Repertorium A Nr /2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Repertorium A Nr /2014"

Transkrypt

1 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego ( r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4 stawili się: Anna., córka. i.., PESEL., zameldowana na pobyt stały: 30-. Kraków, ulica. numer., legitymująca się dowodem osobistym serii i numer. - działająca w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: Confisio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres Spółki: Kraków ul. Starowiślna 79/8, REGON: , NIP: ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS stosownie do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej w dniu roku na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), którą okazuje i zapewnia, że dane w niej zawarte nie uległy zmianie, w dalszej części niniejszego aktu zwanej również Deweloperem, Spółką lub Sprzedającym, jako Pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu roku przez Waldemara Wajdę, Notariusza w Krakowie, Repertorium A Nr 8321/2013, w wypisie przy niniejszym akcie okazanym, który oświadcza, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie wygasło, nie zostało odwołane, a jego zakres nie uległ zmianie, , syn //////////////////////, PESEL.., używający pierwszego imienia /////////, zamieszkały: Kraków, ul. legitymujący się dowodem osobistym seria i numer.., , córki.., PESEL., używająca pierwszego imienia zamieszkała: Kraków, ulica., legitymująca się dowodem osobisty serii i numer..,

2 ad. 2 i 3 w dalszej części niniejszego aktu zwany również będzie: Nabywcą lub Kupującym Tożsamość Stawających Notariusz stwierdził na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery powołane zostały przy ich nazwiskach UMOWA DEWELOPERSKA 1.1. Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że reprezentowana Spółka (Deweloper) jest właścicielem nieruchomości położonej w województwie małopolskim, miejscowość Kraków, dzielnicy Podgórze, w okolicach ulicy Mitkowskiego, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych (1) 82/16 (osiemdziesiąt dwa łamane przez szesnaście) w obrębie 11 (jedenaście) o obszarze 36 m 2 (trzydzieści sześć metrów kwadratowych); (2) 82/13 (osiemdziesiąt dwa łamane przez trzynaście) w obrębie 11 (jedenaście) o obszarze 849 m 2 (osiemset czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych); (3) 82/14 (osiemdziesiąt dwa łamane przez czternaście) w obrębie 11 (jedenaście) o obszarze 849 m 2 (osiemset czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych); (4) 82/15 (osiemdziesiąt dwa łamane przez piętnaście) w obrębie 11 (jedenaście) o obszarze 884 m 2 (osiemset osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe), Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/ /1 (K R jeden P łamane przez zero jeden siedem jeden cztery sześć pięć łamane przez jeden) ( Nieruchomość ) Nadto oświadcza, że: ) w dziale I-Sp brak jest wpisów, ) w dziale II księgi wieczystej nr KR1P/ /1 jako właściciel Nieruchomości wpisana jest spółka pod firmą Confisio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., na podstawie umowy sprzedaży udokumentowanej aktem notarialnym sporządzonym w dniu roku, Repertorium A nr 6892/2013 sporządzonego przez czyniącego notariusza ) w dziel III księgi wieczystej nr KR1P/ /1 są wzmianki o wnioskach pochodzące z aktów notarialnych których treścią jest roszczenie o przeniesienie własności lokali innych niż będący przedmiotem niniejszej umowy (szczegółowo opisane w załączniku do tej umowy), ) IV księgi wieczystej nr KR1P/ /1 wolny jest od wpisów i wzmianek o zarejestrowanych wnioskach

3 Na potwierdzenie powyższych oświadczeń przy niniejszym akcie notarialnym powołano się na wgląd internetowy z dnia dzisiejszego do treści księgi wieczystej Kw. KR1P/ /1 (portal podsystemu bazy ksiąg wieczystych prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości) Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie oświadcza ponadto, że: 1) przedmiotowa Nieruchomość nie jest obciążona, a docelowo hipoteką oraz roszczeniami na rzecz kontrahentów Spółki, które nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy - prawami osób trzecich, w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniami w rozporządzaniu nią, 2) nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące przedmiotowej Nieruchomości, które mogłoby ograniczać prawo rozporządzania Nieruchomością, bądź którego rozstrzygnięcie mogłoby mieć wpływ na prawa Strony Kupującej, 3) Spółka jako Deweloper na podstawie ostatecznej Decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 327/5/2013 (AU AKA) z dnia 20 grudnia 2013 r. przenosząca decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 197/2011 (AU-01-2 AGO /10) z dnia 31 stycznia 2011 r. zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 259/2014 (AU AKA z dnia 4 lutego 2014, zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 972/2014 (AU AKA z dnia 29 kwietnia 2014 r. prowadzi na przedmiotowej Nieruchomości posiadającej dostęp do drogi publicznej, Przedsięwzięcie deweloperskie zadanie budowlane pod nazwą MITKOWSKIEGO 4 - polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi: c.o., c.w.u., wod-kan, wentylacji mechanicznej, elektryczną, oświetleniem terenu, drogami wewnętrznymi, budową wjazdu, przyłączy wod-kan oraz budową I etapu sieci wodociągowej (odcinek A-HP2 o długości 86,45 m), na działkach nr 82/13,82/14,82/15,82/16,226/4 (po podziale 259, 260, 261, 262, 263,264,265,266), 226/5 obr. 11-Podgórze oraz 514/59 (przed zmianą 514/10) obr Podgórze, przy ul. Mitkowskiego w Krakowie, przy czym Spółka rozpoczęła prace budowlane przedmiotowego Przedsięwzięcia Deweloperskiego w dniu 27 listopada 2013 roku i prace te zostaną zakończone w terminie do dnia 31 października 2015 roku, 4) w powyżej wymienionym budynku, który zostanie wybudowany w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie powołanej ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 327/5/2013 (AU-01-3

4 AKA) z dnia 20 grudnia 2013 r. przenosząca decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 197/2011 (AU-01-2 AGO /10) z dnia 31 stycznia 2011 r. zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 259/2014 (AU AKA z dnia 4 lutego 2014, zmienioną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa nr 972/2014 (AU AKA z dnia 29 kwietnia 2014 r., znajdować się będzie na: a) kondygnacji (.piętrze) tego budynku między innymi lokal mieszkalny roboczo oznaczony numerem., składający się z., o powierzchni użytkowej ok..m 2 do którego to lokalu przylega balkon o powierzchni ok.m 2, a z własnością tego lokalu związany będzie odpowiedni udział we współwłasności wspólnych części budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział we współwłasności działki gruntu, na której usytuowany będzie budynek, w którym znajdować się będzie przedmiotowy lokal mieszkalny Nieruchomość Wspólna, wyliczony stosownie do treści art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku Nr 80, poz. 903 ze zm.), przy czym plan lokalu mieszkalnego wraz z jego usytuowaniem na kondygnacji budynku oraz z określeniem powierzchni i układu pomieszczeń stanowi załącznik do tego aktu, b) I (pierwszej) kondygnacji podziemnej tego budynku między innymi wielostanowiskowy garaż podziemny (wchodzący w skład Nieruchomości Wspólnej, a zatem nie stanowiący przedmiotu odrębnej własności) dalej zwany Garażem, w którym znajdować się będzie 42 (czterdzieści dwa) miejsca postojowe oraz 118 (sto osiemnaście) komórek lokatorskich, w tym miejsce postojowe oznaczone numerem oraz komórka lokatorska oznaczona numerem.. o powierzchni ok... m2 usytuowane na poziomie -1 (minus jeden) przy czym rzut kondygnacji -1 Garażu wraz z zaznaczeniem nabywanego miejsca postojowego oraz komórki lokatorskiej stanowi załącznik do niniejszego aktu, Nabywcy nie będzie przysługiwało prawo do korzystania z innych komórek lokatorskich oraz z innych miejsc postojowych ) Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i z tytułu dokonania sprzedaży opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) nie korzystającym ze zwolnienia z tego podatku, ) Spółka nie ma żadnych zaległości podatkowych ani innych długów, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa,

5 7) w celu realizacji inwestycji budowlanej w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego na przedmiotowej działce gruntu Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wpisów w działach III i IV księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /1, w szczególności poprzez ujawnianie roszczeń wynikających z umów: deweloperskich, przedwstępnych lub zobowiązujących, których przedmiotem będą lokale mieszkalne i niemieszkalne w budynku wybudowanym na Nieruchomości, inne niż przedmiot niniejszej Umowy, ustanawianie służebności gruntowych na rzecz właścicieli/użytkowników wieczystych gruntów/budynków sąsiednich, służebności przesyłu, użytkowań oraz hipotek, jak również określenia sposobu korzystania (quoad usum) z Nieruchomości Wspólnej określonym w 6 niniejszego aktu, bądź służebności osobistych lub gruntowych na rzecz osób korzystających z Lokali wybudowanych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego ) Spółka zobowiązuje się po uprzednim uzyskaniu zgody od każdoczesnego wierzyciela hipotecznego, na rzecz którego w chwili zawarcia umowy przyrzeczonej wpisana będzie hipoteka na Nieruchomości, do wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży oraz sprzedaży (wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych lub komórek lokatorskich w Garażu) bez obciążeń, w przypadku zapłaty przez Nabywcę całej ceny, określonej w 2 niniejszego aktu, ) Spółka zastrzega, że faktyczna powierzchnia użytkowa lokalu może różnić się od projektowanej i wskazanej powyżej, w granicach +/- 2% (plus, minus, dwa procent), przy czym Strony zgodnie ustalają, że różnica w powierzchniach użytkowych lokalu mieszkalnego, w granicach określonej powyżej tolerancji nie będzie stanowiła o niezgodności lokalu z uzgodnionym przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy faktyczną powierzchnią użytkową lokalu, a projektowaną i wskazaną powyżej Cena ulegnie zmianie w ten sposób, że zostanie ona zmodyfikowana w oparciu o wykazaną różnicę w powierzchniach oraz cenę 1 m 2 (jednego metra kwadratowego) określonego na potrzeby rozliczeń na kwotę.. zł netto powiększoną o należny podatek od towarów i usług, zaś Strony dokonają stosownych rozliczeń. Faktyczna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego zostanie wskazana Nabywcy najpóźniej wraz z zawiadomieniem o pierwszym odbiorze technicznym, jak zdefiniowano w 4 ust. 1 niniejszego aktu, ) zakres i standard prac wykończeniowych przedmiotowych: lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego (komórki lokatorskiej) w Garażu, do których wykonania Pełnomocnik zobowiązuje reprezentowaną przez siebie Spółkę, określa załącznik do niniejszego aktu Przy niniejszym akcie powołano się na:

6 1) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej wydane według stanu na dzień roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa (znak: GD ), z których wynika, że oznaczenie i obszar działek gruntu nr ew. 82/16, obszaru 36 m 2, 82/13 obszaru 849 m 2, 82/14 obszaru 849 m 2, 82/15 obszaru 884 m 2 nie uległy zmianie, ) decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 327/5/2013 (AU AKA) z dnia 20 grudnia 2013 r., ) decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 197/2011 (AU-01-2 AGO /10) z dnia 31 stycznia 2011 r., ) decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 259/2014 (AU AKA z dnia 4 lutego 2014 r., ) decyzję Prezydenta Miasta Krakowa nr 972/2014 (AU AKA z dnia 29 kwietnia 2014 r Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że dnia 17 kwietnia 2014 roku w Krakowie została podjęta uchwała nr 1 Zebrania Wspólników Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz wyrażona zgoda komplementariusza, na sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych wznoszonych w ramach inwestycji na nieruchomości, objętej księga wieczystą numer KR1P/ /1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, w której to uchwale upoważniono komplementariusza do ustalania ceny lokali według uznania z uwzględnieniem warunków przyszłej umowy kredytowej Nabywca oświadcza, że: 1) zapoznał się z treścią wyżej wymienionej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 2) otrzymał od Dewelopera w formie pisemnej prospekt informacyjny wraz z załącznikami i odbiór tego dokumentu przed podpisaniem niniejszego aktu potwierdza, jak również zapoznał się z ich treścią, w tym z informacją zawartą w prospekcie o stosowanym środku ochrony, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1377), przy czym: a) treść załącznika do prospektu informacyjnego, stanowiącego projekt umowy deweloperskiej, od dnia otrzymania przez Nabywcę prospektu informacyjnego wraz z załącznikami nie uległ zmianie, 6

7 b).deweloper doręczył w formie pisemnej Nabywcy informacje, o których mowa powyżej, w czasie umożliwiającym Nabywcy zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej, jako prospekt informacyjny z załącznikami, c) prospekt informacyjny w formie pisemnej wraz z załącznikami, stanowią załączniki do niniejszego aktu notarialnego, 3) Deweloper poinformował Nabywcę o możliwości zapoznania się przez Niego w lokalu przedsiębiorstwa z następującymi dokumentami: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, kopią aktualnego odpisu Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kopią ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawozdaniem finansowym Spółki dominującej, tj. Spółki Confisio sp. z o.o. oraz projektem architektoniczno-budowlanym Anna działająca w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie zobowiązuje reprezentowanego przez siebie Dewelopera do wybudowania - na podstawie powołanej w 1 ust. 2 pkt 3) tego aktu ostatecznej decyzji nr 197/2011 o pozwoleniu na budowę - na opisanej w 1 ust. 1 tego aktu notarialnego Nieruchomości budynku w ramach prowadzonego przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 3) tego aktu notarialnego oraz do ustanowienia odrębnej własności opisanego w 1 ust. 2 pkt 4) lit a) tego aktu notarialnego lokalu mieszkalnego roboczo oznaczonego numerem.o powierzchni użytkowej ok.., (którego częścią składową będzie komórka lokatorska numer o pow... m2) i do którego to lokalu przylegać będzie balkon o powierzchni ok. m 2 wraz z odpowiednim udziałem w Nieruchomości Wspólnej i jednocześnie do przeniesienia na rzecz Nabywcy prawa własności tego lokalu mieszkalnego wraz z przynależnością i wraz z prawami związanymi, (dalej Umowa Przeniesienia Własności) po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku, na podstawie zawartej przez Strony umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, które to przeniesienie prawa na Nabywcę zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, poprzedzone jest odbiorem przedmiotowego lokalu mieszkalnego i po zapłacie świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa przez Strony ustalonej w kwocie brutto zł w dalszej części niniejszego aktu notarialnego zwaną Ceną, z czego kwota: - zł stanowi cenę netto, -..zł stanowi podatek od towarów i usług (VAT), 7

8 Strony wyjaśniają, że w ramach tej ceny uwzględniono cenę za komórkę lokatorską w kwocie.. zł brutto Nabywca oświadcza, że nabycia przedmiotowego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi dokona i zobowiązuje się do zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa w ustalonej i wymienionej wyżej kwocie, w sposób i w terminach, o których mowa w 3 ust. 1 tego aktu notarialnego. Przedstawiciel Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k z siedzibą w Krakowie oraz Nabywca zobowiązuje się w treści Umowy Przeniesienia Własności zawartej w wykonaniu niniejszej umowy deweloperskiej zawrzeć zapis na mocy którego Deweloper ustanowi na rzecz Nabywcy uprawnienie do wyłącznego korzystania z opisanego w 1 ust. 2 pkt 4) lit b/ tego aktu notarialnego miejsca postojowego nr.. w drodze ustanowienia odpowiedniej służebności albo umownego podziału do korzystania z tej części Nieruchomości Wspólnej (podział quoad usum), zgodnie z którym Nabywca będzie uprawniony do wyłącznego korzystania z Nieruchomości Wspólnej w części odpowiadającej temu miejscu postojowemu numer Strony wyjaśniają, że należność za prawo do wyłącznego korzystania przez Nabywcę z miejsca postojowego na kwotę brutto.. zł ( netto i. podatek VAT) zostały uzgodniona między nimi ponad Cenę za lokal mieszkalny i zwane będą dalej w treści aktu Cenami, których łączna wysokość wynosi.złotych (.). brutto --- STAN CYWILNY Nabywca oświadczają, że są w związku małżeńskim w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, umów majątkowych małżeńskich nie zawierali /Nabywca oświadcza, że jest stanu wolnego Strony postanawiają, że: - Spółka wskaże Nabywcy z co najmniej 14 (czternasto) - dniowym wyprzedzeniem: czas i miejsce zawarcia Umowy Przeniesienia Własności (dzień, godzinę i kancelarię notarialną), pod warunkiem nie zalegania przez Nabywcę z zapłatą świadczeń pieniężnych na poczet Ceny oraz po odbiorze lokalu mieszkalnego, - związany z własnością lokalu mieszkalnego udział w Nieruchomości Wspólnej zostanie wskazany po dokonaniu obmiarów lokalu, który to ostateczny pomiar powierzchni użytkowej lokali usytuowanych w budynku wybudowanym, w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, zostanie dokonany przez uprawnionego geodetę wyznaczonego przez Sprzedającą Spółkę, zgodnie z normą, PN - ISO 9836:1997, co oznacza, że pomiar ten zostanie dokonany po wyprawieniu tynków 8

9 wewnętrznych oraz przy uwzględnieniu że zmierzono powierzchnię powyżej 1,90 cm wysokości. 3. Strony postanawiają, że opisana w 2 ust. 1 tego aktu notarialnego Cena jest ceną całkowitą za przedmioty niniejszej umowy i może ulec zmianie wyłącznie w następujących przypadkach: 1) gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego, określona w niniejszej umowie po dokonaniu obmiarów powykonawczych okaże się inna niż planowana, Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia poinformowania Nabywcy przez Dewelopera, o tym przekroczeniu, lecz nie później niż do dnia 21 listopada 2015 roku; Strony niniejszym oświadczają, że prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku gdy różnica w powierzchni lokalu mieszkalnego nie przekroczy określonego poziomu wynoszącego +/- 2% powierzchni lokalu mieszkalnego, określonej w 1 ust. 2 pkt. 4) lit. a) niniejszego aktu, 2) w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) przed zawarciem Umowy Przeniesienia Własności, Cena ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), według stanu obowiązującego w dniu uznania rachunku bankowego, kwotą należną do zapłaty wynikającą z niniejszej umowy, co oznacza, że wpłacone dotychczas przez Nabywcę części cen, na potwierdzenie czego Spółka wystawiła faktury VAT, przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających obowiązujące stawki podatku od towarów i usług (VAT), objęte będą dotychczasowymi stawkami podatku od towarów i usług (VAT), (obowiązującymi w dniu wystawienia przez Spółkę faktury VAT); stawka podatku od towarów i usług (VAT), na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi dla lokali mieszkalnych 8% (osiem procent); Spółka w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających obowiązujące stawki podatku od towarów i usług (VAT), powiadomi Nabywcę o zmianie, wraz z podaniem nowej ceny brutto - przy czym Strony postanawiają, w przypadku, gdy w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), ceny brutto ulegną podwyższeniu o więcej niż 1% (jeden procent) w skali roku, Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania od Spółki zawiadomienia o zmianie ceny brutto, lecz nie później niż do dnia 31 października 2015 roku, przy czym: - brak otrzymania przez Nabywcę takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że Cena pozostaje bez zmian, zaś ceny netto będąca składową ulegnie odpowiedniemu obniżeniu i w takim wypadku prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje Nabywcy, 9

10 - w przypadku otrzymania przez Nabywcę zawiadomienia, z treści którego wynikać będzie, że pomimo zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), Cena pozostaje bez zmian, prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje Nabywcy. Nabywca oświadcza, że znane są mu postanowienia art. 146 f ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2011 roku i wiadomym Mu jest, że przy niekorzystnej relacji długu publicznego do PKB w latach (tj. przy założeniu, że relacja państwowego długu publicznego do PKB będzie większa niż 55%) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) będą następowały automatycznie bez konieczności zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto Nabywca oświadcza, że wiadomym Mu jest, że zmiana poprzez podwyższenie stawek podatku od towarów i usług (VAT) obejmuje przedmioty niniejszej umowy i wprowadzenie wyżej wymienionej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) spowoduje zmianę - podwyższenie ceny Brutto, za przedmiot niniejszej umowy Deweloper potwierdza odbiór zł (pięciu tysięcy złotych) tytułem rezerwacji Strony postanawiają, że cała Cena zostanie zapłacona przez Nabywcę przelewem na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy prowadzony przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18; Warszawa Oddział Korporacyjny Bielsko Biała nr PL.. w następujący sposób: - część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny pomniejszona o 5000 zł, które to Nabywcy wpłacili tytułem rezerwacji w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy, część ceny w kwocie stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni o wykonania stropu nad 4 kondygnacją budynku, część ceny w kwocie stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wykonania stropu nad ostatnią kondygnacją budynku część ceny w kwocie stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wykonania instalacji elektrycznych w przedmiotowym mieszkaniu, część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wykonania tynków w przedmiotowym mieszkaniu 10

11 - część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wprawienia stolarki okiennej w przedmiotowym mieszkaniu, część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 40 % (czterdziesty procent) Ceny z uwzględnieniem ostatecznego rozliczenia Stron wynikających w szczególności z potencjalnej zmiany powierzchni lokalu, o której mowa w 4 ust. 1 niniejszego aktu oraz wprowadzanych na podstawie odrębnej umowy zmian lokatorskich w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wyznaczonego na pierwszy techniczny odbiór lokalu, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszego aktu Nabywca zobowiązuje się do dokonywania płatności poszczególnych części Ceny, terminowo. 2. Strony postanawiają, że: 1) w przypadku, gdy Nabywca nie dokonał zapłaty którejkolwiek z poszczególnych części Ceny, w terminach powołanych w 3 ust. 1 tego aktu, Deweloper - po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Nabywcy w formie pisemnej do zapłaty w terminie 30 (trzydziestu) dni od doręczenia wezwania - ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 120 (stu dwudziestu) dni od dnia, w którym upłynął termin do uiszczenia zaległych kwot wynikający z wezwania, o którym mowa powyżej, lecz nie później niż do dnia 31 marca 2016 roku, chyba, że brak zapłaty przez Nabywcę którejkolwiek z części Ceny spowodowane jest działaniem siły wyższej, przy czym w przypadku odstąpienia przez Dewelopera od niniejszej umowy z przyczyny, o której mowa powyżej, Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów jakie poniósł Deweloper w związku z odstąpieniem od umowy, w szczególności kosztów umowy deweloperskiej, kosztów zmian lokatorskich. 2) w przypadku, gdy Nabywca opóźni się z zapłatą jakiejkolwiek z poszczególnych części Ceny na rzecz Dewelopera, Spółka uprawniona jest do żądania odsetek ustawowych naliczanych od zaległej należności, 3) dokonanie wpłat poszczególnych części Ceny przed terminem określonym powyżej nie upoważnia Nabywcę do żądania od Dewelopera obniżenia Ceny brutto, 4) Spółka wystawi Nabywcy faktury potwierdzające zapłatę poszczególnych części Ceny dokonywanych na podstawie niniejszej umowy odpowiednie faktury zostaną wysłane Nabywcy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wypłaty na rzecz Dewelopera przez bank z wyżej powołanego rachunku bankowego wskazanego przez Spółkę danej części ceny; Nabywca wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT przez Spółkę bez jego podpisu

12 3. Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że Spółka w dniu 12 czerwca 2014 r. podpisała z mbank Hipoteczny S.A. w Warszawie umowę kredytu na finansowanie przedmiotowej inwestycji, opisanej w 1 ust. 2 pkt 3) tego aktu ( Umowa Kredytu ), wobec czego - zgodnie z wymienioną umową: ) płatności poszczególnych części Ceny, o których mowa powyżej, będą następowały na wyżej powołany rachunek bankowy o numerze:..(który to rachunek jest przedmiotem zastawu rejestrowego, ustanowionego na rzecz mbank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie), ) nieruchomość zostanie obciążona hipoteką do sumy ,00 (pięćdziesiąt milionów czterysta tysięcy złotych) na rzecz mbank Hipoteczny S.A. zabezpieczającą spłatę kredytu udzielonego na podstawie wyżej wymienionej umowy, która zostanie wykazana w dziale IV księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /1, ) Sprzedająca Spółka zawarła z Bankiem - na podstawie art. 76 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - umowę o podział hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego Sprzedającej Spółce przez mbank Hipoteczny S.A., na warunkach zawartych w tej umowie, który to sposób podziału hipoteki zostanie wykazany w dziale IV księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /1, przy czym w wyżej powołanej umowie o podział hipoteki postanowiono w szczególności, że: a) w przypadku, gdy do dnia zawarcia w formie aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży oraz umowy sprzedaży Nabywcy dokonają wpłaty całej Ceny, zaś umowa udokumentowana niniejszym aktem notarialnym będzie zgodna z parametrami określonymi w Umowie Kredytu, wówczas w przypadku podziału Nieruchomości polegającego na ustanowieniu odrębnej własności lokalu, hipoteka stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego Spółce przez mbank Hipoteczny S.A., nie obciąży wyodrębnianego lokalu; w takiej sytuacji mbank Hipoteczny S.A. wyda w odniesieniu do przedmiotowego lokalu zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie do 12

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Chojnicach Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Petrus Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo