Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr... z dnia r. SYSTEM HERMES2 Opis przedmiotu zamówienia

2 Spis treści SPIS TREŚCI 1. Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja Systemu HERMES Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych Usługi wdrożeniowe Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu HERMES Projekt infrastruktury technicznej Platforma sprzętowo-programowa Testy Systemu Testy Systemu HERMES2 w obszarze infrastruktury technicznej Pilot Systemu HERMES Migracja danych Wytyczne dotyczące ogólnopolskiego wdrożenia Systemu HERMES Odbiór Systemu HERMES Zarządzanie realizacją Systemu HERMES Specyfikacja usług szkoleniowych Ogólne wymagania dotyczące organizacji szkoleń w ramach wdrożenia Systemu HERMES Odbiór szkoleń Specyfikacja zakresu dokumentacji, którą będzie zobowiązany dostarczyć Wykonawca Systemu HERMES Dokumentacja zarządcza Dokumentacja techniczna projektowa Dokumentacja powykonawcza systemu Dokumentacja powykonawcza infrastruktury technicznej Dokumentacja eksploatacyjna Wymagania dotyczące całości dokumentacji Dokumentacja referencyjna Techniczna Architektura referencyjna Szablon projektu infrastruktury technicznej Systemu HERMES Szablon dokumentacji powykonawczej infrastruktury technicznej Dostawa, testy, akceptacja i odbiór Systemu HERMES Dokumenty przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy Procedura odbioru Spis Załączników

3 Spis Tabel SPIS TABEL Tabela 1. Ramowy Harmonogram realizacji Umowy Tabela 2. Wytyczne roll-out u dla Systemu HERMES

4 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń 1. SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ Terminy lub zwroty, użyte w niniejszej Umowie, posiadają następujące znaczenie: Jeżeli w niniejszym dokumencie w zakresie wymogów względem Wykonawcy użyto sformułowania musi należy przez to rozumieć bezwzględny nakaz realizacji takiego wymogu. Jeżeli w niniejszym dokumencie w zakresie wymogów względem Wykonawcy użyto sformułowania powinien, należy przez to rozumieć wymóg obowiązkowy, chyba że istnieją względy przemawiające za odstąpieniem od realizacji wymogu. Decyzja o odstąpieniu w całości lub w części od danego wymogu należy do Zamawiającego. Skrót/ Termin Akceptacja Akceptacja z uwagami Objaśnienie Odbiór jakościowy produktu ocena dostawy pod względem merytorycznym przeprowadzona przez specjalistów z dziedziny, dla której wykonywany jest produkt. Stwierdzenie zgodności z kryteriami akceptacji produktu. Podpisanie Protokołu Akceptacji Produktu. Dostarczony produkt nie spełnia wszystkich uzgodnionych z Zamawiającym kryteriów jakości. Akceptacja z uwagami stanowi warunkowe przyjęcie produktu przy deklaracji Wykonawcy wykonania poprawek w ustalonym terminie. Termin dostawy uważa się za dotrzymany. Awaria Back Office Baza Wiedzy Bilans otwarcia (BO) Błąd Problem uniemożliwiający działanie Systemu HERMES2 Sfera działalności przedsiębiorstwa lub instytucji bez bezpośredniego kontaktu z klientami, np. produkcja, księgowość, kadry, magazyny. Jeden z modułów narzędzia klasy SD, który wykorzystywany jest przez operatorów Service Desk do rozwiązywania wpływających incydentów. Zawiera zaakceptowane rozwiązania oraz obejścia powtarzających się incydentów. Aktualne na ustalony dzień (dzień bilansu otwarcia) dane obejmujące wszystkie obszary Systemu/Pilota Systemu, umożliwiające uruchomienie i prawidłowe działanie Systemu/Pilota Systemu. Skategoryzowany Incydent lub Problem o określonym priorytecie, który ze względu na ograniczenia w poprawnym działaniu Systemu HERMES2 określany jest jako: Awaria Błąd Blokujący Błąd Poważny Błąd Średni Błąd Drobny 4

5 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Termin Błąd Blokujący Błąd Poważny Błąd Średni Błąd Drobny Oprogramowanie COTS DIP Dni robocze Help Desk HERMES2 I linia wsparcia II linia wsparcia III linia wsparcia Objaśnienie Problem w oprogramowaniu Systemu HERMES2, który uniemożliwia w ogóle wykonanie funkcjonalności programu, lub niedziałająca funkcjonalność Systemu HERMES2 powodująca niemożność wykonywania przez Zamawiającego i jednostki przezeń nadzorowane obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego i UE za pośrednictwem Systemu HERMES2 oraz innych działań wspierających wykonywanie tych obowiązków. Problem polegający na wystąpieniu błędu replikacji danych, komunikacji między usługami lub innego rozwiązania technicznego zaimplementowanego w Systemie, który powoduje utratę spójności danych w Systemie HERMES2. Problem w oprogramowaniu Systemu HERMES2 uniemożliwiający w sposób bezpośredni wykonanie funkcji programu, wymuszający na użytkownikach/administratorach Systemu HERMES2 jakąkolwiek zmianę, niezgodną z dokumentacją lub sposobem korzystania z Systemu HERMES2. Problem w oprogramowaniu Systemu HERMES2, który nie stanowi zagrożenia wykonania funkcji programu, ale utrudnia wykonanie pojedynczych operacji w Systemie, bądź powoduje konieczność wykonania dodatkowych czynności w celu wykonania funkcjonalności programu, lub problem nieprawidłowego wyświetlania danych. Problem w oprogramowaniu Systemu HERMES2, który nie stanowi zagrożenia wykonania funkcji programu, istnieje jego obejście poprzez skorzystanie z innych funkcji, ale utrudnia to jej wykonanie i wpływa negatywnie na komfort pracy użytkownika, związany z interfejsem użytkownika, kolejnością wykonania operacji, rozmiarem, kolorem ekranu i czcionki, a także inne problemy nie powodujące powstawania wyników o cechach niezgodnych z opisanymi w instrukcji użytkownika. Commercial off-the-shelf, gotowe oprogramowanie funkcjonujące na rynku ( z półki ), wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy. Dokument Inicjujący Projekt. Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Projekt Programu e-cło wdrożenia jednolitej platformy udzielania informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów dla użytkowników Systemu. System Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2. Zespół Help Desku przyjmujący zgłoszenia, zajmujący się rejestracją zgłoszenia (Incydentu), klasyfikacją, wstępnym ustaleniem priorytetu, wstępną diagnozą i eskalacją (gdy konieczna) do II linii wsparcia. Zespół Help Desku przyjmujący zgłoszenia po I linii wsparcia. Każdy z systemów objętych systemem Help Desk posiada własny zespół II linii wsparcia. II linia wsparcia diagnozuje zgłoszenia oraz eskaluje (gdy konieczna) do III linii wsparcia. III linia wsparcia diagnozuje zgłoszenia oraz wprowadza zmiany w systemie gdy jest to konieczne. W przypadku systemu Help Desk zazwyczaj będzie to Wykonawca systemu bądź inny podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla Systemu. 5

6 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Termin IC Incydent Infrastruktura techniczna INFRA IPU Jednostka lub jednostka organizacyjna Komponent Mechanizmy HA Merytoryczne Centrum Kompetencyjne (MCK) Metodyka szkoleń train the trainers Narzędzie klasy SD Odbiór ilościowy Odbiór jakościowy Odbiór / Odbiór formalny Objaśnienie Izba Celna wraz z podległymi urzędami i oddziałami celnymi. Każde zdarzenie, które nie jest częścią standardowego działania Systemu. Infrastruktura techniczna Systemu HERMES2 składa się z platformy programowej, która zostanie dostarczona przez Wykonawcę oraz z platformy sprzętowo-programowej udostępnionej przez Izbę Celną w Łodzi w ramach projektu INFRA na podstawie projektu infrastruktury technicznej Systemu HERMES2 - przygotowanego przez Wykonawcę. Projekt Programu e-cło przewidujący przygotowanie i standaryzację infrastruktury dla Programu e-cło, tj. modernizację serwerowni Centrum Krajowego NCTS w tym: dostawę i instalację platformy technologicznoprodukcyjnej do Centrum Przetwarzania Danych Służby Celnej CPD I, rozbudowę platformy technologiczno-produkcyjnej do zwiększenia wydajności transakcyjnej, włączenie CCN/CSI do infrastruktury CPD I oraz dostawę platformy produkcyjnej CPD II i dalsza rozbudowa platformy produkcyjnej CPD I z funkcjami Load Balancing i Disaster Recovery. Istotne Postanowienia Umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ Jednostki organizacyjne wymienione rozdziale 2 w pkt Ad tj. wszystkie Izby Celne i Departamenty Służby Celnej Ministerstwa Finansów. Część systemu informatycznego, wyróżniona logicznie ze względu na realizację określonych funkcji biznesowych. Oprogramowanie realizujące funkcjonalności klastrów niezawodnościowych oraz wydajnościowych. Zespół Projektowy/komórka organizacyjna Służby Celnej zarządzająca usługami/systemami informatycznymi Systemu Informacyjnego Służby Celnej w zakresie funkcjonalnym (merytorycznym), technicznym (administracja informatyczną platformą programową). MCK Systemu HERMES2 - Zespół Projektowy Zamawiającego projektu HERMES2. Formuła szkolenia stosowana w przypadku dużej liczby użytkowników końcowych systemu, polegająca na przeszkoleniu trzonu osób przyszłych trenerów (użytkowników kluczowych), które stają się trenerami dla kolejnych grup użytkowników z możliwością powielania schematu, gdzie kolejne przeszkolone grupy stają się trenerami. Narzędzie klasy Service Desk jest to System teleinformatyczny dostarczony w ramach projektu Help Desk, działający zgodnie z ITIL v.3.0, obsługujący procesy biznesowe: Help Desk, Zarządzania Incydentem, Zarządzania Problemem, Zarządzania Usługami/wnioskami,zarządzania Bazą Wiedzy. System jest dostępny dla użytkowników 24/7/365 Odbiór wstępny dostawy produktu. Stwierdzenie, czy dostawa zawiera wszystkie wymagane elementy. Podpisanie Protokołu Dostawy Produktu. Odbiór jakościowy (merytoryczny) polega na zweryfikowaniu, czy produkt spełnia wymagania jakościowe. Podpisanie Protokołu Akceptacji Produktu. Odbiór ostateczny produktu. Potwierdzenie przez osobę upoważnioną, że wykonawca spełnił wymagania stawiane przed nim w umowie dla tego produktu. Podpisanie Protokołu Odbioru Produktu bez zastrzeżeń. 6

7 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Termin Oferta PJP Portal HR Problem Produkty Projekt Projekt infrastruktury technicznej Systemu HERMES2 Przypadek testowy Roll out Scenariusz testowy SIWZ System lub System HERMES2 System HR, System HRM/HCM Techniczne Centrum Kompetencyjne (TCK) Testy systemowe (TI) Objaśnienie Oferta Wykonawcy w postępowaniu publicznym przeprowadzonym i rozstrzygniętym na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Plan Jakości Projektu Część systemu HERMES2 obejmująca portal samoobsługi pracowniczej i kierowniczej z platformą rozwoju aplikacji, zintegrowany z Systemem HR. Nieznana przyczyna jednego lub wielu Incydentów. Elementy Projektu określone Umową z Wykonawcą, obejmujące wszystkie dostawy i usługi zrealizowane w ramach Umowy. Projekt System Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2. Projekt Programu e-cło. Przygotowany przez Wykonawcę Projekt obejmujący wszystkie elementy infrastruktury technicznej Systemu HERMES2. Zbiór danych wejściowych, warunków początkowych oraz oczekiwanych wyników, utworzony, aby wykonać określony scenariusz testowy w systemie albo, aby zweryfikować zgodność z określonym wymaganiem. Rozszerzenie zakresu terytorialno-organizacyjnego, który obejmuje system. Sekwencyjny opis zadań, operacji, funkcji, jakie należy wykonać, aby obsłużyć procesy użytkownika przy pomocy systemu. Może opisywać pojedyncze funkcje lub kompleksowe procesy systemu. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Ilekroć mowa o Systemie lub o Systemie HERMES2 dotyczy to Systemu Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2, obejmującego System HR i Portal HR. Moduły zintegrowanego systemu zarządzania wraz z platformą rozwoju aplikacji w obszarach: 1. Kadr i zarządzania strukturą organizacji. 2. Płac (w tym obsługę budżetu zadaniowego). 3. Zarządzania szkoleniami i rozwojem kompetencji pracowniczych. 4. Raportowania i analiz. Komórka organizacyjna Służby Celnej zarządzająca infrastrukturą i systemami infrastrukturalnymi na rzecz usług/systemów informatycznych Systemu Informacyjnego Służby Celnej. Testy organizowane i przygotowywane przez Wykonawcę obejmujące testy całego systemu, w tym: testy komponentów oprogramowania (modułów) z udziałem użytkownika końcowego. Wykonanie testów systemowych ma zapewnić użytkownikom końcowym możliwość oceny funkcjonalności przygotowanego oprogramowania, wykrycia błędów w oprogramowaniu na wczesnym etapie i zgłoszenia uwag, zmian i uzupełnień do założonej funkcjonalności. 7

8 Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń Skrót/ Termin Testy akceptacyjne (TA) Test poinstalacyjny Testy utrzymania i rozwoju Użytkownik Użytkownik kluczowy Zespół Wsparcia Zgłoszenie Zmiana Objaśnienie Przygotowane i przeprowadzone przez Zamawiającego testy wytworzonego systemu informatycznego. Wykonanie testów akceptacyjnych ma potwierdzić, że system jest przygotowany do pracy, spełnia założone kryteria jakości, w tym jego funkcjonalność jest zgodna z wymaganiami użytkowników, dokumentacją i nie zawiera błędów uniemożliwiających jego użycie. Test stwierdzający, że instalacja jest kompletna i System uruchamia się poprawnie. Testy realizowane po uruchomieniu produkcyjnym systemu w okresie utrzymania i rozwoju systemu. Testy te zawierają między innymi testy regresywne. Użytkownik Systemu HERMES2 Użytkownik wiodący w obszarze wybranego modułu lub obszaru Systemu (kadry, płace, szkolenia i rozwój). Użytkownicy Ci zostaną przeszkoleni w pierwszej kolejności i pełnić będą wiodące role we wdrożeniu Systemu oraz prowadzić szkolenia dla pozostałych użytkowników w poszczególnych jednostkach organizacyjnych. Zespół osób świadczących usługi wsparcia, obejmujące I oraz II linię wsparcia. Problem lub Incydent, jaki został zgłoszony przez użytkownika do Help Desk (bez względu na kanał dostępu użytkownika) np.: telefonicznie, , faksem, pocztą tradycyjną. Zmiana zrealizowana w ramach usługi gwarancji lub rozwoju i wsparcia. 8

9 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie i wdrożenie Systemu Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2 w Służbie Celnej, zwanego dalej Systemem lub Systemem HERMES2. 2. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk systemu HERMES2 na infrastrukturze technicznej składającej się z platformy programowej, która zostanie dostarczona przez Wykonawcę oraz z platformy sprzętowoprogramowej, udostępnionej przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA na podstawie projektu infrastruktury technicznej systemu HERMES2 przygotowanego przez Wykonawcę. 3. System HERMES2 obejmuje: 3.1. Moduły zintegrowanego systemu zarządzania zwanego dalej Systemem HRM/HCM wraz z platformą rozwoju aplikacji w obszarach: Kadr i zarządzania strukturą organizacji Płac (w tym obsługę budżetu zadaniowego) Zarządzania szkoleniami i rozwojem kompetencji pracowniczych Raportowania i analiz Portal HR - portal samoobsługi pracowniczej i kierowniczej z platformą rozwoju aplikacji, zintegrowany z Systemem HRM/HCM. 4. Przedmiot Zamówienia obejmuje także zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie i wdrożenie Systemu obejmującego zintegrowane platformy: produkcyjną, testowoszkoleniową oraz deweloperską rozwoju aplikacji, wraz z przekazaniem kodu źródłowego wdrażanego Systemu w zakresie umożliwiającym jego samodzielną modyfikację i samodzielny rozwój przez Zamawiającego. 5. Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące elementy: 5.1. Dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych licencji do wdrożenia i użytkowania Systemu w zakresie, o którym mowa w ust 3 i Zaprojektowanie Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Wykonanie i wdrożenie Pilota Systemu w Izbie Celnej we Wrocławiu Ogólnopolskie wdrożenie Systemu w Służbie Celnej na platformie docelowej Zamawiającego Świadczenie usług gwarancyjnych i zapewnienie aktualizacji oprogramowania. 9

10 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia 5.6. Świadczenie Usług Rozwoju i Wsparcia Przeniesienie praw autorskich i majątkowych. Ad 5.1. Dostarczenie licencji bezterminowych dla 330 użytkowników oferowanego Systemu HRM/HCM do obsługi około funkcjonariuszy i pracowników oraz licencji oferowanego Portalu HR samoobsługi pracowniczej i kierowniczej dla użytkowników w strukturze wielozakładowej, w zakresie określonym szczegółowo w 8 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) w następujących jednostkach organizacyjnych/lokalizacjach: 1. Departamenty pionu Służby Celnej Ministerstwa Finansów Warszawa (bez naliczania płac). 2. Izba Celna w Białej Podlaskiej. 3. Izba Celna w Białymstoku. 4. Izba Celna w Gdyni. 5. Izba Celna w Katowicach. 6. Izba Celna w Kielcach. 7. Izba Celna w Krakowie. 8. Izba Celna w Łodzi. 9. Izba Celna w Olsztynie. 10. Izba Celna w Opolu. 11. Izba Celna w Poznaniu. 12. Izba Celna w Przemyślu. 13. Izba Celna w Rzepinie. 14. Izba Celna w Szczecinie. 15. Izba Celna w Toruniu. 16. Izba Celna w Warszawie. 17. Izba Celna we Wrocławiu. Użytkowanie i eksploatacja Systemu przez Zamawiającego poza okresem trwania umowy i gwarancji nie będzie związana z ponoszeniem przez Zamawiającego dalszych dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem licencji. Ad 5.2. Zaprojektowanie Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie opisanym w Specyfikacji Systemu HERMES2 obejmującym między innymi: a) specyfikę Służby Celnej, b) organizację i strukturę Służby Celnej, 10

11 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia c) integrację z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, systemami obsługi bankowej i systemem Płatnik oraz wsparcie obsługi Portalu sprawozdawczego GUS itp., d) integrację z Podsystemem Danych Referencyjnych, PKI i hurtownią danych oraz Help Desk Zamawiającego oraz innymi systemami w zakresie określonym w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami w tym Specyfikacją Systemu HERMES2. Ad Wykonanie i wdrożenie Pilota Systemu w Izbie Celnej we Wrocławiu obejmie między innymi następujące elementy: a) uzgodnienie i przygotowanie dokumentacji projektowej i specjalistycznej, b) wykonanie/dostosowanie Pilota Systemu do wymagań Zamawiającego, c) instalację Pilota Systemu na platformie testowo-wdrożeniowej Zamawiającego, d) przygotowanie środowiska testowo-szkoleniowego, rozwoju (deweloperskiego) i produkcyjnego na platformie testowo-wdrożeniowej Zamawiającego, e) przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia użytkowników kluczowych, administratorów i deweloperów określonych w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami w tym Specyfikacją Systemu HERMES2, f) przygotowanie i migrację danych z systemów używanych dotychczas w Izbie Celnej we Wrocławiu, g) przeprowadzenie testów akceptacyjnych, h) wsparcie w trakcie eksploatacji Pilota w IC we Wrocławiu, i) wprowadzenie ewentualnych poprawek i zmian do Pilota i dokumentacji w zakresie wynikającym z doświadczenia Pilota, j) uzgodnienie i przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej i eksploatacyjnej. Ad Ogólnopolskie wdrożenie Systemu w Służbie Celnej na platformie docelowej Zamawiającego obejmie między innymi: a) uzgodnienie i przygotowanie dokumentacji projektowej i specjalistycznej uwzględniającej doświadczenia Pilota, b) wykonanie/dostosowanie Systemu do pełnych wymagań Zamawiającego, c) przeniesienie i instalację i konfigurację Systemu wraz ze wszystkimi środowiskami na platformę docelową Zamawiającego, d) przygotowanie materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie szkolenia użytkowników kluczowych określonych w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami w tym Specyfikacją Systemu HERMES2, e) przygotowanie i migrację danych z dotychczas używanych systemów w pozostałych jednostkach, o których mowa w punkcie Ad.5.1, 11

12 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia f) rozszerzenie Systemu i jego wdrożenie w jednostkach wymienionych w punkcie Ad. 5.1, g) przeprowadzenie testów akceptacyjnych. i eksploatacji próbnej w jednostkach wymienionych w punkcie Ad. 5.1, h) wsparcie na oddane do eksploatacji w poszczególnych jednostkach organizacyjnych elementy Systemu do czasu zakończenia ogólnopolskiego wdrożenia Systemu, i) uzgodnienie i przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej i eksploatacyjnej. Ad Gwarancja na oddane do eksploatacji elementy Systemu do czasu zakończenia ogólnopolskiego wdrożenia Systemu w Służbie Celnej oraz udzielenie 48 miesięcznej gwarancji na System od daty zakończenia ogólnopolskiego wdrożenia Systemu w Służbie Celnej oraz gwarancji na zmiany wykonane na zlecenie Zamawiającego, w okresie 48 miesięcy od ich odbioru przez Zamawiającego. Gwarancja obejmuje w szczególności usuwanie błędów i wad Systemu oraz aktualizacje oprogramowania. Ad Rozwój i Wsparcie Systemu w okresie 48 miesięcy od daty odbioru Systemu przez Zamawiającego, obejmujący między innymi: a) zmianę funkcjonalności istniejącej lub realizacje nowej funkcjonalności na zlecenie Zamawiającego, b) wykonanie/dostosowanie dokumentacji Systemu do zmian, o których mowa w punkcie a), c) szkolenia uzupełniające użytkowników, administratorów i deweloperów, d) wsparcie i pomoc techniczną i deweloperską dla administratorów i deweloperów, e) wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów i incydentów użytkowników. Ad Przeniesienie praw autorskich i majątkowych do wszystkich produktów wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia zapewniające Zamawiającemu między innymi samodzielny rozwój Systemu, zmiany w dokumentacji i w materiałach szkoleniowych, w zakresie szczegółowo opisanym w 8 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ). 6. W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: 6.1. Wykonania i przekazania Zamawiającemu produktów opisanych Umową oraz załącznikami do Umowy Przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do produktów opisanych Umową oraz załącznikami do Umowy, zgodnie z warunkami opisanymi w 8 IPU Wykonania usług opisanych Umową oraz załącznikami do Umowy Przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych, licencji oraz pełnej dokumentacji technicznej składających się na System HERMES2. 12

13 Przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia 7. W ramach realizacji Usług Gwarancji, Rozwoju i Wsparcia Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do aktualizacji odpowiedniej dokumentacji, na zasadach, które określa Załącznik Nr 2 do IPU. 8. Architekturę Systemu, jego zakres organizacyjny oraz funkcjonalny, wymagania niefunkcjonalne opisuje Załącznik 1 Specyfikacja Systemu HERMES2. 9. Sposób przeprowadzenia wdrożenia, podział na główne etapy, zasady zarządzania projektem i jego realizacją zostały przedstawione w rozdziale 4. Plan ogólny zakłada wdrożenie Systemu HERMES2 w następujących etapach: a) Etap I Projekt techniczny i Pilot Systemu b) Etap II - Ogólnopolskie wdrożenie Systemu. c) Etap III Eksploatacja Systemu. 10. W skład Zamówienia wchodzi dostarczenie i skonfigurowanie środowiska produkcyjnego, testowo-szkoleniowego i rozwoju (deweloperskiego), wraz z przekazaniem kodu źródłowego wdrażanego Systemu w zakresie umożliwiającym jego samodzielną modyfikację i samodzielny rozwój przez Zamawiającego, na środowisku sprzętowym dostarczonym przez Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń dla Administratorów, Użytkowników Kluczowych oraz Użytkowników Systemu HERMES2. Użytkownicy zostaną przeszkoleni w formule train the trainers. 12. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług rozwojowych i wsparcia, polegających na rozwijaniu funkcjonalności i wsparciu użytkowników przez okres 48 miesięcy od daty odbioru końcowego Systemu HERMES2 bez zastrzeżeń, w zakresie maksimum 300 osobodni. 13. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług gwarancyjnych dla wszystkich prac zrealizowanych w ramach usług rozwoju i wsparcia Systemu, o których mowa w punkcie 5.6 przez okres 48 miesięcy od daty realizacji, potwierdzone Protokołem Odbioru bez zastrzeżeń. 14. Opracowanie i dostarczenie dokumentacji (zarządczej, technicznej, powykonawczej, eksploatacyjnej) - szczegółowy zakres poszczególnych dokumentów zostanie uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji produktów. Zastrzeżenie: Zamówienie nie obejmuje dostawy sprzętu komputerowego. 13

14 Specyfikacja Systemu HERMES2 3. SPECYFIKACJA SYSTEMU HERMES2 Specyfikacja Systemu HERMES2 została zamieszczona w Załączniku nr 1 do OPZ. 14

15 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych 4. SPECYFIKACJA USŁUG WDROŻENIOWYCH I ROZWOJOWYCH 4.1. Usługi wdrożeniowe Przedmiotem wdrożenia jest System HERMES2. Zakres usług wdrożeniowych obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie/dostosowanie Systemu HERMES2 według założeń Specyfikacji Systemu HERMES2 dostarczonej przez Zamawiającego oraz jego wdrożenie zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego (rozdz. 6.2 Dokumentacja techniczna projektowa ). 2. Migrację danych do Systemu HERMES2 na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę projektu migracji danych zatwierdzonego przez Zamawiającego. 3. Wdrożenie Pilota Systemu na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę planu pilota zatwierdzonego przez Zamawiającego. 4. Ogólnopolskie wdrożenie Pilota Systemu po jego akceptacji przez Zamawiającego. 5. Wykonanie Systemu obejmującego pełną funkcjonalność i ogólnopolskie wdrożenie. Zamawiający zakłada, że przedmiot zamówienia będzie realizowany w etapach/fazach zgodnie z ramowym harmonogramem realizacji Umowy (tabela 1). W pierwszym etapie (Etap I) System (Pilot) powinien posiadać funkcjonalności oznaczone wyrażeniem E1 w kolumnie Etap tabeli zamieszczonej w rozdziale 6.1 załącznika nr 1 Specyfikacja Systemu HERMES2 wraz drukami, wydrukami oraz raportami i sprawozdaniami dotyczącymi tych funkcjonalności, a także usługami w zakresie integracji z innymi systemami. Pilot Systemu powinien pozwolić zastąpić dotychczas używane w Izbach Celnych systemy kadrowe i płacowe. Tabela 1. Ramowy Harmonogram realizacji Umowy Nazwa etapu/fazy/zadania/produktu Termin realizacji umowy/zadania* Etap I Projekt techniczny i Pilot Systemu I Faza 1 - Projekt techniczny I.1 Opracowanie Planu Jakości Projektu 14 dni od daty zawarcia Umowy 15

16 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych Nazwa etapu/fazy/zadania/produktu I.2 Opracowanie projektu infrastruktury technicznej dla platformy pilotażowo - wdrożeniowej (dla Projektu INFRA) dla Pilota Systemu i poszczególnych faz wdrożenia w IC i Ministerstwie Finansów I.3 Opracowanie projektu infrastruktury technicznej Systemu (dla Projektu INFRA) I.4 Opracowanie Projektu Technicznego Systemu w tym Pilota Systemu I.5 Opracowanie Specyfikacji Wymagań Systemu (funkcjonalnych i niefunkcjonalnych) w tym Pilota Systemu. I.6 Opracowanie planu migracji i bilansu otwarcia Systemu w tym Pilota Systemu. I.7 Opracowanie planu i specyfikacji testów systemowych i akceptacyjnych Systemu i Pilota Systemu. Termin realizacji umowy/zadania* 30 dni od daty zawarcia Umowy 30 dni od daty zawarcia Umowy Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP I.8 Opracowanie planu szkolenia Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP I.9 Opracowane planu i szczegółowych zasad świadczenia usług gwarancji, rozwoju i wsparcia Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP I.10 Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP II Faza 2 Pilotaż Systemu II.1 Wykonanie Pilota Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP II.2 Instalacja Pilota Systemu na platformie pilotażowowdrożeniowej Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP 16

17 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych Nazwa etapu/fazy/zadania/produktu Termin realizacji umowy/zadania* II.3 Dostawa dokumentacji dla Pilota Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP II.4 Przeprowadzenie testów systemowych Pilota Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP II.5 Przeprowadzenie testów akceptacyjnych Pilota Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP II.6 Migracja danych i wdrożenie Pilota Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP II.7 Przeprowadzenie testów Pilota w środowisku produkcyjnym Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP II.7 Wnioski po Pilotażu i wprowadzenie zmian w Pilocie Systemu i dokumentacji Zakończenie Etapu I Etap II - Ogólnopolskie wdrożenie Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP 10 miesięcy od daty podpisania Umowy III Faza 3 Wdrożenie Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP III.1 Wykonanie Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP III.2 Dostawa dokumentacji dla Systemu Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP III.3 Przeprowadzenie testów systemowych Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP 17

18 Nazwa etapu/fazy/zadania/produktu Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych Termin realizacji umowy/zadania* III.4 Przeprowadzenie testów akceptacyjnych Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP III.5 Migracja danych i wdrożenie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Zgodnie z wytycznymi dla kolejnych IC i Ministerstwa Finansów III.7 Przeszkoleni administratorzy i użytkownicy Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP III.8 Wdrożony we wszystkich jednostkach organizacyjnych na docelowej platformie sprzętowo-programowej Zamawiającego (dostarczonej przez INFRA) System HERMES2. Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP III.9 Dokumentacja powykonawcza Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP III.10 Zbiór procedur, instrukcji, regulaminów Termin realizacji zadania zostanie uzgodniony w PJP Zakończenie Etapu II Etap III Eksploatacja Systemu. III.1 Faza 4 Eksploatacja w okresie gwarancji 48 miesięcy od daty odbioru końcowego Systemu III.2 Faza 5 Świadczenie Usług Rozwojowych i Wsparcia 48 miesięcy od daty odbioru końcowego Systemu *) dotrzymanie terminów realizacji umowy/zadania zgodne z zasadami określonymi w Załączniku nr 15 do IPU Procedury dostawy, akceptacji i odbioru produktów Przewidywane udostępnienie docelowej platformy sprzętowo-programowej przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA nastąpi w ciągu 12-tu miesięcy od daty odbioru bez uwag projektu infrastruktury technicznej systemu HERMES2 przez Zamawiającego. Do 18

19 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych tego czasu Zamawiający udostępni platformę pilotażowo-wdrożeniową opartą o serwery z procesorami x86. Udostępniane zasoby Zamawiający zdefiniował w Załączniku nr 5 Projekt Infrastruktury Technicznej platformy pilotażowo-wdrożeniowej Systemu HERMES2. Zamawiający wymaga, by instalacja Systemu HERMES2 nie naruszyła dotychczasowych gwarancji sprzętu i oprogramowania systemowego. 19

20 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu HERMES2 W ramach prac nad Projektem Systemu HERMES2 Wykonawca opracuje w szczególności: 1. Specyfikacje wymagań (funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych) na podstawie uzgodnionego na etapie realizacji umowy sposobu modelowania wymagań i przygotowane w ustalonym z Zamawiającym formacie; 2. Specyfikacje wymagań technicznych Systemu HERMES2 (dla Projektu INFRA), w których Wykonawca przedstawi m.in. minimalne wymagania dla platformy sprzętowej umożliwiające spełnienie wymogów poprawnego działania systemu na platformie pilotażowo-wdrożeniowej w oparciu o zasoby przedstawione w załączniku nr 5, wymagania techniczne dla środowiska produkcyjnego, rozwojowego (deweloperskie) i testowo-szkoleniowe; 3. Specyfikacje wymagań technicznych Systemu HERMES2 (dla Projektu INFRA), w których Wykonawca przedstawi m.in. minimalne wymagania dla platformy sprzętowej umożliwiające spełnienie wymogów poprawnego działania systemu, wymagania techniczne dla środowiska produkcyjnego, rozwojowego (deweloperskie) i testowo-szkoleniowe (w oparciu o szablon stanowiący załącznik nr 2); 4. Specyfikacje komunikatów; 5. Plan wdrożenia; 6. Plan migracji danych i bilansu otwarcia; 7. Plan testów na podstawie uzgodnionych standardów opisywania przypadków testowych i ich zakresu; 8. Plan szkoleń; 9. Plan wsparcia w okresie gwarancji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w opracowanej dokumentacji zgodnie z warunkami realizacji usług rozwoju i wsparcia określonymi w 4 IPU. W ramach prac wdrożeniowych Wykonawca zrealizuje m.in. następujące zadania: 1. Wykonanie Systemu HERMES2 oraz jego interfejsów zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego; 2. Przeprowadzenie Pilota Systemu HERMES2; 3. Przeprowadzenie testów Systemu HERMES2; 20

21 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych 4. Uruchomienie środowiska: produkcyjnego, rozwojowego (deweloperskiego) i testowo-szkoleniowego na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowej; 5. Konfiguracja platformy sprzętowej oraz instalacja oprogramowania niezbędnego dla produkcyjnego działania Systemu HERMES2; 6. Instalacja Systemu HERMES2 na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowej, konfiguracja i wsparcie przy konfiguracji Systemu; 7. Integracja z innymi komponentami systemów informatycznych Służby Celnej, zgodnie ze Specyfikacją Systemu HERMES2 oraz zgodnie z dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez Zamawiającego; 8. Migracja danych (dla potrzeb Pilota oraz Systemu docelowego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych); 9. Uruchomienie Systemu HERMES2 we wszystkich jednostkach organizacyjnych Służby Celnej (roll out); 10. Wsparcie techniczne w okresie uruchomienia Systemu HERMES2; 11. Optymalizacja Systemu, oprogramowania oraz środowiska produkcyjnego, rozwoju (deweloperskie) i testowo-szkoleniowego Projekt infrastruktury technicznej Projekt infrastruktury technicznej Systemu HERMES2. 1. Wykonawca dostarczy Projekt infrastruktury technicznej platformy pilotażowowdrożeniowej Systemu HERMES2 w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy. Powyższy Projekt zostanie opracowany zgodnie z Szablonem projektu infrastruktury technicznej systemu Załącznik nr 2, w oparciu o zasoby opisane w PROJEKCIE INFRASTRUKTY TECHNICZNEJ PLATFORMY PILOTAŻOWO-WDROŻENIOWEJ SYSTEMU HERMES2 Załącznik nr Wykonawca dostarczy Projekt infrastruktury technicznej Systemu HERMES2 w terminie do 30 dni od daty podpisania Umowy. Powyższy Projekt zostanie opracowany zgodnie z Szablonem projektu infrastruktury technicznej systemu Załącznik nr Wykonawca Systemu HERMES2 zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wszystkich informacji związanych m.in. z: 21

22 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych a. wymaganiami Systemu HERMES2 w stosunku do wspierających go systemów infrastrukturalnych, b. konfiguracją systemów infrastrukturalnych w celu ich poprawnego, stabilnego i wydajnego wspierania Systemu HERMES2. 4. Wymagania Systemu HERMES2 dla systemów infrastrukturalnych zostaną przekazane przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego na etapie prac nad projektem infrastruktury technicznej Systemu HERMES2. 5. Kierownik Systemu HERMES2 Zamawiającego będzie określał skład zespołu akceptacyjnego Projektu Infrastruktury Technicznej Systemu HERMES2, w skład którego będą mogli wchodzić między innymi przedstawiciele zespołów: MCK Systemu HERMES2, TCK Izby Celnej w Łodzi wsparcia zewnętrznego. 6. Odbiór Projektu Infrastruktury Technicznej Systemu HERMES2 następuje po zaakceptowaniu bez uwag tego dokumentu przez wszystkich członków zespołu akceptacyjnego Budowa, konfiguracja, uruchamianie Systemu HERMES2 w obszarze infrastruktury technicznej 1. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji, konfiguracji, uruchomienia platformy programowej na udostępnionej platformie sprzętowo-programowej 2. W przypadku gdy infrastruktura techniczna, spełniająca warunki określone w Projekcie infrastruktury technicznej Systemu HERMES2, uniemożliwi zbudowanie, uruchomienie, przetestowanie, wdrożenie i gwarantowanie prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu HERMES2, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany jest on w ramach wynagrodzenia określonego w umowie dostarczyć niezbędne brakujące elementy infrastruktury technicznej w celu realizacji przedmiotu umowy Warunki Współpracy w obszarze infrastruktury technicznej 1. Podczas prac związanych z budową, uruchamianiem, testowaniem, wdrażaniem i gwarantowaniem prawidłowego działania Systemu HERMES2 na dedykowanej 22

23 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych infrastrukturze technicznej, Wykonawca zobowiązany jest współpracować z przedstawicielami: a. MCK Systemu HERMES2, b. TCK i MCK, c. Zewnętrznego dostawcy infrastrukturalnego (wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA - odpowiedzialnego za dostarczenie platformy sprzętowo-programowej dedykowanej dla Systemu HERMES2 oraz dostawę i konfigurację systemów infrastrukturalnych), d. wsparcia zewnętrznego. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia na czas realizacji umowy technicznego koordynatora Systemu HERMES2 odpowiedzialnego za koordynację i nadzór nad wykonywanymi pracami w obszarze infrastruktury technicznej. 3. Wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą na temat problemów związanych z infrastrukturą techniczną Systemu HERMES2 odbywać się będzie między innymi w trybie spotkań dotyczących infrastruktury technicznej. 4. Organizatorem spotkań dotyczących infrastruktury technicznej mogą być: a. MCK Systemu HERMES2, b. TCK Izby Celnej w Łodzi, c. Wykonawca. 5. W przypadku otrzymania zaproszenia od organizatora spotkania techniczny koordynator Systemu HERMES2 jest zobowiązany do wzięcia w nim udziału. 6. W przypadku udziału przedstawicieli TCK Izby Celnej w Łodzi w spotkaniu dotyczącym infrastruktury technicznej, spotkanie odbywać się będzie w Izbie Celnej w Łodzi przy ul. Karolewskiej Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac przez Wykonawcę związanych z procesem zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu HERMES2: a. lokalnie na terenie TCK w Łodzi, 23

24 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych b. poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do infrastruktury technicznej dedykowanej dla Systemu HERMES2 jedynie z lokalizacji MCK Systemu HERMES2. 8. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia prac przez Wykonawcę związanych z procesem budowy, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu HERMES2, poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do infrastruktury technicznej dedykowanej dla Systemu HERMES2 z lokalizacji nie objętych siecią WAN resortu finansów. 9. Przed przystąpieniem do prac związanych z procesem budowy, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk Systemu HERMES2, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę personelu upoważnionego do prowadzenia prac zdalnych z infrastrukturą techniczną Systemu HERMES2 lub na terenie TCK w Łodzi. Lista musi zawierać imię, nazwisko osoby, numer dowodu osobistego, opis roli danej osoby w projekcie. Jedynie osoby z ww. listy będą dopuszczane do pracy zdalnej z infrastrukturą techniczną Systemu HERMES2 lub na terenie TCK w Łodzi. Wszelkie zmiany w składzie personelu upoważnionego ze strony Wykonawcy winny być przeprowadzone z uwzględnieniem powyższej procedury. 10. Wykonawca zobowiązuje się do instalacji, konfiguracji, uruchomienia, wdrażania i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania Systemu HERMES2 zgodnie z Warunkami organizacyjno-technicznymi platformy sprzętowo-programowej, przekazanymi Wykonawcy przez TCK Izby Celnej w Łodzi w momencie udostępnienia platformy sprzętowo-programowej. 11. Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie TCK w Łodzi zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu TCK w Łodzi. 12. Wykonawca podczas prowadzonych prac na terenie TCK w Łodzi zobowiązany jest do korzystania jedynie z udostępnionej infrastruktury komputerowej w celu łączenia się z dedykowaną infrastrukturą techniczną Systemu HERMES2. Wykonawca bez zgody TCK w Łodzi nie jest upoważniony do podłączania własnego sprzętu komputerowego oraz własnych nośników danych do infrastruktury teleinformatycznej TCK w Łodzi. 24

25 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych 13. Wykonawca uprawniony jest do łączenia się w celu prowadzonych prac jedynie z dedykowaną i udostępnioną infrastrukturą techniczną dla Systemu HERMES Platforma sprzętowo-programowa Załącznik nr 3 Opis architektury obszaru infrastruktury technicznej Testy Systemu W ramach testów Systemu Wykonawca zrealizuje co najmniej następujące zadania: 1. Uruchomienie środowiska testowo-szkoleniowego na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowej. Środowisko testowo-szkoleniowe umożliwia wcześniejsze testowanie Systemu HERMES2 oraz zapewnia wprowadzanie zmian bez naruszania integralności środowiska produkcyjnego. 2. Przed dostawą oprogramowania Wykonawca każdorazowo przeprowadzi testy na własnym środowisku testowo-szkoleniowym i przekaże Zamawiającemu protokół z testów. 3. Konfigurację platformy sprzętowej oraz instalację oprogramowania niezbędnego dla działania Systemu HERMES2. 4. Instalację Systemu HERMES2 na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowej oraz konfigurację zainstalowanego oprogramowania. 5. Testy Systemu HERMES2 na platformie zamawiającego przeprowadzi Zamawiający. 6. Przygotowanie założeń i propozycji scenariuszy testów systemowych, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego, przeprowadzenie testów na platformie sprzętowej Zamawiającego, opracowanie rezultatów wykonanych testów w formie wypełnionych arkuszy testowych. W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi oprogramowanie i przeprowadzi ponownie proces testowania według scenariuszy testowych. 7. Przygotowanie założeń i propozycji scenariuszy testów akceptacyjnych do wykonania przez Zamawiającego i akceptacja scenariuszy testowych przez Zamawiającego. Wykonawca udostępni Zamawiającemu narzędzia, które usprawnią proces testowania poprzez zautomatyzowanie wykonania testów zgodnie z przygotowanymi scenariuszami testowymi. W przypadku wystąpienia błędów Wykonawca poprawi 25

26 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych oprogramowanie i umożliwi ponowne przeprowadzenie procesu testowania, według scenariuszy testowych. 8. Wszystkie testy zostaną przeprowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Planem testów, którego szablon stanowi załącznik nr Plan testów będzie zawierał m.in.: o etapy testów, o przedmiot, zakres i rodzaje wykorzystywanych testów w poszczególnych etapach, o miejsce oraz harmonogram testów, o środowisko testowe, narzędzia wykorzystywane do testowania, scenariusze testów, o wagi błędów i kryteria oceny rezultatów testów. 10. Zamawiający zakłada, że zakres testów obejmie następujące zagadnienia: testy funkcjonalne, testy poza funkcjonalne (w tym testowanie wydajności i ergonomii), testy migracji i bilansu otwarcia, testy integracji (współpracy z innymi systemami, współpracy między modułami oprogramowania), bezpieczeństwa, testy regresji. 11. Testy będą prowadzone w siedzibie Zamawiającego. Za zapewnienie infrastruktury do przeprowadzenia testów (sale, stanowiska komputerowe oraz niezbędne wyposażenie stanowisk) odpowiada Zamawiający. Natomiast za poprawne skonfigurowanie sprzętu komputerowego (stacji komputerowych), środowiska dla testujących odpowiedzialny jest Wykonawca. 12. Wyniki testów winny być dokumentowane w arkuszach testowych wypełnianych przez testerów Zamawiającego. Arkusze testowe będą podstawą do przygotowania na zakończenie testów zbiorczego raportu z testów warunkującego odbiór jakościowy (akceptację) Systemu. 13. Szczegółowa procedura zgłaszania błędów podczas testów zostanie opracowana przez Zespół Projektowy Projektu Help Desk przy współudziale Wykonawcy. 26

27 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych Testy Systemu HERMES2 w obszarze infrastruktury technicznej. 1. Wykonawca zobowiązany jest do: przeprowadzenia testów sprawdzających współdziałanie dostarczanej platformy programowej z platformą sprzętowo-programową udostępnioną przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA. opracowania i dostarczenia do akceptacji TCK Izby Celnej w Łodzi scenariuszy testowych sprawdzających współdziałanie platformy programowej z platformą sprzętowo-programową. opracowania i dostarczenia do akceptacji TCK Izby Celnej w Łodzi szczegółowego harmonogramu testów sprawdzających współdziałanie platformy programowej z platformą sprzętowo-programową. przeprowadzenia wszystkich scenariuszy testowych opracowanych przez: o Wykonawcę i zaakceptowanych przez TCK Izby Celnej w Łodzi o TCK Izby Celnej w Łodzi, sprawdzających współdziałanie dostarczanej przez Wykonawcę platformy programowej z platformą sprzętowo-programową. usuwania wszystkich błędów po stronie platformy programowej, wykrytych podczas prowadzenia testów sprawdzających współdziałanie platformy programowej z platformą sprzętowo-programową. Wykonawca ma obowiązek diagnozować problemy, związane z Systemem HERMES2, występujące poza dostarczaną przez niego platformą programową - w ramach umowy z Zamawiającym wyniki swojej diagnozy Wykonawca musi zamieścić w raporcie z testów. 2. Kierownik Systemu HERMES2 Zamawiającego każdorazowo określi skład zespołu testowego przed przystąpieniem do kolejnego cyklu testowego. W skład zespołu testowego będą mogli wchodzić przedstawiciele zespołów: MCK Systemu HERMES2, Wykonawcy, TCK Izby Celnej w Łodzi, 27

28 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych Zewnętrznego dostawcy infrastrukturalnego (wyłonionego w osobnym postępowaniu przetargowym przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA - odpowiedzialnego za dostarczenie platformy sprzętowo-programowej dedykowanej dla Systemu HERMES2 oraz dostawę i konfigurację systemów infrastrukturalnych), wsparcia zewnętrznego. 3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć odpowiednio liczny i kompetentny zespół testowy i oddelegować go do wykonywania wszystkich zaplanowanych cykli testowych, sprawdzających współdziałanie platformy programowej z platformą sprzętowoprogramową. 4. Odbiór dostarczanej platformy programowej następuje po zrealizowaniu wszystkich scenariuszy testowych z wynikiem pozytywnym. 5. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia do akceptacji Zamawiającemu Planu Testów Systemu HERMES2 zgodnego z załącznikiem nr 4 Szablon Planu Testów Systemu. 6. Plan Testów Systemu jest dostarczany na minimum 30 dni przed przystąpieniem do pierwszych testów systemu. 7. Wykonawca przygotowuje scenariusze testowe i przypadki testowe przy udziale Zamawiającego. Opracowane scenariusze testowe i przypadki testowe Wykonawca dostarcza do akceptacji Zamawiającemu. Wzór Scenariusza testowego, na podstawie którego opracowywane są przypadki testowe musi być zgodny z załącznikiem do Planu Testów. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania testów systemowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo udziału w prowadzonych testach jak również prawo włączania do tych testów własnych scenariuszy testowych oraz prowadzenia testów otwartych. Wykonawca realizuje testy wg scenariuszy testowych przygotowanych przez siebie jak również przez Zamawiającego. Wynikiem testów systemowych jest Raport z testów systemowych, który będzie dostarczany Zamawiającemu po każdej iteracji testów, jeśli Zamawiający zgłosi taką potrzebę. 28

29 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych 9. Testy akceptacyjne systemu będą wykonywane przez Zamawiającego w środowisku testowym Zamawiającego. Wykonawca przygotuje środowisko testowe Zamawiającego oraz dane testowe, które załaduje do systemu. Przed rozpoczęciem testów akceptacyjnych Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla członków Zespołu Testowego z zakresu obsługi testowanej wersji systemu. Wykonawca ma obowiązek wspierać Zamawiającego w przeprowadzaniu testów akceptacyjnych. 10. Miejsce prowadzenia testów akceptacyjnych określa Zamawiający. Zamawiający dopuszcza prowadzenie testów akceptacyjnych przy wsparciu Wykonawcy: poprzez zdalny dostęp Wykonawcy do infrastruktury technicznej dedykowanej dla Systemu HERMES2 jedynie z lokalizacji MCK Systemu HERMES2, lokalnie na terenie TCK w Łodzi. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania testów otwartych zgodnych z zakresem Umowy, poza uzgodnionymi scenariuszami testowymi. 12. Każda dostawa nowej wersji systemu / poprawki systemu wymaga przeprowadzenia niezbędnych testów, zgodnych z Planem Testów Systemu. 13. W przypadkach spornej oceny wyników testów decydujący głos ma Kierownik Projektu Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Rejestr problemów testowych zgodnie z wymaganiami określonymi w Planie Testów Systemu i udostępniać go do wglądu Zamawiającemu na każde żądanie. Rejestr musi zawierać wszystkie zgłoszone problemy testowe i historię ich obsługi. 15. Procedury dostawy, akceptacji i odbioru systemu reguluje dokument Procedury dostawy, akceptacji i odbioru produktów, który stanowi załącznik nr 15 do IPU Pilot Systemu HERMES2 Prace nad Pilotem będą obejmowały wdrożenie pilota Systemu HERMES2 w Izbie Celnej we Wrocławiu. Zamawiający zakłada 3-miesięczny okres na pełne wdrożenie pilota. We wdrożeniu pilotażowym wezmą udział wszyscy docelowi użytkownicy Systemu z IC we Wrocławiu. Szacunkowa liczba zarejestrowanych użytkowników w IC we Wrocławiu wynosi

30 Specyfikacja usług wdrożeniowych i rozwojowych Przed uruchomieniem Pilota Wykonawca opracuje plan Pilota, który umożliwi jego sprawną realizację. Pilot obejmie swym zakresem określone funkcjonalności Systemu HERMES2 (Pilot nie obejmie funkcjonalności szkoleniowych oraz Portalu HR). Zamawiający wymaga m.in. aby Pilot objął funkcjonalności oznaczone wyrażeniem E1 w kolumnie Etap tabeli zamieszczonej w rozdziale 6.1 załącznika nr 1 Specyfikacja Systemu HERMES2 wraz z funkcjonalnością dot. raportów i wydruków dotyczących oznaczonych funkcjonalności oraz usługami w zakresie integracji z innymi systemami. Funkcjonalność Pilota ma zapewnić pełną obsługę w Systemie części HRM/HCM w zakresie kadrowym, płacowym, rozliczeniem/planowaniem czasu pracy/służby oraz sprawozdawczości i raportowania. Plan pilota zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu na 14 dni przed rozpoczęciem fazy Pilotażu. Proces uruchomienia wdrożenia pilotażowego zostanie zainicjowany na pisemny wniosek Zamawiającego. W ramach wdrożenia pilotażowego zostanie zrealizowane uruchomienie środowiska produkcyjnego, testowo-szkoleniowego i rozwoju (deweloperskiego), na dostarczonej przez Zamawiającego platformie pilotażowo-wdrożeniowej (opis platformy - załącznik nr 5), obejmujące minimum następujące zadania: konfigurację platformy sprzętowej oraz instalację oprogramowania niezbędnego dla działania Pilota Systemu HERMES2; instalację Pilota Systemu HERMES2 na dostarczonej przez Zamawiającego platformie sprzętowej, konfigurację zainstalowanego oprogramowania; pilotażową migrację danych produkcyjnych. Po zakończeniu wdrożenia Pilota Zamawiający dokona analizy wniosków powdrożeniowych. Na podstawie tych wniosków Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zmian w Pilocie Systemu HERMES2 (w oprogramowaniu i dokumentacji), planie wdrożenia Systemu lub migracji danych przed rozpoczęciem ogólnopolskiego wdrożenia. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zgłoszone przez Zamawiającego zmiany w Pilocie Systemu HERMES2 w ramach wynagrodzenia za Etap I. 30

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Strona 1 z 68 SPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1. Przedmiot Umowy 17 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 21 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Strona 1 I. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot Zamówienia obejmuje usługę zaprojektowania i wdrożenia systemów informatycznych wraz z dostawą wymaganej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Zamawiający wymaga wdrożenia Gospodarki Własnej (dalej: SGW ), złożonego z komponentów opisanych w Rozdziale 6 Zakres komponentowy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w Krakowie w dniu - - 2012 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-002 ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków, NIP:

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy

Część IV SIWZ wzór umowy Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w PSE S.A. informatycznego Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną

Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną Część IV SIWZ wzór umowy UMOWA Na dostawę i wdrożenie w GK PSE zintegrowanego Systemu Zarządzania Siecią Telekomunikacyjną zawarta w dniu., w Konstancinie - Jeziornie, pomiędzy: spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 5/DI/PN/2014 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści Słownik pojęć... 3 Wstęp... 7 2.1 Procesy merytoryczne wspierane przez system SI KDR... 7 2.2 Wykaz aktów prawnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot zamówienia... 3 1.1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.2. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 4 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Maków Mazowiecki, dnia 17.11.2014r. Nr sprawy:21 /2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza poprzez informatyzację SPZOZ ZZ w Makowie Mazowieckim Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań)

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014. Opis przedmiotu zamówienia. (wykaz minimalnych wymagań) Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.34.2014 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Usługa wdroŝenia e-usług samorządowych w ramach projektu pn. Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji (wykaz minimalnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2013 S t r o n a 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji Projektu Projekt Lubuski e-urząd umożliwi realizację podstawowych usług Systemów informatycznych administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/50/14; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową SAP wraz z usługami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo