Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1,2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 Nr 25/V/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 r zmienionej Zarządzeniem Nr OA Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 19 lutego 2015 r, Zarządzeniem Nr OA Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 04 marca 2015 r, Zarządzeniem Nr OA Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 20 marca 2015 r, Uchwałą Nr 50/VII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 marca 2015r, Zarządzeniem Nr OA Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 marca 2015 r, Zarządzeniem Nr OA Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 10 kwietnia 2015 r, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 pkt 1) i pkt 2) (Dochody budżetu na rok 2015) wprowadza się zmiany jak niżej: Klasyfikacja W y s z c z e g ó l n i e n i e Kwota w złotych Dz dochody majątkowe: Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770) 758 RÓŻNE ROZLICZENIA dochody bieżące: Wpływy z dopłat do odsetek od kredytu zaciągniętego na Projekt pn "Czysta woda dla Krakowa." (0970) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody bieżące: 3 000

2 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz Wpływy z opłat za żywienie w stołówce szkolnej (0830) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dochody bieżące: Wpływy z uzyskanego odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe (0970) OGÓŁEM DOCHODY dochody bieżące dochody majątkowe ) w 2 pkt 1) i pkt 2) (Wydatki budżetu na rok 2015) wprowadza się zmiany jak niżej: Klasyfikacja Kwota w złotych Dz Rozdz Nazwa - rodzaj wydatku zmniejszenia TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki majątkowe ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka gruntami i nieruchomościami b) wydatki majątkowe ) inwestycje i zakupy inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące ) wydatki bieżące jednostek budżetowych Cmentarze a) wydatki bieżące ) wydatki bieżące jednostek budżetowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące ) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz Szkoły podstawowe b) wydatki majątkowe ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Przedszkola b) wydatki majątkowe ) inwestycje i zakupy inwestycyjne Stołówki szkolne i przedszkolne a) wydatki bieżące ) wydatki bieżące jednostek budżetowych OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące ) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące ) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące ) wydatki bieżące jednostek budżetowych RAZEM WYDATKI a) wydatki bieżące ) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz ) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji b) wydatki majątkowe ) inwestycje i zakupy inwestycyjne ) w 2 pkt. 3) (Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Myślenice na rok 2015) wprowadza się zmiany jak niżej: Dział Rozdział Nazwa zadania Plan na rok TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych inwestycje: Odbudowa ul. Stromej w Myślenicach (dz.262/2 obr.4) w km i Odbudowa ul. Sienkiewicza boczna w Myślenicach (dz.102/1 obr.2) w km Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakupy inwestycyjne: Zakup gruntów do zasobu gminnego OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe zakupy inwestycyjne: Zakup zmywarki do kuchni szkolnej SP Nr 4 w Myślenicach Przedszkola inwestycja: Wykonanie dokumentacji oddymiania klatek schodowych dla Przedszkola Nr 3 i Nr 5 w Myślenicach RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE ) inwestycje i zakupy inwestycyjne ) dotychczasowy zapis 3 otrzymuje brzmienie:.3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętej pożyczki w kwocie ,00 zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,41 zł ; 5) dotychczasowy zapis 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:.4 ust.1 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,00 zł, w specyfikacji jak poniżej: 1. DOCHODY OGÓŁEM ,95 2. WYDATKI OGÓŁEM ,36

5 Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz WYNIK-DEFICYT BUDŻETU (1-2) ,41 4 FINANSOWANIE ( 5-6) ,41 5 PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,41 z tego: transza z zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie ,00 spłaty pożyczek udzielonych ,00 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,41 ; 6 ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM ,00 z tego: spłata rat kredytów i pożyczek ,00 6) w 6 pkt 3) (Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii) wprowadza się zmiany jak niżej: Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdz. Wydatki OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym a) wydatki bieżące ) wydatki bieżące jednostek budżetowych (1.1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych jednostek budżetowych Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży, wspomaganie działalności organizacji pozarządowych, instytucji oraz osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych Prowadzenie Centrum Profilaktyczno-Dydaktycznego: podejmowanie działań opiekuńczo wychowawczych w stosunku do dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo. OGÓŁEM Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Myślenicach. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach mgr Tomasz Wójtowicz

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje:

U C H W A Ł A Nr.2011. u c h w a l a co następuje: U C H W A Ł A Nr.2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia. 2011 rok w sprawie zmian do Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień w Praszce na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, ustawy z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok UCHWAŁA Nr XXVI/439/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2009 rok Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 1 grudnia 2005 r. Nr 246 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE 2724 Nr 1/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zakazu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLV(321)2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo