REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL /12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL /12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach o numerze POKL /12 3. Organizatorem Projektu jest VIVID CONSULTING Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Plac Solny 14 lok. 3, Wrocław. 4. Biuro Projektu Nie daj się wykluczyć mieści się w Cieszynie, ul. Harcerska 11, Cieszyn. 5. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób spełniających kryteria uczestnika Poddziałania POKL, wymienionych w 3 niniejszego regulaminu. 6. Okres realizacji projektu: r. 7. Każdy z kandydatów na Uczestnika Projektu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Projektu. 2 CELE PROJEKTU 1. Celem głównym projektu jest wzrost aktywizacji społecznej i podniesienie zdolności do zatrudnienia min. 80% z 60 Uczestników Projektu (w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn), tj. 48 osób

2 niezatrudnionych 1, zagrożonych wykluczeniem społecznym 2 z powodu ubóstwa i bezrobocia, które ukończyły 45 rok życia, zamieszkujących na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu art. 25 KC. 2. Cele szczegółowe projektu: Opracowanie ścieżki rozwoju zawodowego dla min. 80% z 60 Uczestników Projektu (36 kobiet i 24 mężczyzn) niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia, które ukończyły 45 rok życia, przez udział w poradnictwie zawodowym do końca listopada 2014r. Podniesienie motywacji do podjęcia pracy w nowym zawodzie oraz podniesienie poziomu samooceny przez min. 80% z 60 Uczestników Projektu (36 kobiet i 24 mężczyzn) niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia, które ukończyły 45 rok życia, przez udział w poradnictwie psychologicznym do końca listopada 2014r. Nabycie do końca listopada 2014 roku nowych kwalifikacji zawodowych przez min. 80% z 60 Uczestników Projektu (36 kobiet i 24 mężczyzn) niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia, które ukończyły 45 rok życia, przez udział i zakończenie wybranego szkolenia zawodowego w zakresie przygotowania do zawodu: spawacza techniką mag, opiekuna dziecięcego i osoby starszej, telemarketera. Zdobycie doświadczenia w nowym zawodzie do końca listopada 2014 roku przez min. 80% z 60 Uczestników Projektu (36 kobiet i 24 mężczyzn) niezatrudnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia, którzy ukończyli 45 rok życia zgodnie z celem głównym projektu. 3. Okres realizacji projektu: r. 1 Osoba niezatrudniona - osoba w wieku lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt. a-k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). 2 Wykluczenie społeczne brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla ubogich.

3 3 KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I ZASADY KWALIFIKACJI Profil Beneficjenta: Projekt skierowany jest do osób niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia, spełniających łącznie warunki wskazane poniżej: ukończenie 45 roku życia przed przystąpieniem do udziału w projekcie (do 65 roku życia); pozostawanie osobą niezatrudnioną zagrożoną wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia; zamieszkanie na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego; Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: 1. Spełnienie przez kandydata kryteriów formalnych uczestnictwa w projekcie. 2. Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub listowanie na adres Biura Projektu: Kwestionariusz zgłoszeniowy Oświadczenie uczestnika projektu o spełnianiu kryterium kwalifikowalności Oświadczenie uczestnika projektu,,nie daj się wykluczyć Zaświadczenie potwierdzające rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy. 3. Pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. Zasady kwalifikacji na szkolenia: 1. W związku z tym, że projekt,,nie daj się wykluczyć przewiduje dwie tury szkoleń rekrutacja będzie prowadzona przed każdą z nich. Rekrutacja do każdej z tur potrwa dwa miesiące lub do momentu gdy liczba zgłoszeń osiągnie 120 %. O przyjęciu do projektu decydowało będzie: - Spełnienie przez kandydatów kryteriów formalnych: ukończenie 45 roku życia przed przystąpieniem do udziału w projekcie (osoby do 64 roku życia) pozostawanie osobą niezatrudnioną zagrożoną wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa i bezrobocia; zamieszkanie na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego;

4 - Uzyskanie odpowiedniej ilości punktów od Doradcy Zawodowego (DZ) podczas oceny pod względem predyspozycji zawodowych; - Uzyskanie odpowiedniej ilości punktów (w skali od 1 do 10) od pozostałych członków Komisji Rekrutacyjnej (Menedżera Projektu - MP, Specjalisty ds. Organizacyjnych- SdsO) pod względem motywacji oraz potrzeby wzięcia udziału w projekcie; 2. Po wstępnej weryfikacji zgłoszeń zostanie stworzona lista potencjalnych Uczestników Projektu. Doradca Zawodowy (DZ) podda analizie predyspozycje zawodowe potencjalnych UP w celu przeprowadzenia selekcji UP oraz dostosowania tematyki szkoleń do ich predyspozycji. Natomiast pozostali członkowie Komisji Rekrutacyjnej (KR) ocenią w skali 1-10 pkt. motywację i potrzebę udziału w projekcie potencjalnych UP. Do projektu zostaną wybrane osoby z największą ilością punktów, priorytetowo będą traktowane kobiety, które będą stanowiły minimum 60 % uczestników. Otrzymywane punkty będą rozpatrywane oddzielnie dla kobiet (K) i mężczyzn (M). 3. Przez cały czas rekrutacji będzie prowadzony monitoring przez Menedżera Projektu w celu zachowania zasady równości szans. 4. Wyłonieniem Uczestników Projektu zajmie się Komisja Rekrutacyjna w składzie: MENEDŻER PROJEKTU (MP), SPECJALSITA DS. ORGANIZACYJNYCH (SdsO) oraz DORADCA ZAWODOWY (DZ). Zostanie utworzona ostateczna lista Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa. Osoby z listy ostatecznej staną się Uczestnikami Projektu po podpisaniu deklaracji uczestnictwa, oświadczenia uczestnika projektu, umowy oraz zobowiązania do udziału w co najmniej 80% zajęć w przypadku szkoleń zawodowych oraz 100% obecności w zakresie poradnictwa zawodowego i psychologicznego. 5. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy ostatecznej (przed rozpoczęciem szkoleń lub w początkowej fazie trwania projektu). 6. W przypadku nie utworzenia listy osób rezerwowych Organizator zastrzega sobie prawo do uruchomienia grup bez list rezerwowych. 7. O ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub drogą pisemną tj. listownie lub Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 9. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Menedżera Projektu.

5 4 ZAKRES WSPARCIA W PROJEKCIE 1. W ramach projektu przeprowadzony będzie bezpłatny cykl szkoleń: a) Poradnictwo zawodowe spotkania indywidualne (9h/1UP) b) Poradnictwo psychologiczne spotkania indywidualne (8h/1UP) c) Szkolenie zawodowe w zakresie przygotowania do zawodu (1 do wyboru): - spawacza techniką mag (160 h), - opiekuna dziecięcego i osoby starszej (160 h), - telemarketera (160 h). 2. Przez godzinę zajęć rozumie się 45 minut. 3. Gwarantowane w ramach projektu bezpłatne wsparcie ma charakter kompleksowy i obejmować będzie: - poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia zawodowe, - catering podczas zajęć na szkoleniu zawodowym, - materiały szkoleniowe, - stypendium szkoleniowe za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu zawodowym, - stypendium stażowe, - zaświadczenia o ukończeniu udziału w szkoleniu zawodowym/projekcie/stażu zawodowym. 4. W ramach projektu zrealizowane zostaną 6 - miesięczne staże zawodowe, zgodnie ze ścieżką rozwoju zawodowego wybraną przez każdego z Uczestników Projektu. 5. Staż jest przewidziany dla Uczestników Projektu, którzy ukończyli szkolenie zawodowe i zaliczyli egzamin sprawdzający. 6. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między Beneficjentem z pracodawcą z województwa śląskiego oraz programu określonego w ww. umowie. 7. Po odbyciu stażu Uczestnik Projektu uzyska zaświadczenie o odbyciu stażu. 5 OPIS ORGANIZACJI SZKOLEŃ 1. Szkolenia będą realizowane na obszarze województwa śląskiego.

6 2. Projekt przewiduje dwie tury szkoleń, podczas każdej z nich zostaną utworzone trzy grupy - średnio 10-osobowe. 3. Cykl szkoleniowy obejmie: a) Poradnictwo zawodowe spotkania indywidualne (9h) b) Poradnictwo psychologiczne spotkania indywidualne (8h) c) Szkolenie zawodowe w zakresie przygotowania do zawodu (1 do wyboru): - spawacza techniką mag (160 h) - opiekuna dziecięcego i osoby starszej (160 h) - telemarketera (160 h) 4. Podczas prowadzonych szkoleń Uczestnikom Projektu zostanie udzielone wsparcie w postaci cateringu, zwrotu kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowego. 5. Każdy uczestnik zobligowany jest do uczestniczenia w poradnictwie zawodowym oraz poradnictwie psychologicznym, natomiast w przypadku pozostałych modułów szkoleniowych w min. 80% zajęć z zakresu wybranego szkolenia zgodnie ze ścieżką predyspozycji zawodowych. Swoją obecność na zajęciach Uczestnik Projektu potwierdza poprzez złożenie podpisu na liście obecności. 6. Uczestnicy, którzy dopełnią wymóg frekwencji (min. 80%) oraz pozytywnie zaliczą egzamin sprawdzający, otrzymają zaświadczenie o ukończeniu wybranego szkolenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego i psychologicznego. 7. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych zajęć. Natomiast w przypadku nieobecności przekraczającej 20 % zajęć istnieje możliwość ukończenia danego szkolenia za zgodą Organizatora. 8. Uczestnicy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu, maksymalnie do wysokości 10 zł za dzień szkolenia. Zwrot kosztów dojazdu będzie odbywał się po weryfikacji przez Organizatora Projektu list obecności potwierdzających udział w zajęciach. Dokładne wytyczne określające zwrot kosztów dojazdu określa Regulamin zwrotu kosztów dojazdu, dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej 6 WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE

7 1. Uczestnik kursu zobowiązany jest do: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (udział w 80% zajęć w wybranym module szkoleniowym), zaliczania testów weryfikujących postępy w nauce, wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów. 2. Uczestnik projektu zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny zobowiązany jest powiadomić Powiatowy Urząd Pracy o udziale w kursie/szkoleniu realizowanym w ramach projektu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 3. Beneficjent może zobowiązać uczestnika projektu, który z własnej winy nie ukończył kursu/szkolenia, do zwrotu kosztów kursu/szkolenia, chyba, że powodem nieukończenia kursu lub szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 4. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, w którym Uczestnik Projektu wskazuje powód rezygnacji. 5. Organizator zastrzega sobie możliwość skreślenia Uczestnika z listy Uczestników kursu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, wykładowcy lub pracownika Biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta Projektu. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do VIVID Consulting Sp. z o.o. w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem

REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem REGULAMIN PROJEKTU Zostań na wsi elektrykiem w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.1 PO KL Informacji udziela: Biuro Projektu Oddział Elektroniki Informatyki Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL.07.03.00-12-021/11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Dobry staż - lepszy START

Dobry staż - lepszy START REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dobry staż - lepszy START 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo