WPŁYW SKUTECZNO CI REKLAMY NA DECYZJ KLIENTA PRZY WYBORZE MARKI PRODUKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW SKUTECZNO CI REKLAMY NA DECYZJ KLIENTA PRZY WYBORZE MARKI PRODUKTU"

Transkrypt

1 WPŁYW SKUTECZNOCI REKLAMY NA DECYZJ KLIENTA PRZY WYBORZE MARKI PRODUKTU DARIUSZ ROSZKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Publikacja omawia, jaki wpływ ma skuteczna reklama przy wyborze marki produktu przez klienta. Ukazuje równie rol reklamy (rozumianej pod kad postaci) w trafnym wyborze marki produktu. Odnosi si do CRM (systemu zarzdzania relacjami z klientem). Pokazuje skuteczno reklamy w zalenoci od zastosowanej formy reklamy. Przedstawia podejcie zarówno dla reklamy na rynku elektronicznym jak i tradycyjnym. Ukazuje cechy, atrybuty, którymi kieruje si klient przy wyborze marki Zastosowanie e-reklamy czy tradycyjnej reklamy jest bardziej skuteczne przy wyborze marki produktu. Słowa kluczowe: Wybór marki skuteczno reklamy, budowanie marki, marka produktu, formy reklamy, CRM, cel marki, e-reklama, ikona marki, Public Relations, analiza reklamy Skuteczno reklamy mona mierzy w wielu wymiarach; najwaniejsze jest wskazanie wiarygodnej miary skutecznoci, akceptowanej zarówno przez agencj reklamow, jak i przez reklamodawc. Artur Kover (1995) 1. Reklama? Reklama to jedno z narzdzi, które słuy firmie do przedstawienia swojej oferty i przekonania klienta, e to włanie jej produkt jest najlepszy i godny wyboru a nie oferty firm konkurencyjnych. W dzisiejszych czasach reklama i przedstawione w niej informacj o produktach i markach, bombarduj nas z kadej strony. Moemy j spotka wszdzie, na przystankach, samochodach, budynkach, znakach przy drodze, autobusach, boiskach sportowych. Codziennie znajdujemy j w poczcie internetowej, ogldamy w telewizji, Internecie, gazetach, słyszymy w rozgłoniach radiowych. Skupianie si na wikszej iloci informacji, jakie docieraj do nas ze wiata wydaje si niemoliwe. 2. Zadanie reklamy Zdaniem Ehrenberga rola reklamy polega na przyciganiu uwagi i zwikszaniu znajomoci marki; reklama oddziałuje na odbiorc jeszcze przed dokonanie zakupu i wywiera słaby wpływ w porównaniu z takimi elementami jak cena. Innym oddziaływaniem reklamy jest tzw. popychanie, odbywa si ono po dokonaniu zakupu i polega na wywieraniu na odbiorcy słabego wpływu, aby zachci go do ponownego zakupu danej marki produktu 1. 1 Edwards H., Kreowanie marek z pasj, Wydawnictwo Oficyna Ekonom., Kraków 2006.

2 116 Wpływ skutecznoci reklamy na decyzj klienta przy wyborze marki produktu 3. Schemat wpływu reklamy Istnieje wiele schematów (modeli) oddziaływania reklamy. Rónica midzy nimi polega na rónej liczbie, rodzaju i kolejnoci wystpowania poszczególnych etapów. Kady z nich zakłada, e reklama moe wywoła jedn z trzech reakcji 2 : poznawcz powizan z poziomem wiedzy nabywcy, który jest wynikiem dotarcia do jego wiadomoci informacji niesionych przez przekaz reklamowy; uczuciow powizan z kształtowaniem postawy konsumenta wobec produktu i firmy pod wpływem oddziaływania przekazu reklamowego; behawioraln powizan z nakłanianiem konsumenta do działania zgodnego z oczekiwaniami nadawcy przekazu reklamowego. 4. Modele oddziaływania reklamy Najstarszym modelem oddziaływania reklamy jest model SLB. Wychodził od z załoenia, e reklama powinna dotrze do odbiorcy a samo jej zauwaenie skłoni go do zakupu produktu. Model AIDA jest jednym z najpopularniejszych i aktualnych po dzi dzie. Wpływa on na zachowanie odbiorców przez: zwrócenie uwagi na produkt, zainteresowanie produktem, pobudzenie chci posiadania produktu, wywołanie podanego działania (zakupu) 3. Tabela 1. Modele oddziaływania reklamy NAZWA MODELU ROK POWSTANIA ETAPY SLB II poł. XIX w. AIDA 1900 AIDCAS 1911 DAGMAR 1961 DIPADA 1961 zatrzymaj si spójrz kup uwaga zainteresowanie pragnienie uwaga zainteresowanie potrzeba satysfakcja niewiadomo definicja identyfikacja próba Stay Look Buy Attention Interest Desire Attention Interest Desire Satisfaction Unawareness Definition Identification Proof 2 Doliski D., Psychologia reklamy, AIDA, Wrocław Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001.

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 21, NAZWA MODELU ROK POWSTANIA ETAPY Lavidge a-steinera 1961 akceptacja podanie znajomo sympatia preferencja zakup Acceptance Desire Knowledge Liking Preference Purchase 1 działanie Raya działanie 3 działanie ródło: J. Beliczyski, Planowanie mediów w zarzdzaniu reklam, Antykawa, Kraków Kolejne modele tworzone były na podstawie modelu AIDA. Model DAGMAR bardzo czsto jest podstaw oceny skutecznoci reklamy 5. Model Lavidge a-steinera znajduje zastosowanie w przypadku duego zaangaowania nabywcy w proces kupowania i znacznego zrónicowania produktów. Ostatni model Raya rozrónia trzy schematy wpływu reklamy, uzalenione od rodzaju produktu, fazy ycia produktu oraz stopnia zaangaowania nabywcy w zakup 6.Wszystkie modele zostały szczegółowo przedstawione w tabeli (Tabela 1). 5. Co wpływa na wybór marki produktu? Proces wyboru produktu oraz jego zakupu nie zawsze jest identyczny. Moe on ulega zmianom w zalenoci od cech charakteryzujcych nabywc, zwyczajów, okolicznoci. Wpływ ma równie działalno reklamowa, która moe w oddziaływa na klienta w kadej fazie jego postpowania na rynku (Tabela 2). 4 Beliczyski J., Planowanie mediów w zarzdzaniu reklam, Antykawa, Kraków Budzyski W., Reklama - techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa Kwarciak B., Co trzeba wiedzie o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.

4 118 Wpływ skutecznoci reklamy na decyzj klienta przy wyborze marki produktu Tabela 2. Cele reklamy w kolejnych fazach procesu postpowania klienta na rynku FAZA PROCESU ZAKUPU UWIADOMIENIE POTRZEBY ROZPOZNANIE SPOSOBÓW ZA- SPOKOJENIA POTRZEBY OCENA SPOSOBÓW ZASPOKOJE- NIA POTRZEBY I WYBÓR ZAKUP I JEGO OCENA CELE REKLAMY kreowanie nowych potrzeb poprzez prezentacj nowych produktów pobudzenie procesu odczuwania potrzeby poprzez przypominanie o istniejcych produktach dostarczanie informacji o istniejcych na rynku produktach pokazanie, e produkt i marka moe zaspokoi potrzeby nabywcy zachcanie do zakupu konkretnej marki przez wskazanie jej wyjtkowego charakteru podkrelanie zalet marki w porównaniu z konkurencj wpływanie na motywy postpowania klienta prezentowanie miejsc, w których prowadzona jest sprzeda posługiwanie sirodkami reklamowymi w miejscu sprzeday wzmacnianie dowiadcze i postaw, przypominanie walorów produktu i marki ródło: K. Mazurek-Łopaciska, Orientacja na klienta w przedsibiorstwie, Warszawa Postpowanie klienta na rynku nie ogranicza si jedynie do samego faktu zakupu. Czasem proces jest długi (np. posiadanie samochodu) a czasem krótki (np. posiadanie czasopisma) 8. Najcz- ciej proces zawiera wszystkie decyzje i działania, podejmowanie przez klienta, w celu uzyskania produktu, uytkowania i dysponowania. Elementy wpływajce na proces przedstawia rysunek (Rysunek 1). 6. Czynniki zewntrzne i wewntrzne Dotycz oddziaływania elementów majcych swoje ródło poza organizmem człowieka. czynniki o charakterze socjologiczno-kulturowym (wynikajce z ycia w okrelonym społeczestwie), tworzce profil socjologiczno-kulturowy klienta; czynniki charakteryzujce klienta pod wzgldem cech demograficznych i ekonomicznych (płe, wiek, wykształcenie, dochody, wydatki, miejsce zamieszkania itp.), tworzce profil demograficzno-ekonomiczny klienta; czynniki powizane z marketingiem-mix stosowanym na rynku przez róne firmy: produkt, który pasuje nabywcy lub nie, cena, która jest akceptowalna lub nie, dystrybucja, która umoliwia zakup lub nie, promocja, która pobudza do zakupu lub nie; czynniki powizane z otoczeniem, w jakim porusza si klient; 7 Mazurek-Łopaciska K., Orientacja na klienta w przedsibiorstwie, PWE, Warszawa Kall J., Jak zbudowa siln mark od podstaw, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2006.

5 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZDZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 21, Rysunek 1. Czynniki kształtujce postpowanie klientów na rynku ródło: Opracowanie własne Czynniki zewntrzne s zwizane z oddziaływaniem elementów o charakterze psychologicznym, wypływajcym z wntrza człowieka Podsumowanie Informacje o markach klienci postrzegaj jako niezbyt istotne, najczciej nie poszukuj ich aktywnie, lecz biernie je przyswajaj. Dua czci informacji na temat marek takich jak reklamy jest przetwarzana na zbyt niskim poziomie koncentracji uwagi. Najczciej nie przywizujemy zbyt wiele uwagi, aby zapamita czy zrozumie zawarte w nich informacje o danej marce produktu. W skutecznoci reklamy czasem bardziej licz si trwałe i ogólne odczucia klientów zarówno racjonalne jak i emocjonalne dotyczce grup wyrobów, ich producentów, a take wiarygodnoci ofert ni bezporedni efekt ekonomiczny 10. Badanie skutecznoci reklamy nie powinno sprowadza si do sprawdzenia jak klient rozpoznaje mark albo pamita tre reklamy. Wiedza zawarta w nastawieniu na to, co warto kupowa, a czego nie, bdzie wykorzystywana wiele razy. 9 Caples J., Skuteczna reklama, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa Kotler P., Pfoertsch W., Zarzdzanie mark w segmencie B2B, PWN, Warszawa 2008.

6 120 Wpływ skutecznoci reklamy na decyzj klienta przy wyborze marki produktu Bibliografia 1. Beliczyski J., Planowanie mediów w zarzdzaniu reklam, Antykawa, Kraków Budzyski W., Reklama - techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa Caples J., Skuteczna reklama, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa Doliski D., Psychologia reklamy, AIDA, Wrocław Edwards H., Kreowanie marek z pasj, Wydawnictwo Oficyna Ekonom., Kraków Fijałkowski M., Rynek reklamy w Polsce, Aida, Warszawa Kall J., Jak zbudowa siln mark od podstaw, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice Kall J., Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa Kotler P., Pfoertsch W., Zarzdzanie mark w segmencie B2B, PWN, Warszawa Kwarciak B., Co trzeba wiedzie o reklamie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Maciejowski T., Narzdzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Mazurek-Łopaciska K., Orientacja na klienta w przedsibiorstwie, PWE, Warszawa Sampson E., Zbuduj własn mark, Wydawnictwo ONE Press, Gliwice 2004 ADVERTISEMENT INFLUENCE ON THE CHOICE MARK OF PRODUCT BY THE CUSTOMER Summary The publication presents what influence has effective advertisement on the choice mark product by the customer. Problem advertisement (understood general) in the accurate choice mark of product. Adaptation CRM (Customer Relationship Management)Relationship - Effectiveness of advertisement from the form of the advertisement Features, attributes, directing the customer to the choice mark product Electronic or traditional advertisement is more effective? Keywords: advertising, brand building, CRM, e-advertising Wydział Informatyki Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Marketing 1 Pojęcie i znaczenie marketingu O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Jak dostosować swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów? Każdemu działaniu powinna towarzyszyć

Bardziej szczegółowo

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw:

MARKETING ROZDZIAŁ 1. 2. Fazy ewolucji orientacji przedsibiorstw: MARKETING ROZDZIAŁ 1 1. Definicje marketingu: a) ujcie klasyczne jest to odpowiednie planowanie, koordynowanie i kontrola wszystkich działa przedsibiorstwa ukierunkowanych na aktualne, potencjalne rynki

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie

ZARZ DZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH. Streszczenie ZARZDZANIE WIEDZ W ORGANIZACJI JAKO CZYNNIK ZMIAN MODELI BIZNESOWYCH BOGDAN NOGALSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy AGNIESZKA SZPITTER ZBIGNIEW KREFT Uniwersytet Gdaski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015

STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA JELENIA GÓRA 2006-2015 SPIS TRECI 1 WSTP...4 2 OKRELENIE WIZERUNKU MIASTA NA POZIOMIE MISJI...5 3 WYKREOWANIE WYRÓNIALNEJ MARKI MIASTA JELENIA GÓRA...7 3.1 WIZERUNEK MARKI MOTYW

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZWIĄZKU NARZĘDZI PROMOCJI Z SATYSFAKCJĄ NABYWCY MODEL KANO

ANALIZA ZWIĄZKU NARZĘDZI PROMOCJI Z SATYSFAKCJĄ NABYWCY MODEL KANO dr inż. Paulina Gajewska dr inż. Irena Szewczyk Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ANALIZA ZWIĄZKU NARZĘDZI PROMOCJI Z SATYSFAKCJĄ NABYWCY MODEL KANO Streszczenie: Satysfakcja klienta jest

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW

NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Bartłomiej Dolata NARZĘDZIA PROMOCJI PRZEDSIĘBIORSTWA W INTERNECIE W OPINII ICH ODBIORCÓW Praca magisterska Promotor: prof.

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji marketingowej w handlu detalicznym

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji marketingowej w handlu detalicznym Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania skuteczności komunikacji... 377 Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014) ISSN 1898-5084 dr Sławomir Dybka 1 Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I

B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I B I B L I O T E K I N A U K O W E W K U L T U R Z E I C Y W I L I Z A C J I Politechnika Łódzka w Łodzi Biblioteka Główna - Oddział Informacji Naukowej oin@bg.p.lodz.pl Promocja biblioteki akademickiej:

Bardziej szczegółowo

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych.

Reklama społeczna jako narzędzie kampanii społecznych. AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY Kierunek: Pedagogika II o Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna Nr albumu: 61878 PATRYCJA RADZIWOLSKA Reklama społeczna jako

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER

INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER INTERNETOWE NARZ DZIA DOSKONALENIA PROCESÓW OBSŁUGI KLIENTA W RELACJACH BUSINESS-TO-CUSTOMER ALEKSANDRA RADZISZEWSKA Politechnika Cz stochowska Streszczenie W celu okre lenia czynników determinuj cych

Bardziej szczegółowo

Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych

Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych Dr Marek Datko 27.03.2008 r. Wskaźniki pomiaru skuteczności i efektywności wydarzeń promocyjnych Jak kaŝde działanie prowadzone przez przedsiębiorstwo równieŝ aktywność promocyjna pociąga za sobą określone

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ

ZASTOSOWANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ ZASTOSOWANIE ANALIZY MORFOLOGICZNEJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ Anna Ujwary-Gil Katedra Zarzdzania, Wysza Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sczu Artykuł ukazał si w Marketing i Rynek Ujwary-Gil

Bardziej szczegółowo

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl)

(e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Psychologii Katarzyna Ulatowska Nr indeksu: 19215 (e-mail: kasiaulatowska@interia.pl) ZNACZENIE DRASTYCZNOŚCI REKLAMY SPOŁECZNEJ I POLITYCZNEJ W ZMIANIE POSTAW

Bardziej szczegółowo

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych

Renata Rychlicka-Benyamin. Organizacja Reklamy. skrypt dla szkół policealnych Renata Rychlicka-Benyamin Organizacja Reklamy skrypt dla szkół policealnych 2009 Spis treści Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy...3 I. Założenia programowo: organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne

Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Uniwersytet Śląski w Katowicach Ewa Kurzeja Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej studium socjologiczne Rys. Julian Bohdanowicz, Gazeta Wyborcza, 4-5 lipca 1992 Praca doktorska pisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA

CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Milena Karwowska Mgr, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowo CZYNNIKI WPŁYWAJCE NA ATRAKCYJNO KREDYTU HIPOTECZNEGO ANALIZA EMPIRYCZNA Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW REKLAMY NA DECYZJE ZAKUPOWE KOBIET W ASPEKCIE BADAŃ WŁASNYCH

WPŁYW REKLAMY NA DECYZJE ZAKUPOWE KOBIET W ASPEKCIE BADAŃ WŁASNYCH mgr Agata Rosowska Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej WPŁYW REKLAMY NA DECYZJE ZAKUPOWE KOBIET W ASPEKCIE BADAŃ WŁASNYCH Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest ustalenie wpływu reklamy

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Kwartalnik Internetowy Komunikacja Społeczna 2012, nr 4 WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 1 Aneta Lipińska 2 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Marketing transakcji a marketing relacji

Marketing transakcji a marketing relacji Dorota Dziedzic*, Anna Irena Szymańska** Marketing transakcji a marketing relacji Transaction marketing and relationship marketing Nowadays more often we can find nearby the word marketing an adjective,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

NOWE MEDIA W BUDOWANIU MARKI I WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA

NOWE MEDIA W BUDOWANIU MARKI I WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA Olgierd Witczak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach NOWE MEDIA W BUDOWANIU MARKI I WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie W poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej Przedsiębiorstwa odnoszące sukces na rynku

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1 STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MARKETINGOWY STRESZCZENIE MENEDERSKIE I. ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ 1. ANALIZA NABYWCÓW 2. ANALIZA POPYTU 3. ANALIZA PODAY (KONKURENCJI) 4. ANALIZA POZYCJI FIRMY 5. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Zaufanie jako element zarządzania marką

Zaufanie jako element zarządzania marką Tomasz Dryl * Zaufanie jako element zarządzania marką Wstęp Artykuł przedstawia nowe spojrzenie na kluczową kwestię zaufania konsumenta do marki i przedsiębiorstwa w procesie zarządzania marką na rynku.

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów

Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów Artykuł pochodzi z publikacji: Kształtowanie lojalności konsumenckiej, (Red.) A. Wiśniewska, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2013 Programy lojalnościowe jako narzędzie wpływu na postawy i zachowania konsumentów

Bardziej szczegółowo