Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S"

Transkrypt

1 Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG /09-01

2 Założenia i Cel Realizacji Projektu MCA Zapewnienie SC RP sprawnej, wydajnej i bezpiecznej wymiany komunikatów w w domenach wewnętrznej, zewnętrznej i międzynarodowej oraz dostarczenie standardów w oraz wytycznych do budowy spójnego środowiska SISC zgodnie z architekturą SOA

3 Produkt Główny G Projektu MCA Skalowalne mechanizmy komunikacji dla SISC integrujące systemy budowane w ramach Programu e-cło stanowiące bezpieczne sprzęgni gnięcie z domeną: wewnętrzn trzną, zewnętrzn trzną i międzynarodow dzynarodową

4 Lista Podproduktów Projektu MCA Poniżej lista 6 podproduktów Projekt MCA po Planie Naprawczym repozytorium listy usług i powiązań pomiędzy dostawcami a konsumentami (PODPRODUKT A ) standardy komunikacji (PODPRODUKT B ) budowa narzędzia do monitorowania stanu usług ug (PODPRODUKT( C ) oraz zapewnienie komunikacji z domeną wspólnotow lnotową z zastosowaniem mechanizmu uruchomionego w EMCS (PODPRODUKT( D ) wdrożenie wydzielonego mechanizmu kolejek dla wybranych systemów (PODPRODUKT E )* przygotowanie projektu organizacji Merytorycznego Centrum Kompetencyjnego do zarządzania Systemem MCA (PODPRODUKT F )

5 Ramowy Harmonogram Realizacji Projektu MCA Po Planie Naprawczym" zgodnie z zatwierdzonym przez RT dokumentem DIP_MCA harmonogram ramowy projektu prezentuje się następuj pująco: PODPRODUKT A PODPRODUKT B DIP Testowanie Pilota PODPRODUKT C PODPRODUKT D OPZ, Projekt Umowy Zatwierdzenie (OPZ i Projektu Umowy ) Powołanie Komisji Przetargowej Opracowanie Dokumentacji Przetargowej Postępowanie Umowa Projekt Techniczny Wdrożenie PODPRODUKT F * Zakończenie Projektu

6 Zamówienie Publiczne Przetarg nieograniczony powyżej euro na Zaprojektowanie, realizację,, dostawę,, wdrożenie i utrzymanie Systemu MCA w ramach Projektu Program e-cło Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami)

7 Nazwa i Adres Zamawiającego Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Reprezentowany przez: Dyrektora Izby Celnej w Kielcach ul. Wesoła a 56, Kielce Dane teleadresowe tel fax

8 Przedmiot Zamówienia Zaprojektowanie, zbudowanie, uruchomienie, testowanie, wdrożenie oraz zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu MCA na infrastrukturze technicznej składającej się z: Platformy Programowej, która zostanie dostarczona przez Wykonawcę oraz z Platformy Sprzętowo-Programowej udostępnionej przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę Projektu Infrastruktury Technicznej (PIT) Zbudowany przez Wykonawcę System MCA musi umożliwiać przyłączanie kolejnych systemów Służby Celnej wymagających funkcjonalności komunikacji z siecią CCN/CSI oraz usług translacji XML-EDIFACT EDIFACT-XML System MCA będzie musiał w ramach Systemu Informacyjnego Służby Celnej współpracować z następującymi systemami: NCTS2, ISZTAR4, OSOZ2, AIS, AES, PDR PL, SZPROT, PKI, TestReg

9 Model Logiczny Środowiska Produkcyjnego/Testowego

10 Koncepcja docelowej architektury Systemu MCA

11 Formuła a Realizacji Zamówienia Numer zamówienia: ILGW ILGW /2012 Rodzaj zamówienia: usługi Kody CPV Usługi opracowania oprogramowania informatycznego Usługi wdrożenia oprogramowania Usługi szkoleniowe Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów Zakup jest finansowany z Programu e-cło dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

12 Informacje uzupełniaj niające 1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3.Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej. 4.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 6.Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 7.Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

13 Perspektywa Realizacji Zamówienia w Czasie ) 10 dni roboczych grudzień ? Podpisanie umowy z wykonawcą etap eksploatacji Systemu MCA realizacja umowy z wykonawcą w czasie ok. 9 miesięcy od podpisania umowy!!!? czas Wstępne Ogłoszenie Informacyjne ogłoszenie przetargu koniec Programu e-cło 1) Wstępne Ogłoszenie Informacyjne zostało o opublikowane w TED w dniu

14 Zakres Zamówienia (Podstawowe Produkty) 1. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Planu Realizacji Umowy 2. Opracowanie i przekazanie Planu Zarządzania Wymaganiami 3. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Projektu Infrastruktury Technicznej Systemu MCA 4. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Specyfikacji Wymagań Systemu MCA 5. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Specyfikacji XML komunikatów technicznych generowanych przez System MCA do systemów SISC oraz sieci CCN/CSI 6. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Planu Wdrożenia Systemu MCA 7. Opracowanie i przekazanie Planu Zarządzania Konfiguracją Oprogramowania 8. Przeprowadzenie szkoleń certyfikowanych i niecertyfikowanych dla administratorów Systemu.

15 Zakres Zamówienia (Podstawowe Produkty) c.d. 9. Zbudowanie, uruchomienie, testowanie, wdrożenie i zagwarantowanie prawidłowego funkcjonowania w środowisku testowym i produkcyjnym platformy programowej Systemu MCA, stanowiącej dopełnienie do udostępnionej przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA platformy sprzętowo-programowej. 10. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Procedur zarządzania klientami Systemu MCA 11. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej Systemu 12. Wdrożenie produkcyjne Systemu MCA 13. Przekazanie kodów źródłowych oprogramowania dedykowanego dla Systemu MCA 14. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Produktów opracowanych i wytworzonych w wyniku realizacji umowy, na polach eksploatacji w niej określonych.

16 Nazwa zadania Planowany Harmonogram Realizacji Umowy Liczba dni liczonych od dnia zawarcia umowy Plan Realizacji Umowy 15 Plan Zarządzania Wymaganiami 30 Projekt Infrastruktury Technicznej Systemu MCA 30 Specyfikacja Wymagań Systemu Informatycznego 60 Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Specyfikacji XML komunikatów technicznych generowanych przez System MCA do systemów SISC oraz CCN/CSI 60 liczba dni liczonych od dnia dostawy Platformy Programowej Instalacja, konfiguracja Platformy Programowej na udostępnionej przez Zamawiającego Platformie Sprzętowo-Programowej oraz uruchomienie Systemu MCA w środowisku produkcyjnym testowym Testy Systemu MCA wraz z Raportem z Testów potwierdzających spełnienie kryteriów jakości. Wdrożenie Systemu MCA 80 Odbiór jakościowy wdrożenia Systemu MCA ze statusem AKCEPTACJA Plan Wdrożenia Systemu MCA 90 Plan Zarządzania Konfiguracją Oprogramowania 120 Dostawa Platformy Programowej wraz z Raportem z Testów Systemów Wykonawcy, potwierdzających spełnienie kryteriów jakości Systemu MCA 130 Procedury Zarządzania Klientami Systemu MCA 140 Dostawa pierwszej wersji kompletu Dokumentacji Powykonawczej 150 Max skala platformy sprzętowo towo-programowej Systemu MCA, która zostanie udostępniona przez Zamawiającego: vcpu [ilość] x RAM [GB] xx Przestrzeń [GB] xxx VCPU maks. ilość wirtualnych procesorów, wszystkich bloków aplikacyjnych, bazodanowych i systemów operacyjnych platformy sprzętowo-programowej Systemu MCA, RAM maks. wielkość pamięci RAM, wszystkich bloków aplikacyjnych, bazodanowych i systemów operacyjnych platformy sprzętowo-programowej Systemu MCA, Przestrzeń maks. wielkość przestrzeni dyskowej, wszystkich bloków aplikacyjnych, bazodanowych i systemów operacyjnych Platformy sprzętowo-programowej Systemu MCA. Wielkość przestrzeni dyskowej została określona dla 3-letniego okresu działania Systemu MCA.

17 Dziękuj kuję za uwagę

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie.

Atrybutach Standardowych rozumie się elementy charakteryzujące, opisujące i wartościujące obiekty lub ich cechy w Systemie. Załącznik 11 do SIWZ słownik wyrażeo i terminów SIWZ Ilekrod w SIWZ mowa o: Asyście rozumie się wszelkie działania Wykonawcy, które mają na celu wsparcie Użytkowników w zakresie obsługi Systemu na etapie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę platformy sprzętowo-programowej pod system ERP na rzecz NITROERG S.A. w lokalizacji Krupski Młyn Nr postępowania: 40/PIW/2013 Zamówienie nie podlega

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526 27 48 966 Adres do korespondencji: PSE S.A. Departament

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r.

BZP3/2/2013 Bydgoszcz, 01.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/EKSPERT/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ numer sprawy: 19/SISP-2/PN/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa platformy komunikacyjnej dla systemu wideokonferencji w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/01/LEOS/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo