Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL /12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12"

Transkrypt

1 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL /12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego w ramach Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest adresowany do osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu radomskiego ziemskiego lub radomskiego grodzkiego. 3. Regulamin projektu Centrum Aktywizacji Bezrobotnych (zwany dalej Regulaminem ) określa kryteria i zasady uczestnictwa w Projekcie, procedury rekrutacji Uczestników Projektu, ich prawa i obowiązki oraz zasady organizacji działań w ramach Projektu. 4. Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie B-4, z siedzibą w Rzeszowie, Pl. Kilińskiego 2, Rzeszów. 5. Projekt realizowany jest od r. do r. 6. Biuro Projektu: ul. Grzecznarowskiego 2, pok. 102, Radom. II. Cel projektu 2 1. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 95% uczestników projektu (76 osób, w tym 42 kobiety i 34 mężczyzn) oraz pozyskanie zatrudnienia przez 20% uczestników projektu tj. osób długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu radomskiego ziemskiego i grodzkiego województwa mazowieckiego do r. 2. Zakłada się, że 80% Uczestników Projektu (tj. 64 osoby) będą stanowiły osoby: o z maksymalnie średnim wykształceniem, o posiadające maksymalnie 5-letnie doświadczenie zawodowe. III. Zakres i organizacja wsparcia 3 1. Projekt, o którym mowa w 1 pkt. 1 obejmuje następujące formy wsparcia: I. Utworzenie i działalność Centrum Aktywizacji Bezrobotnych (CAB) w Radomiu, w ramach którego organizowane będą: 1. coaching personalny 800 godz. (zajęcia w formule 1/1, 10 godz./os.); 2. poradnictwo psychologiczne 120 godz. (średnio 5 godz./m-c); liczba godzin poradnictwa dla jednej osoby będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb ocenionych przez Animatorów; 3. pośrednictwo pracy każdemu z Uczestników zostaną zaproponowane co najmniej 4 oferty pracy; 4. działanie Koleżeńskich Grup Wsparcia Sami sobie : o ilość grup koleżeńskich: 4 gr. po 20 osób; o uczestnicy grup koleżeńskich: wszyscy uczestnicy Projektu; o miejsce spotkań: CAB w Radomiu; o nadzór nad działalnością koleżeńskich grup wsparcia należy do Animatorów. 5. merytoryczna i techniczna pomoc 80 UP w poszukiwaniu pracy; bieżącej pomocy i wsparcia będzie udzielać wszystkim UP dwóch Animatorów. II. Blok aktywizacji zawodowej Samodzielnie w przyszłość : 1. Warsztaty aktywizacji zawodowej nabycie praktycznych umiejętności z zakresu poszukiwania pracy (komunikacja, social media jako skuteczne narzędzie poszukiwania pracy, jak samodzielnie promować się w Internecie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, rozmowa kwalifikacyjna oraz budowanie postawy) o Miejsce: sala szkoleniowa CAB. o Liczba godzin warsztatów: 64 godz. dla jednej grupy, w układzie 8 dni po 8 godzin, łącznie 512 godz. o Liczba grup: 8 grup po 10 osób. o Uczestnicy warsztatów: wszyscy Uczestnicy Projektu. 2. Szkolenia dla kobiet Precz ze stereotypem - cel: wskazanie występujących na rynku pracy stereotypów dotyczących zatrudniania kobiet oraz nauka radzenia sobie z nimi. o Liczba godzin szkolenia: 16 godzin dla jednej grupy w układzie: 2 dni po 8 godzin,

2 o o Liczba grup: 2 grupy po 22 osoby, Uczestnicy szkolenia: wszystkie uczestniczki projektu. III. Szkolenia wg potrzeb (kursy zewnętrzne w formie podzlecenia) Szkolenia umożliwią Uczestnikom Projektu nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych. o Każdy Uczestnik Projektu zostanie skierowany na szkolenie na podstawie wypracowanej podczas coachingu ścieżki zawodowej uwzględniającej potrzeby rynku pracy i zapotrzebowanie pracodawców; o Średni czas trwania kursu: w zależności od rodzaju średnio godz. o Uczestnicy szkoleń: wszyscy Uczestnicy Projektu. o Wybór firmy szkoleniowej odbędzie się zgodnie z zasadą konkurencyjności (preferowani będą wykonawcy posiadający uprawnienia do wydawania zaświadczeń na druku MEN). o Miejsce realizacji szkoleń: zakłada się, że szkolenia odbędą się na terenie miasta Radom lub gmin powiatu radomskiego. IV. Staże zawodowe, dzięki którym uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe. o długość trwania stażu: 6 miesięcy; o uczestnicy stażu: wszyscy Uczestnicy Projektu; o staż zawodowy realizowany będzie na podstawie Regulaminu stażu, opracowanego przez Realizatora Projektu co najmniej 3 miesiące przed planowanym jego rozpoczęciem, który zostanie udostępniony przez Realizatora projektu na stronie internetowej projektu: o wybór pracodawców będzie odbywać się w sposób ciągły. Pracodawca, który złoży wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, otrzyma zahasłowany, jednorazowy dostęp do profili UP, których ścieżka zawodowa opracowana wspólnie z Animatorem jest zgodna ze stanowiskiem, na jakie jest poszukiwany pracownik. o o pracodawca, po zapoznaniu się z profilami UP, zaprosi na rozmowy kwalifikacyjne wybrane osoby. szczegółowe zasady odbywania stażu przez Uczestnika w ramach Projektu zostaną uregulowane w umowie zawartej przez Stowarzyszenie B-4 z Uczestnikami Projektu oraz z pracodawcą, według programu stażu. 4 Centrum Aktywizacji Bezrobotnych (CAB) w Radomiu: a) adres: ul. Grzecznarowskiego 2 (I piętro, pok. 3), Radom b) godziny otwarcia: IV. Sposób realizacji form wsparcia 5 1. W projekcie przewidziano realizację poszczególnych form wsparcia, o których mowa w 3 pkt. 1, w następujących okresach: I. Utworzenie i działalność Centrum Aktywizacji Bezrobotnych (CAB) w Radomiu - od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2015 r., w ramach którego zorganizowane będą: 1. coaching personalny I tura: od marca do kwietnia 2013r. lub do momentu wykorzystania założonej liczby godzin; II tura: od stycznia do kwietnia 2014r. lub do momentu wykorzystania założonej liczby godzin; 2. poradnictwo psychologiczne I tura: od marca do grudnia 2013r.; II tura: od grudnia 2013 do lutego 2015r. lub do momentu wykorzystania założonej liczby godzin; 3. pośrednictwo pracy od marca 2013 r. do lutego 2015 r.; 4. spotkania w ramach grup wsparcia koleżeńskiego Sami sobie - I tura: od marca do grudnia 2013r., II tura: od grudnia 2013r. do lutego 2015r. 5. merytoryczna i techniczna pomoc 80 UP w poszukiwaniu pracy od marca 2013r. do lutego 2015r. II. Blok aktywizacji zawodowej Samodzielnie w przyszłość I tura: od kwietnia do lipca 2013r., II tura: od marca 2014 r. do czerwca 2014 r. 1. Warsztaty aktywizacji zawodowej I tura: od maja do czerwca 2013 r., II tura: II kwartał 2014 r. 2. Szkolenia dla kobiet Precz ze stereotypem I tura: maj 2013 r., II tura: II kwartał 2014 r. III. Szkolenia wg potrzeb (kursy zewnętrzne) I tura: od lipca do września 2013r., II tura: od lipca do września 2014r. IV. Staże zawodowe: I tura: od października 2013r. do marca 2014r., II tura: od sierpnia 2014r. do lutego 2015 r.

3 6 1. Realizowane w ramach Projektu formy wsparcia, o których mowa w 3 pkt. 1 i 5 pkt. 1, odbywać się będą w dni robocze oraz ewentualnie w weekendy w godzinach Liczba grup i ich liczebność została wskazana w 3, pkt Zmiana grupy, do której zostanie przydzielony Uczestnik, o ile będzie na to pozwalała organizacja zajęć, będzie możliwa po wyrażeniu zgody innej osoby na przeniesienie. 4. Godzina zajęć grupowych (np. szkolenia, warsztaty) wynosi 45 min., godzina zajęć indywidualnych (np. indywidualne spotkania z Animatorem) wynosi 60 min. 5. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć w ustalonej przez Realizatora liczbie godzin. 6. Szczegółowe harmonogramy działań zostaną przekazane Uczestnikom poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej projektu Ze względu na różnice w dacie rozpoczęcia realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach Projektu, Organizator zastrzega sobie możliwość zmian i uszczegółowienia harmonogramu. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą przekazywane Uczestnikom poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej projektu drogą telefoniczną oraz drogą mailową, jak również ustnie przez Animatorów przed zajęciami W poszczególnych formach wsparcia, o których mowa w 3 pkt. 1 i 5 pkt. 1, Uczestnik ma zapewnione: I. Utworzenie i działalność Centrum Aktywizacji Bezrobotnych w Radomiu: merytoryczną i techniczną pomoc w poszukiwaniu pracy udzielaną przez Animatorów, możliwość skorzystania ze sprzętu komputerowego, bezpłatne konsultacje psychologiczne, bezpłatne pośrednictwo pracy, coaching personalny, zwrot kosztów przejazdów do punktu CAB na coaching personalny (śr. 5 przejazdów na osobę), spotkania z psychologiem, pośrednikiem pracy, spotkania grup wsparcia koleżeńskiego. II. Blok aktywizacji zawodowej Wspólnie pokonamy bariery : a) Warsztaty aktywizacji zawodowej: catering, materiały szkoleniowe, segregatory, dyplomy, zwrot kosztów dojazdu wypłacany zgodnie z zasadami opisanymi w 13, pkt. 1. b) Szkolenia dla kobiet Precz ze stereotypem : catering, zwrot kosztów dojazdu wypłacany zgodnie z zasadami opisanymi w 13, pkt. 1. III. Szkolenia wg potrzeb (kursy zewnętrzne) szkolenie (śr ,00 zł/os.), stypendium szkoleniowe wypłacane zgodnie z zasadami opisanymi w 11, pkt. 1. oraz zwrot kosztów dojazdu wypłacany zgodnie z zasadami opisanymi w 13, pkt. 1. IV. Staże zawodowe: Osobom skierowanym na staż zostanie sfinansowane badanie lekarskie do wysokości 100,00 zł oraz ubezpieczenie NW. Stażystom przysługuje comiesięczne stypendium stażowe wypłacane zgodnie z zasadami opisanymi w 12, pkt.1. Na wniosek uczestnika projektu odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Po zakończeniu stażyści otrzymają Zaświadczenie o odbyciu stażu uwzględniające opinię pracodawcy zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez stażystę i umiejętnościach zawodowych nabytych w trakcie stażu Udział w Projekcie jest bezpłatny; koszty udziału Uczestników w Projekcie pokrywa Realizator. 2. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia opisanych w 3, pkt. 1 i 5, pkt. 1, otrzymania materiałów szkoleniowych, w przypadku działań, w których przewidziano takie materiały (patrz 7, pkt. 1) korzystania z cateringu, otrzymania dyplomu uczestnictwa w szkoleniach (po spełnieniu warunków ukończenia danego szkolenia, określonych w Umowie uczestnictwa, 5), zgłaszania uwag, dotyczących działań przewidzianych w ramach Projektu, bezpośrednio do osób zatrudnionych w Projekcie jak również na adres usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, zgodnie z 7, pkt. 5 Umowy uczestnictwa w Projekcie, otrzymania stypendium szkoleniowego w przypadku działań, w których takie dodatki szkoleniowe zostały przewidziane (patrz 7 pkt. 1) na zasadach opisanych w 11, pkt. 1,

4 otrzymania stypendium stażowego za każdy miesiąc odbywania stażu zawodowego na zasadach opisanych w 12, pkt. 1, otrzymania zwrotu kosztów dojazdu w przypadku działań, w których taki zwrot został przewidziany (patrz 7, pkt. 1), na zasadach opisanych w 13, pkt Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział zobowiązany jest do podpisania: Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3 do Regulaminu), Oświadczenia Uczestnika Projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu, Umowy uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do Regulaminu). 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Projektu, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% każdego z działań; złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na liście potwierdzającej skorzystanie z cateringu oraz potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych; wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających; bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie; zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych, zmian w statusie na rynku pracy (tylko i wyłącznie w formie pisemnej); w przypadku podjęcia pracy, zarówno w trakcie trwania udziału w projekcie, jak i po jego zakończeniu, Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć kserokopię umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w terminie 7 dni od daty jej zawarcia; w przypadku uruchomienia przez Uczestnika działalności gospodarczej, zarówno w trakcie trwania udziału w projekcie, jak i po jego zakończeniu, Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć kserokopię wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej/ Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Realizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie Realizatorowi w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności. 3. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wymienionych w pkt. 2 tego paragrafu Realizator może uznać koszty poniesione na Uczestnika za niekwalifikowane w całości lub części i żądać ich zwrotu. V. Zasady rekrutacji Rekrutacja do projektu rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną Projektu i odbywać się będzie w dwóch turach: I turastyczeń luty 2013r. oraz II tura - grudzień 2013r. styczeń 2014r. 2. Celem każdej tury rekrutacji jest zrekrutowanie 40 osób (I tura 40 osób; II tura 40 osób). 3. W Projekcie może wziąć udział 80 osób (w tym 44 kobiety i 36 mężczyzn), które spełnią następujące warunki w okresie rekrutacji 1 : są osobami długotrwale bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, tj. niezatrudnionymi i niewykonującymi innej pracy zarobkowej, zdolnymi i gotowymi do podjęcia zatrudnienia i jednocześnie nieuczącymi się w szkole (z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym), pozostającymi w rejestrze osób bezrobotnych we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat; zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) teren powiatu radomskiego ziemskiego lub grodzkiego. 4. Dokładny termin naboru zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie oraz w biurze CAB w Radomiu. 5. W przypadku, gdy do Projektu w procesie rekrutacji, w poszczególnych turach rekrutacji, nie zostanie zebrana zakładana liczba osób, przewiduje się przedłużenie naboru do momentu zrekrutowania założonej liczby osób w każdej turze (patrz: pkt. 2 niniejszego paragrafu). 6. Zgłoszenia do udziału w Projekcie można składać osobiście w biurze Projektu w Radomiu, elektronicznie (skany podpisanych dokumentów) na adres: lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku zgłoszenia elektronicznego, należy w ciągu 7 dni od przesłania skanów KOMPLETU dokumentów dostarczyć do Biura Projektu, pocztą lub osobiście, oryginały wymaganych dokumentów. W przeciwnym wypadku, zgłoszenie elektroniczne będzie nieważne. 1 Okres od dnia złożenia Formularza rekrutacyjnego (zał. nr 2) do dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 3) włącznie.

5 W przypadku zgłoszenia elektronicznego, za datę wpływu dokumentów uznaje się datę otrzymania skanów TYLKO i WYŁĄCZNIE, jeśli zostanie nadesłany KOMPLET wymaganych dokumentów. W przypadku niekompletnego zgłoszenia elektronicznego, będzie brana pod uwagę data dostarczenia oryginałów dokumentów. 7. W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty: wypełniony i podpisany przez kandydata Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2 do Regulaminu) i wymaganymi załącznikami, tzn.: a) zaświadczeniem z PUP potwierdzającym status osoby bezrobotnej, b) kserokopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata (np. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły). Kserokopie w/w dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (data, adnotacja Potwierdzam za zgodność z oryginałem, podpis). 8. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w biurze Projektu (adres patrz 1, pkt. 6) oraz na stronie internetowej Projektu 9. Zgłoszenia do udziału w Projekcie złożone przy użyciu formularzy innych niż opracowane przez Realizatora będą odrzucane. 10. O zakwalifikowaniu kandydata do Projektu będą decydowały: 1) Ocena formalna: a. spełnienie kryteriów wymienionych w 10 pkt. 3 niniejszego Regulaminu, b. złożenie w Biurze Projektu kompletu wymaganych i poprawnie wypełnionych dokumentów w określonym przez Projektodawcę terminie - decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu. Spełnienie kryteriów formalnych zostanie potwierdzone w Karcie Oceny Formalnej kandydata, która zostanie sporządzona przez Asystenta projektu i zatwierdzona przez Koordynatora. Kryteria oceny formalnej: ocena 0-1 (0 nie spełnia; 1 spełnia). Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, kandydat zostanie poddany ocenie merytorycznej. 2) Ocena merytoryczna: a. staż zawodowy (brak 20 punktów, do 1 roku 10 punktów, do 5 lat 5 punktów, powyżej 5 lat 0 punktów), b. wykształcenie (gimnazjalne i niższe 20 punktów, zasadnicze zawodowe 10 punktów, średnie 5 punktów, wyższe 0 punktów), c. korzystanie z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej przez kandydata lub jego najbliższą rodzinę (tak 10 punktów, nie 0 punktów), d. brak kwalifikacji zawodowych (tak 20 punktów, nie 0 punktów) Spełnienie kryteriów merytorycznych będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym i dokonywane będzie na Karcie Oceny Merytorycznej kandydata, w której za poszczególne kryteria oceny merytorycznej przyznawana będzie określona liczba punktów. Karta Oceny Merytorycznej kandydata zostanie sporządzona przez Asystenta i zatwierdzona przez Koordynatora. 3) Rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym i diagnoza kompetencyjna: Rozmowa z doradcą zawodowym i test będą miały na celu diagnozę potrzeb i określenie predyspozycji zawodowych oraz determinacji do podnoszenia kwalifikacji i poszukiwania pracy przez potencjalnego uczestnika. Liczba punktów możliwych do uzyskania - od 0 do 20 punktów. Wyniki z rozmowy z doradcą zawodowym zostaną umieszczone na Karcie Oceny Merytorycznej Kandydata. 4) Wskaźniki założone w projekcie Kwalifikacja Uczestników będzie dokonywana z zachowaniem następujących wskaźników: liczba kobiet i mężczyzn założona w Projekcie: 44 kobiety, 36 mężczyzn; liczba osób z maksymalnie średnim wykształceniem: 64; liczba osób posiadających maksymalnie 5-letni staż pracy: Ostateczny wybór uczestników projektu zostanie dokonany spośród osób, które przeszły pozytywną ocenę formalną i uzyskały najwyższą liczbę punktów na Karcie oceny merytorycznej, przy uwzględnieniu założonych wskaźników, wskazanych w paragrafie 10, pkt. 10, ppkt W celu ostatecznego wyboru Uczestników Projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdzie: Koordynator i Asystent. 13. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej będzie należało sporządzenie protokołów z rekrutacji zawierających listę osób zakwalifikowanych, listę osób niezakwalifikowanych i listę rezerwową. 14. Realizator projektu nie przewiduje odwoływania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Na wniosek osób zainteresowanych istnieje możliwość wglądu do Kart Oceny Formalnej i Merytorycznej w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników z rekrutacji.

6 15. W każdej turze rekrutacji zostanie zakwalifikowanych po 40 uczestników (22 kobiety, 18 mężczyzn). 16. W sytuacji większej liczby osób spełniających wszystkie kryteria, wymienione w pkt. 10 niniejszego paragrafu, zostanie utworzona lista rezerwowa. 17. Osoby umieszczone na liście rezerwowej podczas I tury rekrutacji będą miały pierwszeństwo przy naborze do projektu w II turze rekrutacji. 18. Po zakwalifikowaniu Uczestników każda osoba zostanie powiadomiona telefonicznie lub listownie o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie i o terminie rozpoczęcia planowanych działań, w tym o wyznaczonym terminie podpisania: - Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3), - Oświadczenie uczestnika Projektu (załącznik nr 4), - Umowy uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1). 19. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej (przed rozpoczęciem działań lub do momentu przeprowadzenia nie więcej niż 20% zajęć w danej formie wsparcia). Podstawą zakwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie spełnianie kryteriów formalnych i merytorycznych. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane zgodnie ze wskaźnikami założonymi w Projekcie, określonymi w pkt. 10 niniejszego paragrafu. Osoby z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 20. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika w Projekcie przyjmuje się datę podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie. VI. Zasady wypłaty stypendium szkoleniowego, stażowego oraz zwrotu kosztów dojazdu Uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe w przypadku działań, w których takie stypendia zostały przewidziane (patrz 7 pkt. 1) i na następujących zasadach: a) Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Uczestnikowi Projektu biorącemu udział w kursach/szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia, w których Uczestnik brał udział. b) Uczestnicy zobowiązani są powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach Projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. c) Stypendium szkoleniowe wypłacane jest Uczestnikowi Projektu przez Stowarzyszenie B-4. d) Osoby pobierające stypendium szkoleniowe podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.). Płatnikiem składek jest Stowarzyszenie B-4. e) Stypendium szkoleniowe jest przychodem dla Uczestników Projektu i podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm). f) Wypłata stypendium szkoleniowego dokonywana będzie na konto bankowe Uczestnika projektu lub przekazywana w gotówce w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się szkolenie, za które wypłacane jest stypendium na podstawie list obecności na szkoleniu Uczestnik otrzymuje stypendium stażowe w przypadku działań, w których takie stypendia zostały przewidziane (patrz 7, pkt. 1) i na następujących zasadach: a) Wysokość stypendium stażowego wynosi: 1 090,00 brutto. a) Stypendium wypłacane jest uczestnikowi projektu przez Stowarzyszenie B-4 na konto bankowe Uczestnika projektu lub przekazywane w gotówce do 14 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni w oparciu listy obecności. b) Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to przysługuje. c) Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek: nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim. d) Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek jest Stowarzyszenie B-4. e) Stypendium jest przychodem dla uczestników projektu i podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.). f) Stypendium jest wypłacane również za dni wolne (2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu).

7 13 1. Uczestnik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu w przypadku działań, w których taki zwrot został przewidziany (patrz 7 pkt. 1) i na następujących zasadach: a) Uczestnicy dojeżdżający do miejsca szkolenia mogą wystąpić do Realizatora o refundację kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (oraz kosztów powrotu z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania). Dojazd jest kosztem kwalifikowanym jeżeli forma wsparcia realizowana jest w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania Uczestnika. Koszty przejazdu zwracane będą do wysokości kosztów przejazdu na danej trasie najtańszym środkiem komunikacji publicznej (nie więcej jednak niż 8 zł za przejazd w obie strony), po spełnieniu następujących warunków: złożenia przez Uczestnika wniosku o zwrot kosztów przejazdu (według wzoru określonego przez Realizatora) wraz z dokumentami szczegółowo wskazanymi w tym wniosku, odpowiednim udokumentowaniu poniesienia tych kosztów. b) W celu udokumentowania kosztów przejazdu uczestników dojeżdżających środkami transportu publicznego, za wystarczające uważa się przedstawienie biletów w obie strony z każdego dnia przejazdu na miejsce realizacji formy wsparcia. c) W przypadku dojazdu uczestników samochodem prywatnym za kwalifikowalne można uznać wydatki do wysokości nie wyższej niż cena najtańszego biletu na danej trasie, po przedstawieniu przez uczestnika stosownego oświadczenia o wykorzystaniu danego samochodu osobowego na potrzeby dojazdów w ramach uczestnictwa w projekcie ORAZ informacji uzyskanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie. d) Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia będzie realizowany do wyczerpania limitu środków przeznaczonych w budżecie Projektu na te cele. W przypadku, gdy wartość złożonych wniosków o zwrot kosztów dojazdu przewyższy przewidzianą w budżecie Projektu wartość środków przeznaczonych na refundację tych kosztów, Realizator zastrzega sobie możliwość odpowiedniego zmniejszenia tych wypłat, zwrotu jedynie części kosztów poniesionych przez Uczestnika lub odmowy dokonania tych wypłat. W takim przypadku o zwrocie kosztów dojazdu decydować będzie kolejność składania wniosków. e) Uczestnik ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, którego wnioski te dotyczą, a jeżeli szkolenie kończy się w trakcie miesiąca w ostatnim dniu szkolenia. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miesiącu kolejnym pod warunkiem posiadania na ten cel niezbędnych środków finansowych. f) Wypłata refundowanych kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę oraz weryfikacji prawdziwości zawartych w nich danych w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego refundacja dotyczy, a w przypadku, gdy szkolenie kończy się w trakcie trwania miesiąca w terminie do 14 dni licząc od daty zakończenia szkolenia. VII. Zasady rezygnacji i wykluczenia z projektu Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach: - naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, - rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń, - opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu (godzin) zajęć, -opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu godzin zajęć (łącznie usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych). 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 3. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego osoby lub członka jego rodziny (np. choroba Uczestnika, choroba dziecka) lub podjęcia przez niego pracy zarobkowej. Za członka rodziny Uczestnika Projektu uznaje się małżonka Uczestnika, dzieci Uczestnika własne lub przysposobione, rodziców Uczestnika, brata lub siostrę. 4. Realizator zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej, uzasadniających rezygnację Uczestnika Projektu poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia lekarskiego, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp. 5. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż określone w 14 pkt. 3 Regulaminu, lub który został skreślony z listy Uczestników przez Realizatora, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie. 6. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia Uczestnika z obowiązku zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie w całości lub odpowiedniej części. 7. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zweryfikowania istnienia faktycznych przesłanek uzasadniających zwolnienie Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu poniesionych przez Realizatora Projektu kosztów, w całości lub w części w oparciu o przekazane przez Uczestnika informacje lub/i dostarczone dokumenty.

8 VIII. Postanowienia końcowe Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 3. Realizator Projektu zobowiązuje się do rzetelności w organizacji działań i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad jego realizacją. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Umowy uczestnictwa zawarte z każdym z Uczestników Projektu. 5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie i Umowie uczestnictwa są rozstrzygane przez Zarząd Stowarzyszenia B Ostateczna interpretacja Regulaminu projektu należy do Stowarzyszenia B-4 w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz na stronach Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 7. Stowarzyszenie B-4 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników na stronie internetowej Projektu. 8. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia r. Załączniki: Załącznik nr 1 - Umowa uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika Projektu Sporządził: Asystent projektu Zatwierdził: Koordynator projektu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKŁADANIE, PRZYSTĘPOWANIE DO LUB ZATRUDNIANIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W PROJEKCIE JURAJSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo