Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL /12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12"

Transkrypt

1 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL /12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego w ramach Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest adresowany do osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu radomskiego ziemskiego lub radomskiego grodzkiego. 3. Regulamin projektu Centrum Aktywizacji Bezrobotnych (zwany dalej Regulaminem ) określa kryteria i zasady uczestnictwa w Projekcie, procedury rekrutacji Uczestników Projektu, ich prawa i obowiązki oraz zasady organizacji działań w ramach Projektu. 4. Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie B-4, z siedzibą w Rzeszowie, Pl. Kilińskiego 2, Rzeszów. 5. Projekt realizowany jest od r. do r. 6. Biuro Projektu: ul. Grzecznarowskiego 2, pok. 102, Radom. II. Cel projektu 2 1. Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 95% uczestników projektu (76 osób, w tym 42 kobiety i 34 mężczyzn) oraz pozyskanie zatrudnienia przez 20% uczestników projektu tj. osób długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu radomskiego ziemskiego i grodzkiego województwa mazowieckiego do r. 2. Zakłada się, że 80% Uczestników Projektu (tj. 64 osoby) będą stanowiły osoby: o z maksymalnie średnim wykształceniem, o posiadające maksymalnie 5-letnie doświadczenie zawodowe. III. Zakres i organizacja wsparcia 3 1. Projekt, o którym mowa w 1 pkt. 1 obejmuje następujące formy wsparcia: I. Utworzenie i działalność Centrum Aktywizacji Bezrobotnych (CAB) w Radomiu, w ramach którego organizowane będą: 1. coaching personalny 800 godz. (zajęcia w formule 1/1, 10 godz./os.); 2. poradnictwo psychologiczne 120 godz. (średnio 5 godz./m-c); liczba godzin poradnictwa dla jednej osoby będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb ocenionych przez Animatorów; 3. pośrednictwo pracy każdemu z Uczestników zostaną zaproponowane co najmniej 4 oferty pracy; 4. działanie Koleżeńskich Grup Wsparcia Sami sobie : o ilość grup koleżeńskich: 4 gr. po 20 osób; o uczestnicy grup koleżeńskich: wszyscy uczestnicy Projektu; o miejsce spotkań: CAB w Radomiu; o nadzór nad działalnością koleżeńskich grup wsparcia należy do Animatorów. 5. merytoryczna i techniczna pomoc 80 UP w poszukiwaniu pracy; bieżącej pomocy i wsparcia będzie udzielać wszystkim UP dwóch Animatorów. II. Blok aktywizacji zawodowej Samodzielnie w przyszłość : 1. Warsztaty aktywizacji zawodowej nabycie praktycznych umiejętności z zakresu poszukiwania pracy (komunikacja, social media jako skuteczne narzędzie poszukiwania pracy, jak samodzielnie promować się w Internecie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, rozmowa kwalifikacyjna oraz budowanie postawy) o Miejsce: sala szkoleniowa CAB. o Liczba godzin warsztatów: 64 godz. dla jednej grupy, w układzie 8 dni po 8 godzin, łącznie 512 godz. o Liczba grup: 8 grup po 10 osób. o Uczestnicy warsztatów: wszyscy Uczestnicy Projektu. 2. Szkolenia dla kobiet Precz ze stereotypem - cel: wskazanie występujących na rynku pracy stereotypów dotyczących zatrudniania kobiet oraz nauka radzenia sobie z nimi. o Liczba godzin szkolenia: 16 godzin dla jednej grupy w układzie: 2 dni po 8 godzin,

2 o o Liczba grup: 2 grupy po 22 osoby, Uczestnicy szkolenia: wszystkie uczestniczki projektu. III. Szkolenia wg potrzeb (kursy zewnętrzne w formie podzlecenia) Szkolenia umożliwią Uczestnikom Projektu nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych. o Każdy Uczestnik Projektu zostanie skierowany na szkolenie na podstawie wypracowanej podczas coachingu ścieżki zawodowej uwzględniającej potrzeby rynku pracy i zapotrzebowanie pracodawców; o Średni czas trwania kursu: w zależności od rodzaju średnio godz. o Uczestnicy szkoleń: wszyscy Uczestnicy Projektu. o Wybór firmy szkoleniowej odbędzie się zgodnie z zasadą konkurencyjności (preferowani będą wykonawcy posiadający uprawnienia do wydawania zaświadczeń na druku MEN). o Miejsce realizacji szkoleń: zakłada się, że szkolenia odbędą się na terenie miasta Radom lub gmin powiatu radomskiego. IV. Staże zawodowe, dzięki którym uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe. o długość trwania stażu: 6 miesięcy; o uczestnicy stażu: wszyscy Uczestnicy Projektu; o staż zawodowy realizowany będzie na podstawie Regulaminu stażu, opracowanego przez Realizatora Projektu co najmniej 3 miesiące przed planowanym jego rozpoczęciem, który zostanie udostępniony przez Realizatora projektu na stronie internetowej projektu: o wybór pracodawców będzie odbywać się w sposób ciągły. Pracodawca, który złoży wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, otrzyma zahasłowany, jednorazowy dostęp do profili UP, których ścieżka zawodowa opracowana wspólnie z Animatorem jest zgodna ze stanowiskiem, na jakie jest poszukiwany pracownik. o o pracodawca, po zapoznaniu się z profilami UP, zaprosi na rozmowy kwalifikacyjne wybrane osoby. szczegółowe zasady odbywania stażu przez Uczestnika w ramach Projektu zostaną uregulowane w umowie zawartej przez Stowarzyszenie B-4 z Uczestnikami Projektu oraz z pracodawcą, według programu stażu. 4 Centrum Aktywizacji Bezrobotnych (CAB) w Radomiu: a) adres: ul. Grzecznarowskiego 2 (I piętro, pok. 3), Radom b) godziny otwarcia: IV. Sposób realizacji form wsparcia 5 1. W projekcie przewidziano realizację poszczególnych form wsparcia, o których mowa w 3 pkt. 1, w następujących okresach: I. Utworzenie i działalność Centrum Aktywizacji Bezrobotnych (CAB) w Radomiu - od 1 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2015 r., w ramach którego zorganizowane będą: 1. coaching personalny I tura: od marca do kwietnia 2013r. lub do momentu wykorzystania założonej liczby godzin; II tura: od stycznia do kwietnia 2014r. lub do momentu wykorzystania założonej liczby godzin; 2. poradnictwo psychologiczne I tura: od marca do grudnia 2013r.; II tura: od grudnia 2013 do lutego 2015r. lub do momentu wykorzystania założonej liczby godzin; 3. pośrednictwo pracy od marca 2013 r. do lutego 2015 r.; 4. spotkania w ramach grup wsparcia koleżeńskiego Sami sobie - I tura: od marca do grudnia 2013r., II tura: od grudnia 2013r. do lutego 2015r. 5. merytoryczna i techniczna pomoc 80 UP w poszukiwaniu pracy od marca 2013r. do lutego 2015r. II. Blok aktywizacji zawodowej Samodzielnie w przyszłość I tura: od kwietnia do lipca 2013r., II tura: od marca 2014 r. do czerwca 2014 r. 1. Warsztaty aktywizacji zawodowej I tura: od maja do czerwca 2013 r., II tura: II kwartał 2014 r. 2. Szkolenia dla kobiet Precz ze stereotypem I tura: maj 2013 r., II tura: II kwartał 2014 r. III. Szkolenia wg potrzeb (kursy zewnętrzne) I tura: od lipca do września 2013r., II tura: od lipca do września 2014r. IV. Staże zawodowe: I tura: od października 2013r. do marca 2014r., II tura: od sierpnia 2014r. do lutego 2015 r.

3 6 1. Realizowane w ramach Projektu formy wsparcia, o których mowa w 3 pkt. 1 i 5 pkt. 1, odbywać się będą w dni robocze oraz ewentualnie w weekendy w godzinach Liczba grup i ich liczebność została wskazana w 3, pkt Zmiana grupy, do której zostanie przydzielony Uczestnik, o ile będzie na to pozwalała organizacja zajęć, będzie możliwa po wyrażeniu zgody innej osoby na przeniesienie. 4. Godzina zajęć grupowych (np. szkolenia, warsztaty) wynosi 45 min., godzina zajęć indywidualnych (np. indywidualne spotkania z Animatorem) wynosi 60 min. 5. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć w ustalonej przez Realizatora liczbie godzin. 6. Szczegółowe harmonogramy działań zostaną przekazane Uczestnikom poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej projektu Ze względu na różnice w dacie rozpoczęcia realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach Projektu, Organizator zastrzega sobie możliwość zmian i uszczegółowienia harmonogramu. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą przekazywane Uczestnikom poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej projektu drogą telefoniczną oraz drogą mailową, jak również ustnie przez Animatorów przed zajęciami W poszczególnych formach wsparcia, o których mowa w 3 pkt. 1 i 5 pkt. 1, Uczestnik ma zapewnione: I. Utworzenie i działalność Centrum Aktywizacji Bezrobotnych w Radomiu: merytoryczną i techniczną pomoc w poszukiwaniu pracy udzielaną przez Animatorów, możliwość skorzystania ze sprzętu komputerowego, bezpłatne konsultacje psychologiczne, bezpłatne pośrednictwo pracy, coaching personalny, zwrot kosztów przejazdów do punktu CAB na coaching personalny (śr. 5 przejazdów na osobę), spotkania z psychologiem, pośrednikiem pracy, spotkania grup wsparcia koleżeńskiego. II. Blok aktywizacji zawodowej Wspólnie pokonamy bariery : a) Warsztaty aktywizacji zawodowej: catering, materiały szkoleniowe, segregatory, dyplomy, zwrot kosztów dojazdu wypłacany zgodnie z zasadami opisanymi w 13, pkt. 1. b) Szkolenia dla kobiet Precz ze stereotypem : catering, zwrot kosztów dojazdu wypłacany zgodnie z zasadami opisanymi w 13, pkt. 1. III. Szkolenia wg potrzeb (kursy zewnętrzne) szkolenie (śr ,00 zł/os.), stypendium szkoleniowe wypłacane zgodnie z zasadami opisanymi w 11, pkt. 1. oraz zwrot kosztów dojazdu wypłacany zgodnie z zasadami opisanymi w 13, pkt. 1. IV. Staże zawodowe: Osobom skierowanym na staż zostanie sfinansowane badanie lekarskie do wysokości 100,00 zł oraz ubezpieczenie NW. Stażystom przysługuje comiesięczne stypendium stażowe wypłacane zgodnie z zasadami opisanymi w 12, pkt.1. Na wniosek uczestnika projektu odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Po zakończeniu stażyści otrzymają Zaświadczenie o odbyciu stażu uwzględniające opinię pracodawcy zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez stażystę i umiejętnościach zawodowych nabytych w trakcie stażu Udział w Projekcie jest bezpłatny; koszty udziału Uczestników w Projekcie pokrywa Realizator. 2. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia opisanych w 3, pkt. 1 i 5, pkt. 1, otrzymania materiałów szkoleniowych, w przypadku działań, w których przewidziano takie materiały (patrz 7, pkt. 1) korzystania z cateringu, otrzymania dyplomu uczestnictwa w szkoleniach (po spełnieniu warunków ukończenia danego szkolenia, określonych w Umowie uczestnictwa, 5), zgłaszania uwag, dotyczących działań przewidzianych w ramach Projektu, bezpośrednio do osób zatrudnionych w Projekcie jak również na adres usprawiedliwionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, zgodnie z 7, pkt. 5 Umowy uczestnictwa w Projekcie, otrzymania stypendium szkoleniowego w przypadku działań, w których takie dodatki szkoleniowe zostały przewidziane (patrz 7 pkt. 1) na zasadach opisanych w 11, pkt. 1,

4 otrzymania stypendium stażowego za każdy miesiąc odbywania stażu zawodowego na zasadach opisanych w 12, pkt. 1, otrzymania zwrotu kosztów dojazdu w przypadku działań, w których taki zwrot został przewidziany (patrz 7, pkt. 1), na zasadach opisanych w 13, pkt Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział zobowiązany jest do podpisania: Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3 do Regulaminu), Oświadczenia Uczestnika Projektu (załącznik nr 4 do Regulaminu, Umowy uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1 do Regulaminu). 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Projektu, w tym uczestnictwa w co najmniej 80% każdego z działań; złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na liście potwierdzającej skorzystanie z cateringu oraz potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych; wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających; bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie; zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych, zmian w statusie na rynku pracy (tylko i wyłącznie w formie pisemnej); w przypadku podjęcia pracy, zarówno w trakcie trwania udziału w projekcie, jak i po jego zakończeniu, Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć kserokopię umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w terminie 7 dni od daty jej zawarcia; w przypadku uruchomienia przez Uczestnika działalności gospodarczej, zarówno w trakcie trwania udziału w projekcie, jak i po jego zakończeniu, Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć kserokopię wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej/ Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Realizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie Realizatorowi w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności. 3. W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązań wymienionych w pkt. 2 tego paragrafu Realizator może uznać koszty poniesione na Uczestnika za niekwalifikowane w całości lub części i żądać ich zwrotu. V. Zasady rekrutacji Rekrutacja do projektu rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną Projektu i odbywać się będzie w dwóch turach: I turastyczeń luty 2013r. oraz II tura - grudzień 2013r. styczeń 2014r. 2. Celem każdej tury rekrutacji jest zrekrutowanie 40 osób (I tura 40 osób; II tura 40 osób). 3. W Projekcie może wziąć udział 80 osób (w tym 44 kobiety i 36 mężczyzn), które spełnią następujące warunki w okresie rekrutacji 1 : są osobami długotrwale bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, tj. niezatrudnionymi i niewykonującymi innej pracy zarobkowej, zdolnymi i gotowymi do podjęcia zatrudnienia i jednocześnie nieuczącymi się w szkole (z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym), pozostającymi w rejestrze osób bezrobotnych we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat; zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) teren powiatu radomskiego ziemskiego lub grodzkiego. 4. Dokładny termin naboru zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie oraz w biurze CAB w Radomiu. 5. W przypadku, gdy do Projektu w procesie rekrutacji, w poszczególnych turach rekrutacji, nie zostanie zebrana zakładana liczba osób, przewiduje się przedłużenie naboru do momentu zrekrutowania założonej liczby osób w każdej turze (patrz: pkt. 2 niniejszego paragrafu). 6. Zgłoszenia do udziału w Projekcie można składać osobiście w biurze Projektu w Radomiu, elektronicznie (skany podpisanych dokumentów) na adres: lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W przypadku zgłoszenia elektronicznego, należy w ciągu 7 dni od przesłania skanów KOMPLETU dokumentów dostarczyć do Biura Projektu, pocztą lub osobiście, oryginały wymaganych dokumentów. W przeciwnym wypadku, zgłoszenie elektroniczne będzie nieważne. 1 Okres od dnia złożenia Formularza rekrutacyjnego (zał. nr 2) do dnia podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 3) włącznie.

5 W przypadku zgłoszenia elektronicznego, za datę wpływu dokumentów uznaje się datę otrzymania skanów TYLKO i WYŁĄCZNIE, jeśli zostanie nadesłany KOMPLET wymaganych dokumentów. W przypadku niekompletnego zgłoszenia elektronicznego, będzie brana pod uwagę data dostarczenia oryginałów dokumentów. 7. W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty: wypełniony i podpisany przez kandydata Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2 do Regulaminu) i wymaganymi załącznikami, tzn.: a) zaświadczeniem z PUP potwierdzającym status osoby bezrobotnej, b) kserokopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata (np. dyplom, świadectwo ukończenia szkoły). Kserokopie w/w dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (data, adnotacja Potwierdzam za zgodność z oryginałem, podpis). 8. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w biurze Projektu (adres patrz 1, pkt. 6) oraz na stronie internetowej Projektu 9. Zgłoszenia do udziału w Projekcie złożone przy użyciu formularzy innych niż opracowane przez Realizatora będą odrzucane. 10. O zakwalifikowaniu kandydata do Projektu będą decydowały: 1) Ocena formalna: a. spełnienie kryteriów wymienionych w 10 pkt. 3 niniejszego Regulaminu, b. złożenie w Biurze Projektu kompletu wymaganych i poprawnie wypełnionych dokumentów w określonym przez Projektodawcę terminie - decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu. Spełnienie kryteriów formalnych zostanie potwierdzone w Karcie Oceny Formalnej kandydata, która zostanie sporządzona przez Asystenta projektu i zatwierdzona przez Koordynatora. Kryteria oceny formalnej: ocena 0-1 (0 nie spełnia; 1 spełnia). Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej, kandydat zostanie poddany ocenie merytorycznej. 2) Ocena merytoryczna: a. staż zawodowy (brak 20 punktów, do 1 roku 10 punktów, do 5 lat 5 punktów, powyżej 5 lat 0 punktów), b. wykształcenie (gimnazjalne i niższe 20 punktów, zasadnicze zawodowe 10 punktów, średnie 5 punktów, wyższe 0 punktów), c. korzystanie z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej przez kandydata lub jego najbliższą rodzinę (tak 10 punktów, nie 0 punktów), d. brak kwalifikacji zawodowych (tak 20 punktów, nie 0 punktów) Spełnienie kryteriów merytorycznych będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych w formularzu rekrutacyjnym i dokonywane będzie na Karcie Oceny Merytorycznej kandydata, w której za poszczególne kryteria oceny merytorycznej przyznawana będzie określona liczba punktów. Karta Oceny Merytorycznej kandydata zostanie sporządzona przez Asystenta i zatwierdzona przez Koordynatora. 3) Rozmowa kwalifikacyjna z doradcą zawodowym i diagnoza kompetencyjna: Rozmowa z doradcą zawodowym i test będą miały na celu diagnozę potrzeb i określenie predyspozycji zawodowych oraz determinacji do podnoszenia kwalifikacji i poszukiwania pracy przez potencjalnego uczestnika. Liczba punktów możliwych do uzyskania - od 0 do 20 punktów. Wyniki z rozmowy z doradcą zawodowym zostaną umieszczone na Karcie Oceny Merytorycznej Kandydata. 4) Wskaźniki założone w projekcie Kwalifikacja Uczestników będzie dokonywana z zachowaniem następujących wskaźników: liczba kobiet i mężczyzn założona w Projekcie: 44 kobiety, 36 mężczyzn; liczba osób z maksymalnie średnim wykształceniem: 64; liczba osób posiadających maksymalnie 5-letni staż pracy: Ostateczny wybór uczestników projektu zostanie dokonany spośród osób, które przeszły pozytywną ocenę formalną i uzyskały najwyższą liczbę punktów na Karcie oceny merytorycznej, przy uwzględnieniu założonych wskaźników, wskazanych w paragrafie 10, pkt. 10, ppkt W celu ostatecznego wyboru Uczestników Projektu powołana zostanie Komisja Rekrutacyjna, w skład której wejdzie: Koordynator i Asystent. 13. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej będzie należało sporządzenie protokołów z rekrutacji zawierających listę osób zakwalifikowanych, listę osób niezakwalifikowanych i listę rezerwową. 14. Realizator projektu nie przewiduje odwoływania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Na wniosek osób zainteresowanych istnieje możliwość wglądu do Kart Oceny Formalnej i Merytorycznej w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników z rekrutacji.

6 15. W każdej turze rekrutacji zostanie zakwalifikowanych po 40 uczestników (22 kobiety, 18 mężczyzn). 16. W sytuacji większej liczby osób spełniających wszystkie kryteria, wymienione w pkt. 10 niniejszego paragrafu, zostanie utworzona lista rezerwowa. 17. Osoby umieszczone na liście rezerwowej podczas I tury rekrutacji będą miały pierwszeństwo przy naborze do projektu w II turze rekrutacji. 18. Po zakwalifikowaniu Uczestników każda osoba zostanie powiadomiona telefonicznie lub listownie o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie i o terminie rozpoczęcia planowanych działań, w tym o wyznaczonym terminie podpisania: - Deklaracji uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3), - Oświadczenie uczestnika Projektu (załącznik nr 4), - Umowy uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1). 19. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej (przed rozpoczęciem działań lub do momentu przeprowadzenia nie więcej niż 20% zajęć w danej formie wsparcia). Podstawą zakwalifikowania osób z listy rezerwowej będzie spełnianie kryteriów formalnych i merytorycznych. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane zgodnie ze wskaźnikami założonymi w Projekcie, określonymi w pkt. 10 niniejszego paragrafu. Osoby z listy rezerwowej otrzymają wsparcie niewykorzystane przez osobę, którą zastąpiły. 20. Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika w Projekcie przyjmuje się datę podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie. VI. Zasady wypłaty stypendium szkoleniowego, stażowego oraz zwrotu kosztów dojazdu Uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe w przypadku działań, w których takie stypendia zostały przewidziane (patrz 7 pkt. 1) i na następujących zasadach: a) Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Uczestnikowi Projektu biorącemu udział w kursach/szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia, w których Uczestnik brał udział. b) Uczestnicy zobowiązani są powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach Projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. c) Stypendium szkoleniowe wypłacane jest Uczestnikowi Projektu przez Stowarzyszenie B-4. d) Osoby pobierające stypendium szkoleniowe podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.). Płatnikiem składek jest Stowarzyszenie B-4. e) Stypendium szkoleniowe jest przychodem dla Uczestników Projektu i podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm). f) Wypłata stypendium szkoleniowego dokonywana będzie na konto bankowe Uczestnika projektu lub przekazywana w gotówce w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się szkolenie, za które wypłacane jest stypendium na podstawie list obecności na szkoleniu Uczestnik otrzymuje stypendium stażowe w przypadku działań, w których takie stypendia zostały przewidziane (patrz 7, pkt. 1) i na następujących zasadach: a) Wysokość stypendium stażowego wynosi: 1 090,00 brutto. a) Stypendium wypłacane jest uczestnikowi projektu przez Stowarzyszenie B-4 na konto bankowe Uczestnika projektu lub przekazywane w gotówce do 14 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni w oparciu listy obecności. b) Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to przysługuje. c) Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek: nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim. d) Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek jest Stowarzyszenie B-4. e) Stypendium jest przychodem dla uczestników projektu i podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.). f) Stypendium jest wypłacane również za dni wolne (2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu).

7 13 1. Uczestnik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu w przypadku działań, w których taki zwrot został przewidziany (patrz 7 pkt. 1) i na następujących zasadach: a) Uczestnicy dojeżdżający do miejsca szkolenia mogą wystąpić do Realizatora o refundację kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (oraz kosztów powrotu z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania). Dojazd jest kosztem kwalifikowanym jeżeli forma wsparcia realizowana jest w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania Uczestnika. Koszty przejazdu zwracane będą do wysokości kosztów przejazdu na danej trasie najtańszym środkiem komunikacji publicznej (nie więcej jednak niż 8 zł za przejazd w obie strony), po spełnieniu następujących warunków: złożenia przez Uczestnika wniosku o zwrot kosztów przejazdu (według wzoru określonego przez Realizatora) wraz z dokumentami szczegółowo wskazanymi w tym wniosku, odpowiednim udokumentowaniu poniesienia tych kosztów. b) W celu udokumentowania kosztów przejazdu uczestników dojeżdżających środkami transportu publicznego, za wystarczające uważa się przedstawienie biletów w obie strony z każdego dnia przejazdu na miejsce realizacji formy wsparcia. c) W przypadku dojazdu uczestników samochodem prywatnym za kwalifikowalne można uznać wydatki do wysokości nie wyższej niż cena najtańszego biletu na danej trasie, po przedstawieniu przez uczestnika stosownego oświadczenia o wykorzystaniu danego samochodu osobowego na potrzeby dojazdów w ramach uczestnictwa w projekcie ORAZ informacji uzyskanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie. d) Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia będzie realizowany do wyczerpania limitu środków przeznaczonych w budżecie Projektu na te cele. W przypadku, gdy wartość złożonych wniosków o zwrot kosztów dojazdu przewyższy przewidzianą w budżecie Projektu wartość środków przeznaczonych na refundację tych kosztów, Realizator zastrzega sobie możliwość odpowiedniego zmniejszenia tych wypłat, zwrotu jedynie części kosztów poniesionych przez Uczestnika lub odmowy dokonania tych wypłat. W takim przypadku o zwrocie kosztów dojazdu decydować będzie kolejność składania wniosków. e) Uczestnik ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, którego wnioski te dotyczą, a jeżeli szkolenie kończy się w trakcie miesiąca w ostatnim dniu szkolenia. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miesiącu kolejnym pod warunkiem posiadania na ten cel niezbędnych środków finansowych. f) Wypłata refundowanych kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę oraz weryfikacji prawdziwości zawartych w nich danych w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego refundacja dotyczy, a w przypadku, gdy szkolenie kończy się w trakcie trwania miesiąca w terminie do 14 dni licząc od daty zakończenia szkolenia. VII. Zasady rezygnacji i wykluczenia z projektu Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach: - naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, - rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń, - opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu (godzin) zajęć, -opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu godzin zajęć (łącznie usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych). 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. 3. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego osoby lub członka jego rodziny (np. choroba Uczestnika, choroba dziecka) lub podjęcia przez niego pracy zarobkowej. Za członka rodziny Uczestnika Projektu uznaje się małżonka Uczestnika, dzieci Uczestnika własne lub przysposobione, rodziców Uczestnika, brata lub siostrę. 4. Realizator zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej, uzasadniających rezygnację Uczestnika Projektu poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia lekarskiego, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp. 5. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż określone w 14 pkt. 3 Regulaminu, lub który został skreślony z listy Uczestników przez Realizatora, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie. 6. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia Uczestnika z obowiązku zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie w całości lub odpowiedniej części. 7. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zweryfikowania istnienia faktycznych przesłanek uzasadniających zwolnienie Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu poniesionych przez Realizatora Projektu kosztów, w całości lub w części w oparciu o przekazane przez Uczestnika informacje lub/i dostarczone dokumenty.

8 VIII. Postanowienia końcowe Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 3. Realizator Projektu zobowiązuje się do rzetelności w organizacji działań i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad jego realizacją. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Umowy uczestnictwa zawarte z każdym z Uczestników Projektu. 5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie i Umowie uczestnictwa są rozstrzygane przez Zarząd Stowarzyszenia B Ostateczna interpretacja Regulaminu projektu należy do Stowarzyszenia B-4 w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz na stronach Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 7. Stowarzyszenie B-4 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników na stronie internetowej Projektu. 8. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia r. Załączniki: Załącznik nr 1 - Umowa uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie Załącznik nr 4 Oświadczenie uczestnika Projektu Sporządził: Asystent projektu Zatwierdził: Koordynator projektu

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ II EDYCJA Nr POKL.07.04.00-12-046/12

Regulamin Projektu CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ II EDYCJA Nr POKL.07.04.00-12-046/12 Regulamin Projektu CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ II EDYCJA Nr POKL.07.04.00-12-046/12 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Aktywności Lokalnej II edycja ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze

REGULAMIN PROJEKTU. Zmiany na lepsze REGULAMIN PROJEKTU Zmiany na lepsze (nr POKL.08.01.02-14-088/13) Instytucja pośrednicząca: Projektodawca/realizator: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Melting Pot- Piotr Kossowski 1 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

[Wpisz tekst] II. Cel projektu 2

[Wpisz tekst] II. Cel projektu 2 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Pomost do zatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu NOWE MOZLIWOŚCI ZAWODOWE

Regulamin Projektu NOWE MOZLIWOŚCI ZAWODOWE Regulamin Projektu NOWE MOZLIWOŚCI ZAWODOWE 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki; b) Projekcie należy przez to

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi na start! UDA-POKL.07.02.01-18-057/13-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Młodzi na start! realizowany jest przez AMD-GROUP Michał Drymajło w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młody menedżer UDA-POKL.07.02.01-18-044/14-00

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młody menedżer UDA-POKL.07.02.01-18-044/14-00 Projekt Młody menedżer współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez AMD GROUP Michał Drymajło, na podstawie Umowy nr UDA-POKL.07.02.01-18-044/14-00 zawartej z Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM!

NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM! Strona1 REGULAMIN PROJEKTU NIEPEŁNOSPRAWNY PEŁNOWARTOŚCIOWYM PRACOWNIKIEM! POKL.07.04.00-18-117/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie Niepełnosprawny pełnowartościowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13

REGULAMIN PROJEKTU. Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13 REGULAMIN PROJEKTU Nowa praca? To możliwe Projekt nr POKL.08.01.02-24-149/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowa praca? To możliwe. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie: Start do kariery POKL.07.02.01-04-074/13

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie: Start do kariery POKL.07.02.01-04-074/13 Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie: Start do kariery POKL.07.02.01-04-074/13 1 Informacja o Projekcie 1. Projekt Start do kariery realizowany jest przez Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet

Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet Regulamin uczestnictwa w projekcie Praca dla kobiet Imię i nazwisko Uczestniczki projektu:... 1 Organizator projektu, oświadcza, a podpisana poniżej Uczestniczka projektu przyjmuje do wiadomości, że projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europolis (zwany dalej Projektem ) jest realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci. 2. Projekt "Europolis"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ nr projektu: POKL.08.01.02-22-060/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ nr projektu: POKL.08.01.02-22-060/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ nr projektu: POKL.08.01.02-22-060/13 realizowanego przez Stowarzyszenie B-4, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody aktywny w pracy - aktywny w życiu, nr POKL.07.02.01-04-009/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody aktywny w pracy - aktywny w życiu, nr POKL.07.02.01-04-009/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody aktywny w pracy - aktywny w życiu, nr POKL.07.02.01-04-009/13 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Młody aktywny w pracy - aktywny w życiu nr POKL.07.02.01-04-009/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU LUBELSKI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH POKL.06.01.01-06-171/13 w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Wyklucz bezrobocie

REGULAMIN PROJEKTU. Wyklucz bezrobocie REGULAMIN PROJEKTU Wyklucz bezrobocie (nr POKL.06.01.01-06-182/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator: Cityschool s.c. Paweł Kędzerski, Piotr Kossowski.

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13

REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 REGULAMIN PROJEKTU ZWOLNIONY? ZATRUDNIONY!!! nr POKL.08.01.02-16-020/13 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "NOWY ZAWÓD-NOWA SZANSA" nr projektu POKL.08.01.02-14-116/12 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie "Nowy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 08.01.2014 r. ze zmianami z dnia 26.09.2014 r. UMOWA NR.. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Postaw na aktywność zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu

REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu REGULAMIN KRAJOWEGO STAŻU STUDENCKIEGO organizowanego przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu w ramach projektu I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy realizacji stażu w ramach Projektu 1. Staże organizowane

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM

SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie SZTUKA REGIONALNA NARZĘDZIEM EDUKACYJNYM Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

Młody-wykwalifikowany

Młody-wykwalifikowany REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody-wykwalifikowany Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa we wszystkich działaniach realizowanych w ramach projektu Młody-wykwalifikowany, w tym w poradnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie,,znowu będziemy widoczni 50 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Przedsiębiorcza Polonia Program Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

Projekt Zawsze aktywni na rynku pracy! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Zawsze aktywni na rynku pracy! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU ZAWSZE AKTYWNI NA RYNKU PRACY! POKL.06.01.01-06-059/13 w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTU DOJAZDU I WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU TACY SAMI WSPARCIE DLA NIEZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN ZWROTU KOSZTU DOJAZDU I WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU TACY SAMI WSPARCIE DLA NIEZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN ZWROTU KOSZTU DOJAZDU I WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROJEKTU TACY SAMI WSPARCIE DLA NIEZATRUDNIONYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Uczestnik/czka projektu może ubiegać

Bardziej szczegółowo

Projekt Dziś aktywni jutro pracujący! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Dziś aktywni jutro pracujący! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Dziś aktywni jutro pracujący! Instytucja pośrednicząca : Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Projektodawca/realizator: Custom Media Group Agnieszka Kędzierska 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

[INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE]

[INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE] Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Bliżej rynku pracy w części realizowanej na terenie województwa mazowieckiego przez Fundację Edukacji Nowoczesnej 1 [INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START \ REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie systemowym Lepszy Start, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL.07.03.00-12-021/11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY 1 Przepisy ogólne 1. Projekt ANGIELSKI I KOMPUTER NIE JEST MI OBCY realizowany jest przez Gminę Chybie, Urząd Gminy w Chybie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt., nr WND-POKL.09.05.00-20-B60/13, który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nastawieni na sukces WND-POWR.01.02.01-24-0127/15 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Projekt Nastawieni na sukces współfinansowany jest ze środków Unii PO WER I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości I Edukacji Łukasz Dymek, ul. S.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu Dobrze Pracować POKL.07.02.01-02-059/12

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu Dobrze Pracować POKL.07.02.01-02-059/12 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projektu Dobrze Pracować POKL.07.02.01-02-059/12 Z dnia 09-01-2014 r. DEFINICJE Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Biurze projektu należy przez to rozumieć biuro Fundacji

Bardziej szczegółowo

Obszar powiaty lipski i płd-wsch część powiatu radomskiego: Iłża, Skaryszew Termin realizacji projektu: od 01.07.2010 do 31.08.

Obszar powiaty lipski i płd-wsch część powiatu radomskiego: Iłża, Skaryszew Termin realizacji projektu: od 01.07.2010 do 31.08. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Tytuł projektu Nr projektu: Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt: Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt: Poddziałanie, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Prawo jazdy kat. C

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Prawo jazdy kat. C Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Prawo jazdy kat. C realizowany jest przez Centrum Szkoleń Domasik Magdalena Domasik, Priorytet IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo