNF Fosfory profil spółki Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory Sp. z o.o są drugim graczem na rynku nawozów wieloskładnikowych NPK w Polsce (18%-owy udział w rynku w roku 29) Skarb Państwa posiada 8.97% udziałów w GZNF Główne segmenty działalności GZNF Fosfory: Produkcja nawozów wieloskładnikowych NP/NPK/PK oraz superfosfatu wzbogaconego CSP. Spółka posiada dwie linie produkcyjne o łącznej maksymalnej zdolności produkcyjnej 36 ton/rok. Produkcja kwasu siarkowego (moc produkcyjna 125 ton/rok) i wodorosiarczynu sodu Świadczenie usług przeładunkowych i magazynowania Spółka posiada 2 zakłady produkcyjne w Gdańsku i w Dobrym Mieście Spółki dystrybucyjne GZNF Fosfory, Agrochem Dobre Miasto oraz Agrochem Człuchów, stanowią atrakcyjną platformę dystrybucyjną dla rolnictwa GZNF Fosfory wykorzystują dwa w pełni wyposażone nabrzeża, oferujące szeroki zakres usług przeładunkowych zarówno dla ładunków sypkich jak i płynnych Sprzedaż i marża EBITDA (PLN mln; %) % 12.9% 18.7% 16.6% 11.9% 12.2% 9.% 9.3% 11.1% 2.% 1.%.% -14.3% -1.% Sprzedaż Marża EBITDA -2.% Źródło: Spółka Uwagi: Marże EBITDA dla lat 28 i 29 została skorygowana o zdarzenia o charakterze jednorazowym

24 Harmonogram transakcji Dnia 16 grudnia 21 r. ( Dzień Podpisania ) zawarta została pomiędzy Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie ( Sprzedający ), a Zakładami Azotowymi Puławy S.A. z siedzibą w Puławach ( Kupujący ) warunkowa umowa dotycząca sprzedaży udziałów ( Umowa ) w spółce Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ). Przedmiotem umowy jest sprzedaż udziałów Spółki o wartości nominalnej 5 PLN każdy, stanowiących 89,46% kapitału zakładowego Spółki, przy czym własność udziałów Spółki przejdzie na Kupującego w Dniu Zamknięcia. Zakłady Azotowe PUŁAWY pozyskają środki pieniężne na realizację transakcji przejęcia GZNF Fosfory z bankowego kredytu terminowego Wraz z finansowaniem akwizycji, planowane jest również pozyskanie kredytu na realizację programu inwestycyjnego w PUŁAWACH W chwili obecnej toczą się zaawansowane dyskusje o warunkach finansowania z grupą kilku wybranych banków. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, kwota finansowania akwizycji zostanie podzielona pomiędzy 3 4 banki, które przedstawią najkorzystniejsze warunki cenowe. Biorąc pod uwagę niski poziom zadłużenia PUŁAW, banki wykazują duże zainteresowanie udzieleniem finansowania dla rozważanej transakcji PUŁAWY zakładają, że dokumentacja kredytowa może zostać uzgodniona w ciągu kilku tygodni 24

25 Główne tezy inwestycyjne Wzmocnienie pozycji rynkowej Przejęcie GZNF umożliwi stworzenie unikalnego na rynku polskim producenta nawozów, ze zintegrowaną działalnością produkcyjną i dystrybucyjną Możliwość dalszej konsolidacji polskiego przemysłu produkcji nawozów wieloskładnikowych NPK Rozważana inwestycja wpisuje się w strategię PUŁAW, zakładającą m.in. rozwój poprzez akwizycje Rozszerzenie oferty produktowej Połączony podmiot posiadał będzie kompleksową ofertę produktową w zakresie nawozów azotowych i wieloskładnikowych Rozwój oferty produktowej GZNF Fosfory o nowe nawozy pozwoli na jej dostosowanie do zmieniających się potrzeb i możliwości rolnictwa Rozszerzenie oferty produktowej o usługi przeładunkowe umożliwi dalszą dywersyfikację źródeł przychodów Rozszerzenie sieci dystrybucji Rozważana transakcja umożliwi wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PUŁAW dzięki własnej sieci dystrybucji GZNF (Agrochemy), umożliwiającej bezpośredni dostęp do finalnego odbiorcy Dostęp do bazy logistycznej Atrakcyjna istniejąca infrastruktura portowa w GZNF umożliwi realizację strategicznych celów połączonego podmiotu oraz stanowić będzie uzupełnienie działalności Bałtyckiej Bazy Masowej w Gdyni 25 Synergie Wstępnie zidentyfikowano kilka obszarów w których mogą wystąpić istotne korzyści dla połączonego podmiotu m.in. w obszarze zakupów, dystrybucji czy rozwoju produktów Potencjał znaczących synergii w przypadku dalszej konsolidacji sektora

26 Dziękujemy za uwagę Kontakt: tel. 81/

III kwartał 2010/2011

III kwartał 2010/2011 Wyniki finansowe III kwartał 21/211 Warszawa, 13 maja 211r. Profil Spółki Profil: produkcja nawozowo-chemiczna Zatrudnienie: około 3,3 osób Przychody: 2 56 mln PLN (29/21) Struktura akcjonariatu: Notowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe IV kwartał 2010/2011. Warszawa, 29 sierpnia 2011r.

Wyniki finansowe IV kwartał 2010/2011. Warszawa, 29 sierpnia 2011r. Wyniki finansowe IV kwartał 21/211 Warszawa, 29 sierpnia 211r. 5 lat ciągłego rozwoju Uruchomienie pierwszej jednostki syntezy mocznika Wytwórnia Melaminy I rozpoczyna pracę Przekształcenie w spółkę akcyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe I kwartał 2011/2012. Warszawa, 14 listopada 2011r.

Wyniki finansowe I kwartał 2011/2012. Warszawa, 14 listopada 2011r. Wyniki finansowe I kwartał 2011/2012 Warszawa, 14 listopada 2011r. Profil GRUPY PUŁAWY Zatrudnienie 2010/11: GRUPA PUŁAWY 4282 osób Jednostka dominująca 3257 osób Przychody 2010/11: GRUPA PUŁAWY 2 882

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe II kwartał 2012/13 Katowice, 28 lutego 2013 r.

Wyniki finansowe II kwartał 2012/13 Katowice, 28 lutego 2013 r. Wyniki finansowe II kwartał 212/13 Katowice, 28 lutego 213 r. Profil GRUPY PUŁAWY GRUPA PUŁAWY 211/12 Zatrudnienie: 4 326 osób Przychody y ze sprzedaży: 3 948 mln PLN Zysk netto: 6 mln PLN Spółce przyznano

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe I półrocze 2011/2012. Puławy, 29 lutego 2012 r.

Wyniki finansowe I półrocze 2011/2012. Puławy, 29 lutego 2012 r. Wyniki finansowe I półrocze 211/212 Puławy, 29 lutego 212 r. Profil GRUPY PUŁAWY Zatrudnienie 21/11: GRUPA PUŁAWY 4282 osób Jednostka dominująca 3257 osób Przychody 21/11: GRUPA PUŁAWY 2 882 mln zł Jednostka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2009/10

Wyniki finansowe za I kwartał 2009/10 Wyniki finansowe za I kwartał 2009/10 Warszawa, 17 listopada 2009 r. Agenda Profil Spółki Wyniki finansowe Przychody Koszty i Surowce Rynek nawozów Rynek produktów chemicznych Projekty inwestycyjne Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku. 16 kwiecień STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2014 roku 16 kwiecień 2015 1 Globalna produkcja stali w 2014 r. wzrosła o 1,2%, przy niskim wykorzystaniu mocy produkcyjnych ok 70% Najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013

Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Grupa Azoty Konsolidacja i co dalej? 23 Stycznia 2013 Konsolidacja i co dalej? Zaawansowanie procesu, spodziewane korzyści, możliwe konsekwencje Dzięki przejęciom Grupa Azoty przeszła transformację Organizacyjną

Bardziej szczegółowo

rok obrotowy 2011/2012 PUŁAWY, 18 września 2012 r.

rok obrotowy 2011/2012 PUŁAWY, 18 września 2012 r. Wyniki finansowe rok obrotowy PUŁAWY, 18 września 2012 r. Profil GRUPY PUŁAWY Pierwsze miejsce Zatrudnienie : w kategorii obiekty GRUPA PUŁAWY 4 326 osób Jednostka dominująca 3 271 osób przemysłowo- inżynieryjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 2005 r. 2 marca 2006 roku Wyniki finansowe PGNiG S.A. 4 kwartały y 25 r. 2 marca 26 roku Podstawowe wyniki finansowe 3 GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA * EBITDA (leasing) ** Wyniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 26 czerwiec 2009 1 Recesja na światowym rynku stali Spadek produkcji stali w Polsce: 2008/2007: -9%, IQ 2009/IQ 2008: -42% Dynamika produkcji stali

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe III kwartał 2011/2012. Puławy, 15 maja 2012 r.

Wyniki finansowe III kwartał 2011/2012. Puławy, 15 maja 2012 r. Wyniki finansowe III kwartał 2011/2012 Puławy, 15 maja 2012 r. Profil GRUPY PUŁAWY Zatrudnienie 2010/11: GRUPA PUŁAWY 4282 osób Jednostka dominująca 3257 osób Przychody 2010/11: GRUPA PUŁAWY 2 882 mln

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe po III kwartałach 2008/9

Wyniki finansowe po III kwartałach 2008/9 Wyniki finansowe po III kwartałach 28/9 Warszawa, 3 kwietnia i 29 r. Agenda Profil Spółki Wyniki finansowe Przychody Koszty i Surowce Rynek nawozów Rynek produktów chemicznych Projekty inwestycyjne Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku. 7 czerwiec

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku. 7 czerwiec Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2016 roku 7 czerwiec 2017 1 Wzrost globalnej produkcji wyniósł w roku 2016 0,8%, w Polsce produkcja spadła o 2,8% 20 największych producentów stali (mln t) Źródło:

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy

Europejski Kongres Gospodarczy Aktualizacja strategii t PUŁAW Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 17 maja 2011 Przesłanki do aktualizacji strategii Szybko postępująca koncentracja rynku dystrybucji y nawozów w Polsce; Relatywnie

Bardziej szczegółowo

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r.

20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. 20 marca 2014 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2013 r. Istotne zdarzenia w 2013 roku Spadek cen energii o około 10%. Pierwszy pełen rok konsolidacji PAK KWB Konin, PAK KWB Adamów

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Zakłady Azotowe Puławy SA Wyniki za 1 kwartał 2007/ października 2007r.

Zakłady Azotowe Puławy SA Wyniki za 1 kwartał 2007/ października 2007r. Zakłady Azotowe Puławy SA Wyniki za 1 kwartał 27/28 3 dziernika 27r. Agenda Prezentacja Spółki Główne rynki zbytu Wyniki finansowe Spółki ZA Puławy na rynku nawozów ZA Puławy na rynku chemicznym Inwecje

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006 Warszawa, 27 lipca, 2006 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I kwartał roku obrotowego 2010/2011 okres 1 lipca

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I kwartał roku obrotowego 2010/2011 okres 1 lipca POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I kwartał roku obrotowego 2010/2011 okres 1 lipca 2010 30 września 2010 Listopad 2010 SPIS TREŚCI 1. Opis Grupy Kapitałowej......

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016

WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 WYNIKI FINANSOWE Q1 2016 11 maja 2016 GŁÓWNE WYDARZENIA W GK OTMUCHÓW W IQ 2016 Zmiana strategii rozwoju koncentracja oraz inwestycje rozwojowe w strategicznych grupach asortymentowych: produkty śniadaniowe,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2 kwartał 2008/9. Warszawa, 3 lutego 2009 r.

Wyniki finansowe za 2 kwartał 2008/9. Warszawa, 3 lutego 2009 r. Wyniki finansowe za 2 kwartał 2008/9 Warszawa, 3 lutego 2009 r. Agenda Profil Spółki Wyniki finansowe Koszty i Surowce Przychody Rynek nawozów Rynek produktów chemicznych Inwestycje Podsumowanie Profil

Bardziej szczegółowo

16 maja 2016 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2016 r.

16 maja 2016 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2016 r. 16 maja 2016 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2016 r. Grupa ZE PAK Podsumowanie 1Q 2016 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 1Q 2016 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej (1)

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Mięsny DUDA

Polski Koncern Mięsny DUDA Polski Koncern Mięsny DUDA Wyniki finansowe za I półrocze 2006 r. Warszawa, 21 sierpnia 2006 r. Wyniki Grupy PKM DUDA za I półrocze 2006 Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKM DUDA w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w roku obrotowym 2008/2009

Wyniki finansowe w roku obrotowym 2008/2009 Wyniki finansowe w roku obrotowym 2008/2009 Warszawa, 3 września ś 2009 r. Agenda Profil Spółki Wyniki finansowe Przychody Koszty i surowce Spółka na tle branży Rynek nawozów Rynek produktów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r. Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w II kwartale 2016 r. 1 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Przychód z działalności e- commerce osiągnął w II kwartale 70 mln zł i wzrósł ponad

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2017 9 listopada 2017 #GrupaAzoty3Q17@Grupa_Azoty AGENDA strona Najważniejsze wydarzenia 3 Inwestycje 8 Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 11 Grupa Azoty PUŁAWY 28 Grupa Azoty

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r.

Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r. Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r. 1 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2 Przychód z działalności e-commerce osiągnął w III kwartale 70 mln zł i wzrósł ponad

Bardziej szczegółowo

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A.

Warszawa 02.06.2014r. Grupa Azoty S.A. Warszawa 02.06.2014r Grupa Azoty S.A. Grupa Azoty Kim jesteśmy? Jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowej o rozpoznawalnych markach w obszarach: nawozy tworzywa i kaprolaktam melamina

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

21 marca Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2016 roku

21 marca Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2016 roku 21 marca 2017 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki 2016 roku Grupa ZE PAK Podsumowanie 2016 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 2016 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej (1) : 13,51 TWh

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. Citi Handlowy Departament Strategii i Relacji Inwestorskich Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2017 r. 22 sierpnia 2017 r. Podsumowanie II kwartału 2017 roku Konsekwentny rozwój działalności klientowskiej:

Bardziej szczegółowo

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku

31 sierpnia Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku 31 sierpnia 2016 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA Wyniki za I półrocze 2016 roku Grupa ZE PAK Podsumowanie 6M 2016 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 6M 2016 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 9 listopada Agenda strona Grupa Azoty informacje ogólne 3 Informacje rynkowe 8 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty S.A. 14 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 23 Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw. 2015 r. 29 kwietnia 2015 r. Spis treści 1 Podstawowe informacje 3-4 2 Otoczenie zewnętrzne 5-8 3 Segment wydobywczy 9-12 4 Segment produkcji

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT II KWARTAŁ / I PÓŁROCZE 2017

SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT II KWARTAŁ / I PÓŁROCZE 2017 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY UNIMOT II KWARTAŁ / I PÓŁROCZE 2017 1 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe Grupy UNIMOT Otoczenie rynkowe Segmenty działalności Nowe projekty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 12 czerwiec Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. i jego Grupy Kapitałowej w 2012 roku 12 czerwiec 2013 1 Struktura akcjonariatu Stalprofil SA na dzień 31.12.2012r. Akcjonariusz Ilość akcji razem Udział

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników IQ maja 2013

Prezentacja wyników IQ maja 2013 Prezentacja wyników IQ 2013 9 maja 2013 Grupa Kapitałowa informacje ogólne Grupa Azoty (GK) 1Q 2012 1Q 2013 Przychody 1 906 mld PLN 2 678 mld PLN Zysk netto 180 mln PLN 410 mln PLN Kapitał własny 3 491

Bardziej szczegółowo

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r.

20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. 20 marca 2013 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2012 r. Kluczowe informacje za 12 m-cy 2012 (IV kw. 2012) Finansowe o o o o Przychody ze sprzedaży = 2.723 mln PLN (735 mln PLN); EBITDA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy I. Wyniki GK Apator za rok 213 - Podsumowanie Raportowane przychody ze sprzedaży na poziomie 212 (wzrost o 1,5%), nieznacznie (3%) poniżej dolnego limitu prognozy giełdowej. Raportowany zysk netto niższy

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r.

PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw r. PEGAS NONWOVENS S.A. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kw. 2009 r. 28 maja 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego. Katowice 23 Sierpnia 2017 r.

Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego. Katowice 23 Sierpnia 2017 r. Kluczowy producent wysokiej jakości paliw stałych zapewniający bezpieczeństwo rynku energetycznego i ciepłowniczego Katowice 23 Sierpnia 2017 r. Podstawowe informacje o spółce Forma prawna Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 30.06.2014 Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie i windykacja na zlecenie portfeli masowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r.

Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2017 r. 14 listopada, 2017 www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Podsumowanie III kwartału 2017 roku Kontynuacja pozytywnych trendów Budowa aktywów klientowskich

Bardziej szczegółowo

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku

16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW. I kwartał 2011 roku 16 maja 2011 PREZENTACJA WYNIKÓW I kwartał 2011 roku Zarząd Azotów Tarnów Jerzy Marciniak Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Andrzej Skolmowski Wiceprezes Finanse i Handel Witold Szczypioski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za II kwartał roku obrotowego 2011/2012 okres 1 październik

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za II kwartał roku obrotowego 2011/2012 okres 1 październik KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za II kwartał roku obrotowego 2011/2012 okres 1 październik 2011-31 grudzień 2011 Luty 2011 Spis treści 1.1. Komentarz makroekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, maj 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 11 sierpnia, 2016

Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw Skonsolidowane wyniki finansowe. 11 sierpnia, 2016 Grupa Kapitałowa LOTOS 2kw. 2016 Skonsolidowane wyniki finansowe 11 sierpnia, 2016 1 1 Prace nad strategią 4-6 2 Podstawowe informacje 7-9 3 Otoczenie makroekonomiczne 10-14 4 Segment wydobywczy 15-19

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014

Prezentacja wyników I półrocza sierpnia 2014 Prezentacja wyników I półrocza 14 sierpnia AGENDA INFORMACJE OGÓLNE S.3 GK GRUPA AZOTY S.11 GK PUŁAWY S.21 GK POLICE S.3 GK ZAK S.A. S.39 ANEKS 1 SPÓŁKA DOMINUJĄCA S.44 2 Grupa Azoty - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. 27 lutego 2014

Prezentacja. 27 lutego 2014 Prezentacja 27 lutego 2014 W imieniu Grupy Azoty serdecznie witamy na spotkaniu towarzyszącym publikacji wyników półrocznych Grupy Azoty Puławy oraz szacunków wyników Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Police

Bardziej szczegółowo

21 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok

21 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok 21 marzec 2016 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2015 rok Grupa ZE PAK Podsumowanie 2015 Kluczowe dane operacyjne i finansowe 2015 Zmiana r/r Sprzedaż energii elektrycznej: 14,9 (1)

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU listopada 2016 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 216 9 listopada 216 Agenda strona Grupa Kapitałowa Grupa Azoty 3 Segmenty działalności 1 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty PUŁAWY 21 Grupa Kapitałowa Grupy Azoty POLICE 27 Grupa

Bardziej szczegółowo

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej

Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasz biznes Grupa Kapitałowa LOTOS - stabilni na niestabilnym rynku Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej Nasze wyniki. Komentarz do sytuacji finansowej [G4-EC1] [G4-9] 216 r. był kolejnym rokiem

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r.

14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. 14 maja 2015 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 1Q 2015 r. Podsumowanie I kwartału 2015 roku Wyższa sprzedaż energii elektrycznej o 0,32 TWh (q/q): wyższa sprzedaż energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015. Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW 3 KWARTAŁU 2015 Spotkanie z prasą Warszawa, 9 listopada 2015 WYNIKI FINANSOWE W SKRÓCIE 3Q 2015 I-IX 2015 KLUCZOWE DETERMINANTY WYNIKU PRZYCHODY 2,4 mld PLN PRZYCHODY 7,5 mld PLN Wyższa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ROK 2012 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe, notowania i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe Projprzem S.A. Wyniki finansowe GK Projprzem

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec grudzieo 2010

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec grudzieo 2010 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2010 31 grudzieo 2010 Luty 2011 Spis treści 1. Skład Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników marca 2014

Prezentacja wyników marca 2014 Prezentacja wyników 21 marca 2014 Agenda Informacje ogólne 3 GK Grupa Azoty 16 GK Puławy 27 GK Police 38 GK ZAK S.A. 51 Aneks 1 Otoczenie 56 Aneks 2 Grupa Azoty S.A (jednostkowe) 64 Grupa Azoty - informacje

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012 okres 1 kwietnia czerwca

KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012 okres 1 kwietnia czerwca KOMENTARZ DO WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA Wrzesień 2012 SPIS TREŚCI 1. Zmiany w strukturze akcjonariatu... 3 2. Wyniki Grupy Kapitałowej Zakłady Azotowe Puławy S.A....

Bardziej szczegółowo

I n v e s t o r D a y. Warszawa, 4 marca 2009 r.

I n v e s t o r D a y. Warszawa, 4 marca 2009 r. I n v e s t o r D a y Warszawa, 4 marca 2009 r. Agenda Profil Spółki Wyniki finansowe Koszty i Surowce Przychody Rynek nawozów Rynek produktów chemicznych Inwestycje Podsumowanie Profil Spółki Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r.

Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 2006 r. Wyniki finansowe PGNiG S.A. 1 kwartał 26 r. Podstawowe wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży Zysk brutto Zysk netto EBITDA (leasing) * 18 PLNm GK PGNiG S.A. w mln, MSSF Wyniki GK PGNiG S.A. 1437 1171

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za 1H Warszawa, Wrzesień 2017

Wyniki finansowe GK Apator za 1H Warszawa, Wrzesień 2017 Wyniki finansowe GK Apator za 1H 217 Warszawa, Wrzesień 217 Wyniki finansowe GK Apator za 1H 217 PLN (') 1H217 1H216 Δ216 Sprzedaż 46 663 42 321 9,6% Zysk brutto ze sprzedaży 126 743 18 446 16,9% 27,5%

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 22 czerwca 2015 r. 1 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego i skonsolidowanego). Pełna treść

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw r. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w 3 kw. 2015 r. 29 października 2015 r. 1 Podstawowe informacje 3-4 2 Otoczenie zewnętrzne 5-8 3 Segment wydobywczy 9-12 4 Segment produkcji i handlu

Bardziej szczegółowo

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r.

www.apator.com Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 2015 r. Wyniki finansowe GK Apator 25 listopada 215 r. 1 Wyniki finansowe GK Apator 215 PLN (') 9M 215 9M 214 Zmiana r/r Sprzedaż 556 91 517 48 7,5% Zysk brutto na sprzedaży 151 857 154 627-1,8% Marża 27,3% 29,9%

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo

Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Innowacyjni w działaniu stabilni nansowo Główną przyczyną spadku przychodów w 2015 roku były niższe notowania ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. W efekcie zmalały przychody zarówno w segmencie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r.

PEGAS NONWOVENS SA. Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. PEGAS NONWOVENS SA Niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć miesięcy 2009 r. 26 listopada 2009 r. Spółka PEGAS NONWOVENS S.A. ogłasza swoje niebadane skonsolidowane wyniki finansowe za dziewięć

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2010 roku 30 czerwca 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2010 roku 30 czerwca 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipca 2010 roku 30 czerwca 2011 roku Październik 2011 Spis treści: 1. Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo