Projektowanie kampanii reklamowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie kampanii reklamowych"

Transkrypt

1 Projektowanie kampanii reklamowych

2 Zagadnienia strategia kreatywna kampanii strategia medialna kampanii wskaźniki efektywności promocji aspekty prawne i etyczne działań w ramach kampanii reklamowych

3 Literatura przedmiotu Albin K., Reklama, przekaz, odbiór, interpretacja. PWN, Warszawa 2000 Beliczyński J. Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą. Wyd. Aktywa, Kraków 1999 Bernstein D., Billboard! Reklama otwartej przestrzeni, PWN, Warszawa 2006 Caples J., Skuteczna reklama. Dom wydawniczy ABC, Warszawa 2000 Dennison D., Podręcznik reklamy. Wydawnictwo M&A Communications Polska, Warszawa, 1999 Domański T., Skuteczna reklama i promocja, Poltext, Warszawa Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 1999.

4 Literatura przedmiotu Goban-Klas T., Public Relations, Business Press, Warszawa,1994 Jachnis A., Psychologia konsumenta i reklamy. Oficyna Wydawnicza Branta, 1998 Kadragic A., Public Relations. Business Press, Warszawa,1994 Kall J., Reklama. PWE. Warszawa Laszczak M.: Psychologia przekazu reklamowego. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.

5 Literatura przedmiotu Łodziana-Grabowska J., Efektywność reklamy, PWE, Warszawa 1996 Mantura W., Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań Sutherland M., Sylvester A.K., Reklama a umysł konsumenta, PWN, Warszawa 2003 Sztucki T., Leksykon Marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999 Sztucki T., Promocja. Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa White R., Reklama. Business Press, Warszawa,1993 Wiszniewska I., Polskie prawo reklamowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 1998

6 Literatura przedmiotu - czasopisma Marketing i Rynek Marketing w praktyce Media i Marketing Polska Businessman.pl Brief Press Impact...

7 Projektowanie kampanii reklamowych Projekt zamiar, szkic, model próbny plan działań, pierwszy szkic, który powinien zawierać kilka wariantów. Warianty najczęściej dotyczą zakresu, szczegółowość, aktualności, zakresu regionalnego oraz stosowanych metod i narzędzi (łac. proiectio - wyciągnięcie) Kampania zorganizowana akcja w polityce, propagandzie, pracy społ. itp. (fr. campagne - pole; łac. campania - równina) Reklama - masowa, bezosobowa, płatna, wykorzystująca różne środki przekazu forma informowania

8 Promocja - definicja Promocja to ogół działań, za pomocą których przedsiębiorstwo komunikuje się z otoczeniem, dostarczając informacji Informacja tworzy pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa oraz zachęca potencjalnych nabywców do zakupu produktów

9 Model przekazu promocyjnego Źródło: Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, red. W. Mantura, wyd. PP, 2000

10 Model przekazu promocyjnego Model analityczny Maletzkego. Maletzke, 1963 Źródło: Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 1999.

11 Model przekazu promocyjnego Model społeczno-kulturowy Tudora. Tudor, 1970 Źródło: Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa 1999.

12 Model przekazu kodowanie cz. 1 jak to kiedyś było

13 Model przekazu kodowanie cz. 2 reklama czasopisma

14 Model przekazu kodowanie cz. 3 reklama społeczna

15 Model przekazu kodowanie cz. 3 reklama słodyczy

16 Plan promocji określenie celu głównego oraz celów pośrednich, identyfikacja narzędzi reklamowych/promocyjnych identyfikacja adresatów promocji, tj. grupy docelowej, określenie budżetu, tworzenie treści przekazów, realizacja przebiegu kampanii promocyjnej, badanie efektywności działań promocyjnych.

17 Cele kampanii reklamowej Cele główne oraz cele cząstkowe Cel informacyjny Cel nakłaniający Cel kreacyjny

18 Cele kampanii reklamowej Cele główne oraz cele cząstkowe budowa/wzrost świadomości istnienia produktu wzrost sprzedaży przygotowanie do wprowadzenie produktu na rynek repozycjonowanie produktu na rynku (na nowych rynkach, dla nowych grup docelowych)

19 Cele kampanii reklamowej Wyznaczenie celów kampanii podstawą badania efektów sprzedaży Cele wyznaczane wymiernie (czas, miejsce, wielkości/wartości sprzedaży)

20 Etapy działań promocyjnych Źródło: Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, red. W. Mantura, wyd. PP, 2000

21 Struktura promocji narzędzia promocyjne Źródło: Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, red. W. Mantura, wyd. PP, 2000

22 Etapy osiągania celu w ramach działań promocyjnych Źródło: Marketing przedsiębiorstw przemysłowych, red. W. Mantura, wyd. PP, 2000

23 Odbiorcy kampanii reklamowych Charakterystyka grupy docelowej reklamy - opis docelowego odbiorcy przekazu Odbiorca a korzyść z produktu brief a unikatowa oferta sprzedaży

24 Budżet reklamowy procent od obrotów proporcjonalnie do udziału w rynku tyle, co konkurencja metoda celowa

25 Podział środków na promocje Above-the-line - TV, radio, prasa (dzienniki, magazyny), reklama outdoor i reklama w kinach promocja za pomocą środków masowego komunikowania Below-the-line - część budżetu marketingowego reklamodawcy przeznaczona na działania informacyjne skierowane bezpośrednio do konsumentów i detalistów

26 Strategia kreacyjna strategia kreacyjna określa cele przekazu promocyjnego, zawierają motyw przewodni kampanii, obietnicę (ang. benefit) oraz unikatową ofertę sprzedażową (ang. unique selling proposition, UPS) unikatowa oferta sprzedaży to korzyść (wiązka korzyści) którą przekazuj się nabywcy w postaci produktu. Część kreacyjna określa treść i strukturę przekazu, powinna być zrozumiała, akceptowalna, interesująca, potrzebna i prawdziwa, dostosowana do możliwości percepcji odbiorcy i poprzez bodziec, którym jest informacja, skłonić do reakcji, które są określone w celach promocji.

27 Modele reklamy SLB - zatrzymaj się - spójrz - kup. AIDA - zwrócenie uwagi - zainteresowanie - spowodowanie chęci posiadania - działanie - zakup

28 Modele reklamy DAGMAR - określenie potrzeb - uświadomienie o istnieniu produktu - reklama - zapoznanie z jego zaletami - nakłonienie do zaakceptowania - działanie zakup LAVIDGE'A-STEINERA - nieświadomość - zdobywanie wiedzy - upodobanie - preferowanie - przekonanie - decyzja o zakupie

29 Strategie promocji / reklamy a) rodzajowa podstawową korzyścią jest stosowanie określonego rodzaju produktu, współpraca z konkretnym przedsiębiorstwem, b) unikatowa wyjątkowe cechy fizyczne promowanego produktu jako jedyne są w stanie zapewnić zaspokojenie potrzeb, c) wizerunku marki w przypadku silnej pozycji marki nowy produkt kojarzy się z istniejącym i ugruntowanym wizerunkiem marki, d) emocjonalna opartą na zaangażowaniu emocjonalnym, bez silnego nacisku na ukazanie racjonalnych korzyści.

30 Typy reklamy - informacyjna - przypomnieniowa - konkurencyjna - konsumencka - przemysłowa - hurtowa - handlowa - finansowa - rekrutacyjna - społeczna

31 Strategia medialna strategia medialna określa sposoby realizacji przekazu z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi mediów informacji. Podstawowe parametry potrzebne do oceny strategii medialnej to: zasięg promocji, częstość promocji oraz wskaźnik penetracji promocji.

32 Planowanie działań promocyjnych zasięg promocji (reach) potencjalni nabywcy (segment docelowy), którzy mieli przynajmniej raz w określonym czasie kontakt z promocją częstotliwość promocji (frequency) liczba kontaktów z przekazem przeciętnego odbiorcy

33 Planowanie działań promocyjnych wskaźnik penetracji kampanii promocyjnej (gross rating point - GRP) suma iloczynów częstotliwości oraz zasięgów wyrażonych w procentach dla poszczególnych częstotliwości koszt dotarcia do 1000 osób z grupy docelowej (cost per thousand - CPT)

34 Planowanie działań promocyjnych określenie podstawowych wskaźników promocji dla reklamy radiowej Produktu liczba mieszkańców Miasta --> nabywcami Produktu są kobiety liczebność grupy docelowej wg wieku, zawodu i wykształcenia oceniono na stanowi to 6,8% mieszkańców Miasta wyemitowano 4 reklamy radiowe koszt produkcji i emisji PLN

35 Planowanie działań promocyjnych liczba kontaktów z reklamą: jednokrotna (15,0%) dwukrotna (21,47%) trzykrotna (16,17%) czterokrotna (13,97%) brak kontaktu (33,38%)

36 Planowanie działań promocyjnych Zasięg minimalnie jeden kontakt (66,6%) GRP = (15 x 1) + (21,47 x 2) + (16,17 x 3) + (13,97 x 4) GRP = 162,4 Średnia częstotliwość 162,4 / 66,6% = 2,43 CPT = / 68 CPT= 125 PLN

37 Planowanie działań promocyjnych badanie współzależności pomiędzy działaniem promocji a efektami sprzedażowymi (dwoma cechami jakościowymi, jak np. w przypadku testu χ 2 ) przy zastosowaniu współczynnika korelacji Pearsona R = ad bc ( a + b)( a + c)( b + d)( c + d) Przyczyna Skutek Zastosowano działań promocyjnych Nie zastosowano działań promocyjnych Zaobserwowano wzrost sprzedaży a c Nie zaobserwowano wzrost sprzedaży b d

38 Planowanie działań promocyjnych - wybrane wskaźniki OTH (Opportunity to hear) wskaźnik liczby reklam radiowych, które powinien usłyszeć przeciętny przedstawiciel wybranej grupy docelowej. OTS (Opportunity to see) wartość wskazująca minimalną liczbę reklam, które powinien obejrzeć w TV przeciętny przedstawiciel określonej grupy docelowej. CNW - liczba czytelników przypadających na wydanie. CPM lub CPT (cost per thousand) koszt dotarcia przekazu reklamowego do 1000 osób z grupy docelowej przez dane medium (telewizja, reklama zewnętrzna itp.), na podstawie którego określa się koszty czasu antenowego i powierzchni reklamowej.

39 Planowanie działań promocyjnych - wybrane wskaźniki Affinity parametr medialny porównujący zasięg danego nośnika reklamy w grupie celowej z zasięgiem w grupie rozliczeniowej. AIR (Average Issue Readership) średni odsetek czytelników jednego wydania (wskaźnik nie zalecany do planowania kampanii w dziennikach ze względu na znaczne różnice między wydaniem zwykłym a magazynowym). Pakiety TRP metoda projektowania kampanii mediowej, polegająca na wybieraniu przez oferenta tytułów i emisji mediów w celu realizacji określonych parametrów kampanii (najczęściej affinity) na podstawie badań czytelnictwa. CCS (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego).

40 Streszczenia strategii promocyjnej (ang. Brief) a) wprowadzenie opis przedsiębiorstwa i produktu, przedstawi fakty historyczne związane z produktem oraz z dotychczasowymi działaniami promocyjnymi, b) charakterystyka docelowej grupy odbiorców zawiera informacje dotyczące oczekiwania wobec produktu, uplasowania marki oraz dane demograficzne i socjoekonomiczne nabywców, c) unikatowa oferta sprzedaży korzyść, której poszukuje nabywca i którą otrzyma w konkurencyjnej postaci jedynie w przypadku promowanego produktu,

41 Streszczenia strategii promocyjnej (ang. brief), d) uporządkowany spis celów kampanii określenie pożądanych reakcji odbiorcy przedstawionych w wymiernej (liczbowej lub procentowej) postaci, e) narzędzia promocyjne wskazanie na formy i metody promocji, jakie mają być wykorzystane w kampanii, f) metody oceny skuteczności ustalenie metod i narzędzi oceny przeprowadzonej kampanii, g) wskazania i ograniczenia dotyczą zagadnień związanych z ogólną strategią działania przedsiębiorstwa oraz uregulowań prawnych związanych z daną kategorią produktów.

42 Czynniki różnicujące działania promocyjne produktów konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych Czynniki różnicujące Stan czynników dla produktów konsumpcyjnych Adresaci Klienci indywidualni, gospodarstwa domowe Główne narzędzia promocyjne Stan czynników dla produktów niekonsumpcyjnych Przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, doradcy, zaopatrzeniowcy Reklama, aktywizacja sprzedaży Prezentacja osobista, targi, wystawy, stosunki publiczne, aktywizacja pośredników Cele promocyjne Zwiększenie sprzedaży, kształtowanie potrzeb, przypominanie o istnieniu produktu Zwiększenie sprzedaży, informowanie o nowych produktach, kształtowanie wizerunku firmy, przypomnienie o istnieniu produktu Ustalany na podstawie określonych zadań Budżet Zapewnia stały dostęp informacji do klientów Treści Emocjonalne Racjonalne Przesłanie Danie satysfakcji Umożliwia realizowanie działalności przedsiębiorstwa

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI

SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SKUTECZNY PLAN PROMOCJI SPIS TREŚCI 1. Promocja jako składowa marketingu... 3 2. Definicje promocji i jej znaczenie... 3 3. Formy promocji... 4 3.1 REKLAMA... 4 3.2 AKWIZYCJA, SPRZEDAŻ OSOBISTA... 7 3.3

Bardziej szczegółowo

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku.

Marketing ma charakter systemowy: nie może on być utożsamiany z pojedynczym instrumentem lub jednostkowym działaniem na rynku. POJĘCIE MARKETINGU Marketing nie jest zjawiskiem nowym. Można go określić jako zintegrowany zbiór instrumentów działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH,

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH, KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH, jako jedna z determinant efektywności funkcjonowania biznesu Terminologia, instrumentarium, cele komunikacji, czynniki efektywności, koszty,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE

ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE Małgorzata Adamska ŚWIĘTO CZEKOLADY JAKO NARZĘDZIE PROMOCJI MIASTA I GMINY KARGOWA Praca magisterska Promotor: dr inż. Mariola Michałowska Praca przyjęta... (data i podpis promotora) Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach.

Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. MARKETING Na czerwono zaznaczone odpowiedzi które były zaznaczone w testach. 1. Podstawowymi instrumentami marketingowymi są: a) produkcja, dystrybucja, reklamy, ceny b) reklama, publicity, akwizycja c)

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Marketing 1 Pojęcie i znaczenie marketingu O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Jak dostosować swoją ofertę do oczekiwań potencjalnych klientów? Każdemu działaniu powinna towarzyszyć

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII

MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM RYNKU ENERGII Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania i Inżynierii Systemów Rozprawa doktorska MARKETING PRODUKTU W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH GAZOWNICZYCH NA EUROPEJSKIM

Bardziej szczegółowo

MARKETING PARTNERSKI

MARKETING PARTNERSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING PARTNERSKI Wykład 1 z Marketingu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia komunikacji marketingowej

Metody i narzędzia komunikacji marketingowej ZESZYTY NAUKOWE GNIEŹNIEŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNO - MENADŻERSKIEJ Milenium Nr 1 Zarządzanie 2007 Metody i narzędzia komunikacji marketingowej Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno - Menadżerska

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA MARKETINGOWE

SZKOLENIA MARKETINGOWE ZYSKOWNA MARKA SZKOLENIA MARKETINGOWE Toruń 2012 lp. Tytuł szkolenia Str. 1. Skuteczny marketing w sprzedaży 6 2. Strategia marketingowo-sprzedażowa 9 3. Kampania marketingowo-sprzedażowa 12 4. Zyskowna

Bardziej szczegółowo

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BSE 25 Hanna Rasz Informacja nr 615 (IP - 79 G) MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Wstęp Perspektywa otwartego rynku europejskiego, swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi daje nie tylko szanse korzystania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT

Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT Raporty, badania, dobre praktyki Maria Johann, Malina Jankowska Wyzwania dla menadżerów marketingu w obliczu rozwoju technologii IT 89 Podstawowym zadaniem marketerów jest precyzyjne rozpoznanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych 2 Przedmiot Literatura (1) Altkorn J. 2005: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2) Panasiuk A. 2006: Marketing usług turystycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Marketing usług

Bardziej szczegółowo

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu

marketing w praktyce Mirko Düssel praktyka (i teoria) biznesu wiedzy, jest skierowany przede wszystkim do osób zajmujących się praktyką marketingową. Mogą z niego korzystać także studenci, którzy chcieliby pogłębić nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także praktyczną.

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Adam Stefański. Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich. Podręcznik. technik hotelarstwa. kwalifikacja T.11

Adam Stefański. Hotelarstwo. Tom I. Marketing usług hotelarskich. Podręcznik. technik hotelarstwa. kwalifikacja T.11 Adam Stefański Hotelarstwo. Tom I Marketing usług hotelarskich Podręcznik technik hotelarstwa kwalifikacja T.11 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Kwartalnik Internetowy Komunikacja Społeczna 2012, nr 4 WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 1 Aneta Lipińska 2 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto kreować wizerunek?

Dlaczego warto kreować wizerunek? Wprowadzenie do public relations dr Rafał Mrówka Katedra Teorii Zarządzania SGH rafal.mrowka@sgh.waw.pl Dlaczego warto kreować wizerunek? czy? 1 Dlaczego warto kreować wizerunek? Telefon Kupić czy? iphone?

Bardziej szczegółowo