MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością"

Transkrypt

1 DANE DEWELOPERA Deweloper MPM Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS Adres dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub numer wpisu do CEiDG) ul. Partyzantów Namysłów Nr NIP i REGON (adres lokalu przedsiębiorstwa) (NIP) Nr telefonu Adres poczty elektronicznej Nr faksu ---- Adres strony internetowej dewelopera (REGON) II. DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO (należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie) Adres Budowa osiedla w Namysłowie przy ul. Miłosza

2 Data rozpoczęcia VIII 2008 Data wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO Adres Budowa osiedla w Kluczborku ul. Kilińskiego Data rozpoczęcia Styczeń 2011 Data wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Luty 2012 Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub prowadzi się) postępowanie egzekucyjne na kwotę powyżej zł Nie III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU Adres i nr działki ewidencyjnej Kluczbork ul. Kilińskiego dz., nr 56/2, 56/3 Nr księgi wieczystej Istniejące obciążenia hipoteczne nieruchomości lub wnioski o wpis w dziale czwartym księgi wieczystej OP1U/ /0 Hipoteka umowna w wysokości ,00 na rzecz Banku Zachodniego WBK SA. W przypadku braku księgi wieczystej informacja o powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości Plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek Przeznaczenie w planie Dopuszczalna wysokość zabudowy Dopuszczalny procent zabudowy Mn teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej Maksymalna wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej 10,0 m, 25 %

3 Informacje zawarte w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU W okolicy budowana jest południowa obwodnica Kluczborka, Budowa stanowi kolejny etap osiedla przy ul. Kilińskiego w Kluczborku Czy jest pozwolenie na budowę tak nie Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone Nr pozwolenia na budowę oraz nazwa organu, który je wydał Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa własności nieruchomości Opis przedsięwzięcia deweloperskiego Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł finansowania tak tak 148/2012 Starosta Kluczborski nie nie Rozpoczęcie prac budowlanych sierpień 2012 Planowane zakończenie prac budowlanych czerwiec2013 Lipiec 2013 Liczba budynków 4 Rozmieszczenie ich na Budynki połączone nieruchomości (należy podać minimalny odstęp pomiędzy budynkami) Polska Norma nr PN-70/B (forma posiadanych środków kredyt, środki własne, inne) Deweloper zamierza finansować przedsięwzięcia ze środków własnych przedsięwzięcia deweloperskiego W następujących instytucjach finansowych (wypełnia się w przypadku kredytu) Środki ochrony nabywców Brak danych Bankowy rachunek powierniczy służący gromadzeniu środków nabywcy Otwarty Zamknięty Gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy lokalu, w razie nie przeniesienia odrębnej własności w terminie określonym w umowie

4 Główne zasady funkcjonowania wybranego rodzaju zabezpieczenia środków nabywcy Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego, w etapach Rozpoczęcie prac budowlanych sierpień 2012 Wykonanie : -projekt budowlany, obsługa geodezyjna ; maj - sierpień fundamenty i ściany fundamentowe, izolacje ; wrzesień -październik 2012, -ściany konstrukcyjne i działowe ; październik styczeń konstrukcja i pokrycie dachu ; grudzień 2012 marzec tynki, posadzki, balustrady, malowanie i ślusarka ; marzec czerwiec Instalacje i przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, C.O., elektryczne ; styczeń czerwiec zieleń, nawierzchnie utwardzone, elementy małej architektury; marzec czerwiec 2013 Dopuszczenie waloryzacji ceny oraz określenie zasad waloryzacji Cena ulegnie zmianie tylko w następstwie zmiany stawki podatku VAT. WARUNKI ODSTĄPIENIE OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ Należy opisać na jakich warunkach można odstąpić od umowy deweloperskiej 1.Nabywca ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy: 1) jeżeli Umowa nie zawiera elementów, o których mowa w Ustawie o ochronie, za wyjątkiem zmian, na które Nabywca wyraził zgodę i które w treści niniejszej Umowy zostały wskazane, 2)jeżeli informacje zawarte w Umowie nie są zgodne z informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym wraz z załącznikami albo aneksie do niego, 3) jeżeli Deweloper nie doręczył Prospektu Informacyjnego wraz z załącznikami albo aneksu do niego zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie, 4) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym wraz z załącznikami albo aneksie do niego, na podstawie których zawarto Umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania Umowy, 5) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto Umowę, nie zawiera informacji określonych we wzorze prospektu informacyjnego

5 stanowiącego załącznik do Ustawy o ochronie. 2.W przypadku zmiany powierzchni Lokalu Nabywcy będzie przysługiwać prawo odstąpienia od Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zawiadomienia Nabywcy o zmianie powierzchni Budynku mieszkalnego lub dokonaniu obmiaru w trakcie Odbioru Technicznego, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Nabywca otrzyma zwrot całej wpłaconej części Ceny w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia odstąpienia od Umowy na wskazany rachunek bankowy. 3. Nabywca może odstąpić od Umowy w razie zwłoki Dewelopera w zawarciu Umowy Sprzedaży. Nabywca wyznaczy Deweloperowi dodatkowy 120 (stu dwudziesto) dniowy termin na zawarcie Umowy Sprzedaży, a w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, chyba że zwłoka Dewelopera jest spowodowana działaniem siły wyższej. 4. Deweloper może odstąpić od Umowy w razie zwłoki Nabywcy w odbiorze Przedmiotu Umowy. Deweloper wyznaczy Nabywcy kolejne terminy odbioru Przedmiotu Umowy, a w razie bezskutecznego upływu ostatecznego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. 5. Deweloper może odstąpić od Umowy w razie zwłoki Nabywcy w zawarciu Umowy Sprzedaży. Deweloper wyznaczy Nabywcy kolejny termin do zawarcia Umowy Sprzedaży, a w razie bezskutecznego upływu ostatecznego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy, chyba że niestawienie się Nabywcy jest spowodowane działaniem siły wyższej. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Dewelopera z przyczyn leżących po stronie Nabywcy, Deweloper zwróci Nabywcy całą wpłaconą do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu część Ceny, pomniejszoną o karę umowną w wysokości 4,5% ( cztery i pół procent) Ceny oraz skorygowaną o ewentualne rozliczenia wynikające z niniejszej Umowy.

6 INNE INFORMACJE Termin zwrotu wynosi 30 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 7.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Nabywcę z przyczyn leżących po stronie Dewelopera, Deweloper zwróci Nabywcy całą wpłaconą do chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu część Ceny, powiększoną o karę umowną w wysokości 4,5% (cztery i pół procent) Ceny oraz skorygowaną o rozliczenia, o ewentualne rozliczenia wynikające z niniejszej Umowy. Termin zwrotu wynosi 30 (trzydzieści) dni od doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Kra umowna o której mowa powyżej nie będzie należna w przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę na podstawie ust. 3 powyżej. 8.W przypadku wykonania prac indywidualnej aranżacji przez Nabywcę, a następnie odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron, Nabywca zobowiązany będzie do przywrócenia Budynku Mieszkalnego do stanu pierwotnego lub zapłaty Deweloperowi kwoty stanowiącej równowartość kosztów związanych z przywróceniem Budynku Mieszkalnego do stanu pierwotnego Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej Umowy jest skuteczne, jeżeli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności Przedmiotu Umowy złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do księgi wieczystej. 12.W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Dewelopera, Nabywca zobowiązany jest wyrazić zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości. Informacja o zgodzie banku finansującego przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź finansującego działalność dewelopera w przypadku zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości, na której jest realizowane przedsięwzięcie deweloperskie lub jego część, bądź też finansującego zakup nieruchomości lub jej części w przypadku równoczesnego ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie własności albo bezobciążeniowe przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych:

7 Informacja o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z: 1) Aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości; 2) Kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 3) Kopią pozwolenia na budowę; 4) Sprawozdaniem finansowym dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową sprawozdaniem spółki dominującej; 5) Projektem architektoniczno-budowlanym: Kopie ww. dokumentów wymienionych w pkt 1)-4)-5) zostaną udostępnione nabywcy w biurze sprzedaży w Namysłowie przy Partyzantów 1 pok. 101 CZĘŚĆ INDYWIDUALNA Cena m 2 powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

8 Określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej Liczba kondygnacji 3 Technologia wykonania Tradycyjna Standard prac Załącznik nr 5 Standard wykończenia wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenu wokół niego, stanowiących część wspólną nieruchomości Liczba lokali w budynkach 8 Liczba miejsc garażowych Ogólna liczba miejsc garażowych 8, Dostępne media w budynku Energia elektryczna Ciepło indywidualny kocioł gazowy dwufunkcyjny Woda pitna z miejskiej sieci wodociągowej Odprowadzanie ścieków i wód deszczowych do miejskiej kanalizacji ogólnospławnej Dostęp do drogi publicznej Wjazd i wyjazd na teren nieruchomości od strony ul. Kilińskiego Określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie deweloperskie dotyczy lokali mieszkalnych Zgodnie z rzutem lokalu mieszkalnego Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper Zgodnie z rzutem lokalu mieszkalnego podpis dewelopera albo osoby upoważnionej do jego prezentacji oraz pieczęć firmowa agenta reprezentującego dewelopera. Załączniki: 1. KRS Spółki MPM Development 2. Pozwolenie na budowę - decyzja nr 148/ Odpis księgi wieczystej 4. Wypis i wyrys z rejestru gruntów 5. Standard wykończenia budynku i lokalu 6. Projekt architektoniczno-budowlany

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl

503 967 279; 516 429 592. biuro@mieszkania-wawa.pl. www.mieszkania-wawa.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Data sporządzenia prospektu PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres

Bardziej szczegółowo

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl

www.confisio.pl projekt: www.bajecznaprzystan.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014-04-25 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres 31-566 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna

Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Adam Goclik Spółka Jawna Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Wrzesińska Grupa Inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY dotyczący zadania inwestycyjnego-budowy budynku C2 realizowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego polegającego na budowie 6 budynków wielorodzinnych (każdy 9-mieszkaniowy).

Bardziej szczegółowo

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl

MEG Developments sp. z o.o. nr KRS: 0000465744 +48 71 364 7500. biuro@megdevelopments.pl +48 71 336 0231. www.megdevelopments.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 24 kwietnia 2014 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper MEG Developments

Bardziej szczegółowo

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl

biuro@deweloper.gniezno.pl www.deweloper.gniezno.pl Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 05.03.2014 roku PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR

PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 26.11.2014 PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres APART

Bardziej szczegółowo

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa

Wołodyjowskiego 49 a, 02-724 Warszawa Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 14 listopada 2013 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Structur Concept

Bardziej szczegółowo

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl

(22) 435 11 11 biuro w Warszawie. www.apartamentymarymoncka.com.pl ZAŁĄCZNIK Data Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego sporządzenia prospektu 03 grudnia 2014 r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007

Zespół zabudowy wielorodzinnej ul. Gen. T. Kutrzeby 11, 62-300 Września 22.11.2007 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego.. PROSPEKT INFORMACYJNY - WZÓR CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Adres DOMBUD s.c. Przemysław

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1)

USTAWA. z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Dziennik Ustaw Nr 232 13534 Poz. 1377 1377 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2015-... PROSPEKT INFORMACYJNY Niniejszy Prospekt Informacyjny sporządzany jest dla Zadania Inwestycyjnego tj. zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) PROSPEKT INFORMACYJNY I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "INWESTYCJE III APM

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA DANE DEWELOPERA Deweloper (dane identyfikacyjne (nazwa, forma prawna, nr KRS lub nr wpisu do CEiDG) I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DEWELOPERA "APM BARTYCKA II SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 17.07.2015 wydanie 1 PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEVELOPERA Deweloper ROZA DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r.

Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Szczecin, 16.10.2014 r. CZĘŚĆ OGÓLNA PROSPEKT INFORMACYJNY Przedsięwzięcie deweloperskie "budynek mieszkalny wielorodzinny oznaczony nr 1 wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno, Strzyżewice ul. modelarska 13 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!!

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01.

Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego 2014.01. OSIEDLE LESZCZYNKO www.osiedleleszczynko.pl Leszno ul. Dożynkowa - Chociszewskiego Wielkopolska jakość i wieloletnie doświadczenie!!! informacje tel. 508 240 831 Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GDYNIA, UL.POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO I POWSTANIA ŚLĄSKIEGO WERSJA 3 z dnia. 24.04.2013r. Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego PROSPEKT

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU

PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego Warszawa dn. 11.05.2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY inwestycji STREFA DĘBU CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELNI Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI

PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI PROSPEKT INFORMACYJNY W RESIDENCE UL. CZARODZIEJSKA /KRAKÓW DĘBNIKI INWESTOR: Brera Investycje Spółka z o.o. sp. k. Ul. Królowej Jadwigi 74A 30-209 Kraków Podpis dewelopera lub osoby upoważnionej do reprezentacji:

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY WZÓR PROSPEKTU INFROMACYJNEGO DLA INWESTYCJI NOWE CENTRUM POŁUDNIOWE Stan na dzień 06 maja 2015r. PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga

OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl. Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz. 64-100 Leszno ul. Żytnia 21 OSIEDLE ZIELONE TARASY II www.zielonetarasy-cieplice.pl Cieplice Śląskie Zdrój ul. Zielona i Struga Wielkopolska jakość!!! informacje tel.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015

AKT NOTARIALNY. Repertorium A numer /2015 Repertorium A numer /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( 2015r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed notariuszem, stawili się: ---------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE

PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE PROSPEKT INFORMACYJNY Nr BR/1 BIELANY RESIDENCE Stan na dzień sporządzenia prospektu informacyjnego tj. 2012.08.21 godzina 12:00 str. 1 BR CZĘŚĆ OGÓLNA INWESTYCJA BIELANY RESIDENCE I. DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

U M O W A D E W E L O P E R S K A

U M O W A D E W E L O P E R S K A Repertorium A numer /2014 Poniższy tekst stanowi wstępny projekt aktu notarialnego przeznaczony do konsultacji ze stronami i może ulegać modyfikacjom w związku z ustaleniami stawających i przedłożonymi

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ

PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ PORADNIK DLA KONSUMENTÓW ZAINTERESOWANYCH ZAWARCIEM UMOWY DEWELOPERSKIEJ Warszawa, styczeñ 2014 r. Poradnik został opracowany przez Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. CO KONSUMENT

Bardziej szczegółowo

A K T N O T A R I A L N Y

A K T N O T A R I A L N Y REPERTORIUM A nr.. /2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące czternastego roku (25.03.2014 r.), w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy placu Powstańców Śląskich nr

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r

PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13. Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r PROSPEKT INFORMACYJNY ul. Dubieńska 13 Developer: Inwestplan Dubieńska 13 Sp. z o.o. 02-793 Warszawa ul. Pachnąca 83F Warszawa, 25 czerwca 2013r Prospekt Informacyjny ul. Dubieńska 13, Developer: Inwestplan

Bardziej szczegółowo