1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy i Innovazione e Sistemi per il Mercato Ed il Lavoro. 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt zakłada udział 80 osób w wieku lat, w tym 40 kobiet 4. Celem projektu jest wzmocnienie skuteczności poruszania się po rynku pracy wśród 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia w wieku lat z powiatu lubelskiego poprzez wdrożenie włoskich rozwiązań w zakresie aktywizacji i zastosowanie kompleksowego wsparcia do VI 2015r. 5. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia: a. Poradnictwo psychospołeczne dla 80 uczestników. Indywidualne spotkania 3 h na uczestnika projektu. b. Szkolenia zawodowe dla 80 uczestników - 4 moduły do wyboru Programista systemów mobilnych (90 godz. dla 20 osób) - szkolenie skierowane dla osób z wykształceniem wyższym, Monter sieci komputerowych (90 godz. dla 20 osób) - szkolenie skierowane dla osób z wykształceniem pomaturalnym, Menager produktu turystycznego (90 godz. dla 20 osób) - szkolenie skierowane dla osób z wykształceniem wyższym, Księgowość (90 godz. dla 20 osób) - szkolenie skierowane dla osób z wykształceniem pomaturalnym. c. Poradnictwo psychospołeczne dla 80 uczestników. Zajęcia warsztatowe 20h dla grupo po 10 uczestników. d. Coaching dla 80 uczestników. Zajęcia indywidualne -2 godziny na uczestnika projektu. e. Staże zawodowe u pracodawców dla 80 osób. 6. Niniejszy regulamin określa: a. Kryteria uczestnictwa w projekcie, b. Zasady rekrutacji do projektu, c. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu.

2 7. Udział uczestników w Projekcie jest bezpłatny. 2 KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJECIE 1. Uczestnikami mogą być osoby, które w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie spełniają łącznie kryteria: - są zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu wymienionego w art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia r. o pomocy społecznej tj. pozostającą bez zatrudnienia, przez minimum 12 miesięcy licząc od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie; - są w wieku lat (łącznie 80 osób, w tym 40 kobiet i 40 mężczyzn), - posiadają wykształcenie pomaturalne (łącznie 40 osób, w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn) lub wyższe (łącznie 40 osób, w tym 20 kobiet i 20 mężczyzn); - są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie jako bezrobotne lub poszukujące pracy; - zamieszkują na terenie powiatu lubelskiego. 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu, jest złożenie w Biurze Projektu (osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną) lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie dokumentów rekrutacyjnych (ankieta zgłoszeniowa, oświadczenia potwierdzające spełnianie wymogów grupy docelowej). 3 ZASADY REKRUTACJI 1. Rekrutacja do I tury projektu rozpocznie się z dniem 02 kwietnia 2014 roku. Formularze będą przyjmowane na bieżąco w Biurze Projektu w terminie nie dłuższym niż do 29 kwietnia 2014 roku. Rekrutacja do II tury projektu rozpocznie się 1 sierpnia 2014 roku i potrwa do 30 sierpnia 2014 r. 2. Zgodnie z 2 pkt.2 warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie dokumenty rekrutacyjnych do Biura Projektu lub Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie. 3. Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są we wszystkie dni pracujące tygodnia w godzinach od 8:00 do 16:00 Fundacji Inicjatyw Menedżerskich i Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie. 4. Procedura rekrutacyjna uczestników Projektu obejmuje następujące etapy: a. Złożenie przez kandydata wypełnionych poniższych dokumentów rekrutacyjnych: ankiety zgłoszeniowej oświadczenia potwierdzające spełnianie wymogów grupy docelowej, b. Rejestracja i weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych przez Koordynatora Projektu c. Rozmowa kwalifikacyjna Komisji Rekrutacyjnej z potencjalnym Uczestnikiem. Pierwszeństwo uczestnictwa będą miały osoby, które wykażą się wysoką motywacja i dobrym pomysłem na wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas udziału w projekcie. Narzędziem weryfikacji będzie ankieta rekrutacyjna obowiązująca w FIM, składająca się z pytań dotyczących m.in. celu udziału w projekcie, celu zawodowego, przyczyn pozostawania bez pracy, planów na przyszłość. Odpowiedzi będą punktowane, minimalny próg stanowiący o

3 przyjęciu do projektu to 70 pkt. W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby które uzyskały największa liczbę punktów. d. W wyniku zakończenia pierwszej tury rekrutacji zostanie utworzona 40 osobowa lista uczestników projektu i lista rezerwową kandydatów na uczestników, zachowując kolejność zgodną z ilością punktów zdobytych w wyniku Rekrutacji. Projektodawca jednak zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia szkoleń nawet w wypadku nie zebrania osobowej listy rezerwowej. e. Poinformowanie kandydata o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie drogą telefoniczną. 5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są: w Biurze Projektu; na stronie: 6. Dokumenty zgłoszeniowe należy składać osobiście, w Biurze Projektu i Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Projektu. 7. Dokumenty zgłoszeniowe niekompletne lub zawierające uchybienia formalne takie jak: brak podpisu Kandydata na którymkolwiek z wymaganych dokumentów, brak wymaganych w dokumentach danych, szablon dokumentu niezgodny z wymaganym formatem (innym niż pobrany z Biura Projektu lub strony ), będą odrzucane przez Koordynatora Projektu z przyczyn formalnych. 8. Po zakwalifikowaniu kandydata przez Komisję Rekrutacyjną, uczestnik Projektu, zobowiązany jest do podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie w miejscu i terminie uzgodnionym z Projektodawcą. 9. Uczestnik, który nie podpisze w wymaganym terminie Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie, zostanie skreślony z listy, a na jego miejsce zostanie przyjęta pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. 10. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w Projekcie, zostanie skreślony z listy, a na jego miejsce zostanie przyjęta pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. 11. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 12. Złożone dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi. 4 PRAWA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH 1. Osoby uczestniczące w projekcie mają prawo do: a. zgłaszania uwag dotyczących form wsparcia i innych spraw organizacyjnych, w których uczestniczą, bezpośrednio Koordynatorowi Projektu, b. zgłaszania zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu, bądź jego udziału w projekcie w formie pisemnej do Biura Projektu, c. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu d. otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do zajęć, e. otrzymania zwrotu kosztu dojazdu dotyczy przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i stażu. f. otrzymania refundacji kosztów opieki nad osobami zależnymi

4 g. otrzymania stypendium szkoleniowego dla szkoleń zawodowych, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, stypendium nie przysługuje za dni nieobecności, wypłata dokonana będzie na podstawie listy obecności za okresy miesięczne, h. otrzymania stypendium za udział stażu w wysokości nie większej niż 1 423,95 zł brutto i. poczęstunku podczas szkoleń zawodowych i poradnictwa psychospołecznego - zajęć warsztatowych j. opuszczeniu maksymalnie 20 % godzin szkolenia lub warsztatów. Większa liczba nieobecności bez usprawiedliwienia powoduje skreślenie z listy uczestników. 2. Warunkiem wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących uczestnikom jest dostępność środków pieniężnych na rachunku bankowym Projektu. 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 1. Osoby uczestniczące w projekcie zobowiązują się do: a. zapoznania się z niniejszym regulaminem, b. dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu, określonych przez Koordynatora Projektu, c. regularnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, na które się zakwalifikował, zgodnie z otrzymanym harmonogramem, d. potwierdzania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia poprzez każdorazowe złożenie własno ręczenie podpisu na liście obecności lub innych dokumentach, e. przystąpienia do testów i egzaminów w ramach szkolenia f. bieżącego informowania Koordynatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w szkoleniu, g. usprawiedliwienia wszystkich nieobecności u Koordynatora w terminie do 3 dni od zaistnienia zdarzenia, h. bieżącego informowania Koordynatora o zmianie swojego statusu (spełnienia warunków zapisanych w 2 pkt. 1), i. poinformowania Koordynatora o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w formie pisemnej, j. zwrotu kosztów udziału w formach wsparcia w przypadku określonym w 6 na wskazany przez Koordynatora Projektu rachunek bankowy, 6 WARUNKI REZYGNACJI 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku gdy: a. rezygnacja zgłoszona zostanie do Koordynatora Projektu do 7 dni przed rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia w formie pisemnej, bez konieczności dokumentowania powodu rezygnacji, b. rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie udziału w jakiejkolwiek formie wsparcia została zgłoszona do Koordynatora w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja taka jest usprawiedliwiona tylko ważnymi powodami osobistymi lub zawodowymi

5 (choroba, podjęcie pracy, inne istotne powody zaakceptowane przez Koordynatora). Należy podać powody rezygnacji oraz przedłożyć zaświadczenie lub inny stosownej rangi dokument od odpowiedniej instytucji (np. zwolnienie lekarskie). 2. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z udziału jakiejkolwiek formy wsparcia z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy uczestników spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w regulaminie (m.in. obecności na zajęciach), uczestnik ma obowiązek na żądanie Koordynatora Projektu zwrócić materiały szkoleniowe, 7 PROCES MONITORINU 1. Wszyscy uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 2. Wszyscy uczestnicy Projektu, w ramach procesu monitoringu zobowiązani są do udzielania informacji na temat przebiegu i rezultatów uczestnictwa w Projekcie, do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Regulamin wchodzi w życie z dn r. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy Projektodawcy. 3. Ogólny nadzór nad realizacja Projektu, a także rozstrzygnięciem spraw nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Projektodawcy 4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 5. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski IV edycja styczeń-grudzień 2012 rok współfinansowanym przez Unię

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDA-POKL.07.02.01-20-350/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDA-POKL.07.02.01-20-350/13 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDAPOKL.07.02.0120350/13 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Niewykluczeni bo aktywni 50+ jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo