Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL /11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Program Operacyjnego Kapitał Ludzki 1. Definicje 1. Projekt projekt Fortuna kołem się toczy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, w okresie od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r. 2. Beneficjent Centrum Kultury w Korzennej, Korzenna Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach 1, Kraków. 4. Beneficjenci Ostateczni Uczestnicy projektu - 16 mieszkańców/ek z terenu Gminy Korzenna w wieku aktywności zawodowej tj lat (w tym 9 kobiet; 7 mężczyzn)- bezrobotnych oraz rolników i domowników rolników, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w Ustawie o pomocy społecznej ponadto o niskich kwalifikacjach zawodowych, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym z powodu kolejno: bezrobocia, ubóstwa, a którzy spełniają kryteria określone w 3 niniejszego regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie. 5. Komisja Rekrutacyjna za weryfikację kwalifikowalności BO odpowiada Kierownik Projektu oraz Asystent Kierownika Projektu 6. Biuro Projektu Centrum Kultury w Korzennej, Korzenna 342 1

2 2. Informacje ogólne 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestników do projektu Fortuna kołem się toczy, realizowanego przez Centrum Kultury w Korzennej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. 2. Projekt skierowany jest do 16 mieszkańców/ek z terenu Gminy Korzenna (w tym 9 kobiet; 7 mężczyzn) - bezrobotnych oraz rolników i domowników rolników, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. ponadto o niskich kwalifikacjach zawodowych, będących jednocześnie osobami niezatrudnionymi w wieku aktywności zawodowej tj lat zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia lub ubóstwa. Objaśnienie: Osobami niezatrudnionymi są: osoby w wieku pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby niepełnosprawne bez względu na fakt pobierania świadczeń rentowych) oraz osoby w wieku zatrudnione lub wykonujące inne prace zarobkowe, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej. Osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby i rodziny w zagrożone w szczególności z powodów: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; 11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 12) trudności w przystosowaniu do życia 2

3 po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. Grupami preferowanymi wg przypisanej wagi punktowej w rekrutacji będą: osoby bezrobotne wg definicji z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /5 pkt./ rolnicy lub domownicy rolników, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., korzystający z pomocy społecznej w aspekcie wymienionego kryterium /5 pkt./, osoby posiadające niski poziom wykształcenia - poniżej średniego tj. ponadgimnazjalnego /3 pkt./ 3. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 16 mieszkańców gminy Korzenna (9 kobiet i 7 mężczyzn) bezrobotnych lub rolników i domowników rolników, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej poprzez podniesienie ich kwalifikacji oraz atrakcyjności ich ofert skierowanych do potencjalnych pracodawców na rynku pracy do końca marca 2012 r. 4. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia dla BO spełniających kryteria rekrutacji: Kurs prawa jazdy kategorii B, C, C +E: - kategoria B 30 godzin szkoleniowych teorii i 30 godzin zegarowych praktyki, - kategoria C 20 godzin szkoleniowych teorii i 30 godzin zegarowych praktyki (prawo jazdy kategorii C może wybrać osoba posiadająca prawo jazdy kategorii B ), - kategoria C +E - 20 godzin szkoleniowych teorii i 25 godzin zegarowych praktyki (prawo jazdy kategorii C +E może wybrać osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C ), 3

4 Szkolenie z zakresu alternatywnych możliwości rozwoju na rynku pracy tj. pozyskiwanie dotacji na zakładanie działalności gospodarczej oraz zakładania podmiotów ekonomii społecznej uczestnikami szkolenia będą wszyscy BO projektu (16 godzin szkoleniowych). 3. Uczestnicy projektu 1. Uczestnikiem projektu może być: mieszkaniec/ka Gminy Korzenna (9 kobiet; 7 mężczyzn)- bezrobotny/a oraz rolnik i domownik rolnika, którego dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. ponadto o niskich kwalifikacjach zawodowych, będący jednocześnie osobą niezatrudnioną w wieku aktywności zawodowej tj lat, zagrożoną wykluczeniem społecznym z powodu kolejno: bezrobocia, ubóstwa. Grupami preferowanymi w rekrutacji wg przypisanej wagi punktowej oraz dokumentami badającymi przynależność uczestników rekrutacji do poszczególnych grup są: - osoby bezrobotne - zaświadczenie z PUP w Nowym Sączu wydane po 10 października 2011r. /5 pkt./, - rolnicy lub domownicy rolników, których dochód nie przekracza kryterium dochodu na osobę w rodzinie określonego w Ustawie o pomocy społecznej - oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej w aspekcie wymienionego kryterium w 2011r. oraz kserokopia nakazu płatniczego gospodarstwa rolnego za 2011 r. w którym BO zamieszkuje /5 pkt./, - osoby o niskim poziomie wykształcenia poniżej średniego tj. ponadgimnazjalnego - oświadczenie uczestnika projektu /3 pkt./, które wypełnią i złożą Kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami i zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie przez Komisję rekrutacyjną w składzie: Kierownik Projektu oraz Asystent Kierownika Projektu. 4

5 2. Beneficjenci Ostateczni projektu zostaną wybrani na podstawie złożonych Kart Zgłoszeń oraz załączników: oświadczeń i dokumentów wymienionych w 3, pkt Do projektu zakwalifikowanych zostanie 16 mieszkańców/ek gminy Korzennej - bezrobotnych lub rolników i domowników rolników, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. (9 kobiet, 7 mężczyzn), o niskich kwalifikacjach zawodowych będących jednocześnie osobami niezatrudnionymi w wieku aktywności zawodowej tj lat, zagrożonymi wykluczeniem społecznym z powodu kolejno: bezrobocia, ubóstwa. 4. Przy wyborze uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować się będzie wymogami określonymi w 3, pkt. 1 i 3. W przypadku remisu punktowego lub braku miejsc o kolejności przyjęcia do projektu decyduje data złożenia przez kandydata dokumentów. Lista osób rezerwowych zostanie utworzona z uczestników rekrutacji, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie, jednakże będą oni włączeni do projektu w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. Do projektu wejdzie pierwszych 9 kobiet i 7 mężczyzn z listy rankingowej, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów, następnie o przyjęciu do projektu decydować będzie jedynie liczba punktów uzyskanych w trakcie rekrutacji bez względu na płeć uczestnika rekrutacji. 4. Proces rekrutacji 1. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie w okresie trwania projektu w terminie od 10 do 28 października 2011 roku w godzinach w biurze projektu Centrum Kultury w Korzennej, Korzenna. 2. Osoby ubiegające się o uczestnictwo w projekcie składają Kartę zgłoszeniową, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu wraz z wymaganymi dokumentami: oświadczenie o posiadaniu statusu osoby niezatrudnionej tj. bezrobotnej lub rolnika i domownika rolnika, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającej 5

6 z pomocy społecznej w aspekcie wymienionego kryterium tj. kryterium dochodowego, zamieszkiwaniu (stałym lub czasowym) na terenie gminy Korzenna oraz posiadania niskiego poziomu wykształcenia Zaświadczenie z PUP w Nowym Sączu o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej wydane nie wcześniej niż 10 października 2011r., Kserokopia nakazu płatniczego gospodarstwa rolnego za 2011r., w którym BO zamieszkuje, Kserokopia dowodu osobistego Oświadczenie o przynależności do grupy/grup preferowanych w rekrutacji wymienionych w 3, pkt. 1, 3. Komplet dokumentów uczestnicy przekazują do Kierownika Projektu lub Asystenta Kierownika Projektu. 4. Zgłoszenia niekompletne będą jednorazowo kierowane do uzupełnienia. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie (2 dni) lub kolejnych braków przy kolejnym złożeniu dokumentów, zgłoszenia nie będą rozpatrywane. 5. Komisja rekrutacyjna weryfikuje dane zawarte w Karcie zgłoszeniowej i załącznikach, sporządza Protokół Rekrutacji oraz Listę Rankingową stanowiącą Załącznik nr 4 do Regulaminu, a następnie w dniu 31 października 2011 r. podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu osób spełniających wymogi rekrutacyjne. Komisja ustala listę osób zakwalifikowanych do projektu na podstawie spełnienia kryteriów formalnych i preferencyjnych, a następnie 31 października 2011 r. telefonicznie lub osobiście powiadamia je o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie. 6. W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria rekrutacyjne przewyższa liczbę 16 miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków uczestnictwa w projekcie przez osoby wcześniej zakwalifikowane. 7. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie jako Beneficjent Ostateczny najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszego rodzaju wsparcia wypełnia Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 6

7 danych osobowych, Oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego o poinformowaniu, że koszt uczestnictwa w projekcie BO jest pokrywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych warunkach uczestnictwa w projekcie, Kwestionariusz osobowy. 8. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na Liście obecności oraz Listach potwierdzających odbiór cateringu i innych materiałów przeznaczonych dla BO. 9. W przypadku nieobecności na zajęciach z powodów losowych lub zdrowotnych uczestnik zobowiązany jest do usprawiedliwienia swojej nieobecności w formie pisemnej. 10. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji uczestnika projektu lub nie spełnienia przez niego warunków uczestnictwa (np. nieobecność na zajęciach) i niemożności wprowadzenia nowej osoby do projektu, może być on zobowiązany do pokrycia kosztów uczestnictwa. 11. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz w Biurze Projektu. 5. Postanowienia końcowe Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 10 października 2011r. 1. Beneficjenci Ostateczni mają obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych, ankiet badających nabycie umiejętności miękkich, a także uczestnictwa w formach wsparcia w ramach projektu w wyznaczonych terminach i godzinach. 2. Koszt dojazdu na poszczególne formy wsparcia uczestnik zobowiązuje się pokryć we własnym zakresie. 3. Centrum Kultury w Korzennej nie odpowiada za wszelkiego rodzaju zdarzenia losowe i wypadki mające miejsce w czasie dojazdu lub powrotu z/do miejsca organizacji poszczególnych form wsparcia i z/do miejsca zamieszkania. 4. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do zobowiązania uczestnika projektu do złożenia dodatkowych dokumentów poświadczających jego kwalifikowalność do udziału w projekcie. 7

8 5. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez Kierownika Projektu. Kierownik projektu Załączniki: Karta zgłoszenia, - Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby niezatrudnionej tj. bezrobotnej lub rolnika i domownika rolnika, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającej z pomocy społecznej w aspekcie wymienionego kryterium tj. kryterium dochodowego, zamieszkiwaniu (stałym lub czasowym) na terenie gminy Korzenna oraz posiadania niskiego poziomu wykształcenia Oświadczenie o przynależności do grupy/grup preferowanych w rekrutacji wymienionych w 3, pkt. 1 Zaświadczenie z PUP w Nowym Sączu o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, Kserokopia nakazu płatniczego gospodarstwa rolnego za 2011r., w którym BO zamieszkuje, Kserokopia dowodu osobistego, Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie beneficjenta ostatecznego o poinformowaniu, że koszt uczestnictwa w projekcie BO jest pokrywany ze środków Unii Europejskiej, wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów rekrutacji, warunkach uczestnictwa w projekcie i pouczeniem o odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie danych osobowych uczestnika projektu instytucji szkoleniowej przeprowadzającej kurs Kwestionariusz osobowy 8

Regulamin projektu AKTYWNI ZNOWU WYGRYWAJĄ! POKL.07.02.01-24-145/09. 1. Informacje o projekcie

Regulamin projektu AKTYWNI ZNOWU WYGRYWAJĄ! POKL.07.02.01-24-145/09. 1. Informacje o projekcie Regulamin projektu AKTYWNI ZNOWU WYGRYWAJĄ! POKL.07.02.01-24-145/09 1. Informacje o projekcie 1. Projekt AKTYWNI ZNOWU WYGRYWAJĄ! POKL.07.02.01-24-145/09 jest realizowany przez Edukacyjne Centrum Biznesu

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo