Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Strona 1 z 68

2 SPIS TREŚCI DEFINICJE Przedmiot Umowy Termin realizacji Przedmiotu Umowy Ogólne warunki realizacji Projektu Warunki realizacji przedmiotu Umowy w zakresie Wdrożenia Systemu Warunki realizacji Umowy w zakresie Wsparcia technicznego Dostarczanie Produktów PROCEDURA ODBIORÓW Oświadczenia Stron Przedstawiciele Stron oraz Personel Cena Przedmiotu Umowy i warunki płatności Prawa autorskie i licencje Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Gwarancja jakości Ochrona danych osobowych Zachowanie poufności Podwykonawcy Kary umowne Odstąpienie od Umowy / Rozwiązanie Umowy Zmiany Umowy Postanowienia końcowe 66 Strona 2 z 68

3 DEFINICJE 1. Skróty i terminy dotyczące Programu e-cło, użyte w niniejszej Umowie, posiadają następujące znaczenie: Skrót/ Termin AES AIS CCN/CSI CELINA IMPORT CPD MF DSC ECIP ECIP/SEAP PL ECS EMCS PL Objaśnienie Automated Export System Automatyczny System Eksportu. Także projekt Programu e-cło. Automated Import System Automatyczny System Importu. Także projekt Programu e-cło. Projekt Programu e-cło. Common Communication Network/Common Systems Interface- wspólnotowy system sieci komunikacyjnej oraz interfejsów dla systemów informatycznych unii celnej i podatkowej. System obsługi zgłoszeń celnych. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów z Ośrodkiem Przetwarzania w Radomiu, zlokalizowanym przy ul. Samorządowej 1, w którym zostanie zainstalowana infrastruktura techniczna Systemu. Departament Służby Celnej. EU Customs Information Portal Europejski Portal Informacji Celnej. Projekt Programu e-cło. Projekt ma objąć rozbudowę funkcji portalu SC o obsługę elektronicznych formularzy deklaracji i zgłoszeń celnych oraz przekazywania komunikacji przedsiębiorców do UE, a także umożliwić przyszłą realizację funkcjonalności rozwijanych w UE w ramach inicjatywy e-customs, jako projekty ECIP, SEAP, SW, OSS. System będący częścią projektu ECS/ICS. System Kontroli Eksportu. Głównym zadaniem zintegrowanego, europejskiego systemu ECS, jest pełna obróbka wywozowych zgłoszeń celnych oraz ich przetwarzanie, nawet w przypadku dokonania odprawy w innym kraju Unii Europejskiej. Projekt Programu e-cło. System Przemieszczania Wyrobów Akcyzowych EMCS. Aplikacja krajowa systemu EMCS. Strona 3 z 68

4 Skrót/ Termin EORI Help Desk HERMES2 I linia wsparcia II linia wsparcia III linia wsparcia IC ICS Objaśnienie Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators Registration and Identification - EORI), zwany systemem EORI, jest jedną z części składowych tworzonego w Unii Europejskiej (UE) środowiska elektronicznego cła powstającego w ramach Programu e-customs tj. bez-papierowego środowiska dla administracji celnych i handlu w UE. Każdy z krajów członkowskich UE opracował swój własny krajowy system EORI, który jest częścią systemu wspólnotowego EORI. System EORI w Polsce, został zrealizowany w Ministerstwie Finansów w Departamencie Służby Celnej na potrzeby Polskiej Administracji Celnej, jako jeden z pierwszych projektów Programu e-cło. Głównym celem funkcjonowania systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczące w czynnościach celnych. Projekt Programu e-cło wdrożenia jednolitej platformy udzielania informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów dla użytkowników Programu. Projekt Programu e-cło obejmujący wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Zespół, który będzie pracował wykorzystując System Help Desku przyjmujący zgłoszenia oraz zajmujący się rejestracją zgłoszenia (Incydentu), klasyfikacją, wstępnym ustaleniem priorytetu, wstępną diagnozą i eskalacją problemów (gdy konieczna) do II linii wsparcia. Zespół Help Desku, który będzie pracował wykorzystując System przyjmujący zgłoszenia po I linii wsparcia. Każdy z systemów objętych wsparciem Systemu Help Desk posiada własny zespół II linii wsparcia. II linia wsparcia diagnozuje zgłoszenia oraz eskaluje (gdy konieczna) do II linii wsparcia. Zespół Help Desku, który będzie pracował wykorzystując System diagnozujący zgłoszenia oraz wprowadzający zmiany w systemach objętych wsparciem Systemu Help Desk, gdy jest to konieczne. Zazwyczaj będzie to wykonawca systemu bądź inny podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla określonego systemu. Izba Celna. System będący częścią projektu ECS/ICS. System Kontroli Importu. Głównym zadaniem zintegrowanego Systemu Kontroli Importu (ICS) jest umożliwienie przedsiębiorcom realizacji zadań wynikających ze wspólnotowych przepisów prawa celnego, które przewidują obowiązek przesyłania przywozowych deklaracji skróconych, zwanych dalej PDS, w formie elektronicznej dla towarów przywożonych na obszar celny Wspólnoty z krajów trzecich. Strona 4 z 68

5 Skrót/ Termin Objaśnienie INFRA Projekt Programu e-cło przewidujący przygotowanie i standaryzację infrastruktury dla Programu e-cło, tj. modernizację serwerowni Centrum Krajowego NCTS, w tym: dostawę i instalację platformy technologicznoprodukcyjnej do Centrum Przetwarzania Danych Służby Celnej CPD I, rozbudowę platformy technologiczno-produkcyjnej do zwiększenia wydajności transakcyjnej, włączenie CCN/CSI do infrastruktury CPD I oraz dostawę platformy produkcyjnej CPD II i dalszą rozbudowę platformy produkcyjnej CPD I z funkcjami Load Balancing i Disaster Recovery. INTRAS INTRASTAT IO ISZTAR ISZTAR4 ITIL Systemem zarządzania dokumentami i prezentacji treści dla resortu finansów, w ramach którego zostanie dostarczony Elektroniczny System Zarządzania Dokumentami (ESZD) oraz Portal Resortowy. System obejmie dwa obszary: a/ obszar kancelaryjny który będzie obsłużony przez ESZD w pięciu izbach celnych wraz z podległymi im urzędami i lokalizacjami celnymi (IC Białystok, IC Gdynia, IC Katowice, IC Przemyśl i IC Rzepin) oraz w wybranych komórkach organizacyjnych w MF; b/ obszar portalowy który będzie obsłużony przez Portal Resortowy (Internet/Intranet) udostępniający dokumenty/ informacje/ treści przeznaczone dla otoczenia oraz wszystkich pracowników resortu (izb, urzędów i lokalizacji celnych, izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej oraz MF). System INTRASTAT jest to system statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Izba Obrachunkowa. System Zintegrowanej Taryfy Celnej. System ISZTAR4 Projekt w ramach Obszaru Zintegrowanej Taryfy Celnej, obejmujący przebudowę systemu w technologii wymiany komunikatów MCA, rozwój funkcjonalności zgodnie z Integrated Tariff Environment i TARIC oraz opracowane testy regresywne i przebudowę i integrację EBTI PL z portalem ECIP PL. Information Technology Infrastructure Library zbiór dobrych praktyk zarządzania usługami IT. IVR Interactive Voice Response System telekomunikacyjny, umożliwiający interaktywną obsługę osoby dzwoniącej. Osoba dzwoniąca po wysłuchaniu komunikatów za pomocą aparatu z wybieraniem tonowym DTMF lub za pomocą głosu wybiera poszczególne pozycje. KE KiC MASP Komisja Europejska. Projekt Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych realizowany resortu finansów. Wieloletni Plan Strategiczny Komisji Europejskiej dla Elektronicznego Cła ( Electronic Customs Multi Annual Strategic Plan ). Strona 5 z 68

6 Skrót/ Termin Objaśnienie MCA Projekt Programu e-cło i planowany produkt przewidujący określenie i wdrożenie standardów warstwy komunikacji pomiędzy systemami celnoakcyzowymi. MF NCTS Ministerstwo Finansów. New Computerised Transit System - Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy. NCTS2 Projekt Programu e-cło obejmujący wdrożenie systemu NCTS2. New Computerised Transit System - Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego. OC OLA Open Source OP OPZ OSOZ2 OSS PDR PL/UE PKI Oddział Celny. Operational Level Agreement umowa opisująca parametry usług wewnętrznych dostarczanych przez jednostki operacyjne. Otwarte oprogramowanie sposób tworzenia i dystrybucji oprogramowania oparty na udostępnianiu go wraz z kodem źródłowym. Produkty Open Source nie podlegają patentom i nie są chronione opłatami licencyjnymi producentów. Z reguły licencja pozwala na legalne i darmowe kopiowane kodu wynikowego, źródłowego oraz na dowolne jego modyfikacje. Organ podatkowy, także: Ordynacja Podatkowa. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Projekt Programu e-cło, którego produktem ma być system przeznaczony do obsługi procesów biznesowych związanych z obsługą zabezpieczeń generalnych i ryczałtowych. One Stop Shop jednokrotne zatrzymanie przesyłki w trakcie odprawy granicznej (zapewnienie współdziałania systemów informacyjnych służb odpowiedzialnych za ochronę obszaru celnego w krajach członkowskich UE). Projekt Programu e-cło wdrożenia zarządzania danymi referencyjnymi PL i UE, wykorzystywanymi we wszystkich komponentach funkcjonalnych SI SC. Projekt obejmuje Zarządzanie danymi referencyjnymi PL i UE. Ten komponent zastąpi moduły i funkcjonalności CS RD w NCTS i PDR w CELINIE, NCTS i ICS/ECS2, funkcjonalności Master Data Management dla danych referencyjnych. Wg założeń Studium Wykonalności obejmuje także projekt TestReg. Projekt Programu e-cło przewidujący stworzenie jednolitego podsystemu uwierzytelniania dla wszystkich systemów i użytkowników zewnętrznych wraz z PKI użytkowników wewnętrznych, jak też z Public Key Infrastructure użytkowników wewnętrznych i funkcjonalnością/technologią jednokrotnego uwierzytelniania Single Sign On (SSO). Plugin Plugin (inaczej wtyczka) komponent rozszerzający ale nie modyfikujący - funkcjonalność bazową systemu. Cechą plugin-ów jest łatwość ich instalacji oraz łatwość ich odinstalowania w systemie bazowym, bez konieczności budowania nowej wersji systemu bazowego. Strona 6 z 68

7 Skrót/ Termin Problem PU SAD SC SEAP SEAP PL SEOZ SI SC SIWZ SLA SLM SSO Objaśnienie Nieznana przyczyna jednego lub wielu incydentów. Przypadek użycia systemu informatycznego. Single Administrative Document - Jednolity Dokument Administracyjny - formularz, na którym dokonywane jest zgłoszenie celne w formie pisemnej lub elektronicznej. Służba Celna. Single Electronic Access Point System Pojedynczych Punktów Dostępu (do systemów administracji celnych w krajach członkowskich UE). Jak wyżej, w odniesieniu do Polski. SEAP PL rozumiany jest również jako jeden z dwóch elementów projektu ECIP/SEAP PL, obejmujący bazę danych użytkowników zewnętrznych projektu Help Desk. Obecnie wykorzystywany system elektronicznej obsługi zgłoszeń Help Desk. System realizuje zadania związane z: - Rejestracją danych o problemach w postaci elektronicznej wraz z możliwością dołączania załączników, - Dystrybucją danych do kompetentnych osób pełniących odpowiednie role, - Prowadzeniem pełnej historii zdarzeń związanych z danym problemem, - Wyszukiwaniem podobnych przypadków, obsługą bazy wiedzy, System jest używany wyłącznie przez użytkowników wewnętrznych System Informacyjny Służby Celnej budowany w ramach Programu e-cło zespół współdziałających komponentów funkcjonalnych i technicznych, (zgodnie z architekturą SOA), zapewniający kompleksowe wsparcie procesów biznesowych SC oraz wymianę komunikatów elektronicznych z domeną wspólnotową i zewnętrzną. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i wdrożenie Systemu Help Desk, czyli jednolitej platformy udzielania informacji i pomocy dla użytkowników Systemu Informacyjnego Służby Celnej budowanego w ramach Programu e-cło w związku z udzieleniem którego zawierana jest niniejsza Umowa. Service Level Agreement - umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług informatycznych poprzez stały cykl obejmujący: uzgodnienia, monitorowanie usługi informatycznej, raportowanie, przegląd osiąganych wyników. Service Level Management - SLM to proces z obszaru Service Delivery, który obejmuje ustalanie, monitorowanie i sterowanie poziomem dostarczanych usług oraz komunikację pomiędzy klientem oraz dostawcą. Single Sign On Pojedyncze logowanie. Możliwość jednorazowego zalogowania się do usługi sieciowej i uzyskania dostępu do wszystkich autoryzowanych zasobów zgodnych z tą usługą. Strona 7 z 68

8 Skrót/ Termin SZPROT SW TestReg TREZOR TŚW UC UE US WE ZEFIR 2 Zespół Wsparcia ZISAR ZKC Objaśnienie System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców. System ewidencyjny danych identyfikacyjnych dotyczących podatników i podmiotów gospodarczych oraz informacji w zakresie posiadanych zezwoleń wynikających z ustawy o grach hazardowych. Projekt Programu e-cło. Single Window jedno okienko wymiany informacji z zainteresowanymi/ zaangażowanymi służbami. Moduł i środowisko techniczne utrzymywania spójności systemu informacyjnego przez testowanie komponentów przy użyciu zbioru komunikatów UE/PL. Opracowany pierwszy zbiór testów regresywnych, przygotowany dla komunikatów CS/RD i tranzytowych. System Obsługi Budżetu Państwa. Tradycyjne Środki Własne. Urząd Celny. Unia Europejska. Urząd Skarbowy. Wspólnota Europejska. Zintegrowany systemem poboru należności i rozrachunków z UE i budżetem ZEFIR 2.Projekt Programu e-cło. Zespół osób świadczące usługi wsparcia, obejmujące I oraz II linię wsparcia. System Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem. Projekt Programu e-cło. Zmodernizowany Kodeks Celny. 2. Skróty i terminy dotyczące projektu wdrożenia System Help Desk realizowanego w ramach niniejszej Umowy, posiadają następujące znaczenie: Skrót/ Termin Akceptacja Aktualizacja Asysta Wdrożeniowa Objaśnienie / Definicja Odbiór jakościowy Produktu/Usługi/Etapu ocena dostawy pod względem merytorycznym przeprowadzona przez specjalistów z dziedziny, dla której wykonywany jest Produkt/Usługa/Etap dokonywana zgodnie z procedurą opisaną w Załączniku nr 17 do Umowy. Dostarczane standardowo przez producenta oprogramowania składającego się na System (w tym również przez Wykonawcę w części, w jakiej Wykonawca jest producentem oprogramowania składającego się na System) uaktualnienie Systemu w ramach jego wersji głównej, służące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości pracy Systemu, dodania standardowych nowych funkcjonalności lub uwzględnienia zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Pomoc oraz wsparcie udzielane w trakcie Wdrożenia do czasu Podpisania Protokołu Końcowego Systemu przez Zamawiającego udzielane przez Wykonawcę i polegające na udzielaniu bieżącego wsparcia oraz porad w zakresie obsługi oraz funkcjonowania Systemu. Strona 8 z 68

9 Skrót/ Termin Autoryzacja Awaria Baza CMDB Baza Wiedzy Błąd Błąd Blokujący Błąd Poważny Błąd regresji Błąd Średni Błąd Drobny Objaśnienie / Definicja Funkcja bezpieczeństwa, potwierdzająca czy dany podmiot jest uprawniony do korzystania z żądanego zasobu. Błąd powodujący całkowite zatrzymanie pracy Systemu lub poszczególnych jego elementów, dla którego nie ma alternatywnej metody wykonania danej operacji w Systemie, uniemożliwiający normalne korzystanie z podstawowych funkcji Systemu przez Użytkowników. Configuration Management DataBase baza danych zarządzania konfiguracją Jeden z modułów narzędzia klasy SD, który jest wykorzystywany jest przez operatorów Service Desk do rozwiązywania wpływających incydentów. Zawiera zaakceptowane rozwiązania oraz obejścia powtarzających się incydentów. Skategoryzowany Incydent lub Problem powstały z przyczyn innych niż leżące po stronie Zamawiającego o określonym priorytecie, który ze względu na ograniczenia w poprawnym działaniu Systemu Help Desk określany jest jako: Awaria, Błąd Blokujący, Błąd Poważny, Błąd Średni, Błąd Drobny. Problem w oprogramowaniu Systemu powstały z przyczyn innych niż leżące po stronie Zamawiającego, który uniemożliwia w ogóle wykonanie jego funkcjonalności, lub powoduje niedziałanie poszczególnych funkcjonalności Systemu powodujący niemożność wykonywania i realizowania obowiązków przez Zamawiającego i nadzorowane przez niego jednostki. Błędem Blokującym jest w szczególności problem polegający na wystąpieniu błędu replikacji danych, komunikacji między usługami lub innego rozwiązania technicznego zaimplementowanego w Systemie, który powoduje Problem w oprogramowaniu Systemu, który powoduje utratę spójności danych w Systemie. Problem w oprogramowaniu Systemu powstały z przyczyn innych niż leżące po stronie Zamawiającego uniemożliwiający w sposób bezpośredni wykonanie poszczególnych funkcji Systemu wymuszający na Użytkownikach/Administratorach Systemu jakąkolwiek zmianę, niezgodną z dokumentacją, sposobu korzystania z Systemu. Błąd polegający na nie działaniu dostarczonego Oprogramowania z elementami Oprogramowania wcześniej odebranymi. Problem w oprogramowaniu Systemu powstały z przyczyn innych niż leżące po stronie Zamawiającego, który nie stanowi zagrożenia wykonania funkcji Systemu, ale utrudnia wykonanie pojedynczych operacji w Systemie, bądź powoduje konieczność wykonania dodatkowych czynności w celu wykonania funkcjonalności Systemu, lub problem nieprawidłowego wyświetlania danych Problem w oprogramowaniu Systemu powstały z przyczyn innych niż leżące po stronie Zamawiającego, który nie stanowi zagrożenia wykonania funkcji programu, istnieje jego obejście poprzez skorzystanie z innych funkcji, ale utrudnia to jej wykonanie i wpływa negatywnie na komfort pracy Użytkownika, związany w szczególności z interfejsem Użytkownika kolejnością wykonania operacji, rozmiarem, kolorem ekranu i czcionki, a także inne błędy nie powodujące Strona 9 z 68

10 Skrót/ Termin Objaśnienie / Definicja powstawania wyników o cechach niezgodnych z opisanymi w podręczniku Użytkownika. Za Błąd Drobny uważa się również nieprawidłowości występujące w Dokumentacji, polegające w szczególności na sporządzeniu oraz dostarczeniu Zamawiającemu Dokumentacji niezgodnej z wymogami opisanymi w Umowie oraz OPZ. Cienki klient Dni Robocze Dokumentacja Domena Etap Godziny Robocze Gruby klient Gwarancja Harmonogram Incydent Informacje Poufne Wydzielona część Systemu, nie posiadająca ograniczeń licencyjnych co do liczby użytkowników ani sesji, dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelka dokumentacja (w tym również zmiany oraz modyfikacje takiej dokumentacji) dotycząca Systemu, do której dostarczenia zobowiązany jest Wykonawca w ramach realizacji Umowy. Dokumentacja obejmuje w szczególności: dokumentację zarządczą, techniczną, powykonawczą oraz eksploatacyjną opisaną szczegółowo w Rozdziale 6 OPZ, w tym również dokumentację w wersji elektronicznej wbudowaną w System, dotyczącą zarówno wszelkiego oprogramowania standardowego, jak i tworzonego specjalnie na potrzeby Umowy Oprogramowania dedykowanego. Jednostka struktury logicznej korzystająca z jednej wspólnej bazy LDAP, grupująca zasoby takie jak: komputery, użytkownicy, drukarki, grupy itd., stworzona w celu scentralizowanego zarządzania zasobami. Wydzielona organizacyjnie i funkcjonalnie część Projektu opisana szczegółowo w OPZ oraz w postanowieniach niniejszej Umowy w ramach, której powstają Produkty. W ramach realizacji niniejszej Umowy przewidywane są cztery Etapy: Etap 0, Etap 1, Etap 2 oraz Etap 3. Godziny od 7-15 do15-15 w Dni Robocze. Wydzielona część Systemu instalowana na stanowiskach obsługi, zapewniająca pełen wachlarz funkcjonalności oferowanych przez System. W przypadku, gdy dostarczane oprogramowanie w całości działa jako aplikacja webowa i nie jest licencjonowane na zasadach Open Source, określenie to stosuje się do tej części aplikacji, która posiada ograniczenia licencyjne. Udzielona przez Wykonawcę, w ramach Wynagrodzenia gwarancja jakości na System, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do usuwania Błędów w Systemie na warunkach oraz w zakresie opisanym w 13 Umowy. Harmonogram prac w ramach Projektu określający terminy realizacji poszczególnych Produktów oraz innych prac w ramach Projektu opracowany z uwzględnieniem terminów wskazanych w SIWZ, OPZ oraz w niniejszej Umowie przez Wykonawcę we współpracy z Zamawiającym w Planie wdrożenia. Harmonogram nie może zmieniać terminów wskazanych w SIWZ, OPZ oraz zawartych w niniejszej Umowie. Każde zdarzenie, które nie jest częścią standardowego działania Systemu, a także nieplanowana przerwa w usłudze IT oferowanej przez Wykonawcę bądź zmniejszenie jakości usługi IT. Wszelkie informacje, dokumenty oraz materiały dotyczące działalności jednej ze Stron, do których druga Strona Umowy uzyskała dostęp w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy. Informacjami Poufnymi są w szczególności informacje finansowe, organizacyjne, technologiczne oraz inne informacje o działalności jednej ze Stron Umowy, które posiadają wartość gospodarczą i mogą być uznane za poufne lub zostały udostępnione drugiej Stronie z zastrzeżeniem Strona 10 z 68

11 Skrót/ Termin Infrastruktura techniczna KCS Kierownicy Projektu Kod źródłowy KPI Mechanizmy HA Merytoryczne Centrum Kompetencyjne (MCK) Naprawa Narzędzie/System klasy SD Niedostępność Systemu Objaśnienie / Definicja poufności. Informacjami Poufnymi są również informacje objęte ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2011 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 nr 182 poz. 1228). Infrastruktura techniczna Systemu Help Desk na której wdrażany będzie System, składająca się z Platformy programowej, która zostanie dostarczona przez Wykonawcę oraz z Platformy sprzętowo-programowej udostępnionej przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA na podstawie Projektu Infrastruktury Technicznej Systemu Help Desk przygotowanego przez Wykonawcę. Knowledge Centered Support opracowana przez Consortium for Service Innovation (Konsorcjum Innowacji Usług) metodologia i zestaw praktyk i procesów, koncentrująca się na wiedzy jako głównym atucie operatorów wsparcia technicznego w organizacji. Osoby kontaktowe oraz podejmujące decyzje dotyczące realizacji Projektu w ramach kompetencji przyznanych w Umowie wyznaczone przez Zamawiającego i Wykonawcę, odpowiedzialne za prawidłowe wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy oraz bieżący przepływ informacji pomiędzy Stronami. Zestaw plików zawierających nieskompilowany kod oprogramowania napisany w języku programowania, wynikającym z przyjętej technologii rozwiązania oraz w formie czytelnej dla człowieka, normalnie używanej dla umożliwienia wprowadzania modyfikacji (w tym również komentarze oraz kody proceduralne, takie jak skrypty w języku opisu prac i skrypty do sterowania kompilacją i instalowaniem), jak również Dokumentacja niezbędna do użycia takiego kodu. Key Performance Indicators kluczowe wskaźniki efektywności. Wskaźniki wydajności lub zaawansowania prac stosowane jako mierniki procesu dążącego do osiągnięcia celów organizacji. Oprogramowanie realizujące funkcjonalności klastrów niezawodnościowych oraz wydajnościowych. Komórka organizacyjna Służby Celnej zarządzająca usługami/systemami informatycznymi Systemu Informacyjnego Służby Celnej w zakresie funkcjonalnym (merytorycznym), technicznym (administracja informatyczną platformą programową). Trwałe usunięcie Błędu lub Incydentu Systemu poprzez usunięcie przyczyny powstania Błędu lub Incydentu skutkujące przywróceniem pełnej sprawności Systemu po wystąpieniu Błędu lub Incydentu, w tym również zakończenie innych działań naprawczych, przewidzianych w Umowie. Narzędzie klasy Service Desk będące systemem teleinformatyczny dostarczonym w ramach projektu Help Desk, działającym zgodnie z ITIL v.3.0 lub inną biblioteką równoważną, obsługujące procesy biznesowe: help desk, Zarządzania Incydentem, Zarządzania Problemem, Zarządzania Usługami/wnioskami, zarządzania Bazą Wiedzy. Przez niedostępność Systemu rozumie się wystąpienie w Systemie Błędów skategoryzowanych jako Awaria lub Błąd Blokujący, powstałych z przyczyn innych niż leżących po stronie Zamawiającego. Strona 11 z 68

12 Obejście/Rozwiązanie Zastępcze Oferta Odbiór Odbiór ilościowy Odbiór jakościowy /Odbiór merytoryczny Odbiór końcowy Odbiór Końcowy Systemu Oprogramowanie Oprogramowanie dedykowane Oprogramowanie standardowe/ Oprogramowanie COTS Pilot Platforma programowa Przywrócenie funkcjonowania Systemu poprzez zminimalizowanie uciążliwości Błędu i doprowadzenie Systemu do działania zgodnego z wymaganiami wynikającymi z Umowy bez usuwania przyczyny wystąpienia Błędu; Obejście nie stanowi Naprawy jednak pozwala korzystać nieprzerwanie z wszystkich funkcjonalności Systemu. Złożona przez Wykonawcę i wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z wymogami SIWZ, oferta na wdrożenie i udzielenie licencji na eksploatację Systemu, oraz udzielenie Zamawiającemu Gwarancji na System. Czynności mające na celu potwierdzenie dostarczenia oraz prawidłowego wykonania Produktów/Usług/Etapów wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, w szczególności dostarczenia Systemu, Dokumentacji oraz Naprawy Błędów zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, na zasadach określonych w Umowie i Procedurze Odbioru oraz Załączniku nr 17 do Umowy. Z czynności Odbioru sporządza się Protokół Odbioru, w którym stwierdza się, między innymi, potwierdzenie dostarczenia Produktów, zgodnie z postanowieniami Umowy albo wskazuje się Błędy lub inne nieprawidłowości. Czynności mające na celu potwierdzenie, że dostawa Produktu/Usługi/Etapu zawiera wszystkie wymagane elementy. Odbiór ilościowy zakończony jest podpisaniem Protokołu dostawy. Czynności mające na celu potwierdzenie, że Produkt/Usługa/Etap spełnia wymagania jakościowe Odbiór jakościowy zakończony jest podpisaniem Protokołu Akceptacji. Czynności mające na celu potwierdzenie, że Wykonawca spełnił wszystkie wymagania dla wykonania danego Produktu/Usługi/Etapu zakończony podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Produktu/Usługi/Etapu bez zastrzeżeń. Czynności mające na celu potwierdzenie wykonania Wdrożenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, na zasadach określonych w Umowie i Procedurze Odbioru opisanej 7 Umowy oraz w Załączniku nr 17 do Umowy. Z czynności Odbioru Końcowego Systemu sporządza się Protokół Odbioru Końcowego Systemu, w którym stwierdza się wykonanie Wdrożenia zgodnie z postanowieniami Umowy albo wskazuje się Błędy lub inne nieprawidłowości. Produkt, stanowiący program komputerowy. Oprogramowanie stworzone specjalnie na potrzeby oraz w ramach niniejszej Umowy, zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz dostarczone przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej Umowy. Dostępne oprogramowanie standardowe typu Commercial of the Shelf Software, niebędące Oprogramowaniem Dedykowanym, stworzone przez Wykonawcę lub podmiot trzeci i dostarczane przez Wykonawcę na potrzeby budowy Systemu w ramach realizacji Umowy. Pilotażowa wersja Systemu wdrażana na pilotażowym środowisku udostępnianym przez Zamawiającego w ramach Etapu 1 realizacji Umowy o zakresie oraz funkcjonalnościach wskazanych w pkt 5.3 Rozdziału 5 OPZ. Pozostała platforma programowa, w stosunku do udostępnianej przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA Platformy sprzętowo-programowej, którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na potrzeby budowy Infrastruktury technicznej. Dostarczona przez Wykonawcę Platforma programowa oraz udostępniona przez Zamawiającego Platforma sprzętowoprogramowa będą tworzyć dedykowaną dla Systemu Help Desk Infrastrukturę techniczną Strona 12 z 68

13 Skrót/ Termin Platforma sprzętowoprogramowa Podwykonawca Objaśnienie / Definicja niezbędną do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu Help Desk. Wykonawca w ramach Platformy programowej dostarczy wraz z licencjami: oprogramowanie serwerów aplikacyjnych oraz oprogramowanie baz danych określone w definicjach bloków architektonicznych wyspecyfikowanych przez Wykonawcę w Projekcie Infrastruktury Technicznej Systemu Help Desk, inne oprogramowanie (niezdefiniowane w blokach architektonicznych), wyspecyfikowane przez Wykonawcę w Projekcie Infrastruktury Technicznej Systemu Help Desk, niezbędne do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu Help Desk. Platforma sprzętowo-programowa udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego \ zbudowana na podstawie Projektu Infrastruktury Technicznej Systemu Help Desk oraz technicznej architektury referencyjnej Parametry, skala oraz specyfikacja dostarczanej przez Zamawiającego Platformy sprzętowoprogramowej dedykowanej dla Systemu Help Desk będą zgodne z parametrami, skalą oraz specyfikacją wybranych i zwymiarowanych bloków architektonicznych, przez Wykonawcę w projekcie infrastruktury technicznej Systemu Help Desk. Zamawiający w ramach projektu INFRA udostępni Wykonawcy działającą Platformę sprzętowoprogramową składającą się z: Platformy serwerowej z systemami operacyjnymi, Usług dostępowych, Systemów infrastrukturalnych opisaną szczegółowo w OPZ oraz Załączniku nr 2 do SIWZ. Każdy podmiot inny niż osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę lub świadczące osobiście i indywidualnie na rzecz Wykonawcy pracę również na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło oraz umowy o świadczenie usług), któremu Wykonawca zleca wykonanie zadań wynikających z jakiejkolwiek części Umowy. Problem Nieznana przyczyna jednego lub wielu Incydentów. Produkt Projekt Projekt Infrastruktury Technicznej Systemu Przypadek testowy Programy komputerowe, dokumentacja, inne utwory, a także materiały i informacje niepodlegające ochronie prawa autorskiego, a także usługi stworzone lub świadczone przez Wykonawcę w wyniku wykonywania Umowy lub dostarczone Zamawiającemu w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym Aktualizacje, a także modyfikacje i jakiekolwiek inne zmiany wprowadzone do Systemu oraz istniejących materiałów, w tym programów komputerowych w toku wykonywania Umowy, w tym również w ramach wykonywania usług Gwarancji oraz Wsparcia Technicznego. Ogół prac realizowanych na wszystkich Etapach realizacji Umowy w ramach oraz na podstawie Umowy, składający się na przedmiot Umowy. Przygotowany przez Wykonawcę w ramach Umowy oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 3.4 Rozdziału 3 OPZ projekt obejmujący wszystkie elementy infrastruktury technicznej Systemu Help Desk. Zbiór danych wejściowych, warunków początkowych oraz oczekiwanych wyników utworzony, Strona 13 z 68

14 Skrót/ Termin Komitet Sterujący Relacje zaufania Scenariusz testowy System Systemy Infrastrukturalne Środowisko testowe Zamawiającego Środowisko testowe Wykonawcy Techniczna architektura referencyjna Objaśnienie / Definicja aby wykonać określony scenariusz testowy w systemie albo, aby zweryfikować zgodność z określonym wymaganiem. Najwyższa władza decyzyjna w ramach Projektu, sprawująca kontrolę realizacji celów Umowy, podejmująca najważniejsze decyzje merytoryczne związane z Umową, składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Powiązania mające na celu umożliwienie uwierzytelniania obiektów (np. Użytkowników) do zasobów innej domeny. Sekwencyjny opis zadań, operacji, funkcji, jakie należy wykonać, aby obsłużyć procesy użytkownika przy pomocy systemu. Może opisywać pojedyncze funkcje lub kompleksowe procesy systemu. System Help Desk dostarczany i wdrażany u Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy. Lista systemów infrastrukturalnych wspierających działanie Systemu Help Desk: System komunikacji LAN/WAN, System komunikacji SAN, Bramka internetowa, System zabezpieczeń sieci, System deduplikacji i zabezpieczenia danych, System backupowy, System wirtualizacji zasobów, System zarządzania infrastrukturą serwerową i aplikacyjną, System automatycznego wykrywania i zbierania informacji o elementach konfiguracji infrastruktury IT w bazie CMDB, System dystrybucji oprogramowania. Środowisko testowe u Zamawiającego. Odzwierciedla środowisko produkcyjne i służy do testowania systemu zarówno indywidualnie jak i we współpracy z innymi systemami. Środowisko testowe posiadane przez Wykonawcę w celu testowania systemu na etapie produkcji Systemu. Techniczna architektura referencyjna systemów informatycznych Ministerstwa Finansów, przyjmująca, że systemy są budowane z wykorzystaniem dedykowanych dla nich zestandaryzowanych elementów, nazywanych blokami architektonicznymi. Pozostałe usługi informatyczne, niezbędne do prawidłowego działania bloków architektonicznych oraz osadzonych w nich komponentów aplikacyjnych zapewniają współdzielone systemy infrastrukturalne. Techniczna architektura referencyjna składa się z: Architektura_referencyjna_środowiska_IT_CPD_MF Usługi_i_bloki_architektoniczne_wspierające_budowę_systemów_biznesowych Standardy_infrastruktury_technicznej_i_oprogramowania Standard_określania_klasy_bezpieczeństwa_syst_inform_resortu_finansów Standard_określania_klasy_systemu_informatycznego_resortu_finansów Strona 14 z 68

15 Skrót/ Termin Testy akceptacyjne Testy systemowe Objaśnienie / Definicja Wymagane_parametry_techniczne_dla_urządzeń_teleinformatycznych Specyfikacja_wymagań_systemów_infrastrukturalnych Warunki _Równoważności Testy wykonywane przez Zamawiającego w środowisku testowym Zamawiającego przy wsparciu Wykonawcy. Celem testów jest weryfikacja i formalne potwierdzenie zgodności testowanego Systemu z Umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Testy wykonywane w środowisku testowym Wykonawcy w trakcie produkcji Systemu przy możliwym udziale Zamawiającego lub w środowisku testowym Zamawiającego. Wykonanie testów ma zapewnić Zamawiającemu możliwość oceny funkcjonalności przygotowanego Systemu, wykrycia Błędów w Systemie na wczesnym etapie jego produkcji i zgłaszania uwag, zmian i uzupełnień do założonej funkcjonalności. Testy międzynarodowe Testy otwarte Testy poinstalacyjne Testy utrzymania i rozwoju Usługa Uwierzytelnianie Użytkownik Użytkownik wewnętrzny Użytkownik zewnętrzny Warunki organizacyjnotechniczne Platformy sprzętowoprogramowej Wdrożenie Testy realizowane w przypadku systemów współpracujących z UE. Testy te najczęściej dotyczą komunikatów UE/PL i są związane z wymaganiami unijnymi. Testy realizuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. Testy wykonywane ad hoc w dowolnym czasie, bez formalnego uzgodnienia scenariuszy testowych i wcześniejszego ich zaplanowania. W wypadku wykonania takiego testu jego przebieg należy opisać na formularzu scenariusza testowego i przypadku testowego. Testy stwierdzające, że instalacja jest kompletna i Oprogramowanie uruchamia się poprawnie. Testy realizowane po uruchomieniu produkcyjnym Systemu w okresie Wsparcia Technicznego Systemu. Testy te zawierają między innymi testy regresywne. Zrealizowane i dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w ramach usług Wsparcia Technicznego prace, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego Wniosku o Usługę. Proces polegający na zweryfikowaniu zadeklarowanej tożsamości osoby, urządzenia lub usługi biorącej udział w wymianie danych. Użytkownicy wewnętrzni oraz Użytkownicy zewnętrzni Systemu. Osoby obsługujące i korzystające z Systemu będące, funkcjonariuszami celnymi/pracownikami administracji celnej zatrudnionymi w jednostkach Ministerstwa Finansów. Osoby, w tym osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjnie nieposiadające osobowości prawnej oraz podmioty zagraniczne obsługujące i korzystające z Systemu inne niż Użytkownicy wewnętrzni. Szczegółowe zasady dostępu Wykonawcy do Platformy sprzętowo-programowej, na podstawie których Wykonawca będzie prowadził prace związane z uruchomieniem, wdrożeniem i gwarantowaniem prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu Help Desk, w obszarze technicznym. Ogół realizowanych przez Wykonawcę działań w ramach wykonywania Umowy mający na celu osiągnięcie w pełni funkcjonalnego Systemu, zakończonych podpisaniem przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Systemu. Wdrożenie obejmuje w szczególności opracowanie stworzenie oraz dostarczenie Systemu zgodnego z Umową, SIWZ oraz wykonaną i odebraną przez Strona 15 z 68

16 Skrót/ Termin Wniosek o Usługę Wykonawca Wsparcie Techniczne Wynagrodzenie (Łączne Wynagrodzenie) Zewnętrzny dostawca Infrastrukturalny Zintegrowane logowanie Zgłoszenie Zgłoszenie Wniosku o Usługę Objaśnienie / Definicja Zamawiającego w ramach Etapu 0, Etapu I oraz Etapu 2 Dokumentacją, konfigurację oraz parametryzację Systemu, przetestowanie Systemu oraz opracowanie i przekazanie Dokumentacji. Zamówienie na realizację określonych Usług w ramach Wsparcia Technicznego na podstawie którego Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego prac wskazanych we Wniosku o Usługę na zasadach wskazanych w Umowie oraz Wniosku o Usługę. Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego w tym postępowaniu. Usługi świadczone przez Wykonawcę na podstawie zawartej Umowy po Odbiorze Końcowym Systemu na zasadach oraz w zakresie opisanym w 5 Umowy, rozliczane z Wykonawcą na podstawie przepracowanych przez Wykonawcę roboczogodzin, polegające m.in. na usuwaniu Incydentów w Systemie, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, realizowane przez Wykonawcę na zasadach opisanych w 5 Umowy. Całość wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) należnego Wykonawcy za zrealizowanie Projektu (przedmiotu Umowy), wliczając wynagrodzenie za świadczenie usług Wsparcia Technicznego w maksymalnym przewidzianym w limicie roboczogodzin. Zewnętrzny dostawca podmiot wyłoniony w odrębnym postępowaniu przetargowym przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA - odpowiedzialny za dostarczenie platformy sprzętowo-programowej dedykowanej dla Systemu Help Desk. Metoda uwierzytelniania, oparta na wcześniej poświadczonej tożsamości w systemie operacyjnym stacji roboczej, bez ponownego podania loginu i hasła do systemu. Przekazanie Wykonawcy za pośrednictwem Systemu Help Desk lub w inny sposób określony w Umowie informacji na temat wystąpienia Incydentu w okresie Gwarancji. Składane przez Zamawiającego w ramach usługi Wsparcia Technicznego zapytanie dotyczące realizacji przez Wykonawcę prac wskazanych przez Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie. Strona 16 z 68

17 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie Projektu, w ramach którego Wykonawca zobowiązany jest do: 1.1. Opracowania Planu Jakości Projektu, zgodnie z wymaganiami oraz według wzoru wskazanego w Załączniku nr 2 do Umowy w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy; 1.2. Opracowania Planu Wdrożenia zawierającego Harmonogram, zgodnie z wymaganiami oraz według wzoru wskazanego w Załączniku nr 12 do Umowy w terminie 30 dni od daty podpisania Umowy; 1.3. Przeprowadzenie analizy procesów zarządzania usługami związanymi z realizacją funkcji Help Desk w ramach Służby Celnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 3 pkt 3.2. OPZ, zakończonej sporządzeniem przez Wykonawcę Raportu w terminie 2 miesięcy od daty podpisania Umowy; 1.4. Opracowania docelowego modelu funkcjonowania procesu zarządzania usługami jakie ma realizować System Help Desk w ramach Służby Celnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozdziale 3 pkt 3.3. OPZ, zakończonego sporządzeniem przez Wykonawcę Modelu w terminie 2 miesięcy od daty podpisania Umowy; 1.5. Sporządzenia szczegółowej Specyfikacji wymagań funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych Systemu (Specyfikacji) w formacie UML wersja 2 w postaci przypadków użycia Systemu i przygotowanego w ustalonym z Zamawiającym wolnodostępnym narzędziu do zarządzania nimi, zgodnie z wymaganiami oraz według wzoru wskazanego w Załączniku nr 24f do Umowy w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy; 1.6. Zaprojektowania Systemu - na podstawie Raportu, o którym mowa w pkt powyżej oraz przy uwzględnieniu opracowanej przez Wykonawcę Specyfikacji wymagań Systemu, o której mowa w pkt powyżej zakończonego sporządzeniem przez Wykonawcę Projektu Technicznego Systemu zgodnie z wymaganiami oraz według wzoru wskazanego w Załączniku nr 14 do Umowy w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy; 1.7. Zaprojektowania Infrastruktury technicznej Systemu, zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale 3 pkt 3.4 OPZ, zakończonego sporządzeniem przez Wykonawcę Projektu Infrastruktury Technicznej Systemu, zgodnie z wymaganiami i według wzoru wskazanego w Załączniku nr 20 do Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy; 1.8. Dostosowania narzędzia klasy SD na potrzeby Służby Celnej oraz Wdrożenia Systemu, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w rozdziale 5 OPZ, które to narzędzie musi: Wspierać wymienione poniżej procesy zgodne z biblioteką ITIL v 3.1 lub standardem równoważnym: a) zarządzanie incydentami (IM), Strona 17 z 68

18 b) zarządzanie problemami (PM), c) zarządzanie zmianami (CHG), d) zarządzanie komponentami usług i konfiguracją (SACM), e) zarządzanie poziomem usług IT (SLM), f) zarządzanie wiedzą (KM). Przy czym zgodność Produktu z biblioteką ITIL v 3.1 (lub standardem równoważnym) oznacza, że zgodność ta jest uwiarygodniona przez obiektywny, niezależny od producenta narzędzia klasy SD system potwierdzania zgodności (na przykład znajduje się na liście certyfikatów PinkVerify wydawanych przez firmę Pink Elephant) Posiadać mechanizm budowania, zarządzania i rozwijania Bazy Wiedzy, Posiadać predefiniowane formularze obsługujące procesy wymienione w pkt powyżej, Umożliwiać dostosowanie funkcjonalności Systemu zgodnie z potrzebami zdefiniowanymi w ramach opisów procesów wymienionych w pkt powyżej, a w szczególności umożliwiać: a) dodawanie i modyfikację istniejących formularzy przy pomocy interfejsu graficznego ( przeciągnij i upuść / drag and drop ), b) wewnętrzne mechanizmy Systemu muszą umożliwiać jego dostosowywanie do potrzeb użytkownika, w ramach zapewnianych funkcjonalności Systemu, bez konieczności modyfikowania kodu źródłowego i kompilacji, c) wewnętrzne mechanizmy Systemu muszą umożliwiać edytowanie formatek, w szczególności dodawanie pól na formatkach, definiowanie dynamicznych i statycznych list wyboru, zmianę opisów, funkcjonować w ten sposób, że Gruby Klient musi posiadać interfejs w polskiej wersji językowej, funkcjonować w ten sposób, że Cienki Klient musi posiadać mechanizmy obsługi interfejsu wielojęzycznego. Zamawiający wymaga przygotowania polskiej i angielskiej wersji językowej interfejsu Wykonania, wdrożenia i uruchomienia wersji pilotażowej Systemu (Pilota) oraz Systemu (w wersji produkcyjnej) oraz dostosowanie Systemu do potrzeb wsparcia procesów po stronie Zamawiającego, co obejmuje: Przygotowanie i konfigurację środowiska sprzętowego, na którym będzie instalowany System (przy współpracy wyznaczonych osób ze strony Zamawiającego), Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie środowiska produkcyjnego, oraz testowego Systemu na dostarczonej przez Zamawiającego Platformie sprzętowoprogramowej, Strona 18 z 68

19 Przeprowadzenie testów w środowisku testowym zgodnie z założeniami opisanymi w Planie Testów, Wdrożenie Pilota Systemu na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę planu wdrożenia Pilota zatwierdzonego przez Zamawiającego, Instalację i wdrożenie Systemu na Platformie sprzętowo-programowej udostępnionej przez Zamawiającego, która zostanie zwymiarowana zgodnie z Projektem Infrastruktury Technicznej Systemu Help Desk przygotowanym przez Wykonawcę i odebranym przez Zamawiającego, Migrację danych do Systemu Help Desk (dla potrzeb Pilota oraz Systemu) - przy pomocy własnych narzędzi Wykonawcy - na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę Planu migracji danych zatwierdzonego przez Zamawiającego, Uruchomienie Pilota Systemu w środowisku pilotażowym, Konfigurację Systemu zgodnie z opracowanymi projektami procesów obejmującymi zarządzanie usługami IT, Integrację Systemu z innymi systemami: Active Directory oraz SEAP PL Programu e- Cło w zakresie autentykacji użytkowników oraz NCTS2 w zakresie obsługi wniosku o procedurę awaryjną, wskazanymi przez Zamawiającego, Optymalizację parametrów pracy Systemu (strojenie Systemu) wprowadzenie odpowiednich wartości ustawień parametrów konfiguracyjnych Systemu oraz bazy danych, pozwalających uzyskać jego możliwie najwyższą wydajność, Opracowanie Scenariuszy testowych oraz przeprowadzenie Testów akceptacyjnych Systemu zgodnie ze scenariuszami, Opracowanie i przedstawienie raportu z testów Systemu, Świadczenie usług Asysty Wdrożeniowej przez czas wdrażania Systemu, Wdrożenie ogólnopolskie Systemu, Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania i wdrożenia Systemu znajdują się w rozdziale 4 i 5 OPZ Dostarczenia oraz zapewnienia udzielania przez podmioty uprawnione Zamawiającemu wszystkich licencji niezbędnych do prawidłowego i zgodnego z Umową korzystania z Systemu, w tym licencji na korzystanie z Oprogramowania COTS oraz umożliwiających jego prawidłowe wdrożenie, uruchomienie, konfigurację, eksploatację i rozwój, w zakresie i na polach eksploatacji opisanych w 11 Umowy Przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Oprogramowania Dedykowanego składającego się na System oraz innych Produktów jakie zostały wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, na zasadach opisanych w 11 Umowy Opracowania i dostarczenia Zamawiającemu pełnej Dokumentacji obejmującej dokumentację wdrożeniową oraz dokumentację Systemu, jaka ma zostać wytworzona przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia, na zasadach opisanych w SIWZ (dokumentacja Strona 19 z 68

20 zarządcza, dokumentacja projektowa, dokumentacja powykonawcza, dokumentacja eksploatacyjna), w tym w szczególności: Planu Jakości Projektu, Planu Wdrożenia, Raportu z analizy procesów zarządzania usługami związanymi z realizacją funkcji Help Desk w ramach Służby Celnej, Modelu funkcjonowania procesu zarządzania usługami jakie ma realizować System Help Desk, Projektu Infrastruktury Technicznej Systemu, Projektu Technicznego Systemu, Specyfikacji wymagań Systemu, Kompletnej dokumentacji konfiguracji Systemu, Kompletnej dokumentacji interfejsów wykorzystywanych przez System, W przypadku oprogramowania typu COTS - oryginalnej dokumentacji producenta oprogramowania, Planu Migracji danych, zgodnie z wymaganiami oraz według wzoru wskazanego w Załączniku nr 22 do Umowy, Planu Testów zawierającego: zakres testów, określenie miejsca testów, szczegółowy harmonogram testów, odpowiedzialności, opis środowiska testowego, listę scenariuszy testów do wykonania z podziałem na stanowiska i testerów, zgodnie z wymaganiami oraz według wzoru wskazanego w Załączniku nr 19 do Umowy, Planu szkoleń, Planu wsparcia w okresie gwarancji zawierający m.in. szczegółowy opis usług, Dokumentacji powykonawczej, w której skład wchodzą: a) Dokumentacja funkcjonalna (zaktualizowana szczegółowa Specyfikacja wymagań (funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych), dostosowana do ostatecznej wersji Systemu), b) Dokumentacja techniczna powykonawcza, zgodnie z wymaganiami oraz według wzoru wskazanego w Załączniku nr 21 do Umowy, c) Podręczniki administratora technicznego oraz merytorycznego, zawierające co najmniej instrukcję instalacji Systemu, opis czynności administracyjnych, zgodnych z wdrożonym Systemem, związane z instalacjami itd., d) Podręczniki użytkownika, zawierające opis czynności wykonywanych przez użytkowników Systemu, zgodne z wdrożonym Systemem i pomocą kontekstową w Systemie, e) Dokumentacja szkoleniowa (prezentacje szkoleniowe, zestawy ćwiczeń), Strona 20 z 68

Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie, realizację, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2

Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie, realizację, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie, realizację, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ 35-ILGW-253-150/2012 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków tel.: +48 12 62 90 194 fax.: +48 12 62 90 189 e- mail: projekt.osoz2@kra.mofnet.gov.pl www.e-clo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2 Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu Projekt ZEFIR 2 1 Metryka dokumentu Nazwa projektu Właściciel projektu Izba Celna Wykonawca* Produkt Autorzy Plik_wersja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr... z dnia... 20... r. SYSTEM HERMES2 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści SPIS TREŚCI 1. Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń...4 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia dla Systemu Help Desk Programu e-cło

Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia dla Systemu Help Desk Programu e-cło Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia dla Systemu Help Desk Programu e-cło Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 4 czerwca 2013r.

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 4 czerwca 2013r. Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło Warszawa, 4 czerwca 2013r. Plan prezentacji 1. Program e-cło cele, obszary, projekty 2. Projekty Programu e-cło wdrożone usługi, stan prac

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr... z dnia... 20... r. SYSTEM HERMES2 Rozbudowa Pilota Systemu HERMES2 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści SPIS TREŚCI 1. Słownik przyjętych skrótów

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 26 listopada 2013r.

Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 26 listopada 2013r. Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło Warszawa, 26 listopada 2013r. Plan prezentacji 1. Program e-cło cele, obszary, projekty 2. Projekty Programu e-cło wdrożone usługi, stan

Bardziej szczegółowo

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015 PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA Warszawa 6_10_2015 AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP CELNEJ INFORMATYZACJI Systemy wspólne - Inter-operability Implementation Strategy - Systemy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl. Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/ Link Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie działań IT MF

Przedstawienie działań IT MF Przedstawienie działań IT MF Paweł Oracz Ministerstwa Finansów Maciej Puto Ministerstwa Finansów Radom, dn. 2 kwietnia 2009 r. Agenda spotkania Przedstawienie struktury IT resortu i roli poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

UŁATWIENIA DLA BIZNESU W ŚRODOWISKU CYFROWYM SŁUŻBY CELNEJ

UŁATWIENIA DLA BIZNESU W ŚRODOWISKU CYFROWYM SŁUŻBY CELNEJ INFORMACJA PRASOWA 26.01.2015 Ministerstwo Finansów UŁATWIENIA DLA BIZNESU W ŚRODOWISKU CYFROWYM SŁUŻBY CELNEJ Wspieranie aktywności przedsiębiorców i podnoszenie standardów obsługi są nadrzędnymi celami

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r.

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r. System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT WARSZAWA, 18.05.2012 r. 2 Przesłanki realizacji projektu SZPROT Ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejsząobsługęprzedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

nr ref. PI01/31/2016 Załącznik nr 1 do Umowy DEFINICJE

nr ref. PI01/31/2016 Załącznik nr 1 do Umowy DEFINICJE nr ref. PI01/31/2016 Załącznik nr 1 do Umowy DEFINICJE Wszelkie pojęcia stosowane w treści Umowy pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im poniżej, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 17 maja 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OPZ SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny oprogramowania

Projekt techniczny oprogramowania Projekt techniczny oprogramowania w ramach projektu System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL Zamawiający: Ministerstwo Finansów 1 Metryka dokumentu Tytuł dokumentu: Projekt techniczny

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A. 1.1 1.1.1 Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, w niniejszej Umowie i OPZ poniższe zwroty pisane wielką literą mają następujące znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej,

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Umowy IT zabezpieczenie interesów stron

Umowy IT zabezpieczenie interesów stron Umowy IT zabezpieczenie interesów stron Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 28 lutego 2012 r. Podstawa prawna zawierania umów (KC) Umowa to stan faktyczny polegający na złożeniu dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadań nazwanych określonych poniżej, a także utrzymanie Środowiska wirtualnego w standardzie określonym w załączniku nr 3 do Umowy. Zadanie

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 3. zawarta w dniu r. w Mielnie pomiędzy: WZÓR UMOWY NR Załącznik nr 3. zawarta w dniu... 2009 r. w Mielnie pomiędzy: Gmina Mielno - Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielnie przy ul. Słonecznej 9, Nr NIP 669-050-54-41 reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PWPW S.A. Strona 1 z 5 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wdrożenie centralnego systemu Call Center w zakresie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA

nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA nas sprawdził czas INFORMATYKA ELEKTRONIKA AUTOMATYKA Wstęp Biznes Dane Aplikacje Infrastruktura Wirtualizacja Systemy operacyjne Pytania Funkcjonalności środowiska IT: Czy obecnie moje środowisko IT ma

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : Oznaczenie sprawy: ZA.2710.65.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład,

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Nazwa Projektu. Plan testów. Wersja N.NN

Nazwa Projektu. Plan testów. Wersja N.NN Nazwa Projektu Plan testów Wersja N.NN Projekt realizowany jest w ramach Programu e-cło współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów

Standard określania klasy systemu informatycznego resortu finansów Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kontrakt Konsolidacja i Centralizacja Systemów Celnych i Podatkowych Studium Projektowe Konsolidacji i Centralizacji Systemów Celnych i Podatkowych (SPKiCSCP) Numer wersji

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do przetargu nieograniczonego nr 20/V/2015 ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy

Umowa Nr. 1 Przedmiot umowy Umowa Nr. Zawarta w dniu.2016 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP: 525-22-83-365, REGON: 015608709, reprezentowanym przez: Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 5. UMOWA Nr...

ZAŁĄCZNIK Nr 5. UMOWA Nr... ZAŁĄCZNIK Nr 5 UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Nowym Wiśniczu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo