Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 117/02 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta odbytego w dniu 14 maja 2002 r. Obecni: - radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu - p. T.Chromik Z-ca Skarbnika Miasta - p. M. Talewicz Kierownik Wydziału KS - p. M. Jankowska Kierownik Wydziału SO - p. W. Samolewicz Kierownik Wydziału GP - p. J. Domżał Kierownik Wydziału NK - p. L. Palus Dyrektor MBP w Oświęcimiu - p. A. Urbańczyk Główny Księgowy w MBP w Oświęcimiu - p. B. Malicka Główny Księgowy w ZLA w Oświęcimiu Porządek posiedzenia: 1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Przebieg posiedzenia: Ad Komisja analizując projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wysłuchała wyjaśnień Kierownika Wydziału GP, który poinformował, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.), o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozstrzyga rada gminy w drodze uchwały, określając granice obszaru objętego planem na mapie stanowiącej załącznik graficzny do tej uchwały i przedmiot jego ustaleń. Teren objęty zmianą planu znajduje się wnastępujących jednostkach obowiązującego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia: D 108 P - tereny przemysłowe D 109 RP - tereny upraw rolnych D 132 RZ - tereny łąk i pastwisk. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 1/10

2 Ponadto w w/w obszarze znajdują się jednostki określone jako MJ stanowiące "tereny zabudowy mieszkaniowej rozproszonej położone w południowej strefie ochronnej ZCHO; adaptacja do czasu śmierci technicznej lub deglomeracji". Proponowana zmiana planu z przeznaczeniem pod funkcję mieszkaniową ma na celu przede wszystkim umożliwienie rozbudowy istniejącej w terenie zabudowy mieszkaniowej. Poza tym celem zmiany planu jest utrzymanie istniejącej w aktualnie obowiązującym planie ogólnym funkcji przemysłowej położonej pomiędzy ulicą Nową oraz terenem byłego "Hydrotrestu". Koszt opracowania szacuje się na około zł. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia tereny objęte proponowaną zmianą planu przewidziane są pod funkcję mieszkaniową i przemysłową. Komisja w głosowaniu za 7, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 2. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży i zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu. został przygotowany w związku z wnioskami dzierżawców: p. Piotra Sroki, p. Leszka Gałuszki, p. Teresy Przybylskiej i p. Jana Łanuszewskiego gruntu zabudowanego boksami garażowymi znajdującymi się w zespole 43 garaży położonym przy ul. Jaracza w Oświęcimiu, na podstawie art.37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz.543 z p. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem rada gminy może zwolnić z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę. Przepisutegoniestosujesię, w przypadku gdy, o nabycie nieruchomości ubiega się więcej niż jeden podmiot spełniający powyższe warunki. Dzierżawcy zawarli umowy dzierżawy w 1994 r. na czas nieokreślony, nie krócej niż na okres 40 lat. W myśl 9 umowy wydzierżawiający zobowiązuje się do umożliwienia dzierżawcy nabycia lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu objętego umową dzierżawy w przypadku zmiany odpowiednich przepisów. W tej sytuacji istnieje możliwość zwolnienia przez Radę Miasta z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu na rzecz dzierżawcy gruntu obejmującego 43 działki od pgr 1150/138 do pgr 1150/163 oraz pgr 1150/164 stanowiącej teren komunikacyjny. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 2/10

3 Na podstawie powołanego przepisu uchwałą nr LV/449/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. i uchwałą nr XX/173/99 z dnia 24 listopada 1999 r. Rada Miejska w Oświęcimiu zwolniła z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu grunty zabudowane zespołami garażowymi położonymi w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego i ul. Pilata. Uchwałą z dnia r. nie objęto zespołu przy ul. Jaracza z uwagi na prowadzone wówczas ustalenia dotyczące zasięgu strefy ochronnej Państwowego Muzeum w Oświęcimiu. W przypadku sprzedaży dzierżawionego gruntu obejmującego 43 działki od pgr 1150/138 do pgr 1150/163 oraz pgr 1150/164 stanowiącej teren komunikacyjny do budżetu miasta wpłynie jednorazowa należność z tego tytułu w wysokości około ,-zł ,-zł, przyzałożeniu, że wszyscy dzierżawcy wykupią dzierżawiony grunt. Komisja w głosowaniu za 7, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia gruntu do sprzedaży i zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu. 3. Komisja w głosowaniu za 6, przeciw 0, wstrzym. - 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi. Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym rada gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwałą Nr XL/388/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. Rada Miasta Oświęcim przystąpiła do opracowania zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi z przeznaczeniem pod funkcję handlową i usługową. Rozwiązania projektu planu są spójne z polityką przestrzenną miasta Oświęcimia określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia. 4. Komisja w głosowaniu za 5, przeciw. - 0, wstrzym. 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmian w budżeciemiastaoświęcim na 2002 r. Proponowane zmiany przedstawiają się następująco: Zał.nr 1 zwiększa się dochody o kwotę zł z tytułu sprzedaży mieszkań oraz zwiększeniu wydatków związanych z użytkowaniem wieczystym oraz opracowaniami Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 3/10

4 geodezyjnymi związanymi z budownictwem mieszkaniowym, regulacją stanu prawnego. Zał. nr 2 -wprowadza się do budżetu nowe środki specjalne p.n.: - darowizny pieniężne na kwotę 870,10 zł - pozostałość z 2001 roku - wpłata darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do noclegowni. Środki te nie zostały wykorzystane w 2001 rok, ponieważ noclegowania nie została uruchomiona. odszkodowanie za utracone mienie w ŚDS nakwotę 1.172,18 zł - na podstawie zarządzenia Nr 8/2002 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z dnia r w sprawie utworzenia środka specjalnego - wpłata towarzystwa ubezpieczeniowego za utracone mienie w wyniku kradzieży. Środki finansowe zostaną wydatkowane na zakup wieży stereofonicznej. Zał. nr3- zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę zł w związku z uchwałą Nr LV/547/02 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/514/02 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 stycznia 2002 r. Zał. Nr 4 - niniejszy załącznik zawiera stan w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po zmianie uchwałą Nr LV/547/02 Rady Miasta z dnia 27 marca 2002r w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/514/02 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 stycznia 2002r oraz załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. Zał. Nr5 wprowadza się do budżetu miasta środki finansowe w kwocie zł przekazane przez Parafię WNMP na udział w inwestycji Adaptacja domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym. Kwota została ustalona po rozstrzygnięciu przetargu i określeniu procentowego udziału Parafii. Zał. Nr6-Pismem znak: Nr ST /2002 z dnia roku Minister Finansów dokonał korekty planu dochodów w następujący sposób: zwiększona została subwencja podstawowa o kwotę zł; zmniejszona została subwencja oświatowa o kwotę zł; zmniejszone zostały udziały gminy w pod. doch. od osób fizycznych o kwotę zł. Ponadto zwiększona została wpłata do budżetu państwa o kwotę zł. Razem kwota zmniejszająca budżet miasta zł. Równocześnie wprowadza się do budżetu miasta środki finansowe w kwocie zł przekazane w 2001 roku na subkonto - z zadania inwestycyjnego zakończonego p.n. Modernizacja ul. Więźniów Oświęcimia - remont kanalizacji opadowej. Zał. Nr 7 - Kwota tzw. wolnych środków do rozdysponowania z 2001 roku wynosi zł. Ponadto uzyskano dodatkowe środki z tytułu wcześniejszej spłaty w 2001 roku kredytu kwota - Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 4/10

5 zł. Razem uzyskano kwotę wolnych środków zł minus zł - uruchomiona w uchwale budżetowej zł. Równocześnie wprowadza się do budżetu miasta środki finansowe w kwocie zł przekazane w 2001 roku na subkonto - z zadania inwestycyjnego zakończonego p.n. Modernizacja ul. Więźniów Oświęcimia - remont kanalizacji opadowej. Ponadto na zadaniach inwestycyjnych po przetargach w 2002 roku powstały oszczędności w kwocie zł w dziale 600 rozdział tj.: - budowa parkingu przy ul. Staszica kwota zł; budowa dojazdu do 4-ch budynków przy ul.chopina kwota zł; budowa parkingu przy ul. Bema kwota zł. W związku z powyższym środki do podziału wynoszą zł. Proponuje się następujące rozdysponowanie w/w kwoty: 1. Dz. 700 rozdz kwota zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na realizację inwestycji dla ZBM. Wprowadza się do wykazu zadań inwestycyjnych zadanie p.n. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy ul. Chrobrego. 2. Dz. 600 rozdz kwota zł z przeznaczeniem na: - wydatki bieżące kwota zł - remont parkingu przy ul. Łukasiewicza; - zadanie inwestycyjne p.n. Parking przy ul. Kasprowicza kwota zł; - zadanie inwestycyjne p.n. Utwardzenie ulicy Chełmońskiego kwota zł. 3. Dz. 750 rozdz kwota zł z przeznaczeniem na: - osuszanie budynku Urzędu Miasta kwota zł; - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych kwota zł. 4. Dz. 900 rozdz kwota zł na: - zadanie inwestycyjne p.n. Kanalizacja ul. Sadowej kwota zł - na udział dla spółki PWiK z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy wodociągu na skrzyżowaniu ul. Chemików, Fabrycznej i Olszewskiego - kwota zł. Modernizacja przedmiotowego wodociągu związana jest z budową ronda na tym skrzyżowaniu przez ZDP. - zadanie bieżące - remont kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie skrzyżowania ulic: Dąbrowskiego, Nojego, Wysokie Brzegi - kwota zł. 5. Wydatki na cele oświaty w kwocie zł: Szkoły podstawowe zł w tym: remonty zł i pozostałe wydatki bieżące zł; Gimnazja zł w tym: remonty zł i pozostałe wydatki bieżące zł; Świetlice szkolne zł - środki na remonty; Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 5/10

6 Miejskie przedszkola zł - środki na remonty. 6. Dz. 921 rozdział kwota zł z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne p.n. Osiedlowy Ośrodek Kultury na osiedlu Zasole. Zał. Nr8- Miejskie przedszkole nr 11 w 2001 roku poniosło szkody poprzez zalanie. Firma ubezpieczeniowa dopiero w 2002 roku dokonała wpłaty odszkodowania w kwocie zł. Miejskie przedszkole nr 11 otrzymało w 2001 roku z budżetu miasta środki na usunięcie szkód. Wzwiązku z powyższym wprowadza się do budżetu miasta środki finansowe w kwocie zł od firmy ubezpieczeniowej i jednocześnie przeznacza się je na wykonanie pilnych prac remontowych związanych z zakończonym malowaniem pomieszczeń Miejskiego Przedszkola nr Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy oraz wysłuchała wyjaśnień p. T.Chromik, która poinformowała, że przepisy ustawy o finansach publicznych pozwalają na zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach kwot określonych w budżecie (na 1 rok). Równocześnie ustawa o zamówieniach publicznych pozwala na zaciąganie zobowiązań na okres do 3-ch lat. Aby skorzystać zmożliwości stworzonych przez ustawę o zamówieniach publicznych niezbędne jest podjęcie przez Radę Miasta uchwały zezwalającej na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy. Podstawę prawną dla takiego rozwiązania stwarza art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym. Przedstawiony wyżej wykaz zadań dotyczy w większości usług świadczonych przez osoby będące jedynymi dostawcami oraz w stosunku do których coroczne ogłaszanie przetargów jest bardzo uciążliwe. Komisja w głosowaniu za 5, przeciw 0, wstrzym. - 3 pozytywnie zaopiniowała omówiony projekt uchwały. 6. Komisja w głosowaniu za 4, przeciw 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wsprawiezmianyuchwały Nr LIII/4514/02 Rady Miasta Oświęcim z dnia r. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 6/10

7 Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada gminy uchwala corocznie gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. wszelkie zmiany w tym zakresie należą również do wyłącznej kompetencji rady. Rada Miasta Oświęcim w dniu 23 stycznia 2002r. uchwałą Nr LIII/514/02 uchwaliła gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Oświęcim na rok Na jego realizację przeznaczono środki budżetowe w wysokości zł. Do dnia 7 lutego br. do kasy Urzędu Miasta Oświęcim, z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła kwota ,77zł. Uchwałą Nr LV/547/02 z dnia 27 marca 2002r. Rada Miasta Oświęcim dokonała podziału dodatkowych środków w wysokości zł. Zarząd Miasta przedkłada kolejny projekt zmiany uchwały Nr LIII/514/02 z dnia r. w którym proponuje rozdysponowanie pozostałej części dodatkowych środków w wysokości zł. Proponuje się by środki te przeznaczyć na: 1. prowadzenie w Poradni Lecznictwa Odwykowego w Oświęcimiu grup terapeutycznych Destrukcja dla osób dorosłych nadmiernie pijących i młodzieży 9.000zł. 2. utworzenie i finansowanie w 2002r. stanowiska konsultanta ds. uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zł. 3. zwiększenie środków przeznaczonych na działalność Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zł. 4. zwiększenie dotacji na działalność stowarzyszeń i instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zł. - zadanie to zostanie zlecone w trybie art. 118 ustawy o finansach publicznych, 5. organizowanie w szkołach podstawowych i gimnazjach miejskich Oświęcimia zajęć pozalekcyjnych z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej zł. 6. organizowanie w czasie wakacji półkolonii dla dzieci /z blokiem programów profilaktycznych/ zł. 7. sfinansowanie budowy boiska sportowego przy Miejskim Gimnazjum Nr 3 w Oświęcimiu, służącego m.in. organizowaniu lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rekreacyjnym i sportowym zł. 7. Komisja szczegółowo zapoznała się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 7/10

8 sprawozdań finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej, Oświęcimskiego Centrum Kultury i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego. Udzielając dodatkowych wyjaśnień Kierownik Wydziału NK poinformował, że ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych miejskich jednostek organizacyjnych przez organ zatwierdzający w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. MBP, OCK i ZLA przedstawiły do zatwierdzenia sprawozdania zgodnie z wymogami ustawy. W trakcie dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały stwierdzono, że OCK jako jedyna jednostka osiągnęła w 2001 r. zysk. Ponieważ Rada uchwala określoną kwotę dotacji w danym roku, stwierdzono, że na rok 2001 dotacja była zbyt duża. Wzwiązku z powyższym na wniosek radnego K.Jaśkiewicza Komisja postanowiła zwrócić się do Zarządu Miasta o rozważenie możliwości obniżenia tegorocznej dotacji dla OCK o kwotę niewykorzystanej dotacji z roku 2001 ( głosowanie: za 6, przeciw 2, wstrzym. - 0). Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań. Komisja w następujący sposób ustosunkowała się do sprawozdań poszczególnych jednostek: Oświęcimskie Centrum Kultury : za 5, przeciw 0, wstrzym. - 3, Miejska Biblioteka Publiczna: za 6, przeciw 0, wstrzym. - 2, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego: za 8, przeciw 0, wstrzym Komisja w głosowaniu za 7, przeciw 0, wstrzym. - 1 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Oświęcimiu. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 litera g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy wydaje decyzję w sprawie wniesienia udziałów do spółek. Środki finansowe proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie przebudowy wodociągu na skrzyżowaniu ul.chemików, Fabrycznej i Olszewskiego. Modernizacja przedmiotowego wodociągu związana jest z budową ronda na tym skrzyżowaniu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. W/w zadanie inwestycyjne nie zostało zaplanowane do realizacji w budżecie miasta na 2002 rok. Wydatki związane z jego realizacją zostaną pokryte z oszczędności - wolnych środków Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 8/10

9 budżetowych. 9. Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii promocji miasta Oświęcim oraz wysłucha szczegółowych wyjaśnień Kierownika Wydziału KS, która stwierdziła, że uchwałą Nr XXVII/256/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 12 kwietnia 2000 r. została przyjęta Strategia rozwoju miasta Oświęcimia. W Dziale IV. Promocja Miasta - Wypracowanie profesjonalnej i efektywnej promocji miasta - określone zostało zadanie IV.1 Opracowanie strategii promocji miasta. Strategia Promocji Miasta Oświęcimia została przygotowana przez Firmę Maktab & Consulta w Krakowie. Opracowanie oparte zostało między innymi na danych zawartych w: Strategii Rozwoju Miasta Oświęcimia, na lata , Strategii Rozwoju Ziemi Oświęcimskiej na lata , Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, Raporcie Promocja Miasta Oświęcimia, uchwale budżetowej miasta Oświęcimia na rok 2001, uchwale Rady Miasta w sprawie: programy rozwoju i pomocy dla MSP w Oświęcimiu. Zarząd Miasta przyjął nin. Strategię na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia br. Poszczególne Komisje Rady Miasta nie przyjęły strategii ze względu na brak określenia jej priorytetów. Przedstawiciele firmy przygotowującej strategię uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji w dniu 1 lutego br., która podjęła decyzję o zorganizowaniu warsztatów z udziałem zainteresowanych Radnych i przedstawicieli środowisk miasta Oświęcimia. Termin warsztatów wyznaczono na dzień 19 marca 2002 r. Podczas warsztatów dokonano priorytetyzacji głównych zadań promocji. Uczestnicy warsztatów, dokonali analizy zadań pod kątem ich realizacji począwszy od 2003 r. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja postanowiła zawnioskować o przedstawienie autopoprawki do projektu uchwały polegającej na zmianie hasła zawartego w Strategii... na hasło Oświęcim miasto pokoju, zaktualizowanie zapisów oraz wykreślenie zadań już zrealizowanych. Ponadto Komisja postanowiła zwrócić się o przedstawienie symulacji kosztów i zysków utworzenia punktu informacji turystycznej. Głosowanie: za 5, przeciw 1, wstrzym Ad Komisja postanowiła zwrócić się do Zarządu Miasta o przedłożenie rachunków zysków i strat spółek z udziałem Miasta oraz przedstawienie wielkości udziałów w poszczególnych Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. str. 9/10

10 spółkach. (głosowanie: za 8, przeciw 0, wstrzym. - 0). 2. Komisja postanowiła przypomnieć Zarządowi Miasta o konieczności terminowego przedkładania materiałów wynikających z planu pracy Komisji Na tym protokół zakończono i podpisano. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz a zakończyło o godz Protokołowała: B.Płoszczyca Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia r. 10/10 str.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 lipca 2008 r. Nr 77 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY GMINY BOBOWO: 2014 Nr XIV/106/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 4/67/08 grudzień 2008 Nr 4/67/08 grudzień 2008 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Projekt budżetu na 2009 r. - Podatki i opłaty lokalne - Zasady zbywania lokali - Statut sołectwa - "Wołyniacy" - Legoland - Opłaty za wodę i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo