AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2014. Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2014. Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- -"

Transkrypt

1 REPERTORIUM A NR /2014 AKT NOTARIALNY Dnia ( r.) w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz, stawili się:- - 1.,, działający za spółkę pod firmą: Doctor.Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach (adres Spółki: ulica Sportowa numer 12, Balice; REGON ; NIP ), zwanej dalej także Deweloperem wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery), zgodnie z treścią okazanego przy niniejszym akcie wydruku stanowiącego informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze. zm.) z dnia roku (identyfikator wydruku: RP/496664/2/ ), jako uprawniony do samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu, zwany dalej także Przedstawicielem Spółki, ewentualnie przy pełnomocniku a to jako Pełnomocnik Spółki pod firmą Doctor.Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balicach, uprawniony do samodzielnej reprezentacji zgodnie z treścią pełnomocnictwa z dnia roku, sporządzonego w formie aktu notarialnego przez notariusza w za Repertorium A Nr, przedłożonego w odpisie notarialnym sporządzonym dnia roku, Repertorium A Nr ( ), zwany dalej także Pełnomocnikiem Spółki lub Przedstawicielem Spółki,- 2. Klient 1,, jego żona, Klient 2,, zwani dalej także Nabywcami, przy czym Spółka i Nabywcy zwani są dalej także Stronami Umowy Tożsamość stawających notariusz ustaliła na podstawie powołanych wyżej i okazanych dokumentów tożsamości

2 2 Stawający zapewniają, iż nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanych przez nich dokumentach tożsamości, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę ich unieważnienia UMOWA DEWELOPERSKA ( Umowa ) w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego ( Ustawa Deweloperska ) oraz PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY A. Informacja o Nieruchomości I. Przedstawiciel Spółki oświadcza, że: Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1W/ /4 (trzydzieści cztery tysiące sześć przez cztery), zwaną dalej także Księgą wieczystą 1, w której reprezentowana przez niego Spółka wpisana jest jako właściciel nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku, obręb ewidencyjny Włocławek KM 106, Gmina Włocławek Miasto, powiat Miasto Włocławek, województwo kujawsko- pomorskie, przy ulicy Leśnej, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 125/3 (sto dwadzieścia pięć przez trzy) oraz 125/4 (sto dwadzieścia pięć przez cztery) o powierzchni 0,1012 ha (zero i jeden tysiąc dwanaście dziesięciotysięcznych hektara), nabytej przez Spółkę na podstawie: umowy sprzedaży z dnia 27 lutego 2014 roku (Repertorium A Nr 1759/2014), sporządzonej we Włocławku przez notariusza Wojciecha Gołębiewskiego, w której to Księdze wieczystej, zgodnie z treścią wpisów ujawnioną na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych: a. w dziale I- O brak wzmianek; b. w dziale I- Sp brak wpisów, brak wzmianek; c. w dziale II brak wzmianek; d. w dziale III brak wpisów, brak wzmianek; e. w dziale IV brak wpisów, brak wzmianek Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1W/ /1 (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt przez jeden), zwaną dalej także Księgą wieczystą 2, w której reprezentowana przez niego Spółka wpisana jest jako właściciel nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku, przy ulicy Leśnej 12, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 124 (sto dwadzieścia cztery) o powierzchni 0,0873 ha (zero i osiemset

3 3 siedemdziesiąt trzy dziesięciotysięczne hektara), nabytej przez Spółkę na podstawie: umowy sprzedaży z dnia 27 lutego 2014 roku (Repertorium A Nr 1759/2014), sporządzonej we Włocławku przez notariusza Wojciecha Gołębiewskiego, w której to Księdze wieczystej, zgodnie z treścią wpisów ujawnioną na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych: a. w dziale I- O brak wzmianek; b. w dziale I- Sp brak wpisów, brak wzmianek; c. w dziale II brak wzmianek; d. w dziale III brak wpisów, brak wzmianek; e. w dziale IV brak wpisów, brak wzmianek, Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WL1W/ /3 (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści sześć przez trzy), zwaną dalej także Księgą wieczystą 3, w której reprezentowana przez niego Spółka wpisana jest jako właściciel nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku, składającej się z działki o numerze ewidencyjnym: 123/2 (sto dwadzieścia trzy przez dwa) o powierzchni 0,0479 ha (zero i czterysta siedemdziesiąt dziewięć dziesięciotysięczne hektara), nabytej przez Spółkę na podstawie: umowy sprzedaży z dnia 27 lutego 2014 roku (Repertorium A Nr 1759/2014), sporządzonej we Włocławku przez notariusza Wojciecha Gołębiewskiego, w której to Księdze wieczystej, zgodnie z treścią wpisów ujawnioną na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych: f. w dziale I- O brak wzmianek; g. w dziale I- Sp brak wpisów, brak wzmianek; h. w dziale II brak wzmianek; i. w dziale III brak wpisów, brak wzmianek; j. w dziale IV brak wpisów, brak wzmianek, przy czym działki o numerach ewidencyjnych 125/3, 125/4, 124 i 123/2 zwane są dalej także łącznie Nieruchomością II. Przedstawiciel Spółki oświadcza odnośnie Nieruchomości, że: stan prawny Nieruchomości nie uległ zmianie i wolny jest on od wszelkich obciążeń z tytułu praw i roszczeń osób trzecich wyżej nie ujawnionych (za wyjątkiem roszczeń osób, z którymi Spółka zawierała umowy przedwstępne lub deweloperskie, na podstawie których zobowiązana jest do sprzedaży lub przeniesienia własności wydzielonych z Nieruchomości zabudowanej Budynkami lokali, a roszczenia te nie dotyczą zdefiniowanego niżej Lokalu Mieszkalnego), nie toczy się żadne

4 4 postępowanie w sprawie odjęcia lub ograniczenia prawa własności Nieruchomości, ani też naruszenia bądź przywrócenia posiadania, w szczególności w stosunku do Nieruchomości nie toczy się postępowanie egzekucyjne, ponadto nie toczy się postępowanie administracyjne lub sądowe w sprawie wzruszenia tytułu prawnego do Nieruchomości przysługującego tej Spółce; stan prawny Nieruchomości ujawniony w Księdze Wieczystej jest zgodny z rzeczywistym stanem prawnym, a nadto dane te są zgodne z informacjami ujawnionymi w operacie ewidencji gruntów; Nieruchomość posiada nieskrępowany dojazd i dostęp do drogi publicznej B. Przedsięwzięcie Deweloperskie, Decyzja Pozwolenia na Budowę Przedstawiciel Spółki oświadcza, że: Deweloper prowadzi przedsięwzięcie deweloperskie na podstawie ostatecznej decyzji nr 383/13, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (kat. XIII) wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 124 i 125/4 obręb Włocławek KM 106 przy ulicy Leśnej 12 we Włocławku, wydanej przez Prezydenta Miasta Włocławka dnia 22 października 2013 roku, znak: UA.AB , przeniesionej na rzecz Dewelopera decyzją z dnia 4 marca 2014 roku, wydaną przez Prezydenta Miasta Włocławka znak: UA.AB , która to decyzja również jest ostateczna (zwane dalej także łącznie: "Decyzją Pozwolenia na Budowę"). Decyzja Pozwolenia na Budowę nie została zaskarżona przez osoby trzecie i na dzień dzisiejszy nie jest prowadzone żadne postępowanie administracyjne zmierzające do uchylenia lub stwierdzenia nieważności tej decyzji, a według Dewelopera nie występują przesłanki uzasadniające prowadzenie tego typu postępowań administracyjnych także w przyszłości; Przedsięwzięcie deweloperskie polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (zwanego dalej także: "Budynkiem") wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną zwane jest dalej także "Przedsięwzięciem Deweloperskim"; C. Istotne cechy Budynku oraz informacje o Lokalu Mieszkalnym (usytuowanie, powierzchnia, układ pomieszczeń, zakres i standard prac wykończeniowych) Przedstawiciel Spółki oświadcza, że: Szczegółowy opis Przedsięwzięcia Deweloperskiego zawarty jest w Prospekcie Informacyjnym z dnia 15 październia 2014 roku ( Prospekt Informacyjny ) opublikowanym na stronie internetowej home.pl ( Strona WWW );- 2. w Budynku znajdować się będą lokale mieszkalne i lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (zwane dalej także "Lokalami"), w tym w szczególności znajdował się

5 5 będzie lokal mieszkalny oznaczony w Prospekcie Informacyjnym numerem ( ) o projektowanej powierzchni użytkowej wynoszącej m 2 ( metrów kwadratowych) zlokalizowany na ( ) kondygnacji ( ) piętro Budynku zwany dalej także "Lokalem Mieszkalnym", do którego przylega balkon o powierzchni wynoszącej m 2 ( metry kwadratowe); Lokal Mieszkalny składa się z:,, i. Układ tych pomieszczeń oraz ich powierzchnie widnieją na Rzucie Lokalu Mieszkalnego, który stanowi załącznik numer 1 do niniejszego aktu. Zakres i standard wykończenia oraz wyposażenie Lokalu Mieszkalnego i Budynku opisane są w Opisie Przedsięwzięcia Deweloperskiego, stanowiącym załącznik numer 2 do niniejszego aktu, oraz w Prospekcie Informacyjnym. Z własnością Lokali związany będzie udział w nieruchomości wspólnej utworzonej z części Budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli Lokali oraz z prawa własności gruntu stanowiącego Nieruchomość lub nieruchomości powstałych z Nieruchomości zwanej dalej także "Nieruchomością Wspólną", obliczony zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.903 z późn.zm.), z tym zastrzeżeniem, że w skład zdefiniowanej wyżej Nieruchomości Wspólnej wchodzić może - według swobodnego i niczym nieskrępowanego wyboru Spółki - prawo własności części wspólnych i innych urządzeń Budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz prawo własności Nieruchomości lub działek powstałych z podziału Nieruchomości, na której Budynki będą posadowione Pomieszczeniem przynależnym do Lokalu Mieszkalnego będzie komórka oznaczone numerem ( ) o powierzchni wynoszącej m 2 ( metry kwadratowe), zlokalizowana na ( ) kondygnacji, zwana dalej Komórką W Budynku znajdować się będzie lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalny, zlokalizowany na podziemnej kondygnacji, zwany dalej także "Lokalem Garażowym", w którego części o projektowanej powierzchni użytkowej wynoszącej około,00 m 2 ( metrów kwadratowych) objętej załącznikiem numer 4 - znajdować się będzie. ( ) miejsc postojowych, w szczególności znajdować się będzie miejsce postojowe numer ( ) (zwane dalej także Garażem ). Prawo do Garażu wynikało będzie z własności udziału we współwłasności Lokalu Garażowego oraz uprawnienia do wyłącznego korzystania z Garażu. Szczegółowy standard wykończenia oraz rzut Lokalu Garażowego zawarty jest w Prospekcie Informacyjnym. Z własnością Lokalu Garażowego związany będzie udział w Nieruchomości Wspólnej obliczony zgodnie z opisem dotyczącym Lokalu Mieszkalnego (rzut Lokalu Garażowego stanowi załącznik numer 4) Na Nieruchomości zostaną wykonane w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego zewnętrzne miejsca postojowe, w tym m.in. miejsce postojowe numer ( ) (zwane dalej również Zewnętrznym MP ) z którego korzystanie zapewnione

6 6 zostanie na zasadzie podziału do korzystania z nieruchomości wspólnej quo ad usum D. Informacje dotyczące otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz Zgody banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie i sprzedaż Lokalu Mieszkalnego Przedstawiciel Spółki oświadcza, że: dla obsługi Przedsięwzięcia Deweloperskiego stosuje się środek ochrony, o którym mowa w art. 4 pkt 4 Ustawy Deweloperskiej to jest otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy (zwany dalej także: Mieszkaniowym Rachunkiem Powierniczym ), prowadzony przez Bank (zwany dalej także: Bankiem ) Nr, Bank ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy oraz na żądanie Nabywcy informuje Nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach, Prawo wypowiedzenia umowy Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego przysługuje wyłącznie Bankowi i tylko z ważnych powodów, Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłacanymi z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, wyłącznie w celu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, Bank wypłaca Deweloperowi środki zgromadzone na Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego określonego w harmonogramie Przedsięwzięcia Deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego na rzecz Dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez Bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego obciążają Dewelopera, w chwili obecnej nie jest rozważane obciążenie Nieruchomości hipoteką zabezpieczającą roszczenia banku, a wobec powyższego zgoda banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie i sprzedaż Lokalu Mieszkalnego oraz Garażu nie jest wymagana. W przypadku zmiany powyższego stanu prawnego Deweloper zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Nabywców oraz przedstawić zgodę banku na bezobciążeniowe wyodrębnienie i sprzedaż Lokalu Mieszkalnego oraz Garażu E. Oświadczenia dotyczące Spółki oraz uprawnień do reprezentacji Spółki I. Przedstawiciel Spółki oświadcza, że:

7 7 1. przy pełnomocniku: pełnomocnictwo, na podstawie którego działa przy niniejszym akcie nie wygasło, ani nie zostało odwołane, zmienione i nie występują żadne okoliczności wyłączające lub ograniczające jego umocowanie do prawidłowej reprezentacji, Spółka ta istnieje, nie została postawiona w stan upadłości, ani likwidacji, nie zostało wszczęte w stosunku do Spółki postępowanie układowe i naprawcze, a wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółki w zakresie reprezentacji nie uległy zmianie; przy reprezentacji przez członka zarządu: nie został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu i nie występują żadne okoliczności wyłączające lub ograniczające jego umocowanie do prawidłowej reprezentacji Spółki; kapitał zakładowy tej Spółki wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych); przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest między innymi budownictwo; Spółka nie posiada zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, ani innych zobowiązań publicznoprawnych; zgodnie z kodeksem spółek handlowych oraz aktem założycielskim Spółki na zawarcie niniejszej umowy nie jest wymagana zgoda żadnego organu Spółki / na zawarcie niniejszej umowy i jej wykonanie 8. budowa Budynku, sprzedaż Lokalu Mieszkalnego Komórki oraz Garażu, po ich wyodrębnieniu, dokonywane są w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, a Spółka z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów, to jest na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 roku, Nr 177, poz z późn.zm.) jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, a nie jest od tego podatku zwolniona; II. oświadczenia zawarte w częściach A do E, a także wszelkie dane i informacje dotyczące Dewelopera zawarte w niniejszej umowie są zgodne z prawdą, rzetelne i zupełne F. Oświadczenie Nabywców I. Nabywcy oświadczają, że: w ich małżeństwie panuje ustrój majątkowy wspólności ustawowej, nie zostali postawieni w stan upadłości, w związku z realizacją Przedsięwzięcia Deweloperskiego wyrażają zgodę na podział Nieruchomości według uznania Dewelopera w zakresie niezbędnym do realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, oraz na ustanowienie koniecznych służebności przejazdu, przechodu oraz mediów, II. Nabywcy oświadczają ponadto, iż odebrali od Dewelopera Prospekt Informacyjny (wraz z załącznikami), zapoznali się z jego treścią, który to dokument został im wydany na trwałym nośniku informacyjnym z datą sporządzenia: 15 października

8 roku. Prospekt Informacyjny zawiera dokumenty, o których mowa w art. 21 Ustawy Deweloperskiej, za wyjątkiem kompletnego projektu architektoniczno- budowlanego, z którym Nabywcy mieli oraz mają możliwość zapoznać się w siedzibie Dewelopera, o czym zostali przez Dewelopera poinformowani G. Zobowiązanie Dewelopera i zobowiązanie Nabywców I., reprezentujący Spółkę oświadcza, że Deweloper zobowiązuje się wybudować Budynek, wyodrębnić Lokal Mieszkalny (wraz z Komórką) i przenieść na Nabywców (w stanie wolnym od praw i roszczeń osób trzecich) prawo własności Lokalu Mieszkalnego wraz z Komórką, Zewnętrznym MP, oraz z prawami niezbędnymi do korzystania z Lokalu Mieszkalnego, z własnością którego związany będzie udział w Nieruchomości Wspólnej obliczony zgodnie z art. 3 Ustawy o własności lokali, za zapłatą ustalonej w Umowie, a zdefiniowanej dalej Ceny Sprzedaży, a Nabywcy na powyższe wyrażają zgodę, zaś nabycie nastąpi do ich majątku wspólnego, wyjaśniając że umów majątkowych nie zawierali ( Umowa Przyrzeczona ) II., reprezentujący Spółkę oraz Nabywca zobowiązują się w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni od dnia założenia księgi wieczystej dla Lokalu Garażowego zawrzeć umowę na mocy której: Spółka sprzeda Nabywcy udział we współwłasności nieruchomości stanowiącej Lokal Garażowy, z własnością którego Nabywcy przysługiwać będzie prawo wyłącznego korzystania z miejsca postojowego numer ( ) za Cenę Garażu, a Nabywca - wyżej opisany udział w Lokalu Garażowym za podaną Cenę Garażu i w podanym wyżej terminie kupi ( Umowa Sprzedaży ) H. Cena Sprzedaży Stawający uzgadniają, że: Przyszłą cenę, zwaną dalej także "Ceną Sprzedaży" wyznaczają następujące elementy: kwota,00 zł ( złotych) brutto za 1m 2 (jeden metr kwadratowy) powierzchni użytkowej Lokalu Mieszkalnego, kwota,00 zł ( złotych) brutto za Zewnętrzne MP, Podstawą do obliczenia Ceny Sprzedaży będzie powierzchnie Lokalu Mieszkalnego oraz Zewnętrzne MP zawarte w zdefiniowanym poniżej Protokole Przekazania i Odbioru Lokalu Do czasu sporządzenia Protokołu Przekazania i Odbioru Lokalu ustala się wstępną cenę sprzedaży za Lokal Mieszkalny (zwaną dalej także Wstępną Ceną Sprzedaży ), obliczoną na podstawie danych zawartych w Prospekcie Informacyjnym i niniejszej umowie, która wynosi zł ( ) brutto Cena Garażu (zwana dalej także Ceną Garażu ) wynosi,00 zł ( )

9 9 I. Terminy zapłaty Ceny Sprzedaży Przedstawiciel Dewelopera potwierdza odbiór od Nabywców części Wstępnej Ceny Sprzedaży w kwocie,00 zł ( złotych) (zwanej dalej także "Pierwszą Wpłatą") wpłaconej przelewem na rachunek Dewelopera (na podstawie zawartej umowy rezerwacyjnej z dnia 2015 roku numer ), prowadzony przez Bank z siedzibą w numer zwany dalej także "Rachunkiem Dewelopera". Kwota,00 zł ( złotych) odpowiadająca całości Pierwszej Wpłaty, jak postanawiają Stawający, stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 z późn. zm.) Nabywcy zobowiązują się do zapłaty pozostałej części Wstępnej Ceny Sprzedaży w kwocie zł ( złotych), na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy, zgodnie z harmonogramem Przedsięwzięcia Deweloperskiego (zwanym dalej także Harmonogramem ), zawartym w Prospekcie Informacyjnym oraz stanowiącym załącznik numer 3 do niniejszego aktu, w ten sposób, że: a. kwota zł ( ) ( Rata 1 ) płatna jest przelewem na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy w terminie do dnia roku ( ). Rata 1 wraz z Pierwszą Wpłatą, stanowią około..% Wstępnej Ceny Sprzedaży (rozliczenie etapu I, opisanego w Harmonogramie),- - - b. kwota zł ( ) ( Rata 2 ) płatna jest po wykonaniu etapu II opisanego w Harmonogramie, przelewem na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (rozliczenie etapu II opisanego go w Harmonogramie) c. kwota zł ( ) ( Rata 3 ) płatna jest po wykonaniu etapu III opisanego w Harmonogramie, przelewem na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (rozliczenie etapu II opisanego go w Harmonogramie) d. kwota zł ( ) ( Rata 4 ) płatna jest po wykonaniu etapu IV opisanego w Harmonogramie, przelewem na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (rozliczenie etapu II opisanego go w Harmonogramie) e. kwota zł ( ) ( Rata 5 ) płatna jest po wykonaniu etapu V opisanego w Harmonogramie, przelewem na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (rozliczenie etapu II opisanego go w Harmonogramie) Strony postanawiają, że o konieczności wpłaty każdej raty Deweloper będzie każdorazowo powiadamiał Nabywców listem poleconym z określeniem 14- dniowego terminu wpłaty, licząc od dnia doręczenia. Informacje o wykonaniu poszczególnych etapów Przedsięwzięcia Deweloperskiego umieszczane będą również na Stronie WWW oraz przesyłane na adres poczty elektronicznej Nabywców, wskazany w Umowie Strony postanawiają, iż zapłata pozostałej części Wstępnej Ceny Sprzedaży opisanej w ustępie II. następować będzie na przypisane Nabywcom subkonto Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, prowadzonego dla Przedsięwzięcia

10 10 Deweloperskiego w Banku z siedzibą w (adres:, ulica numer 18) ( Bank ), o numerze ( Subkonto Nabywców ). Zasady rozliczeń środków na Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym opisane są w części D Umowy oraz w Prospekcie Informacyjnym rozdział Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Warunki wypłaty środków przez Dewelopera z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego przedstawiają się następująco: a) wskazana przez Dewelopera osoba posiadająca niezbędne uprawnienia budowlane potwierdza zakończenie danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, określonego w Harmonogramie, b) Deweloper zawiadamia Bank o zakończeniu realizacji danego etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego, określonego w Harmonogramie, c) złożona przez Dewelopera dyspozycja wypłaty środków pieniężnych z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego dotycząca Nabywców realizowana jest pod warunkiem, że od dnia zawiadomienia Banku o zakończeniu danego etapu realizacji Przedsięwzięcia Deweloperskiego, określonego w Harmonogramie do dnia złożenia dyspozycji upłynęło nie więcej niż 30 dni, d) na podstawie dyspozycji złożonej przez Dewelopera wypłacie z danego subkonta Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego podlegają środki w wysokości wskazanej przez Dewelopera W przypadku rozwiązania umowy Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego, odstąpienia od Umowy albo rozwiązania Umowy, Bank zwróci Nabywcom środki pozostałe na Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym na rachunek wskazany w części X. ustęp I. Umowy Deweloper informuje Nabywców, że dane osobowe Nabywców zawarte w treści niniejszej Umowy będą przetwarzane przez Bank (adres: ), jako administratora danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), w bankowym zbiorze danych - w celu realizacji umowy Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego zawartej przez Dewelopera z Bankiem. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Nabywcom przysługuje prawo: a) dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, b) sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych w celach promocyjno- marketingowych, własnych usług i produktów bankowych Banku J. Termin Zapłaty Ceny Garażu I. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty pierwszej części Ceny Garażu, w ten sposób, że kwota,00 zł ( złotych) ( Rata 1 Garażu ) płatna jest do dnia, przelewem na Subkonto Nabywców

11 11 II. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty pozostałej części Ceny Garażu, w ten sposób, że kwota,00 zł ( złotych) ( Rata 2 Garażu ) płatna jest równocześnie z Ratą X, przelewem na Subkonto Nabywców K. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych a. Przedstawiciel Dewelopera oświadcza, że prace budowlane w ramach Przedsięwzięcia Deweloperskiego zostały rozpoczęte w dniu 09 kwietnia 2014roku roku, a ich zakończenie nastąpi do dnia 30 listopada 2015 roku b. Strony Umowy ustalają, że: przekazanie Lokalu Mieszkalnego nastąpi po wybudowaniu Budynku oraz po rozliczeniu całej Ceny Sprzedaży, termin wybudowania Budynku wskazany powyżej może ulec zmianie wyłącznie w przypadku wydania przez organy państwowe wykonalnych orzeczeń uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót budowlanych - z tego powodu o okres obowiązywania tychże orzeczeń Przekroczenie terminu wybudowania z przyczyn wskazanych w podpunkcie 2 powyżej, do 3 (trzech) miesięcy nie wywołuje żadnych negatywnych skutków względem Dewelopera i nie wpływa na treść Umowy L. Termin Umowy Przyrzeczonej Przedstawiciel Spółki oraz Nabywcy uzgadniają, że: zawarcie Umowy Przyrzeczonej nastąpi w terminie do 120 (stu dwudziestu) dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Budynku, z tym że nie później niż do dnia 28 lutego 2016 roku w terminie wskazanym przez Dewelopera w pisemnym wezwaniu wysłanym do Nabywców na adres do doręczeń wskazany poniżej w Umowie. Warunkiem zawarcia Umowy Przyrzeczonej jest terminowa wpłata na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy Ceny Sprzedaży zgodnie z Rozliczeniem Końcowym Lokalu Mieszkalnego; Nabywcy uprawnieni są do ustanowienia pełnomocnika, umocowanego do zawarcia Umowy Przyrzeczonej. W przypadku niestawiennictwa Nabywców lub ich pełnomocnika w wyznaczonym terminie zwanym dalej także "Pierwszym Terminem" - zgodnym z opisanym w podpunkcie 1 powyżej, Deweloper zobowiązany jest wyznaczyć ponownie, w odstępie co najmniej 60 (sześćdziesięciu) dni, termin zawarcia Umowy Przyrzeczonej zwany dalej także Drugim Terminem", doręczając pisemne wezwanie, z tym że Nabywcy zobowiązani są pokryć koszty związane z ich niestawiennictwem oraz koszty sporządzenia protokołu. Niestawiennictwo Nabywców na Drugi Termin stanowi podstawę do odstąpienia przez Dewelopera od Umowy wraz z zatrzymaniem Zadatku przez Dewelopera;

12 12 3. w przypadku niedojścia do skutku w wyznaczonym terminie Umowy Przyrzeczonej z przyczyn leżących po stronie Nabywców, Deweloper może od niniejszej umowy odstąpić w terminie do 30 dni od bezskutecznego upływu Drugiego Terminu i zatrzymać otrzymany Zadatek; uprawnienie do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w ustępach 2. i 3. powyżej nie przysługuje Deweloperowi, jeśli niestawiennictwo Nabywców spowodowane jest działaniem siły wyższej, w przypadku podpisania Umowy sporządzony w formie aktu notarialnego protokół potwierdzający niestawiennictwo Nabywców na Pierwszy Termin i Drugi Termin jest podstawą wykreślenia Roszczenia o Zawarcie Umowy Przyrzeczonej, a Nabywcy wyrażają zgodę na wykreślenie roszczeń o zawarcie Umowy Przyrzeczonej w przypadku niestawiennictwa na Pierwszy Termin i Drugi Termin M. Zmiany Lokatorskie I. Strony oświadczają, że Nabywcy mogą złożyć zlecenie wykonania zmian lokatorskich zwane dalej także Zleceniem zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w którym określony zostanie zakres prac/robót dodatkowych, odrębne wynagrodzenie oraz sposób zapłaty za wyżej wymienione w terminie do dnia. Warunki finansowe rozliczenia zmian lokatorskich określi Zlecenie II. Strony oświadczają, że Nabywcy nie są uprawnieni do dokonywania w Lokalu Mieszkalnym jakichkolwiek zmian lub adaptacji do czasu jego protokolarnego przekazania III. Nabywcy do czasu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie Budynku, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnieni są do dwóch wizyt na budowie wyłącznie z udziałem przedstawiciela Dewelopera N. Pomiar powierzchni Lokalu Mieszkalnego Strony umowy uzgadniają, iż ostateczny metraż Lokalu Mieszkalnego oraz metraż balkonów, tarasów, loggii i piwnic zostanie ustalony na podstawie obmiaru tych powierzchni. Pomiar zostanie dokonany przez Dewelopera zgodnie z normą PN- ISO 9836:1997 przy użyciu dalmierza laserowego. Ewentualne prace/roboty dodatkowe zlecone przez Nabywców na podstawie Zlecenia nie wpływają na zmianę ostatecznej powierzchni Lokalu Mieszkalnego O. Rozliczenie Końcowe Lokalu Mieszkalnego Przedstawiciel Dewelopera i Nabywcy postanawiają, że:

13 13 I. Na podstawie obmiaru powierzchni, zostanie sporządzone przez Dewelopera Rozliczenie Końcowe Lokalu Mieszkalnego, które następnie zostanie przesłane Nabywcom listem poleconym, II. Rozliczenie Końcowe Lokalu Mieszkalnego zawiera między innymi: ) określenie Ceny Sprzedaży z uwzględnieniem okoliczności mających wpływ na jej zmianę, z jednoczesnym pouczeniem, iż w przypadku kiedy Cena Sprzedaży różni się o więcej niż 2% (dwa procent) od Wstępnej Ceny Sprzedaży, Nabywcom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy wraz z prawem do zwrotu całej wpłaconej kwoty w wysokości nominalnej, ) określenie kwoty stanowiącej pozostałą do zapłaty część Ceny Sprzedaży oraz terminu jej zapłaty P. Termin i sposób zawiadomienia Nabywców o przekazaniu i odbiorze Lokalu Mieszkalnego I. Strony ustalają, że w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, nie później jednak niż do dnia 28 lutego 2016 rok Deweloper poinformuje Nabywców o możliwości przekazania i odbioru Lokalu Mieszkalnego. Nabywcy zostaną zaproszeni do odbioru Lokalu Mieszkalnego poprzez wysłanie zaproszenia na wskazany w Umowie adres (w tym adres poczty elektronicznej), z co najmniej 14- to dniowym wyprzedzeniem. Z okoliczności przekazania Lokalu Mieszkalnego Nabywcom zostanie sporządzony Protokół zwany dalej także "Protokołem Przekazania i Odbioru Lokalu" II. Protokół Przekazania i Odbioru Lokalu zawiera między innymi: ) informację o ostatecznej powierzchni Lokalu Mieszkalnego (w tym metraż poszczególnych pomieszczeń), ) wykaz zamontowanych urządzeń i instalacji, ) stan techniczny urządzeń i instalacji, ) stan techniczny Lokalu Mieszkalnego, ) spisane numery liczników i ich stan, ) postanowienia dotyczące zarządu Nieruchomością Wspólną i zasad ponoszenia opłat związanych z utrzymaniem Lokalu Mieszkalnego oraz postanowienia dotyczące rękojmi udzielonej dla Lokalu Mieszkalnego Q. Nabywcy oświadczają, że: zobowiązują się do ponoszenia opłat związanych z Lokalem Mieszkalnym, na rzecz zarządcy i wspólnoty mieszkaniowej (lub Dewelopera) od dnia przekazania Lokalu Mieszkalnego lub zawarcia Umowy Przyrzeczonej, w zależności od zaistnienia pierwszego ze zdarzeń. W przypadku odmowy/uchylania się przez Nabywców od odbioru Lokalu Mieszkalnego lub zawarcia Umowy Przyrzeczonej Nabywcy

14 14 zobowiązani są do ponoszenia wyżej wymienionych opłat z chwilą upływu 30 (trzydziestu) dni od daty wysłania wezwania do dokonania powyższej czynności; zapoznali się z opisem Przedsięwzięcia Deweloperskiego zawartym w Prospekcie Informacyjnym i przyjmują do wiadomości, że: tarasy/balkony, zewnętrzne miejsca postojowe, inne powierzchnie służące do wyłącznego korzystania z lokali mieszkalnych pozostają w dyspozycji Dewelopera i w Umowie Przyrzeczonej zobowiązani są wyrazić zgodę na zawieranie przez Spółkę w tym zakresie umów o podział do używania (quoad usum) i w tym zakresie zrzec się prawa korzystania z tych części Nieruchomości Wspólnej, które zostaną wskazane do korzystania przez poszczególnych właścicieli lokali mieszkalnych na podstawie umowy o podział do używania (quoad usum). Nabywcy oświadczają ponadto, iż w związku z powyższym zobowiązują się udzielić Spółce nieodwołalnego i niewygasającego z chwilą śmierci pełnomocnictwa przy Umowie Przyrzeczonej do zawarcia w imieniu Nabywców koniecznych umów o podział do używania (quoad usum); zobowiązani są wyrazić w Umowie Przyrzeczonej zgodę na ustanawianie przez Spółkę praw i obciążeń koniecznych do zapewnienia dostawy mediów - ustanowionych na rzecz właściwych przedsiębiorstw lub Spółki. Nabywcy oświadczają ponadto, iż w związku z powyższym zobowiązują się udzielić Spółce nieodwołalnego i niewygasającego z chwilą śmierci pełnomocnictwa przy Umowie Przyrzeczonej do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, z wyłączeniem hipotek na Nieruchomości Wspólnej, o których mowa powyżej oraz do podjęcia wszelkich innych czynności jakie będą konieczne do zapewnienia korzystania z ustanowionych służebności - na warunkach według uznania pełnomocnika. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa w umowie przenoszącej własność pełnomocnik upoważniony będzie między innymi do ustanowienia służebności przejazdu, przechodu, przeprowadzenia mediów i wyrażenia zgody na dokonanie przyłączy, jak również do zawarcia w imieniu Nabywców koniecznych umów o podział do używania (quoad usum); udzielą w Umowie Przyrzeczonej pełnomocnictwa osobom wskazanym przez Spółkę do działania w imieniu Nabywców w postępowaniach administracyjnych na nieruchomościach sąsiednich R. Warunki odstąpienia od Umowy I. Strony postanawiają, iż Nabywcy mają prawo odstąpić od Umowy: w terminie do dnia w przypadku, w którym Cena Sprzedaży z Rozliczenia Końcowego Lokalu Mieszkalnego z uwzględnieniem okoliczności mających wpływ na jej zmianę, będzie wyższa o więcej niż 2% dwa procent) od Wstępnej Ceny Sprzedaży. W takim przypadku w terminie do siedmiu dni od daty doręczenia Rozliczenia Końcowego Lokalu Mieszkalnego, Nabywcy uprawnieni są do doręczenia Deweloperowi oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu jest

15 15 skuteczne z upływem 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia oświadczenia Deweloperowi; w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zawarcia, jeżeli: a) Umowa nie zawiera elementów wymienionych w art. 22 Ustawy Deweloperskiej; b) informacje zawarte w Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, za wyjątkiem zmian w Prospekcie Informacyjnym wymienionych w art. 22 ust. 2 Ustawy Deweloperskiej; c) Deweloper nie doręczył Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami; d) informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w załącznikach, na podstawie których zawarto Umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy; e) Prospekt Informacyjny lub załączniki, na podstawie których zawarto Umowę, nie zawierają informacji określonych we wzorze Prospektu Informacyjnego stanowiącego załącznik do Ustawy Deweloperskiej; w przypadku nieprzeniesienia na Nabywców prawa własności Lokalu Mieszkalnego w terminie określonym w Umowie. W tym przypadku przed skorzystaniem z prawa do odstąpienia od Umowy, Nabywcy wyznaczą Deweloperowi dodatkowy 120- dniowy termin na przeniesienie prawa własności Lokalu Mieszkalnego, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będą uprawnieni do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia Nabywcy zachowują roszczenie o zapłatę należnych odsetek za okres opóźnienia II. W przypadku odstąpienia Nabywców od Umowy, Deweloper zobowiązany jest zwrócić Nabywcom całą wpłaconą kwotę w wysokości nominalnej - w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym wyżej wymienione oświadczenie stało się skuteczne. Za każdy dzień opóźnienia Dewelopera naliczane będą odsetki ustawowe III. Oświadczenie woli Nabywców o odstąpieniu od Umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie z księgi wieczystej roszczenia o zawarcie Umowy Przyrzeczonej złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.- IV. Strony ustalają, iż w przypadku opóźnienia Nabywców we wpłacie jakiejkolwiek części Wstępnej Ceny Sprzedaży, Deweloperowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie do dnia roku, jednakże nie wcześniej niż po bezskutecznym upływie wyznaczonego Nabywcom dodatkowego 30- dniowego terminu na spłatę zaległości liczonego od dnia doręczenia pisemnego wezwania. W takim wypadku Deweloper uprawniony jest do zatrzymania Zadatku i zobowiązany jest do zwrotu pozostałych wpłaconych kwot w terminie do 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty odstąpienia od umowy. Za każdy dzień opóźnienia Deweloperowi naliczane będą odsetki ustawowe

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR / 2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR / 2015 REPERTORIUM A NR / 2015 AKT NOTARIALNY Dnia [ ] roku dwa tysiące piętnastego ([ ]-[ ]-2015) przede mną, [ ] - notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy [ ], w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY

Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY Kancelaria Sejmu s. 17/23 Załącznik WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA WZÓR

UMOWA DEWELOPERSKA WZÓR UMOWA DEWELOPERSKA WZÓR ----- Dnia [ ] przed notariuszem [ ] stawili się: ----------------------------------- 1. [ ], ---------------------------------------------------------------------------- adres

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA PRZEDWSTĘPNA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY. przy czym Spółka i Nabywca zwani są dalej także Stronami Umowy. PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY NR /2016 zawarta w Warszawie w dniu 2016 roku pomiędzy: spółką pod firmą Oaza przy Włościańskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [adres spółki:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 29.02.2016 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY 2 15.03.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper ROSA-MSZCZONÓW Sp. z o.o. Adres ul. Ptasia 14 26-600

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Załącznik do ustawy z dnia 16.września 2011 (poz....) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art

Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Art Spis treści Autorzy komentarza...20 Wykaz skrótów...23 Wstęp...25 Rozdział I Przepisy ogólne...27 Art. 1... 28 Zakres przedmiotowy ustawy...28 Spółdzielnia mieszkaniowa jako deweloper...30 Nabycie od dewelopera

Bardziej szczegółowo

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA UMOWA REZERWACYJNA zawarta dnia ***** w Poznaniu ( Umowa ) pomiędzy: 1) OKRE Saperska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA ZADANIA DEWELOPERSKIEGO: Prądnik Tarasy Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 20.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Krakowiak

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY 2)... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT NOTARIALNY 2)... ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... przed notariuszem..., w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy... nr..., stawili się: ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego spektu PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPE- RA Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. ) Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporzą- pro- Data dzenia spektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆOGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS :

PROSPEKT INFORMACYJNY. 3K Invest Osiedla Magnolia Sp z o.o. KRS : Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 07.07.2016 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper 3K Invest Osiedla Magnolia

Bardziej szczegółowo

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr

1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr., NIP:., zamieszkały w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr Zawarta w dniu 2011 r. w Krakowie, pomiędzy: 1.., pesel:., legitymująca się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkała w, 2., pesel:.., legitymujący się dowodem osobistym nr, NIP:., zamieszkały w, Adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR

UMOWA REZERWACYJNA NR UMOWA REZERWACYJNA NR WZÓR 10.10.2016 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 50-201 Wrocław, ulica ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra

UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra UMOWA REZERWACYJNA NR R/P nr bud./nr mieszk./nr piętra WZÓR 28.08.2015 zawarta w dniu 00.00.2015 we Wrocławiu pomiędzy: 1. EURO-DOM POLANICA-ZDRÓJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed

Repertorium A numer: N O T A R I A L N Y. roku dwa tysiące siódmego / / w Kancelarii Notarialnej w przed Repertorium A numer: PROJEKT A K T N O T A R I A L N Y Dnia roku dwa tysiące siódmego /2007 - - / w Kancelarii Notarialnej w przed notariuszem stawili się: 1. Andrzej K i t a, PESEL 62101700399, zamieszkały

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

, ,

, , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 12.12.2012 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper TECHNIBUD Białystok Sp. z o.o. Nr NIP i REGON ul. Piastowska 11 9662096995 Nr telefonu poczty

Bardziej szczegółowo

Index Rzeczowy. Index

Index Rzeczowy. Index Index Rzeczowy Index Akt notarialny forma 1008-1012 str. 301-302 odpis a wypis 427-432 str. 147-149 wynagrodzenie notariusza 1013-1016 str. 302 Bankowy Fundusz Gwarancyjny 385-397 str. 135-140 Budowa informacje

Bardziej szczegółowo

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl

884-888-680, 669-128-224, 505-441-469. www.hostinwestycje.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 28.11.12 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Host Inwestycje s.c.

Bardziej szczegółowo

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku

Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku Umowa przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku zawarta w dniu... 2008 r. w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy: Sylwestrem Rudeckim, właścicielem firmy prowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com

nr KRS:0000322273 ul.bednarska 6/6 54-134 Wrocław 608-669-534, 601-711-101 artur.huba@poczta.fm, pioro.jacek@gmail.com Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.09.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu ******** r, w Poznaniu, pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-146, ul 17 Stycznia 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr

, zamieszkałym(-ą) w przy ul., legitymującą się dowodem osobistym nr Umowa zobowiązująca do wybudowania i sprzedaży odrębnej własności lokalu mieszkalnego oraz o ustalenie prawa do wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego zawarta w Łodzi dnia 2009 r. pomiędzy: E. Ozdoba

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.09.2013 Data sporządzenia prospektu CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE OXYGEN WERSJA 17 I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Częstochowa, dnia... PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper P. Krawczyński

Bardziej szczegółowo

ul. Rolna 193, Kajetany

ul. Rolna 193, Kajetany Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 10.10.2015r PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2016

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2016 REPERTORIUM A NR /2016 AKT NOTARIALNY Dnia... dwa tysiące szesnastego roku (.2016 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Królowej Jadwigi numer 8/2 przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2016

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2016 REPERTORIUM A NR /2016 AKT NOTARIALNY Dnia. roku ( r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Królowej Jadwigi numer 8/2 przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz Agnieszką Szczęsny-Ligęza, stawili

Bardziej szczegółowo

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław ,

nr KRS: ul.bednarska 6/ Wrocław , Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 09.12.2016r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dom-Budus sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ NA KREDYT HIPOTECZNY Dnia r., w, pomiędzy: Panem/Panią, zam. w ( - ), ul., legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL:, zwanym dalej Sprzedawcą

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku (...2015 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Królowej Jadwigi numer 8/2 przed prowadzącą tę Kancelarię notariusz Agnieszką

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA zawarta w Krakowie w dniu.roku pomiędzy: Spółką: UBM Zielone Tarasy Sp. z o.o. w Krakowie (wpisaną do KRS pod nr 0000301462, NIP: 6762366889, adres: 31-042 Kraków Rynek Główny 12/4 ),

Bardziej szczegółowo

... UMOWA REZERWACYJNA

... UMOWA REZERWACYJNA UMOWA REZERWACYJNA zawarta w dniu r w Poznaniu pomiędzy ( Umowa ): Na Skraju Lasu Sp z oo z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy: 02-305, Al Jerozolimskie 146 bud D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała

AKT NOTARIALNY. Pani X Z., córka., PESEL:.., legitymująca się dowodem osobistym serii A. numer., zamieszkała Repertorium A numer /2012 AKT NOTARIALNY Dnia przed Pawłem Janem Dworczyńskim Notariuszem w Ustce w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej 10 stawili się: -------- Pan Edward

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY. zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [ ] w Warszawie pomiędzy: UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY zawarta w dniu.. sierpnia 2010 r. [...08.2010] w Warszawie pomiędzy: 1. Panem Patrickiem McLoughlin, synem Thomasa i Mary, zamieszkałym w Warszawie (02-765), przy Alei Wilanowskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.2016.555 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:??

AKT NOTARIALNY UMOWA DEWELOPERSKA. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się:

Dnia. dwa tysiące dwunastego roku ( ) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: Repertorium A nr /2012 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące dwunastego roku (...2012) przed notariuszem., w jej/jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, stawili się: 1...., zamieszkała w......,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI

UMOWA O USTANOWIENIU ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIU WŁASNOŚCI Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY Dnia????? roku (??-??-????) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Szewskiej nr 22, przed Notariuszem dr Jakubem Biernatem

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr /2010. Dnia przed notariuszem, stawili się: Repertorium A nr /2010 AKT NOTARIALNY Dnia przed notariuszem, stawili się: 1. Marcin Stanisław Gacek, syn Jerzego i Marii, PESEL: 80101400798, jak podaje: używający imienia Marcin, zamieszkały w Krakowie

Bardziej szczegółowo

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000233693. AB-DEVELOPMENT SP. Z O.O. Gliwice, dn. 6.11.2014 DANE DEWELOPERA AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DANE DEWELOPERA Deweloper AB-DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Adres KRS 0000233693 dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Konarskiego 12 44-100

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie

Spis treści Wykaz skrótów Literatura Wprowadzenie Wykaz skrótów... XIII Literatura... XVII Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Geneza umowy deweloperskiej w systemie prawa polskiego na tle rozwiązań legislacyjnych niektórych państw europejskich... 5 1. Charakter

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA. Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR Niniejsza umowa rezerwacyjna została zawarta w dniu. roku, we Wrocławiu, pomiędzy: 1) SPECTRUM P1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Łubinowej

Bardziej szczegółowo

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25

Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof Seredyński. Główna siedziba: 43-230 Goczałkowice-Zdrój Ul. Borowinowa 25 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Nexx s.c. Tomasz Benek, Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017

UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 UMOWA PRZEDWSTĘPNA ZOBOWIĄZANIOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NR./2017 zawarta w dniu w Słupsku pomiędzy : Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, 76 200 SŁUPSK, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C.

Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Projekt jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka i Jakuba Biernata S.C. Repertorium A numer /???? Termin:??.??.????, godz:??:?? AKT NOTARIALNY

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Dz.U Nr 232 poz USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2011 Nr 232 poz. 1377 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 555, 996. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014

AKT NOTARIALNY. REPERTORIUM A Nr /2014 REPERTORIUM A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia... roku dwa tysiące... (...) przed notariuszem w Warszawie.., prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy... nr..., w tej Kancelarii, stawili się:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 A. Tekst ustawy Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1 z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Spis treści Rozdział 1. Przepisy ogólne.....................................

Bardziej szczegółowo

Umowa rezerwacyjna Nr...

Umowa rezerwacyjna Nr... Umowa rezerwacyjna Nr... Zawarta w Cieszynie, dnia.. 2014 r., pomiędzy: Zakładem Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Liburnia 2A, 43-400 Cieszyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000304674 Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów 1 46-100

Bardziej szczegółowo

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O

P R AWA U ŻY TK O WA N IA W IE C ZY S TE G O P R O J E K T Repertorium A nr /2009 A K T N O T A R I A L N Y Dnia. dwa tysiące dziewiątego roku (... 2009 r.) przed notariuszem., prowadzącym Kancelarię Notarialną w Białymstoku przy ulicy..nr.., w Jego/Jej

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni

UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni Treść umowy przedwstępnej sprzedaży akcji: UMOWA PRZEDWSTĘPNA NR MSP/... SPRZEDAŻY AKCJI C. Hartwig Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROJEKT

AKT NOTARIALNY PROJEKT PROJEKT [niniejszy PROJEKT jest chroniony prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Notarialnej Joanny Długopolskiej-Pliszka, Jakuba Biernata s. c.] Repertorium A numer /2014 AKT NOTARIALNY Dnia????????????????????

Bardziej szczegółowo

A KT N O T A R I A L N Y

A KT N O T A R I A L N Y WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ Repertorium A numer: /2014 A KT N O T A R I A L N Y Dnia... dwa tysiące czternastego(...2014) roku ------------ przed...- notariuszem w Toruniu, w kancelarii notarialnej w Toruniu,

Bardziej szczegółowo

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl

ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów 535 576 796 biuro@mpm-development.pl ---- www.mpm-development.pl MPM Development Namysłów, dn. 20.10.2015 DANE INWESTORA Inwestor MPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000574083 Adres ul. Partyzantów 1 46-100 Namysłów Nr NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z ZADATKIEM Zawarta w dniu... w... pomiędzy: 1.... zamieszkały/a w..., legitymującym się dowodem osobistym serii... numer... zwanym dalej Sprzedającym, a 2....

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty...

UMOWA DEWELOPERSKA. W dziale IV księgi wieczystej Kw nr GD1G/xxxxx/x wpisana jest hipoteka do kwoty... UMOWA DEWELOPERSKA 1. 1. Pełnomocnik oświadcza, że Deweloper jest właścicielem nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw nr...prowadzoną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku dla nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy:

UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012. Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: UMOWA REZERWACYJNA NR x/ps/ 2012 Zawarta w Krakowie w dniu xx.xx.xxxx roku pomiędzy: xxxxxxxxxxxxxx zamieszkałym: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx legitymującym się dowodem osobistym xxxxxxxxxx, PESEL

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem, stawili się:

AKT NOTARIALNY. Dnia w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt nie został jeszcze wykupiony od Gminy Kraków (użytkowanie wieczyste). Klauzule dodatkowe

Bardziej szczegółowo

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W

10) ) 2) 3) 4) , W W 2, W USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dziennik Ustaw z 2011 roku poz.232 nr 1377 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- --

AKT NOTARIALNY. 1. X..,Sprzedający --------------------------------- -- Wzór Umowy R e p e r t o r i u m A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia. dwa tysiące czternastego roku (..-..-2014) - przede mną,.. - Notariusz w Warszawie, w mojej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy..,

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIE JEGO WŁASNOŚCI

AKT NOTARIALNY UMOWA USTANOWIENIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU I PRZENIESIENIE JEGO WŁASNOŚCI Projekt z zamazanymi inf. id. Repertorium A nr 7814/2008 AKT NOTARIALNY Dnia szesnastego października dwa tysiące ósmego roku (16-10-2008) w Gdańsku przy ulicy Targ Drzewny nr 3/7, przede mną Jerzym Ciszewskim

Bardziej szczegółowo

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa

Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa PROSPEKT INFORMACYJNY Nowy Wilanów Royal Park ul. Kieślowskiego, Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA 1 OŚWIADCZENIA DEWELOPERA Załącznik nr do Prospektu Informacyjnego CZĘŚĆ I WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ UMOWA DEWELOPERSKA Przedmiotowa umowa zawierana będzie zgodnie z wymogami Ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:.. Adres:.... Nr dowodu/ Nr właściwego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie

PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie PROSPEKT INFORMACYJNY Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego, tj. 08.05.2012r. CZĘŚĆ OGÓLNA Inwestycja Elsnera 9 w Warszawie I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE

Bardziej szczegółowo

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY

REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Kancelaria Notarialna Michał Walkowski Sławomir Borzęcki Spółka cywilna 00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73 tel. 6201518, tel. 6522223 fax 6522224 REPERTORIUM A Nr 7704/2012 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI ELEKTROMONTAŻ - POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Budimex SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377)

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) 1) Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu

[ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu [ klauzule notarialne pominięto ] Umowa Przedwstępna Sprzedaży Lokalu Mieszkalnego i Stanowiska Garażowego w Budynku wybudowanym w tym celu zawarta w dniu ( ) r. (zwana dalej Umową ), w ( ), pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 17

Spis treści. Wstęp... 17 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów............................................................. 13 Wstęp..................................................................... 17 USTAWA z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy Treść umowy sprzedaży akcji TP Invest UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI SPÓŁKI Telefony Opalenickie S.A. z siedzibą w Opalenicy zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: TP Invest sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA

UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA UMOWA DEWELOPERSKA CO WARTO WIEDZIEĆ KUPUJĄC NIERUCHOMOŚĆ OD DEWELOPERA Działając na rynku deweloperskim od kilkunastu lat zdajemy sobie sprawę iż zakup domu lub mieszkania to jedna z istotniejszych decyzji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie

UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie UMOWA NR MSP/... SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW SPÓŁKI Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie zawarta w dniu... roku, w Warszawie (zwana dalej Umową ), pomiędzy: Skarbem Państwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się:

Akt notarialny. W dniu roku, w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy, przed notariuszem, stawili się: *UWAGA! Poniższy wzór dotyczy przekształcenia lokali spółdzielczych, znajdujących się w budynkach, pod którymi grunt został już wykupiony od Gminy Kraków. Klauzule dodatkowe (zależne od konkretnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Wniosek o przeniesienie własności lokalu mieszkalnego na członka, któremu przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu Informacje ogólne Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Definicja Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II

PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II PROSPEKT INFORMACYJNY OSIEDLE DALIA, ETAP II z dnia 01.10.2014 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA DOM.developer Alfa sp. z o.o. ul. Damrota 33/2, 50-306 Wrocław KRS 0000269294

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej

WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Rozdział I DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ 1.1. Działalność deweloperska 1.2. Rozwój regulacji prawnej działalności deweloperskiej w Polsce rys historyczny 1.3.

Bardziej szczegółowo

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND Repertorium A numer /2016 AKT NOTARIALNY Dnia, przed notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w przy ulicy, stawili się: ---------------- ----------------- 1. Roman Marian Majkut, syn Stanisława i Lucyny,

Bardziej szczegółowo

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- ---------------------

--------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------------------- --------------------- Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu 26.04.2012.R PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPER

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY. 1 Przedmiot sprzedaży Sygnatura akt XIV GUp 10/12 WARUNKI SPRZEDAŻY lokali położonych w budynku N2 oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu wchodzących w skład masy upadłości MNE Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO UL. PIETRUSIŃSKIEGO W KRAKOWIE INWESTOR: ROC REZYDENCJA TWARDOWSKIEGO SP. Z O.O. UL. PARTYZANTÓW 1 46-100 NAMYSŁÓW NAMYSŁÓW, 31.03.2014 1 S t r o n a Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332

Dane dewelopera J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna KRS 0000028142. Nr NIP i REGON (NIP) 125-00-28-307 (REGON) 010621332 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 03.04.2013 Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO ŚWIATOWIDA WERSJA NR 17 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl

biuro@gama-m.pl www.gama-m.pl, www.pradnikpark.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 10.III.14 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Gama M Inwestycje spółka

Bardziej szczegółowo

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND

KULLAR GROUP INVESTMENT POLAND Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia, przed notariuszem, w Kancelarii Notarialnej w Zamościu przy ulicy, stawili się: ------------------------- 1. Roman Marian Majkut, syn Stanisława i Lucyny,

Bardziej szczegółowo