REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Beneficjencie należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Uczestniku oznacza to osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie, Biurze Projektu oznacza to Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie al. Batalionów Chłopskich 7, Rzeszów, Instytucji Pośredniczącej oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie p.n. Twoja przyszłość w Twoich rękach realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, w okresie od r. do r. na terenie powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa. 4. Biuro projektu mieści się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Centrum Aktywizacji Zawodowej, Rzeszów, al. Batalionów Chłopskich 7. 3 Cel i założenia projektu 1. Celem głównym projektu jest uzyskanie zatrudnienia przez 38 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie. 2. Cele szczegółowe projektu to: - wypracowanie ścieżki wsparcia prowadzącej do uzyskania zatrudnienia dla 150 osób bezrobotnych,

2 - nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy przez 150 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, - nabycie doświadczenia zawodowego poprzez odbycie przez stażu przez grupę 150 osób bezrobotnych (74 kobiet i 76 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie. 3. W projekcie zakłada się objęcie wsparciem : - minimum 5,07%, tj. 8 osób niepełnosprawnych (4 kobiety, 4 mężczyzn), - minimum 19,52%, tj. 30 osób 50+ (14 kobiet, 16 mężczyzn). 4 Formy wsparcia 1. Ścieżka wsparcia w Projekcie obligatoryjnie obejmuje: - pośrednictwo pracy, - poradnictwo zawodowe, - zajęcia aktywizacyjne lub szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy, - staż. 2. Podstawową formą wsparcia uczestników Projektu będą staże. Staż jest formą aktywizacji osób bezrobotnych na stanowisku pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. 3. Zakłada się, że staże w ramach projektu będą trwały maksymalnie 6 miesięcy. 4. Przed uczestnictwem w stażu każda osoba skorzysta z poradnictwa zawodowego prowadzonego przez doradcę zawodowego oraz zostanie skierowana na 4 dniowe zajęcia aktywizacyjne lub 3 tygodniowe szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy w zależności od potrzeb i problemów uczestnika projektu zdiagnozowanych przez doradcę zawodowego. 5. Dodatkowo przewiduje się dla wszystkich uczestników projektu opracowanie Indywidualnych Planów Działania i objęcie pośrednictwem pracy. 6. W Projekcie podejmowane będą wszelkie działania związane z propagowaniem zasady równości szans. 5 Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, zamieszkałej w powiecie rzeszowskim lub mieście Rzeszowie, w tym w szczególności: - osoby bezrobotnej do 25 roku życia, - osoby długotrwale bezrobotnej, - osoby bezrobotnej powyżej 50 roku życia, - osoby bezrobotnej niepełnosprawnej, - osoby bezrobotnej nie kwalifikującej się do żadnej z w/w grup, będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415 z późn. zm.). 6 Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja uczestników do Projektu prowadzona będzie w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie oraz Gminnych Centrach Pracy Powiatowego Urzędu Pracy.

3 2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zgłaszają się do pośrednika pracy lub doradcy zawodowego celem weryfikacji spełnienia podstawowych kryteriów uczestnictwa określonych w Warunkiem objęcia kandydata procesem rekrutacyjnym jest złożenie przez niego prawidłowo wypełnionego i podpisanego Kwestionariusza Rekrutacyjnego. 4. Kwestionariusz Rekrutacyjny dostępny jest na stronie Powiatowego Urzędowego Pracy w Rzeszowie oraz u doradców zawodowych i pośredników pracy w Centrum Aktywizacji Zawodowej i w Gminnych Centrach Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 5. Wypełniony Kwestionariusz Rekrutacyjny powinien zostać dostarczony na dziennik podawczy osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu wniosku) do Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie lub do Gminnych Centrów Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Każdy Kwestionariusz otrzyma indywidualny numer ewidencyjny. 6. Kwestionariusze złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 7. Złożenie kwestionariusza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 8. Złożenie Kwestionariusza Rekrutacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wzięcie udziału w rozmowie z doradcą zawodowym dla ustalenia motywacji oraz predyspozycji do uczestnictwa w projekcie. 9. Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch naborach: I w okresie r r. dla 50 osób, II w okresie r r. dla 100 osób. W przypadku braku kandydatów Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zastrzega sobie prawo przedłużenia naboru Kwestionariuszy Rekrutacyjnych po uzgodnieniu z Instytucją Pośredniczącą, do momentu zrekrutowania grupy. O powyższym poinformuje stosowny komunikat zamieszczony na stronie internetowej PUP w Rzeszowie. 10. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie (w składzie: koordynator projektu, pośrednik pracy, doradca zawodowy) sprawdzająca spełnienie kryteriów formalnych. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione oraz zaproszone na rozmowę z doradcą zawodowym. 11. Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 12. Komisja rekrutacyjna opracuje listy podstawowe osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowe. 13. Osoby z listy rezerwowej mogą zostać włączone do projektu w przypadku rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w projekcie przez osoby z listy podstawowej, do momentu umożliwiającego skorzystanie z całości przewidzianego w projekcie wsparcia. W przypadku braku osób z listy rezerwowej zostanie ogłoszony dodatkowy nabór osób bezrobotnych do projektu. 14. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie oraz osoby z list rezerwowych otrzymają stosowną informację bezpośrednio, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 15. Uczestnik Projektu po zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną i wyrażeniu woli udziału w Projekcie, zobowiązany jest do podpisania w Biurze Projektu, w wyznaczonym terminie, deklaracji uczestnictwa w Projekcie, zaakceptowania niniejszego regulaminu, podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 16. Kandydat, który przed skierowaniem na pierwszą formę wsparcia nie podpisze deklaracji uczestnictwa w projekcie, oraz nie podpisze stosownych oświadczeń, zostanie skreślony z listy, a na jego miejsce zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej.

4 17. Beneficjent może odmówić udziału w Projekcie osobie, której dane wpisane do kwestionariusza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym. 7 Prawa i obowiązki uczestników Projektu 1. Uczestnik ma prawo do bezpłatnego udziału w Projekcie, w tym do: 1) otrzymania stypendium w okresie odbywania stażu, 2) otrzymania stypendium za okres odbywania szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, 3) starania się o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć aktywizacyjnych, szkolenia, stażu na zasadach określonych w Zasadach zwrotu kosztów dojazdu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu, 4) w czasie odbywania stażu starania się o refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi na zasadach określonych w art. 61 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415. z późn. zm.). 2. Uczestnik jest zobowiązany do : 1) przestrzegania niniejszego regulaminu, 2) regularnego i punktualnego uczestniczenia w zajęciach aktywizacyjnych lub szkoleniu z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, 3) odbywania stażu zgodnie z harmonogramem, 4) wypełniania ankiet monitorujących i udzielania niezbędnych informacji do celów monitoringu Projektu, 5) wypełniania wszelkich dokumentów związanych z Projektem, 6) aktywnej postawy w zakresie poszukiwania miejsca odbycia stażu/zatrudnienia, 7) niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych i danych kontaktowych takich jak: adres zamieszkania i zameldowania, adres poczty elektronicznej, numery telefonów kontaktowych, numer konta bankowego i innych danych mających wpływ na realizację Projektu. 8 Zasady rezygnacji, przerwania, zakończenia udziału w Projekcie 1. Rezygnacja z udziału w projekcie może być spowodowana jedynie podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, działalności gospodarczej lub z przyczyn zdrowotnych. 2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z powodu podjęcia zatrudnienia uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Beneficjenta oraz dostarczenia kopii umowy lub w przypadku podjęcia działalności gospodarczej, wpisu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej. 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn zdrowotnych, przyczyny te muszą być udokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim. 4. Rezygnacja z udziału w Projekcie następuje poprzez niezwłoczne złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 5. Za przerwanie uczestnictwa w projekcie uznaje się: 1) nieobecność większą niż 20% liczby godzin określonych programem szkolenia, z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, nieusprawiedliwioną zaświadczeniem lekarskim na obowiązującym druku ZUS ZLA,,

5 która skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego oraz zwrotem kosztów szkolenia, 2) jakąkolwiek nieobecność na zajęciach aktywizacyjnych nieusprawiedliwioną zaświadczeniem lekarskim na obowiązującym druku ZUS ZLA, 3) nieusprawiedliwioną nieobecność podczas więcej niż jednego dnia stażu, która skutkuje pozbawieniem statutu bezrobotnego oraz obowiązkiem zwrotu kosztów stażu, 4) niestawienie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w wyznaczonym terminie i niepowiadomienie w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, które skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego i skreśleniem z listy uczestników Projektu lub w przypadku wystąpienia innych przyczyn skutkujących utratą statusu bezrobotnego określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415. z późn. zm.). 6. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu w przypadku naruszania przez niego niniejszego regulaminu. 7. Informacja o skreśleniu z uczestnictwa w projekcie zostaje dostarczona listem poleconym. 8. Zakończenie uczestnictwa w projekcie oznacza skorzystanie przez uczestnika ze wszystkich form przewidzianych dla ścieżki wsparcia, poparte odpowiednimi dokumentami. 9 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie r. i obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 2. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 3. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia w ramach Projektu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415. z późn. zm.). Załączniki: 1. Kwestionariusz rekrutacyjny 2. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie 3. Karta oceny kwestionariusza rekrutacyjnego 4. Zasady przyznawania zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu, szkolenia, zajęć aktywizacyjnych.

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Zadanie: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko współfinansowane jest ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Regulamin realizacji zadania: Jedyna taka mama, jedyny taki tata, jedyne takie dziecko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielania wsparcia w ramach zadania: Jedyna

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU Podstawa prawna: 1) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo