REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL /13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL /13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin zawiera: I. Charakterystykę projektu. II. Kryteria uczestnictwa w projekcie. III. Opis organizacji szkoleń. IV. Warunki uczestnictwa i rezygnacji z udziału w projekcie. V. Postanowienia końcowe I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) oraz z budżetu państwa. Realizatorem projektu jest VIVID Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14/3, Wrocław, Biuro Projektu mieści się pod adresem: ul. Marii Rodziewiczówny 18b/8, Nysa. W ramach projektu prowadzony będzie cykl szkoleń do wyboru : Telemarketer (120 godz.); Spawacz metodą MIG (151 godz.); Doradca Finansowy (120 godz.). Dodatkowo wszyscy Uczestnicy Projektu wezmą udział w zajęciach: Poradnictwo zawodowe (16 godz.); Poradnictwo psychologiczne (8 godz.); Pośrednictwo pracy (4 godz.). oraz stażach u lokalnych pracodawców (3 miesiące). II. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Profil Uczestnika Projektu: Uczestnikiem Projektu mogą być osoby spełniające łącznie następujące warunki:

2 Osoby, bezrobotne, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Osoby zamieszkałe na terenie województwa opolskiego. Osoby w wieku produkcyjnym. Osoby pozostające bez zatrudnienia, które z własnej inicjatywy przystępują do projektu chcąc podwyższyć swoje kwalifikacje i dostosować do rynku pracy. Osoby zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. Kandydaci na szkolenie nie mogą: być zatrudnieni na umowę o pracę, z mianowania, wyboru, powołania, spółdzielczej umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilno-prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, być uczniem/słuchaczem szkół dziennych, być emerytem. 2. Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, złożenie kompletu dokumentów u podwykonawcy oraz pozytywne zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną. Dokumenty wymagane od Kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji: 1. Formularz zgłoszeniowy; 2. Ankieta rekrutacyjna (część formularza zgłoszeniowego); 3. Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej; Dokumenty dostępne są na stronie Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. O zakwalifikowaniu decyduje Komisja Rekrutacyjna. 3. Termin rekrutacji: Rekrutacja do udziału w projekcie będzie otwarta i potrwa od r. do r. Będzie podzielona na trzy etapy: Rekrutacja na szkolenie Telemarketer: luty-marzec 2015 r. Rekrutacja na szkolenie Spawacz metodą MIG: marzec - kwiecień 2015 r. Rekrutacja na szkolenie Doradca Finansowy: kwiecień - maj 2015 r. 4. Zasady kwalifikacji na szkolenia:

3 Kwalifikację Uczestników Projektu prowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: Menedżer Projektu oraz Specjalista ds. rozliczeń. Zakwalifikowane zostaną osoby, które złożyły wszystkie wymagane dokumenty u podwykonawcy oraz spełniają kryteria formalne udziału w Projekcie. Przy kwalifikacji na szkolenia Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę analizę formularzy zgłoszeniowych, predyspozycje, potrzebę udziału w projekcie, motywację do udziału w Projekcie, poziom wykształcenia oraz wskaźniki założone w Projekcie. Priorytetowo oceniane będą osoby niepełnosprawne (+ 10 pkt), osoby zamieszkałe w powiatach: brzeskim, opolskim, nyskim oraz miasto Opole (+ 5 pkt) oraz osoby w wieku do 30 roku życia (+ 3 pkt) i powyżej 50 roku życia (+ 5 pkt). Minimum 60% Uczestników Projektu będą stanowiły kobiety. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskały największą ilość punktów. W przypadku równej ilości punktów zakwalifikowane zostaną osoby, które złożyły formularze zgłoszeniowe oraz inne wymagane dokumenty w pierwszej kolejności. Zostanie utworzona lista rezerwowa (20% Uczestników Projektu, którzy otrzymali mniejsza ilość punktów), która może zostać wykorzystana w przypadku rezygnacji wcześniej zakwalifikowanych osób. Warunkiem uruchomienia kursu jest zebranie w preferowanej przez Kandydatów miejscowości grupy średnio 12 osobowej. O ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu osoby zostaną poinformowane telefonicznie lub owo. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Menedżera Projektu. III. OPIS ORGANIZACJI SZKOLEŃ Szkolenia odbędą się w trzech modułach, po dwie grupy średnio 12-osobowe w każdym z modułów: 1. Moduł Telemarketer: kwiecień wrzesień 2015 r. a. Poradnictwo zawodowe 16 godzin dla każdej grupy kwiecień 2015 r.; kwiecień 2015 r.; c. Szkolenie zawodowe Telemarketer 120 godzin dla każdej grupy maj czerwiec 2015 r.; d. Staż zawodowy 3 miesiące lipiec wrzesień 2015 r.; e. Pośrednictwo Pracy - 4 godziny spotkania indywidualnego dla każdego Uczestnika Projektu wrzesień 2015 r.; 2. Moduł Spawacz metodą MIG: maj październik 2015 r. a. Poradnictwo zawodowe 16 godzin dla każdej grupy maj 2015 r.; maj 2015 r.; c. Szkolenie zawodowe Spawacz metodą MIG 151 godzin dla każdej grupy czerwiec lipiec 2015 r.; d. Staż zawodowy 3 miesiące sierpień październik 2015 r.; e. Pośrednictwo Pracy - 4 godziny spotkania indywidualnego dla każdego Uczestnika Projektu październik 2015 r.;

4 3. Moduł Doradca Finansowy: czerwiec listopad 2015 r. a. Poradnictwo zawodowe 16 godzin dla każdej grupy czerwiec 2015 r.; czerwiec 2015 r.; c. Szkolenie zawodowe Doradca Finansowy 120 godzin dla każdej grupy lipiec sierpień 2015 r.; d. Staż zawodowy 3 miesiące wrzesień listopad 2015 r.; e. Pośrednictwo Pracy - 4 godziny spotkania indywidualnego dla każdego Uczestnika Projektu listopad 2015 r.; Uczestnikom Projektu zostanie zapewniony catering - obiad z przerwą kawową w przypadku szkoleń zawodowych. Dla Uczestników Projektu przewidziano zwrot kosztów dojazdu na Poradnictwo Zawodowe, Poradnictwo Psychologiczne oraz szkolenie zawodowe ( w kwocie max 10 zł brutto za dzień szkolenia/osobę). Uczestnikom przysługuje również stypendium szkoleniowe na szkoleniu zawodowym. Podczas stażu zawodowego Uczestnicy Projektu otrzymają stypendium stażowe. Przepisy dotyczące zwrotów kosztów dojazdu, stypendium stażowego oraz szkoleniowego zostaną uregulowane oddzielnymi dokumentami. IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest do: a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach w min. 80% zajęć w każdym z bloków szkoleniowych, potwierdzając swoją obecność na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności. Własnoręcznym podpisem każdy uczestnik potwierdza także otrzymanie cateringu oraz otrzymanie materiałów szkoleniowych przewidzianych w projekcie oraz zaświadczenia o ukończeniu szkoleń, b) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów; c) wypełnienia testów sprawdzających jego wiedzę oraz egzaminu końcowego; 2. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Realizatora Projektu oraz pisemne oświadczenie o rezygnacji z dalszego udziału z dołączonym dokumentem potwierdzającym przyczynę rezygnacji. 3. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z zajęć Realizator zastrzega sobie możliwość skreślenia Uczestnika/ Uczestniczki z listy uczestników szkolenia, a także w przypadku naruszenia przez niego/nią niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego słuchacza, wykładowcy lub pracownika Biura projektu, udowodnionego aktu kradzieży lub szczególnego wandalizmu. 4. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się powiadamiać Organizatora o wszelkich zmianach dotyczących informacji zawartych w złożonych przez niego/nią dokumentach uprawniających do uczestnictwa w projekcie.

5 5. W przypadku osób, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy osoby te powinny zgłosić fakt uczestnictwa w szkoleniu EFS w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń, we właściwym dla zarejestrowanego Urzędzie Pracy. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Realizatora Projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do VIVID Consulting Sp. z o.o. w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZADANIU 8 KURSY ZDALNE Z ZAKRESU GEOINFORMACJI PROJEKTU UMCS DLA RYNKU PRACY I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fortuna kołem się toczy POKL.07.03.00-12-021/11 realizowanego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo