AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,"

Transkrypt

1 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego ( r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer 36/4 stawili się: Pani, córka i.., PESEL., zameldowana na pobyt stały: - Kraków, ulica.. numer../., legitymująca się dowodem osobistym serii i numer ////// - działająca w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: Confisio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Krakowie (adres Spółki: Kraków, ul. Bajeczna nr 6, REGON: , NIP: ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS stosownie do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), którą okazuje i zapewnia, że dane w niej zawarte nie uległy zmianie, w dalszej części niniejszego aktu zwanej również Deweloperem, Spółką lub Sprzedającym, jako Pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu roku przez Waldemara Wajdę, Notariusza w Krakowie, Repertorium A Nr 8319/2013, w wypisie przy niniejszym akcie okazanym, który oświadcza, że pełnomocnictwo, na podstawie którego działa nie wygasło, nie zostało odwołane, a jego zakres nie uległ zmianie, , córka.., używająca pierwszego imienia. PESEL, zameldowana na pobyt stały:. Kraków, ulica., legitymująca się dowodem osobistym serii i numer.., , syn.., używający pierwszego imienia., PESEL, zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., legitymujący się dowodem osobistym serii i numer ad. 2 i 3 zwani będą w dalszej części umowy jako Nabywca lub Strona Kupująca. Tożsamość Stawających Notariusz stwierdził na podstawie okazanych dowodów osobistych, których serie i numery powołane zostały przy ich nazwiskach

2 UMOWA DEWELOPERSKA 1.1. Pani..działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że reprezentowana Spółka (Deweloper), jest właścicielem, nieruchomości położonej w województwie małopolskim, miejscowość Kraków Dąbie, w Dzielnicy Śródmieście przy ulicy Bajecznej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym 210/30 (dwieście dziesięć łamane przez trzydzieści), o powierzchni m 2 (dwa tysiące sto dziewięć metrów kwadratowych) oraz 210/31 (dwieście dziesięć łamane przez trzydzieści jeden), o powierzchni m 2 (trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery metry kwadratowych), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/ /6, (litery KR, jeden, litera P łamane przez zero, zero, czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem łamane przez sześć), w dalszej części niniejszego aktu notarialnego zwanej Nieruchomością Nadto oświadcza, że: ) - w dziale I-Sp powołanej księgi wieczystej wpisana jest nieodpłatna, nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 210/32, szlakiem zgodnie z załącznikiem graficznym do aktu notarialnego na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy działki nr 210/31; także widnieje wzmianka o wniosku zarejestrowanym za numerem dz.kw/kr1p/4065/14/1 pochodząca z aktu notarialnego sporządzonego przez notariusz Annę Paszkiewicz, notariusza w Krakowie, do Rep. A Nr 443/2013, o wpis służebności przechodu przez działkę numer 210/32 stanowiącej własność Spółki PBWI sp.z.o.o, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 210/30, 2) - w dziale II księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /6 Spółka pod firmą: Confisio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie wpisana jest na podstawie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz posadowionych na nieruchomości stanowiących odrębny przedmiot własności budynków oraz umowy ustanowienia służebności gruntowych sporządzonej przez Annę Paszkiewicz, notariusza w Krakowie dnia 21 grudnia 2012 roku, za nr Rep. A 7859/2012 oraz na podstawie ostatecznej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydanej dnia 6 czerwca 2013 roku, znak GS ,2013.BP, w wypisie przy niniejszym akcie notarialnym okazanym ) - w dziale III księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /6 wpisane są: a) nieodpłatna, nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 210/30 przy granicy z działką nr 210/23 oraz z 2

3 działką 210/32 aż do ulicy Bajecznej - na rzecz każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych i posiadaczy działki 210/32, b) na czas nieoznaczony nieodpłatna służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Krakowie, gmina Kraków m., powiat m. Kraków, województwo małopolskie, numer obrębu 16, jednostka ewidencyjna Śródmieście, w rejonie ulicy Bajecznej, zgodnie z załącznikiem graficznym do aktu not. "akt ustanowienia służebności przesyłu", Rep. A Nr 14142/2013 z dnia r., polegająca na: (-) możliwości założenia i przeprowadzenia na działce nr 210/30, jednostka ewidencyjna Śródmieście, numer obrębu 16, sieci kanalizacyjnej dn 400 mm oraz sieci wodociągowej dn 110 mm, oraz pozostawienia istniejącej sieci wodociągowej dn 110 mm i kanalizacyjnej dn 400 mm, (-) pozostawieniu na działce nr 210/31 istniejącego lewobrzeżnego kolektora ściekowego Wisły dn 4750x3450 mm, (-) pozostawieniu ochronnego pasa terenu wolnego od zagospodarowania i zadrzewienia o szerokości 1 (jednego) metra od krawędzi przewodu kanalizacyjnego i wodociągowego, licząc od krawędzi przewodów po każdej z ich stron (z wyłączeniem odcinka kanalizacyjnego "s5-s6") oraz pozostawieniu ochronnego pasa terenu wolnego od zagospodarowania i zadrzewienia o szerokości 5 (pięciu) metrów dla istniejącego lewobrzeżnego kolektora ściekowego Wisły, (-) zapewnieniu dostępu dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych i awaryjnych na sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i istniejącym kolektorze ściekowym Wisły, (-) umożliwieniu przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z obciążoną działką od strony zainstalowania sieci, (-) możliwości przedłużenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A z siedzibą w Krakowie, c) wzmianki o wnioskach pochodzące z aktów notarialnych których treścią jest roszczenie o przeniesienie własności lokali innych niż będący przedmiotem niniejszej umowy (szczegółowo opisane w załączniku do tej umowy), ) w dziale IV księgi wieczystej wpisana jest hipoteka umowna do sumy zł (osiemnaście milionów dwieście tysięcy złotych) na zabezpieczenie kredytu, odsetek oraz innych roszczeń o świadczenia uboczne wynikające z umowy kredytu nr 13/0077 z dnia 5 lutego 2014 roku, w dniu 19 lutego 2014 r. została zawarta pomiędzy mbankiem hipotecznym s.a. a confisio sp. z o. o. spółka komandytowo-akcyjna umowa o podział hipoteki. Strony umowy ustaliły, że podział hipoteki w związku z podziałem nieruchomości będzie następował w sposób określony poniżej: każdy sprzedawany lokal mieszkalny lub użytkowy wyodrębniany z nieruchomości, mający stanowić odrębną nieruchomość lokalową będzie obciążony hipoteką do wysokości określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do umowy o podział hipoteki, o ile wcześniej kredyt nie zostanie spłacony przez kredytobiorcę, a to na rzecz Banku mbank hipoteczny s.a. z siedzibą w Warszawie, REGON

4 5) w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych do księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /6 nie zostały zarejestrowane jakiekolwiek inne niż wyżej wymienione wnioski Na potwierdzenie powyższych oświadczeń przy niniejszym akcie notarialnym powołano się na wgląd internetowy z dnia dzisiejszego do treści księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /6 (Portal Podsystemu Bazy Ksiąg Wieczystych Prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości) Pani działający w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza ponadto, że: 1) przedmiotowa Nieruchomość nie jest obciążona - poza opisanymi wyżej służebnościami, a docelowo ma zostać obciążona hipoteką oraz roszczeniami na rzecz kontrahentów Spółki, które nie dotyczą przedmiotu niniejszej umowy - prawami osób trzecich, w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani ograniczeniami w rozporządzaniu nią, ) nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące przedmiotowej Nieruchomości, które mogłoby ograniczać prawo rozporządzania Nieruchomością, bądź którego rozstrzygnięcie mogłoby mieć wpływ na prawa Kupujących, 3) a/ Spółka jako Deweloper na podstawie ostatecznej (w toku instancji administracyjnej) Decyzji nr 1471/2013 zatwierdzającej projekt budowlany i wydającej pozwolenie na budowę z dnia 11 lipca 2013 roku, wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa przez Kierownika Referatu w Wydziale Architektury i Urbanistyki (znak: AU EKO) prowadzi na przedmiotowej Nieruchomości posiadającej dostęp do drogi publicznej, Przedsięwzięcie deweloperskie zadanie budowlane pod nazwą Bajeczna Przystań B9 - polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze od strony ul. Widok wraz z infrastrukturą techniczną i garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu na dz. 210/23, 210/30, oraz części dz. 210/32 obr. 16 Śródmieście położonych przy ul. Widok w Krakowie oraz dodatkowo części dz. 266, 238/20, 210/20, 210/21, 248/4, 210/32 obr. 16 Śródmieście w zakresie infrastruktury technicznej oraz zjazdem z drogi publicznej z dz. nr 266 obr. 16 Śródmieście na dz. 210/23, 210/30, oraz część dz. 210/32 obr. 16 Śródmieście murowanego, o 7 (siedmiu) kondygnacjach naziemnych i (jednej) kondygnacji podziemnej z usługami w przyziemiu i garażem podziemnym, przy czym Spółka rozpoczęła prace budowlane przedmiotowego Przedsięwzięcia Deweloperskiego w dniu 21 sierpnia 2013 roku i prace te zostaną zakończone w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku, b/ Jak dalej wyjaśnia Developer na Nieruchomości w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego wskazany wyżej budynek B9 zostanie wybudowany na działce nr 210/30, a ponadto na działce nr 210/31 planuje wybudować budynki B1 i B2 (które będą połączone 4

5 wspólnym garażem), nadto Deweloper na gruncie sąsiednim z Nieruchomością rozważa wybudowanie kolejnych 6 budynków (B3 do B 8) Nabywca przyjmuje ten fakt do wiadomości i oświadcza, że znany jest mu projekt koncepcyjno- urbanistyczny zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Bajeczna Przystań z usługami w parterze od strony ulicy Widok wraz z infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi, oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 210/30, 210/31, 231/32 obr. 16 Śródmieście położonych przy ulicy Widok/Bajecznej i Ofiar Dąbia w Krakowie oraz dodatkowo na części działek nr 266, 210/23 w zakresie infrastruktury technicznej i zjazdu, zgodnie z załącznikiem do tego aktu Wobec powyższego Deweloper zastrzega sobie możliwość podziału Nieruchomości poprzez wydzielenie odrębnych nieruchomości gruntowych, z których każda będzie zabudowana odrębnymi budynkami B9 oraz (B1 i B2 ); w takim przypadku nieruchomość wspólna każdej nieruchomości budynkowej będzie ograniczona wyłącznie do wydzielonej działki gruntu i położonego(nych) na niej budynku(ów) wielomieszkaniowego(ych), a ewentualny podział Nieruchomości nastąpi przed zawarciem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności Lokalu Mieszkalnego i może być poprzedzony postępowaniem podziałowym Nieruchomości Strony ustalają, że w skład nieruchomości wspólnej wejdzie odpowiednio: grunt tworzący działkę nr 210/30 zabudowaną budynkiem B9 oraz części wspólne tego budynku nie służące do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, takie jak: korytarze, windy, klatki schodowe, garaż podziemny (z zastrzeżeniem ustaleń z 6 tego aktu) itp. dalej Nieruchomość Wspólna, -grunt tworzący działkę 210/31 zabudowaną budynkami B1 i B2, oraz części wspólne tych budynków nie służące do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, takie jak: korytarze, windy, klatki schodowe, itp., a zatem w skład Nieruchomości Wspólnej wejdzie wyłącznie ten obszar gruntu, który będzie stanowił działkę wydzieloną pod Budynek B9 wraz z niezbędnym otoczeniem służącym do korzystania z tego budynku Deweloper zobowiązuje się, że w przypadku podziału Nieruchomości, budynki B9 oraz B1 i B2, jak również inne budynki (B3 do B 8) realizowane na gruncie sąsiednim w ramach Inwestycji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych Bajeczna Przystań będą posiadały dostęp do drogi publicznej, przy czym powyższe może nastąpić również w drodze ustanowienia odpowiednich służebności przejazdu i przechodu, obciążających Nieruchomość W związku z faktem, iż Inwestycja Bajeczna Przystań będzie realizowana w co najmniej trzech etapach, Nabywca oświadcza, iż wyraża zgodę na realizację tej Inwestycji na terenie, który w chwili realizacji kolejnych etapów może stanowić część Nieruchomości Wspólnej, w tym dysponowanie Nieruchomością Wspólną przez Dewelopera na cele 5

6 budowlane z tym związane oraz prowadzenie przez Dewelopera niezbędnych postępowań administracyjnych, w tym związanych z ewentualnym podziałem Nieruchomości Nabywca oświadcza, iż wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie i nie wnosi z tego tytułu jakichkolwiek zastrzeżeń. 4) w powyżej wymienionym budynku B9, który zostanie wybudowany w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie powołanej ostatecznej decyzji nr 1471/2013, znajdować się będzie na: a) na..piętrze (. kondygnacja) lokal mieszkalny roboczo oznaczony numerem, składający się z :.., o łącznej powierzchni.m2, do którego przylegają tarasy o powierzchni.m2, a z własnością lokalu związany będzie odpowiedni udział we współwłasności wspólnych części budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział we współwłasności działki gruntu, na której usytuowany będzie budynek, w którym znajdować się będzie przedmiotowy lokal mieszkalny Nieruchomość Wspólna, wyliczony stosownie do treści art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 roku Nr 80, poz. 903 ze zm.), przy czym plan lokalu mieszkalnego wraz z jego usytuowaniem na kondygnacji budynku oraz z określeniem powierzchni i układu pomieszczeń stanowi załącznik do tego aktu, b) na kondygnacji podziemnej tego budynku między innymi wielostanowiskowy garaż podziemny (wchodzący w skład Nieruchomości Wspólnej, a zatem nie stanowiący przedmiotu odrębnej własności) dalej zwany Garażem w którym znajdować się będzie 25 (dwadzieścia pięć) miejsc postojowych. Nabywcy będzie przysługiwało prawo do korzystania miejsca postojowego numer. w tym Garażu. Nabywcy nie będzie przysługiwało prawo do korzystania żadnych z komórek lokatorskich oraz z innych/żadnych miejsc postojowych ) Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i z tytułu dokonania sprzedaży opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) nie korzystającym ze zwolnienia z tego podatku, 6) Spółka nie ma żadnych zaległości podatkowych ani innych długów, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, 7) w celu realizacji inwestycji budowlanej w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego na przedmiotowej działce gruntu Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wpisów w działach III i IV księgi wieczystej Kw. Nr KR1P/ /6, w szczególności poprzez ujawnianie roszczeń wynikających z umów: deweloperskich, przedwstępnych lub zobowiązujących, których przedmiotem będą lokale mieszkalne i niemieszkalne w budynku wybudowanym na Nieruchomości, inne niż przedmiot niniejszej Umowy, ustanawianie służebności gruntowych na rzecz właścicieli/użytkowników wieczystych gruntów/budynków 6

7 sąsiednich, służebności przesyłu, użytkowań oraz hipotek, jak również określenia sposobu korzystania (quoad usum) z Nieruchomości Wspólnej określonym w 6 niniejszego aktu, bądź służebności osobistych lub gruntowych na rzecz osób korzystających z Lokali wybudowanych w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, 8) Spółka zobowiązuje się po uprzednim uzyskaniu zgody od każdoczesnego wierzyciela hipotecznego, na rzecz którego w chwili zawarcia umowy przyrzeczonej wpisana będzie hipoteka na Nieruchomości, do wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży (wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsc postojowych w Garażu) bez obciążeń, w przypadku zapłaty przez Nabywcę całej ceny, określonej w 2 niniejszego aktu, ) Spółka zastrzega, że faktyczna powierzchnia użytkowa lokalu może różnić się od projektowanej i wskazanej powyżej, w granicach +/- 2% (plus, minus, dwa procent), przy czym Strony zgodnie ustalają, że różnica w powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, w granicach określonej powyżej tolerancji nie będzie stanowiła o niezgodności lokalu z uzgodnionym przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy faktyczną powierzchnią użytkową lokalu, a projektowaną i wskazaną powyżej Cena ulegnie zmianie w ten sposób, że zostanie ona zmodyfikowana w oparciu o wykazaną różnicę w powierzchniach oraz cenę 1 m 2 (jednego metra kwadratowego) określonego na kwotę netto. zł powiększoną o należny podatek od towarów i usług, w oparciu o którą Strony dokonają stosownych rozliczeń. Faktyczna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego zostanie wskazana Nabywcy najpóźniej wraz z zawiadomieniem o pierwszym odbiorze technicznym, jak zdefiniowano w 4 ust. 1 niniejszego aktu, ) zakres i standard prac wykończeniowych przedmiotowych/ego: lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w Garażu, do których/ego wykonania Pełnomocnik zobowiązuje reprezentowaną przez siebie Spółkę, określa załącznik do niniejszego aktu Przy niniejszym akcie okazano: 1) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej wydane według stanu na dzień 8 oraz 28 listopada 2013 roku z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa (znak: GD ), z których wynika, że oznaczenie i obszar działek gruntu nr ew. 210/30, obszaru 2109m2 oraz działka nr ew. 210/31, obszaru 3224 m2 nie uległy zmianie, ) decyzję nr 1471/2013 Prezydenta Miasta Krakowa (znak: AU EKO) Pani działająca w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz zgoda komplementariusza, wyrażająca zgodę na sprzedaż lokali (udziałów we współwłasności lokali) znajdujących się w budynku mieszkalnym, który wybudowany zostanie w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego 7

8 przez Spółkę - na podstawie powołanej ostatecznej decyzji nr 1471/ na przedmiotowej Nieruchomości, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą Kw. Nr KR1P/ /6, została podjęta w tutejszej Kancelarii dnia roku, do Rep. A Nr 974/ Nabywca oświadcza, że: 1) zapoznał się z treścią wyżej wymienionej ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 2) otrzymał od Dewelopera w formie pisemnej prospekt informacyjny wraz z załącznikami i odbiór jego podpisaniem niniejszego aktu potwierdza, jak również zapoznał się z ich treścią, w tym z informacją zawartą w prospekcie o stosowanym środku ochrony, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., Nr 232, poz. 1377), przy czym: a) treść załącznika do prospektu informacyjnego, stanowiącego projekt umowy deweloperskiej, od dnia otrzymania przez Nabywcę prospektu informacyjnego wraz z załącznikami nie uległ zmianie, b) Deweloper doręczył w formie pisemnej Nabywcy informacje, o których mowa powyżej, w czasie umożliwiającym Nabywcy zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej, jako prospekt informacyjny z załącznikami, c) prospekt informacyjny w formie pisemnej wraz z załącznikami, stanowią załączniki do niniejszego aktu notarialnego, 3) Deweloper poinformował Nabywcę o możliwości zapoznania się przez Niego w lokalu przedsiębiorstwa z następującymi dokumentami: aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości, kopią aktualnego odpisu Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, kopią ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawozdaniem finansowym Spółki za ostatnie dwa lata, jak również Spółki dominującej, tj. Spółki Confisio sp. z o.o. oraz projektem architektoniczno-budowlanym STANY CYWILNE.. oświadczają, że pozostają w związku małżeńskim, w ustroju wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, a umów majątkowych nie zawierali///////. oświadcza, że jest stanu wolnego (panna/kawaler) Pani działająca w imieniu i na rzecz Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie zobowiązuje reprezentowanego przez siebie Dewelopera do wybudowania - na podstawie powołanej w 1 ust. 2 pkt 3) tego aktu ostatecznej decyzji nr 1471/2013 o pozwoleniu na budowę - na opisanej w 1 ust. 1 tego aktu notarialnego Nieruchomości budynku w ramach prowadzonego przedsięwzięcia deweloperskiego, o którym mowa w 1 ust. 2 pkt 3) tego aktu notarialnego oraz do ustanowienia odrębnej własności opisanego w 1 ust. 2 pkt 4) lit a/ tego 8

9 aktu notarialnego, lokalu mieszkalnego roboczo oznaczonego numerem o powierzchni użytkowej około.m2 i jednocześnie do przeniesienia na rzecz Nabywcy prawa własności tego lokalu mieszkalnego i wraz z prawami związanymi, (dalej Umowa Przeniesienia Własności) po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego w terminie do dnia 31 marca 2015 roku, na podstawie zawartej przez Strony umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, które to przeniesienie prawa na Nabywcę zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, poprzedzone jest odbiorem przedmiotowego lokalu mieszkalnego i po zapłacie świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa przez Strony ustalonej w kwocie brutto.. w dalszej części niniejszego aktu notarialnego zwaną Ceną, z czego kwota: zł stanowi cenę netto, - zł stanowi podatek od towarów i usług (VAT), a Nabywca oświadcza, że nabycia tego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi dokona i zobowiązuje się do zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa w ustalonej i wymienionej wyżej kwocie, w sposób i w terminach, o których mowa w 3 ust. 1 tego aktu notarialnego Przedstawiciel Spółki pod firmą: CONFISIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie oraz Nabywcy zobowiązują się w treści Umowy Przeniesienia Własności zawartej w wykonaniu niniejszej umowy deweloperskiej zawrzeć zapis na mocy którego Deweloper ustanowi na rzecz Nabywcy uprawnienie do wyłącznego korzystania z opisanego w 1 ust. 2 pkt 4) lit b/ tego aktu notarialnego miejsca postojowego nr w drodze ustanowienia odpowiedniej służebności albo umownego podziału do korzystania z tej części Nieruchomości Wspólnej (podział quoad usum), zgodnie z którym do korzystania z Nieruchomości Wspólnej w części odpowiadającej temu miejscu postojowemu numer..uprawniony będzie wyłącznie Nabywca Strony wyjaśniają, że należność za prawo do wyłącznego korzystania przez Nabywcę z miejsca postojowego na kwotę brutto.. zł ( zł netto i.zł podatek VAT) zostały uzgodniona między nimi ponad Cenę za lokal mieszkalny i zwane będą dalej w treści aktu Cenami, których łączna wysokość wynosi. brutto Strony postanawiają, że: - Spółka wskaże Nabywcy z co najmniej 14 (czternasto) - dniowym wyprzedzeniem: czas i miejsce zawarcia Umowy Przeniesienia Własności (dzień, godzinę i kancelarię notarialną), pod warunkiem nie zalegania przez Nabywcę z zapłatą świadczeń pieniężnych na poczet Ceny oraz po odbiorze lokalu mieszkalnego, 9

10 - związany z własnością lokalu mieszkalnego udział w Nieruchomości Wspólnej zostanie wskazany po dokonaniu obmiarów lokalu, który to ostateczny pomiar powierzchni użytkowej lokali usytuowanych w budynku wybudowanym, w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego, zostanie dokonany przez uprawnionego geodetę wyznaczonego przez Sprzedającą Spółkę, zgodnie z normą, PN - ISO 9836:1997, co oznacza, że pomiar ten zostanie dokonany po wyprawieniu tynków wewnętrznych oraz przy uwzględnieniu że zmierzono powierzchnię powyżej 190 cm wysokości. 3. Strony postanawiają, że opisana w 2 ust. 1 tego aktu notarialnego Cena (Ceny) jest ceną całkowitą za przedmioty niniejszej umowy i może ulec zmianie wyłącznie w następujących przypadkach: 1) gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego, określona w niniejszej umowie po dokonaniu obmiarów powykonawczych okaże się inna niż planowana, Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia poinformowania Nabywcy przez Dewelopera, o tym przekroczeniu, lecz nie później niż do dnia 21 listopada 2014 roku; Strony niniejszym oświadczają, że prawo odstąpienia nie przysługuje w przypadku gdy różnica w powierzchni lokalu mieszkalnego nie przekroczy określonego poziomu wynoszącego +/- 2% powierzchni lokalu mieszkalnego, określonej w 1 ust. 2 pkt. 4) lit. a) niniejszego aktu, ) w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) przed zawarciem Umowy Przeniesienia Własności, Cena ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), według stanu obowiązującego w dniu uznania rachunku bankowego, kwotą należną do zapłaty wynikającą z niniejszej umowy, co oznacza, że wpłacone dotychczas przez Nabywcę części cen, na potwierdzenie czego Spółka wystawiła faktury VAT, przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających obowiązujące stawki podatku od towarów i usług (VAT), objęte będą dotychczasowymi stawkami podatku od towarów i usług (VAT), (obowiązującymi w dniu wystawienia przez Spółkę faktury VAT); stawka podatku od towarów i usług (VAT), na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi dla lokali mieszkalnych 8% (osiem procent); Spółka w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających obowiązujące stawki podatku od towarów i usług (VAT), powiadomi Nabywcę o zmianie, wraz z podaniem nowej ceny brutto - przy czym Strony postanawiają, w przypadku, gdy w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), Cena(y) brutto ulegnie podwyższeniu o więcej niż 1% (jeden procent) w skali roku, Nabywca może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania od Spółki zawiadomienia o zmianie ceny brutto, lecz nie później niż do dnia 20 lutego 2015 roku, przy czym: - brak otrzymania przez Nabywcę takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że Cena(y) pozostaje bez zmian, zaś cena netto będąca składową ulegnie odpowiedniemu 10

11 obniżeniu i w takim wypadku prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje Nabywcy, - w przypadku otrzymania przez Nabywcę zawiadomienia, z treści którego wynikać będzie, że pomimo zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), Cena(y) pozostaje bez zmian, prawo odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje Nabywcy. Nabywca oświadcza, że znane są mu postanowienia art. 146 f ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2011 roku i wiadomym Mu jest, że przy niekorzystnej relacji długu publicznego do PKB w latach (tj. przy założeniu, że relacja państwowego długu publicznego do PKB będzie większa niż 55%) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) będą następowały automatycznie bez konieczności zmiany ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto Nabywca oświadcza, że wiadomym Mu jest, że zmiana poprzez podwyższenie stawek podatku od towarów i usług (VAT) obejmuje przedmioty niniejszej umowy i wprowadzenie wyżej wymienionej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) spowoduje zmianę - podwyższenie ceny Brutto, za przedmiot niniejszej umowy Deweloper potwierdza odbiór zł (pięciu tysięcy złotych) tytułem rezerwacji. Strony postanawiają, że cała Cena zostanie zapłacona przez Nabywcę przelewem na Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy prowadzony przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18; Warszawa Oddział Korporacyjny Bielsko Biała nr PL /////////////////////////////////// w następujący sposób: - część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny pomniejszona o 5000 zł, które to Nabywcy wpłacili tytułem rezerwacji w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy, część ceny w kwocie stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni o wykonania stropu nad 4 kondygnacją budynku, część ceny w kwocie stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wykonania stropu nad ostatnią kondygnacją budynku część ceny w kwocie stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wykonania instalacji elektrycznych w przedmiotowym mieszkaniu, część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wykonania tynków w przedmiotowym mieszkaniu część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 10% (dziesięciu procent) Ceny w terminie 7 dni od wprawienia stolarki okiennej w przedmiotowym mieszkaniu, część ceny w kwocie. stanowiącej równowartość 40 % (czterdziesty procent) Ceny z uwzględnieniem ostatecznego rozliczenia Stron wynikających w szczególności z potencjalnej zmiany powierzchni lokalu, o której mowa w 4 ust. 1 niniejszego aktu oraz wprowadzanych na podstawie odrębnej umowy zmian lokatorskich w terminie 14 11

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo