Konsument - prawa i paradoksy zachowań rynkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsument - prawa i paradoksy zachowań rynkowych"

Transkrypt

1 Konsument - prawa i paradoksy zachowań rynkowych Indywidualne zachowania rynkowe zależą od tego, jak wielu ludzi zachowuje się w ten sam sposób. Zagregowane rezultaty ludzkich działań, zmierzających do zaspokojenia indywidualnych potrzeb, nie mogą być traktowane jako egzemplifikacja interesu wspólnego.

2 Prawidłowości ekonomiczne a psychologiczne Ekonomiczne - decydują o możliwości dokonania zakupu Psychologiczne - determinują chęć zakupu Czynniki psychologiczne warunkowane są przez czynniki ekonomiczne. Dopiero możliwości i chęć zakupu przejawiają się w zachowaniach ekonomicznych nabywcy na rynku i procesie konsumpcji.

3 Prawidłowości psychologiczne Wynikają z cech osobowości, długości, szerokości, drożności kanałów komunikacji rynkowej.

4 Efekt halo Organizowanie percepcji rzeczywistości wokół jednego czynnika oceniającego

5 Błąd logiczny Wynika z przyjmowania własnych kryteriów oceny za ogólnie przyjęte i akceptowane Ograniczone możliwości zakupu produktów niezgodnych z kryteriami własnej oceny Prawo Webstera: każda sprawa ma dwie strony z wyjątkiem sytuacji, gdy rozstrzygający jest osobiście zaangażowany.

6 Błąd paralaksy (zjawisko złudzenia perspektywicznego) Polega na tym, że ocena produktu zależy od sytuacji ekonomiczno-społecznej konsumenta. Stąd bierze się istota i waga segmentacji rynku według kryteriów socjo-ekonomicznych. Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia.

7 Ocena atrybutów fizycznych W odniesieniu do danego towaru ocena dokonywana jest z punktu widzenia osądów społecznych, które uznawane są za prawidłowe i obowiązujące. Polega to na przypisywaniu pewnych cech produktom w zależności od ich wyglądu lub innych właściwości fizycznych, np. sery twarde ocena dokonywana jest przez pryzmat ilości i wielkości dziur; żółte limony żółte cytryny; wyroby chemii gospodarczej zapach. Prawo Maiera: W sytuacji, gdy wartość użytkowa produkcji i poziom satysfakcji z zakupu nie idą w parze z oceną dokonaną na podstawie jego atrybutów fizycznych, a kryteria oceny są głęboko zakorzenione, stanowiąc stereotyp, fakty, które nie potwierdzają przyjętej teorii są odrzucane. W rezultacie naginamy informacje zbierane z otoczenia do szablonu własnych opinii i poglądów.

8 Stereotypizacja Polega na subiektywnej ocenie i kwalifikowaniu wyrobów do pewnych zdecydowanie wyróżnianych kategorii, np. wszystko co dobre pochodzi z zagranicy; wszystko co krajowe jest lepsze od produktów zagranicznych.

9 Prawo efektu Thorndike'a Mówi ono o optymistycznej tendencji pamięci, (zapamiętywanie głównie bodźców pozytywnych, nawet jeśli produkt nie jest najwyższej jakości a nawet jest niepełnowartościowy)

10 Prawo Gumpertona Prawdopodobieństwo pożądanego wyniku działania jest odwrotnie proporcjonalne do stopnia jego pożądania.

11 Prawo Rudina W sytuacji trudnej, kiedy trzeba wybierać między różnymi możliwościami, większość ludzi wybierze rozwiązanie najgorsze.

12 Efekt zespolenia Leibensteina Wynika on z paradoksu ludzkiej natury, w której potrzeba konformizmu społecznego (przynależności grupowej), walczy z potrzebą indywidualizmu i odrębności. Nadmierna spójność z grupą zagraża osobowości i samoidentyfikacji. Jeżeli liczba podobnych osób lub opinii staje się zbyt duża, wówczas pojawiają się tendencje secesyjne - nieunikniony staje się podział na mniejsze zbiorowości i poszukiwanie odmienności. Efekt snobistyczny Leibensteina (snob effect). Zachwianie równowagi pomiędzy konformizmem i indywidualizmem na rzecz indywidualizmu.

13 Efekt zakazanego owocu Prawidłowość wzrostu preferencji w stosunku do dobra, które dotychczas było dostępne, a obecnie staje się nieosiągalne.

14 Efekt dysonansu poznawczego Festingera Każda decyzja konsumenta niesie ze sobą uczucie niedosytu. W pierwszej chwili po dokonaniu zakupu nabywca ma wrażenie dysonansu, wydaje mu się, że mógł zrobić lepszy użytek z wydanych pieniędzy.

15 Prawidłowości powstawania różnic Prawo samospełnienia (pogłoski o upadku, np. banku) Prawo samowspierania (wyprzedaże, przetargi, aukcje im liczniejsza grupa objawiająca takie zachowania, tym wyższy poziom cen) Prawo samonegacji (im więcej osób oczekuje korków na danej ulicy tym mniej jest ona zatłoczona) Prawo samopotwierdzenia (na nim oparte są związki towarów z kolorami, np. papierosy mentholowe zielony; wyroby mleczarskie - biały, jasnoniebieski, srebrny ; wyroby kosmetyczne barwy pastelowe) Prawo konkurencji konsumenckiej pożądanie zakupu wybranego dobra przez indywidualnego konsumenta jest wprost proporcjonalne do liczby nabywców demonstrujących chęć zakupienia tego samego wyrobu.

16 Prawidłowości ekonomiczne Ogólna prawidłowość Engla wraz ze wzrostem dochodów rośnie ogólny poziom spożycia i wydatków I prawo Engla wraz ze wzrostem dochodów rośnie konsumpcja artykułów żywnościowych, jak i nieżywnościowych, jednak tempo przyrostu spożycia tych pierwszych jest niższe niż drugich Rozszerzone prawo Engla Schabego - Wrighta

17 Prawo Ciniego Zakłada ono, że wydatki na żywność zmieniają się w postępie arytmetycznym, podczas gdy wydatki na inne cele w tempie geometrycznym, a kierunek ich zmian jest przeciwny do kierunku zmian wydatków na żywność.

18 Prawo Pareta Stwierdza ono, że coraz wyższe dochody reprezentowane są przez proporcjonalnie coraz mniejszą liczbę osób.

19 Prawo subiektywnej wartości pieniądza Buffona Dotyczy ono subiektywnej wartości pieniędzy (ich użyteczności) i twierdzi, że równa się ona odwrotności stanu ich posiadania.

20 Powtarzalność popytu i wydatków. Zasada ta zauważa, że im wyższa zaspokajana potrzeba, tym rzadsza jest powtarzalność popytu i wydatków.

21 Prawo popytu Marshalla Jest ono rynkowym wyrazem prawa wartości i mówi, że popyt na dany towar wzrasta wraz ze zmniejszeniem ceny, przy czym stosunek między spadkiem ceny a wzrostem popytu nie jest stały (elastyczność cenowa popytu)

22 Paradoks Giffena Polega on na wzroście spożycia jako reakcji na wzrost ceny (popyt jest rosnącą funkcją ceny), ale tylko w przypadku podstawowych towarów, niezbędnych do egzystencji ubogiej ludności.

23 Teoria dochodów względnych J.S.Duesenberrye go. Skutek konfliktu między pragnieniem poprawy standardu życia (konsumpcja) a pragnieniem osiągnięcia dobrobytu w przyszłości (oszczędności)

24 Efekt demonstracji (efekt naśladownictwa) Modele spożycia właściwe członkom grup dochodowo wyższych lub o wyższym prestiżu społecznym naśladowane są powszechnie przez ludzi należących do grup o dochodach niższych lub o niższym prestiżu społecznym.

25 Efekt rygla Ma miejsce przy zmniejszaniu się dochodów realnych. Efekt zmiany cen powoduje szok polegający na krótkotrwałym wstrzymaniu się od zakupu po nowych cenach, po czym następuje pragnienie utrzymania za wszelką cenę dotychczasowego poziomu konsumpcji. Dopiero po jakimś czasie konsument przeprowadza zmiany dostosowawcze w poziomie i strukturze konsumpcji

26 Paradoks Veblena Polega on na wzroście popytu na dobra luksusowe pod wpływem rosnących cen.

27 Prawo (efekt) Kinga Zmiana podaży artykułów o niskiej elastyczności popytu powoduje bardziej niż proporcjonalne zmiany w cenach: ogólny spadek cen jest proporcjonalnie większy niż wzrost podaży.

28 Efekt Shepherda (transmisji sektora handlowego) Polega on na tym, że spadek cen otrzymywanych przez producentów rolnych jest szybszy i głębszy niż spadek cen detalicznych artykułów żywnościowych. Spowodowane jest to sztywnością kosztów i marż handlowych. W rezultacie wszelkie fluktuacje cen artykułów żywnościowych będą nieproporcjonalnie silnie uderzały w producentów rolnych i konsumentów, natomiast przyniosą korzyści sektorowi handlowemu.

29 Dobra substytucyjne i komplemantarne Zmiana ceny jednego dobra wywołuje zmianę popytu na drugie dobro. Komplementarność techniczna i psychiczna Substytucyjność: I grupy, - jedną jedną potrzebę możemy zaspokoić różnymi, innymi dobrami, II grupy - wiele różnych potrzeb możemy zaspokoić jednym dobrem, III grupy, gdy dochodzi do powszechnej zastępowalności dóbr wraz z ograniczeniem dochodów nabywców i koniecznością wyboru jednych, a rezygnacją z innych dóbr.

30 Efekt spekulacyjny Pojawia się w warunkach dużej inflacji. Ceny nie pełnią wtedy swoich podstawowych funkcji. Wobec spekulacji popyt staje się nieelastyczny względem cen. Systematycznie rośnie wskutek spodziewanych podwyżek aż do wyczerpania zapasów i wystąpienia niedoboru towarów.

31 Fazy rozwoju spożycia Są to ogólne tendencje w kształtowaniu się spożycia w długim okresie: Faza 1. Ilościowy wzrost konsumpcji i eliminacja niedostatku spożycia artykułów żywnościowych Faza 2. Poprawa jakości konsumpcji, wzrost konsumpcji artykułów żywnościowych wyższej jakości Faza 3. Pełny wybór konsumpcyjny (realizacja indywidualnych upodobań konsumpcyjnych)

Oczekiwania konsumentów wobec elementów marketingu mix REGUŁA 4C /4K/

Oczekiwania konsumentów wobec elementów marketingu mix REGUŁA 4C /4K/ Oczekiwania konsumentów wobec elementów marketingu mix REGUŁA 4C /4K/ CUSTOMER SATISFACTION Korzyści z posiadania produktu Dostępna cena, OCZEKIWANIA KLIENTA Koszt zakupu COST COMUNICATION Sprawna komunikacja

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT, JEGO POTRZEBY I MOTYWACJE. Konsument i jego potrzeby

KONSUMENT, JEGO POTRZEBY I MOTYWACJE. Konsument i jego potrzeby KONSUMENT, JEGO POTRZEBY I MOTYWACJE Konsument i jego potrzeby Konsument jest rozumiany jako podmiot ekonomiczny, który spożywa (zużywa) nabyte produkty (usługi). Jako konsumenta można traktować osobę,

Bardziej szczegółowo

Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny

Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny Czesław Bywalec Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny Wydawnictwo C.H. Beck Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny Czesław Bywalec Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny Wydawnictwo C.H.

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH

RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH RAPORT Z BADANIA STANU KONKURENCJI W KRAJOWYM SEKTORZE USŁUG PROFESJONALNYCH ARCHITEKT INŻYNIER BUDOWLANY Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Departament Analiz Rynku Kwiecień 2010 DAR-401-02/06/NS

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZKI POTRZEB, POPYTU I KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI UJĘCIE TEORETYCZNE

ZWIĄZKI POTRZEB, POPYTU I KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI UJĘCIE TEORETYCZNE ALEKSANDER GRZELAK, MAREK GAŁĄZKA ZWIĄZKI POTRZEB, POPYTU I KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI UJĘCIE TEORETYCZNE Streszczenie: Artykuł stanowi próbę teoretycznego usystematyzowania związków zachodzących pomiędzy potrzebami,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE.

ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny Maciej Brewiak Kierunek studiów: EKONOMIA Numer albumu: 135954 ANALIZA CYKLU KONIUNKTURALNEGO WEDŁUG SZKOŁY AUSTRIACKIEJ W TEORII I PRAKTYCE. Praca magisterska wykonana

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo

Proces zakupu odzieży fast fashion

Proces zakupu odzieży fast fashion Katarzyna Sempruch-Krzemińska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Produktu Proces zakupu odzieży fast fashion Fast-fashion buying process Rynek odzieżowy to jeden z najciekawszych, dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie

Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie Analiza rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w kontekście rozwoju turystyki w Polsce i na świecie opracowanie powstało w ramach projektu TURYSTYKA SZANSĄ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ PODKARPACKIEGO RYNKU

Bardziej szczegółowo

KOMU POMÓC W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem

KOMU POMÓC W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem Prakseologia 2006, nr 146, s. 31-50. Tomasz Kwarciński KOMU POMÓC W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI? Decyzje dotyczące udzielania pomocy ubogim w świetle Amartyi K. Sena badań nad ubóstwem Wstęp Rozważania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Adam A. Ambroziak SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Analizy

Bardziej szczegółowo

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska

Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy. Autor raportu dr Anna Kozłowska Potrzeby jako system klasyfikacji modeli perswazyjnych raport badawczy Autor raportu dr Anna Kozłowska Warszawa 2014 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Reklamy Potrzeby jako system klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka

Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka Kupowanie poparcia. Polityka gospodarcza jako środek stabilizacji sytuacji wewnętrznej w Polsce w pierwszych miesiącach rządów Edwarda Gierka Przesilenie na szczytach władzy, spowodowane przez protesty

Bardziej szczegółowo

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa

12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE. 12.1. Wartość przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa i papiery wartościowe 12 149 12. WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA I PAPERY WARTOŚCIOWE 12.1. Wartość przedsiębiorstwa W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z wyceną przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Waldemar K. JARUSZEWSKI ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH KAPITAŁ SPOŁECZNY CZYNNIKIEM WZROSTU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Zarys treści: W pracy podjęto problem kształtowania bezpieczeństwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy

Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena współzależności ekologicznych, społecznych, ekonomicznych w kontekście zielonej gospodarki w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Temat: Charakterystyka otoczenia przedsiębiorstwa jako element zarządzania projektami inwestycyjnymi.

Temat: Charakterystyka otoczenia przedsiębiorstwa jako element zarządzania projektami inwestycyjnymi. Temat: Charakterystyka otoczenia przedsiębiorstwa jako element zarządzania projektami inwestycyjnymi. Jednym z najistotniejszych czynników decydującym o specyfice funkcjonowania i ewentualnego sukcesu

Bardziej szczegółowo

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray

Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Prawo Kennetha R. Hammonda i Roberta E. Goodina i prawa Charlesa Murray Wstęp Na pierwszym wykładzie podkreślałem za Sztompką, że składnikami teorii są twierdzenia prawopodobne. W związku z tym wszędzie

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo