REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Informacje o projekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Informacje o projekcie"

Transkrypt

1 PROJEKT,,PRACUJ I UCZ SIĘ" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Pracuj i ucz się POKL /13 realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku z siedzibą w Płocku ul. Ułańska Płock w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zwany dalej Projektem. 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Okres realizacji projektu: r r. 4. Biuro Projektu mieści się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kutnie przy ul. Wyszyńskiego 11, Kutno, tel. 24/ , 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i wyboru uczestników, oraz zasady uczestnictwa w projekcie. 2. Realizator Projektu będzie dążył do zakwalifikowania do udziału w projekcie 30 osób z powiatu kutnowskiego/w tym 17 kobiet/ w wieku lat, niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 z późn. zm.) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 3. Formy wsparcia uczestników/uczestniczek projektu: Celem działania,,program aktywizacji społecznej jest nabycie wiedzy w zakresie poruszania się po rynku pracy, wzmocnienie wiary w możliwości zmiany własnej sytuacji życiowej, przezwyciężenie barier społecznych i minimalizowanie stereotypów najbliższego otoczenia osób bezrobotnych. Zaplanowano następujące formy wsparcia: Indywidualne Plany Działania-4 godz./osoba, Indywidualne poradnictwo psychologiczne-2 godz./osoba, Grupowe poradnictwo doradcze-12 godz., Warsztaty psychologiczno-motywacyjne-12 godz. Cel działania,,program aktywizacji zawodowej jest przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zaplanowano następujące formy wsparcia: Kurs umiejętności zawodowych (bezpieczeństwo i higiena pracy-50 godz., przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej- 50 godzin, kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych-50 godz.)-150 godzin, 1

2 Staże-6 miesięcy, Coaching-10 godz./osoba 4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony na zakończenie projektu musi wynieść co najmniej 20% (4 kobiety, 2 mężczyzn). Przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy na minimum okres trzech miesięcy, za minimalne wynagrodzenie, określane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Formy zatrudnienia: stosunek pracy, stosunek cywilno-prawny, samozatrudnienie. 3 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba w wieku lat niezatrudniona zagrożona wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zamieszkujących w powiecie kutnowskim, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. Art. 7. brzmi: Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa, 2) sieroctwa, 3) bezdomności, 4) bezrobocia, 5) niepełnosprawności, 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby, 7) przemocy w rodzinie, 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 13) alkoholizmu i narkomanii, 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. Status bezrobocia zostanie zweryfikowany poprzez dostarczenie przez osoby uczestniczące w projekcie zaświadczenia z Urzędu Pracy o figurowaniu w rejestrze bezrobotnych. Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby korzystające z pomocy społecznej, osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, osoby mieszkające na terenach wiejskich. 2. W ramach projektu w programie aktywizacji społecznej i zawodowej uczestniczyć będzie 30 osób /17 kobiet i 13 mężczyzn/ wieku lat. 3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, po spełnieniu kryteriów określonych w ust.1, jest osobiste wypełnienie wymaganych dokumentów: Karta zgłoszeniowa, Umowa/deklaracja uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika o statusie (wraz ze stosownym potwierdzeniem), Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 2

3 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia innych dokumentów niezbędnych do realizacji Projektu. 5. Z tytułu uczestnictwa w projekcie, uczestnikom/czkom przysługuje zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, poczęstunek na zajęciach, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe. 4 Zasady rekrutacji 1. Informacja o naborze zostanie zamieszczona w środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej. 2. Formularz zgłoszeniowy dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej adres 3. Rekrutacja odbywać się będzie w okresie październik-listopad 2013 r., w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do Uczestnicy projektu zostaną wybrani metodą losową spośród osób, które złożyły formularz zgłoszeniowy. W przypadku ilości zgłoszeń mniejszej lub równej liczbie miejsc w projekcie zastrzega się przyjęcie chętnych bez losowania. Komisja rekrutacyjna sporządzi także listę osób rezerwowych, ubiegających się o udział w projekcie, z której będzie można skorzystać w przypadku rezygnacji innego uczestnika w projekcie. 5. Z napływających zgłoszeń zostanie wyłonionych 30 uczestników projektu w następujących ilościach: BEZROBOTNI- 30 osób /kobiet-17, mężczyzn -13/ w tym: liczba osób z terenów wiejskich-13/kobiet-8,mężczyzn-5/; 6. Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona będzie z zachowaniem zasad polityki równych szans. 5 Organizacja szkoleń i staży 1. Zajęcia szkoleniowe odbywać się będą w Ośrodku Zawodowego w Kutnie ul. Wyszyńskiego Staż odbywać się będzie u pracodawcy na podstawie umowy zawartej przez realizatora projektu z uczestnikiem projektu oraz umowy z pracodawcą, według programu określonego w umowie. 3. Każdy z uczestników/czek otrzyma harmonogram zajęć. Program aktywizacji społecznej: Indywidualne Plany Działania-4 godz./ osoba organizacja: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 4 godz. Indywidualne poradnictwo psychologiczne-2 godz/osoba, organizacja: indywidualne spotkania z psychologiem w wymiarze 2 godz. Grupowe poradnictwo doradcze-12 godz., organizacja: trzy spotkania w wymiarze 4 godz. Warsztaty psychologiczno-motywacyjne-12 godz.. organizacja: trzy spotkania w wymiarze 4 godz. Program aktywizacji zawodowej; Kurs umiejętności zawodowych (bezpieczeństwo i higiena pracy-50 godz., przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej- 50 godzin, kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych-50 godz.)-150 godzin, 3

4 terminy: I grupa-xi 2013, II grupa XII 2013 organizacja: zajęcia w wymiarze 8 godz. dziennie od poniedziałku do piątku Staże-6 miesięcy, terminy: I grupa-i VI 2014, II grupa II VII 2014 organizacja: dzienny wymiar czasu pracy 8 godz. (chyba, że odpowiednie przepisy stanowią inaczej) od poniedziałku do piątku. W uzasadnionych przypadkach, gdy charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy, istnieje możliwość realizacji stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej. Coaching-10 godz./osoba terminy: I grupa I V 2014, II grupa II-VI 2014 organizacja: indywidualne spotkania (w trakcie odbywania stażu) z trenerem zatrudnienia. 4. Organizator zapewnia w ramach szkoleń pakiet materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć. 5. Uczestnicy/czki szkolenia otrzymają bezpłatne materiały do nauki po rozpoczęciu zajęć. 6. Organizator szkoleń, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość późniejszego przekazania materiałów uczestnikom szkoleń. 7. Materiały, które uczestnik szkolenia otrzyma stają się jego własnością z chwilą pisemnego potwierdzenia ich odbioru. 8. Uczestnik/czka szkolenia zobowiązany jest do regularnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności. 9. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest udział w min. 80% zajęć szkoleniowych po należytym usprawiedliwieniu nieobecności (zwolnienia lekarskie, zdarzenia losowe). 10. Uczestnik/czka zobowiązany jest do udziału we wszystkich testach kontrolnych oceniających zakres zdobytej wiedzy, a także do przystąpienia do egzaminów przewidzianych na zakończenie szkoleń. 11. Uczestnik/czka szkolenia zobowiązany jest do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu. 12. Organizator szkolenia zapewnia zaplecze lokalowe, technicznie i kadrowe, niezbędne do realizacji projektu. 13. Szkolenia będą przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. 14. Osobom uczestniczącym w kursie umiejętności zawodowych przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 953,10 zł. 15. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 16. Uczestnik/czka po zakończeniu udziału w szkoleniach zobowiązany/a jest do odbycia 6 miesięcznego stażu. 17. Osoby skierowane na staż otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 200,00 zł netto oraz zwrot kasztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu. 18. Osobie odbywającej staż przysługuje 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. 19. Dni wolne udziela się na pisemny wniosek osoby odbywającej staż. 20. W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby osoba odbywająca staż zobowiązana jest do przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. 4

5 6 Rezygnacja 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie jedynie w przypadku ważnych powodów osobistych lub zawodowych udokumentowanych stosownymi dokumentami po złożeniu pisemnej rezygnacji w trybie natychmiastowym po zaistnieniu sytuacji. 7 Postanowienia końcowe 1. Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 5

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDA-POKL.07.02.01-20-350/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDA-POKL.07.02.01-20-350/13 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDAPOKL.07.02.0120350/13 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Niewykluczeni bo aktywni 50+ jest

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL.07.03.00-12-021/11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu AKTYWNI ZNOWU WYGRYWAJĄ! POKL.07.02.01-24-145/09. 1. Informacje o projekcie

Regulamin projektu AKTYWNI ZNOWU WYGRYWAJĄ! POKL.07.02.01-24-145/09. 1. Informacje o projekcie Regulamin projektu AKTYWNI ZNOWU WYGRYWAJĄ! POKL.07.02.01-24-145/09 1. Informacje o projekcie 1. Projekt AKTYWNI ZNOWU WYGRYWAJĄ! POKL.07.02.01-24-145/09 jest realizowany przez Edukacyjne Centrum Biznesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU POŁĄCZENI SPORTEM"

REGULAMIN PROJEKTU POŁĄCZENI SPORTEM REGULAMIN PROJEKTU POŁĄCZENI SPORTEM" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Połączeni sportem realizowany jest przez działających w partnerstwie: Dolnośląską Federację Sportu (DFS) - lidera projektu, Gminę

Bardziej szczegółowo

K@RIERA W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo

K@RIERA W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE K@RIERA W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo realizowanym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni!

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! Strona1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! 1. Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oznacza to bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie

Regulamin udziału w projekcie Regulamin udziału w projekcie WSPARCIE SZKOLENIE STAŻ ZATRUDNIENIE Projekt Wsparcie Szkolenie Staż Zatrudnienie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU PEŁNOsprawni realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany

Bardziej szczegółowo