REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 3. Uczestnicy Projektu osoby bezpośrednio korzystające ze wsparcia w ramach Projektu, wyłonione zgodnie zapisami dokumentów programowych oraz opisem grupy docelowej zawartym we wniosku aplikacyjnym. 4. Rolnik pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium województwa śląskiego, osobiście i na własny rachunek, działalność rolnicza w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 5. Domownik rolnika osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat i pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim jego sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 6. PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Biuro Projektu ul. Alfonsa Górnika 1/5, Katowice 8. Punkt Rekrutacyjny- ul. Alfonsa Górnika 1/5, Katowice 9. Strona internetowa Projektu Koordynator Projektu - osoba koordynująca realizację Projektu. 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. Poza rolnictwem nr WND-POKL /10, realizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kierowców SILESIA Piotr Doniec z siedzibą w Katowicach przy ul. Mickiewicza Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII, Działania 8.1, Poddziałania PO KL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 3. Okres realizacji Projektu: r r. 4. Celem Projektu jest uzyskanie przez 120 rolników nowych kwalifikacji i umiejętności pozwalających im na podjęcie pracy poza rolnictwem w trakcie i po zakończeniu Projektu (w okresie 6-12 miesięcy). 5. Projekt obejmuje nabycie umiejętności z zakresu prawa jazdy kat. C wraz z opłaceniem jednego podejścia do egzaminu państwowego, szkolenia z zakresu CRM i nawigacji, kurs na przewóz rzeczy, coaching indywidualny oraz pośrednictwo pracy. 6. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

2 3 Zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione warunki formalne: a. jest rolnikiem ubezpieczonym w KRUS lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów ustawy z 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników; b. jest zameldowana i zamieszkała na terenie województwa śląskiego w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców; c. wykonuje działalność rolniczą; d. posiada prawo jazdy kat. B przez min. 5 lat; e. po wstępnej kwalifikacji i podpisaniu deklaracji uczestnictwa, przed rozpoczęciem szkoleń pozytywnie przejdzie specjalistyczne badania lekarskie. 2. Nabór będzie prowadzony w Biurze Projektu oraz w Punkcie Rekrutacyjnym uruchomionym w Bielsku-Białej, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej Projektu. 3. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, po spełnieniu warunków określonych w 3 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego w terminie wyznaczonym przez Koordynatora Projektu lub jego złożenie w Biurze Projektu/Punkcie Rekrutacyjnym wraz z wymaganymi dokumentami: oświadczeniem o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej; oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; zaświadczeniem/oświadczeniem o ubezpieczeniu w KRUS jako rolnik lub domownik; kserokopią dowodu osobistego lub oryginału zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy na terenie województwa śląskiego; deklaracją uczestnictwa w Projekcie. 4. Formularz zgłoszeniowy do Projektu dostępny jest na stronie internetowej Projektu a także w Biurze Projektu oraz Punkcie Rekrutacyjnym. Wypełnienie formularza jest wyłącznie jednym z etapów rekrutacji i nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do Projektu. 5. Dostarczenie wypełnionych dokumentów, spełnienie wymogów formalnych określonych dla Projektu, a także pozytywna weryfikacja w procesie rekrutacji to warunki niezbędne do przyjęcia kandydata do Projektu. Zebrane dane będą wykorzystywane do monitoringu i ewaluacji PO KL w trakcie trwania Projektu, a także w możliwym badaniu ewaluacyjnym przeprowadzanym po zakończeniu Projektu. 6. Okres trwania rekrutacji został oznaczony na 3 etapy.(1 etap od 1marca do 31 maja 2011r. 2 etap od 1 sierpnia do 30 września 2011r. 3 etap od 1 stycznia do 29 lutego 2012r. W miarę napływania zgłoszeń kandydatów, pracownicy Projektu będą kontaktować się z zainteresowanymi osobami drogą telefoniczną lub mailową celem ustalenia ewentualnego terminu i miejsca zajęć. 7. W razie zaistnienia jakichkolwiek zastrzeżeń w zakresie listy uczestnictwa w Projekcie, głos decydujący ma Koordynator Projektu. 8. Liczba uczestników Projektu ustalona została na 91 osób. Projektodawca dopuszcza stworzenie listy rezerwowej spośród tych kandydatów, którzy z powodu wyczerpania miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie. 9. Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji Projektu, w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczestnictwa..

3 10. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu zobowiązani są w wyznaczonym terminie do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Niestawienie się w wyznaczonym terminie bądź odmowa podpisania ww. dokumentu upoważnia do skreślenia z listy uczestników projektu. Miejsce zwolnione zostaje przyznane osobie umieszczonej na liście rezerwowej uczestników, zgodnie z jej kolejnością Harmonogram szkoleń udostępniany będzie uczestnikom w pierwszym dniu szkolenia. 12. O.S.K. Silesia Piotr Doniec zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. Uczestnicy o powyższych zmianach będą informowani na bieżąco i każdorazowo na stronie internetowej Projektu udostępniany będzie zaktualizowany harmonogram. 13. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW w trakcie trwania kursu. 14. Zasady uczestnictwa w Projekcie są zgodne z polityką równych szans. 4 Obowiązki uczestników Projektu 1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 2. Uczestnik zobowiązany jest do pełnego udziału w programie szkoleń, tj. uczestnictwa we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych na kategorię C oraz przystąpienia do egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych. 3. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w pozostałych zajęciach w wymiarze co najmniej 80 % liczby godzin lekcyjnych przewidzianych w ramach całego szkolenia, przy czym w wymiarze co najmniej 80 % dla każdego modułu szkolenia. Dozwolony limit nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na zajęciach wynosi 20 % liczby godzin lekcyjnych przewidzianych w Projekcie w ramach całego szkolenia, lecz nie więcej niż 20 % w ramach danego modułu szkolenia. 4. Warunkiem ukończenia Projektu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego podwyższenie kwalifikacji jest uzyskanie wymaganej frekwencji oraz uzyskanie pozytywnego wyniku na końcowym egzaminie wewnętrznym. 5. Sfinansowanie jednorazowego podejścia do egzaminu państwowego z zakresu prawa jazdy kategorii C następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku na końcowym egzaminie wewnętrznym. 6. W celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach szkoleniowych Uczestnik zobowiązuje się do podpisywana listy obecności. Każdą nieobecność Uczestnik zobowiązany jest usprawiedliwić. Za usprawiedliwioną nieobecność rozumiana jest nieobecność spowodowana niezdolnością do uczestniczenia w zajęciach, potwierdzona stosowanym zaświadczeniem lekarskim lub zdarzeniem wynikającym z przyczyn losowych. Usprawiedliwienie winno być niezwłocznie dostarczone Koordynatorowi Projektu. 7. Uczestnicy zobowiązani są do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu, jak i po jego zakończeniu. 8. Uczestnicy zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji dotyczących rezultatów ich uczestnictwa w Projekcie oraz mających na celu monitoring ich udziału w Projekcie i ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 9. Uczestnicy są zobowiązani do informowania Koordynatora Projektu o ewentualnych zmianach danych osobowych niezbędnych Koordynatorowi Projektu ze względu na spełnienie wymagań formalnych, tj.: zmiana nazwiska, zmiana dowodu osobistego, numeru telefonu, adresu zamieszkania, itp.

4 5 Warunki rezygnacji z udziału w Projekcie 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie uczestnik obowiązany jest niezwłocznie do złożenia pisemnej rezygnacji z podaniem przyczyny rezygnacji. 2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest jedynie w uzasadnionych przypadkach tj. wynika z przyczyn natury zdrowotnej lub działania przypadków losowych, której nie dało się przewidzieć w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach bez winy Uczestnika w odpowiedniej formie (ust.2 ) Uczestnik nie ponosi żadnych opłat i kosztów. 4. W przypadku skreślenia z listy uczestników, uczestnik szkolenia obowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów organizatorowi szkolenia w terminie 3 dni od daty skreślenia z listy. Jeżeli w tym czasie uczestnik szkolenia nie zwróci materiałów, zostanie obciążony kosztami zakupu nowych materiałów po aktualnej cenie. 5. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, w przypadku: braku stawiennictwa celem podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie; nieprzestrzegania zasad wyrażonych niniejszym Regulaminem, m.in. poprzez przekroczenie limitu nieobecności; rezygnacji z udziału w Projekcie z winy uczestnika. 6. W przypadku skreślenia osoby z listy uczestników projektu, O.S.K. Silesia Piotr Doniec zastrzega sobie prawo do wezwania uczestnika do zwrotu kosztów uczestnictwa w Projekcie w wysokości stanowiącej 100 % wartości wszystkich świadczeń otrzymanych przez niego w ramach Projektu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o skreśleniu z listy uczestników. Decyzja dotycząca wezwania do zapłaty podejmowana jest przez Koordynatora Projektu, po uwzględnieniu wszelkich zaistniałych okoliczności - m.in. powodów rezygnacji, naruszenia Regulaminu Projektu i innych. W przypadku rezygnacji uczestnika z Projektu Koordynator Projektu dopuszcza możliwość przystąpienia do Projektu osoby z listy rezerwowej uczestników Projektu. 6 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia przez O.S.K. Silesia Piotr Doniec. 2. Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków umowy o dofinansowanie, a także w przypadku, pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony Instytucji Wdrażającej, bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu. 3. Koordynator Projektu zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu (prowadzenia szkoleń) w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Koordynatora Projektu. 5. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje podejmuje Koordynator Projektu. 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 7. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu, Punkcie Rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej: Katowice, dnia..