OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą :"

Transkrypt

1 Oznaczenie sprawy: ZA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : 1. Wynajem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zestawów urządzeń w skład, których wchodzą : - terminal płatniczy POS; - współpracujące z w/w terminalem płatniczym POS urządzenie PIN Pad; - ewentualne inne akcesoria, w tym niezbędne kable połączeniowe oraz oprogramowanie sterujące, pozwalające na poprawną eksploatację zestawu; - instrukcja obsługi zestawu POS dla użytkownika; Opisane powyżej zestawy zwane będą w dalszej części niniejszego dokumentu Zestawem POS. Wykonawca wynajmie na rzecz Zamawiającego 23 zestawy POS na okres 36 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy; Lokalizacje, w których zostaną zainstalowane Zestawy POS będą wskazane przez Zamawiającego. Z chwilą przekazania przez Wykonawcę każdego Zestawu POS Zamawiającemu odpowiedzialność za jego utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przechodzi na Zamawiającego. 2. Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług związanych z instalacją, wdrożeniem, uruchomieniem i serwisem eksploatacyjnym wynajętych zgodnie z treścią punktu 1. zestawów POS: 2.1. W ramach usług instalacyjnych zestawów POS Wykonawca na rzecz Zamawiającego : a) zainstaluje w miejscu każdorazowo wskazanym przez Zamawiającego każdy zestaw POS. b) skonfiguruje każdy zestawy POS w sposób umożliwiający: - obsługę wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego rachunków bankowych na poszczególnych zestawach POS; - domyślne połączenie każdego Zestawu POS poprzez sieć Ethernet. Wykonawca przed skonfigurowaniem zestawów uzgodni z Zamawiającym konfigurację połączenia internetowego wraz z adresacją IP; - Zamawiającemu poprawną eksploatację wszystkich Zestawów POS bez wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności instalacyjnych lub konfiguracyjnych; 2.2. W ramach usług wdrożeniowych zestawów POS Wykonawca zapewni: Str. 1 / 6

2 a) Szkolenie dla wskazanych 6 pracowników Zamawiającego w zakresie akceptacji kart i obsługi Zestawów POS, w siedzibie Zamawiającego w miejscu ich zainstalowania. Program szkolenia musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenie musi zakończyć się wykonaniem przez jego uczestników zadania testowego. Szkolenie musi zostać przeprowadzone i zakończone przed eksploatacyjnym uruchomieniem zestawów POS, w terminie uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający zobowiązuje się do niedopuszczania pracowników nie przeszkolonych przez Wykonawcę, bądź nie przeszkolonych przez osoby upoważnione przez Wykonawcę do przeprowadzania szkoleń oraz do przyjmowania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych; b) powtórzenie szkolenia wymienionego w punkcie a) na zasadach wymienionych w tym punkcie w przypadku wystąpienia Zamawiającego do Wykonawcy z stosownym żądaniem; c) przeszkolenie kolejnego/kolejnych pracowników Zamawiającego nie później niż do 7 dni od daty zgłoszenia tej konieczności przez Zamawiającego. d) szczegółową procedurę postępowania i wzajemnego informowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia przestępstw dokonanych za pośrednictwem kart płatniczych. Treść procedury musi zostać opracowana w uzgodnieniu z Zamawiającym i wymaga jego akceptacji; 2.3. W ramach uruchomienia eksploatacyjnego zestawów POS Wykonawca zobowiązany jest do : a) wykonania testu poprawności działania zainstalowanych i skonfigurowanych Zestawów POS. Treść testu musi być uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. Pozytywny wynik testu dla każdego zestawu POS stanowi warunek przyjęcia zestawu do eksploatacji przez Zamawiającego. b) wskazania danych kontaktowych pracownika Wykonawcy świadczącego na rzecz Zamawiającego konsultacji prowadzonych drogą telefoniczną lub za pośrednictwem korespondencji dotyczących poprawności działania Zestawów POS; c) uzgodnienia z Zamawiającym opracowania szczegółowej procedury zgłaszania usterek Zestawów POS; 2.4. W ramach serwisu eksploatacyjnego zestawów POS Wykonawca na rzecz Zamawiającego : a) usuwać będzie wszelkie awarie Zestawów POS zgłaszane Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie, faksem lub za Str. 2 / 6

3 pośrednictwem korespondencji . Wszelkie zgłaszane usterki będą realizowane najdalej następnego dnia roboczego licząc od daty zgłoszenia. Zgłoszenia awarii Zestawów POS zgłaszanych faksem lub korespondencją nie wymagają potwierdzenia przez Wykonawcę ich przyjęcia. Za awarię Zestawu POS uważać się będzie jakąkolwiek utratę jego funkcjonalności, niezależnie od przyczyn i natury powstania wady. Za skutecznie zrealizowane usunięcie zgłoszonej awarii uważać się będzie przywrócenie do pełnej funkcjonalności wszystkich zestawów POS zgłoszonych, jako wadliwe. b) dokonywać będzie ewentualnych zmian instalacyjnych i konfiguracyjnych Zestawów POS po uprzednim uzgodnieniu przez obie strony konieczności oraz sposobu przeprowadzenia tych czynności. Zamawiający każdorazowo udostępni Zestawy POS Wykonawcy w celu przeprowadzenia czynności serwisowych po uprzednim pisemnym wniosku Wykonawcy o powyższe dostarczonym Zamawiającemu. Wszystkie czynności serwisowe będą dokumentowane i potwierdzane przez obie strony. 3. Realizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi w wynajętych zgodnie z punktem 1. zestawach POS, która obejmować będzie : 3.1. upoważnienie Zamawiającego przez Wykonawcę do akceptowania kart płatniczych w kasach Urzędu Miejskiego w Gliwicach i przyjmowania wpłat kasowych na warunkach bezgotówkowych posiadaczom kart płatniczych znaków wymienionych w punkcie 5.1.b); 3.2. obsługę procesu autoryzacji transakcji, w tym przetwarzaniu i przesyłaniu komunikatów autoryzacyjnych; 3.3. przetwarzanie informacji o zrealizowanych transakcjach i przekazywaniu transakcji; 3.4. bieżącą obsługę Zamawiającego w procesie akwizycji transakcji kartowych, w tym prowadzenia centrum obsługi akceptanta; 3.5. załatwianie reklamacji; 3.6. obsługę autoryzacji przez telefon; 3.7. przetwarzanie i wymianę zbiorów rozliczeniowych z Międzynarodowymi Kartowymi Systemami Płatniczymi (MKSP) 3.8. rozliczanie przez Wykonawcę transakcji płatniczych dokonanych na rzecz Zamawiającego z wykorzystaniem kart płatniczych zgodnie z warunkami określonymi w zawartej Umowie; 3.9. każdorazowe przekazywanie kwoty uiszczanej przez posiadaczy kart płatniczych bez potrącania prowizji za usługę, na wskazane przez Str. 3 / 6

4 Zamawiającego konta bankowe, umieszczając na przelewach opisy umożliwiające zidentyfikowanie przez Zamawiającego otrzymanych środków z przeprowadzonych transakcji, w tym co najmniej: dane, o których mowa w punktach: a)c)d), w ciągu dwóch dni roboczych od dnia przekazania do Wykonawcy z Zestawów POS potwierdzonych transakcji płatniczych. Za datę przekazania środków uznawać się będzie datę wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Przy ustalaniu terminów przekazania środków przez Wykonawcę nie bierze się pod uwagę dni wolnych od pracy oraz sobót. W razie opóźnienia przekazania środków należnych Zamawiającemu, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy zapłaty odsetek ustawowych przesyłanie Zamawiającemu za pośrednictwem bezpiecznego medium lub udostępnienia do pobrania w sposób bezpieczny informacji o dokonanych w danym dniu transakcjach wpłat w postaci raportów sporządzanych przez Wykonawcę odrębnie dla każdego Zestawu POS i dla każdego rachunku bankowego przyłączonego do danego Zestawu POS w terminie do godziny 12:00 następnego dnia roboczego w postaci pliku w formacie ustalonym z Zamawiającym. Raport powinien zawierać co najmniej następujące dane: a) nr raportu; b) data transakcji; c) znaczenie przelewu realizowanego przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego; d) nr Zestawu POS lub identyfikator stanowiska kasowego, na którym przeprowadzono daną transakcję; e) nr rachunku bankowego, którego dotyczą transakcje; f) poszczególne kwoty transakcji; g) nr (część numeru) karty, za pośrednictwem której przeprowadzono daną transakcję; h) numery transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem danego POS; i) podsumowanie kwot transakcji za dany dzień w odniesieniu do określonego rachunku bankowego; Zamawiający może zmienić format pliku lub wystąpić do Wykonawcy o realizację niniejszego punktu w postaci dwóch niezależnych formatów. Zmiana formatu pliku lub jego wygenerowanie w dodatkowym wskazanym przez Zamawiającego formacie nastąpi w terminie 10 dni roboczych licząc od daty pisemnego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu powyższej potrzeby. Str. 4 / 6

5 4. Realizacja następujących innych usług wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego polegającej na : 4.1. kontroli i monitorowaniu ryzyka oraz zapobieganiu oszustwom kartowym, w tym wyjaśniania okoliczności dokonania transakcji przy użyciu karty skradzionej lub sfałszowanej oraz wykrywaniu oszustw; 4.2. przechowywaniu i udostępnianiu przez Wykonawcę na każde żądanie Zamawiającego dokumentów związanych z transakcjami dokonanymi w trakcie obowiązywania Umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego obsługi płatności dokonywanych kartami płatniczymi. Ponadto w w/w okresie Wykonawca informować będzie pisemnie Zamawiającego o każdej zmianie jego danych kontaktowych, w tym adresu korespondencyjnego. 5. Wymagania Zamawiającego względem Wykonawcy dotyczące przedmiotu niniejszego zamówienia : 5.1. Wymagania w dotyczące określonego w punkcie 1.1. najmu zestawów POS : a) Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu w odpłatne używanie kompletne zestawy POS umożliwiające ich poprawną eksploatację przez ich użytkowników w pełnym zakresie funkcjonalnym gwarantowanym przez producenta urządzeń wchodzących w skład zestawu i związanym z obsługą transakcji płatniczych do dokonywanych na rzecz Zamawiającego za pomocą kart płatniczych oraz przekazać Zamawiającemu Instrukcję obsługi Zestawu POS; b) Każdy wynajęty zestaw POS umożliwiać będzie obsługę co najmniej następujących kart płatniczych: - VISA; - Maestro; - VISA Electron; - EuroCard/MasterCard; - MasterCard Electronic; c) współpracę z jednym rachunkiem bankowym, wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wskazanego rachunku bankowego na inny, o czym powiadomi Wykonawcę w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną zmianą. Zmiany mogą następować od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, o czym mowa wyżej. Wykonawca przy ewentualnej zmianie wskazanych rachunków zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania zmiany konfiguracji pracy zastawów POS, przy czym zmiana taka nie będzie miała żadnego wpływu na zmianę ceny realizowanej zgodnie z punktem 3 usługi obsługi płatności. Str. 5 / 6

6 d) realizację połączeń zarówno poprzez sieć Ethernet (domyślne medium teleinformatyczne), jak i poprzez analogowe linie telefoniczne (awaryjne medium teleinformatyczne). 6. Zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia : 6.1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić w miejscach, w których zainstalowane będą Zestawy POS odpowiednią ilość linii Ethernet i telefonicznych (awaryjne medium teleinformatyczne), zakończonych odpowiednimi gniazdami. Linie telefoniczne mogą być współdzielone z aparatami telefonicznymi na stanowiskach kasowych. Połączenia Ethernet należeć będą do infrastruktury sieciowej Zamawiającego, podłączonej do sieci Ethernet łączem o przepustowości 10 Mb/s oraz możliwością zestawienia szyfrowanego tunelu IP_VPN do Wykonawcy Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego informowania Wykonawcy o wszystkich zmianach danych dotyczących swojej działalności mających wpływ na usługi świadczone przez Wykonawcę, a w szczególności o zmianie numerów rachunków bankowych. Str. 6 / 6

DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DZPZ/333/89/2015 Olsztyn, dnia 16 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Przedmiot zapytania dotyczy: Dzierżawy terminalu płatniczego wraz z obsługą i rozliczaniem wpłat dokonywanych za

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi.

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Nr zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy: 1. Strony umowy 1) PayTel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy.

2. Środki pieniężne pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Wszędzie gdzie w SIWZ określa się termin w dniach roboczych przyjmuje się, że są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter

Regulamin świadczenia usług terminalowych przez Kolporter Regulamin świadczenia usług terminalowych przez ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie, Umowie, Załącznikach lub Aneksach wyrażenia oznaczają: 1. Regulamin aktualny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Część Załącznik nr 1 a do SIWZ 1. Cel zamówienia publicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Część Cel zamówienia publicznego, słownik użytych pojęć, komunikacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW IORSTW W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM P SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 ROZDZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Regulamin współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych

Załącznik nr 4 Regulamin współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych Regulamin współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych 1 1.1 Akceptant jest uprawniony do akceptacji Instrumentów Płatniczych określonych w Załączniku nr 1. 1.2 Osoba obsługująca Transakcję

Bardziej szczegółowo