Dokumentacja Techniczna systemu B2B oraz komunikatów EDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Techniczna systemu B2B oraz komunikatów EDI"

Transkrypt

1 Dokumentacja Techniczna systemu B2B oraz komunikatów EDI

2 Spis treści WSTĘP... 3 CELE PROJEKTU TECHNICZNEGO... 4 ZAŁOŻENIA OGÓLNE SPOSOBU KOMUNIKACJI... 5 KOMUNIKATY EDI W KONTEKŚCIE PROCESÓW BIZNESOWYCH... 7 ZASTOSOWANIE DOBRYCH PRAKTYK EDI PACZKI INFORMACJI KOMUNIKATY EDI FAKTURA ROZRACHUNKI BŁĄD POŁĄCZENIA PACZKI KLIENTA Parametry Publikacji Zamówienie Powiązanie pliku Weryfikacja Impozycji Reklamacja PACZKI DO KLIENTA Słowniki Weryfikacja pliku Impozycja do weryfikacji Postęp zamówienia Wycena parametrów publikacji Wynik zgłoszonej reklamacji PACZKI DLA DOSTAWCY Zapytanie o wykonanie usług zewnętrznych Zapytanie o dostarczenie materiałów Zamówienie usług u dostawcy PACZKA DOSTAWCY Zlecenie usług zewnętrznych Wynik zamówienia usług zewnętrznych / dostawy materiałów SYSTEM ZABEZPIECZENIA KOMUNIKATÓW RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW

3 Wstęp Niniejsza dokumentacja powstała na podstawie biznesplanu projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego w Drukarni Wydruk w Katowicach, ustaleo Zespołu Roboczego ds. Wdrożenia Komunikacji EDI, w skład którego wchodzą Partnerzy Drukarni oraz na podstawie przeprowadzonej analizy. Tematem przewodnim wspomnianego projektu oraz spotkao Zespołu Roboczego jest usprawnienie za pomocą systemu B2B i komunikacji EDI powtarzalnych procesów biznesowych związanych z zamawianiem i produkcją materiałów poligraficznych

4 Cele projektu technicznego Celem projektu technicznego jest udokumentowanie formatu oraz sposobu przekazywania komunikatów EDI, by umożliwid Partnerom Drukarni przygotowanie swoich systemów informatycznych do rozpoczęcia współpracy w systemie B2B.Ze względu na wybór standardu Web Service (SOAP), najważniejszym elementem niniejszej dokumentacji są załączone pliki WSDL oraz XSD. Współczesne środowiska programistyczne pozwalają na ich podstawie wygenerowad klasy i funkcje odpowiedzialne za realizację komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi, co znacznie ułatwi dostawcom i integratorom oprogramowania Partnerów Drukarni odpowiednie dostosowanie systemów. W kolejnych rozdziałach opisano znaczenie poszczególnych komunikatów w kontekście realizowanych procesów biznesowych. Udokumentowano także znaczenie każdego pola poszczególnych komunikatów. RYS. 1 PRZEPŁYW KOMUNIKATÓW W SYSTEMIE - 4 -

5 Założenia ogólne sposobu komunikacji Partnerzy Drukarni to w większości przypadków średnie oraz małe podmioty gospodarcze.ze względu na uproszczenie procesu wdrożenia komunikacji EDI w tego typu przedsiębiorstwach, które nie stosują formatów wymiany danych wypracowanych głównie przez sektor bankowy, wybranonajpopularniejszy we współczesnej informatyce standard komunikacji oparty na XML oraz Web Services (Standard organizacji W3C - Simple Object Access Protocol protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołao,poprzez protokołów HTTP).Wybórtego standardumotywowany jestjego szerokim rozpowszechnieniem, dostępnością darmowych narzędzi, czytelnością komunikatów EDI (zapisanych w ścisły sposób możliwych do przetwarzania przez oprogramowanie, jak zrozumiałych także dla użytkownika przeglądającego bezpośrednio plik XML). Jak wspomniano wyżej, główne elementy niniejszej dokumentacji to pliki WSDL (Web Service Description Language standard opisu usług Web Service) oraz XSD (schematy plików XML), które pozwolą dostawcom i integratorom oprogramowania Partnerów Drukarni wygenerowad w sposób automatyczny procedury komunikacji, a co za tym idzie, zaoszczędzid pracy, kosztów i pomyłek. Ostatecznie o zaproponowaniu tych standardów postanowili Partnerzy Drukarni oraz reprezentanci Drukarni na spotkaniu Zespołu ds. Wdrożenia Komunikacji EDI. W ramach pracy Zespołu ds. Wdrożenia Komunikacji EDI uwzględniono obowiązujące polskie oraz europejskie akty prawne w zakresie komunikacji EDI, w tymrozporządzenie ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, który jest z kolei implementacjądefinicji zawartych w zaleceniach Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994 r. odnoszących się do aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych. Zgodnie z tymi aktami, EDI powinna byd rozumiana jako elektroniczna wymiana danych handlowych i administracyjnych, sformatowanych według uzgodnionych wcześniej standardów pomiędzy partnerami. Podczas wyboru i opracowywania schematów XML wzięto pod uwagę istniejące rozwiązania, np. zaproponowano fakturę XMLopracowany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA, Unizeto Technologies SA, Krajową Izbę Rozliczeniową SA oraz Instytut Logistyki i Magazynowania (o czym szerzej w rozdziale Faktura). Przesyłane komunikaty w formacie XML, zostaną ujęte w odpowiednie paczki informacji, które będą sposobem komunikacji pomiędzy użytkownikami systemu. Każda paczka składad się będzie z wybranych komunikatów, zawierających podstawową informację dotyczącą wybranej usługi. W zależności od użytkownika paczki spełniad będą 4 podstawowe funkcje: przesyłanie informacji doklientaz systemu informatycznego Drukarni - PackageToClient przesyłanie informacji od Klienta do systemu informatycznego Drukarni - ClientPackage przesyłanie informacjidodostawcy z systemu informatycznego Drukarni - PackageToSupplier - 5 -

6 przesyłanie informacji od Dostawcydo systemu informatycznego Drukarni - SupplierPackage Paczki informacji wraz z komunikatami będą odbierane i przesyłane za pomocą usługi Web Service pod adresem edi.drukarniawydruk.pl w oparciu o zasoby Drukarni Wydruk. W celu zapewnienia poufności i integralności przekazywanych komunikatów zastosowany zostanie szeroko rozpowszechniony, używany między innymi przez instytucje finansowe protokół HTTPS (szyfrowana wersja popularnego protokołu HTTP na którym oparte są strony internetowe). W celu zabezpieczenia przepływu informacji Drukarnia Wydruk prowadzid będzie w swojej bazie danych rejestr partnerów współpracujących z wykorzystaniem EDI, gdzie przechowywane będą: kod partnera login oraz hasło wykorzystywane w paczkach informacji w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia komunikatów. Dlatego też każda paczka oprócz wartości zmiennych dla danej usługi zawiera : PartnerID (kod_partnera) Password (haslo_edi_partnera) Hasło oparte zostały o GUID (GloballyUniqueIdentifier - identyfikator globalnie unikatowy) w celu zwiększenia standardów bezpieczeostwa. Oprócz spraw związanych z działalnością wewnątrz systemu (np. składania zamówieo) ważną kwestią związaną z przesyłaniem komunikatów jest sposób rozliczenia płatności pomiędzy partnerami. Podczas spotkania roboczego ustalone zostało zastosowanie e-faktur. Rozwiązanie ponadto należy dostosowad do obowiązującego prawa w szczególności do wspomnianych wyżej aktów prawnych Jednak ze względu na pozostawienie dowolności formatu elektronicznego w rozporządzeniu, uczestnicy spotkania zaproponowali przesyłanie faktur elektronicznych między innymi w formie : plików PDF jako komunikat EDI między systemami - 6 -

7 kontekście procesów biznesowych W swoich założeniach system B2B za pomocą komunikatów EDI wspierał będzie następujące procesy: 1. Przygotowanie oferty dla klienta Etap Zapytanie ofertowe dotyczące druku inicjowane przez Klienta Drukarni Propozycje uściśleo oraz wycena ClientPackage (paczkaklienta) ParametersOfPublication (parametry publikacji) Opis parametrów technicznych publikacji, identyfikator zapytania w systemie Klienta oraz deklaracja czy Klient życzy sobie propozycji uściśleo tychże parametrów. PackageToClient (paczka kierowana doklienta) ParametersOfPublication (parametry publikacji) zawierająca propozycje uściśleo Drukarni, jeśli Klient poprosił o takie sugestie. W tym wypadku komunikat zawiera identyfikator zapytania w systemie klienta oraz powiększony parametr wersji PricingOfPublicationParameters (odpowiedź na zapytanie) Wycena wariantów nakładów odwołująca się do identyfikatora zapytania w systemie klienta oraz wersji parametrów wycena dotyczyd może parametrów uściślonych przez Drukarnię 2. Zamówienie pracy w drukarni oraz akceptacja zlecenia Etap ClientsPackage (paczkaklienta) Zamówienie pracy na Order (zamówienie pracy) PackageToClient (paczka kierowana doklienta) - 7 -

8 podstawie przesłanych uprzednio parametrów publikacji Klient dokonuje zamówienia odwołując się do identyfikatora i wersji przesłanych parametrów publikacji. Przekazuje także identyfikator zamówienia (może byd tożsamy z identyfikatorem parametrów publikacji) oraz proponowane terminy: - dostarczenia materiałów - wykonania pracy przez drukarnię. W przypadku, gdy w parametrach publikacji założono transport drukarni, mogą zostad określone adresy wysyłki gotowych materiałów. Odpowiedź na zlecenie OrderProgres (akceptacja lub odrzucenie zlecenia) Akceptacja zlecenia lub informacja o odrzuceniu zlecenia i powodzie odrzuceniu, np. zbyt krótkie terminy. W tym wypadku Klient może powrócid do wysłania komunikatu Order po zmianie terminów. 3. Zapytania o ofertę wykonania usług zewnętrznych Etap Wysłanie zapytania o ofertę wykonania usług zewnętrznych SupplierPackage (paczka dostawcy) PackageToSupplier (paczka kierowana do dostawcy) RequestForExternalServices (zapytanie o ofertę wykonania usług zewnętrznych) System Drukarni wysyła zapytanie dotyczące oferty usług zewnętrznych opisując rodzaj usług zewnętrznych: - rodzaj usługi - typ usługi - jednostka (np. arkusze) oraz ilośd (10000 arkuszy do foliowania) - szerokośd oraz wysokośd arkusza Przekazuje także identyfikator - 8 -

9 zamówienia oraz proponowane terminy: - dostarczenia półproduktów - wykonania pracy przez dostawcę usług Odpowiedź na zapytanie SuppliersOffer (oferta lub informacja o braku możliwości wykonania usług) W przypadku informacji o niemożliwości wykonania podawany jest powód, np. zbyt krótkie terminy. W tym wypadku użytkownik systemu drukarni może powrócid do wysłania komunikatu RequestForExternalServices po zmianie terminów. W przypadku potwierdzenia możliwości wykonania wysłana zostanie proponowana cena netto. 4. Zlecenie i realizacja usług zewnętrznych - komunikat może byd wysłany w przypadku pozytywnego zatwierdzenia zapytania o ofertę wykonania usług zewnętrznych Etap Składanie zamówienia na wykonanie usług zewnętrznych Pozytywne złożenie zamówienia i odbiór SupplierPackage (paczka dostawcy) SuppliersOrderResult Do systemu Drukarni wysłany zostanie komunikat informujący o zakooczeniu prac. W zależności od ustaleo dotyczących ekspedycji, na podstawie tego komunikatu drukarnia może odebrad prace lub przekazana zostanie informacja o numerze listu przewozowego. PackageToSupplier (paczka kierowana do dostawcy) SuppliersOrder (zlecenie wykonania usług zewnętrznych) Użytkownik systemu Drukarni składa zamówienie na wykonanie usług zewnętrznych przesyłając numer identyfikacyjny zapytania dotyczącego usług zewnętrznych - 9 -

10 Istnieje także możliwośd poinformowania w tym komunikacie drukarni o anulowaniu zlecenia, jeśli półprodukty nie zostały dostarczone o czasie. 5. Zapytania o ofertę dostarczenia materiałów Etap Wysyłanie zapytania o ofertę dostarczenia materiałów SupplierPackage (paczka dostawcy) Odpowiedź na zapytanie SuppliersOffer (oferta lub informacja o braku możliwości dostarczenia materiałów) W przypadku informacji o niemożliwości dostarczenia materiałów podawany jest powód. W przypadku potwierdzenia możliwości dostarczenia materiałów wysłana zostanie proponowana cena netto. PackageToSupplier (paczka kierowana do dostawcy) RequestForMaterials (zapytanie o ofertę dostarczenia materiałów) Z systemu drukarni wysłane jest do dostawcy zapytanie o dostarczenie materiałów określające: - rodzaju materiału - typu materiału - ilości i jednostkę - wysokości oraz szerokości, kierunek włókna i gramaturę w przypadku arkuszy. Przekazywany jest także wymagany termin dostarczenia materiałów oraz informacje o rodzaju ekspedycji (transport dostawcy lub drukarni) 6. Zamawianie i przyjmowanie materiałów Etap

11 Składanie zamówienia na materiały Odpowiedź systemu Dostawcy na złożone zamówienie SupplierPackage (paczka dostawcy) SuppliersOrderResult Do systemu Drukarni wysłany zostanie komunikat informujący o wysłaniu materiałów (w tym numer listu przewozowego) lub o możliwości odbioru materiałów (w zależności od ustaleo dotyczących ekspedycji). W komunikacie możliwe jest także anulowanie zlecenia w przypadku, gdy zlecenie zostało wysłane zaraz po zapytaniu, bez czekania na ofertę, a dostarczenie materiałów nie jest możliwe w określonym terminie. PackageToSupplier (paczka kierowana do dostawcy) SuppliersOrder (zlecenie dostarczenia materiałów) Z systemu Drukarni przekazywane jest zamówienie na materiały. Przesyłany jest numer identyfikacyjny zapytania (w zapytaniu określono wszystkie niezbędne parametry zlecenia) 7. Planowanie produkcji oraz 9. Produkcja Procesy te wspierane będą poprzez komunikaty EDI opisane przy procesach biznesowych dotyczących komunikacji z dostawcami usług i materiałów. W przypadku klientów wspierane są przez niżej opisany komunikat: Etap ClientPackage (paczka klienta) PackageToClient (paczka kierowana do klienta) Zakończenie produkcji zlecenia OrderProgess Komunikat zawiera informację o stanie zamówienia, informuje również o zakooczeniu prac nad zamówieniem. W zależności od ustalonego rodzaju ekspedycji, może zawierad numer listu przewozowego wysłanej pracy

12 8. Przesyłanie plików zawierających projekt graficzny i sprawdzanie tych materiałów Etap Odpowiedź systemu drukarni na przesłane poprzez FTP pliki Powiązanie przesłanego pliku ze zleceniem produkcyjnym. ClientPackage (paczka klienta) FileLink (powiązanie pliku) Komunikat służy powiązaniu przesłanych plików ze zleceniem produkcyjnym. PackageToClient (paczka kierowana do klienta) FileVerification (weryfikacja pliku) Po przesłaniu pliku klienta przez FTP plik jest automatycznie sprawdzany przez oprogramowanie PitStop Server, a wynik sprawdzania jest przesyłany komunikatem EDI, który zawieranazwę pliku, nadany w drukarni identyfikator pliku i opis błędów lub poprawionych elementów w przypadku, gdy plik został zaakceptowany po automatycznej poprawie. ImpositionToVerify (impozycja wysłana do zatwierdzenia) Komunikat służy powiadomieniu klienta o konieczności zatwierdzenia pliku gotowej impozycji. ImpositionVeryfication (zatwierdzenie impozycji) Komunikat przekazuje informację o zatwierdzeniu lub odrzuceniu pliku impozycji z podaniem ewentualnych niezgodności. 10. Faktura i rozrachunki oraz 12. Raporty i wnioskowanie W przypadkuklientów: Etap Faktura za wykonane usługi poligraficzne ClientPackage (paczka klienta) PackageToClient (paczka kierowana do klienta) InvoicesFrame Faktura w PackageToTheCustomer może występowad w odpowiedniej ramce określającej format

13 Zestawieniedotyczące rozrachunków przekazywanej binarnie faktury. Settlements (komunikat rozrachunków) Zestawienie dotyczące rozrachunków. Przesyłane przy okazji komunikacji klienta, jeśli istnieją przeterminowane płatności oraz, zależnie od ustaleo z partnerem, po zarejestrowaniu w systemie zapłaty. W przypadku dostawców usług i materiałów: Etap Faktura za dostarczenie materiałów lub wykonanie prac zleconych Zestawieniedotyczące rozrachunków SupplierPackage (paczka dostawcy) InvoicesFrame Faktura w SuppliersPackagemoże występowad w odpowiedniej ramce określającej format przekazywanej binarnie faktury. PackageToSupplier(paczka kierowana do dostawcy) Settlements (komunikat rozrachunków) Zestawienie dotyczące rozrachunków. Przesyłane przy okazji komunikacji dostawcy, jeśli istnieją przeterminowane płatności oraz, zależnie od ustaleo z partnerem, po zarejestrowaniu w systemie zapłaty. 11. Reklamacje Etap Reklamacja zgłaszana przez Klienta po odbiorze prac ClientPackage (paczka klienta) Complaint (reklamacja) Komunikat zawiera identyfikator zlecenia oraz wielkość nakładu, którego dotyczy reklamacja oraz opis PackageToClient (paczka kierowana do klienta)

14 zgłaszanych niezgodności. ResultOfComplaint (odpowiedź na reklamację) Komunikat z modułu ewidencjonowania niezgodności dotyczący decyzji Drukarni w zakresie uznania/nieuznania reklamacji i sposobu naprawy niezgodności

15 Zastosowanie dobrych praktyk EDI Zgodnie z dobrymi praktykami EDI, dla każdego podmiotu będącego użytkownikiem systemu należy wprowadzid odpowiedni identyfikator. Z tego względu dla każdej firmy zostanie wygenerowany kod partnera oraz unikatowy numer (GUID) jako hasło. Pozostałe informacje przekazywane za pomocą komunikatów takie jak zakres przekazywanych danych zostanie uzgodniony podczas realizacji projektu. Również ważnym aspektem tworzonego systemu jest aktualnośd danych w wysyłanych komunikatach dlatego istotna jest współpraca wszystkich zainteresowanych użytkowników platformy na każdym etapie tworzenia systemu

16 Paczki informacji Projekt systemu zakłada przekazywanie komunikatów za pomocą paczek informacji, w których oprócz informacji wymaganych (identyfikujących użytkownika) zostaną zawarte poszczególne informacje. W zależności od zamówionej w systemie usługi oraz użytkownika paczki będą przenosid różne rodzaje dane, jednak ich podstawowa budowa zostanie zachowana: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" targetnamespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/clientpackage.xsd" xmlns:parpubl="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/parametersofpublications.xsd" xmlns:filn="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/filelink.xsd" xmlns:comp="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/complaint.xsd" xmlns:impver="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/impositionverification.xsd" xmlns:err="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/communicationerror.xsd"> <xs:import schemalocation="parametersofpublications.xsd" namespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/parametersofpublications.xsd"/> <xs:import schemalocation="filelink.xsd" namespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/filelink.xsd"/> <xs:import schemalocation="complaint.xsd" namespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/complaint.xsd"/> <xs:import schemalocation="impositionverification.xsd" namespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/impositionverification.xsd"/> <xs:import schemalocation="communicationerror.xsd" namespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/communicationerror.xsd"/> <xs:element name="clientpackage"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="authentication"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="partnerid" type="xs:string"> </xs:element> <xs:element name="password" type="xs:string"> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> <xs:element name="dictionaryversion" type="xs:int"> </xs:element> Package content - w formie <xs:element name="parametersofpublicationslist"> a następnie: <xs:element name="parametersofpublicationsitem" type="parpubl:parametersofpublication" maxoccurs="unbounded"> </xs:sequence> </xs:element name="clientpackage"> W pierwszej kolejności porównywane jest hasło partnera. Jeśli wynik weryfikacji będzie negatywny, paczka odpowiedzi nie będzie posiadała żadnych innych sekcji poza sekcją wyniku:

17 <xs:element name="clientpackage"> <xs:element name="communicationerrors"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="error" type="err:communicationerror" maxoccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation> Opis błędu </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element>

18 Komunikaty EDI Faktura Szczególnym rodzajem komunikatu EDI jest faktura elektroniczna. Zakłada się możliwośd stosowania różnych formatów faktury elektronicznej w zależności od porozumieo w tej materii z konkretnym partnerem. W zakresie zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur zaproponowano jako jedną z możliwości przekazywanie faktur wraz z innymi komunikatami EDI w PackageToClient(paczce do klienta) oraz SupplierPackage (paczce dostawcy). Faktury w określonym formacie znajdowad powinny się w ramce faktur (InvoicesFrame). W pierwszej wersji ramki faktur zaproponowano użycie dwóch możliwych formatów: - format XML opracowany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA, Unizeto Technologies SA, Krajową Izbę Rozliczeniową SA oraz Instytut Logistyki i Magazynowania, oparty na EDI/XML GS1. - PDF Rozrachunki Rozrachunki są komunikatem zależnym od Faktur i podobnie jak one wchodzą w skład paczek PackageToClient (Do Klienta) oraz SupplierPackage (Od Dostawcy). Celem komunikatu jest wysyłanie informacji przypominających o opłaconych oraz nieopłaconych fakturach do bezpośrednich zainteresowanych. Komunikat zawiera pola:

19 UnpaidInvoices - lista niezapłaconych faktur Accounting - rozliczenia, opis pojedynczej niezapłaconej faktury AmountPaid - kwota zapłacona, w przypadku uiszczenia części kwoty AmountWithTax - kwota brutto DateOfPayment - data płatności RelatesToTheInvoice - dotyczy faktury, numer faktury której dotyczy płatnośd, pole zarówno dla faktur opłaconych jak i nieopłaconych RemainingPayment - kwota pozostała do zapłaty AcceptedPayments - płatności zaakceptowane Payment - płatnośd, dotyczy faktur opłaconych w całości Amount - kwota Szczegółowy opis komunikatu znajduje się w załączniku (Settlements.docx)

20 Błąd połączenia CommunicationError będzie uniwersalnym komunikatem wysyłanym na poziomie paczki, w przypadku problemu z połączeniem pomiędzy komputerami. Składa się on z pól: EDIMessage - Nazwa komunikatu, którego dotyczy błąd ID - Identyfikator komunikatu, którego dotyczy błąd. Description - Opis błędu Szczegółowy opis komunikatu znajduje się w załączniku (CommunicationError.docx) Paczki klienta Paczki klienta stanowią zestaw komunikatów przesyłanych przez klienta do drukarni, na przykład w celu złożenia zamówienia. Po przesłaniu paczki klient otrzyma informację zwrotną w formie paczki do klienta

21 Parametry Publikacji Pierwszym opisanym komunikatem klienta są Parametry publikacji. Składa się on z pól: współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

22 EditionVariants - warianty nakładów RangeOfService - opis zakresu usług PartsOfPublication - opis poszczególnych części pracy, składa się ze słowników Paper oraz Activities : Part - opis poszczególnej części publikacji o Paper - określa szczegółowo rodzaj papieru o StandardPaper - składa się z poszczególnych opcji: Kind - rodzaj Type - typ Density - gramatura o IfOtherPaper - czy określono papier słownie o Size - określa szerokośd oraz wysokośd arkusza, składa się z opcji: WidthWhenUnfolded - szerokośd po rozłożeniu HeightWhenUnfolded - wysokośd po rozłożeniu o Volume - objętośd o Form - opcja dostępna dla bloczków o Colors - określa kolory, opcje dostępne: Internal - strony wewnętrzne PartonesOfInternalPages - partony stron wewnętrznych External - strony zewnętrzne PartonesOfExternalPages - partony stron zewnętrznych o Activities - czynności o IfOtherKindOfActivities -czy inne czynności o OtherKindActivitiesDescription - opis innych czynności ActivitiesOnCopy -czynności na arkuszu IfActivitiesOnOtherKindOfCopy - czy inne czynności mają zostad wykonane na ActivitiesOnOtherKindOfCopyDescription - opis czynności na innych rodzajach kopii NumberOfShipmentPlaces - określa do ilu miejsc należy wysład transport Dispatch - ekspedycja Szczegółowo komunikat został opisany w załączniku (ParametersOfPublications.doc). Zamówienie Jednym z podstawowych komunikatów przekazywanych za pomocą platformy jest Zamówienie, składający się z pól:

23 CustomerIDOrder - identyfikatorzamówienia CustomerIDPublicationParameters -identyfikator Parametrów publikacji klienta, zgodnie z komunikatemparametersofpublication DispatchAddress - adresy zamawiających wraz z zamówionym przez nich nakładem DeclaredMaterialDeliveryDate - data dostarczenia materiałów przez klienta ExpectedCompletionDate - oczekiwany przez klienta termin dostarczenia zamówienia PublicationParametersVersion - wersjaparametrówpublikacji SelectedEdition - Parametr ten określa konkretny nakład, w którym będzie realizowana praca Szczegółowo komunikat został opisany w załączniku (Order.docx). Powiązanie pliku Powiązanie pliku jest kolejnym komunikatem klienta, służy on do powiązania przesłanych plików ze zleconą pracą. Klient może powiązad pliki z kalkulacją - parametrami publikacji lub ze zleceniem. Zależnie od etapu - może jeszcze nie byd zlecenia, a są pliki poglądowe. Komunikat składa się z pól:

24 FileName- nazwa przesłanego przez FTP i sprawdzonego pliku FileID - ID nadane plikowi w drukarni FileCharacter - wybór z opcji: o Przeznaczone do druku o Poglądowe CalculationIDInCustomersSystem - identyfikator kalkulacji w systemieklienta CalculationIDInThePrintingHouseSystem - identyfikator kalkulacji w systemie drukarni OrderIDInTheCustomersSystem - identyfikator zlecenia w systemie klienta OrderIDInThePrintingHouseSystem - identyfikator zlecenia w systemie drukarni Szczegółowo komunikat został opisany w załączniku (FileLink.doc). Weryfikacja Impozycji Kolejnym komunikatem jest weryfikacja impozycji, odpowiedzialny za pobranie informacji o konieczności akceptacji przez klienta pliku impozycji. Składa się on z pól:

25 OrderIDInTheCustomersSystem - identyfikator zlecenia w systemie klienta OrderIDInThePrintingHouseSystem - identyfikator zlecenia w systemie drukarni ImpositionFile - identyfikator pliku impozycji VerificationResult - wynik weryfikacji pliku, wybór z opcji: o Accepted o Rejected RejectionReason - pole wypełniane w przypadku odrzucenia pliku ( kiedy wartośd weryfikacji wynosi: Rejected). Szczegółowo komunikat został opisany w załączniku (ImpositionVerification.doc). Reklamacja W przypadku niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, klient może wysład komunikat reklamacji, który składa się z pól: CustomerOrderID - identyfikator zamówienia klienta ComplaintID - identyfikator reklamacji Edition - reklamowany nakład

26 ComplaintReasonDescription - opis reklamcji Szczegółowy opis komunikatu z załączniku (Complaint.doc). Paczki do klienta Poniższy rozdział opisuje komunikaty wchodzące w skład paczek do klienta. Słowniki Komunikat zawiera informacje dotyczące zamówieo, jest punktem wyjściowym dla ParametersOfPublications. Treśd komunikatu można podzielid na dwie główne części : Paper oraz Activities, w których skład wchodzą:

27 Paper - papiery, w skład słownika wchodzą pola: o Kind - rodzaj, określający Nazwę, Kod oraz Gramaturę papieru Activities - czynności, w skład słownika wchodzą: o Activity - określa pojedynczą czynnośd: Finishing Bindery o Options - opcje wykonywanych czynności

28 Type - dostępne pole wyboru: Items, Integer, Real DictionaryVersion - wersja słowników Weryfikacja pliku Komunikat weryfikacji pliku, ma zadanie sprawdzid przesłany plik, po kątem poprawności formatu. Składa się onz pól : FileName - nazwa przesłanego przez FTP i sprawdzonego pliku FileID - ID nadane plikowi w drukarni CheckingType - wybór z opcji: o Automatic o ByAnEmployeeAtTheStageOfImposition Result -wybór z opcji: o OK o Error o Corrected FileName - Description - zawiera opis błędów powodujących odrzucenie pliku lub wykonanych czynności automatycznej poprawy - np. zmiany kolorów z RGB na CMYK. Szczegółowy opis komunikatu znajduje się w załączniku (FileVerifiactionResult.doc)

29 Impozycja do weryfikacji Innym komunikatem w grupy do klienta jest Impozycja do weryfikacji. Ma on na celu zebrania informacji o konieczności akceptacji przez klienta pliku impozycji. Komunikat składa się z pól: OrderIDInTheCustomersSystem - identyfikator zlecenia w systemie klienta OrderIDInThePrintingHouseSystem - identyfikator zlecenia w systemie drukarni ImpositionFileID - identyfikator pliku impozycji Szczegółowo pola zostały opisane w załączniku (ImpositionToVerify.doc) Postęp zamówienia Informacja wysyłana przez Drukarnię na etapie produkcji o stanie zamówienia. W skład tego komunikatu wchodzą pola: CustomerIDOrder - identyfikator zamówienia w systemie klienta StageOfOrder - etap zamówienia WZNumber - numer WZ WayBillNumber- numer rachunku

30 Szczegółowo pola zostały opisane w załączniku (OrderProgres.doc) Wycena parametrów publikacji Komunikat zawiera informacje przesyłane przez Drukarnię z wyceną zamówienia zgodnie z danymi przesłanymi w komunikacie ParametersOfPublication. Wycena parametrów publikacji zawiera pola: ParemetersOfPublicationCustomersID - identyfikator parametrów publikacji w systemie klienta ParametersOfPublicationPrintingHouseID - identyfikator parametrów publikacji w systemie Drukarni ParametersOfPublicationVersion - wersja parametrów publikacji TypeOfPricing - sposób wyceny ExpiryDate - data ważności EditionsVariants - warianty nakładów, uzupełniane wartościami z opcji: o Editions - nakłady o NetPrice - cena netto

31 Szczegółowo pola zostały opisane w załączniku (PricingOfPublicationParameters.doc) Wynik zgłoszonej reklamacji W przypadku zgłoszenie reklamacji wysłany zostaje komunikat Compliant (znajdujący się w paczce Klienta). Odpowiedzią na niego jest komunikat z wynikiem rozpatrzenia reklamacji. Składa się z pól: CustomerOrderID - identyfikator zamówienia klienta ComplaintID - identyfikator reklamacji ComplaintResult - wynik reklamacji ComplaintResultDescription - opis wyniku reklamacji Szczegółowy opis komunikatu znajduje się z załączniku (ResultOfComplaint.doc). Paczki dla dostawcy Innym rodzajem grupy komunikatów są paczki do dostawcy. W skład tej grupy komunikatów wchodzi obsługa usług zewnętrznych oraz dostawy materiałów. Przykładem wykorzystania tej paczki będzie wysyłane komunikatu z zapytaniem o wykonanie usług zewnętrznych w celu obsłużenia czynności niewykonywanych standardowo przez Drukarnie. Zapytanie o wykonanie usług zewnętrznych W momencie wystąpienia np. zwiększonego zapotrzebowania na usługi system Drukarni wysyłado systemu informatycznego Dostawcy komunikat zapytania o wykonanie usługi zewnętrznej. Składa się on z pól:

32 RequestIDInThePrintingHouse - identyfikator zapytania w systemie Drukarni ExternalServices - lista usług zewnętrznych, zgłoszona przez system Drukarni ExternalService - pojedyncza zdefiniowana usługa zewnętrzna ExternalServiceDescription - opis pojedynczej usługi Amount - ilośd detali podawanych w usłudze ExternalServiceIDNumber - identyfikator usługi zewnętrznej KindOfService - rodzaj usługi zewnętrznej MaterialsSpecification - dodatkowa specyfikacja materiałów PrintingHouseOrderIDNumber - identyfikator zamówienia w systemie Drukarni SheetSizeHight - wysokośd arkusza Superplus - nadkład SheetSizeWidth - szerokośd arkusza TypeOfService - typ zamawianej usługi Unit - jednostka zmówionego materiału. Wartośd wybierana z listy: o sheet - arkusz o thousandssheets - tysiące arkuszy o file - plik o items - sztuki TypeOfDelivery - określa sposób dostawy zamówienia, wybór z opcji: o ServiceSupplierTransport - dostarczenie za pomocą transportu dostawcy

33 o Printing house s transport - dostarczenie za pomocą transportu Drukarni CompletionDate - data realizacji usług Szczegółowy opis komunikatu znajduje się w załączniku (RequestForExternalServices.doc). Zapytanie o dostarczenie materiałów Kolejnym komunikatem z paczki do Dostawców, jest RequestForMaterials, wysyłany w celu zamówienia materiałów niezbędnych do pracy Drukarni. Komunikat składa się z pól: RequestIDInThePrintingHouse - identyfikator zapytania w systemie Drukarni MaterialSpecification - opis pojedynczej usługi Amount - ilośd detali podawanych w usłudze Density - gramatura KindOfMaterial - rodzaj materiału SheetSizeHight - wysokośd arkusza SheetSizeWidth - szerokośd arkusza SubtypeOfMaterials - podtyp zamawianego materiału Unit - jednostka zmówionego materiału. Wartośd wybierana z listy: o sheet - arkusz o thousandssheets - tysiące arkuszy

34 o kg o items - sztuki o squaremeters - metry kwadratowe TypeOfMaterials - typ zamawianego materiału FiberDirection - kierunek włókna, wybór z opcji: o vertically - pionowo o horizontally - poziomo TypeOfDelivery - określa sposób dostawy zamówienia, wybór z opcji: o ServiceSupplierTransport - dostarczenie za pomocą transportu dostawcy o Printing house s transport - dostarczenie za pomocą transportu Drukarni DeliveryDate - data dostarczenia meteriałów Szczegółowy opis komunikatu znajduje się w załączniku (RequestForMaterials.doc). Zamówienie usług u dostawcy W odpowiedzi na komunikat przesłany przez Dostawcę (SuppliersOffer), z systemu Drukarni zostanie wysłane potwierdzenie z identyfikatorem zamówienia. Komunikat SuppliersOrder składa się z pól: RequestIDInThePrintingHouse - identyfikator zapotrzebowania w systemie Drukarni Szczegółowy opis komunikatu znajduje się w załączniku (SuppliersOrder.docx) Paczka dostawcy W poniższym rozdziale zostały opisany komunikaty wchodzące w skład paczek dostawcy materiałów. Wysyłane są one najczęściej jako reakcja na komunikaty wysyłane z systemu Drukarni, np. w odpowiedzi na zapytanie o wykonanie usług zewnętrznych, lub dostawę materiału. Zlecenie usług zewnętrznych Po zatwierdzeniu przez system Dostawcy zapytanie o wykonanie usług zewnętrznych, do systemu Drukarni zostanie wysłany komunikat Zlecenie usług zewnętrznych. Składa się on z pól:

35 RequestIDInThePrinting - identyfikator zapotrzebowania w systemie drukarni SuppliersOrderPossible - Zwraca wartośd z listy informując czy usługa zostanie wykonana w podanych terminach (określonych w zapytaniu o usługę zewnętrzną), w przypadku opowiedzi negatywnej, wysyłany zostanie komunikat 'No' oraz 'RejectionReason' z odpowiednią wartością RejectionReason - pole uzupełniane w przypadku odrzucenia zamówienia, określa dlaczego zapytanie nie jest możliwe do wykonania,np. zbyt krótki czas zamówienia. NetPrice - proponowana cena netto usług Szczegółowy opis komunikatu znajduje się w załączniku (SuppliersOffer.doc). Wynik zamówienia usług zewnętrznych / dostawy materiałów Komunikat przekazuje informacje dotyczące zrealizowanych usług zewnętrznych. Składa się z pól: RequestIDInThePrintingHouse - identyfikator zapotrzebowania w systemie Drukarni ExecutionPossible - zwraca wartośd z listy informując czy usługa zostanie wykonana, w przypadku odpowiedzi negatywnej, wysyłany zostanie komunikat 'Error' oraz 'RejectionReason' z odpowiednią wartością RejectionReason - pole uzupełniane w przypadku odrzucenia zamówienia, określa dlaczego zapytanie nie zostało wykonane w terminie, np. zbyt krótki czas zamówienia. WayBillNumber - numer listu przewozowego w przypadku przesłania kurierem

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Ogólny opis budowanego systemu informatycznego, uzgodnień i opracowań w

Załącznik 1 Ogólny opis budowanego systemu informatycznego, uzgodnień i opracowań w Załącznik 1 Ogólny opis budowanego systemu informatycznego, uzgodnień i opracowań w zakresie komunikacji EDI oraz szkoleń Budowane rozwiązanie informatyczne podzielone będzie na współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data)

Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) 101 Studio DTP Tomasz Tęgi i Spółka Sp. z o.o. ul. Ekonomiczna 30/36 93-426 Łódź Tel. +4842/250 70 92-94 Fax. +4842/250 70 95 NIP: 725-12-59-070 REGON: 471-35-84-10 Łódź, 01.02.2011 (miejsce, data) Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL

OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL OPCJE DOSTAWY W SERWISIE WIRTU.PL MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Wirtu.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy towarów i usług: Kurier Serwisu (DPD Polska sp. z o.o.); Kurier

Bardziej szczegółowo

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3

1 / 5 INFORMACJE OGÓLNE ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 1 / 5 Załącznik Nr 2 INFORMACJE OGÓLNE Spis treści ZAKRES SYSTEMU EDI I STANDARD KOMUNIKATÓW 1 IDENTYFIKACJA ARTYKUŁÓW W SYSTEMIE EDI 2 IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW W SYSTEMIE EDI 3 ZARZĄDZANIE ARCHIWUM WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Wyciąg z dokumentacji technicznej dotyczącej projektu Rozwój działalności on-line przedsiębiorstwa STARCO poprzez stworzenie Internetowego Centrum Obsługi Poligraficzno-Reklamowego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Niniejsze szczegółowe informacje odnoszą się do informacji przekazywanych do Bankowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex Import zleceń / Integracja klienta K-Ex 1 1 Integracja systemów Klient K-Ex jako sposobem zwiększenia wydajności tworzenia wysyłki 1.1 Import przesyłek na podstawie pliku CSV Wprowadzenie danych na temat

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.14 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL

OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL OPCJE DOSTAWY DOSTĘPNE W SERWISIE LOJALNI24.PL 1. MOŻLIWOŚCI DOSTAWY Wystawiając ofertę w Serwisie Lojalni24.pl do dyspozycji masz trzy różne sposoby dostawy Towarów i Usług: Odbiór osobisty (Bon Towarowy

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 31.03.2015r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/139/PUBLIKACJE Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej1. Druk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09

Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 2 Dokumentacja API Stacja z Paczką ver. 2.09 Spis treści 1 Historia zmian w dokumentacji... 3 2 Dostęp do API Adres URL do Web Services (SOAP/WSDL)... 3 2.1 Środowisko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMEM KS-APTEKA WINDOWS I SKLEPEM INTERNETOWYM FIRMY ZEWNĘTRZNEJ

SPECYFIKACJA WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMEM KS-APTEKA WINDOWS I SKLEPEM INTERNETOWYM FIRMY ZEWNĘTRZNEJ Nr SPECYFIKACJA WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMEM KS-APTEKA WINDOWS 1.INFORMACJE PODSTAWOWE Wymiana danych pomiędzy programem KS-APTEKA Windows odbywa się z wykorzystaniem technologii Web Services (protokół

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu

Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Comarch ECOD innowacyjne rozwiązania dla twojego biznesu Platforma Comarch ECOD Comarch ECOD jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej dostawcą rozwiązao z zakresu elektronicznej wymiany dokumentów

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR. Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS. Olsztyn, 27 października 2015 r. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie SI KDR Wioletta Reszka Oddział Budżetu, Planowania i Analiz WPS Olsztyn, 27 października 2015 r. PODSTAWA BUDOWY SI KDR PODSTAWA BUDOWY SI KDR Ustawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW

Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW Proces obsługi walnego zgromadzenia z perspektywy KDPW Krzysztof Ołdak Dyrektor Działu Operacyjnego Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 17 lutego 2010 r. Zmiany KSH wynikają z 3 sierpnia 2009 r. Implementacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku

E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI. Warszawa, 25 września 2006 roku E-fakturowanie w praktyce ze szczególnym uwzględnieniem systemów EDI Warszawa, Uregulowanie w przepisach ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16.07.2013r. Nabywca: Rezerweo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 42 e-mail: dariusz.urbanski@rezerweo.com Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK

DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK DPD INSTRUKCJA WYSYŁANIA PACZEK 1. Wejdź na https://webklient.dpd.com.pl i zaloguj się: Klient: 137157 Login: ce2 Hasło: Szkole2ce Preferowane przeglądarka Firefox. UWAGA! Aplikacja WEBKLIENT służy wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH

ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH ELETRONICZNA WYMIANA DANYCH Niniejszy dokument zawiera roboczą instrukcję obsługi elektronicznej wymiany danych pod względem pobierania danych z portalu LDO oraz ręcznej ewidencji faktur. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez:

Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez: REGULAMIN SPRZEDAŻY Sprzedaż internetowa suplementów diety na stronie www.danmed.pl jest prowadzona przez: Pomorskie Centrum Promocji Zdrowia DANMED ul. Jaśkowa Dolina 8/1 80-252 Gdaosk tel. 58 344-96-71

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 20.01.2014 Zapytanie ofertowe Z dnia 20.01.2014 o realizację zadań w ramach projektu pt.: Innowacyjny system B2B w modelu odbiorcaproducent-dostawca. realizowanego w ramach działania 8.2 Programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 16.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera ul. Wawerska 47A, 05-400 Otwock NIP:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia usługi KurJerzyAPI dla OsCommerce 2.2

Instrukcja uruchomienia usługi KurJerzyAPI dla OsCommerce 2.2 Instrukcja uruchomienia usługi KurJerzyAPI dla OsCommerce 2.2 Spis treści Wstęp...3 Instalacja...3 Ustawienia...3 Zamówienie kuriera...5 Wstęp Szybkie zamawianie kuriera za pośrednictwem serwisu KurJerzy.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG POLIGRAFICZNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG POLIGRAFICZNYCH REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG POLIGRAFICZNYCH 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa sposób korzystania z usług poligraficznych oferowanych przez Grupę Reklamową ZAPOL. 2. Właścicielem Grupy Reklamowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA

KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA KURIER XL BY CTI DLA SIÓDEMKA Instrukcja do programu 1. Opis Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem, od spełnienia którego zależy

Bardziej szczegółowo

Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku

Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku Obsługa zgłoszeń serwisowych Krok po kroku 1. Uzyskanie dostępu do portalu serwisowego 2. Wypełnienie formularza reklamacyjnego 3. Weryfikacja zgłoszonych towarów 4. Zgłoszenie grupy towarów specyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej.

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej. Zaproszenie do udziału w postępowaniu na dostawę Cyfrowej Platformy Komunikacyjnej. 1. Program Nr umowy : PROGRAM OPERACYJNY: INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU

Bardziej szczegółowo

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START

PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel. +48 12 688 26 00 e-mail: bok@dotpay.pl PANEL ADMINISTRACYJNY SPRZEDAWCY SZYBKI START Wersja 1.29.6.1 SPIS TREŚCI Strona 2 / 15 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę:

Zapytanie ofertowe na dostawę: Wrocław, dnia 09.08.2010 r. Zapytanie ofertowe na dostawę: Systemu składającego się z aplikacji modułowej, która zapewni zautomatyzowany, swobodny i bezpieczny przepływ danych i informacji finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

Umowa Operatorska EDI

Umowa Operatorska EDI Umowa Operatorska EDI IT Business Consulting Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowa 47 01-059 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire 1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire Uzyskanie Numerów Klasyfikacyjnych Klienta (NKK) i otwarcie kont rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0

System DiLO. Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 System DiLO Opis interfejsu dostępowego v. 2.0 Warszawa 2015 1 Wprowadzone zmiany Wersja Opis 1.0 Wersja bazowa 1.1 Dodanie możliwości przejścia z wydania karty w POZ (WK-POZ) do zabiegu operacyjnego (ZAB-OPER)

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Płońsk, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOAP

Płatności CashBill - SOAP Dokumentacja techniczna 1.0 Płatności CashBill - SOAP Dokumentacja wdrożenia systemu Płatności CashBill w oparciu o komunikację według protokołu SOAP CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE

INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE INSTRUKCJA OBSŁUGI aplikacji IntraShip na przykładzie przesyłki do UE Aplikację uruchamiamy na stronie: www.intrashipeu.dhl.com W oknie głównym podajemy login, hasło i wybieramy język. Po lewej stronie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo