REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) Projekt Projektodawca / Realizator Projektu 1 DEFINICJE Ogólnopolski otwarty projekt szkoleniowy pt. Zielony Hotel realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących (Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UDA-POKL /13 - realizowany w okresie: 1 stycznia 2014 r czerwca 2015 r. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Aleje Ujazdowskie 18/16, Warszawa Partner Green Energy Sp. z o. o., ul. Sobieskiego 102A lok. U7, Warszawa Biuro Projektu Strona internetowa Projektu Adres Aplikacja ul. Sobieskiego 102A lok. U7, Warszawa czynne w dni robocze w godz Tel: Zbiór dokumentów jakie ma dostarczyć do Biura Projektu przedsiębiorstwo

2 Pracownik/Pracownica przedsiębiorstwa Mikroprzedsiębiorstwo Małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Beneficjent pomocy Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) przyjęto, że za pracowników/pracownice będą uznawane następujące osoby: Pracownicy/ce w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. ponadto osoby te muszą być uwzględniane przy obliczaniu progu zatrudnienia dla ustalania statusu przedsiębiorcy (mikro, mały lub średni przedsiębiorca). Przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Przedsiębiorstwo spełnia kryteria określone w kwalifikatorze dostępnym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. Przedsiębiorstwo spełnia kryteria określone w kwalifikatorze dostępnym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. Przedsiębiorstwo spełnia kryteria określone w kwalifikatorze dostępnym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Przedsiębiorstwo zakwalifikowane do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

3 Pomoc de minimis Pomoc publiczna udzielona w oparciu o: Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE r.); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. 2014, poz. 832) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. Nr 239, poz oraz z 2011 r. Nr 233, poz z póź.zm) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego (Dz.U. z 2012 poz oraz z 2013 r. poz. 1370, z póź. zmianami) Pomoc de minimis może być udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w okresie bieżącego roku i dwóch poprzedzających lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość w złotych euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów kwoty euro. 2 ZAŁOŻENIA PROJEKTU 1. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 2. Celem Projektu jest wzrost aktywności proekologicznej 350 pracowników/pracownic mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej z całej Polski. 3. W ramach Projektu Projektodawca zorganizuje następujące formy wsparcia dla Beneficjentów Pomocy, tj.: Szczegółową analizę potrzeb proekologicznych Beneficjentów Pomocy z zakresu pożądanych działań proekologicznych (indywidualne doradztwo początkowe). Po zakwalifikowaniu do projektu, każdy Beneficjent Pomocy otrzyma 5 godzin wsparcia indywidualnego od doradcy (wizyta doradcy u Beneficjenta Pomocy/rozmowa telefoniczna/videokoferencja), którego celem będzie zidentyfikowanie obszarów, w których należy przeprowadzić działania proekologiczne oraz określenie tematyki szkoleń, celem ich wdrożenia; Szkolenia oparte na analizie potrzeb Beneficjenta Pomocy. W szkoleniach wezmą udział Pracownicy/ce Beneficjentów Pomocy osób, w wymiarze 32 godzin szkoleniowych (4 dni szkoleń z zakwaterowaniem i wyżywieniem, w miejscu/ach optymalnie dopasowanych do możliwości wszystkich zrekrutowanych Pracowników/c). Szkolenia realizowane w 24 grupach osobowych; Doradztwo poszkoleniowe celem opracowania Strategii rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwie dla 300 Beneficjentów Pomocy. Po odbyciu szkoleń przez Pracowników/ce Beneficjenta Pomocy, otrzymają oni 12 godzin indywidualnego wsparcia doradczego, w ramach którego zostanie przygotowana strategia rozwiązań proekologicznych. 4. Do wyżej wymienionych form wsparcia Beneficjent pomocy może oddelegować każdorazowo innego pracownika/pracownicę.

4 3 ADRESACI PROJEKTU 1. Projekt adresowany jest do 300 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników/c z branży turystycznej mających siedzibę na terenie Polski. 2. Projekt zakłada objęcie wsparciem łącznie 350 pracowników/c przedsiębiorstw z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały kobiety (co najmniej 210) oraz osoby w wieku 50+ (co najmniej 70). 3. Każdy pracownik/pracownica przedsiębiorstwa może wziąć udział w Projekcie tylko jeden raz. 4 KRYTERIA FORMALNE I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA REKRUTACJI 1. Rekrutacja do Projektu: ma charakter otwarty tj. każde przedsiębiorstwo oraz jego pracownik/pracownica spełniający/a kryteria formalne może wziąć udział w Projekcie, prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans tj. każdy pracownik/pracownica przedsiębiorstwa po spełnieniu kryteriów formalnych będzie mógł/a wziąć udział w projekcie bez względu na płeć, rasę czy wiek, zakłada, że pierwszeństwo będą miały kobiety i osoby powyżej 50 roku życia. 2. Rekrutacja rozpocznie się z dniem ogłoszenia jej na stronie internetowej Projektu i trwać będzie do momentu zrekrutowania 300 przedsiębiorstw i ich 350 pracowników/pracownic. 3. W Projekcie może wziąć udział przedsiębiorstwo, które z własnej inicjatywy zgłosi chęć uczestnictwa i spełni łącznie następujące wymogi formalne: zalicza się do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, może być odbiorcą pomocy de minimis, czyli nie przekroczyło dozwolonego progu pomocy de minimis (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis), nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego, nie ubiega się o wsparcie dla sektora wykluczonego (uzyskanie pomocy publicznej na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis), nie jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnotowym rynkiem (Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U. z 2007 r. Nr 59 poz.404 z późn. zm.). działa w obszarze związanym z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi zgodnie z grupami działalności Polskiej Klasyfikacji Działalności określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) ( Dz.U. z 2007 r., nr 251, poz z późn. zm.). tj.: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Pozostałe zakwaterowanie

5 Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i podawanie napojów ma siedzibę na terenie Polski. 4. Pracownik/ca Beneficjenta Pomocy wyznaczony/na do udziału w projekcie powinien/na spełniać następujące kryteria formalne: mieć ukończony 18 rok życia, być pracownikiem/pracownicą (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) przedsiębiorstwa objętego wsparciem, być delegowany przez przedsiębiorstwo do udziału w projekcie. 5. Status przedsiębiorstwa oraz pracownika/pracownicy przedsiębiorstwa kierowanego/ej do projektu musi być spełniony w momencie podpisywania umowy udziału w projekcie. 6. Pracownicy/pracownice zatrudnieni u jednego pracodawcy nie mogą stanowić więcej niż 15% osób biorących udział w projekcie. 7. Wzory wymaganych dokumentów rekrutacyjnych będą dostępne: na stronie internetowej Projektu, w Biurze Projektu. 8. Weryfikację formalną dokumentów aplikacyjnych, wstępną i ostateczną kwalifikację do projektu prowadzi personel Projektu na podstawie formularza Karty oceny formalnej kwalifikującej do Projektu. 5 ETAPY REKRUTACJI 1. Etap I - przesłanie Aplikacji Wypełnienie papierowej wersji Aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami, podpisanie jej przez Beneficjenta Pomocy i dostarczenie do Biura Projektu osobiście lub za pomocą poczty/kuriera. W skład Aplikacji wchodzi: Formularz rekrutacyjny (zał. 1); Oświadczenie przedsiębiorstwa, że jest ono uprawnione do ubiegania się o pomoc de minimis (zał. 2); Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3 wraz z załącznikiem A); Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - jeśli dotyczy (zał. 4); Informacja o uzyskanej pomocy de minimis lub wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa) jeśli dotyczy (zał. 5); Kserokopie dokumentów rejestrowych KRS lub wpis do CEIDG; Pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorstwa jeśli dotyczy; Podpisany i zaakceptowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. 2. Etap II - wstępna weryfikacja Aplikacji wraz z załącznikami Weryfikacja dokumentów aplikacyjnych przez personel Projektu pod względem poprawności wypełnienia oraz spełnienia kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie (dokumenty

6 zostaną zweryfikowane na podstawie Karty oceny formalnej w ciągu 5 dni roboczych od ich dostarczenia); Decyzja personelu Projektu o wstępnym zakwalifikowaniu do Projektu przedsiębiorstw spełniających kryteria formalne i ich pracowników/pracownic; Poinformowanie przedstawicieli zakwalifikowanych przedsiębiorstw drogą mailową lub telefoniczną o wstępnym zakwalifikowaniu do Projektu; Poinformowanie przedstawicieli niezakwalifikowanych przedsiębiorstw drogą mailową lub telefoniczną o przyczynie niezakwalifikowania do Projektu; W przypadku niekompletności danych, personel Projektu skontaktuje się w celu ustalenia sposobu i terminu uzupełnienia brakujących danych i dokumentów; Niedostarczenie brakujących dokumentów w ustalonym terminie skutkuje niezakwalifikowaniem do kolejnego etapu rekrutacji; W przypadku uzupełnienia braków przedsiębiorstwo i jego pracownicy/pracownice przechodzą do kolejnego etapu rekrutacji. 3. Etap III Przesłanie Umowy udziału w projekcie. Przesłanie przez personel Projektu do Beneficjenta Pomocy Umowy udziału w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami (wraz z instrukcją ich wypełnienia); Umowa udziału w projekcie składa się z: Wzoru umowy udziału w projekcie, Oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis oraz kopie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis za okres 3 lat kalendarzowych (bieżący rok, w którym ubiega się o pomoc i dwa poprzednie lata kalendarzowe) poświadczone za zgodność z oryginałem, przez osobę upoważnioną do reprezentacji przedsiębiorstwa (dokumenty przedsiębiorstwa), Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis. 1 Kwestionariusza osobowego oddelegowanych pracowników/pracownic Beneficjenta Pomocy wraz z deklaracją uczestnictwa w Projekcie, Zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu osoby oddelegowanej do Projektu. Zakres danych osobowych uczestników powierzonych do przetwarzania w ramach projektu Dostarczenie przez Beneficjenta Pomocy (przedsiębiorcę) kompletu w/w dokumentów do Biura Projektu najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia planowanego wsparcia. 4. Etap IV - końcowa weryfikacja Umowy udziału w projekcie Weryfikacja złożonych dokumentów przez personel Projektu pod względem poprawności wypełnienia oraz kompletności dokumentów; Poinformowanie przedstawicieli zakwalifikowanych przedsiębiorstw drogą mailową lub telefoniczną o zakwalifikowaniu do Projektu; W przypadku niekompletności danych lub dokumentów personel Projektu skontaktuje się w celu ustalenia sposobu i terminu dostarczenia/uzupełnienia brakujących danych i dokumentów. Niedostarczenie brakujących dokumentów w ustalonym terminie skutkuje niezakwalifikowaniem do udziału w Projekcie. W przypadku niezakwalifikowania do udziału w Projekcie kandydatowi i przedstawicielowi przedsiębiorstwa przysługuje prawo odwołania w terminie 7 dni od otrzymania informacji. 1 Dokumenty potrzebne do określenia maksymalnego pułapu pomocy jaką dane przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach projektu.

7 W przypadku braku miejsc w Projekcie wpisanie na listę rezerwową i informowanie o możliwości wzięcia udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników. 6 ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA POMOCY I UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 1. Beneficjent Pomocy zobowiązuje się: do zapewnienia obecności swoich pracowników/pracownic w wymiarze 100% wymaganych zajęć w ramach Projektu (tj. na doradztwie i szkoleniach) zgodnie z przyjętym harmonogramem. niezwłocznie poinformować Realizatora Projektu o zmianach w danych przedsiębiorstwach i danych osobowych oddelegowanych do Projektu, regularnego uczestnictwa w spotkaniach doradczych i szkoleniach organizowanych w ramach Projektu, o których mowa w 2 ust. 3, a także potwierdzania udziału w powyższych przedsięwzięciach własnoręcznym podpisem na liście obecności, każdorazowo sporządzić i dostarczyć Realizatorowi Projektu prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty wymagane przez Realizatora Projektu, potrzebne do prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu w terminie wskazanym przez Realizatora Projektu. 2. Pracownik/pracownica Beneficjenta Pomocy będący/ca Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu zobowiązuje się do: podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, co jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, regularnego uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, doradczych i szkoleniach organizowanych w ramach Projektu (wymagane jest 100% obecności w ramach danej formy wsparcia, przypadającego na danego Uczestnika/Uczestniczkę Projektu), a także potwierdzania udziału w powyższych przedsięwzięciach własnoręcznym podpisem na liście obecności, niezwłocznego informowania (telefonicznego lub pisemnego) Realizatora Projektu o nieobecności na zajęciach, jednak nie później niż na 5 dni przed planowanymi zajęciami i wskazanie w zastępstwie osoby kwalifikującej się do projektu, udziału w ewaluacji, wypełnienia testów wiedzy przed i po każdym szkoleniu, wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Realizatora Projektu wizerunku Uczestnika/Uczestniczki Projektu (zdjęcia) do celów związanych z promocją Projektu, monitoringiem, ewaluacją i kontrolą, w czasie trwania Projektu i po jego zakończeniu. 7 OBOWIĄZKI PROJEKTODAWCY 1. Do obowiązków Projektodawcy należy: Zapewnienie wykwalifikowanych doradców i trenerów; Zapewnienie materiałów merytorycznych i piśmienniczych niezbędnych do przeprowadzenia doradztwa i szkoleń; Zapewnienie sal szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń; Zapewnienie wyżywienia Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu podczas szkoleń (2 przerwy kawowe i obiad każdego dnia); Zapewnienie noclegu pomiędzy dniami szkoleniowymi (w przypadku szkoleń i zjazdów 4- dniowych) w pokoju dwuosobowym z kolacją i śniadaniem, uczestnikom/uczestniczkom zamieszkującym poza granicami terytorialnymi miejscowości, w której realizowane jest

8 szkolenie, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez uczestnika w formie elektronicznej (przesłanie ww. informacji na adres na co najmniej na 10 dni przed każdym zjazdem szkoleniowym; Wydanie uczestnikom/uczestniczkom, którzy ukończyli wsparcie doradcze i szkoleniowe, zaświadczeń ukończenia szkolenia (certyfikatów), pod warunkiem 100% udziału w zaplanowanym wsparciu. 8 ZMIANA TERMINÓW WSPARCIA 1. Projektodawca jest uprawniony do zmiany terminu doradztwa i szkoleń nie później niż na 2 dni przed jego rozpoczęciem w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury technicznej czy organizacyjnej, a także zdarzeń losowych na które projektodawca nie ma wpływu. 2. Informacja o odwołaniu danej formy wsparcia wymaga formy elektronicznej i telefonicznej i będzie skierowana do uczestnika lub przedstawiciela przedsiębiorstwa. 3. W przypadku odwołania doradztwa lub szkoleń Projektodawca zaproponuje nowy termin w porozumieniu z Beneficjentami Pomocy. 9 POMOC PUBLICZNA 1. Udział w projekcie jest bezpłatny. 2. W ramach Projektu przedsiębiorstwo otrzymuje pomoc de minimis. 3. Przedsiębiorca nie ma obowiązku uprzedniej notyfikacji otrzymanej pomocy do Komisji Europejskiej na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 4. Projektodawca jest zobowiązany do wystawienia przedsiębiorcy zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w dniu podpisania umowy. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu. 2. Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę oraz inne osoby doręczające przesyłki. W szczególności Organizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek. 3. Warunkiem udziału Uczestnika/czki w Projekcie jest podpisanie Oświadczenia /deklaracji uczestnictwa w projekcie co jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do celów rekrutacji, udzielenia wsparcia i obsługi Projektu oraz mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na ich przetwarzanie. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Programu.

9 Załącznikami do niniejszego regulaminu są: Załącznik nr 1- Formularz Rekrutacyjny Załącznik nr 2- Oświadczenie przedsiębiorstwa, że jest ono uprawnione do ubiegania się o pomoc de minimis Załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Załącznik nr 5 - Informacja o uzyskanej pomocy de minimis Załącznik nr 6 - Umowa udziału w projekcie wraz z załącznikami Załącznik nr 7 - Kwestionariusz osobowy oddelegowanych pracowników/pracownic Beneficjenta pomocy.. Miejscowość, data.... Czytelny podpis Uczestnika Projektu Regulamin zaktualizowany dnia 1 sierpnia 2014 r.. Miejscowość, data.... Czytelny podpis Kierownika Projektu

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO I. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru do udziału w Projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo