REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL /13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator: Melting Pot Piotr Kossowski. 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia Projekt realizowany jest ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, ), na podstawie umowy o dofinansowanie. 2. Projekt realizowany jest przez Melting Pot - Piotr Kossowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 79a/14, w okresie od do r.; numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżetu państwa (15%) na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. 4. Celem Projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia przez min.90% z 60 osób, w tym 36 kobiet, pozostających bez zatrudnienia i zarejestrow. w PUP jako bezrobotni zamieszkujących w woj. lubelskim, w pow. chełmskim ziemskim i grodzkim, hrubieszowskim, lubartowskim, włodawskim: 50% osoby po 50roku życia i 50% osoby niepełnosprawne. 5. Działania w projekcie realizowane będą z zachowaniem równości szans. 6. Regulamin określa: a) kryteria uczestnictwa w projekcie; b) procedurę rekrutacji; c) zasady organizacji doradztwa, szkoleń i stażu; d) zasady uczestnictwa w projekcie i monitoringu; e) wypłatę zwrotu kosztów dojazdów; f) postanowienia końcowe. 2 KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. W Projekcie mogą uczestniczyć osoby, które na dzień przystąpienia do projektu spełniają łącznie następujące warunki: 1

2 a) zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego, na terenie jednego z powiatów: chełmski ziemski i grodzki, hrubieszowski, lubartowski, włodawski, b) pozostają bez zatrudnienia i zarejestrowane w PUP), c) pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby w wieku lat, lub osoby niepełnosprawne; d) są zainteresowane wejściem lub powróceniem na rynek pracy poprzez nabycie umiejętności poruszania się po nim oraz pozyskanie nowych umiejętności zawodowych i kwalifikacji, co poprawi ich dostęp do zatrudnienia.. 3 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW 1. Rekrutacja poprzedzona zostanie akcją informacyjną projektu obejmującą powiaty: chełmski ziemskim i grodzki, hrubieszowski, lubartowski, włodawski (kolportaż ulotek i plakatów w instytucjach rynku pracy, Ośrodkach Pomocy Społecznej itp., ogłoszenia prasowe). Informacje o projekcie zamieszczone będą na stronie projektu: oraz stronie 2. Ze względu na III etapową realizację Projektu (3 tury), zostaną przeprowadzone 3 procesy rekrutacyjne. I etap rekrutacji - weryfikacja dokumentów pod kontem formalnym (kompletności, kwalifikowalności pod względem grupy docelowej), stworzenie listy potencjalnych uczestników projektu; II etap rekrutacji - Komisja rekrutacyjna zbada podczas spotkania z potencjalnym uczestnikiem projektu chęć nabycia i podniesienia kwalifikacji, motywacji do nabycia nowych umiejętności (1-5 punktów); III etap rekrutacji spotkanie z doradcą zawodowym, który przeprowadzi test kompetencji, który ma na celu ocenę predyspozycji zawodowych kandydata w celu doboru odpowiedniej formy wsparcia (1-20 punktów). 3. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. 4. Kryteria rekrutacji: a. Wykształcenie (wyższe 1pkt.; średnie zawodowe 2 pkt.; średnie ogólnokształcące 3 pkt.; zasadnicze zawodowe 4 pkt.; gimnazjalne i poniżej 5 pkt.); b. Doświadczenie zawodowe (brak 10pkt.; do 1 roku 7 pkt.; 1-5 lat 5 pkt.; 5-10 lat 4 pkt.; lat 3 pkt.; lat 2 pkt.; 3- i powyżej 1 pkt.); c. Niski poziom kwalifikacji w podanym zakresie (3 pkt.); d. Kobiety +2 pkt. (wynika z zasady zachowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn); e. Potrzeba udziału w projekcie (1-5 pkt. weryfikowane przez Menadżera Projektu, oraz specjalistę do spraw organizacyjnych); f. Priorytetowo będą traktowane osoby z najniższym dochodem na osobę w rodzinie g. Osoby z najwyższą liczbą punktów zostaną zakwalifikowane do projektu. 2

3 5. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą Menadżer Projektu, Specjalista ds. Organizacyjnych. W trakcie procesu rekrutacji Komisję Rekrutacyjną wspomagać będzie osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa lub poradnictwa zawodowego. 6. Członkowie Komisji nie mogą być związani z kandydatami stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. 7. Rekrutacja w każdej turze zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniających kryteria formalne przekroczy 120% liczby uczestników projektu. 8. W przypadku liczby zgłoszeń poniżej 24 osób na turę, Menadżer projektu intensyfikuje działania rekrutacyjne, poprzez organizację dodatkowych spotkań i dyżurów w Biurze Projektu. 9. Dokumenty rekrutacyjne (kwestionariusz zgłoszeniowy oraz ankieta motywacyjna) zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu. 10. Formularz zgłoszeniowy oraz ankietę motywacyjną należy w określonych terminach rekrutacji złożyć w Biurze Projektu lub przesłać pocztą na adres Biura Projektu. 11. W trakcie procesu rekrutacji zostanie przeprowadzona, przez osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa zawodowego lub poradnictwa zawodowego, analiza predyspozycji zawodowych potencjalnych Uczestników Projektu. 12. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu, Kobiety będą stanowiły 60% liczby uczestników zakwalifikowanych do projektu. 13. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z najwyższą liczbą punktów. 14. Zostanie stworzona lista rezerwowa w każdej turze obejmująca 20% zgłoszeń o najniższej liczbie punktów. 15. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o tym fakcie osobiście, drogą e- mailową lub telefonicznie oraz zobligowane zostaną do podpisania umowy szkoleniowej, deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz oświadczeń i dokumentów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji projektu i udzielenia wsparcia. 16. Wzory dokumentów są dostępne w siedzibie biura Projektu oraz na stronie internetowej projektu. 4 ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ I STAŻU 1. W ramach projektu przeprowadzone zostanie kompleksowe wsparcie dostosowane do potrzeb uczestników projektu w postaci: Szkolenia zawodowego (1 do wyboru): a. 220 godzin SZKOLENIA ZAWODOWEGO TELEMARKETER, b. 170 godzin lekcyjnych SZKOLENIA ZAWODOWEGO FLORYSTA, c. 220 godzin lekcyjnych SZKOLENIA ZAWODOWEGO PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, 3

4 d. 220 godzin lekcyjnych SZKOLENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ, e. 180 godzin lekcyjnych SZKOLENIA ZAWODOWEGO MONTER SUCHEJ ZABUDOWY, f. 228 godzin lekcyjnych SZKOLENIA ZAWODOWEGO OPIEKUN OSÓB STARSZYCH, 12 godzin zajęć GRUPOWYCH-Indywidualne Plany Działania, 8 godzin zajęć INDYWIDUALNYCH Indywidualne Plany Działania, 10 godzin zajęć GRUPOWYCH oraz 6 godzin zajęć INDYWIDUALNYCH wsparcie psychologicznodoradcze (dla osób niepełnosprawnych) lub poradnictwo zawodowe 12 godzin zajęć GRUPOWYCH (dla osób w wieku lata), trzymiesięczne płatne staże, pośrednictwo pracy - 4 godziny zajęć indywidualnych. 2. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z przyjętym w projekcie harmonogramem, w trzech turach szkoleniowych (średnio 20 osób/tura). Zajęcia grupowe organizowane będą w grupach ok. 10 osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń. Uczestnicy będą informowani o zmianach na bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie nowy, aktualny harmonogram. 3. Projektodawca zapewnia Uczestnikom projektu w szczególności: a) bezpłatny udział w doradztwie, szkoleniach i stażu, b) kadrę wykładowców i trenerów o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach, c) stypendium szkoleniowe za uczestnictwo w szkoleniach zawodowych w wysokości 8,23 zł brutto za każdą godzinę szkoleniową, d) materiały edukacyjne, e) catering w trakcie zajęć zawodowych, f) zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dydaktyczne, g) stypendium stażowe w wysokości 1600,00 zł brutto (wraz z pochodnymi) za każdy miesiąc stażu. 4. Stypendium szkoleniowe i stażowe wypłacane będzie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym stosowane zasady obowiązujące do naliczania podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. 5. Stypendium szkoleniowe nie przysługuje za godziny nieobecności, zatem jego wysokość jest uzależniona od liczby godzin, w których uczestnik rzeczywiście uczestniczył. Podstawą do naliczania stypendium szkoleniowego będą listy obecności na szkoleniu. Stypendium szkoleniowe będzie wypłacane za cały miesiąc do 14 dnia następnego miesiąca, przelewem - na rachunek bankowy. 6. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym. 7. Staże organizowane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w oparciu o zapisy projektu i wytyczne w zakresie organizacji staży/praktyk zawodowych, na podstawie umów projektodawcy z uczestnikami projektu oraz pracodawcami. 8. Wszelkie informacje związane z organizacją oraz realizacją form wsparcia dostępne są w Biurze Projektu. 4

5 5 ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I MONITORINGU 1. Szkolenia realizowane w ramach projektu Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia są bezpłatne. 2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do: a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (min. 80% obecności), b) potwierdzenia uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, odbioru cateringu, zwrotu kosztów dojazdu, c) udziału w procesie monitoringu i ewaluacji projektu, w tym m.in. do wypełniania ankiet i testów sprawdzających, d) uczestniczenia w całym cyklu szkoleniowym, e) przystąpienia do egzaminu zawodowego, f) odbycia 3 miesięcznego stażu, g) gotowości do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu stażu zawodowego h) dostarczenia wymaganych dokumentów projektowych, i) bieżącego informowania Projektodawcy o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić ich dalszy udział w projekcie oraz zgłaszania w formie wyłącznie pisemnej - wszelkich zmian dotyczących informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, przede wszystkim zmian w zakresie danych adresowych oraz zmian w statusie na rynku pracy. 3. Uczestnik Projektu jest uprawniony do złożenia rezygnacji z udziału w projekcie najpóźniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik projektu może zostać obciążony kosztem kursów. 4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do powiadomienia odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy o udziale w projekcie w terminie do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem udziału w nim. Uczestnik, który nie pobiera zasiłku dla bezrobotnych, zobowiązany jest do wyrejestrowania się z odpowiedniego Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 5 dni roboczych przed szkoleniem. 5. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach: a) naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu, b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleń, c) opuszczenia przez Uczestnika ponad 20% czasu każdego rodzaju zajęć (łącznie usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych). 6. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w przypadkach zastrzeżonych w ustępie 7 i 8 niniejszego paragrafu. 5

6 7. Uczestnik, który zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie z powodu poważnej choroby, zobowiązany jest okazać zwolnienie lekarskie w terminie 3 dni od otrzymanie niniejszego dokumentu. 8. Uczestnik, który w trakcie trwania Projektu podjął pracę w oparciu o stosunek pracy, stosunek cywilno-prawny (przy czym umowa cywilno-prawna musi spełnić łącznie następujące warunki: musi zostać zawarta na okres minimum 3 miesięcy oraz jej wartość nie może być niższa niż 3- krotność minimalnego wynagrodzenia) lub rozpoczął działalność gospodarczą (samo zatrudnienie), z dniem podpisania takiej umowy/rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej kończy udział w Projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. 9. W przypadku sytuacji opisanej w ust. 8 niniejszego paragrafu Uczestnik zobowiązany jest do dostarczania Projektodawcy w ciągu 7 dni dokumentów potwierdzających okoliczność podjęcia pracy: kopię umowy o pracę, kopię umowy cywilno-prawnej, kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 10. Kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Przez potwierdzenie za zgodność z oryginałem rozumie się umieszczenie na kopii dokumentu klauzuli Potwierdzam za zgodność z oryginałem lub Za zgodność z oryginałem wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko). 11. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie z innych przyczyn niż wymienione w ustępie 7 i 8 5 lub który został skreślony z listy Uczestników przez Realizatora Projektu, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Projektodawcę kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie w wysokości wskazanej w umowie szkoleniowej. 6 WYPŁATA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 1. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje wyłącznie tym Uczestnikom Projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia. 2. Uczestnicy dojeżdżający do miejsca szkolenia mogą wystąpić do Projektodawcy o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (oraz kosztów powrotu z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania). Koszty przejazdu zwracane będą do wysokości kosztów przejazdu na danej trasie najtańszym środkiem komunikacji publicznej (jednak nie więcej niż 16 zł za przejazd tam i z powrotem w ciągu jednego dnia uczestnictwa w danej formie wsparcia). 3. Podstawą refundacji kosztów przejazdu będzie złożony przez Uczestnika wniosek/oświadczenie o zwrot kosztów przejazdu wraz z załącznikami /np.; bilety, faktury/. 4. Koszty przejazdu powinny być dokumentowane np. za pomocą biletów lub oświadczenia o korzystaniu z własnego samochodu. 5. W przypadku korzystania z własnego samochodu zwracana będzie kwota do wartości biletu najtańszego środka transportu na danej trasie, po złożeniu przez uczestnika projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu z podaniem: trasy dojazdu, odległości, nr samochodu itp. 6. W przypadku gdy zakup biletu jednorazowego na dane szkolenie /w obie strony/ przewyższa przewidzianą w budżecie stawkę dzienną 16 zł, realizator projektu przychyla się do korzystania z biletów miesięcznych. 6

7 7. Uczestnik ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązany jest do złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów najpóźniej do 7 dnia miesiąca- za poprzedni miesiąc, którego wnioski te dotyczą, a jeżeli szkolenie kończy się w trakcie miesiąca w ostatnim dniu szkolenia. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 8. Wypłata zwrotu kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji złożonych wniosków o wypłatę oraz weryfikacji prawdziwości zawartych w nich danych w terminie do 30 dni po miesiącu, którego refundacja dotyczy, a w przypadku, gdy szkolenie kończy się w trakcie trwania miesiąca w terminie do 30 dni licząc od daty zakończenia szkolenia. 9. Wypłata środków może zostać wstrzymana w przypadku braku środków na koncie Projektowym. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem r. 2. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełniania Regulaminu w trakcie trwania projektu. 3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga Melting Pot - Piotr Kossowski zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej odnośnie realizacji umowy o dofinansowanie projektu. 7

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo