Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA"

Transkrypt

1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (załącznik nr 2 do Umowy Deweloperskiej) Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 27 kwietnia 2012 r. I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper WAN 29 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) Al. Jana Pawła II 80, lok. 157, Warszawa (adres lokalu przedsiębiorstwa) Nr NIP i REGON NIP: REGON: Nr telefonu (12) biuro w Krakowie (22) biuro w Warszawie poczty elektronicznej Nr faksu strony internetowej dewelopera (22) II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA 1

2 WAN 29 Sp. z o.o. jest spółką celową, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej WAN. Inwestycja Apartamenty Wielicka jest pierwszym przedsięwzięciem deweloperskim Spółki WAN 29 Sp. z o.o. PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) brak PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO brak OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE brak Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę powyżej zł Przeciwko WAN 29 Sp. z o.o. nigdy nie prowadzono, ani aktualnie nie prowadzi się żadnych postępowań egzekucyjnych. II.A. DOŚWIADCZENIE GRUPY KAPITAŁOWEJ WAN, W SKŁAD KTÓREJ WCHODZI DEWELOPER HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE Grupa Kapitałowa WAN działa od ponad 15 lat w branży nieruchomości, głównie w sektorze usług deweloperskich koncentrując się na działalności w czterech segmentach: mieszkaniowym, biurowousługowym, magazynowym i rekreacyjnym; w celu uzyskania bliższych informacji o Grupie Kapitałowej WAN zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) Budynek apartamentowy Apartamenty Stary Żoliborz 2

3 Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży ul. Hanki Czaki 2, Hanki Czaki 4, Warszawa r r. PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Budynek biurowo mieszkalny Babka Tower Al. Jana Pawła II 80, Warszawa r r. OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE Budynek biurowy ONYX ul. Taneczna 30 (róg Puławskiej), Warszawa r r. III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU i nr działki ewidencyjnej 1 Kraków, Dzielnica Podgórze, ul. Wielicka; Przedsięwzięcie deweloperskie zostanie zrealizowane na działkach ew. o nr: 1326/2, 1326/3, 1326/4, z obrębu 53, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy czym na działkach ew. 1326/2 i 1326/3 powstanie zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym i wewnętrzną infrastrukturą techniczną, zaś na działce ew. 1326/4 zostanie wybudowany wielostanowiskowy parking naziemny przeznaczony do obsługi inwestycji. Nr księgi wieczystej Księga wieczysta KW nr KR1P/ /1 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla KrakowaPodgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg wieczystych obejmująca działki ew. 1326/2 i 1326/3 Księga wieczysta KW nr KR1P/ /5 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla KrakowaPodgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg wieczystych obejmująca 3

4 działkę ew. 1326/4 Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej Na dzień sporządzenia prospektu dział IV ksiąg wieczystych KR1P/ /1 i KR1P/ /5 wolny jest od jakichkolwiek hipotek i wniosków o wpisach. W związku z faktem, że w trakcie realizacji inwestycji WAN 29 Sp. z o.o. będzie korzystał z kredytu bankowego do działu IV zostanie złożony wniosek o ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności Banku PKO Banku Polskiego S.A. z tytułu udzielonego kredytu budowlanego W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości 2 Nie dotyczy Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek 3 przeznaczenie w planie dopuszczalna wysokość zabudowy dopuszczalny procent zabudowy działki Brak planu Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach Zgodnie z informacjami zawartymi w publicznie dostępnych dokumentach na dzień sporządzania prospektu w promieniu 1 km od nieruchomości na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie nie planuje się budowy lub rozbudowy dróg, budowy linii szynowych oraz wytyczania korytarzy powietrznych, a także innych inwestycji komunalnych, w postaci oczyszczalni ścieków, spalarni śmieci, wysypisk, ani cmentarzy. Od strony północnowschodniej nieruchomość sąsiaduje z zespołem pałacowoparkowym wpisanym do rejestru zabytków. Dla działki nr 1326/1 graniczącą z terenem inwestycji (II etap) zostały wydane poniższe warunki zabudowy: I. rodzaj inwestycji : zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa, drogi wewnętrzne infrastruktura techniczna II. szczegółowe zasady: linia zabudowy: 86m od ul. Żniwnej wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy max 24% przy zachowaniu 30% powierzchni biologicznie czynnej szerokość elewacji frontowej od 15m do 20m od ul. Żniwnej, od 36m do 43m od ulicy Wielickiej 4

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży wysokość górnej krawędzi elewacji od 7,5m do 12m przy ul. Żniwnej i od 14m do 18m od ul. Wielickiej dachy płaskie Czy jest pozwolenie na budowę tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne tak* nie* Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone tak* nie* Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Decyzja Nr 1946/10 wydana z up. Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 8 września 2011 roku Termin rozpoczęcia 27 czerwca 2011 r. Termin zakończenia do 30 września 2013 r. 90 dni od uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie lecz nie później niż 31 grudnia 2013 r. liczba budynków 5 rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) 1.97m ( ślepe miejsca między ścianami) 9.79m (między oknami) Zgodnie z Polską Normą PN70/B02365 Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego Środki ochrony nabywców (forma posiadanych środków kredyt, środki własne, inne) środki własne 25% środki klientów 10% kredyt bankowy 65% w następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu) Bank PKO Bank Polski S.A. brak środków ochrony, o których mowa w art. 4 Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r., albowiem rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy; otwarty* zamknięty* zgodnie z umową kredytową środki nabywców gromadzone są na bankowym rachunku wyodrębnionych wpływów; gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nie przeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Środki pieniężne wpłacane przez klientów są deponowane na rachunku wyodrębnionych wypływów prowadzonym przez Bank PKO Bank Polski S.A. Środki te mogą być przeznaczone przez WAN 29 Sp. z o.o. wyłącznie na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego oraz obsługę kredytu i będą zwalniane przez Bank w wysokości adekwatnej do postępu robót budowlanych 5

6 Nazwa instytucji zapewniającej bezpieczeństwo środków nabywcy Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży na podstawie przedstawionych protokołów odbioru robót zweryfikowanych przez przedstawiciela Banku i przedłożonych faktur częściowych wykonawców inwestycji. PKO Bank Polski S.A. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Harmonogram realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego stanowi Załącznik nr A do Prospektu Informacyjnego Jeżeli pomiędzy dniem zawarcia umowy przedwstępnej a datą zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa cena sprzedaży ulegnie zmianie o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT, wówczas Kupujący w przypadku konieczności dokonania dopłat będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odpowiedniej korekcie ceny sprzedaży; w takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, wpłacone przez niego dotychczas środki na poczet łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy. Jeżeli w wyniku dokonania obmiaru powykonawczego zgodnie z PN70/B02365 powierzchnia wybudowanego lokalu mieszkalnego będzie się różniła od powierzchni lokalu mieszkalnego określonej w umowie deweloperskiej, wówczas cena sprzedaży zostanie odpowiednio skorygowana do rzeczywiście wybudowanej powierzchni lokalu mieszkalnego. Gdyby na skutek powyższych zmian powierzchni wystąpiła konieczność dokonania przez Kupującego dopłat, będzie on uprawniony do odstąpienia od Umowy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odpowiedniej korekcie ceny sprzedaży wskazującej wysokość dopłaty; w takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, kwoty wpłacone już przez niego na poczet łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy; WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej Na warunkach i w terminach określonych w Umowie Deweloperskiej może od niej odstąpić zarówno Kupujący jak i Sprzedający. 1. Kupujący może odstąpić od Umowy Deweloperskiej: a/ w przypadkach określonych art. 29 ust. 1 pkt. 1) 5) ustawy z dnia 16 września 2011 r o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 232 poz. 1377), 6

7 Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, całą kwotę wpłaconą przez niego na poczet łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy. b/ w przypadku zwłoki Sprzedającego w podpisaniu Umowy Przyrzeczonej, z zastrzeżeniem treści pkt Umowy Przedwstępnej Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy po uprzednim wyznaczeniu Sprzedającemu przez Kupującego dodatkowego 120 dniowego terminu do zawarcia Umowy Przyrzeczonej, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu Kupującemu przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 5% (pięć procent) łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy, c/ jeżeli pomiędzy dniem zawarcia umowy przedwstępnej a datą zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa cena sprzedaży ulegnie zmianie o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku VAT, wówczas Kupujący w przypadku konieczności dokonania dopłat będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odpowiedniej korekcie ceny sprzedaży; w takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, wpłacone przez niego dotychczas środki na poczet łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy, d/ jeżeli w wyniku dokonania obmiaru powykonawczego zgodnie z PN70/B02365 powierzchnia wybudowanego lokalu mieszkalnego będzie się różniła od powierzchni lokalu mieszkalnego określonej w umowie deweloperskiej, wówczas cena sprzedaży zostanie odpowiednio skorygowana do rzeczywiście wybudowanej powierzchni lokalu mieszkalnego. Gdyby na skutek powyższych zmian powierzchni wystąpiła konieczność dokonania przez Kupującego dopłat, będzie on uprawniony do odstąpienia od Umowy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odpowiedniej korekcie ceny sprzedaży wskazującej wysokość dopłaty; w takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, kwoty wpłacone już przez niego na poczet łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy; e/ ponadto Kupujący może odstąpić od Umowy bez podawania przyczyn, w każdym czasie do dnia 31 grudnia 2013 roku, z zachowaniem formy pisemnego oświadczenia z podpisem poświadczonym przez notariusza, pod warunkiem zapłacenia Sprzedającemu kary umownej w wysokości 5 % (pięciu procent) łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy. 7

8 Odstąpienie przez Kupującego od Umowy będzie skuteczne jeżeli jego oświadczenie: zawierać będzie zgodę Kupującego na wykreślenie wpisu roszczenia o przeniesienie własności Lokalu Mieszkalnego, jakie zostanie wpisane do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości oraz złożone zostanie w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 2. Sprzedający może odstąpić od Umowy Deweloperskiej: a/ w przypadku, gdy Kupujący opóźni się z dokonaniem którejkolwiek płatności wskazanej w Umowie chyba, że niespełnienie przez Kupującego świadczenia pieniężnego spowodowane jest działaniem siły wyższej, Sprzedający ma prawo po uprzednim wezwaniu Kupującego do uregulowania należności w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania i bezskutecznym upływie wyznaczonego Kupującemu w tym celu terminu do odstąpienia od Umowy; w takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, kwoty wpłacone już przez niego na poczet łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy, po potrąceniu kary umownej w wysokości 5% (pięć procent) łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy, b/ w przypadku, gdy Kupujący nie stawi się w celu dokonania odbioru Przedmiotu Umowy lub podpisania Umowy Przyrzeczonej, w terminie wskazanym przez Sprzedającego, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania skierowanego do Kupującego przez Sprzedającego w odstępie 60 dni, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, chyba że niestawienie się Kupującego jest spowodowane działaniem siły wyższej. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, kwoty wpłacone już przez niego na poczet łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy, po potrąceniu kary umownej w wysokości 5% (pięć procent) łącznej ceny brutto za Przedmiot Umowy. W przypadkach, o których mowa powyżej w punktach a i b powyżej. Sprzedający zwróci Kupującemu wpłacone przez niego kwoty na zasadach i w terminach w tych punktach określonych, po potrąceniu: ewentualnych kosztów przywrócenia Lokalu Mieszkalnego do stanu zgodnego z pierwotną dokumentacją wykonawczą, ewentualnego upustu ceny jaki Kupujący otrzymał od Sprzedającego w dniu zawarcia Umowy, Zgodnie z Umową, w przypadku odstąpienia przez 8

9 INNE INFORMACJE Część Indywidualna Prospektu dostępna w biurze sprzedaży Sprzedającego od Umowy, Kupujący wyraża zgodę na wykreślenie wpisu roszczenia o przeniesienie własności Lokalu Mieszkalnego, jakie zostanie wpisane do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości. Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup tej nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: Po zapłacie przez Kupującego całej ceny sprzedaży oraz uregulowaniu wszelkich innych zobowiązań wynikających z realizacji postanowień umowy przedwstępnej, Sprzedający przy podpisywaniu przyrzeczonej umowy sprzedaży przedłoży pisemne oświadczenie Banku PKO Banku Polskiego S.A., z którego treści będzie wynikało, iż Bank ten wyraża zgodę na bezciężarowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego nabywanego przez Kupującego. Osoba zainteresowana zawarciem umowy deweloperskiej może zapoznać się w lokalu przedsiębiorstwa z: 1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości 2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) kopią pozwolenia na budowę; 4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) projektem architektonicznobudowlanym: 9

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A nr.. /2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące czternastego roku (25.03.2014 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy placu Powstańców Śląskich nr

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO

GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INWESTYCJI POŁOŻONEJ W POZNANIU PRZY UL. WILCZEJ/MAJAKOWSKIEGO ZADANIE INWESTYCYJNE ETAP I I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA NICKEL INVEST NR 3 Spółka

Bardziej szczegółowo