Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 4 czerwca 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło. Warszawa, 4 czerwca 2013r."

Transkrypt

1 Stan prac nad informatyzacją systemu obsługi celnej Program e-cło Warszawa, 4 czerwca 2013r.

2 Plan prezentacji 1. Program e-cło cele, obszary, projekty 2. Projekty Programu e-cło wdrożone usługi, stan prac 3. Projekty w obszarze obrotu towarowego cele biznesowe, terminy specyfikacji i wdrożenia 4. Inne systemy dla klienta

3 Cele Programu e-cło Podniesienie jakości usług biznesowych Ułatwienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej: - sprawniejsza obsługa klientów, zmniejszenie czynności np. rejestracyjnych - zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych (portal) Bardziej skuteczna kontrola i dozór celny (analiza ryzyka, bezpieczeństwo) Usprawnienie funkcjonowania Służby Celnej

4 PROGRAM E-CŁO - POCZĄTKUJE BUDOWĘ JEDNOLITEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO SŁUŻBY CELNEJ WPISUJĄCEGO SIĘ W SYSTEM INFORMACYJNY RESORTU FINANSÓW I PAŃSTWA Przewidywany okres realizacji

5 PROGRAM e-cło - Obszary Obszar Infrastruktury e-cło MCA PKI INFRA Test Reg ECIP / SEAP Obszar Poboru Należności i i Rozrachunków z UE UE i i Budżetem ZEFIR 2 OSOZ 2 Obszar Wsparcia Użytkowników i i Klientów HELP DESK Obszar Obszar Zarządzania Strategicznego, Procesowego i i Zasobami Ludzkimi Ludzkimi SZPADA ARIADNA 2 HERMES 2 Obszar Zarządzania Ryzykiem ZISAR Obszar Obsługi i i Kontroli Obrotu Towarowego Rejestracji Przedsiębiorców AES AIS PDR PL/UE SZPROT NCTS 2 ISZTAR 4 Obszar Zintegrowanej Obsługi Wyrobami Akcyzowymi EMCS PL Obszar Wsparcia, Organizacji i Promocji Programu e-cło Wsparcie Promocja Szkolenia Organizacja

6 Projekty Programu e-cło usługi wdrożone Rejestracja podmiotów gospodarczych dokonujących obrotu towarowego na obszarze UE EORI Nadawanie podmiotom i utrzymywanie unikalnego numeru identyfikacyjnego - EORI Obsługa przywozowej deklaracji skróconej ICS Obsługa wywozowej deklaracji skróconej ECS2 Obsługa zgłoszenia wywozowego ECS2 Dostarczanie w formacie XML aktualnej taryfy celnej dla przedsiębiorców ISZTAR3 Informacja o aktualnej taryfie celnej ISZTAR3 Obsługa dokumentu ADT EMCS PL

7 Projekty Programu e-cło stan prac PROJEKT STATUS ZEFIR2 Realizacja umowy (2012) HERMES2 Realizacja umowy ( ) MCA Realizacja umowy ( ) INFRA 1. Zadanie zrealizowane r. (zakup realizowany przez IC Łódź) 2. Realizacja umowy (w ramach postępowania KIC 1b) PKI Realizacja umowy (2012) PDR PL/UE Realizacja umowy ( ) SZPROT Ogłoszony wynik ECIP/SEAP PL Realizacja umowy ( ) TRANSZA II II Subtransza 1 ZEFIR 2 HERMES 2 MCA INFRA PKI PDR PL/UE SZPROT ECIP/SEAP PL ARIADNA 2 Subtransza 2 OSOZ2 NCTS2 SZPADA TESTREG HELP DESK ISZTAR 4 AIS AES ZISAR ARIADNA2 Ogłoszony wynik

8 Projekty Programu e-cło stan prac c.d. PROJEKT STATUS OSOZ2 Realizacja umowy ( ) NCTS2 Realizacja umowy ( ) SZPADA TESTREG Realizacja projektu zasobami własnymi oraz Wsparcia. Zakup narzędzia ogłoszone postępowanie. Uzgodniony SIWZ i OPZ po kontroli ex ante WWPE HelpDesk Realizacja umowy (2012) AIS/AES Realizacja umowy ( ) ZISAR Realizacja umowy ( ) TRANSZA II II Subtransza 1 ZEFIR 2 HERMES 2 INFRA MCA PKI PDR PL/UE SZPROT ECIP/SEAP PL ARIADNA 2 Subtransza 2 OSOZ2 NCTS2 SZPADA TESTREG HELP DESK ISZTAR 4 AIS AES ZISAR

9 Projekty w obszarze obrotu towarowego i rejestracji przedsiębiorców

10 AIS cele biznesowe Jedną z głównych przesłanek projektu AIS jest produkcyjne wdrożenie na środowisku SISC unowocześnionej i wydajniejszej wersji eksploatowanego systemu ICS oraz zastąpienie technicznie anachronicznego systemu CELINA nowym systemem. Cele biznesowe AIS: Automatyzacja procesu obsługi dokumentów/zgłoszeń formularzy, które nie są uwzględnione w obecnej funkcjonalności systemu CELINA. Udostępnienie przedsiębiorcom, informacji związanych z operacjami dokonywanymi w obrocie krajowym i zagranicznym oraz umożliwienie dostępu do bieżącej informacji o stanie obsługi dokumentów z wykorzystaniem portalu ECIP/SEAP. Usprawnienie obsługi przedsiębiorców - skrócenie czasu potrzebnego przedsiębiorcy na załatwienie formalności (krótszy czas trwania transakcji związanej z załatwianiem formalności celnych), ułatwienia oraz rzadsze i krótsze kontrole u przedsiębiorców wiarygodnych.

11 AIS - terminy Wdrożenie zaplanowano w II etapach planowany termin wdrożenia I - go etapu - luty 2014 r. Zakres obsługi: standardowa procedura dopuszczenia do obrotu czasowe składowanie, zgłoszenia celne o objęcie towarów gospodarczą procedurą celną, obsługa domeny zewnętrznej deklaracji INTRASTAT w ramach środowiska e-cło (tj. zapewnienie wymiany komunikatów z wykorzystaniem ECIP/SEAP). planowany termin wdrożenia II - go etapu - grudzień 2014 r. Zakres - uruchomienie docelowej funkcjonalności AIS, tj. rozbudowa systemu wdrożonego w 1 etapie o obsługę procedur uproszczonych, rozwój w zakresie obsługi procedur gospodarczych, rozwój funkcjonalności w zakresie dotyczącym problematyki Single Window, posadowienie domeny wewnętrznej INTRASTAT w środowisku e-cło.

12 AES cele biznesowe Celem Projektu AES jest dostarczenie kompleksowego rozwiązania IT automatyzującego procesy biznesowe związane z obsługą wywozu w środowisku e-cło. Cele biznesowe: Usprawnienie składania elektronicznych dokumentów (formularzy) dotyczących zgłoszeń celnych, deklaracji skróconych (wywozowych). Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw (ułatwienia w Systemie dla AEO). Usprawnienie współpracy pomiędzy Polską Administracja Celną a instytucjami współpracującymi (Komisja Europejska, inne administracje celne UE, ARR, przedsiębiorcy). Elektroniczna usługa dla potwierdzania wspólnotowego statusu towarów.

13 AES - terminy Planowany termin wdrożenia Systemu AES - luty 2014 r.

14 AIS/AES specyfikacje dla przedsiębiorców Planowany termin udostępnienia Specyfikacji technicznej XML, w języku polskim i angielskim - wrzesień 2013 r.- istotne w zakresie wymagań dla przedsiębiorców

15 NCTS2 cele biznesowe Projekt NCTS2 ma na celu zastąpienie obecnie działającego, wyeksploatowanego technologicznie, systemu NCTS nowym systemem NCTS2. Projekt obejmuje zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie operacyjne systemu NCTS2 w wersji pilotowej, a następnie jego uruchomienie we wszystkich jednostkach operacyjnych służby celnej nadzorujących obrót towarowy. System zachowa wszystkie funkcje biznesowe i administracyjne obecnego systemu tranzytowego. Uwzględni również zmiany wynikające z Kodeksu Celnego, Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, Konwencji TIR oraz innych uregulowań KE odnoszących się do procedury tranzytu.

16 Cele biznesowe: NCTS2 cele biznesowe Sprawniejsza obsługa przedsiębiorców oraz zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych. Zwiększenie ilości kanałów komunikacyjnych przez które będzie można przesłać komunikaty elektroniczne do systemu : Platforma epuap Serwis ECIP/SEAP Webserwis Zwiększenie bezpieczeństwa informacji wymienianych między przedsiębiorcami a systemem.

17 NCTS2 - terminy Wersja pilotowa NCTS2 zostanie uruchomiona produkcyjnie w ograniczonej, wytypowanej liczbie placówek celnych do dnia r. Rozszerzenie geograficzne systemu na wszystkie pozostałe krajowe placówki celne obsługujące operacje tranzytowe ma zostać planowo zakończone do r.

18 NCTS2 specyfikacje dla przedsiębiorców Specyfikacja XML komunikatów wymienianych z podmiotami gospodarczymi zostanie dostarczona przez Wykonawcę do dnia r.

19 SZPROT - SYSTEM ZINTEGROWANEJ REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ OBSŁUGI WNIOSKÓW, WYDAWANIA DECYZJI I ZARZĄDZANIA NIMI System SZPROT zapewni jednokrotne rejestrowanie danych klientów Służby Celnej i udostępnianie tych danych oraz elektroniczne wspomaganie składania i rozpatrywania wniosków podmiotów oraz wydawania rozstrzygnięć. Cele biznesowe: jedna baza danych o podmiotach, pełna elektronizacja procesu rejestracji i obsługi wniosków, pełna informacja o podmiocie w zakresie obszaru działalności, wydanych pozwoleń, osób reprezentujących, miejsc lokalizacji, nadanych uprawnień zredukowanie środków przeznaczonych na papierową obsługę wniosków, załączników i innych dokumentów składanych przez klientów, przyspieszenie wymiany informacji w postępowaniach, a tym samym skrócenie terminów wydawania rozstrzygnięć, udostępnienie darmowych formularzy interaktywnych.

20 SZPROT - terminy Wdrożenie systemu SZPROT nastąpi w czterech transzach: I transza - grudzień 2013 r. komunikacja przez ECIP/SEAP, rejestracja podmiotu/reprezentanta (EORI, AKC-U), migracja danych podmiotów z baz funkcjonujących obecnie w SC, II transza styczeń 2014 r. 12 wniosków z obszaru cła, 4 wnioski INTRASTAT, III transza marzec 2014 r. 19 wniosków z obszaru cła, 3 wnioski z akcyzy, 3 z gier, IV transza maj 2014 r. 12 wniosków z obszaru cła, 20 wniosków z gier i 12 z akcyzy.

21 ISZTAR 4 cele biznesowe Projekt ISZTAR 4 ma na celu przebudowę technologii systemu w ramach jednolitej infrastruktury teleinformatyczno-systemowej dla Programu e-cło oraz modernizację funkcjonalną systemu nowe funkcjonalności, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych. Cele biznesowe: - Uproszczenie procedury pozwolenia na pobieranie danych aktualizacyjnych dla systemów zewnętrznych, utrzymywanych przez instytucje, agencje celne, przedsiębiorców itp. poprzez system ECIP/SEAP, - Implementacja narzędzia kalkulacji należności celnych, korzystającego bezpośrednio z aktualnego źródła danych.

22 ISZTAR 4 - terminy Wdrożenie pilotowe systemu na danych testowych r. Wdrożenie produkcyjne systemu r. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się nowych wymagań dla przedsiębiorców

23 Inne systemy dla klienta ECIP/SEAP portal celny i jednolity mechanizm komunikacji z Systemem Informacyjnym Służby Celnej (SI SC) pojedynczy punkt dostępu. Dostęp do informacji w zakresie przepisów celnych krajowych i UE, Platforma wymiany komunikatów z systemami operacyjnymi Służby Celnej możliwość elektronicznego złożenia wniosku, deklaracji oraz zgłoszenia celnego przy wykorzystaniu unikalnego numeru identyfikacyjnego (ID), Dostęp do konta podmiotu możliwość dokonania wszelkich czynności urzędowych w zakresie cła oraz kontrola stanu spraw i rozliczeń wobec budżetu państwa. Wdrożenie lipiec 2014 r.

24 Inne systemy dla klienta PKI dostarczenie infrastruktury dla usług umożliwiających elektroniczne podpisywanie, szyfrowanie, oznaczanie czasem dokumentów w komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. - Udostępnienie usług weryfikacji podpisu elektronicznego kwalifikowanego (również certyfikatów zagranicznych) - Uruchomienie funkcjonalności jednokrotnego uwierzytelnienia (logowania) zredukowana zostanie uciążliwość wielokrotnego logowania do różnych systemów - Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa logowania Wdrożenie - styczeń 2014 r.

25 Inne systemy dla klienta ZEFIR 2 scentralizowany system finansowo-księgowy obsługujący procesy biznesowe w obszarze poboru należności i rozrachunków z UE i budżetem. Rozbudowana oferta usług dla podatników: - zwiększenie liczby dokumentów obsługiwanych elektronicznie, - udostępnienie podatnikom nowych kanałów dostępu do samodzielnego sprawdzania salda w zakresie rozliczenia należności celnych i podatkowych. Wdrożenie wrzesień 2014 r.

26 Inne systemy dla klienta OSOZ 2 Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń. - Dostęp do zabezpieczeń poprzez ECIP/SEAP, - Podmioty posiadające własne systemy obsługi celnej będą miały możliwość komunikacji z wykorzystaniem interfejsu niewizulanego, - Wszystkie funkcjonalności obecnego systemu OSOZ i dodatkowo np. możliwość rejestracji zabezpieczeń, blokowanie dokonania operacji na zabezpieczeniu, różne sposoby dokonania obciążenia, - Możliwość włączenia opcji tzw. powiadomień informujących klienta drogą elektroniczną o obniżeniu salda zabezpieczenia poniżej określonej kwoty, kończącym się terminie ważności zabezpieczenia, czy terminie zapłaty. Wdrożenie lipiec 2014 r.

27 Dodatkowe informacje i aktualności na: Możliwość zapisania się na newslettera BA41D64CCA3D43

28 Dziękuję za uwagę

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087. Nr 8-9/2012

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087. Nr 8-9/2012 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087 Nr 8-9/2012 REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra Laska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło

Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Załącznik nr 3 do SIWZ: Istotne Postanowienia Umowy dla Systemu Help Desk Programu e-cło Strona 1 z 68 SPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1. Przedmiot Umowy 17 2. Termin realizacji Przedmiotu Umowy 21 3. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia i refleksje architektoniczne z tworzenia Struktury Docelowej Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC)

Doświadczenia i refleksje architektoniczne z tworzenia Struktury Docelowej Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) Doświadczenia i refleksje architektoniczne z tworzenia Struktury Docelowej Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) Marek Pękala - Departament Służby Celnej Ministerstwa Finansów JM Hotel, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ

NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ Departament Polityki Celnej NOWE UŁATWIENIA I DOBRE PRAKTYKI WPROWADZANE PRZEZ SŁUŻBĘ CELNĄ Działamy amy i zmieniamy się - planowo, - przewidywalnie - konsekwentnie Podstawy działania ania w oparciu o

Bardziej szczegółowo

e-klient Służby Celnej

e-klient Służby Celnej e-klient Służby Celnej Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Służby Celnej Wersja 0.1 z dnia 19.06.2015r. ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY STRATEGICZNE realizacja poszczególnych etapów/kroków milowych w I półroczu 2011 roku 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1 SC 2013

INICJATYWY STRATEGICZNE realizacja poszczególnych etapów/kroków milowych w I półroczu 2011 roku 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1 SC 2013 Załącznik nr 1 do pisma nr SC5/0200/2/2/MVT/2011/5649 z dnia 04.10.2011 r. INICJATYWY STRATEGICZNE realizacja poszczególnych etapów/kroków milowych w I półroczu 2011 roku Objaśnienia: Departament SC Departament

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 10/2013

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 10/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 Nr 10/2013 WIADOMOSCI l REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczka PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra

Bardziej szczegółowo

www.sluzbacelna.gov.pl

www.sluzbacelna.gov.pl www.sluzbacelna.gov.pl Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/ wspólny tranzyt TIR) wersja 6.8 z dnia 2015-01-28

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Spis treści: UW. Urząd wyjścia - otwarcie procedury

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

SŁUŻBA CELNA OD MODERNIZACJI DO INNOWACJI wersja 2.0

SŁUŻBA CELNA OD MODERNIZACJI DO INNOWACJI wersja 2.0 SŁUŻBA CELNA OD MODERNIZACJI DO INNOWACJI wersja 2.0 Warszawa 2012 Ministerstwo Finansów Służba Celna SŁUŻBA CELNA 3i innowacyjnie wykorzystująca wiedzę do świadczenia lepszych usług w erze cyfrowego stylu

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015

Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Strategia działania Służby Celnej na lata 2010-2015 Służba Celna 2015 + Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej 2006. 10. 01 s. 1 Strategia 2007 + Sprawozdanie z wykonania planu pracy na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej

Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej Realizacja Programu e-podatki a zmiany w Administracji Podatkowej Ułatwienie, uproszczenie funkcjonowania bądź obsługa tych dziedzin życia, gdzie konieczna jest bezpośrednia relacja państwo-obywatel, przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS

Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS Instrukcja postępowania dla przedsiębiorców korzystających z Nowego Skomputeryzowanego Systemu Tranzytowego NCTS (tranzyt wspólnotowy/wspólny i tranzyt TIR) Spis treści: UW. Urząd wyjścia - otwarcie procedury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu HERMES2

Specyfikacja Systemu HERMES2 Specyfikacja Systemu HERMES2 www.e-clo.gov.pl Spis treści SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 6 1.1. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń... 7 3. Tło organizacyjne... 14 3.1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020

Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Załącznik do zarządzenia Nr 50 Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. Strategia działania Służby Celnej na lata 2014-2020 Warszawa, 2013 Ministerstwo Finansów Służba Celna Misja Służby Celnej Służba

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców

Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców Izba Celna we Wrocławiu Ułatwienia i uproszczenia dla przedsiębiorców Wrocław, 21 maja 2014 r. UPOWAŻNIONY PRZEDSIĘBIORCA AEO AUTHORIZED EKONOMIC OPERATOR WYBRANE ZAGADNIENIA Geneza powstania instytucji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 4.0 z dnia 14.07.2014 r. Spis treści: Spis treści:... 2 Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Implementacja Zintegrowanego Systemu Podatkowo- Celnego na Litwie studium przypadku

Implementacja Zintegrowanego Systemu Podatkowo- Celnego na Litwie studium przypadku Implementacja Zintegrowanego Systemu Podatkowo- Celnego na Litwie studium przypadku wrzesień 2011 Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie przykładu płynnego zastąpienia Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS. wersja 3.

Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS. wersja 3. Instrukcja dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS wersja 3.0 Spis treści: Spis treści:... 2 WaŜniejsze skróty i definicje...4

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR

Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez wdrożenie systemu informatycznego INTEGRATOR Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-10-019/12-00 Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo