Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku"

Transkrypt

1 Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz z późniejszymi zmianami) oraz art.109, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku, nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski Zwiększa się plan dochodów w: u c h w a l a : 1 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdzia 9001 EKOFundusz ł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę Razem zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 Zmniejsza się plan dochodów w: Dział 758 Różne rozliczenia Rozdzia ł Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Razem zmniejszenia planu dochodów o kwotę Zwiększa się plan wydatków w: 3 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdzia 7000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ł Zakup energii o kwotę Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdzia 8010 Szkoły podstawowe ł 1 1

2 2310 Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 8515 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ł Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę Zakup środków żywności o kwotę Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę Dział Rozdzia ł Gospodarka komunalna i ochrona wód Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę Razem zwiększenia planu wydatków o kwotę Zmniejsza się plan wydatków w: Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdzia ł Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów o kwotę Dział 758 Różne rozliczenia Rozdzia 7581 Rezerwy ogólne i celowe ł Rezerwy Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdzia 8010 Szkoły podstawowe ł Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę

3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę Rozdzia 8010 Przedszkola ł Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę Składki na Fundusz Pracy o kwotę Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 291 Rozdzia 8011 Gimnazjum ł Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę Składki na Fundusz Pracy o kwotę 284 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzia 8540 Świetlice szkolne ł Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdzia 8515 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ł Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę Zakup usług pozostałych o kwotę Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdzia Oświetlenie ulic, placów i dróg ł Zakup energii o kwotę Razem zmniejszenia planu wydatków o kwotę Planowane dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 7 3

4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4

5 Zwiększenia planu dochodów: UZASADNIENIE Do uchwały nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Dział 900 zwiększa plan dochodów w rozdz EKOFundusz o kwotę z tytułu przyznanych środków finansowych w ramach I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiGW pt. Nasza Gmina w Europie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Zmniejszenia planu dochodów w: Dział 758 zmniejsza się plan dochodów w rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST /2004/257 z dnia 16 lutego 2004r. zmniejszającym kwotę subwencji oświatowej dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski (plan po zmianach ). Zwiększenia planu wydatków: Dział 700 zwiększa się plan wydatków w rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę na opłacenie energii w lokach komunalnych. Dział 801 zwiększa się plan wydatków w rozdz Szkoły podstawowe ogółem o kwotę 1.553, zgodnie Porozumieniem Międzygminnym zawartym w dniu 3 czerwca 1999r. pomiędzy Zarządem Gminy Bolesławiec a Zarządem Miasta i Gminy Lwówek Śląski w sprawie powierzenia Gminie Bolesławiec zadań własnych Gminy Lwówek Śląski w zakresie kształcenia uczniów zamieszkałych w Ustroniu o kwotę Dział 851 zwiększa się plan wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę ogółem (przesunięcie w ramach tego samego rozdziału), dotyczy wydatków realizowanych w ramach Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok, a w szczególności: 1. Dotacja celowa w kwocie 400 przekazana dla jednostki organizacyjnej Powiatu Lwóweckiego (Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy) za zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej. 2. Dotacje celowe z budżetu w kwocie ogółem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji następującym stowarzyszeniom: Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Lwówku Śląskim w kwocie na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, Międzyszkolny Klub Sportowy PIAST w Lwówku Śląskim w kwocie na zadanie pn. Promocja zdrowego trybu życia sport jako alternatywny sposób na spędzenie wolnego czasu, Lwówecki Klub Sportowy CZARNI w kwocie na zadanie pn. Dlaczego alkohol rujnuje promocja zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy MLKS RAKOWICE w Rakowicach Wielkich w kwocie na zadanie pn. Stworzenie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią. 3. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Kościół Zielonoświątkowy ZBÓR BETANIA w Lwówku Śląskim w kwocie na zadanie pn. Docieranie z informacja o problemie wynikającym z nadużywania alkoholu lub innych używek. 4. Wydatki bieżące ogółem o kwotę (na realizację zadań Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). 5

6 Wydatki majątkowe Zwiększa się wydatki majątkowe na finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetowych o kwotę ogółem , z czego: Dział 801 rozdział Szkoły podstawowe remont odtworzeniowy schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim w kwocie w kwocie Dział 851 rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi dofinansowanie zakupu przez Lwówecki Ośrodek Kultury oświetlenia estradowego wraz z urządzeniami sterującymi w kwocie , wykorzystywanego podczas imprez promujących zdrowy tryb życia, zakup przez Komendę Powiatową Policji alkotestu służącego do badania stanu trzeźwości kontrolowanych osób w kwocie Dział 900 rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski w kwocie Zmniejszenia planu wydatków: Dział 757 zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę z powodu zmiany oprocentowania z 5 % do 4 % w stosunku rocznym pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie Modernizacji kotłowni węglowej na gazowo olejową przy ul. Słowackiego wraz z przyłączeniem budynku ratusza. Dział 785 zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę na sfinansowanie remontu odtworzeniowego schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Lwówku Śląskim. Stan rezerwy ogólnej po zmianach wynosi Dział 801 zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach Szkoły podstawowe o kwotę , w rozdziale Przedszkola o kwotę 8.605, w rozdziale Gimnazja o kwotę oraz w dziale 854 w rozdziale Świetlice szkolne o kwotę z powodu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, w szczegółowości: Gimnazjum , Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śl , Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lwówku Śl , Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych 2.988, Szkoła Podstawowa w Zbylutowie 4.615, Szkoła Podstawowa w Niwnicach Dział 851 zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę ogółem (przesunięcie w ramach tego samego rozdziału), dotyczy wydatków realizowanych w ramach Miejsko Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. Dział 900 zmniejsza się plan wydatków w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę (po otrzymaniu refundacji wydatków poniesionych w 2003r. na oświetlenie dróg). 6

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5. 19.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I 6 marca 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budŝetu na 214 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 450/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 45/24 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 grudnia 24 r. zmieniające zbiorcze zestawienie planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Miasta Kielce na 24 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013

Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 druk nr 455 -projekt- Uchwała Nr XXVIII/ /2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo