Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr... z dnia r. SYSTEM HERMES2 Rozbudowa Pilota Systemu HERMES2 Opis przedmiotu zamówienia

2 Spis treści SPIS TREŚCI 1. Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja Systemu HERMES Specyfikacja usług wdrożeniowych Usługi wdrożeniowe Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu HERMES Projekt infrastruktury technicznej Platforma sprzętowo-programowa Testy Systemu Testy Systemu HERMES2 w obszarze infrastruktury technicznej Rozbudowa Pilota Systemu HERMES Migracja danych i utworzenie bilansu otwarcia Wytyczne dotyczące ogólnopolskiego wdrożenia Systemu HERMES Odbiór Systemu HERMES Zarządzanie realizacją Systemu HERMES Specyfikacja usług szkoleniowych Ogólne wymagania dotyczące organizacji szkoleń w ramach wdrożenia Systemu HERMES Odbiór szkoleń Specyfikacja zakresu dokumentacji, którą będzie zobowiązany dostarczyć Wykonawca Systemu HERMES Dokumentacja zarządcza Dokumentacja techniczna projektowa Dokumentacja powykonawcza systemu Dokumentacja powykonawcza infrastruktury technicznej Dokumentacja eksploatacyjna Wymagania dotyczące całości dokumentacji Dokumentacja referencyjna Techniczna Architektura referencyjna Szablon projektu infrastruktury technicznej Systemu HERMES Szablon dokumentacji powykonawczej infrastruktury technicznej Dostawa, testy, akceptacja i odbiór Systemu HERMES Dokumenty i kody źródłowe przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy Procedura odbioru Wykaz licencji posiadanych przez Zamawiającego Spis Załączników

3 Spis Tabel SPIS TABEL Tabela 1. Ramowy Harmonogram realizacji Umowy

4 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń 1. SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ Terminy lub zwroty, użyte w niniejszej Umowie, posiadają następujące znaczenie: Jeżeli w niniejszym dokumencie w zakresie wymogów względem Wykonawcy użyto sformułowania musi należy przez to rozumieć bezwzględny nakaz realizacji takiego wymogu. Jeżeli w niniejszym dokumencie w zakresie wymogów względem Wykonawcy użyto sformułowania powinien, należy przez to rozumieć wymóg obowiązkowy, chyba że istnieją względy przemawiające za odstąpieniem od realizacji wymogu. Decyzja o odstąpieniu w całości lub w części od danego wymogu należy do Zamawiającego. Skrót/ Termin Akceptacja Akceptacja z uwagami Objaśnienie Odbiór jakościowy produktu ocena dostawy pod względem merytorycznym przeprowadzona przez specjalistów z dziedziny, dla której wykonywany jest produkt. Stwierdzenie zgodności z kryteriami akceptacji produktu. Podpisanie Protokołu Akceptacji Produktu. Dostarczony produkt nie spełnia wszystkich uzgodnionych z Zamawiającym kryteriów jakości. Akceptacja z uwagami stanowi warunkowe przyjęcie produktu przy deklaracji Wykonawcy wykonania poprawek w ustalonym terminie. Termin dostawy uważa się za dotrzymany. Awaria Back Office Baza Wiedzy Bilans otwarcia (BO) Błąd Problem uniemożliwiający działanie Systemu HERMES2 Sfera działalności przedsiębiorstwa lub instytucji bez bezpośredniego kontaktu z klientami, np. produkcja, księgowość, kadry, magazyny. Jeden z modułów narzędzia klasy SD, który wykorzystywany jest przez operatorów Service Desk do rozwiązywania wpływających incydentów. Zawiera zaakceptowane rozwiązania oraz obejścia powtarzających się incydentów. Aktualne na ustalony dzień (dzień bilansu otwarcia) dane obejmujące wszystkie obszary Systemu/Pilota Systemu, umożliwiające uruchomienie i prawidłowe działanie Systemu/Pilota Systemu. Skategoryzowany Incydent lub Problem o określonym priorytecie, który ze względu na ograniczenia w poprawnym działaniu Systemu HERMES2 określany jest jako: Awaria Błąd Blokujący Błąd Poważny Błąd Średni Błąd Drobny 4

5 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Termin Błąd Blokujący Błąd Poważny Błąd Średni Błąd Drobny CPD MF Oprogramowanie COTS DIP Dni robocze Help Desk HERMES2 I linia wsparcia II linia wsparcia Objaśnienie Problem w oprogramowaniu Systemu HERMES2, który uniemożliwia w ogóle wykonanie funkcjonalności programu lub niedziałającą funkcjonalność Systemu HERMES2 powodującą niemożność wykonywania przez Zamawiającego i jednostki przezeń nadzorowane obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego i UE za pośrednictwem Systemu HERMES2 oraz innych działań wspierających wykonywanie tych obowiązków. Problem polegający na wystąpieniu błędu replikacji danych, komunikacji między usługami lub innego rozwiązania technicznego zaimplementowanego w Systemie, który powoduje utratę spójności danych w Systemie HERMES2. Problem w oprogramowaniu Systemu HERMES2 uniemożliwiający w sposób bezpośredni wykonanie funkcji programu, wymuszający na użytkownikach/administratorach Systemu HERMES2 jakąkolwiek zmianę, niezgodną z dokumentacją lub sposobem korzystania z Systemu HERMES2. Problem w oprogramowaniu Systemu HERMES2, który nie stanowi zagrożenia wykonania funkcji programu, ale utrudnia wykonanie pojedynczych operacji w Systemie, bądź powoduje konieczność wykonania dodatkowych czynności w celu wykonania funkcjonalności programu, lub problem nieprawidłowego wyświetlania danych. Problem w oprogramowaniu Systemu HERMES2, który nie stanowi zagrożenia wykonania funkcji programu, istnieje jego obejście poprzez skorzystanie z innych funkcji, ale utrudnia to jej wykonanie i wpływa negatywnie na komfort pracy użytkownika, związany z interfejsem użytkownika, kolejnością wykonania operacji, rozmiarem, kolorem ekranu i czcionki, a także inne problemy nie powodujące powstawania wyników o cechach niezgodnych z opisanymi w instrukcji użytkownika. Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów z Ośrodkiem Przetwarzania w Radomiu, w którym zostanie zainstalowana infrastruktura techniczna w ramach projektu INFRA. Commercial off-the-shelf, gotowe oprogramowanie funkcjonujące na rynku ( z półki ), wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy. Dokument Inicjujący Projekt. Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jednolita platforma udzielania informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów dla użytkowników Systemu. System Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2. Zespół Help Desku przyjmujący zgłoszenia, zajmujący się rejestracją zgłoszenia (Incydentu), klasyfikacją, wstępnym ustaleniem priorytetu, wstępną diagnozą i eskalacją (gdy konieczna) do II linii wsparcia. Zespół Help Desku przyjmujący zgłoszenia po I linii wsparcia. Każdy z systemów objętych systemem Help Desk posiada własny zespół II linii wsparcia. II linia wsparcia diagnozuje zgłoszenia oraz eskaluje (gdy konieczna) do III linii wsparcia. 5

6 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Termin III linia wsparcia IC Incydent Infrastruktura techniczna INFRA IPU Jednostka lub jednostka organizacyjna Komponent Mechanizmy HA Merytoryczne Centrum Kompetencyjne (MCK) Metodyka szkoleń train the trainers Narzędzie klasy SD Odbiór ilościowy Odbiór jakościowy Objaśnienie III linia wsparcia diagnozuje zgłoszenia oraz wprowadza zmiany w systemie gdy jest to konieczne. W przypadku systemu Help Desk zazwyczaj będzie to Wykonawca systemu bądź inny podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla Systemu. Izba Celna wraz z podległymi urzędami i oddziałami celnymi. Każde zdarzenie, które nie jest częścią standardowego działania Systemu. Infrastruktura techniczna Systemu HERMES2 składa się z platformy programowej, która zostanie dostarczona przez Wykonawcę oraz z platformy sprzętowo-programowej udostępnionej przez Izbę Celną w Łodzi w ramach projektu INFRA na podstawie projektu infrastruktury technicznej Systemu HERMES2 - przygotowanego przez Wykonawcę. Projekt Programu e-cło przewidujący przygotowanie i standaryzację infrastruktury dla Programu e-cło, tj. modernizację serwerowni Centrum Krajowego NCTS w tym: dostawę i instalację platformy technologicznoprodukcyjnej do Centrum Przetwarzania Danych Służby Celnej CPD I, rozbudowę platformy technologiczno-produkcyjnej do zwiększenia wydajności transakcyjnej, włączenie CCN/CSI do infrastruktury CPD I oraz dostawę platformy produkcyjnej CPD II i dalsza rozbudowa platformy produkcyjnej CPD I z funkcjami Load Balancing i Disaster Recovery. Istotne Postanowienia Umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ Jednostki organizacyjne wymienione rozdziale 2 w pkt Ad tj. wszystkie Izby Celne i Departamenty Służby Celnej Ministerstwa Finansów. Część systemu informatycznego, wyróżniona logicznie ze względu na realizację określonych funkcji biznesowych. Oprogramowanie realizujące funkcjonalności klastrów niezawodnościowych oraz wydajnościowych. Zespół Projektowy/komórka organizacyjna Służby Celnej zarządzająca usługami/systemami informatycznymi Systemu Informacyjnego Służby Celnej w zakresie funkcjonalnym (merytorycznym), technicznym (administracja informatyczną platformą programową). MCK Systemu HERMES2 - Zespół Projektowy Zamawiającego projektu HERMES2. Formuła szkolenia stosowana w przypadku dużej liczby użytkowników końcowych systemu, polegająca na przeszkoleniu trzonu osób przyszłych trenerów (użytkowników kluczowych), które stają się trenerami dla kolejnych grup użytkowników z możliwością powielania schematu, gdzie kolejne przeszkolone grupy stają się trenerami. Narzędzie klasy Service Desk jest to System teleinformatyczny działający zgodnie z ITIL v.3.0, obsługujący procesy biznesowe: Help Desk, Zarządzania Incydentem, Zarządzania Problemem, Zarządzania Usługami/wnioskami,zarządzania Bazą Wiedzy. System jest dostępny dla użytkowników 24/7/365 Odbiór wstępny dostawy produktu. Stwierdzenie, czy dostawa zawiera wszystkie wymagane elementy. Podpisanie Protokołu Dostawy Produktu. Odbiór jakościowy (merytoryczny) polega na zweryfikowaniu, czy produkt spełnia wymagania jakościowe. Podpisanie Protokołu Akceptacji Produktu. 6

7 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Termin Odbiór / Odbiór formalny Oferta Pilot Systemu HERMES2 PJP Problem Produkty Projekt Projekt infrastruktury technicznej Systemu HERMES2 Przypadek testowy Roll out RCP, system RCP S.C., Służba Celna, Scenariusz testowy SHRU Objaśnienie Odbiór ostateczny produktu. Potwierdzenie przez osobę upoważnioną, że wykonawca spełnił wymagania stawiane przed nim w umowie dla tego produktu. Podpisanie Protokołu Odbioru Produktu bez zastrzeżeń. Oferta Wykonawcy w postępowaniu publicznym przeprowadzonym i rozstrzygniętym na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Jeden z produktów Projektu HERMES2, system zainstalowany i udostępniony do użytkowania w IC we Wrocławiu w zakresie modułu kadrowego i płacowego oraz udostępniony użytkownikom we wszystkich IC oraz w Departamencie S.C. MF w zakresie modułu kadrowego i zarządzania organizacją. Plan Jakości Projektu Nieznana przyczyna jednego lub wielu Incydentów. Elementy Projektu określone Umową z Wykonawcą, obejmujące wszystkie dostawy i usługi zrealizowane w ramach Umowy. Projekt System Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2. Projekt Programu e-cło. Projekt obejmujący wszystkie elementy infrastruktury technicznej Systemu HERMES2. Zbiór danych wejściowych, warunków początkowych oraz oczekiwanych wyników, utworzony, aby wykonać określony scenariusz testowy w systemie albo, aby zweryfikować zgodność z określonym wymaganiem. Rozszerzenie zakresu terytorialno-organizacyjnego, który obejmuje system. System rozliczenia czasu pracy, w tym przypadku jest to system RCP autorstwa Zamawiającego, zintegrowany z kartoteką systemu HERMES2 przy użyciu unikalnych identyfikatorów osób zatrudnionych nadanych przez system HERMES2, jego integracja w zakresie usług wymiany informacji dot. rozliczenia czasu pracy z system HERMES2 jest objęta przedmiotem zamówienia Jednolita umundurowana formacja, utworzona w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Wspólnoty Europejskiej. Organizacyjnie obejmująca następujące jednostki organizacyjne: - Departamenty Służby Celnej Ministerstwa Finansów, - izby celne wraz z podległymi urzędami celnymi i komórkami organizacyjnymi. Sekwencyjny opis zadań, operacji, funkcji, jakie należy wykonać, aby obsłużyć procesy użytkownika przy pomocy systemu. Może opisywać pojedyncze funkcje lub kompleksowe procesy systemu. Szczegółowy Harmonogram Realizacji Umowy, dokuement zawierający szczegółowy harmonogram realizacji umowy oraz zestawienie i opis produktów, poszczególnych zadań wraz z terminami ich rozpoczęcia, wykonania/realizacji i odbioru oraz określeniem zasobów niezbędnych do ich wykonania lub wytworzenia. 7

8 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Termin SIWZ System lub System HERMES2 System HR, System HRM/HCM Techniczne Centrum Kompetencyjne (TCK) System Komunikacyjny HERMES2, SK HERMES2 Testy systemowe (TI) Testy akceptacyjne (TA) Test poinstalacyjny Testy utrzymania i rozwoju Użytkownik Użytkownik kluczowy Zespół Wsparcia Zgłoszenie Zmiana Objaśnienie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ilekroć mowa o Systemie lub o Systemie HERMES2 dotyczy to Systemu Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2, obejmującego rozbudowany i poprawiony Pilot Systemu HERMES2, będącego jednym z produktów przedmiotu zamówienia. Moduły zintegrowanego systemu zarządzania wraz z platformą rozwoju aplikacji. Komórka organizacyjna Służby Celnej zarządzająca infrastrukturą i systemami infrastrukturalnymi na rzecz usług/systemów informatycznych Systemu Informacyjnego Służby Celnej, obecnie Projekt INFRA. Wytworzony w ramach realizacji Planu Naprawczego aplikacja i interfejs zintegrowany z kartoteką kadrową systemu HERMES2, służący do integracji usług wymiany informacji z innymi systemami (między innymi z systemem ZEFIR2, PKI) Testy organizowane i przygotowywane przez Wykonawcę obejmujące testy całego systemu, w tym: testy komponentów oprogramowania (modułów) z udziałem użytkownika końcowego. Wykonanie testów systemowych ma zapewnić użytkownikom końcowym możliwość oceny funkcjonalności przygotowanego oprogramowania, wykrycia błędów w oprogramowaniu na wczesnym etapie i zgłoszenia uwag, zmian i uzupełnień do założonej funkcjonalności. Przygotowane i przeprowadzone przez Zamawiającego testy wytworzonego systemu informatycznego. Wykonanie testów akceptacyjnych ma potwierdzić, że system jest przygotowany do pracy, spełnia założone kryteria jakości, w tym jego funkcjonalność jest zgodna z wymaganiami użytkowników, dokumentacją i nie zawiera błędów uniemożliwiających jego użycie. Test stwierdzający, że instalacja jest kompletna i System uruchamia się poprawnie. Testy realizowane po uruchomieniu produkcyjnym systemu w okresie utrzymania i rozwoju systemu. Testy te zawierają między innymi testy regresywne. Użytkownik Systemu HERMES2. Użytkownik wiodący w obszarze wybranego modułu lub obszaru Systemu (kadry, płace). Użytkownicy Ci zostaną przeszkoleni w pierwszej kolejności i pełnić będą wiodące role we wdrożeniu Systemu oraz prowadzić szkolenia dla pozostałych użytkowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Zespół osób świadczących usługi wsparcia, obejmujące I oraz II linię wsparcia. Problem lub Incydent, jaki został zgłoszony przez użytkownika do Help Desk (bez względu na kanał dostępu użytkownika) np.: telefonicznie, , faksem, pocztą tradycyjną. Zmiana zrealizowana w ramach usługi gwarancji lub rozwoju i wsparcia. 8

9 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i ogólnopolskie wdrożenie Pilota Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2 w Służbie Celnej, zwanego dalej Systemem lub Systemem HERMES2 będącego rozszerzeniem posiadanego przez Zamawiającego i użytkowanego w IC we Wrocławiu Pilota Systemu HERMES2 o funkcjonalności, których zakres został wskazany i opisany w załączniku nr 1 - Specyfikacja Systemu, z wykorzystaniem posiadanych przez Zamawiającego licencji, kodów źródłowych oraz platformy sprzętowo programowej w CPD w Radomiu: produkcyjnej, testowo-szkoleniowej oraz deweloperskiej rozwoju aplikacji. 2. Wykonawca zobowiązuje się do rozbudowy funkcjonalności, o których mowa w ust.1, a także usunięcia błędów zarejestrowanych w trakcie użytkowania Pilota HERMES2 w IC we Wrocławiu, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk systemu HERMES2 na infrastrukturze technicznej składającej się z platformy programowej, która zostanie dostarczona i skonfigurowana przez Wykonawcę oraz platformy sprzętowoprogramowej, udostępnionej przez Zamawiającego, której opis zamieszczono w dokumencie Opis Infrastruktury Technicznej Systemu HERMES2. Zamawiający zakłada możliwość/konieczność dostosowania projektu infrastruktury technicznej systemu HERMES2 przez Wykonawcę. Szczegółowy projekt obecnej infrastruktury do jego dostosowania i zmiany Zamawiający przekaże Wykonawcy terminie do 7 dni od podpisaniu umowy. 3. Rozbudowa Pilota Systemu HERMES2 obejmuje funkcjonalności następujących modułów: 3.1. Moduły zintegrowanego systemu zarządzania zwanego dalej Systemem HRM/HCM wraz z platformą rozwoju aplikacji w obszarach: Kadr i zarządzania strukturą organizacji Płac (w tym obsługę budżetu zadaniowego). 4. Przedmiot Zamówienia obejmuje także dostosowanie i wdrożenie Systemu obejmującego zintegrowane platformy: produkcyjną, testowo-szkoleniową oraz deweloperską rozwoju aplikacji wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych oraz kodu źródłowego oprogramowania wytworzonego w ramach Umowy w zakresie umożliwiającym jego samodzielną modyfikację i samodzielny rozwój przez Zamawiającego. 5. Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące elementy: 5.1. Zaprojektowanie rozbudowy Pilota Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 9

10 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia 5.2. Rozbudowa, poprawienie błędów, uwzględnienie uwag po przeprowadzonym Pilotażu w IC we Wrocławiu, zintegrowanie systemu z systemem RCP, uruchomienie eksploatacyjne Systemu w Izbie Celnej we Wrocławiu, przystosowanie modułu płacowego do wdrożenia ogólnopolskiego przez Zamawiającego Ogólnopolskie wdrożenie Systemu w Służbie Celnej na platformie docelowej Zamawiającego w zakresie prowadzenia pełnej ewidencji kadrowej 5.4. Świadczenie usług gwarancyjnych Przeniesienie praw autorskich i majątkowych do produktów wytworzonych w ramach Umowy. Ad 5.1. Zamawiający wymaga, aby Systemu HERMES2 był użytkowany przez minimum 330 użytkowników obsługujących minimum funkcjonariuszy i pracowników w następujących jednostkach organizacyjnych/lokalizacjach/zakładach pracy: 1. Departamenty pionu Służby Celnej Ministerstwa Finansów Warszawa (bez naliczania płac). 2. Izba Celna w Białej Podlaskiej. 3. Izba Celna w Białymstoku. 4. Izba Celna w Gdyni. 5. Izba Celna w Katowicach. 6. Izba Celna w Kielcach. 7. Izba Celna w Krakowie. 8. Izba Celna w Łodzi. 9. Izba Celna w Olsztynie. 10. Izba Celna w Opolu. 11. Izba Celna w Poznaniu. 12. Izba Celna w Przemyślu. 13. Izba Celna w Rzepinie. 14. Izba Celna w Szczecinie. 15. Izba Celna w Toruniu. 16. Izba Celna w Warszawie. 17. Izba Celna we Wrocławiu. Zamawiający dysponuje 330 licencjami systemu SKOP dla modułów SKOP-KADRY i SKOP Płace oraz odpowiednią ilością licencji infrastrukturalnych. 10

11 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia Ad 5.2. Rozbudowa i poprawienie błędów Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie opisanym w Specyfikacji Systemu HERMES2 obejmującym między innymi: a) specyfikę Służby Celnej, b) organizację i strukturę Służby Celnej, c) integrację z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, systemami obsługi bankowej i systemem Płatnik oraz wsparcie obsługi Portalu sprawozdawczego GUS itp., d) integrację z Podsystemem Danych Referencyjnych, PKI i hurtownią danych oraz Help Desk Zamawiającego i innymi systemami w zakresie określonym w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami w tym Specyfikacją Systemu HERMES2. Ad Ogólnopolskie wdrożenie Systemu w Służbie Celnej na platformie docelowej Zamawiającego obejmie między innymi: a) uzgodnienie i przygotowanie dokumentacji projektowej i specjalistycznej uwzględniającej, b) rozbudowa/dostosowanie Systemu do wymagań Zamawiającego, c) przygotowanie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie szkolenia użytkowników kluczowych określonych w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami w tym Specyfikacją Systemu HERMES2, d) przygotowanie i uzupełnienie danych bazy kartoteki kadrowej Systemu poprzez migrację danych z dotychczas używanych systemów, poprzez ustalone z Zamawiającym arkusze lub pliki migracyjne wypełnione przez Zamawiającego w jednostkach, o których mowa w punkcie Ad.5.1, obecne kartoteki kadrowe zawierają podstawowe dane osobowe, dane dotyczące historii zatrudnienia, oraz adresu zamieszkania, baza danych zawiera także aktualną strukturę organizacyjną w zakresie jednostek, komórek organizacyjnych i etatów, baza danych w IC we Wrocławiu zawiera pełne dane dot. kartoteki kadrowej i struktury organizacyjnej, e) wdrożenie i udostępnienie Systemu, przeprowadzenie testów akceptacyjnych i uruchomienie eksploatacji równoległej w jednostkach wymienionych w punkcie Ad. 5.1 w zakresie prowadzenia pełnej ewidencji kadrowej, f) przystosowanie systemu do integracji przez Zamawiającego z systemem RCP w jednostkach wymienionych w punkcie Ad. 5.1, g) uzgodnienie i przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej i eksploatacyjnej. Ad Świadczenie 6 miesięcznej usługi gwarancji na System od daty zakończenia ogólnopolskiego wdrożenia Systemu w Służbie Celnej. Gwarancja obejmuje w szczególności usuwanie błędów i wad Systemu. 11

12 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia Ad Przeniesienie praw autorskich i majątkowych do wszystkich produktów wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia zapewniające Zamawiającemu między innymi samodzielny rozwój Systemu, zmiany w dokumentacji i w materiałach szkoleniowych, w zakresie szczegółowo opisanym w 7 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 6. W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: 6.1. Wykonania i przekazania Zamawiającemu produktów opisanych Umową oraz załącznikami do Umowy Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do produktów opisanych Umową oraz załącznikami do Umowy, zgodnie z warunkami opisanymi w 7 IPU Wykonania usług opisanych Umową oraz załącznikami do Umowy Przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych, licencji oraz pełnej dokumentacji technicznej dotyczącej produktów, w tym oprogramowania wytworzonego w ramach Umowy. 7. W ramach realizacji Usług Gwarancji Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji odpowiedniej dokumentacji. 8. Architekturę Systemu, jego zakres organizacyjny oraz funkcjonalny, wymagania niefunkcjonalne, opis błędów, funkcjonalności Systemu podlegające rozbudowie lub zmianie opisuje Załącznik 1 Specyfikacja Systemu HERMES2. 9. Sposób przeprowadzenia wdrożenia, podział na główne etapy, zasady zarządzania projektem i jego realizacją zostały przedstawione w rozdziale 4. Plan ogólny zakłada wdrożenie Systemu HERMES2 w następujących etapach: a) Etap I Projekt techniczny, usunięcie błędów, rozbudowa i uruchomienie eksploatacji równoległej Systemu w IC we Wrocławiu b) Etap II - Ogólnopolskie wdrożenie Systemu i uruchomienia eksploatacji równoległej Systemu w zakresie prowadzenia pełnej ewidencji kadrowej pozostałych jednostkach wymienionych w pkt. 5.1 c) Etap III - Eksploatacja Systemu - świadczenie usługi gwarancji. 10. W skład Zamówienia wchodzi dostarczenie/dostosowanie i skonfigurowanie środowiska produkcyjnego, testowo-szkoleniowego i rozwoju (deweloperskiego), wraz z przekazaniem kodu źródłowego wdrażanego Systemu w zakresie umożliwiającym jego samodzielną modyfikację i samodzielny rozwój przez Zamawiającego, na środowisku sprzętowym dostarczonym przez Zamawiającego. 12

13 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia 11. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla Administratorów, Deweloperów, Użytkowników Kluczowych - trenerów. 12. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji (technicznej, powykonawczej, eksploatacyjnej) - szczegółowy zakres poszczególnych dokumentów zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji produktów. Zastrzeżenie: Zamówienie nie obejmuje dostawy sprzętu komputerowego, licencji bazodanowych, licencji infrastrukturalnych i dostępowych. W przypadku konieczności wykorzystania licencji innych niż wymienionych w rozdziale 8 Wykaz licencji posiadanych przez Zamawiającego, Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, zobowiązany jest do ich terminowego zakupu i dostarczenia we własnym zakresie i na własny koszt. Użytkowanie i eksploatacja Systemu przez Zamawiającego poza okresem trwania umowy i gwarancji nie może być związana z ponoszeniem przez Zamawiającego dalszych dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem licencji. 13

14 Specyfikacja Systemu HERMES2 3. SPECYFIKACJA SYSTEMU HERMES2 Specyfikacja Systemu HERMES2 została zamieszczona w Załączniku nr 1 do OPZ. 14

15 Specyfikacja usług wdrożeniowych 4. SPECYFIKACJA USŁUG WDROŻENIOWYCH 4.1. Usługi wdrożeniowe Przedmiotem wdrożenia jest System HERMES2. Zakres usług wdrożeniowych obejmuje w szczególności: 1. Rozbudowa/ddostosowanie Systemu HERMES2 według założeń Specyfikacji Systemu HERMES2 dostarczonej przez Zamawiającego, poprawienie zarejestrowanych w trakcie użytkowania Pilota HERMES2 błędów oraz jego wdrożenie zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego (rozdz. 6.2 Dokumentacja techniczna projektowa ). 2. Wsparcie uzupełnienia i korekty danych kartoteki kadrowej Systemu HERMES2 na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę projektu migracji danych zatwierdzonego przez Zamawiającego. 3. Przygotowanie bilansu otwarcia danych kadrowych niezbędnego do równoległej eksploatacji Systemu w S.C. w zakresie prowadzenia pełnej ewidencji kadrowej. 4. Wdrożenie i uruchomienie eksploatacji równoległej Systemu na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę planu zatwierdzonego przez Zamawiającego w IC we Wrocławiu. 5. Ogólnopolskie wdrożenie Systemu po jego akceptacji przez Zamawiającego i uruchomienie eksploatacji równoległej. Zamawiający zakłada, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w etapach/fazach zgodnie z ramowym harmonogramem realizacji Umowy (tabela 1). Za zgodą Zamawiającego zadania z Etapów I i II oraz poszczególnych faz mogą być realizowane jednocześnie. Tabela 1. Ramowy Harmonogram realizacji Umowy Nazwa etapu/fazy/zadania/produktu Termin realizacji umowy/zadania 1 Etap I Projekt techniczny i rozbudowa/dostosowanie Pilota Systemu HERMES2 I Faza 1 - Projekt techniczny 1 dotrzymanie terminów realizacji umowy/zadania zgodne z zasadami określonymi w Załączniku nr 15 do IPU Procedury dostawy, akceptacji i odbioru produktów 15

16 Specyfikacja usług wdrożeniowych Nazwa etapu/fazy/zadania/produktu Termin realizacji umowy/zadania 1 I.1 Szczegółowy Harmonogram Realizacji Umowy (SHRU) 7 dni od daty zawarcia Umowy I.2 Dostosowanie (jeżeli jest to konieczne) posiadanego przez Zamawiającego projektu infrastruktury technicznej dla platformy Systemu I.5 Dostosowanie Specyfikacji Wymagań Systemu (funkcjonalnych i niefunkcjonalnych). I.6 Opracowanie planu migracji i bilansu otwarcia Systemu w IC we Wrocławiu dla modułu kadrowego i płacowego. I.7 Opracowanie planu i specyfikacji testów systemowych i akceptacyjnych Systemu. Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU I.8 Opracowanie planu szkolenia Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU I.10 Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Faza 2 Dostosowanie/rozbudowa Pilota Systemu HERMES2 I.11 Audyt oprogramowania Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU I.12 Poprawienie błędów i rozbudowa/dostosowanie Systemu, integracja z systemem RCP użytkowanym w IC we Wrocławiu. Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU 16

17 Nazwa etapu/fazy/zadania/produktu Specyfikacja usług wdrożeniowych Termin realizacji umowy/zadania 1 I.13 Dostawa dokumentacji dla Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU I.14 Przeprowadzenie testów systemowych Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU I.15 Przeprowadzenie testów akceptacyjnych Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU I.16 Wsparcie uzupełnienia i korekty danych, przygotowanie bilansu otwarcia w IC we Wrocławiu. I.17 Przeszkolenie Administratorów, Deweloperów i Kierowników/Koordynatorów I.18 Uruchomienie eksploatacji równoległej w środowisku produkcyjnym dla IC we Wrocławiu Zakończenie Etapu I Zakończenie Etapu I nastąpi poprzez podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Etapu I. Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU, jednak nie później niż termin zakończenia Etapu II Etap II - Ogólnopolskie wdrożenie Systemu HERMES2 III Wdrożenie Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU 17

18 Nazwa etapu/fazy/zadania/produktu Specyfikacja usług wdrożeniowych Termin realizacji umowy/zadania 1 III.5 Wsparcie uzupełnienia i korekty danych kadrowych, przygotowanie bilansu otwarcia we wszystkich jednostkach organizacyjnych w zakresie prowadzenia pełnej ewidencji kadrowej Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU III.7 Przeszkolenie Użytkowników kluczowych. Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU III.8 Wdrożenie we wszystkich jednostkach organizacyjnych na docelowej Systemu i uruchomienie eksploatacji równoległej w zakresie prowadzenia pełnej kartoteki kadrowej i zarządzania strukturą organizacyjną. Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU III.9 Dokumentacja powykonawcza Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w SHRU Zakończenie Etapu II Zakończenie Etapu II nastąpi poprzez podpisanie bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Systemu Etap III Eksploatacja Systemu HERMES2. III.1 Eksploatacja w okresie gwarancji 6 miesięcy od daty odbioru końcowego Systemu Udostępniane zasoby Zamawiający zdefiniował w Załączniku nr 5 Opis Infrastruktury Technicznej Systemu HERMES2. Szczegółowy projekt obecnej infrastruktury do jego dostosowania i zmiany Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy. Zamawiający wymaga, by instalacja Systemu HERMES2 nie naruszyła dotychczasowych gwarancji sprzętu i oprogramowania systemowego. 18

19 Specyfikacja usług wdrożeniowych Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu HERMES2 W ramach prac nad Projektem Systemu HERMES2 Wykonawca opracuje w szczególności: 1. Specyfikacje wymagań (funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych) opracowaną na podstawie Specyfikacji Systemu HERMES2(która zostanie przekazana Zamawiającemu po podpisaniu umowy) oraz uzgodnień na etapie realizacji umowy w ustalonym z Zamawiającym sposobie modelowania wymagań i przygotowany w ustalonym z Zamawiającym formacie; 2. Dostosowany (o ile jest to konieczne) Projekt Infrastruktury Technicznej, w którym Wykonawca przedstawi m.in. minimalne wymagania dla platformy sprzętowej umożliwiające spełnienie wymogów poprawnego działania w oparciu o zasoby przedstawione w załączniku nr 5 Opis Infrastruktury Technicznej systemu HERMES2. Projekt Infrastruktury Technicznej, zawierający projekt i szczegółowy opis obecnego środowiska produkcyjnego, rozwojowego (deweloperskie) i testowo-szkoleniowego Systemu HERMES2, dostarczony zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy; 3. Specyfikacje komunikatów; 4. Plan wdrożenia; 5. Plan migracji danych i bilansu otwarcia dla każdej jednostki wymienionej w pkt. 5.1;; 6. Plan testów na podstawie uzgodnionych standardów opisywania przypadków testowych i ich zakresu; 7. Plan szkoleń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji. W ramach prac wdrożeniowych Wykonawca zrealizuje m.in. następujące zadania: 1. Rozbudowanie/dostosowanie i poprawienie błędów Pilota Systemu HERMES2 oraz jego interfejsów zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego; 2. Przeprowadzenie testów Systemu HERMES2; 3. Konfiguracja platformy sprzętowej oraz instalacja oprogramowania niezbędnego dla produkcyjnego działania Systemu HERMES2; 4. Instalacja Systemu HERMES2 na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowej, konfiguracja i wsparcie przy konfiguracji Systemu; 19

20 Specyfikacja usług wdrożeniowych 5. Uruchomienie systemu w środowisku Zamawiającego: produkcyjnego, rozwojowego (deweloperskiego) i testowo-szkoleniowego na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowej; 6. Integracja z innymi komponentami systemów informatycznych Służby Celnej, zgodnie ze Specyfikacją Systemu HERMES2 oraz zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego; 7. Wsparcie uzupełnienia i korekty danych kadrowych i przygotowanie bilansu otwarcia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych; 8. Uruchomienie i wdrożenie do eksploatacji równoległej Systemu HERMES2 we wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby Celnej (roll out) w zakresie prowadzenia pełnej kartoteki kadrowej moduł kadry i zarządzanie organizacją; 9. Przystosowanie Systemu do integracji z systemem RCP i wdrożenia modułu płac przez Zamawiającego w pozostałych jednostkach organizacyjnych. 10. Wsparcie techniczne w okresie uruchomienia Systemu HERMES2; 11. Optymalizacja Systemu, oprogramowania oraz środowiska produkcyjnego, rozwoju (deweloperskie) i testowo-szkoleniowego Projekt infrastruktury technicznej Projekt infrastruktury technicznej Systemu HERMES2. 1. Wykonawca zmodyfikuje (jeśli konieczne) i dostarczy Projekt infrastruktury technicznej platformy Systemu HERMES2 w terminie uzgodnionym w SHRU. Powyższy Projekt zostanie dostoswany zgodnie z Szablonem projektu infrastruktury technicznej systemu Załącznik nr 2, w oparciu o zasoby opisane w dokumencie OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU HERMES2 Załącznik nr 5 i PROJEKT INFARASTRUKTURY TECHNICZNEJ SYSTEMU HERMES2 dostarczony Zamawiającemu po podpisaniu umowy. 2. Wykonawca Systemu HERMES2 zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wszystkich informacji związanych m.in. z: a. wymaganiami Systemu HERMES2 w stosunku do wspierających go systemów infrastrukturalnych, b. konfiguracją systemów infrastrukturalnych w celu ich poprawnego, stabilnego i wydajnego wspierania Systemu HERMES2. 20

21 Specyfikacja usług wdrożeniowych 3. Wymagania Systemu HERMES2 dla systemów infrastrukturalnych zostaną przekazane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego na etapie prac nad projektem infrastruktury technicznej Systemu HERMES2. 4. Kierownik Projektu HERMES2 Zamawiającego będzie określał skład zespołu akceptacyjnego Projektu Infrastruktury Technicznej Systemu HERMES2, w skład którego będą mogli wchodzić między innymi przedstawiciele zespołów: MCK Systemu HERMES2, Projektu Infra CPD MF 5. Odbiór Projektu Infrastruktury Technicznej Systemu HERMES2 następuje po zaakceptowaniu bez uwag tego dokumentu przez wszystkich członków zespołu akceptacyjnego Konfiguracja, uruchamianie Systemu HERMES2 w obszarze infrastruktury technicznej 1. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, konfiguracji, uruchomienia platformy programowej na udostępnionej platformie sprzętowo-programowej 2. W przypadku gdy infrastruktura techniczna, spełniająca warunki określone w dostoswanym Projekcie infrastruktury technicznej Systemu HERMES2, uniemożliwi zbudowanie, uruchomienie, przetestowanie, wdrożenie i gwarantowanie prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu HERMES2, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on w ramach wynagrodzenia określonego w umowie dostarczyć niezbędne brakujące elementy infrastruktury technicznej w celu realizacji przedmiotu umowy Warunki Współpracy w obszarze infrastruktury technicznej 1. Podczas prac związanych z budową, uruchamianiem, testowaniem, wdrażaniem i gwarantowaniem prawidłowego działania Systemu HERMES2 na dedykowanej infrastrukturze technicznej, Wykonawca zobowiązany jest współpracować z przedstawicielami: a. MCK Systemu HERMES2, b. TCK, MCK i CPD MF, c. Zewnętrznego dostawcy infrastrukturalnego (wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA - 21

22 Specyfikacja usług wdrożeniowych odpowiedzialnego za dostarczenie platformy sprzętowo-programowej dedykowanej dla Systemu HERMES2 oraz dostawę i konfigurację systemów infrastrukturalnych), d. wsparcia zewnętrznego. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na czas realizacji umowy technicznego koordynatora Systemu HERMES2 odpowiedzialnego za koordynację i nadzór nad wykonywanymi pracami w obszarze infrastruktury technicznej. 3. Wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą na temat problemów związanych z infrastrukturą techniczną Systemu HERMES2 odbywać się będzie między innymi w trybie spotkań dotyczących infrastruktury technicznej. 4. Organizatorem spotkań dotyczących infrastruktury technicznej mogą być: a. MCK Systemu HERMES2, b. TCK Izby Celnej w Łodzi, c. CPD MF Radom d. Wykonawca. 5. W przypadku otrzymania zaproszenia od organizatora spotkania techniczny koordynator Systemu HERMES2 jest zobowiązany do wzięcia w nim udziału. 6. W przypadku udziału przedstawicieli CPD MF Radom w spotkaniu dotyczącym infrastruktury technicznej, spotkanie odbywać się będzie w CPD MF w Radomiu przy ul. Samorządowej. 7. Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac przez Wykonawcę związanych z procesem zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu HERMES2: a. lokalnie na terenie CPD MF w Radomiu, b. poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do infrastruktury technicznej dedykowanej dla Systemu HERMES2 jedynie z lokalizacji MCK Systemu HERMES2 lub TCK w Łodzi lub za zgodą Zamawiającego z lokalizacji innej IC 8. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia prac przez Wykonawcę związanych z procesem budowy, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu HERMES2, poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do infrastruktury technicznej dedykowanej dla Systemu HERMES2 z lokalizacji nie objętych siecią WAN resortu finansów. 9. Przed przystąpieniem do prac związanych z procesem budowy, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu HERMES2, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę personelu upoważnionego do prowadzenia prac zdalnych z infrastrukturą techniczną Systemu HERMES2 lub na terenie CPD MF w Radomiu. Lista musi zawierać imię, nazwisko osoby, numer dowodu osobistego, opis roli danej osoby w projekcie. Jedynie osoby z ww. listy będą dopuszczane do pracy zdalnej z infrastrukturą techniczną Systemu HERMES2 lub na terenie CPD MF w Radomiu. Wszelkie zmiany w składzie personelu upoważnionego ze strony Wykonawcy winny być przeprowadzone z uwzględnieniem powyższej procedury. 10. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji, konfiguracji, uruchomienia, wdrażania i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania Systemu HERMES2 zgodnie z Warunkami organizacyjno-technicznymi platformy sprzętowo-programowej, 22

23 Specyfikacja usług wdrożeniowych przekazanymi Wykonawcy przez TCK Izby Celnej w Łodzi w momencie udostępnienia platformy sprzętowo-programowej. 11. Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie CPD MF w Radomiu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących regulaminów. 12. Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie CPD MF w Radomiu zobowiązany jest do korzystania jedynie z udostępnionej infrastruktury komputerowej w celu łączenia się z dedykowaną infrastrukturą techniczną Systemu HERMES2. Wykonawca bez zgody CPD MF w Radomiu nie jest upoważniony do podłączania własnego sprzętu komputerowego oraz własnych nośników danych do infrastruktury teleinformatycznej CPD MF w Radomiu. 13. Wykonawca uprawniony jest do łączenia się w celu prowadzonych prac jedynie z dedykowaną i udostępnioną infrastrukturą techniczną dla Systemu HERMES Platforma sprzętowo-programowa Załącznik nr 3 Opis architektury obszaru infrastruktury technicznej Testy Systemu W ramach testów Systemu Wykonawca zrealizuje co najmniej następujące zadania: 1. Uruchomienie środowiska testowo-szkoleniowego na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowej. Środowisko testowo-szkoleniowe umożliwia wcześniejsze testowanie Systemu HERMES2 oraz zapewnia wprowadzanie zmian bez naruszania integralności środowiska produkcyjnego. 2. Przed dostawą oprogramowania Wykonawca każdorazowo przeprowadzi testy na własnym środowisku testowo-szkoleniowym i przekaże Zamawiającemu protokół z testów. 3. Konfigurację platformy sprzętowej oraz instalację oprogramowania niezbędnego dla działania Systemu HERMES2. 4. Dostarczy i zainstaluje kody źródłowe na platformie deweloperskiej Zamawiającego w celu dokonania testów kompilacji oraz kompilacji oprogramowania Systemu HERMES2 do dalszych testów. 5. Instalację Systemu HERMES2 na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowej oraz konfigurację zainstalowanego oprogramowania. 6. Testy Systemu HERMES2 na platformie zamawiającego przeprowadzi Zamawiający we współpracy z Wykonawcą. 23

24 Specyfikacja usług wdrożeniowych 7. Przygotowanie założeń i propozycji scenariuszy testów systemowych, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, przeprowadzenie testów na platformie sprzętowej Zamawiającego, opracowanie rezultatów wykonanych testów w formie wypełnionych arkuszy testowych. W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i przeprowadzi ponownie proces testowania według scenariuszy testowych. 8. Przygotowanie założeń i propozycji scenariuszy testów akceptacyjnych do wykonania przez Zamawiającego i akceptacja scenariuszy testowych przez Zamawiającego. Wykonawca udostępni Zamawiającemu narzędzia, które usprawnią proces testowania poprzez zautomatyzowanie wykonania testów zgodnie z przygotowanymi scenariuszami testowymi. W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i umożliwi ponowne przeprowadzenie procesu testowania, według scenariuszy testowych. 9. Wszystkie testy zostaną przeprowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Planem testów, którego szablon stanowi załącznik nr Plan testów będzie zawierał m.in.: o etapy testów, o przedmiot, zakres i rodzaje wykorzystywanych testów w poszczególnych etapach, o miejsce oraz harmonogram testów, o środowisko testowe, narzędzia wykorzystywane do testowania, scenariusze testów, o wagi błędów i kryteria oceny rezultatów testów. 11. Zamawiający zakłada, że zakres testów obejmie następujące zagadnienia: testy funkcjonalne, testy poza funkcjonalne (w tym testowanie wydajności i ergonomii), testy migracji i bilansu otwarcia, testy integracji (współpracy z innymi systemami, współpracy między modułami oprogramowania), bezpieczeństwa, testy regresji, testy kompilacji, debugowania oraz poprawy błędów, zmiany kodu źródłowego i aktualizacji oprogramowania na poszczególnych platformach. 24

25 Specyfikacja usług wdrożeniowych 12. Testy będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego. Za zapewnienie infrastruktury do przeprowadzenia testów (sale, stanowiska komputerowe oraz niezbędne wyposażenie stanowisk) odpowiada Zamawiający. Natomiast za poprawne skonfigurowanie sprzętu komputerowego (stacji komputerowych), środowiska dla testujących odpowiedzialny jest Wykonawca. 13. Wyniki testów winny być dokumentowane w arkuszach testowych wypełnianych przez testerów Zamawiającego. Arkusze testowe będą podstawą do przygotowania na zakończenie testów zbiorczego raportu z testów warunkującego odbiór jakościowy (akceptację) Systemu. 14. Szczegółowa procedura zgłaszania błędów podczas testów zostanie opracowana przez Zespół Projektowy Projektu Help Desk przy współudziale Wykonawcy Testy Systemu HERMES2 w obszarze infrastruktury technicznej. 1. Wykonawca zobowiązany jest do: przeprowadzenia testów sprawdzających współdziałanie dostarczanej platformy programowej z platformą sprzętowo-programową udostępnioną przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA. opracowania i dostarczenia do akceptacji TCK Izby Celnej w Łodzi scenariuszy testowych sprawdzających współdziałanie platformy programowej z platformą sprzętowo-programową. opracowania i dostarczenia do akceptacji TCK Izby Celnej w Łodzi szczegółowego harmonogramu testów sprawdzających współdziałanie platformy programowej z platformą sprzętowo-programową. przeprowadzenia wszystkich scenariuszy testowych opracowanych przez: o Wykonawcę i zaakceptowanych przez TCK Izby Celnej w Łodzi o projekt INFRA (TCK Izby Celnej w Łodzi i CPD MF), sprawdzających współdziałanie dostarczanej przez Wykonawcę platformy programowej z platformą sprzętowo-programową. usuwania wszystkich błędów po stronie platformy programowej, wykrytych podczas prowadzenia testów sprawdzających współdziałanie platformy programowej z platformą sprzętowo-programową. Wykonawca ma obowiązek diagnozować problemy, związane z Systemem HERMES2, występujące poza dostarczaną przez niego platformą programową - w ramach umowy z Zamawiającym wyniki swojej diagnozy Wykonawca musi zamieścić w raporcie z testów. 2. Kierownik Systemu HERMES2 Zamawiającego każdorazowo określi skład zespołu testowego przed przystąpieniem do kolejnego cyklu testowego. W skład zespołu testowego będą mogli wchodzić przedstawiciele zespołów: 25

26 Specyfikacja usług wdrożeniowych MCK Systemu HERMES2, Wykonawcy, TCK Izby Celnej w Łodzi, CPD MF, Zewnętrznego dostawcy infrastrukturalnego (wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA - odpowiedzialnego za dostarczenie platformy sprzętowo-programowej dedykowanej dla Systemu HERMES2 oraz dostawę i konfigurację systemów infrastrukturalnych), wsparcia zewnętrznego. 3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć odpowiednio liczny i kompetentny zespół testowy i oddelegować go do wykonywania wszystkich zaplanowanych cykli testowych, sprawdzających współdziałanie platformy programowej z platformą sprzętowoprogramową. 4. Odbiór dostarczanej platformy programowej następuje po zrealizowaniu wszystkich scenariuszy testowych z wynikiem pozytywnym. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia do akceptacji Zamawiającemu Planu Testów Systemu HERMES2 zgodnego z załącznikiem nr 4 Szablon Planu Testów Systemu. 6. Plan Testów Systemu jest dostarczany na minimum 30 dni przed przystąpieniem do pierwszych testów systemu. 7. Wykonawca przygotowuje scenariusze testowe i przypadki testowe przy udziale Zamawiającego. Opracowane scenariusze testowe i przypadki testowe Wykonawca dostarcza do akceptacji Zamawiającemu. Wzór Scenariusza testowego, na podstawie którego opracowywane są przypadki testowe musi być zgodny z załącznikiem do Planu Testów. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania testów systemowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w prowadzonych testach jak również prawo włączania do tych testów własnych scenariuszy testowych oraz prowadzenia testów otwartych. Wykonawca realizuje testy wg scenariuszy testowych przygotowanych przez siebie, jak również przez Zamawiającego. Wynikiem testów systemowych jest Raport z testów systemowych, który będzie dostarczany Zamawiającemu po każdej iteracji testów, jeśli Zamawiający zgłosi taką potrzebę. 26

27 Specyfikacja usług wdrożeniowych 9. Testy akceptacyjne systemu będą wykonywane przez Zamawiającego w środowisku testowym Zamawiającego. Wykonawca przygotuje środowisko testowe Zamawiającego oraz dane testowe, które załaduje do systemu. Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla członków Zespołu Testowego z zakresu obsługi testowanej wersji systemu. Wykonawca ma obowiązek wspierać Zamawiającego w przeprowadzaniu testów akceptacyjnych. 10. Miejsce prowadzenia testów akceptacyjnych określa Zamawiający. Zamawiający dopuszcza prowadzenie testów akceptacyjnych przy wsparciu Wykonawcy: poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do infrastruktury technicznej dedykowanej dla Systemu HERMES2 jedynie z lokalizacji MCK Systemu HERMES2, TCK w Łodzi, lokalnie na terenie CPD MF w Radomiu Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania testów otwartych zgodnych z zakresem Umowy, poza uzgodnionymi scenariuszami testowymi. 12. Każda dostawa nowej wersji systemu / poprawki systemu wymaga przeprowadzenia niezbędnych testów, zgodnych z Planem Testów Systemu. 13. W przypadkach spornej oceny wyników testów decydujący głos ma Kierownik Projektu Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Rejestr problemów testowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Planie Testów Systemu i udostępniać go do wglądu Zamawiającemu na każde żądanie. Rejestr musi zawierać wszystkie zgłoszone problemy testowe i historię ich obsługi. 15. Procedury dostawy, akceptacji i odbioru systemu reguluje dokument Procedury dostawy, akceptacji i odbioru produktów, który stanowi załącznik nr 15 do IPU Rozbudowa Pilota Systemu HERMES2 Prace nad rozbudową Pilota Systemu HERMES2 będą obejmowały następujące prace: Rozbudowa obecnie użytkowanego Pilota Systemu HERMES2 zgodnie wymaganiami określonymi w Specyfikacji Systemu HERMES2 będącej załącznikiem nr 1 do OPZ; Usunięcie błędów zarejestrowanych w trakcie eksploatacji Pilota Systemu. 27

28 Specyfikacja usług wdrożeniowych Zintegrowanie systemu HERMES2 z systemem Rozliczenia Czasu Pracy RCP użytkowanym w IC we Wrocławiu oraz jego przystosowanie do integracji z RCP w pozostałych jednostkach organizacyjnych. Uzupełnienie i migracja danych w celu stworzenia bilansu otwarcia w IC we Wrocławiu (kadry, płace). Uruchomienie równoległej eksploatacji Systemu HERMES2 w IC we Wrocławiu (kadry płace). Zamawiający zakłada równoległą eksploatację systemu z obecnie użytkowanym systemem kadrowo-płacowym do końca 2015 r. i przejście na eksploatację systemu jako wiodącego od stycznia Nagroda roczna za 2015 r. zostanie wyliczona w obecnie użytkowanych systemach i wprowadzona do Systemu HERMES2 w celu jej wypłaty Migracja danych i utworzenie bilansu otwarcia W zakresie wdrożenia Systemu HERMES2 przewidziana jest migracja danych polegająca na uzupełnieniu danych kartoteki kadrowej Pilota Systemu HERMES2, jej korekty oraz przygotowaniu niezbędnych danych kadrowych i płacowych w celu uruchomienia eksploatacji równoległej systemu HERMES2 w zakresie prowadzenia pełnej kartoteki kadrowej (moduł kadry i zarządzania organizacją) i przygotowanie do jego eksploatacji jako wiodącego systemu kadrowo-płacowego w 2016 r. W chwili obecnej w bazie danych systemu znajdują się następujące dane: Dotyczące struktury organizacyjnej, etatowej, osobowej; Podstawowych danych osobowych w zakresie: o Identyfikator pracownika nadany przez Pilota Systemu HERMES2 o Imię pracownika o Nazwisko panieńskie o Nazwisko pracownika o Nr PESEL pracownika o Kod pocztowy o Miejscowość o Ulica o Numer budynku 28

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr... z dnia... 20... r. SYSTEM HERMES2 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści SPIS TREŚCI 1. Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń...4 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie, realizację, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2

Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie, realizację, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie, realizację, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2

Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu. Projekt ZEFIR 2 Załącznik nr 19 do Umowy nr... z dnia... Plan Testów Systemu Projekt ZEFIR 2 1 Metryka dokumentu Nazwa projektu Właściciel projektu Izba Celna Wykonawca* Produkt Autorzy Plik_wersja

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ 35-ILGW-253-150/2012 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków tel.: +48 12 62 90 194 fax.: +48 12 62 90 189 e- mail: projekt.osoz2@kra.mofnet.gov.pl www.e-clo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

Nazwa Projektu. Plan testów. Wersja N.NN

Nazwa Projektu. Plan testów. Wersja N.NN Nazwa Projektu Plan testów Wersja N.NN Projekt realizowany jest w ramach Programu e-cło współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 17 maja 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP-.../2016

UMOWA nr ZP-.../2016 Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA nr ZP-.../2016 zawarta w dniu.2016 r. we Wrocławiu pomiędzy: Izbą Celną we Wrocławiu, ul. Hercena 11, 50-950 Wrocław, NIP 896 000 68 91, reprezentowaną przez: Dyrektora Izby

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ Załącznik nr 1 do OPZ Procedura usuwania wad w oprogramowaniu 1. Na potrzeby niniejszego załącznika Strony ustalają następujące definicje: Kategoryzacja Wad, Kategoria Wady Administrator Systemu Kategoryzacja

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), zawierający wymagania Zamawiającego do Umowy na świadczenie usług serwisowych systemu zapewniającego, przy wykorzystaniu interfejsu

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Procedury dostawy, akceptacji i odbioru produktów

Procedury dostawy, akceptacji i odbioru produktów Załącznik nr 17 do Umowy nr... z dnia... Procedury dostawy, akceptacji i odbioru produktów I. Definicje Pojęcie Akceptacja Akceptacja z uwagami Awaria Baza Wiedzy Błąd Błąd regresji Błąd Blokujący Określenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron

Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ PROCEDURA TESTOWANIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 5 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa dnia 25 lutego 2013 r. Szanowni Państwo,, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę analizy przedwdrożeniowej i wdrożenia dla aplikacji

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ PROCEDURY ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zasady ogólne 1. Wykonawca zgłaszając gotowość do odbioru Produktu, ma obowiązek załączyć kompletną Dokumentację, w tym (jeśli dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900

PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:92900-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi wdrażania oprogramowania 2013/S 057-092900 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji dla Polskiej Agencji Żeglugi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.gorlice.pl Gorlice: Dostawa serwera, dostawa, konfiguracja i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Ostrów Wielkopolski, dnia 12.08.2011 Nr Sprawy/01/08/SIÓDEMKA/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów.

UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy UMOWA Nr.../ Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu służącego do zarządzania pracą stanowisk i obsługą klientów. Stosownie do art. 139 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ldz. 4462/DZP/2013 Olsztyn, dnia 10.09.2013 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1 DEFINICJE

Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1 DEFINICJE Regulamin korzystania z systemu SEKAP 1. Lider Województwo Śląskie; 1 DEFINICJE 2. Partner podmiot działający na obszarze województwa śląskiego korzystający z systemu SEKAP na podstawie zawartej umowy,

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ) dotyczący postępowania na zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem pomiędzy systemem ZSRK,

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964

Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140964-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 081-140964 Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia dla Systemu Help Desk Programu e-cło

Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia dla Systemu Help Desk Programu e-cło Załącznik 1: Opis Przedmiotu Zamówienia dla Systemu Help Desk Programu e-cło Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej.

Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej. Zabrze, 1 czerwca 2015 r. Szanowni Państwo, Pragniemy przedstawić ofertę na świadczenie usług dla Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej. SEPI umożliwia między innymi: a) składanie wniosków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne?

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne? Strona 1 Or.V.271.29.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 11.09.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 157-273788 z dnia 14.08.2013)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 6 do siwz. UMOWA (projekt) Załącznik Nr 6 do siwz UMOWA (projekt) zawarta w dniu... r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Parczewie 21-200, ul. Kościelna 136, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800

Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Zakres prac implementacja VPLEX i ViPR dla środowiska macierzy VNX 5800 Autor: RWE GBS Polska Wersja: 1.0 Status: opublikowany Copyright RWE GBS. Any use or form of reproduction, in whole or part, of any

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy nr [ ] z dnia [ ] Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji Poczty Polskiej S.A. 1.1 1.1.1 Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, w niniejszej Umowie i OPZ poniższe zwroty pisane wielką literą mają następujące znaczenie, niezależnie od tego, czy zostały użyte w liczbie pojedynczej,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PWPW S.A. Strona 1 z 5 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wdrożenie centralnego systemu Call Center w zakresie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 5. UMOWA Nr...

ZAŁĄCZNIK Nr 5. UMOWA Nr... ZAŁĄCZNIK Nr 5 UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Nowym Wiśniczu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo