Oczekiwania konsumentów wobec elementów marketingu mix REGUŁA 4C /4K/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oczekiwania konsumentów wobec elementów marketingu mix REGUŁA 4C /4K/"

Transkrypt

1 Oczekiwania konsumentów wobec elementów marketingu mix REGUŁA 4C /4K/ CUSTOMER SATISFACTION Korzyści z posiadania produktu Dostępna cena, OCZEKIWANIA KLIENTA Koszt zakupu COST COMUNICATION Sprawna komunikacja Komfort nabycia CONVIENCE

2 Pięć powodów, dla których ważna jest satysfakcja klienta 1. Usatysfakcjonowany klient opowie o tym 4-5 osobom. 2. Niezadowolony klient opowie o swoim rozczarowaniu 8-10, a nawet 20 osobom. 3. Przeciętnie 1 z 4 klientów nie jest w pełni zadowolony. 4. Ponad 95% z tych klientów mogłoby otrzymać od nas satysfakcjonującą pomoc. 5. Pozyskanie nowego klienta kosztuje 5-6 razy więcej niż utrzymanie starego.

3 Konsumpcja /spożycie/- to akt lub proces zaspokajania potrzeb poprzez zużycie lub stopniowe zużywanie nabytych, wytworzonych lub bezpłatnie udostępnionych dóbr materialnych i niematerialnych /usług/.

4 Z przedstawionej definicji wynika, iż: celem konsumpcji jest zaspokajanie potrzeb, zaspokajanie potrzeb odbywa się poprzez wykorzystanie dóbr, wykorzystanie dóbr może być aktem lub procesem, przedmioty konsumpcji mogą być pozyskiwane na drodze somowytworzenia /samoobsługi/, darowizny, zakupu, dobra nabywane noszą nazwę produktów /materialnych i niematerialnych/.

5 Konsument to osoba, która spożywa jednorazowo lub w dłuższym okresie czasu dobra materialne lub niematerialne w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Zachowania konsumpcyjne to czynności i działania podejmowane w celu pozyskania dóbr służących zaspokojeniu potrzeb oraz ogół sposobów ich wykorzystania. Zachowania nabywcze to czynności i działania podejmowane w celu nabycia /pozyskania na drodze zakupu/ produktów materialnych i niematerialnych /usług/.

6 Klasyfikacja konsumpcji: Ze względu na podmiot konsumpcji: konsumpcja jednostkowa i zbiorowa /w gospodarstwie domowym, grupowa, ogólnospołeczna/. Ze względu na źródło finansowania: konsumpcja prywatna i publiczna. Ze względu na przedmiot konsumpcji: konsumpcja dóbr materialnych /żywnościowych i nieżywnościowych/ i konsumpcja usług.

7 Uwarunkowania zachowań konsumenta: Kulturowe CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI WEWNĘTRZNE Informacyjno - edukacyjne KONSUMENT Demograficzne Psychologiczne Społecznozawodowe Ekonomiczne Geograficzne Ekonomiczno - gospodarcze

8 Prawidłowości konsumpcji Prawa Gossena: W miarę zwiększania się konsumpcji dobra, maleje jego użyteczność krańcowa. Towar ma dla konsumenta wartość subiektywną, zależną od poziomu satysfakcji jakiej mu dostarcza.

9 Prawidłowości konsumpcji c.d. Prawa Engla: W miarę wzrostu dochodów maleje procentowy udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem. O normalnym poziomie konsumpcji możemy mówić wtedy, gdy racjonalne koszty konsumpcji nie przekraczają 80% dochodu, a pozostałe 20% stanowi fundusz swobodnej decyzji.

10 Prawidłowości konsumpcji c.d. Prawo Dussenberego: Im wyższy jest poziom konsumpcji innych osób, tym niższa jest satysfakcja z własnej konsumpcji. Prawo Keynesa: Konsumpcja rośnie wraz z dochodami, lecz jej przyrost jest mniejszy od przyrostu dochodu. Prawo Marshala: Popyt na dany produkt wzrasta wraz z obniżaniem się ceny i odwrotnie, gdy cena rośnie popyt maleje.

11 Prawidłowości konsumpcji c.d. Prawo Fabiarkiewicza: Wraz ze wzrostem dochodów struktura konsumpcji zmienia się według następujących etapów: I. Wzrost ilości zakupywanej żywności. II. III. IV. Zmiany w jakości zakupów żywnościowych i zmiany ilościowe w zakupach nieżywnościowych. Zanik zmian w obszarze żywności, zmiany jakościowe w obszarze nieżywnościowym. Zanik zmian w obszarze nieżywnościowym. Oszczędności. V. Optymalizacja konsumpcji.

12 Odstępstwa /paradoksy/ Giffena wzrost cen powoduje zwiększenie popytu na dobra podstawowe wśród najuboższych. Veblena wzrost cen na dobra luksusowe powoduje wzrost popytu na te dobra w grupie konsumentów zamożnych. Spekulacyjny wzrost cen powoduje wzrost popytu a spadek jego zmniejszenie w efekcie spekulacji. Sezonowości - wzrost cen powoduje wzrost popytu a spadek jego zmniejszenie w efekcie sezonowości konsumpcji.

13 Kierunki rozwoju konsumpcji: K O NS U M PC J A Homogenizacja Prosumpcja Domocentryzacja Wirtualizacja Prywatyzacja Dematerializacja Ekologizacja

14 Etapy procesu decyzyjnego konsumenta Odczucie potrzeby Poszukiwanie alternatyw Ocena alternatyw Decyzja zakupu Odczucia po zakupie

15 Proces decyzyjny: odczucie potrzeby Rodzaje potrzeb wg Maslowa: Potrzeby samorealizacji Potrzeby szacunku i uznania Potrzeby przynależności i miłości Potrzeby bezpieczeństwa Potrzeby fizjologiczne

16 Proces decyzyjny: odczucie potrzeby c.d. Właściwości potrzeb: niepoliczalność, nieskończoność w czasie, nieograniczoność, następstwo ujawniania się, substytucyjność, komplementarność.

17 Proces decyzyjny: poszukiwanie alternatyw Źródła informacji: Źródła osobiste /własne doświadczenie/. Źródła zewnętrzne: personalne /formalne i nieformalne/ publiczne, marketingowe.

18 Proces decyzyjny: ocena alternatyw Rodzaje ryzyka: ryzyko funkcjonalne, ryzyko fizyczne /bezpieczeństwa/, ryzyko ekonomiczne, ryzyko społeczne, ryzyko psychologiczne, ryzyko straty czasu.

19 Proces decyzyjny: ocena alternatyw c.d. Sposoby minimalizacji ryzyka zakupu: zdobycie jak największej ilości informacji, nabywanie produktów znanych, zakup produktów o wyższej cenie, lojalność wobec marki, zakup na próbę, korzystanie z zabezpieczeń ustawowych, korzystanie z umów nieformalnych.

20 Proces decyzyjny: decyzja zakupu Typy reguł decyzyjnych: reguły kompensacyjne, reguły satysfakcji, reguły leksykograficzne.

21 Proces decyzyjny: decyzja zakupu c.d. Czynniki zewnętrzne wpływające na decyzję zakupu: warunki fizyczne, warunki o charakterze społecznym, warunki o charakterze psychologicznym, ograniczenia czasowe, warunki o charakterze marketingowym.

22 Proces decyzyjny: odczucia po zakupie Odczucia po zakupie są wypadkową konfrontacji oczekiwań przed dokonaniem zakupu z tym co przynosi nam sam zakup oraz późniejsze użytkowanie produktu. Zakupiony produkt dostarcza nam satysfakcji lub wywołuje niezadowolenie, co zależy od stopnia zaspokojenia potrzeby, dla której został nabyty. Im większa jest rozpiętość pomiędzy korzyściami płynącymi z zakupu a poniesionymi kosztami, tym większy poziom satysfakcji konsumenta. Jeśli konsument odczuwa satysfakcję z posiadanego produktu, to istnieje prawdopodobieństwo, że dokona ponownego zakupu, a także oddziaływać będzie na decyzje innych osób. Wielokrotne powtarzanie aktu zakupu prowadzić będzie do wykształcenia zjawiska lojalności. Konsument niezadowolony nie ponowi zakupu i będzie do niego zniechęcał inne osoby.

23 Uczestnicy procesu decyzyjnego Inicjator Doradca Decydent Nabywca Użytkownik

24 Rodzaje decyzji nabywczych Decyzje rozważne Decyzje nierutynowe Decyzje nawykowe Decyzje impulsywne (need, want)

25 Typologia konsumentów i segmentacja rynku Typologia konsumentów wyodrębnienie i opis typów konsumentów na podstawie badań empirycznych nad zróżnicowaniem zachowań badanych grup oraz nad czynnikami i mechanizmami wywołującymi te zróżnicowania. Segmentacja rynku - podział rynku na jednorodne grupy konsumentów, wyznaczające obszar działania przedsiębiorstwa i będące punktem odniesienia dla sformułowania programu tego działania.

26 Przesłanki segmentacji Nie wszyscy konsumenci są tacy sami. Podgrupy są bardziej jednorodne niż grupa. Rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb podgrupy jest łatwiejsze. Kryteria segmentacji Geograficzne Demograficzne Ekonomiczne Psychograficzne Behawioralne

27 Etapy segmentacji Szerokie zdefiniowanie rynku. Sformułowanie listy potrzeb potencjalnych nabywców. Zdefiniowanie segmentów drogą tworzenia kombinacji potrzeb. Wyodrębnienie i eliminacja cech wspólnych. Nazwanie możliwych do wyodrębnienia segmentów. Udoskonalenie charakterystyki wyodrębnianych segmentów. Oszacowanie wielkości segmentów.

28 Przykład segmentacji /nabywcy motocykli Harley Davidson/ Kryterium dochód b.wysoki śr. wysoki przeciętny niski b. niski wiek do 20 lat lat lat lat >65 lat płeć kobiety mężczyźni postawy wolny ptak człowiek sukcesu człowiek interesu domator wykształcenie podst. zawodowe średnie wyższe ponadwyższe sfrustrowany robotnik aktywność leniwy bierny przeciętny aktywny b. aktywny miejsce zamieszkania wieś miasto do 50 tys. miasto tys. miasto tys. miasto >500 tys.

29 Przykład segmentacji /nabywcy kosmetyków Shiseido/ Kryterium dochód b.wysoki śr. wysoki przeciętny niski b. niski wiek do 20 lat lat lat lat >65 lat płeć kobiety mężczyźni wykształcenie podst. zawodowe średnie wyższe ponadwyższe postawy tradycjonal istka staromodna zadowolona pani domu bussines woman wojująca matka przedstawicielka eleganckich sfer dbałość o własny wygląd przesadna b.duża b.wymagaj ąca przeciętna mała miejsce zamieszkania wieś miasto do 50 tys. miasto tys. miasto tys. miasto >500 tys.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa

Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Tomasz Michał Bąk Nr albumu: 224837 Analiza wpływu wartości marki na wartość przedsiębiorstwa Praca magisterska na kierunku: Ekonomia w zakresie: Ekonomia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku

Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Izabela Koryś, Dominika Michalak, Roman Chymkowski Stan czytelnictwa w Polsce w 2014 roku Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE.

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Maciej Brewiak Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu: 135954 ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157

AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE. BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 AKADEMIA EKONOMICZNA im. OSKARA LANGEGO we WROCŁAWIU WYDZIAŁ GOSPODARKI REGIONALNEJ I TURYSTYKI w JELENIEJ GÓRZE BARBARA DANEK Nr albumu: 92157 ROLA KOŚCIOŁÓW TYPU STAVE W ROZWOJU TURYSTYKI W WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo