Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Obecni: - radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu - p. T.Chromik Z-ca Skarbnika Miasta - p. M. Talewicz Kierownik Wydziału KS - p. M. Jankowska Kierownik Wydziału SO - p. W. Samolewicz Kierownik Wydziału GP - p. J. Domżał Kierownik Wydziału NK - p. L. Palus Dyrektor MBP w Oświęcimiu - p. A. Urbańczyk Główny Księgowy w MBP w Oświęcimiu - p. B. Malicka Główny Księgowy w ZLA w Oświęcimiu Porządek posiedzenia: 1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Przebieg posiedzenia: Ad Komisja analizując projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wysłuchała wyjaśnień Kierownika Wydziału GP, który poinformował, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały, określając granice obszaru objętego planem na mapie stanowiącej załącznik graficzny do tej uchwały i przedmiot jego ustaleń. Teren objęty zmianą planu znajduje się wnastępujących jednostkach obowiązującego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia: D 108 P - tereny przemysłowe D 109 RP - tereny upraw rolnych D 132 RZ - tereny łąk i pastwisk. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 1/10

2 Ponadto w w/w obszarze znajdują się jednostki określone jako MJ stanowiące "tereny zabudowy mieszkaniowej rozproszonej położone w południowej strefie ochronnej ZCHO; adaptacja do czasu śmierci technicznej lub deglomeracji". Proponowana zmiana planu z przeznaczeniem pod funkcję mieszkaniową ma na celu przede wszystkim umożliwienie rozbudowy istniejącej w terenie zabudowy mieszkaniowej. Poza tym celem zmiany planu jest utrzymanie istniejącej w aktualnie obowiązującym planie ogólnym funkcji przemysłowej położonej pomiędzy ulicą Nową oraz terenem byłego "Hydrotrestu". Koszt opracowania szacuje się na około zł. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia tereny objęte proponowaną zmianą planu przewidziane są pod funkcję mieszkaniową i przemysłową. Komisja w głosowaniu za 7, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 2. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży i zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu. został przygotowany w związku z wnioskami dzierżawców: p. Piotra Sroki, p. Leszka Gałuszki, p. Teresy Przybylskiej i p. Jana Łanuszewskiego gruntu zabudowanego boksami garażowymi znajdującymi się w zespole 43 garaży położonym przy ul. Jaracza w Oświęcimiu, na podstawie art.37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z p. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem rada gminy może zwolnić z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisutegoniestosujesię, w przypadku gdy, o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki. Dzierżawcy zawarli umowy dzierżawy w 1994 r. na czas nieokreślony, nie krócej niż na okres 40 lat. W myśl 9 umowy wydzierżawiający zobowiązuje się do umożliwienia dzierżawcy nabycia lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu objętego umową dzierżawy w przypadku zmiany odpowiednich przepisów. W tej sytuacji istnieje możliwość zwolnienia przez Radę Miasta z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu na rzecz dzierżawcy gruntu obejmującego 43 działki od pgr 1150/138 do pgr 1150/163 oraz pgr 1150/164 stanowiącej teren komunikacyjny. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 2/10

3 Na podstawie powołanego przepisu uchwałą nr LV/449/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. i uchwałą nr XX/173/99 z dnia 24 listopada 1999 r. Rada Miejska w Oświęcimiu zwolniła z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu grunty zabudowane zespołami garażowymi położonymi w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego i ul. Pilata. Uchwałą z dnia r. nie objęto zespołu przy ul. Jaracza z uwagi na prowadzone wówczas ustalenia dotyczące zasięgu strefy ochronnej Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. W przypadku sprzedaży dzierżawionego gruntu obejmującego 43 działki od pgr 1150/138 do pgr 1150/163 oraz pgr 1150/164 stanowiącej teren komunikacyjny do budżetu miasta wpłynie jednorazowa należność z tego tytułu w wysokości około ,-zł ,-zł, przyzałożeniu, że wszyscy dzierżawcy wykupią dzierżawiony grunt. Komisja w głosowaniu za 7, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży i zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu. 3. Komisja w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi. Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym rada gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwałą Nr XL/388/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. Rada Miasta Oświęcim przystąpiła do opracowania zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi z przeznaczeniem pod funkcję handlową i usługową. Rozwiązania projektu planu są spójne z polityką przestrzenną miasta Oświęcimia określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia. 4. Komisja w głosowaniu za 5, przeciw. - 0, wstrzym. 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżeciemiastaoświęcim na 2002 r. Proponowane zmiany przedstawiają się następująco: Zał.nr 1 zwiększa się dochody o kwotę zł z tytułu sprzedaży mieszkań oraz zwiększeniu wydatków związanych z użytkowaniem wieczystym oraz opracowaniami Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 3/10

4 geodezyjnymi związanymi z budownictwem mieszkaniowym, regulacją stanu prawnego. Zał. nr 2 -wprowadza się do budżetu nowe środki specjalne p.n.: - darowizny pieniężne na kwotę 870,10 zł - pozostałość z 2001 roku - wpłata darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do noclegowni. Środki te nie zostały wykorzystane w 2001 rok, ponieważ noclegowania nie została uruchomiona. odszkodowanie za utracone mienie w ŚDS nakwotę 1.172,18 zł - na podstawie zarządzenia Nr 8/2002 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z dnia r w sprawie utworzenia środka specjalnego - wpłata towarzystwa ubezpieczeniowego za utracone mienie w wyniku kradzieży. Środki finansowe zostaną wydatkowane na zakup wieży stereofonicznej. Zał. nr3- zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł w związku z uchwałą Nr LV/547/02 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/514/02 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 stycznia 2002 r. Zał. Nr 4 - niniejszy załącznik zawiera stan w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zmianie uchwałą Nr LV/547/02 Rady Miasta z dnia 27 marca 2002r w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/514/02 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 stycznia 2002r oraz załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Zał. Nr5 wprowadza się do budżetu miasta środki finansowe w kwocie zł przekazane przez Parafię WNMP na udział w inwestycji Adaptacja domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym. Kwota została ustalona po rozstrzygnięciu przetargu i określeniu procentowego udziału Parafii. Zał. Nr6-Pismem znak: Nr ST /2002 z dnia roku Minister Finansów dokonał korekty planu dochodów w następujący sposób: zwiększona została subwencja podstawowa o kwotę zł; zmniejszona została subwencja oświatowa o kwotę zł; zmniejszone zostały udziały gminy w pod. doch. od osób fizycznych o kwotę zł. Ponadto zwiększona została wpłata do budżetu państwa o kwotę zł. Razem kwota zmniejszająca budżet miasta zł. Równocześnie wprowadza się do budżetu miasta środki finansowe w kwocie zł przekazane w 2001 roku na subkonto - z zadania inwestycyjnego zakończonego p.n. Modernizacja ul. Więźniów Oświęcimia - remont kanalizacji opadowej. Zał. Nr 7 - Kwota tzw. wolnych środków do rozdysponowania z 2001 roku wynosi zł. Ponadto uzyskano dodatkowe środki z tytułu wcześniejszej spłaty w 2001 roku kredytu kwota - Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 4/10

5 zł. Razem uzyskano kwotę wolnych środków zł minus zł - uruchomiona w uchwale budżetowej zł. Równocześnie wprowadza się do budżetu miasta środki finansowe w kwocie zł przekazane w 2001 roku na subkonto - z zadania inwestycyjnego zakończonego p.n. Modernizacja ul. Więźniów Oświęcimia - remont kanalizacji opadowej. Ponadto na zadaniach inwestycyjnych po przetargach w 2002 roku powstały oszczędności w kwocie zł w dziale 600 rozdział tj.: - budowa parkingu przy ul. Staszica kwota zł; budowa dojazdu do 4-ch budynków przy ul.chopina kwota zł; budowa parkingu przy ul. Bema kwota zł. W związku z powyższym środki do podziału wynoszą zł. Proponuje się następujące rozdysponowanie w/w kwoty: 1. Dz. 700 rozdz kwota zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na realizację inwestycji dla ZBM. Wprowadza się do wykazu zadań inwestycyjnych zadanie p.n. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Chrobrego. 2. Dz. 600 rozdz kwota zł z przeznaczeniem na: - wydatki bieżące kwota zł - remont parkingu przy ul. Łukasiewicza; - zadanie inwestycyjne p.n. Parking przy ul. Kasprowicza kwota zł; - zadanie inwestycyjne p.n. Utwardzenie ulicy Chełmońskiego kwota zł. 3. Dz. 750 rozdz kwota zł z przeznaczeniem na: - osuszanie budynku Urzędu Miasta kwota zł; - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych kwota zł. 4. Dz. 900 rozdz kwota zł na: - zadanie inwestycyjne p.n. Kanalizacja ul. Sadowej kwota zł - na udział dla spółki PWiK z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy wodociągu na skrzyżowaniu ul. Chemików, Fabrycznej i Olszewskiego - kwota zł. Modernizacja przedmiotowego wodociągu związana jest z budową ronda na tym skrzyżowaniu przez ZDP. - zadanie bieżące - remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Nojego, Wysokie Brzegi - kwota zł. 5. Wydatki na cele oświaty w kwocie zł: Szkoły podstawowe zł w tym: remonty zł i pozostałe wydatki bieżące zł; Gimnazja zł w tym: remonty zł i pozostałe wydatki bieżące zł; Świetlice szkolne zł - środki na remonty; Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 5/10

6 Miejskie przedszkola zł - środki na remonty. 6. Dz. 921 rozdział kwota zł z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne p.n. Osiedlowy Ośrodek Kultury na osiedlu Zasole. Zał. Nr8- Miejskie przedszkole nr 11 w 2001 roku poniosło szkody poprzez zalanie. Firma ubezpieczeniowa dopiero w 2002 roku dokonała wpłaty odszkodowania w kwocie zł. Miejskie przedszkole nr 11 otrzymało w 2001 roku z budżetu miasta środki na usunięcie szkód. Wzwiązku z powyższym wprowadza się do budżetu miasta środki finansowe w kwocie zł od firmy ubezpieczeniowej i jednocześnie przeznacza się je na wykonanie pilnych prac remontowych związanych z zakończonym malowaniem pomieszczeń Miejskiego Przedszkola nr Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy oraz wysłuchała wyjaśnień p. T.Chromik, która poinformowała, że przepisy ustawy o finansach publicznych pozwalają na zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach kwot określonych w budżecie (na 1 rok). Równocześnie ustawa o zamówieniach publicznych pozwala na zaciąganie zobowiązań na okres do 3-ch lat. Aby skorzystać zmożliwości stworzonych przez ustawę o zamówieniach publicznych niezbędne jest podjęcie przez Radę Miasta uchwały zezwalającej na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy. Podstawę prawną dla takiego rozwiązania stwarza art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym. Przedstawiony wyżej wykaz zadań dotyczy w większości usług świadczonych przez osoby będące jedynymi dostawcami oraz w stosunku do których coroczne ogłaszanie przetargów jest bardzo uciążliwe. Komisja w głosowaniu za 5, przeciw 0, wstrzym. - 3 pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 6. Komisja w głosowaniu za 4, przeciw 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wsprawiezmianyuchwały Nr LIII/4514/02 Rady Miasta Oświęcim z dnia r. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 6/10

7 Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada gminy uchwala corocznie gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. wszelkie zmiany w tym zakresie należą również do wyłącznej kompetencji rady. Rada Miasta Oświęcim w dniu 23 stycznia 2002r. uchwałą Nr LIII/514/02 uchwaliła gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Oświęcim na rok Na jego realizację przeznaczono środki budżetowe w wysokości zł. Do dnia 7 lutego br. do kasy Urzędu Miasta Oświęcim, z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota ,77zł. Uchwałą Nr LV/547/02 z dnia 27 marca 2002r. Rada Miasta Oświęcim dokonała podziału dodatkowych środków w wysokości zł. Zarząd Miasta przedkłada kolejny projekt zmiany uchwały Nr LIII/514/02 z dnia r. w którym proponuje rozdysponowanie pozostałej części dodatkowych środków w wysokości zł. Proponuje się by środki te przeznaczyć na: 1. prowadzenie w Poradni Lecznictwa Odwykowego w Oświęcimiu grup terapeutycznych Destrukcja dla osób dorosłych nadmiernie pijących i młodzieży 9.000zł. 2. utworzenie i finansowanie w 2002r. stanowiska konsultanta ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zł. 3. zwiększenie środków przeznaczonych na działalność Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zł. 4. zwiększenie dotacji na działalność stowarzyszeń i instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zł. - zadanie to zostanie zlecone w trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych, 5. organizowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach miejskich Oświęcimia zajęć pozalekcyjnych z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej zł. 6. organizowanie w czasie wakacji półkolonii dla dzieci /z blokiem programów profilaktycznych/ zł. 7. sfinansowanie budowy boiska sportowego przy Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu, służącego m.in. organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rekreacyjnym i sportowym zł. 7. Komisja szczegółowo zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 7/10

8 sprawozdań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej, Oświęcimskiego Centrum Kultury i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego. Udzielając dodatkowych wyjaśnień Kierownik Wydziału NK poinformował, że ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych miejskich jednostek organizacyjnych przez organ zatwierdzający w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. MBP, OCK i ZLA przedstawiły do zatwierdzenia sprawozdania zgodnie z wymogami ustawy. W trakcie dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały stwierdzono, że OCK jako jedyna jednostka osiągnęła w 2001 r. zysk. Ponieważ Rada uchwala określoną kwotę dotacji w danym roku, stwierdzono, że na rok 2001 dotacja była zbyt duża. Wzwiązku z powyższym na wniosek radnego K.Jaśkiewicza Komisja postanowiła zwrócić się do Zarządu Miasta o rozważenie możliwości obniżenia tegorocznej dotacji dla OCK o kwotę niewykorzystanej dotacji z roku 2001 ( głosowanie: za 6, przeciw 2, wstrzym. - 0). Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań. Komisja w następujący sposób ustosunkowała się do sprawozdań poszczególnych jednostek: Oświęcimskie Centrum Kultury : za 5, przeciw 0, wstrzym. - 3, Miejska Biblioteka Publiczna: za 6, przeciw 0, wstrzym. - 2, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego: za 8, przeciw 0, wstrzym Komisja w głosowaniu za 7, przeciw 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 litera g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy wydaje decyzję w sprawie wniesienia udziałów do spółek. Środki finansowe proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie przebudowy wodociągu na skrzyżowaniu ul.chemików, Fabrycznej i Olszewskiego. Modernizacja przedmiotowego wodociągu związana jest z budową ronda na tym skrzyżowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. W/w zadanie inwestycyjne nie zostało zaplanowane do realizacji w budżecie miasta na 2002 rok. Wydatki związane z jego realizacją zostaną pokryte z oszczędności - wolnych środków Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 8/10

9 budżetowych. 9. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii promocji miasta Oświęcim oraz wysłucha szczegółowych wyjaśnień Kierownika Wydziału KS, która stwierdziła, że uchwałą Nr XXVII/256/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 12 kwietnia 2000 r. została przyjęta Strategia rozwoju miasta Oświęcimia. W Dziale IV. Promocja Miasta - Wypracowanie profesjonalnej i efektywnej promocji miasta - określone zostało zadanie IV.1 Opracowanie strategii promocji miasta. Strategia Promocji Miasta Oświęcimia została przygotowana przez Firmę Maktab & Consulta w Krakowie. Opracowanie oparte zostało między innymi na danych zawartych w: Strategii Rozwoju Miasta Oświęcimia, na lata , Strategii Rozwoju Ziemi Oświęcimskiej na lata , Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, Raporcie Promocja Miasta Oświęcimia, uchwale budżetowej miasta Oświęcimia na rok 2001, uchwale Rady Miasta w sprawie: programy rozwoju i pomocy dla MSP w Oświęcimiu. Zarząd Miasta przyjął nin. Strategię na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia br. Poszczególne Komisje Rady Miasta nie przyjęły strategii ze względu na brak określenia jej priorytetów. Przedstawiciele firmy przygotowującej strategię uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji w dniu 1 lutego br., która podjęła decyzję o zorganizowaniu warsztatów z udziałem zainteresowanych Radnych i przedstawicieli środowisk miasta Oświęcimia. Termin warsztatów wyznaczono na dzień 19 marca 2002 r. Podczas warsztatów dokonano priorytetyzacji głównych zadań promocji. Uczestnicy warsztatów, dokonali analizy zadań pod kątem ich realizacji począwszy od 2003 r. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja postanowiła zawnioskować o przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały polegającej na zmianie hasła zawartego w Strategii... na hasło Oświęcim miasto pokoju, zaktualizowanie zapisów oraz wykreślenie zadań już zrealizowanych. Ponadto Komisja postanowiła zwrócić się o przedstawienie symulacji kosztów i zysków utworzenia punktu informacji turystycznej. Głosowanie: za 5, przeciw 1, wstrzym Ad Komisja postanowiła zwrócić się do Zarządu Miasta o przedłożenie rachunków zysków i strat spółek z udziałem Miasta oraz przedstawienie wielkości udziałów w poszczególnych Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 9/10

10 spółkach. (głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym. - 0). 2. Komisja postanowiła przypomnieć Zarządowi Miasta o konieczności terminowego przedkładania materiałów wynikających z planu pracy Komisji Na tym protokół zakończono i podpisano. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz a zakończyło o godz Protokołowała: B.Płoszczyca Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. 10/10 str.

Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 2002 rok.

Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 2002 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały nr II/11/2 z dnia 4 grudnia 22r. Zmiany w budżecie miasta Oświęcim na 22 rok. Dz. Rozdz. Treść zmian Zmniejszenia Zwiększenia DOCHODY ====================== 854 Edukacyjna opieka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 17 marca 2003 r.

Protokół Nr 13/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 17 marca 2003 r. strona 1 z 5 Protokół Nr 13/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 17 marca 2003 r. Obecni: - radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 73/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odbytego w dniu 20 października 2009 r.

Protokół Nr 73/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odbytego w dniu 20 października 2009 r. i Rekreacji z dnia 6 października 2009 r. str. 1/7 Protokół Nr 73/09 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odbytego w dniu 20 października 2009 r. Obecni: radni według listy obecności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 24 lutego 2004 r.

posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 24 lutego 2004 r. odbytego w dniu 24 lutego 2004 r. st r. 1/11 Protokół Nr 41/04 posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 24 lutego 2004 r. Obecni: radni według listy obecności stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 9 marca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII.311.2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004

UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 UCHWAŁA Nr 83/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 18 października 2004r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA Nr 88/XVI/11. Rady Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA Nr 88/XVI/11 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 2941 UCHWAŁA NR VIII/145/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 2941 UCHWAŁA NR VIII/145/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 2941 UCHWAŁA NR VIII/145/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 maja 2008 roku

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 21 maja 2008 roku UCHWAŁA Nr z dnia 21 maja 2008 roku Projekt w sprawie: zmian w budżecie gmin na 2008 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,

Bardziej szczegółowo

odbytego w dniu r. str. 1/6 z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 7 kwietnia 2003 r.

odbytego w dniu r. str. 1/6 z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 7 kwietnia 2003 r. odbytego w dniu 7.04.2003 r. str. 1/6 Protokół Nr 12/03 z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego odbytego w dniu 7 kwietnia 2003 r. Obecni: radni wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odbytego w dniu 20 maja 2008 r.

Protokół Nr 37/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odbytego w dniu 20 maja 2008 r. i Rekreacji z dnia 20 maja 2008 r. str. 1/7 Protokół Nr 37/08 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odbytego w dniu 20 maja 2008 r. Obecni: radni według listy obecności stanowiącej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6223 UCHWAŁA NR XVIII/188/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 92/06 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, OR/b-0063/IV/92/06 Środowiska i Pomocy Społecznej odbytego w dniu 28 sierpnia 2006 r.

Protokół Nr 92/06 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, OR/b-0063/IV/92/06 Środowiska i Pomocy Społecznej odbytego w dniu 28 sierpnia 2006 r. Środowiska i Pomocy Społecznej odbytego w dniu 28 sierpnia 2006 r. 1 Protokół Nr 92/06 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej odbytego w dniu 28 sierpnia 2006 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób :

Uchwała nr XIII / 91 / Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł tj. do kwoty ,- zł w następujący sposób : Uchwała nr XIII / 91 / 2003 Rady Gminy Żórawina z dnia 17 pażdziernika 2003 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2003 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 litera c i d, art. 51, 55 i 57 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 4 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXIV/205/2005 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 16 września 2005 roku

U c h w a ł a Nr XXIV/205/2005 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 16 września 2005 roku U c h w a ł a Nr XXIV/205/2005 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 16 września 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie. Na podstawie art..18, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006

Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006 Uchwała Nr III/8/2006 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2006 Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 października 2012 r. Poz. 5014 UCHWAŁA NR XXVII/504/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 26 września 2012 r.

Kraków, dnia 12 października 2012 r. Poz. 5014 UCHWAŁA NR XXVII/504/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 października 2012 r. Poz. 5014 UCHWAŁA NR XXVII/504/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

6) załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków. UCHWAŁA NR XXV/198/16 RADY GMINY OZORKÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/165/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2016 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/365/16 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009

UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku. w sprawie zmian budżetu na rok 2009 UCHWAŁA Nr XXXVIII/300/09 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

P o s t a n o w i e n i e Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 7 kwietnia 2004 r.

P o s t a n o w i e n i e Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 7 kwietnia 2004 r. P o s t a n o w i e n i e Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/271/2014 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. Uchwała Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.X.59.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 700

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu. z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku. UCHWAŁA NR XXII/202/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Suchań w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Uchwała Nr 0007..2014 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Złotoryja na 2014 rok Projekt Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 5179

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 5179 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXIII/150/2009 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 29 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLVII/301/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW. z dnia 15 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2015 r. Poz. 6842 UCHWAŁA NR VI.25.2015 RADY GMINY PRAŻMÓW z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 258/05 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 7 marca 2005 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr 88 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1092 Nr 258/05 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 71/2007

U C H W A Ł A Nr 71/2007 U C H W A Ł A Nr 71/2007 Rady Miejskiej w N o w y m S t a w i e Załącznik Nr 7 do protokołu Nr X/2007 z sesji Rady Miejskiej w Nowym Stawie w sprawie z m i a n w budżecie miasta i gminy na 2007 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.341.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 3/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r. PROTOKÓŁ NR 3/2004 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 17.03.2004 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 9. Informacja

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIII/67/2006. RADY MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 23 października 2006r.

U C H W A Ł A Nr XLIII/67/2006. RADY MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 23 października 2006r. U C H W A Ł A Nr XLIII/67/2006 RADY MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 23 października 2006r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta Skarżysko Kamienna na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 127/02 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej odbytego w dniu 5 sierpnia 2002 r.

Protokół Nr 127/02 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej odbytego w dniu 5 sierpnia 2002 r. Protokół Nr 127/02 z posiedzenia Komisji Działalności Gospodarczej odbytego w dniu 5 sierpnia 2002 r. Obecni: - radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu - p. W. Jankowski Prezes

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 23 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 25/215 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 23 stycznia 215 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 215 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo