REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu nr WND-POKL /13 pn. Kierunek - aktywność realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości na podstawie umowy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 3. Okres realizacji Projektu: r. do r. 4. Obszar realizacji Projektu: województwo świętokrzyskie. 2 Definicje Używane w ramach niniejszego Regulaminu pojęcia każdorazowo oznaczają: Projekt Projekt pn. Kierunek - aktywność, Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, Beneficjent Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Staszica 2A, Końskie, Kandydat osoba zamieszkująca województwo świętokrzyskie, przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osoba, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Uczestnik Projektu osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa oraz dokumentacji konkursowej. Dokumenty rekrutacyjne komplet dokumentów, który należy złożyć w biurach realizujących Projekt, w terminie obejmującym proces rekrutacji, Biura Projektu - KSWP Końskie, ul. Staszica 2A, Końskie, tel./fax (41) /56. Biuro Zamiejscowe KSWP w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 6/24-25, Kielce, tel./fax (41) Komisja Rekrutacyjna organ oceniający dokumenty rekrutacyjne i dokonujący kwalifikacji Kandydatów na Uczestników Projektu, 1

2 3 Uczestnicy projektu Wsparcie kierowane jest do osób zamieszkujących województwo świętokrzyskie, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osób, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. 4 Zakres wsparcia 1.Wsparcie oferowane w ramach Projektu obejmuje: a) Uwierz w siebie Indywidualne poradnictwo psychologiczne (2 godz./os). b) Poznaj siebie Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe: - Indywidualne poradnictwo zawodowe opracowanie Indywidualnych Planów Aktywności Zawodowej (3 godz/os.) - Grupowe poradnictwo zawodowe (8 godz./grupę) c) Podnieś swoje kwalifikacje - realizacja szkoleń (96 godz./grupę) - każdy Uczestnik Projektu może wziąć udział w jednym (wskazanym wcześniej w Formularzu zgłoszeniowym) z poniższych kursów: - Pracownik ds. rachunkowości + program Symfonia - Technik prac biurowych + ECDL Start - Uprawnienie elektryczne SEP kat. E - Kurs spawania metodą MAG - Kurs członków służby porządkowej i informacyjnej + pierwsza pomoc d) Zdobądź praktykę staże zawodowe zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział 20 uczestników/czek (8K i 12M) w 9-cio miesięcznych stażach zawodowych. 2.Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu są bezpłatne. 3.Warsztaty oraz szkolenia organizowane są na terenie woj. świętokrzyskiego. Godziny zajęć dostosowane do możliwości dojazdu z małych miejscowości. 5 Dokumenty rekrutacyjne 1. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie osobiście, bądź za pomocą poczty tradycyjnej do Biur realizujących Projekt poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, w terminie określonym w 6 pkt. 1, jak również indywidualne spotkanie z psychologiem i wypełnienie testu kompetencji. 2

3 2. Dokumenty rekrutacyjne to: -Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1);, -Deklaracja uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 3), -Test kompetencji wypełniany w ramach rekrutacji, test kompetencji, przeprowadzony przez psychologa. -Kopie dokumentów potwierdzających status Kandydata (np. wypowiedzenie umowy o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie z odpowiedniego Urzędu Pracy lub Zaświadczenie od Pracodawcy o pozostawaniu w okresie wypowiedzenia). 3. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie w Biurach realizujących Projekt oraz w pozostałych placówkach KSWP, funkcjonujących na terenie woj. świętokrzyskiego. 4. Miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych: a) KSWP Końskie, ul. Staszica 2A, Końskie, b) Biuro Zamiejscowe KSWP Kielce, al. IX wieków Kielc 6/24-25, Kielce 5. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. 6 Zasady rekrutacji Uczestników Projektu 1. Rekrutacja rozpocznie się od r. od godz i trwać będzie do r. do godz Beneficjent zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naboru w momencie wpłynięcia 50 formularzy rekrutacyjnych. Następnego dnia po przekroczeniu tej liczby stosowana informacja będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej 2. W przypadku nie wyłonienia spośród zgłoszonych aplikacji wymaganej liczby 30 Uczestników ścieżki przekwalifikowanie, Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu naboru do czasu zrekrutowania wymaganej liczby osób. 3. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, następnego dnia po terminie zakończenia rekrutacji, jak również dokumenty niekompletne, nie podlegają rozpatrzeniu. 4. Kwalifikacja Uczestników dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną. 5. Komisja Rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestników na podstawie: a) analizy informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym, b) wyników testu kompetencji przeprowadzonego przez psychologa, c) kolejności dostarczania formularzy zgłoszeniowych, d) założeń wskaźników dotyczących statusu uczestników określonych we wniosku o dofinansowanie. 6.Priorytetowo traktowane będą : a) kobiety - 3 pkt. b) osoby, które na pewno utracą pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy - 3 pkt., 3

4 c) osoby, które utraciły już zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy - 5 pkt. 7. Dodatkowo punktowane będą: a) Wykształcenie Kandydata : - podstawowe 7 pkt. - gimnazjalne 6 pkt - ponadgimnazjalne 5 pkt. - wyższe 3 pkt. b) Doświadczenie zawodowe Kandydata: - do 1 roku 6 pkt. - od 1do 3 lat 5 pkt. - od 3 do 6 lat 4 pkt. - powyżej 6 lat - 3 pkt. c) ilość ukończonych kursów/szkoleń przez Kandydata: - do 3 6 pkt. - od 3 do 5 5 pkt. - powyżej 5-3 pkt. 8. Na podstawie w/w dokumentów Komisja Rekrutacyjna utworzy listy (podstawowa i rezerwowa) Uczestników Projektu. W momencie rezygnacji z udziału w projekcie osoby z listy podstawowej na jej miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej. 9. W przypadku uzyskania przez Kandydatów jednakowej liczby punktów przy ocenie, o zakwalifikowaniu się do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz określone we wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu wskaźniki. 10. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 11. Decyzja o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie przekazana zostanie Uczestnikom telefonicznie, listownie na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym oraz na stronie internetowej 12. Dodatkowo informacje o wynikach rekrutacji udzielane będą w Biurach realizujących Projekt. 7 Uprawnienia i obowiązki Uczestnika Projektu 1. Uczestnicy Projektu mają zagwarantowane w ramach: a) Indywidualnego Poradnictwa Psychologicznego Uwierz w siebie : -serwis kawowy, b) Indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego Poznaj siebie : -bezpłatne materiały pomocowe i dydaktyczne (w tym notatnik, długopis, teczka, podręcznik/poradnik), -serwis kawowy, -catering, 4

5 c) szkoleń zawodowych Podnieś swoje kwalifikacje : - bezpłatne materiały szkoleniowe (w tym skrypty, podręcznik, notes), - catering, -opłacony egzamin uzyskania uprawnień dotyczy dwóch szkoleń zawodowych, które kończą się egzaminem zewnętrznym, -ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu (dotyczy Uczestników zamieszkujących poza miejscem organizacji warsztatów/szkolenia) - zwrot kosztów wypłacany będzie do momentu wyczerpania całości dofinansowania przeznaczonego na ten cel; -otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w danym szkoleniu (dotyczy Uczestników, którzy ukończyli kurs, tj. uzyskali minimum 80% frekwencję na zajęciach). d) w ramach staży zawodowych Zdobądź praktykę : -opłacone badania lekarskie, -stypendia stażowe. 2. Uczestnicy mają obowiązek : -przestrzegania niniejszego Regulaminu, -punktualnego przychodzenia na zajęcia, dopuszcza się nieobecność w wymiarze maksymalnie 20% godzin zajęć, większa liczba nieobecności skutkuje skreśleniem z listy Uczestników Projektu, -rzetelnego przygotowania się do zajęć zgodnie z poleceniami wykładowców, -przystąpienia po zakończeniu szkolenia do egzaminów końcowych potwierdzających nabyte umiejętności, uprawnienia, -przedkładania oraz dostarczania Krajowemu Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości wszelkich informacji, oświadczeń i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu; -wypełniania testów sprawdzających poziom wiedzy i umiejętności posiadanych przed i po zakończeniu form wsparcia; -przystąpienia do egzaminu organizowanego w ramach szkolenia (jeśli jest on przewidziany w programie); -udziału w badaniu ankietowym, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie; -bieżącego informowania osób realizujących Projekt o zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie (np. o zatrudnieniu); -odbycia 9 miesięcznego stażu po zakończonym szkoleniu u wskazanego przez Biuro Projektu Pracodawcy (20 osób). 3.Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zobowiązane są do podpisania Umowy na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych. 4.Uczestnicy Projektu są zobowiązani do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach w liście obecności. 5.Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym danych wrażliwych - jeśli dotyczy) oraz na wykorzystywanie rozpowszechnianie wizerunku dla celów związanych z realizacją Projektu 6.Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udzielania realizatorowi Projektu niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu oraz wypełniania wymaganych przez KSWP ankiet związanych z realizacją projektu. 5

6 8 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, wynikających z przyczyn natury zdrowotnej (np. długotrwała choroba) lub działania siły wyższej, które nie mogą być znane przez Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 2. Rezygnacja następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, zawierającego stosowne wyjaśnienie co do powodu przerwania udziału w Projekcie. 3.W przypadku niewypełnienia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie lub naruszenia zasad współżycia społecznego Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo do pozbawienia Uczestnika możliwości udziału w Projekcie i skreślenia go z listy uczestników. 4.W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej (zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie rekrutacji). 9 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez realizatora Projektu - Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. 2. Ostatecznej interpretacji Regulaminu dokonuje KSWP w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz odpowiednie przepisy prawa. 3. W przypadku zmian w w/w dokumentacji, KSWP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Projektu. Załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu 2. Karta oceny formularza rekrutacyjnego 3. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie 6

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje to nowe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni!

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! Strona1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! 1. Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oznacza to bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU PEŁNOsprawni realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo