Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr... z dnia r. SYSTEM HERMES2 Rozbudowa Pilota Systemu HERMES2 Opis przedmiotu zamówienia

2 Spis treści SPIS TREŚCI 1. Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja Systemu HERMES Specyfikacja usług wdrożeniowych Usługi wdrożeniowe Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu HERMES Projekt infrastruktury technicznej Platforma sprzętowo-programowa Testy Systemu Testy Systemu HERMES2 w obszarze infrastruktury technicznej Rozbudowa Pilota Systemu HERMES Migracja danych i utworzenie bilansu otwarcia Wytyczne dotyczące ogólnopolskiego wdrożenia Systemu HERMES Odbiór Systemu HERMES Zarządzanie realizacją Systemu HERMES Specyfikacja usług szkoleniowych Ogólne wymagania dotyczące organizacji szkoleń w ramach wdrożenia Systemu HERMES Odbiór szkoleń Specyfikacja zakresu dokumentacji, którą będzie zobowiązany dostarczyć Wykonawca Systemu HERMES Dokumentacja zarządcza Dokumentacja techniczna projektowa Dokumentacja powykonawcza systemu Dokumentacja powykonawcza infrastruktury technicznej Dokumentacja eksploatacyjna Wymagania dotyczące całości dokumentacji Dokumentacja referencyjna Techniczna Architektura referencyjna Szablon projektu infrastruktury technicznej Systemu HERMES Szablon dokumentacji powykonawczej infrastruktury technicznej Dostawa, testy, akceptacja i odbiór Systemu HERMES Dokumenty i kody źródłowe przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy Procedura odbioru Wykaz licencji posiadanych przez Zamawiającego Spis Załączników

3 Spis Tabel SPIS TABEL Tabela 1. Ramowy Harmonogram realizacji Umowy

4 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń 1. SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ Terminy lub zwroty, użyte w niniejszej Umowie, posiadają następujące znaczenie: Jeżeli w niniejszym dokumencie w zakresie wymogów względem Wykonawcy użyto sformułowania musi należy przez to rozumieć bezwzględny nakaz realizacji takiego wymogu. Jeżeli w niniejszym dokumencie w zakresie wymogów względem Wykonawcy użyto sformułowania powinien, należy przez to rozumieć wymóg obowiązkowy, chyba że istnieją względy przemawiające za odstąpieniem od realizacji wymogu. Decyzja o odstąpieniu w całości lub w części od danego wymogu należy do Zamawiającego. Skrót/ Termin Akceptacja Akceptacja z uwagami Objaśnienie Odbiór jakościowy produktu ocena dostawy pod względem merytorycznym przeprowadzona przez specjalistów z dziedziny, dla której wykonywany jest produkt. Stwierdzenie zgodności z kryteriami akceptacji produktu. Podpisanie Protokołu Akceptacji Produktu. Dostarczony produkt nie spełnia wszystkich uzgodnionych z Zamawiającym kryteriów jakości. Akceptacja z uwagami stanowi warunkowe przyjęcie produktu przy deklaracji Wykonawcy wykonania poprawek w ustalonym terminie. Termin dostawy uważa się za dotrzymany. Awaria Back Office Baza Wiedzy Bilans otwarcia (BO) Błąd Problem uniemożliwiający działanie Systemu HERMES2 Sfera działalności przedsiębiorstwa lub instytucji bez bezpośredniego kontaktu z klientami, np. produkcja, księgowość, kadry, magazyny. Jeden z modułów narzędzia klasy SD, który wykorzystywany jest przez operatorów Service Desk do rozwiązywania wpływających incydentów. Zawiera zaakceptowane rozwiązania oraz obejścia powtarzających się incydentów. Aktualne na ustalony dzień (dzień bilansu otwarcia) dane obejmujące wszystkie obszary Systemu/Pilota Systemu, umożliwiające uruchomienie i prawidłowe działanie Systemu/Pilota Systemu. Skategoryzowany Incydent lub Problem o określonym priorytecie, który ze względu na ograniczenia w poprawnym działaniu Systemu HERMES2 określany jest jako: Awaria Błąd Blokujący Błąd Poważny Błąd Średni Błąd Drobny 4

5 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Termin Błąd Blokujący Błąd Poważny Błąd Średni Błąd Drobny CPD MF Oprogramowanie COTS DIP Dni robocze Help Desk HERMES2 I linia wsparcia II linia wsparcia Objaśnienie Problem w oprogramowaniu Systemu HERMES2, który uniemożliwia w ogóle wykonanie funkcjonalności programu lub niedziałającą funkcjonalność Systemu HERMES2 powodującą niemożność wykonywania przez Zamawiającego i jednostki przezeń nadzorowane obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego i UE za pośrednictwem Systemu HERMES2 oraz innych działań wspierających wykonywanie tych obowiązków. Problem polegający na wystąpieniu błędu replikacji danych, komunikacji między usługami lub innego rozwiązania technicznego zaimplementowanego w Systemie, który powoduje utratę spójności danych w Systemie HERMES2. Problem w oprogramowaniu Systemu HERMES2 uniemożliwiający w sposób bezpośredni wykonanie funkcji programu, wymuszający na użytkownikach/administratorach Systemu HERMES2 jakąkolwiek zmianę, niezgodną z dokumentacją lub sposobem korzystania z Systemu HERMES2. Problem w oprogramowaniu Systemu HERMES2, który nie stanowi zagrożenia wykonania funkcji programu, ale utrudnia wykonanie pojedynczych operacji w Systemie, bądź powoduje konieczność wykonania dodatkowych czynności w celu wykonania funkcjonalności programu, lub problem nieprawidłowego wyświetlania danych. Problem w oprogramowaniu Systemu HERMES2, który nie stanowi zagrożenia wykonania funkcji programu, istnieje jego obejście poprzez skorzystanie z innych funkcji, ale utrudnia to jej wykonanie i wpływa negatywnie na komfort pracy użytkownika, związany z interfejsem użytkownika, kolejnością wykonania operacji, rozmiarem, kolorem ekranu i czcionki, a także inne problemy nie powodujące powstawania wyników o cechach niezgodnych z opisanymi w instrukcji użytkownika. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów z Ośrodkiem Przetwarzania w Radomiu, w którym zostanie zainstalowana infrastruktura techniczna w ramach projektu INFRA. Commercial off-the-shelf, gotowe oprogramowanie funkcjonujące na rynku ( z półki ), wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy. Dokument Inicjujący Projekt. Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jednolita platforma udzielania informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów dla użytkowników Systemu. System Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2. Zespół Help Desku przyjmujący zgłoszenia, zajmujący się rejestracją zgłoszenia (Incydentu), klasyfikacją, wstępnym ustaleniem priorytetu, wstępną diagnozą i eskalacją (gdy konieczna) do II linii wsparcia. Zespół Help Desku przyjmujący zgłoszenia po I linii wsparcia. Każdy z systemów objętych systemem Help Desk posiada własny zespół II linii wsparcia. II linia wsparcia diagnozuje zgłoszenia oraz eskaluje (gdy konieczna) do III linii wsparcia. 5

6 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Termin III linia wsparcia IC Incydent Infrastruktura techniczna INFRA IPU Jednostka lub jednostka organizacyjna Komponent Mechanizmy HA Merytoryczne Centrum Kompetencyjne (MCK) Metodyka szkoleń train the trainers Narzędzie klasy SD Odbiór ilościowy Odbiór jakościowy Objaśnienie III linia wsparcia diagnozuje zgłoszenia oraz wprowadza zmiany w systemie gdy jest to konieczne. W przypadku systemu Help Desk zazwyczaj będzie to Wykonawca systemu bądź inny podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla Systemu. Izba Celna wraz z podległymi urzędami i oddziałami celnymi. Każde zdarzenie, które nie jest częścią standardowego działania Systemu. Infrastruktura techniczna Systemu HERMES2 składa się z platformy programowej, która zostanie dostarczona przez Wykonawcę oraz z platformy sprzętowo-programowej udostępnionej przez Izbę Celną w Łodzi w ramach projektu INFRA na podstawie projektu infrastruktury technicznej Systemu HERMES2 - przygotowanego przez Wykonawcę. Projekt Programu e-cło przewidujący przygotowanie i standaryzację infrastruktury dla Programu e-cło, tj. modernizację serwerowni Centrum Krajowego NCTS w tym: dostawę i instalację platformy technologicznoprodukcyjnej do Centrum Przetwarzania Danych Służby Celnej CPD I, rozbudowę platformy technologiczno-produkcyjnej do zwiększenia wydajności transakcyjnej, włączenie CCN/CSI do infrastruktury CPD I oraz dostawę platformy produkcyjnej CPD II i dalsza rozbudowa platformy produkcyjnej CPD I z funkcjami Load Balancing i Disaster Recovery. Istotne Postanowienia Umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ Jednostki organizacyjne wymienione rozdziale 2 w pkt Ad tj. wszystkie Izby Celne i Departamenty Służby Celnej Ministerstwa Finansów. Część systemu informatycznego, wyróżniona logicznie ze względu na realizację określonych funkcji biznesowych. Oprogramowanie realizujące funkcjonalności klastrów niezawodnościowych oraz wydajnościowych. Zespół Projektowy/komórka organizacyjna Służby Celnej zarządzająca usługami/systemami informatycznymi Systemu Informacyjnego Służby Celnej w zakresie funkcjonalnym (merytorycznym), technicznym (administracja informatyczną platformą programową). MCK Systemu HERMES2 - Zespół Projektowy Zamawiającego projektu HERMES2. Formuła szkolenia stosowana w przypadku dużej liczby użytkowników końcowych systemu, polegająca na przeszkoleniu trzonu osób przyszłych trenerów (użytkowników kluczowych), które stają się trenerami dla kolejnych grup użytkowników z możliwością powielania schematu, gdzie kolejne przeszkolone grupy stają się trenerami. Narzędzie klasy Service Desk jest to System teleinformatyczny działający zgodnie z ITIL v.3.0, obsługujący procesy biznesowe: Help Desk, Zarządzania Incydentem, Zarządzania Problemem, Zarządzania Usługami/wnioskami,zarządzania Bazą Wiedzy. System jest dostępny dla użytkowników 24/7/365 Odbiór wstępny dostawy produktu. Stwierdzenie, czy dostawa zawiera wszystkie wymagane elementy. Podpisanie Protokołu Dostawy Produktu. Odbiór jakościowy (merytoryczny) polega na zweryfikowaniu, czy produkt spełnia wymagania jakościowe. Podpisanie Protokołu Akceptacji Produktu. 6

7 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Termin Odbiór / Odbiór formalny Oferta Pilot Systemu HERMES2 PJP Problem Produkty Projekt Projekt infrastruktury technicznej Systemu HERMES2 Przypadek testowy Roll out RCP, system RCP S.C., Służba Celna, Scenariusz testowy SHRU Objaśnienie Odbiór ostateczny produktu. Potwierdzenie przez osobę upoważnioną, że wykonawca spełnił wymagania stawiane przed nim w umowie dla tego produktu. Podpisanie Protokołu Odbioru Produktu bez zastrzeżeń. Oferta Wykonawcy w postępowaniu publicznym przeprowadzonym i rozstrzygniętym na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Jeden z produktów Projektu HERMES2, system zainstalowany i udostępniony do użytkowania w IC we Wrocławiu w zakresie modułu kadrowego i płacowego oraz udostępniony użytkownikom we wszystkich IC oraz w Departamencie S.C. MF w zakresie modułu kadrowego i zarządzania organizacją. Plan Jakości Projektu Nieznana przyczyna jednego lub wielu Incydentów. Elementy Projektu określone Umową z Wykonawcą, obejmujące wszystkie dostawy i usługi zrealizowane w ramach Umowy. Projekt System Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2. Projekt Programu e-cło. Projekt obejmujący wszystkie elementy infrastruktury technicznej Systemu HERMES2. Zbiór danych wejściowych, warunków początkowych oraz oczekiwanych wyników, utworzony, aby wykonać określony scenariusz testowy w systemie albo, aby zweryfikować zgodność z określonym wymaganiem. Rozszerzenie zakresu terytorialno-organizacyjnego, który obejmuje system. System rozliczenia czasu pracy, w tym przypadku jest to system RCP autorstwa Zamawiającego, zintegrowany z kartoteką systemu HERMES2 przy użyciu unikalnych identyfikatorów osób zatrudnionych nadanych przez system HERMES2, jego integracja w zakresie usług wymiany informacji dot. rozliczenia czasu pracy z system HERMES2 jest objęta przedmiotem zamówienia Jednolita umundurowana formacja, utworzona w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej. Organizacyjnie obejmująca następujące jednostki organizacyjne: - Departamenty Służby Celnej Ministerstwa Finansów, - izby celne wraz z podległymi urzędami celnymi i komórkami organizacyjnymi. Sekwencyjny opis zadań, operacji, funkcji, jakie należy wykonać, aby obsłużyć procesy użytkownika przy pomocy systemu. Może opisywać pojedyncze funkcje lub kompleksowe procesy systemu. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Umowy, dokuement zawierający szczegółowy harmonogram realizacji umowy oraz zestawienie i opis produktów, poszczególnych zadań wraz z terminami ich rozpoczęcia, wykonania/realizacji i odbioru oraz określeniem zasobów niezbędnych do ich wykonania lub wytworzenia. 7

8 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Termin SIWZ System lub System HERMES2 System HR, System HRM/HCM Techniczne Centrum Kompetencyjne (TCK) System Komunikacyjny HERMES2, SK HERMES2 Testy systemowe (TI) Testy akceptacyjne (TA) Test poinstalacyjny Testy utrzymania i rozwoju Użytkownik Użytkownik kluczowy Zespół Wsparcia Zgłoszenie Zmiana Objaśnienie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ilekroć mowa o Systemie lub o Systemie HERMES2 dotyczy to Systemu Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2, obejmującego rozbudowany i poprawiony Pilot Systemu HERMES2, będącego jednym z produktów przedmiotu zamówienia. Moduły zintegrowanego systemu zarządzania wraz z platformą rozwoju aplikacji. Komórka organizacyjna Służby Celnej zarządzająca infrastrukturą i systemami infrastrukturalnymi na rzecz usług/systemów informatycznych Systemu Informacyjnego Służby Celnej, obecnie Projekt INFRA. Wytworzony w ramach realizacji Planu Naprawczego aplikacja i interfejs zintegrowany z kartoteką kadrową systemu HERMES2, służący do integracji usług wymiany informacji z innymi systemami (między innymi z systemem ZEFIR2, PKI) Testy organizowane i przygotowywane przez Wykonawcę obejmujące testy całego systemu, w tym: testy komponentów oprogramowania (modułów) z udziałem użytkownika końcowego. Wykonanie testów systemowych ma zapewnić użytkownikom końcowym możliwość oceny funkcjonalności przygotowanego oprogramowania, wykrycia błędów w oprogramowaniu na wczesnym etapie i zgłoszenia uwag, zmian i uzupełnień do założonej funkcjonalności. Przygotowane i przeprowadzone przez Zamawiającego testy wytworzonego systemu informatycznego. Wykonanie testów akceptacyjnych ma potwierdzić, że system jest przygotowany do pracy, spełnia założone kryteria jakości, w tym jego funkcjonalność jest zgodna z wymaganiami użytkowników, dokumentacją i nie zawiera błędów uniemożliwiających jego użycie. Test stwierdzający, że instalacja jest kompletna i System uruchamia się poprawnie. Testy realizowane po uruchomieniu produkcyjnym systemu w okresie utrzymania i rozwoju systemu. Testy te zawierają między innymi testy regresywne. Użytkownik Systemu HERMES2. Użytkownik wiodący w obszarze wybranego modułu lub obszaru Systemu (kadry, płace). Użytkownicy Ci zostaną przeszkoleni w pierwszej kolejności i pełnić będą wiodące role we wdrożeniu Systemu oraz prowadzić szkolenia dla pozostałych użytkowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Zespół osób świadczących usługi wsparcia, obejmujące I oraz II linię wsparcia. Problem lub Incydent, jaki został zgłoszony przez użytkownika do Help Desk (bez względu na kanał dostępu użytkownika) np.: telefonicznie, , faksem, pocztą tradycyjną. Zmiana zrealizowana w ramach usługi gwarancji lub rozwoju i wsparcia. 8

9 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i ogólnopolskie wdrożenie Pilota Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2 w Służbie Celnej, zwanego dalej Systemem lub Systemem HERMES2 będącego rozszerzeniem posiadanego przez Zamawiającego i użytkowanego w IC we Wrocławiu Pilota Systemu HERMES2 o funkcjonalności, których zakres został wskazany i opisany w załączniku nr 1 - Specyfikacja Systemu, z wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiającego licencji, kodów źródłowych oraz platformy sprzętowo programowej w CPD w Radomiu: produkcyjnej, testowo-szkoleniowej oraz deweloperskiej rozwoju aplikacji. 2. Wykonawca zobowiązuje się do rozbudowy funkcjonalności, o których mowa w ust.1, a także usunięcia błędów zarejestrowanych w trakcie użytkowania Pilota HERMES2 w IC we Wrocławiu, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk systemu HERMES2 na infrastrukturze technicznej składającej się z platformy programowej, która zostanie dostarczona i skonfigurowana przez Wykonawcę oraz platformy sprzętowoprogramowej, udostępnionej przez Zamawiającego, której opis zamieszczono w dokumencie Opis Infrastruktury Technicznej Systemu HERMES2. Zamawiający zakłada możliwość/konieczność dostosowania projektu infrastruktury technicznej systemu HERMES2 przez Wykonawcę. Szczegółowy projekt obecnej infrastruktury do jego dostosowania i zmiany Zamawiający przekaże Wykonawcy terminie do 7 dni od podpisaniu umowy. 3. Rozbudowa Pilota Systemu HERMES2 obejmuje funkcjonalności następujących modułów: 3.1. Moduły zintegrowanego systemu zarządzania zwanego dalej Systemem HRM/HCM wraz z platformą rozwoju aplikacji w obszarach: Kadr i zarządzania strukturą organizacji Płac (w tym obsługę budżetu zadaniowego). 4. Przedmiot Zamówienia obejmuje także dostosowanie i wdrożenie Systemu obejmującego zintegrowane platformy: produkcyjną, testowo-szkoleniową oraz deweloperską rozwoju aplikacji wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych oraz kodu źródłowego oprogramowania wytworzonego w ramach Umowy w zakresie umożliwiającym jego samodzielną modyfikację i samodzielny rozwój przez Zamawiającego. 5. Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące elementy: 5.1. Zaprojektowanie rozbudowy Pilota Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 9

10 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia 5.2. Rozbudowa, poprawienie błędów, uwzględnienie uwag po przeprowadzonym Pilotażu w IC we Wrocławiu, zintegrowanie systemu z systemem RCP, uruchomienie eksploatacyjne Systemu w Izbie Celnej we Wrocławiu, przystosowanie modułu płacowego do wdrożenia ogólnopolskiego przez Zamawiającego Ogólnopolskie wdrożenie Systemu w Służbie Celnej na platformie docelowej Zamawiającego w zakresie prowadzenia pełnej ewidencji kadrowej 5.4. Świadczenie usług gwarancyjnych Przeniesienie praw autorskich i majątkowych do produktów wytworzonych w ramach Umowy. Ad 5.1. Zamawiający wymaga, aby Systemu HERMES2 był użytkowany przez minimum 330 użytkowników obsługujących minimum funkcjonariuszy i pracowników w następujących jednostkach organizacyjnych/lokalizacjach/zakładach pracy: 1. Departamenty pionu Służby Celnej Ministerstwa Finansów Warszawa (bez naliczania płac). 2. Izba Celna w Białej Podlaskiej. 3. Izba Celna w Białymstoku. 4. Izba Celna w Gdyni. 5. Izba Celna w Katowicach. 6. Izba Celna w Kielcach. 7. Izba Celna w Krakowie. 8. Izba Celna w Łodzi. 9. Izba Celna w Olsztynie. 10. Izba Celna w Opolu. 11. Izba Celna w Poznaniu. 12. Izba Celna w Przemyślu. 13. Izba Celna w Rzepinie. 14. Izba Celna w Szczecinie. 15. Izba Celna w Toruniu. 16. Izba Celna w Warszawie. 17. Izba Celna we Wrocławiu. Zamawiający dysponuje 330 licencjami systemu SKOP dla modułów SKOP-KADRY i SKOP Płace oraz odpowiednią ilością licencji infrastrukturalnych. 10

11 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia Ad 5.2. Rozbudowa i poprawienie błędów Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie opisanym w Specyfikacji Systemu HERMES2 obejmującym między innymi: a) specyfikę Służby Celnej, b) organizację i strukturę Służby Celnej, c) integrację z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, systemami obsługi bankowej i systemem Płatnik oraz wsparcie obsługi Portalu sprawozdawczego GUS itp., d) integrację z Podsystemem Danych Referencyjnych, PKI i hurtownią danych oraz Help Desk Zamawiającego i innymi systemami w zakresie określonym w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami w tym Specyfikacją Systemu HERMES2. Ad Ogólnopolskie wdrożenie Systemu w Służbie Celnej na platformie docelowej Zamawiającego obejmie między innymi: a) uzgodnienie i przygotowanie dokumentacji projektowej i specjalistycznej uwzględniającej, b) rozbudowa/dostosowanie Systemu do wymagań Zamawiającego, c) przygotowanie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie szkolenia użytkowników kluczowych określonych w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami w tym Specyfikacją Systemu HERMES2, d) przygotowanie i uzupełnienie danych bazy kartoteki kadrowej Systemu poprzez migrację danych z dotychczas używanych systemów, poprzez ustalone z Zamawiającym arkusze lub pliki migracyjne wypełnione przez Zamawiającego w jednostkach, o których mowa w punkcie Ad.5.1, obecne kartoteki kadrowe zawierają podstawowe dane osobowe, dane dotyczące historii zatrudnienia, oraz adresu zamieszkania, baza danych zawiera także aktualną strukturę organizacyjną w zakresie jednostek, komórek organizacyjnych i etatów, baza danych w IC we Wrocławiu zawiera pełne dane dot. kartoteki kadrowej i struktury organizacyjnej, e) wdrożenie i udostępnienie Systemu, przeprowadzenie testów akceptacyjnych i uruchomienie eksploatacji równoległej w jednostkach wymienionych w punkcie Ad. 5.1 w zakresie prowadzenia pełnej ewidencji kadrowej, f) przystosowanie systemu do integracji przez Zamawiającego z systemem RCP w jednostkach wymienionych w punkcie Ad. 5.1, g) uzgodnienie i przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej i eksploatacyjnej. Ad Świadczenie 6 miesięcznej usługi gwarancji na System od daty zakończenia ogólnopolskiego wdrożenia Systemu w Służbie Celnej. Gwarancja obejmuje w szczególności usuwanie błędów i wad Systemu. 11

12 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia Ad Przeniesienie praw autorskich i majątkowych do wszystkich produktów wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia zapewniające Zamawiającemu między innymi samodzielny rozwój Systemu, zmiany w dokumentacji i w materiałach szkoleniowych, w zakresie szczegółowo opisanym w 7 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 6. W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: 6.1. Wykonania i przekazania Zamawiającemu produktów opisanych Umową oraz załącznikami do Umowy Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do produktów opisanych Umową oraz załącznikami do Umowy, zgodnie z warunkami opisanymi w 7 IPU Wykonania usług opisanych Umową oraz załącznikami do Umowy Przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych, licencji oraz pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej produktów, w tym oprogramowania wytworzonego w ramach Umowy. 7. W ramach realizacji Usług Gwarancji Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji odpowiedniej dokumentacji. 8. Architekturę Systemu, jego zakres organizacyjny oraz funkcjonalny, wymagania niefunkcjonalne, opis błędów, funkcjonalności Systemu podlegające rozbudowie lub zmianie opisuje Załącznik 1 Specyfikacja Systemu HERMES2. 9. Sposób przeprowadzenia wdrożenia, podział na główne etapy, zasady zarządzania projektem i jego realizacją zostały przedstawione w rozdziale 4. Plan ogólny zakłada wdrożenie Systemu HERMES2 w następujących etapach: a) Etap I Projekt techniczny, usunięcie błędów, rozbudowa i uruchomienie eksploatacji równoległej Systemu w IC we Wrocławiu b) Etap II - Ogólnopolskie wdrożenie Systemu i uruchomienia eksploatacji równoległej Systemu w zakresie prowadzenia pełnej ewidencji kadrowej pozostałych jednostkach wymienionych w pkt. 5.1 c) Etap III - Eksploatacja Systemu - świadczenie usługi gwarancji. 10. W skład Zamówienia wchodzi dostarczenie/dostosowanie i skonfigurowanie środowiska produkcyjnego, testowo-szkoleniowego i rozwoju (deweloperskiego), wraz z przekazaniem kodu źródłowego wdrażanego Systemu w zakresie umożliwiającym jego samodzielną modyfikację i samodzielny rozwój przez Zamawiającego, na środowisku sprzętowym dostarczonym przez Zamawiającego. 12

13 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia 11. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla Administratorów, Deweloperów, Użytkowników Kluczowych - trenerów. 12. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji (technicznej, powykonawczej, eksploatacyjnej) - szczegółowy zakres poszczególnych dokumentów zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji produktów. Zastrzeżenie: Zamówienie nie obejmuje dostawy sprzętu komputerowego, licencji bazodanowych, licencji infrastrukturalnych i dostępowych. W przypadku konieczności wykorzystania licencji innych niż wymienionych w rozdziale 8 Wykaz licencji posiadanych przez Zamawiającego, Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, zobowiązany jest do ich terminowego zakupu i dostarczenia we własnym zakresie i na własny koszt. Użytkowanie i eksploatacja Systemu przez Zamawiającego poza okresem trwania umowy i gwarancji nie może być związana z ponoszeniem przez Zamawiającego dalszych dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem licencji. 13

14 Specyfikacja Systemu HERMES2 3. SPECYFIKACJA SYSTEMU HERMES2 Specyfikacja Systemu HERMES2 została zamieszczona w Załączniku nr 1 do OPZ. 14

15 Specyfikacja usług wdrożeniowych 4. SPECYFIKACJA USŁUG WDROŻENIOWYCH 4.1. Usługi wdrożeniowe Przedmiotem wdrożenia jest System HERMES2. Zakres usług wdrożeniowych obejmuje w szczególności: 1. Rozbudowa/ddostosowanie Systemu HERMES2 według założeń Specyfikacji Systemu HERMES2 dostarczonej przez Zamawiającego, poprawienie zarejestrowanych w trakcie użytkowania Pilota HERMES2 błędów oraz jego wdrożenie zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego (rozdz. 6.2 Dokumentacja techniczna projektowa ). 2. Wsparcie uzupełnienia i korekty danych kartoteki kadrowej Systemu HERMES2 na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę projektu migracji danych zatwierdzonego przez Zamawiającego. 3. Przygotowanie bilansu otwarcia danych kadrowych niezbędnego do równoległej eksploatacji Systemu w S.C. w zakresie prowadzenia pełnej ewidencji kadrowej. 4. Wdrożenie i uruchomienie eksploatacji równoległej Systemu na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę planu zatwierdzonego przez Zamawiającego w IC we Wrocławiu. 5. Ogólnopolskie wdrożenie Systemu po jego akceptacji przez Zamawiającego i uruchomienie eksploatacji równoległej. Zamawiający zakłada, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w etapach/fazach zgodnie z ramowym harmonogramem realizacji Umowy (tabela 1). Za zgodą Zamawiającego zadania z Etapów I i II oraz poszczególnych faz mogą być realizowane jednocześnie. Tabela 1. Ramowy Harmonogram realizacji Umowy Nazwa etapu/fazy/zadania/produktu Termin realizacji umowy/zadania 1 Etap I Projekt techniczny i rozbudowa/dostosowanie Pilota Systemu HERMES2 I Faza 1 - Projekt techniczny 1 dotrzymanie terminów realizacji umowy/zadania zgodne z zasadami określonymi w Załączniku nr 15 do IPU Procedury dostawy, akceptacji i odbioru produktów 15

16 Specyfikacja usług wdrożeniowych Nazwa etapu/fazy/zadania/produktu Termin realizacji umowy/zadania 1 I.1 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Umowy (SHRU) 7 dni od daty zawarcia Umowy I.2 Dostosowanie (jeżeli jest to konieczne) posiadanego przez Zamawiającego projektu infrastruktury technicznej dla platformy Systemu I.5 Dostosowanie Specyfikacji Wymagań Systemu (funkcjonalnych i niefunkcjonalnych). I.6 Opracowanie planu migracji i bilansu otwarcia Systemu w IC we Wrocławiu dla modułu kadrowego i płacowego. I.7 Opracowanie planu i specyfikacji testów systemowych i akceptacyjnych Systemu. Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU I.8 Opracowanie planu szkolenia Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU I.10 Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Faza 2 Dostosowanie/rozbudowa Pilota Systemu HERMES2 I.11 Audyt oprogramowania Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU I.12 Poprawienie błędów i rozbudowa/dostosowanie Systemu, integracja z systemem RCP użytkowanym w IC we Wrocławiu. Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU 16

17 Nazwa etapu/fazy/zadania/produktu Specyfikacja usług wdrożeniowych Termin realizacji umowy/zadania 1 I.13 Dostawa dokumentacji dla Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU I.14 Przeprowadzenie testów systemowych Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU I.15 Przeprowadzenie testów akceptacyjnych Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU I.16 Wsparcie uzupełnienia i korekty danych, przygotowanie bilansu otwarcia w IC we Wrocławiu. I.17 Przeszkolenie Administratorów, Deweloperów i Kierowników/Koordynatorów I.18 Uruchomienie eksploatacji równoległej w środowisku produkcyjnym dla IC we Wrocławiu Zakończenie Etapu I Zakończenie Etapu I nastąpi poprzez podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Etapu I. Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU, jednak nie później niż termin zakończenia Etapu II Etap II - Ogólnopolskie wdrożenie Systemu HERMES2 III Wdrożenie Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU 17

18 Nazwa etapu/fazy/zadania/produktu Specyfikacja usług wdrożeniowych Termin realizacji umowy/zadania 1 III.5 Wsparcie uzupełnienia i korekty danych kadrowych, przygotowanie bilansu otwarcia we wszystkich jednostkach organizacyjnych w zakresie prowadzenia pełnej ewidencji kadrowej Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU III.7 Przeszkolenie Użytkowników kluczowych. Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU III.8 Wdrożenie we wszystkich jednostkach organizacyjnych na docelowej Systemu i uruchomienie eksploatacji równoległej w zakresie prowadzenia pełnej kartoteki kadrowej i zarządzania strukturą organizacyjną. Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU III.9 Dokumentacja powykonawcza Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Zakończenie Etapu II Zakończenie Etapu II nastąpi poprzez podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Systemu Etap III Eksploatacja Systemu HERMES2. III.1 Eksploatacja w okresie gwarancji 6 miesięcy od daty odbioru końcowego Systemu Udostępniane zasoby Zamawiający zdefiniował w Załączniku nr 5 Opis Infrastruktury Technicznej Systemu HERMES2. Szczegółowy projekt obecnej infrastruktury do jego dostosowania i zmiany Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. Zamawiający wymaga, by instalacja Systemu HERMES2 nie naruszyła dotychczasowych gwarancji sprzętu i oprogramowania systemowego. 18

19 Specyfikacja usług wdrożeniowych Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu HERMES2 W ramach prac nad Projektem Systemu HERMES2 Wykonawca opracuje w szczególności: 1. Specyfikacje wymagań (funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych) opracowaną na podstawie Specyfikacji Systemu HERMES2(która zostanie przekazana Zamawiającemu po podpisaniu umowy) oraz uzgodnień na etapie realizacji umowy w ustalonym z Zamawiającym sposobie modelowania wymagań i przygotowany w ustalonym z Zamawiającym formacie; 2. Dostosowany (o ile jest to konieczne) Projekt Infrastruktury Technicznej, w którym Wykonawca przedstawi m.in. minimalne wymagania dla platformy sprzętowej umożliwiające spełnienie wymogów poprawnego działania w oparciu o zasoby przedstawione w załączniku nr 5 Opis Infrastruktury Technicznej systemu HERMES2. Projekt Infrastruktury Technicznej, zawierający projekt i szczegółowy opis obecnego środowiska produkcyjnego, rozwojowego (deweloperskie) i testowo-szkoleniowego Systemu HERMES2, dostarczony zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy; 3. Specyfikacje komunikatów; 4. Plan wdrożenia; 5. Plan migracji danych i bilansu otwarcia dla każdej jednostki wymienionej w pkt. 5.1;; 6. Plan testów na podstawie uzgodnionych standardów opisywania przypadków testowych i ich zakresu; 7. Plan szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji. W ramach prac wdrożeniowych Wykonawca zrealizuje m.in. następujące zadania: 1. Rozbudowanie/dostosowanie i poprawienie błędów Pilota Systemu HERMES2 oraz jego interfejsów zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego; 2. Przeprowadzenie testów Systemu HERMES2; 3. Konfiguracja platformy sprzętowej oraz instalacja oprogramowania niezbędnego dla produkcyjnego działania Systemu HERMES2; 4. Instalacja Systemu HERMES2 na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowej, konfiguracja i wsparcie przy konfiguracji Systemu; 19

20 Specyfikacja usług wdrożeniowych 5. Uruchomienie systemu w środowisku Zamawiającego: produkcyjnego, rozwojowego (deweloperskiego) i testowo-szkoleniowego na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowej; 6. Integracja z innymi komponentami systemów informatycznych Służby Celnej, zgodnie ze Specyfikacją Systemu HERMES2 oraz zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego; 7. Wsparcie uzupełnienia i korekty danych kadrowych i przygotowanie bilansu otwarcia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych; 8. Uruchomienie i wdrożenie do eksploatacji równoległej Systemu HERMES2 we wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby Celnej (roll out) w zakresie prowadzenia pełnej kartoteki kadrowej moduł kadry i zarządzanie organizacją; 9. Przystosowanie Systemu do integracji z systemem RCP i wdrożenia modułu płac przez Zamawiającego w pozostałych jednostkach organizacyjnych. 10. Wsparcie techniczne w okresie uruchomienia Systemu HERMES2; 11. Optymalizacja Systemu, oprogramowania oraz środowiska produkcyjnego, rozwoju (deweloperskie) i testowo-szkoleniowego Projekt infrastruktury technicznej Projekt infrastruktury technicznej Systemu HERMES2. 1. Wykonawca zmodyfikuje (jeśli konieczne) i dostarczy Projekt infrastruktury technicznej platformy Systemu HERMES2 w terminie uzgodnionym w SHRU. Powyższy Projekt zostanie dostoswany zgodnie z Szablonem projektu infrastruktury technicznej systemu Załącznik nr 2, w oparciu o zasoby opisane w dokumencie OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU HERMES2 Załącznik nr 5 i PROJEKT INFARASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU HERMES2 dostarczony Zamawiającemu po podpisaniu umowy. 2. Wykonawca Systemu HERMES2 zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wszystkich informacji związanych m.in. z: a. wymaganiami Systemu HERMES2 w stosunku do wspierających go systemów infrastrukturalnych, b. konfiguracją systemów infrastrukturalnych w celu ich poprawnego, stabilnego i wydajnego wspierania Systemu HERMES2. 20

21 Specyfikacja usług wdrożeniowych 3. Wymagania Systemu HERMES2 dla systemów infrastrukturalnych zostaną przekazane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego na etapie prac nad projektem infrastruktury technicznej Systemu HERMES2. 4. Kierownik Projektu HERMES2 Zamawiającego będzie określał skład zespołu akceptacyjnego Projektu Infrastruktury Technicznej Systemu HERMES2, w skład którego będą mogli wchodzić między innymi przedstawiciele zespołów: MCK Systemu HERMES2, Projektu Infra CPD MF 5. Odbiór Projektu Infrastruktury Technicznej Systemu HERMES2 następuje po zaakceptowaniu bez uwag tego dokumentu przez wszystkich członków zespołu akceptacyjnego Konfiguracja, uruchamianie Systemu HERMES2 w obszarze infrastruktury technicznej 1. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, konfiguracji, uruchomienia platformy programowej na udostępnionej platformie sprzętowo-programowej 2. W przypadku gdy infrastruktura techniczna, spełniająca warunki określone w dostoswanym Projekcie infrastruktury technicznej Systemu HERMES2, uniemożliwi zbudowanie, uruchomienie, przetestowanie, wdrożenie i gwarantowanie prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu HERMES2, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on w ramach wynagrodzenia określonego w umowie dostarczyć niezbędne brakujące elementy infrastruktury technicznej w celu realizacji przedmiotu umowy Warunki Współpracy w obszarze infrastruktury technicznej 1. Podczas prac związanych z budową, uruchamianiem, testowaniem, wdrażaniem i gwarantowaniem prawidłowego działania Systemu HERMES2 na dedykowanej infrastrukturze technicznej, Wykonawca zobowiązany jest współpracować z przedstawicielami: a. MCK Systemu HERMES2, b. TCK, MCK i CPD MF, c. Zewnętrznego dostawcy infrastrukturalnego (wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA - 21

22 Specyfikacja usług wdrożeniowych odpowiedzialnego za dostarczenie platformy sprzętowo-programowej dedykowanej dla Systemu HERMES2 oraz dostawę i konfigurację systemów infrastrukturalnych), d. wsparcia zewnętrznego. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na czas realizacji umowy technicznego koordynatora Systemu HERMES2 odpowiedzialnego za koordynację i nadzór nad wykonywanymi pracami w obszarze infrastruktury technicznej. 3. Wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą na temat problemów związanych z infrastrukturą techniczną Systemu HERMES2 odbywać się będzie między innymi w trybie spotkań dotyczących infrastruktury technicznej. 4. Organizatorem spotkań dotyczących infrastruktury technicznej mogą być: a. MCK Systemu HERMES2, b. TCK Izby Celnej w Łodzi, c. CPD MF Radom d. Wykonawca. 5. W przypadku otrzymania zaproszenia od organizatora spotkania techniczny koordynator Systemu HERMES2 jest zobowiązany do wzięcia w nim udziału. 6. W przypadku udziału przedstawicieli CPD MF Radom w spotkaniu dotyczącym infrastruktury technicznej, spotkanie odbywać się będzie w CPD MF w Radomiu przy ul. Samorządowej. 7. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac przez Wykonawcę związanych z procesem zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu HERMES2: a. lokalnie na terenie CPD MF w Radomiu, b. poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do infrastruktury technicznej dedykowanej dla Systemu HERMES2 jedynie z lokalizacji MCK Systemu HERMES2 lub TCK w Łodzi lub za zgodą Zamawiającego z lokalizacji innej IC 8. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia prac przez Wykonawcę związanych z procesem budowy, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu HERMES2, poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do infrastruktury technicznej dedykowanej dla Systemu HERMES2 z lokalizacji nie objętych siecią WAN resortu finansów. 9. Przed przystąpieniem do prac związanych z procesem budowy, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu HERMES2, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę personelu upoważnionego do prowadzenia prac zdalnych z infrastrukturą techniczną Systemu HERMES2 lub na terenie CPD MF w Radomiu. Lista musi zawierać imię, nazwisko osoby, numer dowodu osobistego, opis roli danej osoby w projekcie. Jedynie osoby z ww. listy będą dopuszczane do pracy zdalnej z infrastrukturą techniczną Systemu HERMES2 lub na terenie CPD MF w Radomiu. Wszelkie zmiany w składzie personelu upoważnionego ze strony Wykonawcy winny być przeprowadzone z uwzględnieniem powyższej procedury. 10. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji, konfiguracji, uruchomienia, wdrażania i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania Systemu HERMES2 zgodnie z Warunkami organizacyjno-technicznymi platformy sprzętowo-programowej, 22

23 Specyfikacja usług wdrożeniowych przekazanymi Wykonawcy przez TCK Izby Celnej w Łodzi w momencie udostępnienia platformy sprzętowo-programowej. 11. Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie CPD MF w Radomiu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących regulaminów. 12. Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie CPD MF w Radomiu zobowiązany jest do korzystania jedynie z udostępnionej infrastruktury komputerowej w celu łączenia się z dedykowaną infrastrukturą techniczną Systemu HERMES2. Wykonawca bez zgody CPD MF w Radomiu nie jest upoważniony do podłączania własnego sprzętu komputerowego oraz własnych nośników danych do infrastruktury teleinformatycznej CPD MF w Radomiu. 13. Wykonawca uprawniony jest do łączenia się w celu prowadzonych prac jedynie z dedykowaną i udostępnioną infrastrukturą techniczną dla Systemu HERMES Platforma sprzętowo-programowa Załącznik nr 3 Opis architektury obszaru infrastruktury technicznej Testy Systemu W ramach testów Systemu Wykonawca zrealizuje co najmniej następujące zadania: 1. Uruchomienie środowiska testowo-szkoleniowego na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowej. Środowisko testowo-szkoleniowe umożliwia wcześniejsze testowanie Systemu HERMES2 oraz zapewnia wprowadzanie zmian bez naruszania integralności środowiska produkcyjnego. 2. Przed dostawą oprogramowania Wykonawca każdorazowo przeprowadzi testy na własnym środowisku testowo-szkoleniowym i przekaże Zamawiającemu protokół z testów. 3. Konfigurację platformy sprzętowej oraz instalację oprogramowania niezbędnego dla działania Systemu HERMES2. 4. Dostarczy i zainstaluje kody źródłowe na platformie deweloperskiej Zamawiającego w celu dokonania testów kompilacji oraz kompilacji oprogramowania Systemu HERMES2 do dalszych testów. 5. Instalację Systemu HERMES2 na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowej oraz konfigurację zainstalowanego oprogramowania. 6. Testy Systemu HERMES2 na platformie zamawiającego przeprowadzi Zamawiający we współpracy z Wykonawcą. 23

24 Specyfikacja usług wdrożeniowych 7. Przygotowanie założeń i propozycji scenariuszy testów systemowych, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, przeprowadzenie testów na platformie sprzętowej Zamawiającego, opracowanie rezultatów wykonanych testów w formie wypełnionych arkuszy testowych. W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i przeprowadzi ponownie proces testowania według scenariuszy testowych. 8. Przygotowanie założeń i propozycji scenariuszy testów akceptacyjnych do wykonania przez Zamawiającego i akceptacja scenariuszy testowych przez Zamawiającego. Wykonawca udostępni Zamawiającemu narzędzia, które usprawnią proces testowania poprzez zautomatyzowanie wykonania testów zgodnie z przygotowanymi scenariuszami testowymi. W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i umożliwi ponowne przeprowadzenie procesu testowania, według scenariuszy testowych. 9. Wszystkie testy zostaną przeprowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Planem testów, którego szablon stanowi załącznik nr Plan testów będzie zawierał m.in.: o etapy testów, o przedmiot, zakres i rodzaje wykorzystywanych testów w poszczególnych etapach, o miejsce oraz harmonogram testów, o środowisko testowe, narzędzia wykorzystywane do testowania, scenariusze testów, o wagi błędów i kryteria oceny rezultatów testów. 11. Zamawiający zakłada, że zakres testów obejmie następujące zagadnienia: testy funkcjonalne, testy poza funkcjonalne (w tym testowanie wydajności i ergonomii), testy migracji i bilansu otwarcia, testy integracji (współpracy z innymi systemami, współpracy między modułami oprogramowania), bezpieczeństwa, testy regresji, testy kompilacji, debugowania oraz poprawy błędów, zmiany kodu źródłowego i aktualizacji oprogramowania na poszczególnych platformach. 24

25 Specyfikacja usług wdrożeniowych 12. Testy będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego. Za zapewnienie infrastruktury do przeprowadzenia testów (sale, stanowiska komputerowe oraz niezbędne wyposażenie stanowisk) odpowiada Zamawiający. Natomiast za poprawne skonfigurowanie sprzętu komputerowego (stacji komputerowych), środowiska dla testujących odpowiedzialny jest Wykonawca. 13. Wyniki testów winny być dokumentowane w arkuszach testowych wypełnianych przez testerów Zamawiającego. Arkusze testowe będą podstawą do przygotowania na zakończenie testów zbiorczego raportu z testów warunkującego odbiór jakościowy (akceptację) Systemu. 14. Szczegółowa procedura zgłaszania błędów podczas testów zostanie opracowana przez Zespół Projektowy Projektu Help Desk przy współudziale Wykonawcy Testy Systemu HERMES2 w obszarze infrastruktury technicznej. 1. Wykonawca zobowiązany jest do: przeprowadzenia testów sprawdzających współdziałanie dostarczanej platformy programowej z platformą sprzętowo-programową udostępnioną przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA. opracowania i dostarczenia do akceptacji TCK Izby Celnej w Łodzi scenariuszy testowych sprawdzających współdziałanie platformy programowej z platformą sprzętowo-programową. opracowania i dostarczenia do akceptacji TCK Izby Celnej w Łodzi szczegółowego harmonogramu testów sprawdzających współdziałanie platformy programowej z platformą sprzętowo-programową. przeprowadzenia wszystkich scenariuszy testowych opracowanych przez: o Wykonawcę i zaakceptowanych przez TCK Izby Celnej w Łodzi o projekt INFRA (TCK Izby Celnej w Łodzi i CPD MF), sprawdzających współdziałanie dostarczanej przez Wykonawcę platformy programowej z platformą sprzętowo-programową. usuwania wszystkich błędów po stronie platformy programowej, wykrytych podczas prowadzenia testów sprawdzających współdziałanie platformy programowej z platformą sprzętowo-programową. Wykonawca ma obowiązek diagnozować problemy, związane z Systemem HERMES2, występujące poza dostarczaną przez niego platformą programową - w ramach umowy z Zamawiającym wyniki swojej diagnozy Wykonawca musi zamieścić w raporcie z testów. 2. Kierownik Systemu HERMES2 Zamawiającego każdorazowo określi skład zespołu testowego przed przystąpieniem do kolejnego cyklu testowego. W skład zespołu testowego będą mogli wchodzić przedstawiciele zespołów: 25

26 Specyfikacja usług wdrożeniowych MCK Systemu HERMES2, Wykonawcy, TCK Izby Celnej w Łodzi, CPD MF, Zewnętrznego dostawcy infrastrukturalnego (wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA - odpowiedzialnego za dostarczenie platformy sprzętowo-programowej dedykowanej dla Systemu HERMES2 oraz dostawę i konfigurację systemów infrastrukturalnych), wsparcia zewnętrznego. 3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć odpowiednio liczny i kompetentny zespół testowy i oddelegować go do wykonywania wszystkich zaplanowanych cykli testowych, sprawdzających współdziałanie platformy programowej z platformą sprzętowoprogramową. 4. Odbiór dostarczanej platformy programowej następuje po zrealizowaniu wszystkich scenariuszy testowych z wynikiem pozytywnym. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia do akceptacji Zamawiającemu Planu Testów Systemu HERMES2 zgodnego z załącznikiem nr 4 Szablon Planu Testów Systemu. 6. Plan Testów Systemu jest dostarczany na minimum 30 dni przed przystąpieniem do pierwszych testów systemu. 7. Wykonawca przygotowuje scenariusze testowe i przypadki testowe przy udziale Zamawiającego. Opracowane scenariusze testowe i przypadki testowe Wykonawca dostarcza do akceptacji Zamawiającemu. Wzór Scenariusza testowego, na podstawie którego opracowywane są przypadki testowe musi być zgodny z załącznikiem do Planu Testów. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania testów systemowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w prowadzonych testach jak również prawo włączania do tych testów własnych scenariuszy testowych oraz prowadzenia testów otwartych. Wykonawca realizuje testy wg scenariuszy testowych przygotowanych przez siebie, jak również przez Zamawiającego. Wynikiem testów systemowych jest Raport z testów systemowych, który będzie dostarczany Zamawiającemu po każdej iteracji testów, jeśli Zamawiający zgłosi taką potrzebę. 26

27 Specyfikacja usług wdrożeniowych 9. Testy akceptacyjne systemu będą wykonywane przez Zamawiającego w środowisku testowym Zamawiającego. Wykonawca przygotuje środowisko testowe Zamawiającego oraz dane testowe, które załaduje do systemu. Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla członków Zespołu Testowego z zakresu obsługi testowanej wersji systemu. Wykonawca ma obowiązek wspierać Zamawiającego w przeprowadzaniu testów akceptacyjnych. 10. Miejsce prowadzenia testów akceptacyjnych określa Zamawiający. Zamawiający dopuszcza prowadzenie testów akceptacyjnych przy wsparciu Wykonawcy: poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do infrastruktury technicznej dedykowanej dla Systemu HERMES2 jedynie z lokalizacji MCK Systemu HERMES2, TCK w Łodzi, lokalnie na terenie CPD MF w Radomiu Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania testów otwartych zgodnych z zakresem Umowy, poza uzgodnionymi scenariuszami testowymi. 12. Każda dostawa nowej wersji systemu / poprawki systemu wymaga przeprowadzenia niezbędnych testów, zgodnych z Planem Testów Systemu. 13. W przypadkach spornej oceny wyników testów decydujący głos ma Kierownik Projektu Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Rejestr problemów testowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Planie Testów Systemu i udostępniać go do wglądu Zamawiającemu na każde żądanie. Rejestr musi zawierać wszystkie zgłoszone problemy testowe i historię ich obsługi. 15. Procedury dostawy, akceptacji i odbioru systemu reguluje dokument Procedury dostawy, akceptacji i odbioru produktów, który stanowi załącznik nr 15 do IPU Rozbudowa Pilota Systemu HERMES2 Prace nad rozbudową Pilota Systemu HERMES2 będą obejmowały następujące prace: Rozbudowa obecnie użytkowanego Pilota Systemu HERMES2 zgodnie wymaganiami określonymi w Specyfikacji Systemu HERMES2 będącej załącznikiem nr 1 do OPZ; Usunięcie błędów zarejestrowanych w trakcie eksploatacji Pilota Systemu. 27

28 Specyfikacja usług wdrożeniowych Zintegrowanie systemu HERMES2 z systemem Rozliczenia Czasu Pracy RCP użytkowanym w IC we Wrocławiu oraz jego przystosowanie do integracji z RCP w pozostałych jednostkach organizacyjnych. Uzupełnienie i migracja danych w celu stworzenia bilansu otwarcia w IC we Wrocławiu (kadry, płace). Uruchomienie równoległej eksploatacji Systemu HERMES2 w IC we Wrocławiu (kadry płace). Zamawiający zakłada równoległą eksploatację systemu z obecnie użytkowanym systemem kadrowo-płacowym do końca 2015 r. i przejście na eksploatację systemu jako wiodącego od stycznia Nagroda roczna za 2015 r. zostanie wyliczona w obecnie użytkowanych systemach i wprowadzona do Systemu HERMES2 w celu jej wypłaty Migracja danych i utworzenie bilansu otwarcia W zakresie wdrożenia Systemu HERMES2 przewidziana jest migracja danych polegająca na uzupełnieniu danych kartoteki kadrowej Pilota Systemu HERMES2, jej korekty oraz przygotowaniu niezbędnych danych kadrowych i płacowych w celu uruchomienia eksploatacji równoległej systemu HERMES2 w zakresie prowadzenia pełnej kartoteki kadrowej (moduł kadry i zarządzania organizacją) i przygotowanie do jego eksploatacji jako wiodącego systemu kadrowo-płacowego w 2016 r. W chwili obecnej w bazie danych systemu znajdują się następujące dane: Dotyczące struktury organizacyjnej, etatowej, osobowej; Podstawowych danych osobowych w zakresie: o Identyfikator pracownika nadany przez Pilota Systemu HERMES2 o Imię pracownika o Nazwisko panieńskie o Nazwisko pracownika o Nr PESEL pracownika o Kod pocztowy o Miejscowość o Ulica o Numer budynku 28

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr... z dnia... 20... r. SYSTEM HERMES2 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści SPIS TREŚCI 1. Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń...4 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Strona 1 z 68 SPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1. Przedmiot Umowy 17 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 21 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 I. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje usługę zaprojektowania i wdrożenia systemów informatycznych wraz z dostawą wymaganej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Zamawiający wymaga wdrożenia Gospodarki Własnej (dalej: SGW ), złożonego z komponentów opisanych w Rozdziale 6 Zakres komponentowy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Maków Mazowiecki, dnia 17.11.2014r. Nr sprawy:21 /2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp... 7 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR... 7 2.2 Wykaz aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego

Wykonawcy. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego GOZ-353-1-5/13 Warszawa, dnia 13 sierpnia 013 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie systemu finansowoksięgowego w PIP W związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2013 S t r o n a 1 Spis

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań)

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań) Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Usługa wdroŝenia e-usług samorządowych w ramach projektu pn. Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji (wykaz minimalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo