REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL /13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13"

Transkrypt

1 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL /13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA POKL /13 zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 1 Informacje ogólne Projekt Nowe horyzonty realizowany jest przez P.H.U. Plusk Sp. z o.o. z siedzibą w Iwoniczy Zdroju w ramach Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo łódzkie. Biuro projektu znajduje się w Łodzi (90-613), przy ul. Gdańskiej 91/93, bud. E, I p., pok. 16. Czas realizacji projektu: r r. Celem projektu jest podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia min. 90% z 60 Uczestników Projektu tj. osób zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, poprzez nabywanie i uzupełnienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 2 Słownik pojęć Beneficjent projektodawca, podmiot, który realizuje projekt na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL tj. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Plusk Sp. z o.o., ul. Kulczyńskiego 2, Iwonicz Zdrój. Instytucja Pośrednicząca (IP) PO KL Województwo Łódzkie/Urząd Marszałkowski w Łodzi. Kandydat osoba fizyczna biorąca udział w procesie rekrutacyjnym. Osoba bezrobotna oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. Osoba nieaktywna zawodowo - oznacza osobę która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, która jednocześnie jest osobą: pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która

2 jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą (ale jej nie wyrejestrowała) funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i w związku z powyższym nie może być traktowana jako osoba nieaktywna zawodowo. Osoba zwolniona osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Procesy adaptacyjne i modernizacyjne - Z procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi przedsiębiorstwo ma do czynienia np. wówczas, gdy zmienia ono swój profil działalności (np. poprzez zmianę branży, w której działa), rozpoczyna prowadzenie działalności eksportowej, zasadniczo zmienia strukturę organizacyjną, przechodzi proces prywatyzacji, dokonuje outsourcingu znaczącej części dotychczasowej działalności, czy wreszcie dokonuje zwolnień grupowych pracowników. Przedstawione przejawy procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych należy traktować jako przykładowe. Projekt projekt Nowe horyzonty nr WND-POKL /13 realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Uczestnik Projektu osoba fizyczna zakwalifikowana, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, do udziału w Projekcie, otrzymująca wsparcie od Beneficjenta w wyniku realizacji projektu. Uczestnicy projektu 3 Zakłada się, że w projekcie weźmie udział łącznie 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn). Zakłada się udział 60 osób (36K, 24M), spełniających następujące kryteria formalne dla każdej z osób: zamierza podnieść swoje kwalifikacje zawodowe; jest mieszkańcem woj. łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, utraciła pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do Projektu oraz jednocześnie zalicza się do grupy osób: osoby bezrobotne/nieaktywne zawodowo, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego ani nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej), nie jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Beneficjenta lub wykonawcy w projekcie, nie korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym w szczególności środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych (PFRON) lub środków udzielanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres i organizacja wsparcia 4 Projekt, o którym mowa w 1 pkt 1 obejmuje następujące formy wsparcia: Poradnictwo zawodowe indywidualne określenie ścieżki zawodowej w ramach IPD dla każdego uczestnika: analiza predyspozycji zawodowych, określenie mocnych i słabych stron każdego UP, indywidualna ocena zawodowa. Liczba godzin: 12 godzin/osoba. Poradnictwo zawodowe grupowe nabycie umiejętności szukania nowego zatrudnienia, poprzez techniki aktywnego poszukiwania pracy. 20 godzin poradnictwa dla jednej grupy, łącznie nie więcej niż 120 godz. dla wszystkich uczestników projektu. Szkolenia zawodowe - celem szkoleń jest umożliwienie uczestnikom projektu nabycia, podniesienia lub zmianę swoich kwalifikacji w celu aktywizacji zawodowej. Liczba godzin: 240 godzin/grupę. Powstaną takie grupy szkoleniowe, na jakie będzie zapotrzebowanie spośród: Pracownik obsługi biurowej szkolenie obejmować będzie m.in. zasady pracy biurowej, obsługi sprzętu biurowego itp. Logistyk/Spedytor szkolenie obejmować będzie m.in. logistyka w teorii i praktyce itp.; Opiekun osoby starszej szkolenie obejmować będzie m.in. kierunki pomocy i opieki geriatrycznej itp.

3 Staż celem odbycia stażu jest zdobycie doświadczenia zawodowego w zawodzie zgodnym z odbytym szkoleniem, a także rozwinięcie praktycznych umiejętności przez 60 osób. Długość trwania stażu: 3 miesiące., max 8 godzin dziennie, max 40 godzin tygodniowo. 5 Realizowane w ramach Projektu formy wsparcia, o których mowa w 4 pkt 1, odbywać się będą w dni robocze oraz w weekendy w godzinach Godzina zajęć grupowych( szkolenia i doradztwo) oraz zajęć indywidualnych (indywidualne spotkania z doradcą) wynosi 45 min. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem i planem zajęć w ustalonej przez Realizatora liczbie godzin. Szczegółowe harmonogramy działań zostaną przekazane Uczestnikom poprzez umieszczenie go na stronie internetowej projektu Organizator zastrzega sobie możliwość zmian i uszczegółowienia harmonogramu. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą przekazywane Uczestnikom poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej Projektu drogą telefoniczną oraz drogą mailową. W poszczególnych formach wsparcia, o których mowa w 4 pkt 1 Uczestnik ma zapewnione: 6 Poradnictwo zawodowe indywidualne - 3 spotkania po 4 godziny: materiały szkoleniowe, serwis kawowy; zwrot kosztów dojazdu. Możliwość zmiany cyklu spotkań w zależności od potrzeb UP. Poradnictwo zawodowe grupowe- 5 spotkań po 4 godziny: materiały szkoleniowe, serwis kawowy; zwrot kosztów dojazdu. Możliwość zmiany cyklu spotkań w zależności od potrzeb UP; 240 godzinne szkolenie zawodowe (jedno z niżej wymienionych, zgodnie z IPD Uczestnika Projektu) - 30 spotkania po ok. 8 godzin: stypendium szkoleniowe, zwrot koszów dojazdu, materiały szkoleniowe, catering: Pracownik obsługi biurowej szkolenie obejmować będzie m.in. zasady pracy biurowej, obsługi sprzętu biurowego itp. Logistyk/Spedytor szkolenie obejmować będzie m.in. logistyka w teorii i praktyce itp.; Opiekun osoby starszej szkolenie obejmować będzie m.in. kierunki pomocy i opieki geriatrycznej itp. 3 miesięczny staż zawodowy dla 60 osób: wynagrodzenie za udział w stażu przez okres 3 miesięcy, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu. 7 Udział w Projekcie jest bezpłatny; koszty udziału Uczestników w Projekcie pokrywa Realizator ze środków pozyskanych z. Każdy uczestnik projektu ma prawo do: uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia opisanych w 4, pkt. 1, otrzymania materiałów szkoleniowych, w przypadku działań, w których przewidziano takie materiały (patrz 6) korzystania z serwisu kawowego (kawa, herbata, ciastka, woda), cateringu (lunch drugie danie, podczas szkolenia), otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia (min. 80 % obecności na zajęcia oraz pozytywnie zdany test wiedzy w ramach danego szkolenia), zgłaszania uwag, dotyczących działań przewidzianych w ramach Projektu, bezpośrednio u osób zatrudnionych przy realizacji Projektu, jak również na adres otrzymania dodatku szkoleniowego w przypadku działań, w których takie dodatki szkoleniowe zostały przewidziane (patrz 6 ). Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL, Uczestnikowi projektu biorącemu udział w kursach/szkoleniach przysługuje stypendium (w Projekcie: dodatek szkoleniowy) w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

4 rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium (w Projekcie: dodatku szkoleniowego) ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia, w których Uczestnik brał udział. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP, jako Osoba Bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić Powiatowy Urząd Pracy o swoim udziale w szkoleniu, realizowanym w ramach niniejszego Projektu, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia danego szkolenia w ramach Projektu. Każdy z Uczestników Projektu otrzyma od Realizatora właściwe zaświadczenie potwierdzające udział w Projekcie, a co za tym idzie udział w szkoleniu oraz pobieranie dodatku szkoleniowego. Dodatek szkoleniowy wypłacany jest Uczestnikowi Projektu przez P.H.U. Plusk Sp. z o.o. Osoby zarejestrowane bez prawa do zasiłku, pobierające dodatek szkoleniowy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.). Płatnikiem składek jest P.H.U. Plusk Sp. z o.o. Osoby zarejestrowane, z prawem do zasiłku pobierające dodatek szkoleniowy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczeniu społecznemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.). Płatnikiem składek jest P.H.U. Plusk Sp. z o.o. Dodatek szkoleniowy nie jest przychodem dla Uczestników Projektu i nie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm). otrzymania stypendium stażowego w przypadku działań, w których stypendia zostały przewidziane (patrz 6). Wysokość stypendium stażowego wynosi: 1600,00 zł. brutto. Stypendium wypłacane jest uczestnikowi projektu przez P.H.U. Plusk Sp. z o.o. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to przysługuje. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek jest P.H.U. Plusk Sp. z o.o.. Stypendium nie jest przychodem dla Uczestników Projektu i nie podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.). Stypendium jest wypłacane również za dni wolne (2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu), otrzymania zwrotu kosztów dojazdu w przypadku działań, w których taki zwrot został przewidziany (patrz 6). Zwrot kosztów dojazdu odbywa się na następujących zasadach: Uczestnicy dojeżdżający do miejscowości szkolenia mogą wystąpić do Realizatora o refundację kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji działań (oraz kosztów powrotu). Koszty przejazdu zwracane będą do wysokości kosztów przejazdu na danej trasie najtańszym środkiem komunikacji publicznej po spełnieniu następujących warunków: - złożenia przez Uczestnika wniosku o zwrot kosztów przejazdu (według wzoru określonego przez Realizatora) wraz z dokumentami wskazanymi w tym wniosku, - odpowiednim udokumentowaniu poniesienia tych kosztów (przedstawienia biletów lub innych równoważnych dowodów poniesienia kosztów przejazdów tj. zaświadczenie o wartości biletu z PKS (wzór dostępny jest na stronie www projektu ). Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia będzie realizowany do wyczerpania limitu środków przeznaczonych w budżecie Projektu na te cele max. 10 zł/ osoba/dzień. W przypadku, gdy wartość złożonych wniosków o zwrot kosztów dojazdu przewyższy przewidzianą w budżecie Projektu wartość środków przeznaczonych na refundację tych kosztów, Realizator zastrzega sobie możliwość odpowiedniego zmniejszenia tych wypłat, zwrotu jedynie części kosztów poniesionych przez Uczestnika lub odmowy dokonania tych wypłat. W takim przypadku o zwrocie kosztów dojazdu decydować będzie kolejność składania wniosków. Uczestnik ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, którego wnioski te dotyczą, a jeżeli działanie kończy się w trakcie miesiąca w ostatnim dniu działania. Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w miesiącu kolejnym pod warunkiem posiadania na ten cel niezbędnych środków finansowych.

5 Wypłata refundowanych kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę oraz weryfikacji prawdziwości zawartych w nich danych w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego refundacja dotyczy, a w przypadku, gdy działanie kończy się w trakcie trwania miesiąca w terminie do 14 dni licząc od daty jego zakończenia. 8 Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: - punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Projektu, w tym uczestnictwa, co najmniej 80% każdego z działań, - złożenia podpisu na liście obecności w trakcie zajęć, a także na liście potwierdzającej skorzystanie z serwisu kawowego i cateringu oraz potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych, - wypełniania w trakcie szkoleń ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających; - bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie, - zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych, zmian w statusie na rynku pracy (tylko i wyłącznie w formie pisemnej), - w przypadku podjęcia pracy Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć kserokopię umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Realizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pisemne usprawiedliwienie Realizatorowi w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności. W przypadku nie wywiązania ze zobowiązań wymienionych w pkt 1 niniejszego paragrafu Realizator może uznać koszty poniesione na Uczestnika za niekwalifikowane w całości lub części i żądać ich zwrotu. Zasady rekrutacji 9 Rekrutacja rozpoczyna się wraz z akcją promocyjną Projektu i trwa do momentu pozytywnego zakwalifikowania 22 osób w I turze oraz 38 osób w II turze (łącznie 36 kobiet i 24 mężczyzn). Szczegółowe zasady rekrutacji i udziału w projekcie reguluje Regulamin rekrutacji do projektu Nowe horyzonty (załącznik nr 4). Zasady rezygnacji i wykluczenia z projektu 10 Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach: - naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, - rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń, - opuszczenia przez Uczestnika bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu zajęć, - opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu godzin zajęć (łącznie usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych). Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu go do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego osoby lub członka jego rodziny (np. choroba Uczestnika, choroba dziecka) lub podjęcia przez niego pracy zarobkowej. Za członka rodziny Uczestnika Projektu uznaje się małżonka Uczestnika, dzieci Uczestnika własne lub przysposobione, rodziców Uczestnika, brata lub siostrę. Realizator zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej uzasadniających rezygnację Uczestnika Projektu poprzez żądanie od Uczestnika przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia lekarskiego, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej itp. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż określone w 10 pkt. 3 Regulaminu, lub który został skreślony z listy Uczestników przez Realizatora, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia Uczestnika z obowiązku zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie w całości lub odpowiedniej części.

6 Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zweryfikowania istnienia faktycznych przesłanek uzasadniających zwolnienie Uczestnika Projektu z obowiązku zwrotu poniesionych przez Realizatora Projektu kosztów, w całości lub w części w oparciu o przekazane przez Uczestnika informacje lub/i dostarczone dokumenty. Postanowienia końcowe Projekt finansowany jest z w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego Regulaminu. 3. Realizator Projektu zobowiązuje się do rzetelności w organizacji działań i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad jego realizacją. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia Umowy uczestnictwa zawarte z każdym z Uczestników Projektu. 5. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie i Umowie uczestnictwa są rozstrzygane przez Zarząd Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Plusk Sp. z o.o. 6. Ostateczna interpretacja Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie należy do P.H.U. Plusk Sp. z o.o. w oparciu o stosowne dokumenty programowe znajdujące się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz na stronach Instytucji Pośredniczącej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 7. P.H.U. Plusk Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników na stronie internetowej Projektu. 8. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie projektu (miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata)

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie]

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie] REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE [I. Informacje o projekcie] 1. Projekt Dobry start lepsze życie nr umowy POKL.07.02.01-06-045/13-00 jest realizowany przez firmę Drexpol Konsulting Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo