AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,"

Transkrypt

1 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego ( r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4 stawili się: Pani, córka i.., PESEL., zameldowana na pobyt stały: - Kraków, ulica.. numer../., legitymująca się dowodem osobistym serii i numer ////// - działająca w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: Confisio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres Spółki: Kraków, ul. Bajeczna nr 6, REGON: , NIP: ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS stosownie do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), którą okazuje i zapewnia, że dane w niej zawarte nie uległy zmianie, w dalszej części niniejszego aktu zwanej również Deweloperem, Spółką lub Sprzedającym, jako Pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu roku przez Waldemara Wajdę, Notariusza w Krakowie, Repertorium A Nr 8319/2013, w wypisie przy niniejszym akcie okazanym, który oświadcza, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie wygasło, nie zostało odwołane, a jego zakres nie uległ zmianie, , córka.., używająca pierwszego imienia. PESEL, zameldowana na pobyt stały:. Kraków, ulica., legitymująca się dowodem osobistym serii i numer.., , syn.., używający pierwszego imienia., PESEL, zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., legitymujący się dowodem osobistym serii i numer ad. 2 i 3 zwani będą w dalszej części umowy jako Nabywca lub Strona Kupująca. Tożsamość Stawających Notariusz stwierdził na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery powołane zostały przy ich nazwiskach

2 UMOWA DEWELOPERSKA 1.1. Pani..działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że reprezentowana Spółka (Deweloper), jest właścicielem, nieruchomości położonej w województwie małopolskim, miejscowość Kraków Dąbie, w Dzielnicy Śródmieście przy ulicy Bajecznej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 210/30 (dwieście dziesięć łamane przez trzydzieści), o powierzchni m 2 (dwa tysiące sto dziewięć metrów kwadratowych) oraz 210/31 (dwieście dziesięć łamane przez trzydzieści jeden), o powierzchni m 2 (trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery metry kwadratowych), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/ /6, (litery KR, jeden, litera P łamane przez zero, zero, czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem łamane przez sześć), w dalszej części niniejszego aktu notarialnego zwanej Nieruchomością Nadto oświadcza, że: ) - w dziale I-Sp powołanej księgi wieczystej wpisana jest nieodpłatna, nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 210/32, szlakiem zgodnie z załącznikiem graficznym do aktu notarialnego na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy działki nr 210/31; także widnieje wzmianka o wniosku zarejestrowanym za numerem dz.kw/kr1p/4065/14/1 pochodząca z aktu notarialnego sporządzonego przez notariusz Annę Paszkiewicz, notariusza w Krakowie, do Rep. A Nr 443/2013, o wpis służebności przechodu przez działkę numer 210/32 stanowiącej własność Spółki PBWI sp.z.o.o, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 210/30, 2) - w dziale II księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /6 Spółka pod firmą: Confisio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie wpisana jest na podstawie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz posadowionych na nieruchomości stanowiących odrębny przedmiot własności budynków oraz umowy ustanowienia służebności gruntowych sporządzonej przez Annę Paszkiewicz, notariusza w Krakowie dnia 21 grudnia 2012 roku, za nr Rep. A 7859/2012 oraz na podstawie ostatecznej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydanej dnia 6 czerwca 2013 roku, znak GS ,2013.BP, w wypisie przy niniejszym akcie notarialnym okazanym ) - w dziale III księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /6 wpisane są: a) nieodpłatna, nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 210/30 przy granicy z działką nr 210/23 oraz z 2

3 działką 210/32 aż do ulicy Bajecznej - na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy działki 210/32, b) na czas nieoznaczony nieodpłatna służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Krakowie, gmina Kraków m., powiat m. Kraków, województwo małopolskie, numer obrębu 16, jednostka ewidencyjna Śródmieście, w rejonie ulicy Bajecznej, zgodnie z załącznikiem graficznym do aktu not. "akt ustanowienia służebności przesyłu", Rep. A Nr 14142/2013 z dnia r., polegająca na: (-) możliwości założenia i przeprowadzenia na działce nr 210/30, jednostka ewidencyjna Śródmieście, numer obrębu 16, sieci kanalizacyjnej dn 400 mm oraz sieci wodociągowej dn 110 mm, oraz pozostawienia istniejącej sieci wodociągowej dn 110 mm i kanalizacyjnej dn 400 mm, (-) pozostawieniu na działce nr 210/31 istniejącego lewobrzeżnego kolektora ściekowego Wisły dn 4750x3450 mm, (-) pozostawieniu ochronnego pasa terenu wolnego od zagospodarowania i zadrzewienia o szerokości 1 (jednego) metra od krawędzi przewodu kanalizacyjnego i wodociągowego, licząc od krawędzi przewodów po każdej z ich stron (z wyłączeniem odcinka kanalizacyjnego "s5-s6") oraz pozostawieniu ochronnego pasa terenu wolnego od zagospodarowania i zadrzewienia o szerokości 5 (pięciu) metrów dla istniejącego lewobrzeżnego kolektora ściekowego Wisły, (-) zapewnieniu dostępu dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i awaryjnych na sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i istniejącym kolektorze ściekowym Wisły, (-) umożliwieniu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z obciążoną działką od strony zainstalowania sieci, (-) możliwości przedłużenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A z siedzibą w Krakowie, c) wzmianki o wnioskach pochodzące z aktów notarialnych których treścią jest roszczenie o przeniesienie własności lokali innych niż będący przedmiotem niniejszej umowy (szczegółowo opisane w załączniku do tej umowy), ) w dziale IV księgi wieczystej wpisana jest hipoteka umowna do sumy zł (osiemnaście milionów dwieście tysięcy złotych) na zabezpieczenie kredytu, odsetek oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne wynikające z umowy kredytu nr 13/0077 z dnia 5 lutego 2014 roku, w dniu 19 lutego 2014 r. została zawarta pomiędzy mbankiem hipotecznym s.a. a confisio sp. z o. o. spółka komandytowo-akcyjna umowa o podział hipoteki. Strony umowy ustaliły, że podział hipoteki w związku z podziałem nieruchomości będzie następował w sposób określony poniżej: każdy sprzedawany lokal mieszkalny lub użytkowy wyodrębniany z nieruchomości, mający stanowić odrębną nieruchomość lokalową będzie obciążony hipoteką do wysokości określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy o podział hipoteki, o ile wcześniej kredyt nie zostanie spłacony przez kredytobiorcę, a to na rzecz Banku mbank hipoteczny s.a. z siedzibą w Warszawie, REGON

4 5) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych do księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /6 nie zostały zarejestrowane jakiekolwiek inne niż wyżej wymienione wnioski Na potwierdzenie powyższych oświadczeń przy niniejszym akcie notarialnym powołano się na wgląd internetowy z dnia dzisiejszego do treści księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /6 (Portal Podsystemu Bazy Ksiąg Wieczystych Prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości) Pani działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza ponadto, że: 1) przedmiotowa Nieruchomość nie jest obciążona - poza opisanymi wyżej służebnościami, a docelowo ma zostać obciążona hipoteką oraz roszczeniami na rzecz kontrahentów Spółki, które nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy - prawami osób trzecich, w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniami w rozporządzaniu nią, ) nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące przedmiotowej Nieruchomości, które mogłoby ograniczać prawo rozporządzania Nieruchomością, bądź którego rozstrzygnięcie mogłoby mieć wpływ na prawa Kupujących, 3) a/ Spółka jako Deweloper na podstawie ostatecznej (w toku instancji administracyjnej) Decyzji nr 1471/2013 zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę z dnia 11 lipca 2013 roku, wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa przez Kierownika Referatu w Wydziale Architektury i Urbanistyki (znak: AU EKO) prowadzi na przedmiotowej Nieruchomości posiadającej dostęp do drogi publicznej, Przedsięwzięcie deweloperskie zadanie budowlane pod nazwą Bajeczna Przystań B9 - polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze od strony ul. Widok wraz z infrastrukturą techniczną i garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu na dz. 210/23, 210/30, oraz części dz. 210/32 obr. 16 Śródmieście położonych przy ul. Widok w Krakowie oraz dodatkowo części dz. 266, 238/20, 210/20, 210/21, 248/4, 210/32 obr. 16 Śródmieście w zakresie infrastruktury technicznej oraz zjazdem z drogi publicznej z dz. nr 266 obr. 16 Śródmieście na dz. 210/23, 210/30, oraz część dz. 210/32 obr. 16 Śródmieście murowanego, o 7 (siedmiu) kondygnacjach naziemnych i (jednej) kondygnacji podziemnej z usługami w przyziemiu i garażem podziemnym, przy czym Spółka rozpoczęła prace budowlane przedmiotowego Przedsięwzięcia Deweloperskiego w dniu 21 sierpnia 2013 roku i prace te zostaną zakończone w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku, b/ Jak dalej wyjaśnia Developer na Nieruchomości w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego wskazany wyżej budynek B9 zostanie wybudowany na działce nr 210/30, a ponadto na działce nr 210/31 planuje wybudować budynki B1 i B2 (które będą połączone 4

5 wspólnym garażem), nadto Deweloper na gruncie sąsiednim z Nieruchomością rozważa wybudowanie kolejnych 6 budynków (B3 do B 8) Nabywca przyjmuje ten fakt do wiadomości i oświadcza, że znany jest mu projekt koncepcyjno- urbanistyczny zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Bajeczna Przystań z usługami w parterze od strony ulicy Widok wraz z infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi, oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 210/30, 210/31, 231/32 obr. 16 Śródmieście położonych przy ulicy Widok/Bajecznej i Ofiar Dąbia w Krakowie oraz dodatkowo na części działek nr 266, 210/23 w zakresie infrastruktury technicznej i zjazdu, zgodnie z załącznikiem do tego aktu Wobec powyższego Deweloper zastrzega sobie możliwość podziału Nieruchomości poprzez wydzielenie odrębnych nieruchomości gruntowych, z których każda będzie zabudowana odrębnymi budynkami B9 oraz (B1 i B2 ); w takim przypadku nieruchomość wspólna każdej nieruchomości budynkowej będzie ograniczona wyłącznie do wydzielonej działki gruntu i położonego(nych) na niej budynku(ów) wielomieszkaniowego(ych), a ewentualny podział Nieruchomości nastąpi przed zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności Lokalu Mieszkalnego i może być poprzedzony postępowaniem podziałowym Nieruchomości Strony ustalają, że w skład nieruchomości wspólnej wejdzie odpowiednio: grunt tworzący działkę nr 210/30 zabudowaną budynkiem B9 oraz części wspólne tego budynku nie służące do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, takie jak: korytarze, windy, klatki schodowe, garaż podziemny (z zastrzeżeniem ustaleń z 6 tego aktu) itp. dalej Nieruchomość Wspólna, -grunt tworzący działkę 210/31 zabudowaną budynkami B1 i B2, oraz części wspólne tych budynków nie służące do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, takie jak: korytarze, windy, klatki schodowe, itp., a zatem w skład Nieruchomości Wspólnej wejdzie wyłącznie ten obszar gruntu, który będzie stanowił działkę wydzieloną pod Budynek B9 wraz z niezbędnym otoczeniem służącym do korzystania z tego budynku Deweloper zobowiązuje się, że w przypadku podziału Nieruchomości, budynki B9 oraz B1 i B2, jak również inne budynki (B3 do B 8) realizowane na gruncie sąsiednim w ramach Inwestycji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Bajeczna Przystań będą posiadały dostęp do drogi publicznej, przy czym powyższe może nastąpić również w drodze ustanowienia odpowiednich służebności przejazdu i przechodu, obciążających Nieruchomość W związku z faktem, iż Inwestycja Bajeczna Przystań będzie realizowana w co najmniej trzech etapach, Nabywca oświadcza, iż wyraża zgodę na realizację tej Inwestycji na terenie, który w chwili realizacji kolejnych etapów może stanowić część Nieruchomości Wspólnej, w tym dysponowanie Nieruchomością Wspólną przez Dewelopera na cele 5

6 budowlane z tym związane oraz prowadzenie przez Dewelopera niezbędnych postępowań administracyjnych, w tym związanych z ewentualnym podziałem Nieruchomości Nabywca oświadcza, iż wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie i nie wnosi z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń. 4) w powyżej wymienionym budynku B9, który zostanie wybudowany w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie powołanej ostatecznej decyzji nr 1471/2013, znajdować się będzie na: a) na..piętrze (. kondygnacja) lokal mieszkalny roboczo oznaczony numerem, składający się z :.., o łącznej powierzchni.m2, do którego przylegają tarasy o powierzchni.m2, a z własnością lokalu związany będzie odpowiedni udział we współwłasności wspólnych części budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział we współwłasności działki gruntu, na której usytuowany będzie budynek, w którym znajdować się będzie przedmiotowy lokal mieszkalny Nieruchomość Wspólna, wyliczony stosownie do treści art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku Nr 80, poz. 903 ze zm.), przy czym plan lokalu mieszkalnego wraz z jego usytuowaniem na kondygnacji budynku oraz z określeniem powierzchni i układu pomieszczeń stanowi załącznik do tego aktu, b) na kondygnacji podziemnej tego budynku między innymi wielostanowiskowy garaż podziemny (wchodzący w skład Nieruchomości Wspólnej, a zatem nie stanowiący przedmiotu odrębnej własności) dalej zwany Garażem w którym znajdować się będzie 25 (dwadzieścia pięć) miejsc postojowych. Nabywcy będzie przysługiwało prawo do korzystania miejsca postojowego numer. w tym Garażu. Nabywcy nie będzie przysługiwało prawo do korzystania żadnych z komórek lokatorskich oraz z innych/żadnych miejsc postojowych ) Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i z tytułu dokonania sprzedaży opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) nie korzystającym ze zwolnienia z tego podatku, 6) Spółka nie ma żadnych zaległości podatkowych ani innych długów, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, 7) w celu realizacji inwestycji budowlanej w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego na przedmiotowej działce gruntu Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wpisów w działach III i IV księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /6, w szczególności poprzez ujawnianie roszczeń wynikających z umów: deweloperskich, przedwstępnych lub zobowiązujących, których przedmiotem będą lokale mieszkalne i niemieszkalne w budynku wybudowanym na Nieruchomości, inne niż przedmiot niniejszej Umowy, ustanawianie służebności gruntowych na rzecz właścicieli/użytkowników wieczystych gruntów/budynków 6

7 sąsiednich, służebności przesyłu, użytkowań oraz hipotek, jak również określenia sposobu korzystania (quoad usum) z Nieruchomości Wspólnej określonym w 6 niniejszego aktu, bądź służebności osobistych lub gruntowych na rzecz osób korzystających z Lokali wybudowanych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, 8) Spółka zobowiązuje się po uprzednim uzyskaniu zgody od każdoczesnego wierzyciela hipotecznego, na rzecz którego w chwili zawarcia umowy przyrzeczonej wpisana będzie hipoteka na Nieruchomości, do wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży (wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych w Garażu) bez obciążeń, w przypadku zapłaty przez Nabywcę całej ceny, określonej w 2 niniejszego aktu, ) Spółka zastrzega, że faktyczna powierzchnia użytkowa lokalu może różnić się od projektowanej i wskazanej powyżej, w granicach +/- 2% (plus, minus, dwa procent), przy czym Strony zgodnie ustalają, że różnica w powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, w granicach określonej powyżej tolerancji nie będzie stanowiła o niezgodności lokalu z uzgodnionym przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy faktyczną powierzchnią użytkową lokalu, a projektowaną i wskazaną powyżej Cena ulegnie zmianie w ten sposób, że zostanie ona zmodyfikowana w oparciu o wykazaną różnicę w powierzchniach oraz cenę 1 m 2 (jednego metra kwadratowego) określonego na kwotę netto. zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług, w oparciu o którą Strony dokonają stosownych rozliczeń. Faktyczna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego zostanie wskazana Nabywcy najpóźniej wraz z zawiadomieniem o pierwszym odbiorze technicznym, jak zdefiniowano w 4 ust. 1 niniejszego aktu, ) zakres i standard prac wykończeniowych przedmiotowych/ego: lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w Garażu, do których/ego wykonania Pełnomocnik zobowiązuje reprezentowaną przez siebie Spółkę, określa załącznik do niniejszego aktu Przy niniejszym akcie okazano: 1) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej wydane według stanu na dzień 8 oraz 28 listopada 2013 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa (znak: GD ), z których wynika, że oznaczenie i obszar działek gruntu nr ew. 210/30, obszaru 2109m2 oraz działka nr ew. 210/31, obszaru 3224 m2 nie uległy zmianie, ) decyzję nr 1471/2013 Prezydenta Miasta Krakowa (znak: AU EKO) Pani działająca w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz zgoda komplementariusza, wyrażająca zgodę na sprzedaż lokali (udziałów we współwłasności lokali) znajdujących się w budynku mieszkalnym, który wybudowany zostanie w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego 7

8 przez Spółkę - na podstawie powołanej ostatecznej decyzji nr 1471/ na przedmiotowej Nieruchomości, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą Kw. Nr KR1P/ /6, została podjęta w tutejszej Kancelarii dnia roku, do Rep. A Nr 974/ Nabywca oświadcza, że: 1) zapoznał się z treścią wyżej wymienionej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 2) otrzymał od Dewelopera w formie pisemnej prospekt informacyjny wraz z załącznikami i odbiór jego podpisaniem niniejszego aktu potwierdza, jak również zapoznał się z ich treścią, w tym z informacją zawartą w prospekcie o stosowanym środku ochrony, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1377), przy czym: a) treść załącznika do prospektu informacyjnego, stanowiącego projekt umowy deweloperskiej, od dnia otrzymania przez Nabywcę prospektu informacyjnego wraz z załącznikami nie uległ zmianie, b) Deweloper doręczył w formie pisemnej Nabywcy informacje, o których mowa powyżej, w czasie umożliwiającym Nabywcy zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej, jako prospekt informacyjny z załącznikami, c) prospekt informacyjny w formie pisemnej wraz z załącznikami, stanowią załączniki do niniejszego aktu notarialnego, 3) Deweloper poinformował Nabywcę o możliwości zapoznania się przez Niego w lokalu przedsiębiorstwa z następującymi dokumentami: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, kopią aktualnego odpisu Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kopią ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawozdaniem finansowym Spółki za ostatnie dwa lata, jak również Spółki dominującej, tj. Spółki Confisio sp. z o.o. oraz projektem architektoniczno-budowlanym STANY CYWILNE.. oświadczają, że pozostają w związku małżeńskim, w ustroju wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, a umów majątkowych nie zawierali///////. oświadcza, że jest stanu wolnego (panna/kawaler) Pani działająca w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie zobowiązuje reprezentowanego przez siebie Dewelopera do wybudowania - na podstawie powołanej w 1 ust. 2 pkt 3) tego aktu ostatecznej decyzji nr 1471/2013 o pozwoleniu na budowę - na opisanej w 1 ust. 1 tego aktu notarialnego Nieruchomości budynku w ramach prowadzonego przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 3) tego aktu notarialnego oraz do ustanowienia odrębnej własności opisanego w 1 ust. 2 pkt 4) lit a/ tego 8

9 aktu notarialnego, lokalu mieszkalnego roboczo oznaczonego numerem o powierzchni użytkowej około.m2 i jednocześnie do przeniesienia na rzecz Nabywcy prawa własności tego lokalu mieszkalnego i wraz z prawami związanymi, (dalej Umowa Przeniesienia Własności) po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego w terminie do dnia 31 marca 2015 roku, na podstawie zawartej przez Strony umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, które to przeniesienie prawa na Nabywcę zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, poprzedzone jest odbiorem przedmiotowego lokalu mieszkalnego i po zapłacie świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa przez Strony ustalonej w kwocie brutto.. w dalszej części niniejszego aktu notarialnego zwaną Ceną, z czego kwota: zł stanowi cenę netto, - zł stanowi podatek od towarów i usług (VAT), a Nabywca oświadcza, że nabycia tego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi dokona i zobowiązuje się do zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa w ustalonej i wymienionej wyżej kwocie, w sposób i w terminach, o których mowa w 3 ust. 1 tego aktu notarialnego Przedstawiciel Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie oraz Nabywcy zobowiązują się w treści Umowy Przeniesienia Własności zawartej w wykonaniu niniejszej umowy deweloperskiej zawrzeć zapis na mocy którego Deweloper ustanowi na rzecz Nabywcy uprawnienie do wyłącznego korzystania z opisanego w 1 ust. 2 pkt 4) lit b/ tego aktu notarialnego miejsca postojowego nr w drodze ustanowienia odpowiedniej służebności albo umownego podziału do korzystania z tej części Nieruchomości Wspólnej (podział quoad usum), zgodnie z którym do korzystania z Nieruchomości Wspólnej w części odpowiadającej temu miejscu postojowemu numer..uprawniony będzie wyłącznie Nabywca Strony wyjaśniają, że należność za prawo do wyłącznego korzystania przez Nabywcę z miejsca postojowego na kwotę brutto.. zł ( zł netto i.zł podatek VAT) zostały uzgodniona między nimi ponad Cenę za lokal mieszkalny i zwane będą dalej w treści aktu Cenami, których łączna wysokość wynosi. brutto Strony postanawiają, że: - Spółka wskaże Nabywcy z co najmniej 14 (czternasto) - dniowym wyprzedzeniem: czas i miejsce zawarcia Umowy Przeniesienia Własności (dzień, godzinę i kancelarię notarialną), pod warunkiem nie zalegania przez Nabywcę z zapłatą świadczeń pieniężnych na poczet Ceny oraz po odbiorze lokalu mieszkalnego, 9

10 - związany z własnością lokalu mieszkalnego udział w Nieruchomości Wspólnej zostanie wskazany po dokonaniu obmiarów lokalu, który to ostateczny pomiar powierzchni użytkowej lokali usytuowanych w budynku wybudowanym, w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, zostanie dokonany przez uprawnionego geodetę wyznaczonego przez Sprzedającą Spółkę, zgodnie z normą, PN - ISO 9836:1997, co oznacza, że pomiar ten zostanie dokonany po wyprawieniu tynków wewnętrznych oraz przy uwzględnieniu że zmierzono powierzchnię powyżej 190 cm wysokości. 3. Strony postanawiają, że opisana w 2 ust. 1 tego aktu notarialnego Cena (Ceny) jest ceną całkowitą za przedmioty niniejszej umowy i może ulec zmianie wyłącznie w następujących przypadkach: 1) gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego, określona w niniejszej umowie po dokonaniu obmiarów powykonawczych okaże się inna niż planowana, Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia poinformowania Nabywcy przez Dewelopera, o tym przekroczeniu, lecz nie później niż do dnia 21 listopada 2014 roku; Strony niniejszym oświadczają, że prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku gdy różnica w powierzchni lokalu mieszkalnego nie przekroczy określonego poziomu wynoszącego +/- 2% powierzchni lokalu mieszkalnego, określonej w 1 ust. 2 pkt. 4) lit. a) niniejszego aktu, ) w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) przed zawarciem Umowy Przeniesienia Własności, Cena ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), według stanu obowiązującego w dniu uznania rachunku bankowego, kwotą należną do zapłaty wynikającą z niniejszej umowy, co oznacza, że wpłacone dotychczas przez Nabywcę części cen, na potwierdzenie czego Spółka wystawiła faktury VAT, przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających obowiązujące stawki podatku od towarów i usług (VAT), objęte będą dotychczasowymi stawkami podatku od towarów i usług (VAT), (obowiązującymi w dniu wystawienia przez Spółkę faktury VAT); stawka podatku od towarów i usług (VAT), na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi dla lokali mieszkalnych 8% (osiem procent); Spółka w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających obowiązujące stawki podatku od towarów i usług (VAT), powiadomi Nabywcę o zmianie, wraz z podaniem nowej ceny brutto - przy czym Strony postanawiają, w przypadku, gdy w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), Cena(y) brutto ulegnie podwyższeniu o więcej niż 1% (jeden procent) w skali roku, Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania od Spółki zawiadomienia o zmianie ceny brutto, lecz nie później niż do dnia 20 lutego 2015 roku, przy czym: - brak otrzymania przez Nabywcę takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że Cena(y) pozostaje bez zmian, zaś cena netto będąca składową ulegnie odpowiedniemu 10

11 obniżeniu i w takim wypadku prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje Nabywcy, - w przypadku otrzymania przez Nabywcę zawiadomienia, z treści którego wynikać będzie, że pomimo zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), Cena(y) pozostaje bez zmian, prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje Nabywcy. Nabywca oświadcza, że znane są mu postanowienia art. 146 f ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2011 roku i wiadomym Mu jest, że przy niekorzystnej relacji długu publicznego do PKB w latach (tj. przy założeniu, że relacja państwowego długu publicznego do PKB będzie większa niż 55%) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) będą następowały automatycznie bez konieczności zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto Nabywca oświadcza, że wiadomym Mu jest, że zmiana poprzez podwyższenie stawek podatku od towarów i usług (VAT) obejmuje przedmioty niniejszej umowy i wprowadzenie wyżej wymienionej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) spowoduje zmianę - podwyższenie ceny Brutto, za przedmiot niniejszej umowy Deweloper potwierdza odbiór zł (pięciu tysięcy złotych) tytułem rezerwacji. Strony postanawiają, że cała Cena zostanie zapłacona przez Nabywcę przelewem na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy prowadzony przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18; Warszawa Oddział Korporacyjny Bielsko Biała nr PL /////////////////////////////////// w następujący sposób: - część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny pomniejszona o 5000 zł, które to Nabywcy wpłacili tytułem rezerwacji w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy, część ceny w kwocie stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni o wykonania stropu nad 4 kondygnacją budynku, część ceny w kwocie stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wykonania stropu nad ostatnią kondygnacją budynku część ceny w kwocie stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wykonania instalacji elektrycznych w przedmiotowym mieszkaniu, część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wykonania tynków w przedmiotowym mieszkaniu część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wprawienia stolarki okiennej w przedmiotowym mieszkaniu, część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 40 % (czterdziesty procent) Ceny z uwzględnieniem ostatecznego rozliczenia Stron wynikających w szczególności z potencjalnej zmiany powierzchni lokalu, o której mowa w 4 ust. 1 niniejszego aktu oraz wprowadzanych na podstawie odrębnej umowy zmian lokatorskich w terminie 14 11

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia.. roku dwa tysiące czternastego (..2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

(wejście od ul. Dajwór 2a)

(wejście od ul. Dajwór 2a) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20140821 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl

PROSPEKT INFORMACYJNY. biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185. www.confisio.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-11-02 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper I Confisio Spółka z

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2013-12-09 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012

AKT NOTARIALNY. Repetytorium: A 3457/2012 Kancelaria Notarialna Jan Kowalski ul. Moniuszki 76 31-078 Kraków Tel.(12) 678-57-67 lub(12) 678-57-68 Fax. (12) 678-57-67 Repetytorium: A 3457/2012 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego trzeciego maja dwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A-Nr /07 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. roku dwa tysiące dwunastego (...2012 roku) przed notariuszem..., prowadzącym Kancelarię Notarialną w..., stawili się: ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185

biuro@confisio.pl biuro sprzedaży: akaczynska@confisio.pl 124138185 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 20131216 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Confisio Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011. pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011. pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA NR / / 2011 pomiędzy: WAN 29 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a 1/8 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została zawarta w dniu w Krakowie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

Lista dokumentów technicznych/prawnych:

Lista dokumentów technicznych/prawnych: Bank BPH S.A. Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków Lista dokumentów technicznych/prawnych: DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie na Lokalu mieszkalnym/ spółdzielczym własnościowym prawie

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się:

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: Repertorium A nr /2012 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dwunastego roku (...2012) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: 1...., zamieszkała w......,

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142

Dane developera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE ZIELONA DOLINA WERSJA NR 18 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

A KT N O T A R I A L N Y

A KT N O T A R I A L N Y WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A numer: /2014 A KT N O T A R I A L N Y Dnia... dwa tysiące czternastego(...2014) roku ------------ przed...- notariuszem w Toruniu, w kancelarii notarialnej w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- --

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- -- Wzór Umowy R e p e r t o r i u m A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące czternastego roku (..-..-2014) - przede mną,.. - Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy..,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA ETAP II. pomiędzy: WAN Spółką Akcyjną. Panią oraz Panem

Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA ETAP II. pomiędzy: WAN Spółką Akcyjną. Panią oraz Panem Dnia UMOWA REZERWACYJNA APARTAMENTY WIELICKA ETAP II pomiędzy: WAN Spółką Akcyjną a Panią oraz Panem a... z dnia. r. 1/9 Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu, r. w Krakowie, pomiędzy: I.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się: Repertorium A nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii, PESEL: 80101400798, jak podaje: używający imienia Marcin, zamieszkały w Krakowie

Bardziej szczegółowo

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki

U M O W A S P R Z E D A Ż Y. Z ustanowieniem hipoteki Repertorium A nr /2014 U M O W A S P R Z E D A Ż Y Z ustanowieniem hipoteki 1. Pani X i Pan X oświadczają i zapewniają, że przysługuje im na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej spółdzielcze własnościowe

Bardziej szczegółowo

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I

Bardziej szczegółowo

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się:

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt został już wykupiony od Gminy Kraków. Klauzule dodatkowe (zależne od konkretnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT)

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZUJĄCA DO WYBUDOWANIA BUDYNKU, USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO I JEGO SPRZEDAŻY (PROJEKT) zawarta w dniu. roku w Koszalinie, pomiędzy: 1. Koszalińskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Uwaga: kursywą zaznaczono klauzule nienegocjowalne Repertorium A numer [*]/2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia [*] 2009 r. ([*] roku dwutysięcznego dziewiątego) przede mną, notariuszem [*], w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem

Dnia. UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka. pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Panią oraz Panem PROJEKT Dnia UMOWA REZERWACYJNA Apartamenty Marymoncka pomiędzy: WAN 22 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Panią oraz Panem a... z dnia... 2015 r. 1/6 Niniejsza umowa rezerwacyjna ( Umowa ) została

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer AKT NOTARIALNY

Repertorium A numer AKT NOTARIALNY Repertorium A numer AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące szesnastego roku (..2016r.), przede mną, Mariuszem ŁUKASIKIEM, notariuszem w Krakowie, w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Krakowie, położonej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap A Warszawa, ulica Ordona WERSJA 9 z dnia. 23.12.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy. PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR /2016 zawarta w Warszawie w dniu 2016 roku pomiędzy: spółką pod firmą Oaza przy Włościańskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [adres spółki:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 33 2514 Poz. 164 164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość 1. Informacja o organizatorze przetargu POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224 REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I

PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I PROSPEKT INFORMACYJNY BRZOZOWE ZACISZE, ETAP I z dnia 29.04.2012 r. po zmianach z dnia 05.06.2012 r., 05.07.2012 r., 9.11.2012,17.01.2013 i 13.06.2013r. CZĘŚĆ OGÓLNA I DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl

PLAC DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA. biuro@prodiport.pl. www.osiedlegalaktyka.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 29.01.2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres PRODIPORT INVESTMENT

Bardziej szczegółowo

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu [ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu zawarta w dniu ( ) r. (zwana dalej Umową ), w ( ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer AKT NOTARIALNY

Repertorium A numer AKT NOTARIALNY K Repertorium A numer AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku (..2015r.), przede mną, Mariuszem ŁUKASIKIEM, notariuszem w Krakowie, w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.12.2012 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE TYMIENIECKIEGO II WERSJA NR 11 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2014. Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- -

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2014. Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- - REPERTORIUM A NR /2014 AKT NOTARIALNY Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- - 1.,,- - - - - - - - - - - - - - - - - - działający za spółkę

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt nie został jeszcze wykupiony od Gminy Kraków (użytkowanie wieczyste). Klauzule dodatkowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

Umowa Rezerwacyjna nr /2015

Umowa Rezerwacyjna nr /2015 Umowa Rezerwacyjna nr /2015 zawarta w dniu.. 2015 r. w Łodzi, pomiędzy: Varitex Ulacha i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy 93-231) przy ul. Dostawczej 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y Uwaga: kursywą zaznaczono klauzule nienegocjowane; w nawiasach kwadratowych czcionką podkreśloną zawarto objaśnienia lub opisy wariantów Repertorium A numer [*]/2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia [*]

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Etap B1 Warszawa, ul.ordona/ ul.kasprzaka/ al. Prymasa Tysiąclecia WERSJA 3 z dnia 29.05.2014r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE RKR-61-44/13/JKK/AGW- /14 Kraków, dnia 16 czerwca 2014 r. DECYZJA Nr RKR -12/2014 Stosownie do art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ MIESZKANIE LIPOWA 21 NR LI... Zawarta w Łodzi w dniu...r. pomiędzy: 1. UNIBUD i PARTNERZY Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowej 6/12, Nr kodu

Bardziej szczegółowo

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM

LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM LISTA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW DO UBIEGANIA SIĘ O KREDYT MÓJ DOM dla nieruchomości nabywanej od dewelopera finansowanego przez Bank BPS S.A. w ramach realizowanych inwestycji budownictwa mieszkaniowego 1.

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy:

UMOWA DEWELOPERSKA. zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: UMOWA DEWELOPERSKA NR / / zwana dalej UMOWĄ zawarta w Słomnikach w dniu roku pomiędzy: (imię/imiona i nazwisko) (adres zamieszkania/zameldowania: ulica, nr/nr, kod, miejscowość) (seria i numer dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) :

UMOWA PRZEDWSTĘPNA. w sprawie warunków sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym x) : UMOWA PRZEDWSTĘPNA zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową PRAGA z siedzibą w Warszawie przy ulicy Białostockiej 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY Repertorium A nr /2011 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem Konradem Wygoną, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy Placu Na Groblach nr 21, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii,

Bardziej szczegółowo