Repertorium A Nr /2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Repertorium A Nr /2014"

Transkrypt

1 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego ( r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4 stawili się: Anna., córka. i.., PESEL., zameldowana na pobyt stały: 30-. Kraków, ulica. numer., legitymująca się dowodem osobistym serii i numer. - działająca w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: Confisio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres Spółki: Kraków ul. Starowiślna 79/8, REGON: , NIP: ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS stosownie do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej w dniu roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), którą okazuje i zapewnia, że dane w niej zawarte nie uległy zmianie, w dalszej części niniejszego aktu zwanej również Deweloperem, Spółką lub Sprzedającym, jako Pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu roku przez Waldemara Wajdę, Notariusza w Krakowie, Repertorium A Nr 8321/2013, w wypisie przy niniejszym akcie okazanym, który oświadcza, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie wygasło, nie zostało odwołane, a jego zakres nie uległ zmianie, , syn //////////////////////, PESEL.., używający pierwszego imienia /////////, zamieszkały: Kraków, ul. legitymujący się dowodem osobistym seria i numer.., , córki.., PESEL., używająca pierwszego imienia zamieszkała: Kraków, ulica., legitymująca się dowodem osobisty serii i numer..,

2 ad. 2 i 3 w dalszej części niniejszego aktu zwany również będzie: Nabywcą lub Kupującym Tożsamość Stawających Notariusz stwierdził na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery powołane zostały przy ich nazwiskach UMOWA DEWELOPERSKA 1.1. Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że reprezentowana Spółka (Deweloper) jest właścicielem nieruchomości położonej w województwie małopolskim, miejscowość Kraków, dzielnicy Podgórze, w okolicach ulicy Mitkowskiego, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych (1) 82/16 (osiemdziesiąt dwa łamane przez szesnaście) w obrębie 11 (jedenaście) o obszarze 36 m 2 (trzydzieści sześć metrów kwadratowych); (2) 82/13 (osiemdziesiąt dwa łamane przez trzynaście) w obrębie 11 (jedenaście) o obszarze 849 m 2 (osiemset czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych); (3) 82/14 (osiemdziesiąt dwa łamane przez czternaście) w obrębie 11 (jedenaście) o obszarze 849 m 2 (osiemset czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych); (4) 82/15 (osiemdziesiąt dwa łamane przez piętnaście) w obrębie 11 (jedenaście) o obszarze 884 m 2 (osiemset osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe), Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/ /1 (K R jeden P łamane przez zero jeden siedem jeden cztery sześć pięć łamane przez jeden) ( Nieruchomość ) Nadto oświadcza, że: ) w dziale I-Sp brak jest wpisów, ) w dziale II księgi wieczystej nr KR1P/ /1 jako właściciel Nieruchomości wpisana jest spółka pod firmą Confisio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., na podstawie umowy sprzedaży udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym w dniu roku, Repertorium A nr 6892/2013 sporządzonego przez czyniącego notariusza ) w dziel III księgi wieczystej nr KR1P/ /1 są wzmianki o wnioskach pochodzące z aktów notarialnych których treścią jest roszczenie o przeniesienie własności lokali innych niż będący przedmiotem niniejszej umowy (szczegółowo opisane w załączniku do tej umowy), ) IV księgi wieczystej nr KR1P/ /1 wolny jest od wpisów i wzmianek o zarejestrowanych wnioskach

3 Na potwierdzenie powyższych oświadczeń przy niniejszym akcie notarialnym powołano się na wgląd internetowy z dnia dzisiejszego do treści księgi wieczystej Kw. KR1P/ /1 (portal podsystemu bazy ksiąg wieczystych prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości) Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie oświadcza ponadto, że: 1) przedmiotowa Nieruchomość nie jest obciążona, a docelowo hipoteką oraz roszczeniami na rzecz kontrahentów Spółki, które nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy - prawami osób trzecich, w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniami w rozporządzaniu nią, 2) nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące przedmiotowej Nieruchomości, które mogłoby ograniczać prawo rozporządzania Nieruchomością, bądź którego rozstrzygnięcie mogłoby mieć wpływ na prawa Strony Kupującej, 3) Spółka jako Deweloper na podstawie ostatecznej Decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 327/5/2013 (AU AKA) z dnia 20 grudnia 2013 r. przenosząca decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 197/2011 (AU-01-2 AGO /10) z dnia 31 stycznia 2011 r. zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 259/2014 (AU AKA z dnia 4 lutego 2014, zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 972/2014 (AU AKA z dnia 29 kwietnia 2014 r. prowadzi na przedmiotowej Nieruchomości posiadającej dostęp do drogi publicznej, Przedsięwzięcie deweloperskie zadanie budowlane pod nazwą MITKOWSKIEGO 4 - polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi: c.o., c.w.u., wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektryczną, oświetleniem terenu, drogami wewnętrznymi, budową wjazdu, przyłączy wod-kan oraz budową I etapu sieci wodociągowej (odcinek A-HP2 o długości 86,45 m), na działkach nr 82/13,82/14,82/15,82/16,226/4 (po podziale 259, 260, 261, 262, 263,264,265,266), 226/5 obr. 11-Podgórze oraz 514/59 (przed zmianą 514/10) obr Podgórze, przy ul. Mitkowskiego w Krakowie, przy czym Spółka rozpoczęła prace budowlane przedmiotowego Przedsięwzięcia Deweloperskiego w dniu 27 listopada 2013 roku i prace te zostaną zakończone w terminie do dnia 31 października 2015 roku, 4) w powyżej wymienionym budynku, który zostanie wybudowany w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie powołanej ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 327/5/2013 (AU-01-3

4 AKA) z dnia 20 grudnia 2013 r. przenosząca decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 197/2011 (AU-01-2 AGO /10) z dnia 31 stycznia 2011 r. zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 259/2014 (AU AKA z dnia 4 lutego 2014, zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 972/2014 (AU AKA z dnia 29 kwietnia 2014 r., znajdować się będzie na: a) kondygnacji (.piętrze) tego budynku między innymi lokal mieszkalny roboczo oznaczony numerem., składający się z., o powierzchni użytkowej ok..m 2 do którego to lokalu przylega balkon o powierzchni ok.m 2, a z własnością tego lokalu związany będzie odpowiedni udział we współwłasności wspólnych części budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział we współwłasności działki gruntu, na której usytuowany będzie budynek, w którym znajdować się będzie przedmiotowy lokal mieszkalny Nieruchomość Wspólna, wyliczony stosownie do treści art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku Nr 80, poz. 903 ze zm.), przy czym plan lokalu mieszkalnego wraz z jego usytuowaniem na kondygnacji budynku oraz z określeniem powierzchni i układu pomieszczeń stanowi załącznik do tego aktu, b) I (pierwszej) kondygnacji podziemnej tego budynku między innymi wielostanowiskowy garaż podziemny (wchodzący w skład Nieruchomości Wspólnej, a zatem nie stanowiący przedmiotu odrębnej własności) dalej zwany Garażem, w którym znajdować się będzie 42 (czterdzieści dwa) miejsca postojowe oraz 118 (sto osiemnaście) komórek lokatorskich, w tym miejsce postojowe oznaczone numerem oraz komórka lokatorska oznaczona numerem.. o powierzchni ok... m2 usytuowane na poziomie -1 (minus jeden) przy czym rzut kondygnacji -1 Garażu wraz z zaznaczeniem nabywanego miejsca postojowego oraz komórki lokatorskiej stanowi załącznik do niniejszego aktu, Nabywcy nie będzie przysługiwało prawo do korzystania z innych komórek lokatorskich oraz z innych miejsc postojowych ) Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i z tytułu dokonania sprzedaży opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) nie korzystającym ze zwolnienia z tego podatku, ) Spółka nie ma żadnych zaległości podatkowych ani innych długów, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,

5 7) w celu realizacji inwestycji budowlanej w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego na przedmiotowej działce gruntu Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wpisów w działach III i IV księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /1, w szczególności poprzez ujawnianie roszczeń wynikających z umów: deweloperskich, przedwstępnych lub zobowiązujących, których przedmiotem będą lokale mieszkalne i niemieszkalne w budynku wybudowanym na Nieruchomości, inne niż przedmiot niniejszej Umowy, ustanawianie służebności gruntowych na rzecz właścicieli/użytkowników wieczystych gruntów/budynków sąsiednich, służebności przesyłu, użytkowań oraz hipotek, jak również określenia sposobu korzystania (quoad usum) z Nieruchomości Wspólnej określonym w 6 niniejszego aktu, bądź służebności osobistych lub gruntowych na rzecz osób korzystających z Lokali wybudowanych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego ) Spółka zobowiązuje się po uprzednim uzyskaniu zgody od każdoczesnego wierzyciela hipotecznego, na rzecz którego w chwili zawarcia umowy przyrzeczonej wpisana będzie hipoteka na Nieruchomości, do wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży oraz sprzedaży (wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych lub komórek lokatorskich w Garażu) bez obciążeń, w przypadku zapłaty przez Nabywcę całej ceny, określonej w 2 niniejszego aktu, ) Spółka zastrzega, że faktyczna powierzchnia użytkowa lokalu może różnić się od projektowanej i wskazanej powyżej, w granicach +/- 2% (plus, minus, dwa procent), przy czym Strony zgodnie ustalają, że różnica w powierzchniach użytkowych lokalu mieszkalnego, w granicach określonej powyżej tolerancji nie będzie stanowiła o niezgodności lokalu z uzgodnionym przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy faktyczną powierzchnią użytkową lokalu, a projektowaną i wskazaną powyżej Cena ulegnie zmianie w ten sposób, że zostanie ona zmodyfikowana w oparciu o wykazaną różnicę w powierzchniach oraz cenę 1 m 2 (jednego metra kwadratowego) określonego na potrzeby rozliczeń na kwotę.. zł netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług, zaś Strony dokonają stosownych rozliczeń. Faktyczna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego zostanie wskazana Nabywcy najpóźniej wraz z zawiadomieniem o pierwszym odbiorze technicznym, jak zdefiniowano w 4 ust. 1 niniejszego aktu, ) zakres i standard prac wykończeniowych przedmiotowych: lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego (komórki lokatorskiej) w Garażu, do których wykonania Pełnomocnik zobowiązuje reprezentowaną przez siebie Spółkę, określa załącznik do niniejszego aktu Przy niniejszym akcie powołano się na:

6 1) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej wydane według stanu na dzień roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa (znak: GD ), z których wynika, że oznaczenie i obszar działek gruntu nr ew. 82/16, obszaru 36 m 2, 82/13 obszaru 849 m 2, 82/14 obszaru 849 m 2, 82/15 obszaru 884 m 2 nie uległy zmianie, ) decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 327/5/2013 (AU AKA) z dnia 20 grudnia 2013 r., ) decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 197/2011 (AU-01-2 AGO /10) z dnia 31 stycznia 2011 r., ) decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 259/2014 (AU AKA z dnia 4 lutego 2014 r., ) decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 972/2014 (AU AKA z dnia 29 kwietnia 2014 r Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że dnia 17 kwietnia 2014 roku w Krakowie została podjęta uchwała nr 1 Zebrania Wspólników Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz wyrażona zgoda komplementariusza, na sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych wznoszonych w ramach inwestycji na nieruchomości, objętej księga wieczystą numer KR1P/ /1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w której to uchwale upoważniono komplementariusza do ustalania ceny lokali według uznania z uwzględnieniem warunków przyszłej umowy kredytowej Nabywca oświadcza, że: 1) zapoznał się z treścią wyżej wymienionej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 2) otrzymał od Dewelopera w formie pisemnej prospekt informacyjny wraz z załącznikami i odbiór tego dokumentu przed podpisaniem niniejszego aktu potwierdza, jak również zapoznał się z ich treścią, w tym z informacją zawartą w prospekcie o stosowanym środku ochrony, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1377), przy czym: a) treść załącznika do prospektu informacyjnego, stanowiącego projekt umowy deweloperskiej, od dnia otrzymania przez Nabywcę prospektu informacyjnego wraz z załącznikami nie uległ zmianie, 6

7 b).deweloper doręczył w formie pisemnej Nabywcy informacje, o których mowa powyżej, w czasie umożliwiającym Nabywcy zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej, jako prospekt informacyjny z załącznikami, c) prospekt informacyjny w formie pisemnej wraz z załącznikami, stanowią załączniki do niniejszego aktu notarialnego, 3) Deweloper poinformował Nabywcę o możliwości zapoznania się przez Niego w lokalu przedsiębiorstwa z następującymi dokumentami: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, kopią aktualnego odpisu Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kopią ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawozdaniem finansowym Spółki dominującej, tj. Spółki Confisio sp. z o.o. oraz projektem architektoniczno-budowlanym Anna działająca w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie zobowiązuje reprezentowanego przez siebie Dewelopera do wybudowania - na podstawie powołanej w 1 ust. 2 pkt 3) tego aktu ostatecznej decyzji nr 197/2011 o pozwoleniu na budowę - na opisanej w 1 ust. 1 tego aktu notarialnego Nieruchomości budynku w ramach prowadzonego przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 3) tego aktu notarialnego oraz do ustanowienia odrębnej własności opisanego w 1 ust. 2 pkt 4) lit a) tego aktu notarialnego lokalu mieszkalnego roboczo oznaczonego numerem.o powierzchni użytkowej ok.., (którego częścią składową będzie komórka lokatorska numer o pow... m2) i do którego to lokalu przylegać będzie balkon o powierzchni ok. m 2 wraz z odpowiednim udziałem w Nieruchomości Wspólnej i jednocześnie do przeniesienia na rzecz Nabywcy prawa własności tego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnością i wraz z prawami związanymi, (dalej Umowa Przeniesienia Własności) po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku, na podstawie zawartej przez Strony umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, które to przeniesienie prawa na Nabywcę zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, poprzedzone jest odbiorem przedmiotowego lokalu mieszkalnego i po zapłacie świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa przez Strony ustalonej w kwocie brutto zł w dalszej części niniejszego aktu notarialnego zwaną Ceną, z czego kwota: - zł stanowi cenę netto, -..zł stanowi podatek od towarów i usług (VAT), 7

8 Strony wyjaśniają, że w ramach tej ceny uwzględniono cenę za komórkę lokatorską w kwocie.. zł brutto Nabywca oświadcza, że nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi dokona i zobowiązuje się do zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa w ustalonej i wymienionej wyżej kwocie, w sposób i w terminach, o których mowa w 3 ust. 1 tego aktu notarialnego. Przedstawiciel Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Krakowie oraz Nabywca zobowiązuje się w treści Umowy Przeniesienia Własności zawartej w wykonaniu niniejszej umowy deweloperskiej zawrzeć zapis na mocy którego Deweloper ustanowi na rzecz Nabywcy uprawnienie do wyłącznego korzystania z opisanego w 1 ust. 2 pkt 4) lit b/ tego aktu notarialnego miejsca postojowego nr.. w drodze ustanowienia odpowiedniej służebności albo umownego podziału do korzystania z tej części Nieruchomości Wspólnej (podział quoad usum), zgodnie z którym Nabywca będzie uprawniony do wyłącznego korzystania z Nieruchomości Wspólnej w części odpowiadającej temu miejscu postojowemu numer Strony wyjaśniają, że należność za prawo do wyłącznego korzystania przez Nabywcę z miejsca postojowego na kwotę brutto.. zł ( netto i. podatek VAT) zostały uzgodniona między nimi ponad Cenę za lokal mieszkalny i zwane będą dalej w treści aktu Cenami, których łączna wysokość wynosi.złotych (.). brutto --- STAN CYWILNY Nabywca oświadczają, że są w związku małżeńskim w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, umów majątkowych małżeńskich nie zawierali /Nabywca oświadcza, że jest stanu wolnego Strony postanawiają, że: - Spółka wskaże Nabywcy z co najmniej 14 (czternasto) - dniowym wyprzedzeniem: czas i miejsce zawarcia Umowy Przeniesienia Własności (dzień, godzinę i kancelarię notarialną), pod warunkiem nie zalegania przez Nabywcę z zapłatą świadczeń pieniężnych na poczet Ceny oraz po odbiorze lokalu mieszkalnego, - związany z własnością lokalu mieszkalnego udział w Nieruchomości Wspólnej zostanie wskazany po dokonaniu obmiarów lokalu, który to ostateczny pomiar powierzchni użytkowej lokali usytuowanych w budynku wybudowanym, w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, zostanie dokonany przez uprawnionego geodetę wyznaczonego przez Sprzedającą Spółkę, zgodnie z normą, PN - ISO 9836:1997, co oznacza, że pomiar ten zostanie dokonany po wyprawieniu tynków 8

9 wewnętrznych oraz przy uwzględnieniu że zmierzono powierzchnię powyżej 1,90 cm wysokości. 3. Strony postanawiają, że opisana w 2 ust. 1 tego aktu notarialnego Cena jest ceną całkowitą za przedmioty niniejszej umowy i może ulec zmianie wyłącznie w następujących przypadkach: 1) gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego, określona w niniejszej umowie po dokonaniu obmiarów powykonawczych okaże się inna niż planowana, Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia poinformowania Nabywcy przez Dewelopera, o tym przekroczeniu, lecz nie później niż do dnia 21 listopada 2015 roku; Strony niniejszym oświadczają, że prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku gdy różnica w powierzchni lokalu mieszkalnego nie przekroczy określonego poziomu wynoszącego +/- 2% powierzchni lokalu mieszkalnego, określonej w 1 ust. 2 pkt. 4) lit. a) niniejszego aktu, 2) w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) przed zawarciem Umowy Przeniesienia Własności, Cena ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), według stanu obowiązującego w dniu uznania rachunku bankowego, kwotą należną do zapłaty wynikającą z niniejszej umowy, co oznacza, że wpłacone dotychczas przez Nabywcę części cen, na potwierdzenie czego Spółka wystawiła faktury VAT, przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających obowiązujące stawki podatku od towarów i usług (VAT), objęte będą dotychczasowymi stawkami podatku od towarów i usług (VAT), (obowiązującymi w dniu wystawienia przez Spółkę faktury VAT); stawka podatku od towarów i usług (VAT), na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi dla lokali mieszkalnych 8% (osiem procent); Spółka w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających obowiązujące stawki podatku od towarów i usług (VAT), powiadomi Nabywcę o zmianie, wraz z podaniem nowej ceny brutto - przy czym Strony postanawiają, w przypadku, gdy w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), ceny brutto ulegną podwyższeniu o więcej niż 1% (jeden procent) w skali roku, Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania od Spółki zawiadomienia o zmianie ceny brutto, lecz nie później niż do dnia 31 października 2015 roku, przy czym: - brak otrzymania przez Nabywcę takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że Cena pozostaje bez zmian, zaś ceny netto będąca składową ulegnie odpowiedniemu obniżeniu i w takim wypadku prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje Nabywcy, 9

10 - w przypadku otrzymania przez Nabywcę zawiadomienia, z treści którego wynikać będzie, że pomimo zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), Cena pozostaje bez zmian, prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje Nabywcy. Nabywca oświadcza, że znane są mu postanowienia art. 146 f ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2011 roku i wiadomym Mu jest, że przy niekorzystnej relacji długu publicznego do PKB w latach (tj. przy założeniu, że relacja państwowego długu publicznego do PKB będzie większa niż 55%) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) będą następowały automatycznie bez konieczności zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto Nabywca oświadcza, że wiadomym Mu jest, że zmiana poprzez podwyższenie stawek podatku od towarów i usług (VAT) obejmuje przedmioty niniejszej umowy i wprowadzenie wyżej wymienionej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) spowoduje zmianę - podwyższenie ceny Brutto, za przedmiot niniejszej umowy Deweloper potwierdza odbiór zł (pięciu tysięcy złotych) tytułem rezerwacji Strony postanawiają, że cała Cena zostanie zapłacona przez Nabywcę przelewem na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy prowadzony przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18; Warszawa Oddział Korporacyjny Bielsko Biała nr PL.. w następujący sposób: - część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny pomniejszona o 5000 zł, które to Nabywcy wpłacili tytułem rezerwacji w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy, część ceny w kwocie stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni o wykonania stropu nad 4 kondygnacją budynku, część ceny w kwocie stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wykonania stropu nad ostatnią kondygnacją budynku część ceny w kwocie stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wykonania instalacji elektrycznych w przedmiotowym mieszkaniu, część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wykonania tynków w przedmiotowym mieszkaniu 10

11 - część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wprawienia stolarki okiennej w przedmiotowym mieszkaniu, część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 40 % (czterdziesty procent) Ceny z uwzględnieniem ostatecznego rozliczenia Stron wynikających w szczególności z potencjalnej zmiany powierzchni lokalu, o której mowa w 4 ust. 1 niniejszego aktu oraz wprowadzanych na podstawie odrębnej umowy zmian lokatorskich w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wyznaczonego na pierwszy techniczny odbiór lokalu, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszego aktu Nabywca zobowiązuje się do dokonywania płatności poszczególnych części Ceny, terminowo. 2. Strony postanawiają, że: 1) w przypadku, gdy Nabywca nie dokonał zapłaty którejkolwiek z poszczególnych części Ceny, w terminach powołanych w 3 ust. 1 tego aktu, Deweloper - po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Nabywcy w formie pisemnej do zapłaty w terminie 30 (trzydziestu) dni od doręczenia wezwania - ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od dnia, w którym upłynął termin do uiszczenia zaległych kwot wynikający z wezwania, o którym mowa powyżej, lecz nie później niż do dnia 31 marca 2016 roku, chyba, że brak zapłaty przez Nabywcę którejkolwiek z części Ceny spowodowane jest działaniem siły wyższej, przy czym w przypadku odstąpienia przez Dewelopera od niniejszej umowy z przyczyny, o której mowa powyżej, Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów jakie poniósł Deweloper w związku z odstąpieniem od umowy, w szczególności kosztów umowy deweloperskiej, kosztów zmian lokatorskich. 2) w przypadku, gdy Nabywca opóźni się z zapłatą jakiejkolwiek z poszczególnych części Ceny na rzecz Dewelopera, Spółka uprawniona jest do żądania odsetek ustawowych naliczanych od zaległej należności, 3) dokonanie wpłat poszczególnych części Ceny przed terminem określonym powyżej nie upoważnia Nabywcę do żądania od Dewelopera obniżenia Ceny brutto, 4) Spółka wystawi Nabywcy faktury potwierdzające zapłatę poszczególnych części Ceny dokonywanych na podstawie niniejszej umowy odpowiednie faktury zostaną wysłane Nabywcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wypłaty na rzecz Dewelopera przez bank z wyżej powołanego rachunku bankowego wskazanego przez Spółkę danej części ceny; Nabywca wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT przez Spółkę bez jego podpisu

12 3. Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że Spółka w dniu 12 czerwca 2014 r. podpisała z mbank Hipoteczny S.A. w Warszawie umowę kredytu na finansowanie przedmiotowej inwestycji, opisanej w 1 ust. 2 pkt 3) tego aktu ( Umowa Kredytu ), wobec czego - zgodnie z wymienioną umową: ) płatności poszczególnych części Ceny, o których mowa powyżej, będą następowały na wyżej powołany rachunek bankowy o numerze:..(który to rachunek jest przedmiotem zastawu rejestrowego, ustanowionego na rzecz mbank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie), ) nieruchomość zostanie obciążona hipoteką do sumy ,00 (pięćdziesiąt milionów czterysta tysięcy złotych) na rzecz mbank Hipoteczny S.A. zabezpieczającą spłatę kredytu udzielonego na podstawie wyżej wymienionej umowy, która zostanie wykazana w dziale IV księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /1, ) Sprzedająca Spółka zawarła z Bankiem - na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - umowę o podział hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego Sprzedającej Spółce przez mbank Hipoteczny S.A., na warunkach zawartych w tej umowie, który to sposób podziału hipoteki zostanie wykazany w dziale IV księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /1, przy czym w wyżej powołanej umowie o podział hipoteki postanowiono w szczególności, że: a) w przypadku, gdy do dnia zawarcia w formie aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży oraz umowy sprzedaży Nabywcy dokonają wpłaty całej Ceny, zaś umowa udokumentowana niniejszym aktem notarialnym będzie zgodna z parametrami określonymi w Umowie Kredytu, wówczas w przypadku podziału Nieruchomości polegającego na ustanowieniu odrębnej własności lokalu, hipoteka stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez mbank Hipoteczny S.A., nie obciąży wyodrębnianego lokalu; w takiej sytuacji mbank Hipoteczny S.A. wyda w odniesieniu do przedmiotowego lokalu zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie do 12

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia.. roku dwa tysiące czternastego (..2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 3.., syn/córka //////////////////////, PESEL., używający/a

AKT NOTARIALNY. 3.., syn/córka //////////////////////, PESEL., używający/a Repertorium A Nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia.. roku dwa tysiące piętnastego (.2015r.) przed notariuszem.. w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy.. numer.. stawili się: ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20131216 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-11-02 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper I Confisio Spółka z

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym

N O T A R I A L N Y. zwany dalej Kupującym A K T N O T A R I A L N Y Dnia //////////////////////////////////////////////////// 2009 r. (/////////////////////////////// roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem ////////////////////////////////////////,

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy. PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR /2016 zawarta w Warszawie w dniu 2016 roku pomiędzy: spółką pod firmą Oaza przy Włościańskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [adres spółki:

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2013-12-09 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się:

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: Repertorium A nr /2012 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dwunastego roku (...2012) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: 1...., zamieszkała w......,

Bardziej szczegółowo

A KT N O T A R I A L N Y

A KT N O T A R I A L N Y WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A numer: /2014 A KT N O T A R I A L N Y Dnia... dwa tysiące czternastego(...2014) roku ------------ przed...- notariuszem w Toruniu, w kancelarii notarialnej w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się: Repertorium A nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii, PESEL: 80101400798, jak podaje: używający imienia Marcin, zamieszkały w Krakowie

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2014. Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- -

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2014. Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- - REPERTORIUM A NR /2014 AKT NOTARIALNY Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- - 1.,,- - - - - - - - - - - - - - - - - - działający za spółkę

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem PROJEKT Dnia UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Panią oraz Panem a... z dnia... 2015 r. 1/6 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- --

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- -- Wzór Umowy R e p e r t o r i u m A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące czternastego roku (..-..-2014) - przede mną,.. - Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy..,

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA Zawarta w dniu... roku w Rzeszowie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Budowlane Budomont Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie ul. Przy Torze 1, 35-205 Rzeszów,wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy zbycia akcji Skarbu Państwa UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A-Nr /07 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące dwunastego (...2012 roku) przed notariuszem..., prowadzącym Kancelarię Notarialną w..., stawili się: ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się:

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt został już wykupiony od Gminy Kraków. Klauzule dodatkowe (zależne od konkretnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość 1. Informacja o organizatorze przetargu POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014. zawarta w dniu 2014 r. Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu Wzór UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR KNDE-WA-N9z-233-../2014 pomiędzy: zawarta w dniu 2014 r. Polskie Koleje Państwowe Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWY MASZYN DROGOWYCH S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia, przed notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w Zamościu przy ulicy, stawili się: ------------------------- 1. Roman Marian Majkut, syn Stanisława i Lucyny,

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt nie został jeszcze wykupiony od Gminy Kraków (użytkowanie wieczyste). Klauzule dodatkowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu

UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu UMOWA WSTĘPNA nr / 2016 r. KUPNA SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO wraz z miejscem postojowym w garażu Umowa zawarta w dniu.. r. w Kołobrzegu pomiędzy: 1. Adam Wasilewski DEWELOPER BAŁTYCKA 7 AB 78-100 Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I.

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KATOWICE R I. ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DEWELOPERSKIEJ PROSPEKT INFORMACYJNY STAN NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA PROSPEKTU INFORMACYJNEGO I. CZEŚĆ OGÓLNA KATOWICE 01.02.2016.R 1. Dane Identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące dewelopera

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie

UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie UMOWA NR MSP/... ZBYCIA AKCJI STRADOM S.A. z siedzibą w Częstochowie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Uwaga: kursywą zaznaczono klauzule nienegocjowalne Repertorium A numer [*]/2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia [*] 2009 r. ([*] roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem [*], w Kancelarii

Bardziej szczegółowo