Dokumentacja Techniczna systemu B2B oraz komunikatów EDI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja Techniczna systemu B2B oraz komunikatów EDI"

Transkrypt

1 Dokumentacja Techniczna systemu B2B oraz komunikatów EDI

2 Spis treści WSTĘP... 3 CELE PROJEKTU TECHNICZNEGO... 4 ZAŁOŻENIA OGÓLNE SPOSOBU KOMUNIKACJI... 5 KOMUNIKATY EDI W KONTEKŚCIE PROCESÓW BIZNESOWYCH... 7 ZASTOSOWANIE DOBRYCH PRAKTYK EDI PACZKI INFORMACJI KOMUNIKATY EDI FAKTURA ROZRACHUNKI BŁĄD POŁĄCZENIA PACZKI KLIENTA Parametry Publikacji Zamówienie Powiązanie pliku Weryfikacja Impozycji Reklamacja PACZKI DO KLIENTA Słowniki Weryfikacja pliku Impozycja do weryfikacji Postęp zamówienia Wycena parametrów publikacji Wynik zgłoszonej reklamacji PACZKI DLA DOSTAWCY Zapytanie o wykonanie usług zewnętrznych Zapytanie o dostarczenie materiałów Zamówienie usług u dostawcy PACZKA DOSTAWCY Zlecenie usług zewnętrznych Wynik zamówienia usług zewnętrznych / dostawy materiałów SYSTEM ZABEZPIECZENIA KOMUNIKATÓW RAPORTOWANIE WSKAŹNIKÓW

3 Wstęp Niniejsza dokumentacja powstała na podstawie biznesplanu projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego w Drukarni Wydruk w Katowicach, ustaleo Zespołu Roboczego ds. Wdrożenia Komunikacji EDI, w skład którego wchodzą Partnerzy Drukarni oraz na podstawie przeprowadzonej analizy. Tematem przewodnim wspomnianego projektu oraz spotkao Zespołu Roboczego jest usprawnienie za pomocą systemu B2B i komunikacji EDI powtarzalnych procesów biznesowych związanych z zamawianiem i produkcją materiałów poligraficznych

4 Cele projektu technicznego Celem projektu technicznego jest udokumentowanie formatu oraz sposobu przekazywania komunikatów EDI, by umożliwid Partnerom Drukarni przygotowanie swoich systemów informatycznych do rozpoczęcia współpracy w systemie B2B.Ze względu na wybór standardu Web Service (SOAP), najważniejszym elementem niniejszej dokumentacji są załączone pliki WSDL oraz XSD. Współczesne środowiska programistyczne pozwalają na ich podstawie wygenerowad klasy i funkcje odpowiedzialne za realizację komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi, co znacznie ułatwi dostawcom i integratorom oprogramowania Partnerów Drukarni odpowiednie dostosowanie systemów. W kolejnych rozdziałach opisano znaczenie poszczególnych komunikatów w kontekście realizowanych procesów biznesowych. Udokumentowano także znaczenie każdego pola poszczególnych komunikatów. RYS. 1 PRZEPŁYW KOMUNIKATÓW W SYSTEMIE - 4 -

5 Założenia ogólne sposobu komunikacji Partnerzy Drukarni to w większości przypadków średnie oraz małe podmioty gospodarcze.ze względu na uproszczenie procesu wdrożenia komunikacji EDI w tego typu przedsiębiorstwach, które nie stosują formatów wymiany danych wypracowanych głównie przez sektor bankowy, wybranonajpopularniejszy we współczesnej informatyce standard komunikacji oparty na XML oraz Web Services (Standard organizacji W3C - Simple Object Access Protocol protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, wykorzystujący XML do kodowania wywołao,poprzez protokołów HTTP).Wybórtego standardumotywowany jestjego szerokim rozpowszechnieniem, dostępnością darmowych narzędzi, czytelnością komunikatów EDI (zapisanych w ścisły sposób możliwych do przetwarzania przez oprogramowanie, jak zrozumiałych także dla użytkownika przeglądającego bezpośrednio plik XML). Jak wspomniano wyżej, główne elementy niniejszej dokumentacji to pliki WSDL (Web Service Description Language standard opisu usług Web Service) oraz XSD (schematy plików XML), które pozwolą dostawcom i integratorom oprogramowania Partnerów Drukarni wygenerowad w sposób automatyczny procedury komunikacji, a co za tym idzie, zaoszczędzid pracy, kosztów i pomyłek. Ostatecznie o zaproponowaniu tych standardów postanowili Partnerzy Drukarni oraz reprezentanci Drukarni na spotkaniu Zespołu ds. Wdrożenia Komunikacji EDI. W ramach pracy Zespołu ds. Wdrożenia Komunikacji EDI uwzględniono obowiązujące polskie oraz europejskie akty prawne w zakresie komunikacji EDI, w tymrozporządzenie ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, który jest z kolei implementacjądefinicji zawartych w zaleceniach Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994 r. odnoszących się do aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych. Zgodnie z tymi aktami, EDI powinna byd rozumiana jako elektroniczna wymiana danych handlowych i administracyjnych, sformatowanych według uzgodnionych wcześniej standardów pomiędzy partnerami. Podczas wyboru i opracowywania schematów XML wzięto pod uwagę istniejące rozwiązania, np. zaproponowano fakturę XMLopracowany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA, Unizeto Technologies SA, Krajową Izbę Rozliczeniową SA oraz Instytut Logistyki i Magazynowania (o czym szerzej w rozdziale Faktura). Przesyłane komunikaty w formacie XML, zostaną ujęte w odpowiednie paczki informacji, które będą sposobem komunikacji pomiędzy użytkownikami systemu. Każda paczka składad się będzie z wybranych komunikatów, zawierających podstawową informację dotyczącą wybranej usługi. W zależności od użytkownika paczki spełniad będą 4 podstawowe funkcje: przesyłanie informacji doklientaz systemu informatycznego Drukarni - PackageToClient przesyłanie informacji od Klienta do systemu informatycznego Drukarni - ClientPackage przesyłanie informacjidodostawcy z systemu informatycznego Drukarni - PackageToSupplier - 5 -

6 przesyłanie informacji od Dostawcydo systemu informatycznego Drukarni - SupplierPackage Paczki informacji wraz z komunikatami będą odbierane i przesyłane za pomocą usługi Web Service pod adresem edi.drukarniawydruk.pl w oparciu o zasoby Drukarni Wydruk. W celu zapewnienia poufności i integralności przekazywanych komunikatów zastosowany zostanie szeroko rozpowszechniony, używany między innymi przez instytucje finansowe protokół HTTPS (szyfrowana wersja popularnego protokołu HTTP na którym oparte są strony internetowe). W celu zabezpieczenia przepływu informacji Drukarnia Wydruk prowadzid będzie w swojej bazie danych rejestr partnerów współpracujących z wykorzystaniem EDI, gdzie przechowywane będą: kod partnera login oraz hasło wykorzystywane w paczkach informacji w celu zapewnienia autentyczności pochodzenia komunikatów. Dlatego też każda paczka oprócz wartości zmiennych dla danej usługi zawiera : PartnerID (kod_partnera) Password (haslo_edi_partnera) Hasło oparte zostały o GUID (GloballyUniqueIdentifier - identyfikator globalnie unikatowy) w celu zwiększenia standardów bezpieczeostwa. Oprócz spraw związanych z działalnością wewnątrz systemu (np. składania zamówieo) ważną kwestią związaną z przesyłaniem komunikatów jest sposób rozliczenia płatności pomiędzy partnerami. Podczas spotkania roboczego ustalone zostało zastosowanie e-faktur. Rozwiązanie ponadto należy dostosowad do obowiązującego prawa w szczególności do wspomnianych wyżej aktów prawnych Jednak ze względu na pozostawienie dowolności formatu elektronicznego w rozporządzeniu, uczestnicy spotkania zaproponowali przesyłanie faktur elektronicznych między innymi w formie : plików PDF jako komunikat EDI między systemami - 6 -

7 kontekście procesów biznesowych W swoich założeniach system B2B za pomocą komunikatów EDI wspierał będzie następujące procesy: 1. Przygotowanie oferty dla klienta Etap Zapytanie ofertowe dotyczące druku inicjowane przez Klienta Drukarni Propozycje uściśleo oraz wycena ClientPackage (paczkaklienta) ParametersOfPublication (parametry publikacji) Opis parametrów technicznych publikacji, identyfikator zapytania w systemie Klienta oraz deklaracja czy Klient życzy sobie propozycji uściśleo tychże parametrów. PackageToClient (paczka kierowana doklienta) ParametersOfPublication (parametry publikacji) zawierająca propozycje uściśleo Drukarni, jeśli Klient poprosił o takie sugestie. W tym wypadku komunikat zawiera identyfikator zapytania w systemie klienta oraz powiększony parametr wersji PricingOfPublicationParameters (odpowiedź na zapytanie) Wycena wariantów nakładów odwołująca się do identyfikatora zapytania w systemie klienta oraz wersji parametrów wycena dotyczyd może parametrów uściślonych przez Drukarnię 2. Zamówienie pracy w drukarni oraz akceptacja zlecenia Etap ClientsPackage (paczkaklienta) Zamówienie pracy na Order (zamówienie pracy) PackageToClient (paczka kierowana doklienta) - 7 -

8 podstawie przesłanych uprzednio parametrów publikacji Klient dokonuje zamówienia odwołując się do identyfikatora i wersji przesłanych parametrów publikacji. Przekazuje także identyfikator zamówienia (może byd tożsamy z identyfikatorem parametrów publikacji) oraz proponowane terminy: - dostarczenia materiałów - wykonania pracy przez drukarnię. W przypadku, gdy w parametrach publikacji założono transport drukarni, mogą zostad określone adresy wysyłki gotowych materiałów. Odpowiedź na zlecenie OrderProgres (akceptacja lub odrzucenie zlecenia) Akceptacja zlecenia lub informacja o odrzuceniu zlecenia i powodzie odrzuceniu, np. zbyt krótkie terminy. W tym wypadku Klient może powrócid do wysłania komunikatu Order po zmianie terminów. 3. Zapytania o ofertę wykonania usług zewnętrznych Etap Wysłanie zapytania o ofertę wykonania usług zewnętrznych SupplierPackage (paczka dostawcy) PackageToSupplier (paczka kierowana do dostawcy) RequestForExternalServices (zapytanie o ofertę wykonania usług zewnętrznych) System Drukarni wysyła zapytanie dotyczące oferty usług zewnętrznych opisując rodzaj usług zewnętrznych: - rodzaj usługi - typ usługi - jednostka (np. arkusze) oraz ilośd (10000 arkuszy do foliowania) - szerokośd oraz wysokośd arkusza Przekazuje także identyfikator - 8 -

9 zamówienia oraz proponowane terminy: - dostarczenia półproduktów - wykonania pracy przez dostawcę usług Odpowiedź na zapytanie SuppliersOffer (oferta lub informacja o braku możliwości wykonania usług) W przypadku informacji o niemożliwości wykonania podawany jest powód, np. zbyt krótkie terminy. W tym wypadku użytkownik systemu drukarni może powrócid do wysłania komunikatu RequestForExternalServices po zmianie terminów. W przypadku potwierdzenia możliwości wykonania wysłana zostanie proponowana cena netto. 4. Zlecenie i realizacja usług zewnętrznych - komunikat może byd wysłany w przypadku pozytywnego zatwierdzenia zapytania o ofertę wykonania usług zewnętrznych Etap Składanie zamówienia na wykonanie usług zewnętrznych Pozytywne złożenie zamówienia i odbiór SupplierPackage (paczka dostawcy) SuppliersOrderResult Do systemu Drukarni wysłany zostanie komunikat informujący o zakooczeniu prac. W zależności od ustaleo dotyczących ekspedycji, na podstawie tego komunikatu drukarnia może odebrad prace lub przekazana zostanie informacja o numerze listu przewozowego. PackageToSupplier (paczka kierowana do dostawcy) SuppliersOrder (zlecenie wykonania usług zewnętrznych) Użytkownik systemu Drukarni składa zamówienie na wykonanie usług zewnętrznych przesyłając numer identyfikacyjny zapytania dotyczącego usług zewnętrznych - 9 -

10 Istnieje także możliwośd poinformowania w tym komunikacie drukarni o anulowaniu zlecenia, jeśli półprodukty nie zostały dostarczone o czasie. 5. Zapytania o ofertę dostarczenia materiałów Etap Wysyłanie zapytania o ofertę dostarczenia materiałów SupplierPackage (paczka dostawcy) Odpowiedź na zapytanie SuppliersOffer (oferta lub informacja o braku możliwości dostarczenia materiałów) W przypadku informacji o niemożliwości dostarczenia materiałów podawany jest powód. W przypadku potwierdzenia możliwości dostarczenia materiałów wysłana zostanie proponowana cena netto. PackageToSupplier (paczka kierowana do dostawcy) RequestForMaterials (zapytanie o ofertę dostarczenia materiałów) Z systemu drukarni wysłane jest do dostawcy zapytanie o dostarczenie materiałów określające: - rodzaju materiału - typu materiału - ilości i jednostkę - wysokości oraz szerokości, kierunek włókna i gramaturę w przypadku arkuszy. Przekazywany jest także wymagany termin dostarczenia materiałów oraz informacje o rodzaju ekspedycji (transport dostawcy lub drukarni) 6. Zamawianie i przyjmowanie materiałów Etap

11 Składanie zamówienia na materiały Odpowiedź systemu Dostawcy na złożone zamówienie SupplierPackage (paczka dostawcy) SuppliersOrderResult Do systemu Drukarni wysłany zostanie komunikat informujący o wysłaniu materiałów (w tym numer listu przewozowego) lub o możliwości odbioru materiałów (w zależności od ustaleo dotyczących ekspedycji). W komunikacie możliwe jest także anulowanie zlecenia w przypadku, gdy zlecenie zostało wysłane zaraz po zapytaniu, bez czekania na ofertę, a dostarczenie materiałów nie jest możliwe w określonym terminie. PackageToSupplier (paczka kierowana do dostawcy) SuppliersOrder (zlecenie dostarczenia materiałów) Z systemu Drukarni przekazywane jest zamówienie na materiały. Przesyłany jest numer identyfikacyjny zapytania (w zapytaniu określono wszystkie niezbędne parametry zlecenia) 7. Planowanie produkcji oraz 9. Produkcja Procesy te wspierane będą poprzez komunikaty EDI opisane przy procesach biznesowych dotyczących komunikacji z dostawcami usług i materiałów. W przypadku klientów wspierane są przez niżej opisany komunikat: Etap ClientPackage (paczka klienta) PackageToClient (paczka kierowana do klienta) Zakończenie produkcji zlecenia OrderProgess Komunikat zawiera informację o stanie zamówienia, informuje również o zakooczeniu prac nad zamówieniem. W zależności od ustalonego rodzaju ekspedycji, może zawierad numer listu przewozowego wysłanej pracy

12 8. Przesyłanie plików zawierających projekt graficzny i sprawdzanie tych materiałów Etap Odpowiedź systemu drukarni na przesłane poprzez FTP pliki Powiązanie przesłanego pliku ze zleceniem produkcyjnym. ClientPackage (paczka klienta) FileLink (powiązanie pliku) Komunikat służy powiązaniu przesłanych plików ze zleceniem produkcyjnym. PackageToClient (paczka kierowana do klienta) FileVerification (weryfikacja pliku) Po przesłaniu pliku klienta przez FTP plik jest automatycznie sprawdzany przez oprogramowanie PitStop Server, a wynik sprawdzania jest przesyłany komunikatem EDI, który zawieranazwę pliku, nadany w drukarni identyfikator pliku i opis błędów lub poprawionych elementów w przypadku, gdy plik został zaakceptowany po automatycznej poprawie. ImpositionToVerify (impozycja wysłana do zatwierdzenia) Komunikat służy powiadomieniu klienta o konieczności zatwierdzenia pliku gotowej impozycji. ImpositionVeryfication (zatwierdzenie impozycji) Komunikat przekazuje informację o zatwierdzeniu lub odrzuceniu pliku impozycji z podaniem ewentualnych niezgodności. 10. Faktura i rozrachunki oraz 12. Raporty i wnioskowanie W przypadkuklientów: Etap Faktura za wykonane usługi poligraficzne ClientPackage (paczka klienta) PackageToClient (paczka kierowana do klienta) InvoicesFrame Faktura w PackageToTheCustomer może występowad w odpowiedniej ramce określającej format

13 Zestawieniedotyczące rozrachunków przekazywanej binarnie faktury. Settlements (komunikat rozrachunków) Zestawienie dotyczące rozrachunków. Przesyłane przy okazji komunikacji klienta, jeśli istnieją przeterminowane płatności oraz, zależnie od ustaleo z partnerem, po zarejestrowaniu w systemie zapłaty. W przypadku dostawców usług i materiałów: Etap Faktura za dostarczenie materiałów lub wykonanie prac zleconych Zestawieniedotyczące rozrachunków SupplierPackage (paczka dostawcy) InvoicesFrame Faktura w SuppliersPackagemoże występowad w odpowiedniej ramce określającej format przekazywanej binarnie faktury. PackageToSupplier(paczka kierowana do dostawcy) Settlements (komunikat rozrachunków) Zestawienie dotyczące rozrachunków. Przesyłane przy okazji komunikacji dostawcy, jeśli istnieją przeterminowane płatności oraz, zależnie od ustaleo z partnerem, po zarejestrowaniu w systemie zapłaty. 11. Reklamacje Etap Reklamacja zgłaszana przez Klienta po odbiorze prac ClientPackage (paczka klienta) Complaint (reklamacja) Komunikat zawiera identyfikator zlecenia oraz wielkość nakładu, którego dotyczy reklamacja oraz opis PackageToClient (paczka kierowana do klienta)

14 zgłaszanych niezgodności. ResultOfComplaint (odpowiedź na reklamację) Komunikat z modułu ewidencjonowania niezgodności dotyczący decyzji Drukarni w zakresie uznania/nieuznania reklamacji i sposobu naprawy niezgodności

15 Zastosowanie dobrych praktyk EDI Zgodnie z dobrymi praktykami EDI, dla każdego podmiotu będącego użytkownikiem systemu należy wprowadzid odpowiedni identyfikator. Z tego względu dla każdej firmy zostanie wygenerowany kod partnera oraz unikatowy numer (GUID) jako hasło. Pozostałe informacje przekazywane za pomocą komunikatów takie jak zakres przekazywanych danych zostanie uzgodniony podczas realizacji projektu. Również ważnym aspektem tworzonego systemu jest aktualnośd danych w wysyłanych komunikatach dlatego istotna jest współpraca wszystkich zainteresowanych użytkowników platformy na każdym etapie tworzenia systemu

16 Paczki informacji Projekt systemu zakłada przekazywanie komunikatów za pomocą paczek informacji, w których oprócz informacji wymaganych (identyfikujących użytkownika) zostaną zawarte poszczególne informacje. W zależności od zamówionej w systemie usługi oraz użytkownika paczki będą przenosid różne rodzaje dane, jednak ich podstawowa budowa zostanie zachowana: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema attributeformdefault="unqualified" elementformdefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" targetnamespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/clientpackage.xsd" xmlns:parpubl="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/parametersofpublications.xsd" xmlns:filn="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/filelink.xsd" xmlns:comp="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/complaint.xsd" xmlns:impver="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/impositionverification.xsd" xmlns:err="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/communicationerror.xsd"> <xs:import schemalocation="parametersofpublications.xsd" namespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/parametersofpublications.xsd"/> <xs:import schemalocation="filelink.xsd" namespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/filelink.xsd"/> <xs:import schemalocation="complaint.xsd" namespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/complaint.xsd"/> <xs:import schemalocation="impositionverification.xsd" namespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/impositionverification.xsd"/> <xs:import schemalocation="communicationerror.xsd" namespace="http://edi.drukarniawydruk.pl/edidocumentation/communicationerror.xsd"/> <xs:element name="clientpackage"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="authentication"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="partnerid" type="xs:string"> </xs:element> <xs:element name="password" type="xs:string"> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element> <xs:element name="dictionaryversion" type="xs:int"> </xs:element> Package content - w formie <xs:element name="parametersofpublicationslist"> a następnie: <xs:element name="parametersofpublicationsitem" type="parpubl:parametersofpublication" maxoccurs="unbounded"> </xs:sequence> </xs:element name="clientpackage"> W pierwszej kolejności porównywane jest hasło partnera. Jeśli wynik weryfikacji będzie negatywny, paczka odpowiedzi nie będzie posiadała żadnych innych sekcji poza sekcją wyniku:

17 <xs:element name="clientpackage"> <xs:element name="communicationerrors"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="error" type="err:communicationerror" maxoccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation> Opis błędu </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complextype> </xs:element>

18 Komunikaty EDI Faktura Szczególnym rodzajem komunikatu EDI jest faktura elektroniczna. Zakłada się możliwośd stosowania różnych formatów faktury elektronicznej w zależności od porozumieo w tej materii z konkretnym partnerem. W zakresie zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur zaproponowano jako jedną z możliwości przekazywanie faktur wraz z innymi komunikatami EDI w PackageToClient(paczce do klienta) oraz SupplierPackage (paczce dostawcy). Faktury w określonym formacie znajdowad powinny się w ramce faktur (InvoicesFrame). W pierwszej wersji ramki faktur zaproponowano użycie dwóch możliwych formatów: - format XML opracowany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych SA, Unizeto Technologies SA, Krajową Izbę Rozliczeniową SA oraz Instytut Logistyki i Magazynowania, oparty na EDI/XML GS1. - PDF Rozrachunki Rozrachunki są komunikatem zależnym od Faktur i podobnie jak one wchodzą w skład paczek PackageToClient (Do Klienta) oraz SupplierPackage (Od Dostawcy). Celem komunikatu jest wysyłanie informacji przypominających o opłaconych oraz nieopłaconych fakturach do bezpośrednich zainteresowanych. Komunikat zawiera pola:

19 UnpaidInvoices - lista niezapłaconych faktur Accounting - rozliczenia, opis pojedynczej niezapłaconej faktury AmountPaid - kwota zapłacona, w przypadku uiszczenia części kwoty AmountWithTax - kwota brutto DateOfPayment - data płatności RelatesToTheInvoice - dotyczy faktury, numer faktury której dotyczy płatnośd, pole zarówno dla faktur opłaconych jak i nieopłaconych RemainingPayment - kwota pozostała do zapłaty AcceptedPayments - płatności zaakceptowane Payment - płatnośd, dotyczy faktur opłaconych w całości Amount - kwota Szczegółowy opis komunikatu znajduje się w załączniku (Settlements.docx)

20 Błąd połączenia CommunicationError będzie uniwersalnym komunikatem wysyłanym na poziomie paczki, w przypadku problemu z połączeniem pomiędzy komputerami. Składa się on z pól: EDIMessage - Nazwa komunikatu, którego dotyczy błąd ID - Identyfikator komunikatu, którego dotyczy błąd. Description - Opis błędu Szczegółowy opis komunikatu znajduje się w załączniku (CommunicationError.docx) Paczki klienta Paczki klienta stanowią zestaw komunikatów przesyłanych przez klienta do drukarni, na przykład w celu złożenia zamówienia. Po przesłaniu paczki klient otrzyma informację zwrotną w formie paczki do klienta

21 Parametry Publikacji Pierwszym opisanym komunikatem klienta są Parametry publikacji. Składa się on z pól: współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

22 EditionVariants - warianty nakładów RangeOfService - opis zakresu usług PartsOfPublication - opis poszczególnych części pracy, składa się ze słowników Paper oraz Activities : Part - opis poszczególnej części publikacji o Paper - określa szczegółowo rodzaj papieru o StandardPaper - składa się z poszczególnych opcji: Kind - rodzaj Type - typ Density - gramatura o IfOtherPaper - czy określono papier słownie o Size - określa szerokośd oraz wysokośd arkusza, składa się z opcji: WidthWhenUnfolded - szerokośd po rozłożeniu HeightWhenUnfolded - wysokośd po rozłożeniu o Volume - objętośd o Form - opcja dostępna dla bloczków o Colors - określa kolory, opcje dostępne: Internal - strony wewnętrzne PartonesOfInternalPages - partony stron wewnętrznych External - strony zewnętrzne PartonesOfExternalPages - partony stron zewnętrznych o Activities - czynności o IfOtherKindOfActivities -czy inne czynności o OtherKindActivitiesDescription - opis innych czynności ActivitiesOnCopy -czynności na arkuszu IfActivitiesOnOtherKindOfCopy - czy inne czynności mają zostad wykonane na ActivitiesOnOtherKindOfCopyDescription - opis czynności na innych rodzajach kopii NumberOfShipmentPlaces - określa do ilu miejsc należy wysład transport Dispatch - ekspedycja Szczegółowo komunikat został opisany w załączniku (ParametersOfPublications.doc). Zamówienie Jednym z podstawowych komunikatów przekazywanych za pomocą platformy jest Zamówienie, składający się z pól:

23 CustomerIDOrder - identyfikatorzamówienia CustomerIDPublicationParameters -identyfikator Parametrów publikacji klienta, zgodnie z komunikatemparametersofpublication DispatchAddress - adresy zamawiających wraz z zamówionym przez nich nakładem DeclaredMaterialDeliveryDate - data dostarczenia materiałów przez klienta ExpectedCompletionDate - oczekiwany przez klienta termin dostarczenia zamówienia PublicationParametersVersion - wersjaparametrówpublikacji SelectedEdition - Parametr ten określa konkretny nakład, w którym będzie realizowana praca Szczegółowo komunikat został opisany w załączniku (Order.docx). Powiązanie pliku Powiązanie pliku jest kolejnym komunikatem klienta, służy on do powiązania przesłanych plików ze zleconą pracą. Klient może powiązad pliki z kalkulacją - parametrami publikacji lub ze zleceniem. Zależnie od etapu - może jeszcze nie byd zlecenia, a są pliki poglądowe. Komunikat składa się z pól:

24 FileName- nazwa przesłanego przez FTP i sprawdzonego pliku FileID - ID nadane plikowi w drukarni FileCharacter - wybór z opcji: o Przeznaczone do druku o Poglądowe CalculationIDInCustomersSystem - identyfikator kalkulacji w systemieklienta CalculationIDInThePrintingHouseSystem - identyfikator kalkulacji w systemie drukarni OrderIDInTheCustomersSystem - identyfikator zlecenia w systemie klienta OrderIDInThePrintingHouseSystem - identyfikator zlecenia w systemie drukarni Szczegółowo komunikat został opisany w załączniku (FileLink.doc). Weryfikacja Impozycji Kolejnym komunikatem jest weryfikacja impozycji, odpowiedzialny za pobranie informacji o konieczności akceptacji przez klienta pliku impozycji. Składa się on z pól:

25 OrderIDInTheCustomersSystem - identyfikator zlecenia w systemie klienta OrderIDInThePrintingHouseSystem - identyfikator zlecenia w systemie drukarni ImpositionFile - identyfikator pliku impozycji VerificationResult - wynik weryfikacji pliku, wybór z opcji: o Accepted o Rejected RejectionReason - pole wypełniane w przypadku odrzucenia pliku ( kiedy wartośd weryfikacji wynosi: Rejected). Szczegółowo komunikat został opisany w załączniku (ImpositionVerification.doc). Reklamacja W przypadku niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, klient może wysład komunikat reklamacji, który składa się z pól: CustomerOrderID - identyfikator zamówienia klienta ComplaintID - identyfikator reklamacji Edition - reklamowany nakład

26 ComplaintReasonDescription - opis reklamcji Szczegółowy opis komunikatu z załączniku (Complaint.doc). Paczki do klienta Poniższy rozdział opisuje komunikaty wchodzące w skład paczek do klienta. Słowniki Komunikat zawiera informacje dotyczące zamówieo, jest punktem wyjściowym dla ParametersOfPublications. Treśd komunikatu można podzielid na dwie główne części : Paper oraz Activities, w których skład wchodzą:

27 Paper - papiery, w skład słownika wchodzą pola: o Kind - rodzaj, określający Nazwę, Kod oraz Gramaturę papieru Activities - czynności, w skład słownika wchodzą: o Activity - określa pojedynczą czynnośd: Finishing Bindery o Options - opcje wykonywanych czynności

28 Type - dostępne pole wyboru: Items, Integer, Real DictionaryVersion - wersja słowników Weryfikacja pliku Komunikat weryfikacji pliku, ma zadanie sprawdzid przesłany plik, po kątem poprawności formatu. Składa się onz pól : FileName - nazwa przesłanego przez FTP i sprawdzonego pliku FileID - ID nadane plikowi w drukarni CheckingType - wybór z opcji: o Automatic o ByAnEmployeeAtTheStageOfImposition Result -wybór z opcji: o OK o Error o Corrected FileName - Description - zawiera opis błędów powodujących odrzucenie pliku lub wykonanych czynności automatycznej poprawy - np. zmiany kolorów z RGB na CMYK. Szczegółowy opis komunikatu znajduje się w załączniku (FileVerifiactionResult.doc)

29 Impozycja do weryfikacji Innym komunikatem w grupy do klienta jest Impozycja do weryfikacji. Ma on na celu zebrania informacji o konieczności akceptacji przez klienta pliku impozycji. Komunikat składa się z pól: OrderIDInTheCustomersSystem - identyfikator zlecenia w systemie klienta OrderIDInThePrintingHouseSystem - identyfikator zlecenia w systemie drukarni ImpositionFileID - identyfikator pliku impozycji Szczegółowo pola zostały opisane w załączniku (ImpositionToVerify.doc) Postęp zamówienia Informacja wysyłana przez Drukarnię na etapie produkcji o stanie zamówienia. W skład tego komunikatu wchodzą pola: CustomerIDOrder - identyfikator zamówienia w systemie klienta StageOfOrder - etap zamówienia WZNumber - numer WZ WayBillNumber- numer rachunku

30 Szczegółowo pola zostały opisane w załączniku (OrderProgres.doc) Wycena parametrów publikacji Komunikat zawiera informacje przesyłane przez Drukarnię z wyceną zamówienia zgodnie z danymi przesłanymi w komunikacie ParametersOfPublication. Wycena parametrów publikacji zawiera pola: ParemetersOfPublicationCustomersID - identyfikator parametrów publikacji w systemie klienta ParametersOfPublicationPrintingHouseID - identyfikator parametrów publikacji w systemie Drukarni ParametersOfPublicationVersion - wersja parametrów publikacji TypeOfPricing - sposób wyceny ExpiryDate - data ważności EditionsVariants - warianty nakładów, uzupełniane wartościami z opcji: o Editions - nakłady o NetPrice - cena netto

31 Szczegółowo pola zostały opisane w załączniku (PricingOfPublicationParameters.doc) Wynik zgłoszonej reklamacji W przypadku zgłoszenie reklamacji wysłany zostaje komunikat Compliant (znajdujący się w paczce Klienta). Odpowiedzią na niego jest komunikat z wynikiem rozpatrzenia reklamacji. Składa się z pól: CustomerOrderID - identyfikator zamówienia klienta ComplaintID - identyfikator reklamacji ComplaintResult - wynik reklamacji ComplaintResultDescription - opis wyniku reklamacji Szczegółowy opis komunikatu znajduje się z załączniku (ResultOfComplaint.doc). Paczki dla dostawcy Innym rodzajem grupy komunikatów są paczki do dostawcy. W skład tej grupy komunikatów wchodzi obsługa usług zewnętrznych oraz dostawy materiałów. Przykładem wykorzystania tej paczki będzie wysyłane komunikatu z zapytaniem o wykonanie usług zewnętrznych w celu obsłużenia czynności niewykonywanych standardowo przez Drukarnie. Zapytanie o wykonanie usług zewnętrznych W momencie wystąpienia np. zwiększonego zapotrzebowania na usługi system Drukarni wysyłado systemu informatycznego Dostawcy komunikat zapytania o wykonanie usługi zewnętrznej. Składa się on z pól:

32 RequestIDInThePrintingHouse - identyfikator zapytania w systemie Drukarni ExternalServices - lista usług zewnętrznych, zgłoszona przez system Drukarni ExternalService - pojedyncza zdefiniowana usługa zewnętrzna ExternalServiceDescription - opis pojedynczej usługi Amount - ilośd detali podawanych w usłudze ExternalServiceIDNumber - identyfikator usługi zewnętrznej KindOfService - rodzaj usługi zewnętrznej MaterialsSpecification - dodatkowa specyfikacja materiałów PrintingHouseOrderIDNumber - identyfikator zamówienia w systemie Drukarni SheetSizeHight - wysokośd arkusza Superplus - nadkład SheetSizeWidth - szerokośd arkusza TypeOfService - typ zamawianej usługi Unit - jednostka zmówionego materiału. Wartośd wybierana z listy: o sheet - arkusz o thousandssheets - tysiące arkuszy o file - plik o items - sztuki TypeOfDelivery - określa sposób dostawy zamówienia, wybór z opcji: o ServiceSupplierTransport - dostarczenie za pomocą transportu dostawcy

33 o Printing house s transport - dostarczenie za pomocą transportu Drukarni CompletionDate - data realizacji usług Szczegółowy opis komunikatu znajduje się w załączniku (RequestForExternalServices.doc). Zapytanie o dostarczenie materiałów Kolejnym komunikatem z paczki do Dostawców, jest RequestForMaterials, wysyłany w celu zamówienia materiałów niezbędnych do pracy Drukarni. Komunikat składa się z pól: RequestIDInThePrintingHouse - identyfikator zapytania w systemie Drukarni MaterialSpecification - opis pojedynczej usługi Amount - ilośd detali podawanych w usłudze Density - gramatura KindOfMaterial - rodzaj materiału SheetSizeHight - wysokośd arkusza SheetSizeWidth - szerokośd arkusza SubtypeOfMaterials - podtyp zamawianego materiału Unit - jednostka zmówionego materiału. Wartośd wybierana z listy: o sheet - arkusz o thousandssheets - tysiące arkuszy

34 o kg o items - sztuki o squaremeters - metry kwadratowe TypeOfMaterials - typ zamawianego materiału FiberDirection - kierunek włókna, wybór z opcji: o vertically - pionowo o horizontally - poziomo TypeOfDelivery - określa sposób dostawy zamówienia, wybór z opcji: o ServiceSupplierTransport - dostarczenie za pomocą transportu dostawcy o Printing house s transport - dostarczenie za pomocą transportu Drukarni DeliveryDate - data dostarczenia meteriałów Szczegółowy opis komunikatu znajduje się w załączniku (RequestForMaterials.doc). Zamówienie usług u dostawcy W odpowiedzi na komunikat przesłany przez Dostawcę (SuppliersOffer), z systemu Drukarni zostanie wysłane potwierdzenie z identyfikatorem zamówienia. Komunikat SuppliersOrder składa się z pól: RequestIDInThePrintingHouse - identyfikator zapotrzebowania w systemie Drukarni Szczegółowy opis komunikatu znajduje się w załączniku (SuppliersOrder.docx) Paczka dostawcy W poniższym rozdziale zostały opisany komunikaty wchodzące w skład paczek dostawcy materiałów. Wysyłane są one najczęściej jako reakcja na komunikaty wysyłane z systemu Drukarni, np. w odpowiedzi na zapytanie o wykonanie usług zewnętrznych, lub dostawę materiału. Zlecenie usług zewnętrznych Po zatwierdzeniu przez system Dostawcy zapytanie o wykonanie usług zewnętrznych, do systemu Drukarni zostanie wysłany komunikat Zlecenie usług zewnętrznych. Składa się on z pól:

35 RequestIDInThePrinting - identyfikator zapotrzebowania w systemie drukarni SuppliersOrderPossible - Zwraca wartośd z listy informując czy usługa zostanie wykonana w podanych terminach (określonych w zapytaniu o usługę zewnętrzną), w przypadku opowiedzi negatywnej, wysyłany zostanie komunikat 'No' oraz 'RejectionReason' z odpowiednią wartością RejectionReason - pole uzupełniane w przypadku odrzucenia zamówienia, określa dlaczego zapytanie nie jest możliwe do wykonania,np. zbyt krótki czas zamówienia. NetPrice - proponowana cena netto usług Szczegółowy opis komunikatu znajduje się w załączniku (SuppliersOffer.doc). Wynik zamówienia usług zewnętrznych / dostawy materiałów Komunikat przekazuje informacje dotyczące zrealizowanych usług zewnętrznych. Składa się z pól: RequestIDInThePrintingHouse - identyfikator zapotrzebowania w systemie Drukarni ExecutionPossible - zwraca wartośd z listy informując czy usługa zostanie wykonana, w przypadku odpowiedzi negatywnej, wysyłany zostanie komunikat 'Error' oraz 'RejectionReason' z odpowiednią wartością RejectionReason - pole uzupełniane w przypadku odrzucenia zamówienia, określa dlaczego zapytanie nie zostało wykonane w terminie, np. zbyt krótki czas zamówienia. WayBillNumber - numer listu przewozowego w przypadku przesłania kurierem

Załącznik 1 Ogólny opis budowanego systemu informatycznego, uzgodnień i opracowań w

Załącznik 1 Ogólny opis budowanego systemu informatycznego, uzgodnień i opracowań w Załącznik 1 Ogólny opis budowanego systemu informatycznego, uzgodnień i opracowań w zakresie komunikacji EDI oraz szkoleń Budowane rozwiązanie informatyczne podzielone będzie na współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 26.07.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 26.07.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 26.07.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 14 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

PL-Jaworzno: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 81-117186

PL-Jaworzno: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 81-117186 1/20 PL-Jaworzno: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia 2009/S 81-117186 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Umowa Operatorska EDI

Umowa Operatorska EDI Umowa Operatorska EDI IT Business Consulting Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowa 47 01-059 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 7 - Opis Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B

KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B YAZO-CONSULTING Rozalski Adam MODEL FUNK KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B dla: Centrum Budowlane TOMBUD PLUS Sp. z o.o. ul. Fałata 80/9 87-00 Toruń ul. Kolonijna 2 86-03 Osielsko Do projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo

REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo REGULAMIN Świadczenia usługi Neofaktura w ramach Envelo 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Umowy produktowej (dalej: Umowa ) zawieranej pomiędzy PPUC a Klientem w zakresie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 72 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 8 1.3. Cel zamówienia... 8 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo