T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 35/2015 z dnia r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie obowiązuje od dnia 01 maja 2015 r. Wołczyn, marzec 2015 r.

2 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. RACHUNKI ROZLICZENIOWE PAKIET AGRO III. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART A. Karty debetowe wydawane do rachunku bieżącego B. Karta MasterCard Business C. Karta MasterCard Business Gold D. Karta przedpłacona MasterCard IV. KREDYTY A. Kredyty preferencyjne B. Kredyt obrotowy C. Kredyt inwestycyjny D. Kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt rewolwingowy E. Kredyty pomostowe służące realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym Kredyt unijny SGB F. Kredyt obrotowy NAWOZOWY G. Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych H. Pozostałe kredyty rolnicze I. Pozostałe opłaty dotyczące kredytów J. Zakup i sprzedaż wierzytelności V. KARTY KREDYTOWE A. Karta kredytowa MasterCard Business VI. BANKOWOŚĆ ELETRONICZNA A. Sms banking B. Usługa bswolczyn24.pl obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu VII. POZOSTAŁE OPERACJE I USŁUGI BANKOWE 2

3 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla rolników indywidualnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie, zwana dalej Taryfą, dotyczy prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie od rolników indywidualnych. 2. Przez użyte w Taryfie określenia należy rozumieć: 1) Bank - Bank Spółdzielczy w Wołczynie oraz jego jednostki organizacyjne, 2) Rolnik indywidualny osobę fizyczną, której głównym źródłem dochodów jest produkcja rolnicza, a jej działalność nie jest zarejestrowana w formie przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielni lub grup producenckich, 3) SGB Spółdzielczą Grupę Bankowa, którą tworzą SGB-Bank Spółka Akcyjna i zrzeszone banki spółdzielcze, 4) Zleceniodawca - osobę wydającą Bankowi dyspozycję. 3. Stawki prowizji lub opłat podawane w Taryfie, wyrażone są w złotych lub w wartościach procentowych kwoty operacji. 4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba że strony umówiły się inaczej. 5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji lub opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 7. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej z zastrzeżeniem, że: 1) dopuszcza się możliwość okresowego pobierania prowizji i opłat od powtarzalnych operacji, jeżeli strony tak uzgodnią, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, 2) opłaty za dokonywane przez Bank czynności o charakterze okresowym (np. prowadzenie rachunków), pobiera się za okres, którego te opłaty dotyczą, najdalej do końca danego miesiąca. 8. Nie pobiera się prowizji od: 2) wpłat na lokaty terminowe prowadzone w Banku, 3) wpłat związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku (w tym kredytów i odsetek od kredytów z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym), 4) wpłat na cele charytatywne. 9. Niezależnie od prowizji i opłat, pobiera się również: 1) zryczałtowane opłaty stanowiące pokrycie ponoszonych przez Bank kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i zagranicznym, 2) prowizje i opłaty za rzecz banków (krajowych i zagranicznych) pośredniczących w wykonywaniu zlecenia, zgodnie z taryfami tych banków lub według odrębnie zawartych porozumień. 10. Kwoty prowizji i opłat pobieranych w złotych podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy na następujących zasadach: kwoty poniżej 0,5 grosza pomija się, a od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 11. Bank zastrzega sobie możliwość do wprowadzenia zmian wysokości pobieranych prowizji i opłat, w terminie do 6 miesięcy od zmiany którejkolwiek z przesłanek wymienionych w pkt 14, z zastrzeżeniem pkt W przypadku zmiany Taryfy w części związanej z obsługą już zawartej umowy z klientem, Bank informuje klienta o zmianie w sposób określony w tej umowie. Procedurę zmiany taryfy określa umowa. 13. Wysokość prowizji i opłat, określonych w Taryfie, może ulec zmianie wskutek zaistnienia przynajmniej jednej z następujących przyczyn: 1) zmiany cennika usług świadczonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową lub Bank Zrzeszający, o co najmniej 0,1%, 2) zmiany cen energii, taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta Bank przy wykonywaniu danej czynności, o co najmniej 0,1%, 3) zmiany poziomu inflacji w wysokości podanej przez Główny Urząd Statystyczny, o co najmniej 0,1%, 4) zmiany przepisów podatkowych lub rachunkowych dotyczących działalności Banku i świadczonych przez Bank usług, w zakresie wynikającym z tej zmiany. 14. Bank poza indywidualnym informowaniem klientów, dodatkowo podaje do publicznej wiadomości informacje o wysokości pobieranych prowizji i opłat bankowych poprzez wywieszenie Taryfy na tablicach ogłoszeń w jednostkach organizacyjnych Banku oraz na stronie internetowej Banku ( 15. Bank informuje, że przepisów art. 17 w zw. z art. 16 oraz art. 36 ust. 1 w części dotyczącej zakazu pobierania opłat za dostarczenie informacji oraz zastosowanie środków ochronnych i naprawczych oraz art. 36 ust. 2 i art. 37 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. Nr 291, poz z późn. zm.) nie stosuje się. 3

4 II. RACHUNKI ROZLICZENIOWE PAKIET AGRO 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych: 1) otwarcie rachunku: a) jednego rachunku b) każdego następnego rachunku 2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego 3) likwidacja rachunku rozliczeniowego przed upływem 6 miesięcy od dnia otwarcia - - miesięcznie - 10,- 12, Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem rozliczeniowym od każdego pełnomocnika 3. Wpłaty na rachunek rozliczeniowy dla rolników dokonywane przez posiadacza rachunku lub pełnomocnika - 4. Wpłaty na rachunki rozliczeniowe dla rolników dokonywane przez osoby trzecie naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% nie mniej niż 1,99 5. Dyspozycje bezgotówkowe ( przelewy) na rachunki rozliczeniowe: 1) prowadzone w Banku 2) prowadzone w innych bankach 3) blokada na rachunku na potrzeby przelewu zagranicznego na zlecenie klienta 4) ZUS, US 5) potwierdzenie realizacji przelewu 6. Zlecenia realizowane w systemie SORBNET* 1) w kwocie wyższej lub równej ,00 zł 2) w kwocie niższej niż ,00 zł *przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w Banku 7. Polecenie zapłaty: 1) ustanowienie/zmiana zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 2) realizacja polecenia zapłaty (opłata z rachunku dłużnika) 3) odwołanie zgody na obciążanie rachunku w ramach polecenia zapłaty 4) odwołanie pojedynczej transakcji w ramach polecenia zapłaty 5) powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika za każdy przelew za każdy przelew za każdą dyspozycję 2,- 6,- 30,- 1 30,- 2,- 2,- 2,50 3,50 8. Wypłaty z rachunków rozliczeniowych dla rolników naliczane od wypłacanej kwoty 0,2% nie mniej niż 3,- 9. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego za każdą dyspozycję Wydanie książeczki czekowej za każdą książeczkę wg. aktualnej ceny zakupu plus 0,50 za każdy czek 11. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów czekowych - 4

5 12. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku dotyczącym bieżącego roku kalendarzowego* *za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej, opłat nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 13. Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku rozliczeniowego oraz o wysokości salda za każdy odpis 2 za każde zaświadczenie 30,- 14. Sporządzenie wyciągu bankowego Za przekazywanie pocztą wyciągów bankowych: 1) raz w miesiącu 2) częściej niż raz w miesiącu 16. Sporządzenie: 1) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników)* 2) odpisu każdego załącznika do wyciągu* 3) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy: a) klient określi datę dokonania operacji b) klient nie określi daty dokonania operacji * za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej - za każdy wyciąg za każdy dokument 2,- plus koszt przesyłki ustalony według taryfy Poczty Polskiej dla przesyłek listowych 10, Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu* za każdą dyspozycję 50,- *dotyczy wszystkich rodzajów rachunków, opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 18. Realizacja przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta: 1) na rachunki w Banku 2) na rachunki w innych bankach za każdy przelew 2,50 6,- 19. Telefoniczna informacja na hasło o stanie rachunku miesięcznie 20. Realizacja czeków złożonych do inkasa za każdą dyspozycję 20,- 21. Potwierdzenie zgodności podpisów osób upoważnionych do rachunku rozliczeniowego za każdą dyspozycję Ustanowienie blokady na rachunku rozliczeniowym za każdą dyspozycję 2 5

6 III. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART A. Karty debetowe wydawane do rachunku bieżącego L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Visa Business Visa Business Electron Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty: 1) głównej 2) dołączonej za każdą kartę 40,- 40,- 20,- 20,- 40,- 40,- 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej: 1) uszkodzonej 2) utraconej za każdą kartę 30,- 50,- 30,- 40,- 30,- 50,- 3. Wznowienie karty za każdą kartę 40,- 20,- 40,- 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie karty miesięcznie 3,- 6,- 3,- 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB* 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 5) w bankomatach za granicą 6) w ramach usługi cashback *pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS za każdą wypłatę naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 4,50 3% min. 3,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 0,60 1,50 2% min. 3% min. 10,- 3% min. 10,- 4,50 3% min. 3,50 3% min. 4,50 3% min. 4,50 1,30 8. Przesłanie do klienta numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 3,50 3,50 9. Zmiana PIN w bankomatach: 1) sieci SGB 2) innych niż wskazane w pkt. 1 za każdą zmianę 4,50 7,- 4,50 7,- 4,50 7,- 10 Opłata za wydanie nowego PIN* *nie dotyczy przypadków, gdy klient nie otrzymał nr PIN do nowej lub wznowionej karty z przyczyn od siebie niezależnych za każdy numer PIN 12,- 12,- 12,- 11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) sieci SGB 2) innych niż wskazane w pkt. 1 - za każde sprawdzenie 1,- 1,- 1,- 12. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,- 3,- 3,- 6

7 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 14. Transakcje bezgotówkowe Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie B. Karta MasterCard Business naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% 1. Wydanie karty: 1) głównej 2) dołączonej za każdą kartę 80,- 80,- 2. Wydanie nowej karty w miejsce: 1) uszkodzonej 2) utraconej za każdą kartę 40,- 80,- 3. Wznowienie karty za każdą kartę 80,- 4. Zastrzeżenie karty - 5. Użytkowanie kart miesięcznie 3,- 6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB* 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 5) w bankomatach za granicą *pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS za każdą wypłatę naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 2 % 2% min. 4,50 3% min. 3,50 3% min. 4,50 3% min Przesłanie do klienta numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 9. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB za każdy numer PIN 4, Opłata za wydanie nowego PIN* *nie dotyczy przypadków, gdy klient nie otrzymał nr PIN do nowej lub wznowionej karty z przyczyn od siebie niezależnych za każdy numer PIN 12,- 11. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,- 7

8 12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 13. Transakcje bezgotówkowe Przekroczenie limitu transakcyjnego Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: 1) w kraju 2) za granicą miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym 1% 1% 16. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek 50,- 17. Nieodebranie karty w terminie określonym w Regulaminie po upływie terminu 80,- 18. Opłata za monit listowy lub wezwanie do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit 10,- 19. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę równowartość w złotych 150 USD * plus koszty operacyjne MasterCard 20. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę równowartość w złotych 95 USD * plus koszty operacyjne MasterCard * wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności C. Karta MasterCard Business Gold 1. Wydanie karty: 1) głównej 2) dołączonej za każdą kartę 350,- 350,- 2. Wydanie nowej karty w miejsce: 1) uszkodzonej 2) utraconej za każdą kartę 40,- 300,- 3. Wznowienie karty za każdą kartę 350,- 4. Zastrzeżenie karty - 5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 8

9 6. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB* 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 5) w bankomatach za granicą *pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS za każdą wypłatę naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 2 % 2% min. 4,50 3% min. 3,50 3% min. 4,50 3% min Przesłanie do klienta numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 8. Zmiana PIN w bankomatach: 1) sieci SGB 2) innych, niż wskazane w pkt. 1 za każdą zmianę 4,50 7,- 9. Opłata za wydanie nowego PIN* *nie dotyczy przypadków, gdy klient nie otrzymał nr PIN do nowej lub wznowionej karty z przyczyn od siebie niezależnych za każdy numer PIN 12,- 10. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,- 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 12. Transakcje bezgotówkowe Przekroczenie limitu transakcyjnego Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: 1) w kraju 2) za granicą miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym 1% 1% 15. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek 100,- 16. Nieodebranie karty w terminie określonym w Regulaminie po upływie terminu 300,- 17. Opłata za monit listowy lub wezwanie do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit 10,- 18. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę równowartość w złotych 150 USD * plus koszty operacyjne MasterCard 19. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę równowartość w złotych 95 USD * plus koszty operacyjne MasterCard * wg kursu sprzedaży z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności 9

10 D. Karta przedpłacona MasterCard 1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 2 2. Zasilenie rachunku karty - 3. Zastrzeżenie karty - 4. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB* 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 5) w bankomatach za granicą *pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 5. Zmiana PIN w bankomatach: 1) sieci SGB 2) innych, niż wskazane w pkt. 1 za każdą wypłatę naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji za każdą zmianę 1,50,- 1,30,- 3% min. 4,50 3% min ,50 7,- 6. Transakcje bezgotówkowe - IV. KREDYTY A. Kredyty preferencyjne 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego - 2. Wystawienie promesy kredytowej - 3. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy naliczana od salda niewykorzystanej części 4. Prowizja od zaangażowania kredytu lub transzy kredytu, licząc za każdy dzień niewykorzystania, począwszy od dnia postawienia kredytu lub jego transzy do dyspozycji kredytobiorcy, do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub jego transzy włącznie naliczana od kwoty części lub całości 5. Prowizja rekompensacyjna kredytu spłaconego przed terminem określonym w umowie o kredyt; płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu; jeżeli spłata nastąpi do 14 dni (włącznie) przed terminem jego umownej spłaty prowizji nie pobiera się 1,85% 10

11 B. Kredyt obrotowy 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega zwrotowi 0,2% nie mniej niż 4 nie więcej niż 450,- 2. Wystawienie promesy kredytowej za każdą promesę 50,- 3. Prowizja przygotowawcza: 1) okres kredytowania do 1 roku włącznie 2) okres kredytowania powyżej 1 roku naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 1,9% 2,9% 4. Prowizja od zaangażowania naliczana od salda niewykorzystanej części kredytu lub transzy kredytu, licząc za każdy dzień niewykorzystania, począwszy od dnia postawienia kredytu lub jego transzy do dyspozycji kredytobiorcy, do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub jego transzy włącznie 5. Prowizja rekompensacyjna naliczana od kwoty części lub całości kredytu spłaconego przed terminem określonym w umowie o kredyt; płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu; jeżeli spłata nastąpi do 14 dni (włącznie) przed terminem jego umownej spłaty prowizji nie pobiera się 6. Prowizja za administrowanie kredytu miesięcznie za okres trwania kredytu ponad 1 rok, pobierana przy ratach kredytu 0,9% w skali rocznej 1,0% 10,- C. Kredyt inwestycyjny 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega zwrotowi 0,2% nie mniej niż 60,- nie więcej niż 563,- 2. Wystawienie promesy kredytowej za każdą promesę 50,- 3. Prowizja przygotowawcza: 1) okres kredytowania do 3 lat włącznie 2) okres kredytowania powyżej 3 lat naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 1,9% 2,5% 4. Prowizja od zaangażowania naliczana od salda niewykorzystanej części kredytu lub transzy kredytu, licząc za każdy dzień niewykorzystania, począwszy od dnia 11 0,9% w skali rocznej

12 postawienia kredytu lub jego transzy do dyspozycji kredytobiorcy, do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub jego transzy włącznie 5. Prowizja rekompensacyjna naliczana od kwoty części lub całości kredytu spłaconego przed terminem określonym w umowie o kredyt; płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu; jeżeli spłata nastąpi do 14 dni (włącznie) przed terminem jego umownej spłaty prowizji nie pobiera się 6. Prowizja za administrowanie kredytu miesięcznie za okres trwania kredytu ponad 1 rok, pobierana przy ratach kredytu 1,0% 1 D. Kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt rewolwingowy 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega zwrotowi 0,2% nie mniej niż 4 nie więcej niż 450,- 2. Wystawienie promesy kredytowej za każdą promesę 50,- 3. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 1,4 % 4. Prowizja od zaangażowania naliczana od salda niewykorzystanej części kredytu lub transzy kredytu, licząc za każdy dzień niewykorzystania, począwszy od dnia postawienia kredytu lub jego transzy do dyspozycji kredytobiorcy, do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub jego transzy włącznie 5. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu naliczana od kwoty, o którą podwyższono kwotę kredytu, pobierana w dniu podwyższenia kwoty kredytu 6. Prowizja za przedłużenie obowiązywania umowy naliczana od kwoty kredytu, pobierana w dniu przedłużenia obowiązywania umowy bez prowizji 2,0% kwoty, o którą podwyższono kredyt 1,4% 7. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres jednego roku* * dotyczy umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej na okres do 5 lat naliczana od kwoty kredytu, pobierana w dniu odnowienia kredytu na kolejny okres jednego roku E. Kredyty pomostowe służące realizacji przedsięwzięć finansowych z funduszy Unii Europejskiej, w tym Kredyt unijny SGB 0,9% 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega zwrotowi 12 0,2% nie mniej niż 60,- nie więcej niż 563,-

13 2. Prowizja przygotowawcza 1) okres kredytowania do 1 roku włącznie 2) okres kredytowania pow. 1 roku do 3 lat włącznie 3) okres kredytowania pow. 3 lat naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 0,9% 1,4% 1,9% 3. Prowizja od zaangażowania* naliczana od salda niewykorzystanej części kredytu lub transzy kredytu, licząc za każdy dzień niewykorzystania, począwszy od dnia postawienia kredytu lub jego transzy do dyspozycji kredytobiorcy, do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub jego transzy włącznie 4. Prowizja rekompensacyjna naliczana od kwoty części lub całości kredytu spłaconego przed terminem określonym w umowie o kredyt; płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu; jeżeli spłata nastąpi do 14 dni (włącznie) przed terminem jego umownej spłaty prowizji nie pobiera się 5. Prowizja za administrowanie kredytu miesięcznie za okres trwania kredytu ponad 1 rok, pobierana przy ratach kredytu 0,9% w skali rocznej 1,0% F. Kredyt obrotowy NAWOZOWY 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku; opłata nie podlega zwrotowi 0,2% nie mniej niż 4 nie więcej niż 450,- 2. Wystawienie promesy kredytowej za każdą promesę 50,- 3. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 4. Prowizja od zaangażowania naliczana od salda niewykorzystanej części kredytu lub transzy kredytu, licząc za każdy dzień niewykorzystania, począwszy od dnia postawienia kredytu lub jego transzy do dyspozycji kredytobiorcy, do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub jego transzy włącznie 5. Prowizja rekompensacyjna naliczana od kwoty części lub całości kredytu spłaconego przed terminem określonym w umowie o kredyt; płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu; jeżeli spłata nastąpi do 14 dni 13 1,99% 0,9% w skali rocznej 1,0%

14 G. Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych (włącznie) przed terminem jego umownej spłaty prowizji nie pobiera się 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego - 2. Wystawienie promesy kredytowej - 3. Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 4. Prowizja od zaangażowania naliczana od salda niewykorzystanej części kredytu lub transzy kredytu, licząc za każdy dzień niewykorzystania, począwszy od dnia postawienia kredytu lub jego transzy do dyspozycji kredytobiorcy, do dnia poprzedzającego wykorzystanie kredytu lub jego transzy włącznie 5. Prowizja rekompensacyjna naliczana od kwoty części lub całości kredytu spłaconego przed terminem określonym w umowie o kredyt; płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu; jeżeli spłata nastąpi do 14 dni (włącznie) przed terminem jego umownej spłaty prowizji nie pobiera się 1,0% 0,9% w skali rocznej 0,5% H. Pozostałe kredyty rolnicze Prowizje i opłaty pobierane są wg odrębnych Uchwał Zarządu lub podpisanych umów o współpracy. I. Pozostałe opłaty dotyczące kredytów 1. Opłata dodatkowa od kredytów realizowanych w formie: 1) gotówkowej 2) przelewu na rachunek w innym banku naliczana od kwoty kredytu realizowanej w formie gotówkowej za każdy przelew 0,5% 2. Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę terminu spłaty kredytu lub rat kredytu* * na wniosek kredytobiorcy, dot. wszystkich kredytów naliczana od kwoty kredytu lub raty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku 0,05% nie mniej niż 50,- nie więcej niż 300,- 3. Prowizja za prolongatę terminu spłaty kredytu:* 1) do 3 miesięcy 2) powyżej 3 miesięcy *dotyczy wszystkich kredytów naliczana od kwoty prolongowanej 1,0% 2,0% 14

15 4. Opłata za: 1) sporządzenie umowy o kredyt i innych umów związanych z udzieleniem kredytu poza siedzibą Banku 2) sporządzenie aneksu do umowy o kredyt 3) wydanie terminarza spłat za każdą umowę za każdy aneks za każdy terminarz 70,- plus koszt przejazdu ustalony według rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 50,- 12,- 5. Opłata za rozpatrzenie wniosku o obniżenie oprocentowania kredytu na wniosek kredytobiorcy za każdy wniosek 50,- 6. Opłata za: 1) wysłanie wezwania do zapłaty po upływie terminu spłaty kredytu, rat kredytu lub odsetek, w przypadkach określonych w umowie 2) wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy 3) monit telefoniczny po upływie terminu spłaty kredytu, rat kredytu lub odsetek 4) opłata za interwencję z dojazdem do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy w związku z niespłaceniem kredytu lub raty kredytu 5) wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego za każde wezwanie za każde pismo za każdy monit za każdą interwencję za każdy bankowy tytuł egzekucyjny 30,- plus koszt przesyłki ustalony według taryfy Poczty Polskiej dla przesyłek listowych 50,- plus koszt przesyłki ustalony według taryfy Poczty Polskiej dla przesyłek listowych 50,- plus koszt przejazdu ustalony według rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 50,- 7. Opłata za rozpatrzenie wniosku o nowe rozterminowanie spłaty rat kredytu za każdy wniosek 50,- 8. Opłata za: 1) zawarcie umowy ugody 2) sporządzenie umowy przejęcia długu naliczana od kwoty kredytu podlegającej ugodzie naliczana od kwoty długu 1,0% nie mniej niż 50,- 0,5% nie mniej niż 50,- 15

16 9. Opłata za: 1) kserokopię dokumentów kredytowych 2) sporządzenie, na wniosek klienta, odpisów dowodów wypłaty i spłaty kredytów lub innego dokumentu kredytowego za każdy dokument Opłata za wydanie promesy udzielenia kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji wspomaganych z funduszy Unii Europejskiej naliczana od kwoty kredytu wskazanej w promesie 0,5% nie mniej niż 50,- nie więcej niż 500,- 11. Opłaty za wykonanie następujących czynności na wniosek klienta: 1) wystawienie zaświadczenia stwierdzającego brak zadłużenia: a) w celu przedłożenia w innym banku b) w celu przedłożenia w innej instytucji 2) wystawienie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia: a) w celu przedłożenia w innym banku b) w celu przedłożenia w innej instytucji 3) wystawienie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia oraz warunki kredytowania: a) w celu przedłożenia w innym banku b) w celu przedłożenia w innej instytucji 4) wystawienie opinii o kredytobiorcy: a) w celu przedłożenia w innym banku b) w celu przedłożenia w innej instytucji 5) wystawienie innej informacji o charakterze zaświadczenia 6) wydanie odpisu umowy o kredyt 7) wydanie odpisu aneksu do umowy o kredyt 8) wystawienie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z KW: a) w kwocie do ,- włącznie b) w kwocie powyżej ,- 9) wystawienie zezwolenia na wykreślenie zastawu z dowodu rejestracyjnego pojazdu 10) zmiana zabezpieczenia kredytu na wniosek klienta 11) częściowe zwolnienie zabezpieczenia kredytu w trakcie trwania umowy o kredyt (dotyczy również cesji) 12) przygotowanie wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego (poza opłatą sądową), 13) wydanie oceny sytuacji ekonomicznej lub zdolności kredytowej podmiotu 14) sporządzenie i wydanie historii operacji na rachunku kredytowym 15) wydanie zaświadczenia o spłaconym kredycie: a) jeżeli spłata została dokonana w bieżącym roku b) jeżeli spłata została zakończona w latach poprzednich za każde zaświadczenie za każde zaświadczenie za każde zaświadczenie za każdą opinię za każdą informację za każdy odpis za każdy odpis za każde zezwolenie za każde zezwolenie za każdą zmianę za każde zwolnienie za każde wykreślenie za każdą ocenę za każdą historię za każde zaświadczenie 80,- 20,- 90, , ,- 2 30,- 40,- 20,- 1 30,- 30,- 50,- 60,- 40,- 200, ,- 12. Opłata za wezwanie do dostarczenia dokumentów i/lub informacji zgodnie z zawartą umową o kredyt (sporządzenie i wysłanie) pobierana w przypadku, gdy klient nie dostarczy dokumentów lub informacji w terminie określonym w umowie o kredyt 1 plus koszt przesyłki ustalony według taryfy Poczty Polskiej dla przesyłek listowych J. Zakup i sprzedaż wierzytelności 16

17 1. Prowizja przygotowawcza pobierana w przypadku podpisania umowy o zakup wierzytelności naliczana od kwoty wierzytelności skupowanej przez Bank od 1,0% V. KARTY KREDYTOWE A. Karta kredytowa MasterCard Business 1. Wydanie karty: 1) głównej 2) dołączonej za każdą kartę Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 7 3. Wydanie duplikatu karty z PIN-em lub bez PIN-u za każdą kartę 3 4. Użytkownie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych) 7 5. Wznowienie karty -,- 6. Zastrzeżenie karty - 7. Opłata za wypłatę gotówki: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) w kasach banków SGB* 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 5) w bankomatach za granicą *pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS za każdą wypłatę naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 4% min. 10,- 4% min. 10,- 4% min. 10,- 4% min. 10,- 4% min. 10,- 8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 9. Przesłanie do klienta numeru PIN Opłata za wydanie nowego PIN* *nie dotyczy przypadków, gdy klient nie otrzymał nr PIN do nowej lub wznowionej karty z przyczyn od siebie niezależnych za każdy numer PIN 12,- 11. Zmiana limitu kredytowego Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% min. 50,- 13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 17

18 14. Przekroczenie limitu kredytowego Opłata za: 1) wysłanie wezwania do zapłaty po upływie terminu spłaty minimalnej kwoty do zapłaty, spłaty kredytu lub odsetek, najpóźniej w 14 dniu od upływu terminu płatności w przypadku, gdy wpłacona kwota jest niższa od wymaganej opłata może być pobrana nie więcej niż jeden raz w miesiącu 2) monit telefoniczny po upływie terminu spłaty minimalnej kwoty do zapłaty spłaty kredytu lub odsetek, wykonany w okresie od 8 do 14 dnia od upływu terminu płatności w przypadku, gdy wpłacona kwota jest niższa od wymaganej - opłata może być pobrana nie więcej niż jeden raz w miesiącu 3) opłata za interwencję z dojazdem do miejsca zamieszkania w związku z niespłaceniem minimalnej kwoty do zapłaty, kredytu lub odsetek, przeprowadzoną w okresie od 8 do 14 dnia od upływu terminu płatności w przypadku, gdy wpłacona kwota jest niższa od wymaganej - opłata może być pobrana nie więcej niż jeden raz w miesiącu za każde wezwanie za każdy monit za każdą interwencję 20,- plus koszt przesyłki ustalony według taryfy Poczty Polskiej dla przesyłek listowych 2 plus koszt przejazdu ustalony według rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy VI. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA A. SMS banking 1. Korzystanie z usługi miesięcznie 3,50 2. Przyjęcie i zmiana dyspozycji w zakresie usługi (np. zmiana numeru telefonu, zmiana numeru PIN) za każdą dyspozycję 2,- 3. Przesyłanie informacji o wysokości salda po każdej jego zmianie na początek dnia następnego - 4. Przesyłanie informacji o wystąpieniu salda debetowego - 5. Przesyłanie informacji po każdej zmianie salda miesięcznie B. Usługa bswolczyn24.pl obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu 1. Udostępnienie usługi - 2. Korzystanie z usługi miesięcznie 2,- 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy): za każdy przelew 18

19 1) na rachunki prowadzone w Banku 2) na rachunki prowadzone w innych bankach 3) US, ZUS 1,25 2,75 3,25 4. Zmiana danych w karcie uprawnień zgłaszana przez Posiadacza rachunku za każdą zmianę 5. Przesłanie hasła SMS na numer telefonu GSM Posiadacza rachunku - VII. POZOSTAŁE OPERACJE I USŁUGI BANKOWE 1. Przechowywanie depozytu wartościowego w postaci bonu oszczędnościowego, akcji, obligacji, itp. od każdego depozytu, za każdy rok 1 2. Zamiana jednych nominałów krajowych na inne nominały znaków pieniężnych - 3. Wpłaty gotówkowe na rachunki: 1) prowadzone w Banku 2) prowadzone w innych bankach naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% nie mniej niż 2,49 zł 0,5% nie mniej niż 2,49 zł 4. Za czynności związane z obsługą weksli za każdą czynność, 1% nie mniej niż 20,- naliczana od sumy wekslowej 5. Opłata za wydanie na wniosek innego Banku (zgodnie z art. 105 ustawy Prawo bankowe) zaświadczenia stwierdzającego wysokość lub brak zadłużenia za każde zaświadczenie 100,- 19

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 88/2016 z dnia 30.06.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych pobieranych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 152/2016 z dnia 10.11.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/2012 z dnia 21.12.2012r. Nr 27/B/2013 z dnia 08.03.2013r. Nr 71/B/2013 z dnia 21.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/2012 z dnia 21.12.2012r. Nr 27/B/2013 z dnia 08.03.2013r. Nr 71/B/2013 z dnia 21.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik do Uchwały nr 27/2014 z dnia 28.02.2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 6. Kredyty i pożyczki 1. Prowizja przygotowawcza: 1) udzielenie kredytu gotówkowego 1,5% - 4,0% 2) udzielenie kredytu w ROR a) udzielenie 2,5% b) odnowienie naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami )

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami ) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.02.2016r. ( z późniejszymi zmianami ) Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

na dzień r. VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

na dzień r. VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.12.2015

Bardziej szczegółowo