1. Rozdział 3 pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Rozdział 3 pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:"

Transkrypt

1 WIF /2011 Warszawa, Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług (SCSPU), nr sprawy: WIF-212-3/2011. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.) informuję, że dokonano następującej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na System Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług. 1. Rozdział 3 pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 3. SAP Opis ogólny SAP-2 jest systemem zarządzania procesami biznesowymi PKN, w którym są przetwarzane dane z zakresu: rachunkowości budżetowej, Controlingu, sprzedaży, środków trwałych, gospodarki magazynowej oraz kadr i płac. System SAP-2 składa się z następujących modułów: BASIS platforma techniczna SAP; FK moduł Finansowo-Księgowy; CO moduł Controlingu; MM moduł Gospodarki Magazynowej; FI-AA moduł Środków Trwałych; SD moduł Sprzedaży i Dystrybucji; CRM moduł Zarządzania Relacji z Klientem; HR-PA moduł Kadrowy; HR-PY moduł Płacowy; BWI moduł Hurtowni Danych Procesy biznesowe

2 Dane podstawowe SAP-2 mają wpływ na sterowanie procesami biznesowymi, są źródłem rejestrowania danych transakcyjnych. Dane podstawowe warunków cenowych: a) Cena normy jest ustalana wg ilości storn oraz typu nośnika danych b) Ceną podstawową jest cena pliku do pobrania w zależności od liczby stron c) Cena pozostałych nośników jest równa cenie podstawowej pomnożonej przez odpowiedni współczynnik nośnika. Dane transakcyjne są wprowadzane do systemu w trakcie rejestracji zdarzeń gospodarczych; przykłady: faktury sprzedaży (FI/SD). Księgowanie przychodów w systemie SAP odbywa się automatycznie w momencie zapamiętywania dokumentu faktury sprzedaży. Na podstawie zdefiniowanych ustawień system dokonuje odpowiednich księgowań na kontach: Klient (Rozrachunki z odbiorcami), konto przychodów, konto VAT. Dla ustalania kont przychodów zdefiniowane zostaną następujące grupy dekretacji dla klientów i materiałów: a) Klienci b) Materiały c) Klucze kont (parametr za pomocą, którego możliwe jest grupowanie podobnych rodzajów kont w księgowości. Używając tego klucza konta system odnajduje żądane konto w KG). Stanowiska finansowe są ustalane wg reguły: a) jeśli do danego konta przychodowego dla sprzedaży, jest przypisane tylko jedno stanowisko wtedy będzie ono wyprowadzane bezpośrednio z numeru konta (np Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa KRAJ); b) gdy do danego konta jest przypisanie wiele stanowisk wprowadzane będzie poprzez biura sprzedaży w zależności od lokalizacji (Warszawa, Łódź, Katowice). Procesy biznesowe Sprzedaży i Dystrybucji: a) Utrzymanie struktur organizacyjnych w systemach mysap ERP i CRM. b) Zarządzanie danymi podstawowymi Partnerów Biznesowych w systemach mysap ERP i CRM c) Zarządzanie danymi podstawowymi Materiałów i Usług w systemach mysap ERP i CRM d) Zarządzanie danymi podstawowymi kalkulacji cenowych e) Sprzedaż norm, produktów normalizacyjnych, usług normalizacyjnych, szkoleń oraz innych usług jednorazowych f) Sprzedaż prenumerat norm według numeru ICS g) Sprzedaż prenumeraty miesięcznika Wiadomości PKN h) Sprzedaż usługi ABAK i) Sprzedaż norm zagranicznych

3 j) Proces korekt i zwrotów. k) Rejestracja odwiedzin w czytelni l) Zarządzanie inforekordami norm zagranicznych m) Segmentacja klientów. Tworzenie grup docelowych. n) Zarządzanie kampaniami marketingowymi Interfejsy dotyczące integracji z SCSPU Interfejsy dotyczące sprzedaży i dystrybucji: a) Interfejs Rejestracja nowego klienta założonego w sklepie internetowym b) Interfejs Normy, projekty norm, towary, usługi c) Interfejs CRM --> SAP SD Podczas replikacji danych klientów pomiędzy systemami konieczne jest odpowiednie przypisanie grup dekretacji w podziale na klientów zagranicznych i krajowych. 2. Rozdział 3 pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 4. PZN 4.1. Procesy biznesowe Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) to nowy sposób tworzenia aplikacji automatyzujących rutynowe powtarzalne czynności w przedsiębiorstwie. Procesem biznesowy to zbiór działań wewnątrz organizacji, których celem jest dostarczenie jej otoczeniu określonej wartości. Przebieg procesu ma charakter dynamiczny, jego realizacja jest często rozciągnięta w czasie i angażuje różne zasoby dostępne w organizacji, do których należą ludzie, materiały, kapitał, a także informatyczne systemy. Aplikacja tworzona z użyciem BPM jest bardzo elastyczna i łatwo może zostać zmodyfikowana wraz ze zmianą procesów biznesowych zachodzących w firmie. Jest to możliwe dzięki temu, że procesy biznesowe definiowane są poza zamkniętym kodem aplikacji w zewnętrznych plikach XML np.: w standardzie BPEL, JPDL i uruchamiane na silniku procesów biznesowych (BPMS). Pliki te mogą być edytowane np. za pomocą graficznych narzędzi przedstawiających proces biznesowy jako łatwy do interpretacji diagram. Ważną zmianą w tym podejściu jest używanie pojęcia procesu biznesowego podczas konsultacji pomiędzy końcowym użytkownikiem systemu a zespołem wdrażającym system. Ułatwia to porozumienie pomiędzy stronami ponieważ w trakcie zbierania wymagań na system używa się pojęć zrozumiałych przez biznes, a także zajmuje się istotą biznesu czyli właśnie procesem biznesowym, a nie technicznymi szczegółami. Reguły biznesowe są niezbędnym elementem kontroli podejmowanych decyzji oraz poprawności logiki powiązań kolejnych działań w procesie. Integracja modelowania procesów oraz zarządzania regułami biznesowymi pozwala przedsiębiorstwu poprawiać skuteczność projektowania procesów biznesowych oraz ich implementacji w środowiskach IT. Zastosowanie silnika reguł biznesowych umożliwia definiowanie dowolnych walidacji, reguł

4 decyzyjnych oraz algorytmów obliczeniowych (np. liczenie kosztów tłumaczenia, opracowania projektu dla tematu normalizacyjnego) za pomocą formuł języka skryptowego, w postaci arkusza kalkulacyjnego czy też języka DSL, który za pomocą odpowiednich szablonów pozwala zapisywać reguły w potocznym języku (najbardziej czytelnym dla użytkownika). Wyodrębnienie definicji reguł biznesowych do zewnętrznego narzędzia, a nie zaszywanie" ich w kodzie aplikacji, daje unikalne możliwości kształtowania procesów bez potrzeby modyfikacji w kodzie aplikacji. Doskonałym miejscem zastosowania reguł biznesowych jest zdefiniowanie reguł wyliczanie kosztów związanych z realizacja tematów normalizacyjnych (tzw. pozycje kosztowe; np. opracowanie projektu roboczego, tłumaczenie, weryfikacja tłumaczenia, itp.) na podstawie określonych parametrów (liczba stronic dokumentu końcowego, stawka za 1 roboczogodzinę, itp.). Reguły biznesowe są również wykorzystywane w celu dynamicznego definiowania uprawnień systemu nie tylko na poziomie ról i grup użytkowników, ale również na zdefiniowanie dostępu do określonych funkcji bądź elementów interfejsu w zależności od kontekstu, w którym są one używane. System posiada możliwość weryfikowania uprawnień na podstawie danych, na których operuje użytkownik - np. użytkownik posiadający rolę kierownika projektu powinien posiadać dodatkowe uprawnienia tylko w projektach, których jest wskazany, jako kierownik. W trakcie eksploatacji systemu możemy dojść do wniosku, że powyższe uprawnienie ma rację bytu tylko dla projektów, które są otwarte (nie zakończone). Niewielka zmiana w definicji uprawnień, które są dostępne w silniku reguł biznesowych pozwala wprowadzić modyfikacje w uprawnieniach bez potrzeby zmian w samej aplikacji, jej rekompilacji i ponownej instalacji Aplikacja System jest zbudowany jako aplikacja internetowa działająca w środowisku następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7 lub nowszej wersji, Firefox 3.x lub nowszej wersji, Opera 9.x lub nowszej wersji. PZN umożliwia: przekazywanie określonego zakresu danych do Hurtowni Danych (BWI) systemu SAP-2 poprzez zbudowanie odpowiednich interfejsów SOA; eksport danych do innych systemów w formacie XML, XLS i TXT; obsługę programu i planu prac normalizacyjnych oraz ich realizację. PZN jest zbudowany w oparciu o technologie Spring oraz JEE, które zakładają oddzielenie aspektów technicznych (wielowątkowość, bezpieczeństwo, dostęp do warstwy danych itp.) od biznesowych związanych z logiką aplikacji. Taki podział umożliwia tworzenie aplikacji wielowarstwowych, w których komponenty podzielone są na warstwę prezentacji (interfejs

5 użytkownika), warstwę logiki systemu oraz warstwę dostępu do danych. Schemat podziału komponentów systemu PZN na warstwy przedstawiono na poniższym rysunku. Aplikacja internetowa Klient Przeglądarka internetowa Renderowanie Serwer aplikacji Warstwa prezentacji Warstwa logiki Komponenty interfejsu użytkownika Komponenty logiki interesu użytkownika Komponenty biznesowe Fasada aplikacji Komponenty encyjne Aspekty przekrojowe Bezpieczeństwo Zarządzanie serwerem aplikacji Komunikacja Warstwa danych Komponenty dostępu do danych Narzędzia pomocnicze obsługi danych Źródła danych Rysunek 1 Architektura wielowarstwowa systemu PZN PZN składa się z 3 kluczowych elementów aplikacyjnych: 1) Dedykowanych modułów realizujących podstawową funkcjonalność systemu. Dedykowane moduły PZN są wykonane w technologii 3- warstwowej na platformie JEE zgodnie z architekturą przedstawioną na rysunku Architektura wielowarstwowa systemu PZN; 2) Repozytorium dokumentów Alfresco wraz z modułami pracy grupowej. Alfresco jest wykonane w technologii JEE; 3) Silnika procesów biznesowych (BPMS) służącego do modelowania procesów biznesowych, ich realizacji oraz monitorowania. PZN udostępnia interfejsy umożliwiające współdziałanie z innymi systemami Zamawiającego (serwer katalogowy, hurtownia danych, SAP-2 i inne) realizowane w technologii Web-Services.

6 3. Rozdział 3 pkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie: 5. Sprzęt i oprogramowanie Architektura sprzętowa to Sun Oracle Database Machine Quarter Rack. Jest to platforma sprzętowo-programowa stworzona dla uzyskania maksymalnej wydajności, niezawodności oraz w pełni skalowalna. Maszyna Sun Oracle Database Machine jest zbudowana w oparciu o standardowe składniki sprzętowe oraz technologię Sun FlashFire, Oracle Database 11g Release 2 i Oracle Exadata Storage Server Software Release Maszyna bazodanowa Sun Oracle Database Machine jest rozszerzona o pamięć podręczną Exadata Smart Flash Cache wykorzystującą technologię Sun FlashFire, zapewniając dużą wydajność i skalowalność przetwarzania transakcji online. Sun Oracle Database Machine Quarter Rack ma 2 serwery Sun Fire X4170 X4170. Na jednym z nich jest zainstalowane oprogramowanie serwera aplikacji Oracle Weblogic Suite 11g, na drugim serwerze oprogramowanie serwera bazy danych Oracle Database Server Enterprise Edition 11g. Dane bazy danych oraz repozytoria dokumentów są przechowywane na serwerach Oracle Exadata Storage Server. Tabela 1 Architektura sprzętowa Database Machine Quarter Rack Hardware SAS Nazwa Ilość Opis Szafa RACK 42 U 1 szt Szafa z wyposażeniem i okablowaniem moduły zasilające klawiatura/monitor LCD 17 /mysz Serwer X szt. 2 x Quad-Core Intel Xeon E5540 Processors (2.53 GHz) 72GB DDR Memory Kontroler dyskowy HBA with 512MB Battery Backed Write Cache Dual-port QDR InfiniBand HCA 4 x 146 GB 10K RPM SATA Redundantne zasilacze Serwer Sun Exadata Storage Hardware SAS Przełącznik Ethernet Cisco Catalyst WS- 3 szt. 2 x Quad-Core Intel Xeon E5540 Processors (2.53 GHz) 24GB DDR Memory Kontroler dyskowy HBA with 512MB Battery Backed Write Cache Dual-port QDR InfiniBand HCA 4GB Internal USB Drive 4 x 96GB Sun Flash Accelerator F20 PCIe Cards 12 x 600GB 15K RPM SAS Redundantne zasilacze 1 szt. Redundantne zasilacze

7 C4948-S Przełącznik InfiniBand Sun Datacenter 36 Przełącznik KVM Avocent MPU4032DAC- 001 Akcesoria i części zapasowe 2 szt. 1 szt. 1 kpl. Dysk 600GB 15K RPM SAS 1 szt. Karta 96GB Sun Flash Accelerator F20 PCIe 1 szt. Kabel QSFP QDR 5m InfiniBand 4 szt. Kabel do Sun Datacenter InfiniBand switch 2 szt. Zamawiający posiada następujące licencje: 1) Oracle Exadata Storage Server Software (na 12 Disc Drive); 2) Oracle Database Server Enterprise Edition, Oracle Partitioning, Oracle WebLogic Suite (na 4 CPU). 4. Rozdział 4 pkt 1.1. SIWZ skreśla się 5. Rozdział 4 pkt SIWZ otrzymuje brzmienie: Podsystem Baza zamówień musi spełniać następujące warunki brzegowe: 1) Posadowienie na sprzęcie Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 5, bez utraty gwarancji na sprzęt; 2) Zapewnienie interoperacyjności z oprogramowaniem, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 5; 3) Zapewnienie koordynacji czasowej z oprogramowaniem, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt Rozdział 4 pkt 2.3. SIWZ otrzymuje brzmienie: Podsystem Baza Zamówień SCSPU musi zapewnić następujące wartości parametrów: Przepustowość dysków dla danych nieskompresowanych Przepustowość przy wykorzystaniu pamięci Flash dla danych 5,4 GB/s 16 GB/s

8 nieskompresowanych Ilość IOPS (Input/Output Operations per second) dla dysków Ilość IOPS (Input/Output Operations per second) dla pamięci Flash Przestrzeń dyskowa Przestrzeń na dane użytkownika (nieskompresowane) Szybkość ładowania danych (data load rate) TB 9,25 TB 3 TB/h 7. Rozdział 4 pkt 2.4. SIWZ otrzymuje brzmienie: SCSPU musi być zintegrowany z PZN (nie więcej niż 15 atrybutów) z zastosowaniem technologii RESTful Web Services. Zakres integracji to wymiana danych dotyczących Polskich Norm (np. Nr normy, Tytuł, Data zatwierdzenia, ICS, Liczba stronic) i innych dokumentów normalizacyjnych (np. Nr dokumentu, Tytuł, Data zatwierdzenia, ICS, Liczba stronic). Szczegółowa lista atrybutów zostanie uzgodniona na etapie analizy przedwdrożeniowej. 8. Rozdział 4 pkt 2.5. SIWZ otrzymuje brzmienie: SCSPU musi być zintegrowany z SAP-2 (nie więcej niż 50 atrybutów). Zakres integracji to wymiana danych dotyczących klienta (np. Nazwisko, Imię, Adres, Nr tel., , NIP), zamówienia (np. Numer zamówienia, Numer klienta, Cena produktu, Rodzaj nośnika, Forma dostawy, Forma płatności, Rabat, Status płatności, Kod autoryzacji, Imię i nazwisko płacącego), nazwy produktu (np. Nr normy, Nr dokumentu normalizacyjnego, Tytuł publikacji).

9 Szczegółowa lista atrybutów zostanie uzgodniona na etapie analizy przedwdrożeniowej 9. Rozdział 4 pkt 2.6. SIWZ otrzymuje brzmienie: SCSPU musi umożliwiać pobieranie z DMS plików (np. pełnych tekstów norm) z katalogu, w którym są zebrane. 10. Rozdział 4 pkt 2.7. SIWZ otrzymuje brzmienie: SCSPU musi współpracować z systemem e-card w zakresie wymiany danych dotyczących identyfikacji płatności (np. karta, przelew, SMS). 11. Rozdział 4 pkt 2.8. SIWZ otrzymuje brzmienie: Atrybuty SCSPU (nie więcej niż 80) dotyczące nazwy produktu (np. Nr normy (dokumentu), Tytuł, Data zatwierdzenia, ICS, Liczba stronic), danych klienta (np. Nazwisko, Imię, Adres, Nr tel., , NIP), zamówienia (np. Numer zamówienia, Data zamówienia, Numer klienta, Cena produktu, Rodzaj nośnika, Forma dostawy, Forma płatności, Rabat, Status płatności, Kod autoryzacji, Imię i nazwisko płacącego), identyfikacji płatności (np. karta, przelew, SMS), zostaną szczegółowo zdefiniowane na etapie analizy przedwdrożeniowej. 12. Rozdział 4 pkt ppkt 3) SIWZ otrzymuje brzmienie: witryna powinna dokładnie odwzorowywać specyfikę PKN, zarówno pod względem praktycznym (swobodne edytowanie treści na stronie, współpracę z edytorem Microsoft Word, wersjonowanie treści, automatycznego przeskalowania zdjęć i ilustracji, czasową publikację treści, tworzenie formularzy kontaktowych i ankiet), jak i estetycznym (przejrzyste i czytelne rozmieszczenie treści z odpowiednim rozmieszczeniem logo PKN). 13. Rozdział 4 pkt ppkt 4 SIWZ dodaje się punkt w brzmieniu: Witryna powinna być dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

10 14. Rozdział 4 pkt ppkt 2) SIWZ skreślony. 15. Rozdział 4 pkt ppkt 4) SIWZ skreślony. 16. Rozdział 4 pkt ppkt 15) SIWZ otrzymuje brzmienie: przechowalnia (zapamiętanie informacji o produktach, którymi klient jest potencjalnie zainteresowany). 17. Rozdział 4 pkt 3.8 SIWZ otrzymuje brzmienie: Na poziomie Realizacja zamówienia transakcje są księgowane. Po autoryzacji transakcji następuje odblokowanie możliwości pobrania pliku z treścią normy, a w przypadku Czytelni odblokowywany jest plik według zasad opisanych w punkcie 3.11 i Na poziomie tym także generowane są faktury w SAP-2. Opłata wysyłkowa powinna być obliczana automatycznie na podstawie liczby stronic produktu normalizacyjnego. 18. Rozdział 4 pkt SIWZ otrzymuje brzmienie: zapewniać pobieranie danych wystawionej faktury z systemu SAP-2 (SD). 19. Rozdział 4 pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: Zaproponowana architektura oraz wdrożenie (oprogramowanie oraz procedury) muszą zapewnić ochronę informacji zgodnie z regulacjami ustawowymi oraz Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC Rozdział 5 pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Terminy realizacji poszczególnych etapów nie mogą przekroczyć: dla etapu 1. 3 miesiące od podpisania umowy; dla etapu miesięcy od daty uzyskania od Zamawiającego zezwolenia na jego realizację; Zamawiający zastrzega, że zezwolenie na realizację etapu 2. zostanie udzielone nie

11 później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia etapu 1. z zastrzeżeniem pkt. 4. dla etapu 3. zgodnie z Rozdziałem Rozdział 5 pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: Zamawiający zastrzega, że zgoda na realizację etapu 2. będzie udzielona w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków. Zamawiający zastrzega również, że w przypadku braku możliwości finansowania etapu 2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek odszkodowań z tego tytułu. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za zatwierdzone do realizacji i zrealizowane etapy zamówienia. 22. Rozdział 6 pkt SIWZ otrzymuje brzmienie: wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu dowolnego oprogramowania o wartości brutto co najmniej PLN 23. Rozdział 6 pkt ppkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Wykazu wykonanych zamówień polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu dowolnego oprogramowania o wartości brutto co najmniej PLN, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane w sposób należyty 24. Rozdział 6 pkt lit. j SIWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca umieści ofertę w nieprzezroczystej, zamkniętej i zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14B Warszawa Kancelaria Ogólna, pokój 109, która powinna być oznakowana w następujący sposób:

12 System Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług NIE OTWIERAĆ PRZED 27 CZERWCA 2011 R., GODZ. 10: Rozdział 6 pkt SIWZ otrzymuje brzmienie: Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 1) Miejsce składania ofert jak w pkt. 15.1j; 2) Termin składania ofert upływa 27 CZERWCA 2011 r., o godzinie 10:00; 3) Otwarcie ofert nastąpi 27 CZERWCA 2011r., o godz. 10:15 (p. 506). 26. Rozdział 7 pkt 2.3. SIWZ otrzymuje brzmienie: 2.3. Wartość oceny wynikającej z koncepcji rozwiązania będzie obliczana następująco: parametr 1 ocena technologii i funkcjonalności SCSPU Ocena zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego na podstawie przedstawionej koncepcji rozwiązania (Rozdział 4, pkt 1.8) uwzględniającej ocenę następujących cech SCSPU: a) modyfikowalność systemu skala (0-2) pkt; b) możliwość rozbudowy skala (0-2) pkt; c) modularyzacja (wydzielenie modułów) skala (0-2) pkt; d) współdzielność podsystemów (interfejsy) skala (0-2) pkt; e) nowoczesne techniki integracji systemów/aplikacji (EAI) skala (0-2) pkt; f) możliwość efektywnego transferu wiedzy skala (0-2) pkt; g) wspólny słownik danych skala (0-2) pkt; h) interoperabilność skala (0-2) pkt; i) jawność definicji zaimplementowanych protokołów komunikacyjnych skala (0-2) pkt; j) zastosowane technologie informatyczne skala (0-2) pkt;

13 O p1i [0 20] w którym: Op1i ocena parametru 1. i-tej oferty; parametr 2 ocena bezpieczeństwa SCSPU Poziom bezpieczeństwa SCSPU będzie oceniany przez Zamawiającego, na podstawie oceny stopnia zgodności zastosowanych zabezpieczeń w oferowanym rozwiązaniu z następującymi wymaganiami PN-ISO/IEC 27001, Załącznik A: A Zabezpieczenie przed kodem złośliwym A Zabezpieczenie przed kodem mobilnym A Handel elektroniczny A Transakcje on-line A Informacje publicznie dostępne A Uwierzytelnianie użytkowników przy połączeniach zewnętrznych A Potwierdzanie poprawności danych wejściowych A Kontrola przetwarzania wewnętrznego A Integralność wiadomości A Potwierdzanie poprawności danych wyjściowych w którym: Op2i O p 2i [0 10] ocena parametru 2. i-tej oferty; Liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium koncepcja rozwiązania będzie obliczona w następujący sposób: w którym: OKRi Op 1i Op2i OKRi ocena koncepcji rozwiązania i-tej oferty. 27. Rozdział 9 pkt 10 SIWZ dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

14 3. Potwierdzenie producenta sprzętu i oprogramowania, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 5, że oferowane oprogramowanie bazodanowe spełnia warunki brzegowe, określone w Rozdziale 4 pkt Nie dotyczy to oprogramowania bazodanowego, o których mowa w Rozdziale 3 pkt Rozdział 11 pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Usługa serwisowa powinna być świadczona po wdrożeniu SCSPU co najmniej 200 rbh, aż do wyczerpania liczby rbh zadeklarowanej w ofercie, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia. Czas świadczonej usługi serwisowej na konkretną modyfikację musi być uzgodniony z Zamawiającym. Podstawą przyjęcia wykonanej modyfikacji jest akceptacja Zamawiającego 29. W Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt 14 ppkt 11, 13, 14 i 18 skreśla się 30. Załącznik nr 2 SIWZ pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie za zrealizowane etapy 1 i 2 będzie wypłacone po podpisaniu protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli stron, w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że zgoda na realizację etapu 2. będzie udzielona w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków. Zamawiający zastrzega również, że w przypadku braku możliwości finansowania etapu 2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek odszkodowań z tego tytułu. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za zatwierdzone do realizacji i zrealizowane etapy zamówienia. Zastępca Prezesa ds. Informatyzacji i Logistyki /-/ Jerzy Krawiec

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2011-04-21 Zatwierdzam: dr inż. Tomasz Schweitzer Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 7 lutego 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 7 lutego 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 132/12 WYROK z dnia 7 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Agnieszka Trojanowska Renata Tubisz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 0122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 07-08-2013 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe

Kraków, dnia 28.06.2012. Zapytanie ofertowe Kraków, dnia 28.06.2012 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa b. system operacyjny do obsługi

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010-04-23. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010-04-23. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010-04-23 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM. Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013

Aurea BPM. Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013 Aurea BPM Lepsze procesy, lepsze wyniki Warszawa, 24 lipca 2013 Agenda 1. Dlaczego BPM jest drogą do lepszej wymiany informacji w firmie 2. Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ SCSPU część I

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ SCSPU część I WIF-2121-27/2011 Warszawa, 2011.05.20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Cyfrowej SprzedaŜy Produktów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-12/2012 Warszawa, 2012-06-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Zarządzania Wiedzą Normalizacyjną

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Elbląg, dnia 29.05.2015r. Firma Handlowo-Usługowa Mak-chemia, M. Osiński i B. Półtorak-Osińska Spółka Jawna ul. Panieńska 17/18 82-300 Elbląg (pełna nazwa i adres podmiotu) ZAPYTANIE OFERTOWE NR UE/6 Dot.:

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Biłgoraj, 06 maja 203 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy Business to Business do współpracy handlowej pomiędzy Spółką Lider, a jej partnerami biznesowymi stanowiącymi stałych odbiorców

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 13-09-2013

Zapytanie ofertowe 13-09-2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP

wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP 15-04-2014, Zblewo Zapytanie ofertowe na przedmiot zamówienia: wdrożenie systemu B2B opartego o system ERP Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ SCSPU część II

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ SCSPU część II WIF-2121-33/2011 Warszawa, 2011-06-03 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Cyfrowej SprzedaŜy Produktów

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców Wydział Informatyki Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, www.pkn.pl tel. 22 556 76 48, fax: 22 556 78 61, e-mail: wifsekr@pkn.pl Warszawa, 2014-06-03 WIF-2121-37/2014 Do

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe:

Zadanie finansowane/ dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Dotacje na innowacje. Zapytanie ofertowe: 14.04.2014, Zblewo Zapytanie ofertowe: Tytuł projektu: Integracja procesów biznesowych zachodzących między partnerami a Glass Serwis poprzez wdrożenie zaawansowanego systemu B2B. Numer wniosku o dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 06.01.2014r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH

DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH ZASTOSOWANIA ZALETY wysoko wydajne serwery aplikacyjne, serwery hostingowe, serwery bazodanowe, serwery gier, platformy wirtualizacyjne, platformy e-commerce,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02 Warszawa, dnia 19.05.2014 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG_8.2/2014 Warszawa, 7.04.2014 r. Szanowni Państwo! W związku z realizacją projektu Stymulowanie współpracy Spółki Centrum Diagnostyki Medycznej MULTI-MED z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe

Zestaw układów Chipset Intel C600. Taktowanie procesora. Liczba zainstalowanych procesorów. Maksymalna liczba procesorów. Zapytanie ofertowe Rzeszów, dnia 11.09.2013r. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Betad-Leasing Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 64 35-113 Rzeszów II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0 Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu retall.com.pl

Regulamin sklepu retall.com.pl Regulamin sklepu retall.com.pl Retall.com.pl jest sklepem internetowym prowadzonym w domenie retall.com.pl, prowadzonym przez firmę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krynicznej 2, która

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON

PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON Załącznik nr 2 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ROZWOJU SI EKSMOON Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy w zakresie rozwoju SI

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 02.12.2013 Tel. (74) 814 32 85 Faks: (74) 814 32 85 z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54 314 Wrocław, Tel. (74) 814 32 85, Faks (74) 814 32 85 NIP 894-26-95-271, REGON 932697169

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania Kraków, dnia 25.06.2012 r. Biotrustis Biometric Trust Information Systems sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 41 L NIP: 675-14-45-846 REGON: 121470516 Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie systemu typu B2B do automatyzacji kooperacji z partnerami oraz zarządzania procesem produkcyjnym dla Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. Realizacja projektu współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych

Załącznik Nr 1. Istotne warunki zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie pakietu usług programistycznych Załącznik Nr 1 Do pisma IMP PAN l.dz. ZDN/1234/2007 z 2007-06-19 o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na pakiet usług programistycznych, których wartość nie przekracza progu, od którego obowiązuje prawo

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo