REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA EKOENERGETYKI I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA EKOENERGETYKI I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU AKADEMIA EKOENERGETYKI I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin stosuje się do działań szkoleniowo doradczych prowadzonych w ramach Projektu Akademia ekoenergetyki i odnawialnych źródeł energii w mikro, małych i średnich firmach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. 2. Projekt realizowany jest przez MDDP Sp. z o.o. Akademię Biznesu Sp. k. (ul. Domaniewska 39A, Warszawa) w partnerstwie z Fundacją Agro-Best (ul. Trębacka 4, Warszawa) pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Projekt realizowany jest do 30 czerwca 2015 r. i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a) Projekt przedsięwzięcie pod nazwą Akademia ekoenergetyki i odnawialnych źródeł energii w mikro, małych i średnich firmach mające na celu wzrost zaangażowania mikro, małych i średnich firm w działania proekologiczne poprzez rozwój zielonych kompetencji kadry zarządzającej oraz pracowników/pracownic. b) Uczestnik/ Uczestniczka pracownik/ pracownica mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa zakwalifikowany/a do udziału w szkoleniach w ramach Projektu, c) Beneficjent pomocy Przedsiębiorstwo tj. mikro, mała lub średnia firma zakwalifikowana do udziału w Projekcie, korzystająca z doradztwa i szkoleń w ramach Projektu, d) Organizator MDDP Sp. z o. o. Akademia Biznesu Sp. k., Al. Jana Pawła II 25, Warszawa, e) Biuro Projektu ul. Domaniewska 39A, Warszawa, II. ZASADY FINANSOWANIA i POMOC PUBLICZNA 1. Udział w Projekcie jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 2. Wkład prywatny przedsiębiorstwa nie jest wymagany. 3. Pomoc finansowa uzyskana przez przedsiębiorstwo jako 100% dofinansowania kosztów szkoleń i doradztwa, stanowi dla przedsiębiorstwa pomoc de minimis. 4. Wysokość pomocy finansowej uzależniona jest od liczby pracowników/pracownic wydelegowanych do udziału w Projekcie i wyliczana będzie zgodnie z poniższym wzorem: (koszt doradztwa, tj ,00 zł) + (liczba wydelegowanych pracowników x 2 szkolenia x koszt szkolenia przypadający na uczestnika, tj. 791,17 zł) 5. W ramach projektu pomoc de minimis udzielana jest w oparciu o: a) Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379, z dnia ), b) ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404, z późn. zm..), c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dn. 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz z późn. zm.) d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.). 6. Pomoc udzielona w ramach projektu nie podlega uprzedniej notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej na podstawie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). 7. Pomoc de minimis udzielana w ramach Projektu może być przyznana przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach, z zastrzeżeniem, że nie może być: Strona 1

2 e) udzielana na działalność 1 : w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do TWE (Dz. Urz. UE C 321E z , str. 37); w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do TWE, jeżeli: x wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność objętą pomocą; x przyznanie pomocy zależałoby od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców. związaną z wywozem, jeżeli pomoc ta byłaby bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu decyzji Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (2010/787/UE) (Dz. Urz. UE L 336 z , str. 24), uwarunkowaną pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy, f) udzielana na zakup środków transportu w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze drogowego transportu towarów, g) udzielana przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. przedsiębiorcom zagrożonym spełniającym warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008. h) udzielana podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, i) udzielana podmiotom, które w roku podatkowym, w którym ubiegają się o pomoc i w dwóch poprzedzających go latach podatkowych uzyskałyby wraz z kwotą wnioskowanej pomocy, pomoc de minimis w kwocie łącznej powyżej 200 tys. euro brutto, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro brutto. 8. Organizator, jako podmiot udzielający pomocy de minimis weryfikuje na podstawie złożonych przez przedsiębiorstwo dokumentów i oświadczeń możliwość udzielenia przedsiębiorcy pomocy de minimis. 9. Organizator zobowiązany jest do wydania Beneficjentowi pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis oraz do przekazywania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. 10. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do przechowywania w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo dokumentacji dotyczącej otrzymanej pomocy de minimis przez 10 lat licząc od dnia jej otrzymania (tj. od dnia podpisania Umowy szkoleniowej) III. BENEFICJENCI POMOCY I UCZESTNICY PROJEKTU 1. Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw 2 z sektora MŚP mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) mikroprzedsiębiorstwo - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz obrót roczny lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR b) małe przedsiębiorstwo zatrudnia od 10 do 49 pracowników oraz obrót roczny lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR c) średnie przedsiębiorstwo zatrudnia od 50 do 249 pracowników oraz obrót roczny nie przekracza 50 mln EURO lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EURO 3. 1 Prowadzenie działalności przed przedsiębiorcę w sektorze wyłączonym nie oznacza automatycznie, że w ogóle nie może on otrzymać pomocy de minimis. Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność zarówno w sektorze wyłączonym, jak też w innych sektorach, możliwe jest udzielenie mu pomocy na projekty nie dotyczące sektorów wyłączonych. 2 W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (DZ. U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.) 3 UWAGA! - przy kwalifikacji przedsiębiorstwa należy brać pod uwagę, czy jest to niezależny podmiot gospodarczy, czy podmiot działający jako zależny lub związany z innym przedsiębiorstwem (posiadanie udziałów w innym przedsiębiorstwie lub inne przedsiębiorstwo posiadające udziały w danym przedsiębiorstwie - do określenia wielkości, proporcjonalnie do tych udziałów, należy wziąć pod uwagę liczbę zatrudnionych i obroty przedsiębiorstwa zależnego lub związanego) Pomocny przy określeniu statusu przedsiębiorcy jest kwalifikator MŚP udostępniony na stronie Jeśli przedsiębiorca nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii jest "przedsiębiorstwem innym" (co w uproszczeniu oznacza duże przedsiębiorstwo) Strona 2

3 2. W projekcie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które: a) nie są przedsiębiorcami zagranicznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w Polsce poprzez oddział, b) nie są przedsiębiorcami (w przypadku osób fizycznych), którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 4, c) nie są podmiotami (w przypadku przedsiębiorstw niebędących osobą fizyczną), w których osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. 2 b), d) nie posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, e) nie pozostają pod zarządem komisarycznym bądź w toku likwidacji lub postępowania upadłościowego, f) w okresie 3 lat przed zgłoszeniem do udziału w projekcie nie naruszyły w sposób istotny umowy zawartej z PARP, g) nie zostały wykluczone z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), h) nie są podmiotami zbiorowymi, wobec których sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi, i) nie są podmiotami, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) lub art.. 9 ust. 1 pkt. 2a) ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 r. poz. 768 z późn. zm.), j) spełniają kryteria dotyczące możliwości udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w sekcji II pkt. 7, k) nie otrzymało pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis udzielana w ramach Projektu. 3. Uczestnikami/ uczestniczkami szkoleń mogą być pracownicy/pracownice przedsiębiorstw spełniających kryteria określone w pkt. 1-2 powyżej. Za pracowników uznawane są osoby, które uwzględniane są przy obliczaniu progu zatrudnienia dla ustalania statusu (wielkości) przedsiębiorcy: a) pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) lub b) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy lub c) właściciele pełniący funkcje kierownicze lub d) wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 4. Przedsiębiorstwa przystępują do Projektu oraz otrzymują pomoc de minimis w momencie podpisania umowy szkoleniowej, natomiast pracownicy wydelegowani przez przedsiębiorstwa nabywają status uczestnika w pierwszym dniu obecności na szkoleniu, wraz z podpisaniem Deklaracji uczestnictwa. IV. REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. Rekrutacja do udziału w Projekcie ma charakter otwarty, prowadzona jest z zachowaniem równych szans, w tym równych szans kobiet i mężczyzn. 2. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły od lutego 2014 r. do momentu wyczerpania limitu miejsc zaplanowanych w Projekcie. Informacje o kolejnych etapach rekrutacji będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej Projektu. 3. Liczba miejsc w Projekcie jest ograniczona: do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie w sumie 640 przedsiębiorstw oraz 3200 ich pracowników/pracownic. 4. Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w Projekcie mogą zgłaszać się wypełniając Formularz zgłoszeniowy i przekazując go do Biura projektu osobiście, faksem, mailem lub za pomocą formularza on-line. 5. Formularz zgłoszeniowy, dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu, zawiera informacje dotyczące przedsiębiorstwa oraz liczby pracowników delegowanych do udziału w Projekcie. 4 Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) Strona 3

4 6. Etapy rekrutacji: ETAP I. Przesłanie przez przedsiębiorstwo do Biura projektu Formularza zgłoszeniowego. ETAP II. Weryfikacja formalna zgłoszenia (pod względem kompletności i prawidłowości wypełnienia formularza), ETAP III. Weryfikacja kryteriów związanych z wielkością przedsiębiorstwa i ubieganiem się o pomoc publiczną (na podstawie oświadczeń zawartych w Formularzu zgłoszeniowym), ETAP IV. Analiza zgłoszeń pod względem dodatkowych kryteriów kwalifikacji. W przypadku dużej liczby zgłoszeń pierwszeństwo będą miały firmy: 1) mikroprzedsiębiorstwa, 2) z regionów o niższym wskaźniku zaangażowania w działania proekologiczne lub o najniższym stopniu wdrożenia rozwiązań ekologicznych (północny, północno zachodni, południowy, wschodni) 3) działające w branżach o najwyższym stopniu niekorzystnego oddziaływania na środowisko (transport, budownictwo, działalność przemysłowa), 4) delegujące do udziału w projekcie pracowników/pracownice powyżej 50 r. życia, 5) delegujące do udziału w projekcie kadrę zarządzającą i/lub pracowników/pracownice mających wpływ na wdrożenie rozwiązań proekologicznych. ETAP V. Ustalenie listy zakwalifikowanych przedsiębiorstw i ich pracowników/pracownic oraz listy rezerwowej i przekazanie informacji o wynikach rekrutacji. Informacje przesyłane będą mailem, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. ETAP VI. Podpisanie Umów szkoleniowych z każdym przedsiębiorstwem zakwalifikowanym do udziału w projekcie wraz z załącznikami: 1) kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wypisu z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed podpisaniem Umowy przez Przedsiębiorstwo) lub wydruk z elektronicznej ewidencji centralnej (odpowiednio: https://ems.ms.gov.pl lub 2) kwestionariusz przedsiębiorstwa, 3) lista pracowników Przedsiębiorstwa delegowanych do udziału w Projekcie, 4) oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa, 5) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 6) oświadczenie o sprawozdaniach finansowych wraz z kopiami potwierdzonych za zgodność z oryginałem sprawozdań finansowych za ostatnie 3 zamknięte lata obrotowe lub oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, 7) oświadczenie o pomocy de minimis, 8) kwestionariusze pracowników wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu, 9) ankieta dotycząca działań prośrodowiskowych podejmowanych przez Przedsiębiorstwo. 7. Wzory ww. dokumentów dostępne są na stronie internetowej Projektu. 8. W przypadku wycofania się przedsiębiorstwa z listy podstawowej z udziału w Projekcie do udziału zakwalifikowane zostanie przedsiębiorstwo i jego pracownicy/pracownice z listy rezerwowej. 9. Za działania rekrutacyjne odpowiedzialni są pracownicy zespołu zarządzającego Projektem, tj. Specjalista ds. promocji i rekrutacji oraz Kierownik projektu. V. ORGANIZACJA DORADZTWA 1. W ramach Projektu zaplanowano realizację doradztwa realizowanego w dwóch etapach i mającego na celu: a) w pierwszym etapie (6 godzin przypadających na jedno przedsiębiorstwo) przegląd wewnętrzny w przedsiębiorstwach w zakresie prowadzonej działalności, jeśli firma posiada analizę strategii rozwoju (w tym w obszarze środowiskowym), ocenę zgodności z przepisami środowiskowymi, analizę stosowanych w firmie działań ekologicznych oraz diagnozę potrzeb kadry zarządzającej i pracowników/pracownic w zakresie zielonych kompetencji; b) w drugim etapie (6 godzin przypadających na jedno przedsiębiorstwo) identyfikację obszarów, dla których należy przeprowadzić działania proekologiczne i możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań w tym zakresie, źródeł ich finansowania i wymiernych wskaźników ekonomicznych do oceny skuteczności działań, opracowanie (lub aktualizacja jeśli firma posiada) i zatwierdzenie do realizacji planu wdrożenia w przedsiębiorstwie działań proekologicznych. 2. Doradztwo prowadzone będzie od lutego 2014 r. do czerwca 2015 r. w formie sesji doradcy z przedstawicielem/ przedstawicielami przedsiębiorstw objętych wsparciem, w oparciu o takie metody jak: ankiety, analiza dokumentów wewnętrznych, wywiady pogłębione (z kadrą zarządzającą i pracownikami), z możliwością wykorzystania konsultacji telefonicznych i owych. 3. Doradztwo realizowane będzie w terminach i miejscach uzgodnionych z przedsiębiorstwem, w godzinach pracy przedsiębiorstw i ich pracowników/pracownic. 4. Rozpoczęcie udziału w doradztwie możliwe jest po podpisaniu przez przedsiębiorstwo Umowy szkoleniowej. Strona 4

5 VI. ORGANIZACJA SZKOLEŃ 1. W ramach Projektu zaplanowano realizację szkoleń z zakresu rozwiązań ekologicznych, zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii: a) MODUŁ 1 EKOENERGETYCZNA PRZYSZŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA (16 godzin); cele szkolenia: kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników, zaznajomienie uczestników z prawem wspólnotowym i krajowym w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, polityką energetyczną, podstawami racjonalnego gospodarowania energią, możliwościami w zakresie finansowania inwestycji prośrodowiskowych; b) MODUŁ 2 EKOEFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM (16 godzin) cele szkolenia: zapoznanie uczestników z podstawami zarządzania energią w przedsiębiorstwie, metodami racjonalizacji działań urządzeń i maszyn energetycznych, zasadami i możliwościami użytkowania energii elektrycznej, prezentacja i demonstracja działania urządzeń do pomiaru efektywności energetycznej; c) MODUŁ 3 SOLARNE SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (16 godzin) cele szkolenia: zapoznanie uczestników z budową, zasadami działania oraz eksploatacji instalacji solarnych i fotowoltaicznych, korzyściami z ich wykorzystania. 2. Planowane jest uruchomienie 160 grup szkoleniowych w ramach modułu 1 oraz po 80 grup szkoleniowych w ramach modułów 2 i Każdy uczestnik zobowiązany jest do udziału w minimum dwóch szkoleniach (obowiązkowo moduł 1 oraz do wyboru, zgodnie z diagnozą potrzeb z pierwszego etapu doradztwa moduł 1 lub 2). W uzasadnionych przypadkach możliwy jest udział we wszystkich trzech modułach szkoleniowych. 4. Moduły tematyczne i szkolenia, o których mowa w pkt. 1 powyżej mogą ulec zmianie w wyniku pierwszego etapu doradztwa i analizy potrzeb szkoleniowych oraz za zgodą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zmiany mogą dotyczyć realizacji tematów dodatkowych lub rezygnacji z realizacji wybranych tematów. Organizator zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa o wprowadzonych w modułach szkoleniowych zmianach. 5. Szkolenia organizowane będą od kwietnia 2014 r. do czerwca 2015 r. w dni robocze lub w trybie weekendowym, w zależności od preferencji uczestników/uczestniczek Projektu. Każde szkolenie realizowane będzie w trybie dwudniowym (2 dni x 8 godzin zajęć). 6. Szkolenia prowadzone będą w grupach średnio 20-osobowych, z zastrzeżeniem, że: a) w wyjątkowych przypadkach grupa może liczyć do 30 uczestników/uczestniczek, b) aby możliwe było przeprowadzenie szkolenia w danym terminie i miejscu grupa musi liczyć minimum 5 osób. 7. Szkolenia będą realizowane na terenie całej Polski, głównie w miastach wojewódzkich. W przypadku większej liczby zgłoszeń z innych miejscowości, istnieje możliwość organizacji szkoleń w miejscu zgodnym z preferencjami uczestników/ uczestniczek. 8. Terminy i miejsca realizacji poszczególnych szkoleń ustalone zostaną na podstawie analizy przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie pod względem ich lokalizacji oraz miejsca pracy delegowanych pracowników/pracownic. Informacja przekazana zostanie uczestnikom, którzy zgodnie ze swoimi preferencjami będą mogli wybrać dogodny dla siebie termin i miejsce zajęć. 9. Grupy szkoleniowe będą uruchamiane po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników/uczestniczek (zgodnie z pkt. 6 powyżej). O uruchomieniu grupy uczestnicy/uczestniczki powiadomieni zostaną drogą mailową. 10. Szkolenia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy/trenerki, specjaliści w danej dziedzinie, w formie warsztatu praktycznego, z wykorzystaniem odpowiednich środków dydaktycznych oraz urządzeń do oceny i pomiaru efektywności energetycznej (w ramach modułu 2). VII. PRAWA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW POMOCY I UCZESTNIKÓW 1. Uczestnikom/uczestniczkom zapewnione zostaną: a) materiały szkoleniowe (skrypty, podręczniki), b) noclegi w przypadku uczestników/uczestniczek spoza miejscowości, w której realizowane będzie szkolenie (jeden nocleg na każdą sesję szkoleniową, w pokojach maksymalnie dwuosobowych, w hotelu o standardzie maksymalnie trzygwiazdkowym), c) wyżywienie w trakcie szkoleń (przerwy kawowe, lunch), d) certyfikaty ukończenia szkolenia, z zastrzeżeniem pkt. 4 h) poniżej. 2. Beneficjenci pomocy oraz uczestnicy/uczestniczki mają prawo do: a) otrzymywania od Organizatora na bieżąco wszelkich informacji mających wpływ na ich udział w Projekcie, b) otrzymywania od Organizatora na swoje żądanie informacji o przebiegu doradztwa, szkoleń oraz w przypadku Beneficjentów pomocy o frekwencji i postępach delegowanych do udziału w szkoleniach pracowników/pracownic, 3. Beneficjenci pomocy zobowiązani są do: a) podpisania i przekazania Organizatorowi Umowy szkoleniowej wraz z załącznikami przed rozpoczęciem działań doradczo szkoleniowych, b) ustalania i potwierdzania z doradcami terminu i miejsca realizacji doradztwa, c) potwierdzania realizacji doradztwa poprzez podpisy osób uczestniczących w doradztwie lub osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa na Raportach z usług doradczych, Strona 5

6 d) aktywnego uczestnictwa w doradztwie, w tym udzielania doradcom ustnych i pisemnych informacji niezbędnych do oceny potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie wdrożeń proekologicznych oraz do wypracowania planu wdrożenia działań proekologicznych, e) niezwłocznego informowania Organizatora o zmianach mających wpływ na kwalifikowalność do udziału w projekcie dotyczących przedsiębiorstwa oraz zatrudnienia i formy zatrudnienia pracowników/pracownic wskazanych w Umowie szkoleniowej delegowanych do udziału w szkoleniach, f) wypełniania ankiet dotyczących wsparcia w ramach Projektu i realizowanych w przedsiębiorstwie działań prośrodowiskowych, g) zapewnienia udziału w szkoleniach zadeklarowanej w Umowie szkoleniowej liczby pracowników i realizacji zadeklarowanej liczby uczestnikogodzin, h) zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji zaktualizowanego lub wypracowanego w toku działań doradczych planu wdrożenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie, i) przekazania Organizatorowi, najpóźniej do 15 czerwca 2015 r. jednego egzemplarza lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zatwierdzonego opracowanego lub zaktualizowanego w ramach Projektu planu wdrożenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie. 4. Uczestnicy/uczestniczki szkoleń zobowiązani są do: a) uczestnictwa w minimum dwóch szkoleniach (modułach) zaplanowanych w ramach Projektu, b) przekazania Organizatorowi: kwestionariusza danych osobowych wraz z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jako załącznika do Umowy szkoleniowej podpisywanej z przedsiębiorstwem delegującym pracownika, deklaracji uczestnictwa najpóźniej w pierwszym dniu uczestnictwa w zajęciach, c) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, d) potwierdzania obecności na szkoleniu, odbioru materiałów szkoleniowych oraz noclegów i wyżywienia poprzez podpis na liście obecności składany każdego dnia szkolenia, e) przystąpienia do testów wiedzy przed i po szkoleniu, f) wypełnienia na zakończenie szkolenia ankiety ewaluacyjnej, g) informowania Organizatora (mailowo) o planowanych nieobecnościach oraz uzgodnienia z Organizatorem nowego terminu szkolenia, h) obecności na minimum 80% zajęć przewidzianych programem danego szkolenia, i) niezwłocznego informowania Organizatora o zmianach mających wpływ na kwalifikowalność do udziału w projekcie dotyczących zatrudnienia oraz danych osobowych. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie projektu. 2. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem należy do Kierownika projektu. 3. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu i na stronie internetowej Projektu. Niniejszy regulamin sporządził(a): r. Data, podpis Zatwierdzam niniejszy Regulamin. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania r. Data, podpis Strona 6

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZYSTY BIZNES ROZWÓJ MMŚP DZIĘKI WYKORZYSTANIU ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH Regulamin projektu wersja 1 z dnia 01 lutego 2014 r. str. 1 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Definicje... 3 3. Czasowy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA w ramach projektu Czas na EKOprzedsiębiorstwo! zawarta w dniu roku pomiędzy: Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą ul. Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja. 2. Realizatorem projektu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa definicje oraz warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekologia w Twojej Firmie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Malinowski & Partners Bogdan Malinowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap 1. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 1 1) Projekt projekt pn. Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w Białymstoku dnia. pomiędzy: Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15 101) przy ul. Jurowieckiej 56 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Strona1 REGULAMIN PROJEKTU ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WND-POKL.02.01.01-00-600/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość" 1 Informacje ogólne o projekcie. Nr Projektu POKL.08.01.01-16-035/11

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość 1 Informacje ogólne o projekcie. Nr Projektu POKL.08.01.01-16-035/11 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość" 1 Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa warunki uczestnictwa, zasady rekrutacji, przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REALIZACJI DORADZTWA Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORSTW w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II systemowy cykl szkoleń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA w ramach Projektu: Innowacyjne Świętokrzyskie energia słoneczna w światłowodowych systemach transmisji danych Data zgłoszenia: {signup_date} Numer Umowy: IS -{signup_id} Z dnia: {signup_contract_date}

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA Zawarta dnia /2014 r. w.. FORMULARZ 7 pomiędzy: Panem Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA nr... zawarta w dniu r. w... pomiędzy: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, tel. 61 851 86 77, NIP: 7781024498, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw

ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw 1 ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw projekt realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS*

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS* .... Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy. (miejscowość, data). Adres/Siedziba przedsiębiorstwa NIP OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS* Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik 3 do umowy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zielona firma - szkolenia i doradztwo z zakresu rozwiązań proekologicznych 1 DEFINICJE 1. Projekt Projekt Zielona firma - szkolenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EKO- JAZDY I BEZPIECZNEJ JAZDY określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa Załącznik nr 6 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji potencjalnych uczestników projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR..

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR.. WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR.. w ramach Projektu Zielony wyróżnia! - Studia podyplomowe z zakresu ekoefektywności dla MMŚP, zwanego dalej Projektem, zawarta

Bardziej szczegółowo

Przez EKSPORT do SUKCESU

Przez EKSPORT do SUKCESU UMOWA SZKOLENIOWA w ramach projektu pn. Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 zawarta w dniu r. w pomiędzy: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000289300,

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje przyjazne środowisku nr projektu WND-POKL.08.01.01-02-039/12 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU EkoProgres

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU EkoProgres REGULAMIN PROJEKTU EkoProgres 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie EkoProgres realizowanym w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr..

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy Stronami:., zwanym dalej Realizatorem Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH

WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH Załącznik nr 7 do Regulaminu udziału w projekcie "OZE - Oszczędne Zarządzanie Energią Twojej Firmy" WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH zawarta w, w dniu r. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Część A Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu Numer Formularza zgłoszenia: Data i godzina wpływu: Podpis osoby przyjmującej: FORMULARZ REKRUTACYJNY.. Pieczęć firmowa Uwaga: Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA (adres) ORGANIZATOR: Ul. Składowa 7B/2 64-800 Chodzież Wypełnia Beneficjent w momencie wpływu formularza do Biura Projektu Data i godzina wpływu Numer formularza

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pt. Eko - aktywni,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie Efektywne kształcenie zawodowe 1 Informacje ogólne o projekcie. 1. Realizatorem Projektu jest Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL /12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL /12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL.08.01.01-12-206/12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy: HYBRYDA Katarzyna Wolak, z siedzibą w Tarnowie, ul. Rynek 22, 33-100, numer NIP 873-108-82-90, realizując wymieniony

Bardziej szczegółowo

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa PODSTAWOWE " DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Nazwa firmy Nazwa firmy cd. NIP Regon

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM

STUDIA PODYPLOMOWE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM Formularz zgłoszeniowy do projektu: STUDIA PODYPLOMOWE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM realizowanego w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR... zawarta w dniu...

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR... zawarta w dniu... UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR....... zawarta w dniu... w ramach realizacji projektu pn. Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 Umowa nr UDA POKL.08.01.01-18-290/12-00 z dnia 16 październik 2013 realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Profesjonalny e-marketingowiec usług

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu II cykl

Regulamin Projektu II cykl Regulamin Projektu II cykl pn. I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa kryteria uczestnictwa, procedury rekrutacji beneficjentów, zasady organizacji szkoleń, obowiązki uczestników szkoleń oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA

UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA NR zawarta w dniu w.. pomiędzy: Partnerstwem: 1.Liderem projektu: Learn Power Group Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 16/2, 45-087 Opole wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie zawarta w Poznaniu, dnia...pomiędzy: Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski z siedzibą w Poznaniu 61-701 przy ulicy Fredry

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WEWNĄTRZPROJEKTOWA UMOWA SZKOLENIOWA nr w ramach projektu LIDERZY HANDLU nr WND-POKL.08.01.01-26-065/13 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Wolnica 13

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

www.poliglotus.com.pl

www.poliglotus.com.pl UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:... roku w.. pomiędzy Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nr 27338 o nazwie Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS, z siedzibą w 45-066 Opole,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA SZKOLENIA w ramach projektu Tworzymy przestrzeń dla biznesu i ekologii Nr WND POKL /10

REGULAMIN REKRUTACJI NA SZKOLENIA w ramach projektu Tworzymy przestrzeń dla biznesu i ekologii Nr WND POKL /10 REGULAMIN REKRUTACJI NA SZKOLENIA w ramach projektu Tworzymy przestrzeń dla biznesu i ekologii Nr WND POKL.08.01.01-24-412/10 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady rekrutacji oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

Wyobraźnia w budowie

Wyobraźnia w budowie Załącznik nr 3 do Formularza aplikacyjnego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyobraźnia w budowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. Wyobraźnia w

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

1 Słownik pojęć. 2 Postanowienia ogólne

1 Słownik pojęć. 2 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU pt. Ekoinnowacyjne rozwiązania źródłem efektywności energetycznej w MMŚP z dnia 05.08.2014 r. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA Strona1...... data wpływu podpis osoby przyjmującej KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA POKL.02.01.01-00-133/13 realizowanego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1073 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA UMOWA SZKOLENIOWA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA PROJEKT NR WND-POKL.08.01.01-24-398/13 Umowa zawarta w dniu. roku w Tychach pomiędzy: EURO-MED Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego rejestru Sądowego pod nr 0000247381 prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRATEGICZNE WSPARCIE MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRATEGICZNE WSPARCIE MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE STRATEGICZNE WSPARCIE MŚP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. Strategiczne wsparcie MŚP

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI. 2. Rekrutację uczestników Projektu prowadzi Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa Lider Projektu.

REGULAMI REKRUTACJI. 2. Rekrutację uczestników Projektu prowadzi Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa Lider Projektu. REGULAMI REKRUTACJI POSTA OWIE IA WSTĘP E 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady rekrutacji oraz kwalifikowania Kandydatów do udziału w projekcie pn. Kontrakty publiczne- szansa na rozwój mikro i małych

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin, wpisaną w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego.

REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego. Załącznik nr 3 REGULAMIN PROJEKTU: System Zarządzania Jakością w mikro i małej firmie woj. świętokrzyskiego. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) Projekt Projektodawca / Realizator Projektu 1 DEFINICJE Ogólnopolski otwarty projekt szkoleniowy pt. Zielony Hotel realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.:

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.: Skuteczni w biznesie szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Fundraising prosto do celu realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim realizowany jest przez Constans

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ. SZKOLENIA I DORADZTWO Z TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH FIRM Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo