1. Rozdział 3 pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Rozdział 3 pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:"

Transkrypt

1 WIF /2011 Warszawa, Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług (SCSPU), nr sprawy: WIF-212-3/2011. Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.) informuję, że dokonano następującej modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na System Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług. 1. Rozdział 3 pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: 3. SAP Opis ogólny SAP-2 jest systemem zarządzania procesami biznesowymi PKN, w którym są przetwarzane dane z zakresu: rachunkowości budżetowej, Controlingu, sprzedaży, środków trwałych, gospodarki magazynowej oraz kadr i płac. System SAP-2 składa się z następujących modułów: BASIS platforma techniczna SAP; FK moduł Finansowo-Księgowy; CO moduł Controlingu; MM moduł Gospodarki Magazynowej; FI-AA moduł Środków Trwałych; SD moduł Sprzedaży i Dystrybucji; CRM moduł Zarządzania Relacji z Klientem; HR-PA moduł Kadrowy; HR-PY moduł Płacowy; BWI moduł Hurtowni Danych Procesy biznesowe

2 Dane podstawowe SAP-2 mają wpływ na sterowanie procesami biznesowymi, są źródłem rejestrowania danych transakcyjnych. Dane podstawowe warunków cenowych: a) Cena normy jest ustalana wg ilości storn oraz typu nośnika danych b) Ceną podstawową jest cena pliku do pobrania w zależności od liczby stron c) Cena pozostałych nośników jest równa cenie podstawowej pomnożonej przez odpowiedni współczynnik nośnika. Dane transakcyjne są wprowadzane do systemu w trakcie rejestracji zdarzeń gospodarczych; przykłady: faktury sprzedaży (FI/SD). Księgowanie przychodów w systemie SAP odbywa się automatycznie w momencie zapamiętywania dokumentu faktury sprzedaży. Na podstawie zdefiniowanych ustawień system dokonuje odpowiednich księgowań na kontach: Klient (Rozrachunki z odbiorcami), konto przychodów, konto VAT. Dla ustalania kont przychodów zdefiniowane zostaną następujące grupy dekretacji dla klientów i materiałów: a) Klienci b) Materiały c) Klucze kont (parametr za pomocą, którego możliwe jest grupowanie podobnych rodzajów kont w księgowości. Używając tego klucza konta system odnajduje żądane konto w KG). Stanowiska finansowe są ustalane wg reguły: a) jeśli do danego konta przychodowego dla sprzedaży, jest przypisane tylko jedno stanowisko wtedy będzie ono wyprowadzane bezpośrednio z numeru konta (np Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa KRAJ); b) gdy do danego konta jest przypisanie wiele stanowisk wprowadzane będzie poprzez biura sprzedaży w zależności od lokalizacji (Warszawa, Łódź, Katowice). Procesy biznesowe Sprzedaży i Dystrybucji: a) Utrzymanie struktur organizacyjnych w systemach mysap ERP i CRM. b) Zarządzanie danymi podstawowymi Partnerów Biznesowych w systemach mysap ERP i CRM c) Zarządzanie danymi podstawowymi Materiałów i Usług w systemach mysap ERP i CRM d) Zarządzanie danymi podstawowymi kalkulacji cenowych e) Sprzedaż norm, produktów normalizacyjnych, usług normalizacyjnych, szkoleń oraz innych usług jednorazowych f) Sprzedaż prenumerat norm według numeru ICS g) Sprzedaż prenumeraty miesięcznika Wiadomości PKN h) Sprzedaż usługi ABAK i) Sprzedaż norm zagranicznych

3 j) Proces korekt i zwrotów. k) Rejestracja odwiedzin w czytelni l) Zarządzanie inforekordami norm zagranicznych m) Segmentacja klientów. Tworzenie grup docelowych. n) Zarządzanie kampaniami marketingowymi Interfejsy dotyczące integracji z SCSPU Interfejsy dotyczące sprzedaży i dystrybucji: a) Interfejs Rejestracja nowego klienta założonego w sklepie internetowym b) Interfejs Normy, projekty norm, towary, usługi c) Interfejs CRM --> SAP SD Podczas replikacji danych klientów pomiędzy systemami konieczne jest odpowiednie przypisanie grup dekretacji w podziale na klientów zagranicznych i krajowych. 2. Rozdział 3 pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 4. PZN 4.1. Procesy biznesowe Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) to nowy sposób tworzenia aplikacji automatyzujących rutynowe powtarzalne czynności w przedsiębiorstwie. Procesem biznesowy to zbiór działań wewnątrz organizacji, których celem jest dostarczenie jej otoczeniu określonej wartości. Przebieg procesu ma charakter dynamiczny, jego realizacja jest często rozciągnięta w czasie i angażuje różne zasoby dostępne w organizacji, do których należą ludzie, materiały, kapitał, a także informatyczne systemy. Aplikacja tworzona z użyciem BPM jest bardzo elastyczna i łatwo może zostać zmodyfikowana wraz ze zmianą procesów biznesowych zachodzących w firmie. Jest to możliwe dzięki temu, że procesy biznesowe definiowane są poza zamkniętym kodem aplikacji w zewnętrznych plikach XML np.: w standardzie BPEL, JPDL i uruchamiane na silniku procesów biznesowych (BPMS). Pliki te mogą być edytowane np. za pomocą graficznych narzędzi przedstawiających proces biznesowy jako łatwy do interpretacji diagram. Ważną zmianą w tym podejściu jest używanie pojęcia procesu biznesowego podczas konsultacji pomiędzy końcowym użytkownikiem systemu a zespołem wdrażającym system. Ułatwia to porozumienie pomiędzy stronami ponieważ w trakcie zbierania wymagań na system używa się pojęć zrozumiałych przez biznes, a także zajmuje się istotą biznesu czyli właśnie procesem biznesowym, a nie technicznymi szczegółami. Reguły biznesowe są niezbędnym elementem kontroli podejmowanych decyzji oraz poprawności logiki powiązań kolejnych działań w procesie. Integracja modelowania procesów oraz zarządzania regułami biznesowymi pozwala przedsiębiorstwu poprawiać skuteczność projektowania procesów biznesowych oraz ich implementacji w środowiskach IT. Zastosowanie silnika reguł biznesowych umożliwia definiowanie dowolnych walidacji, reguł

4 decyzyjnych oraz algorytmów obliczeniowych (np. liczenie kosztów tłumaczenia, opracowania projektu dla tematu normalizacyjnego) za pomocą formuł języka skryptowego, w postaci arkusza kalkulacyjnego czy też języka DSL, który za pomocą odpowiednich szablonów pozwala zapisywać reguły w potocznym języku (najbardziej czytelnym dla użytkownika). Wyodrębnienie definicji reguł biznesowych do zewnętrznego narzędzia, a nie zaszywanie" ich w kodzie aplikacji, daje unikalne możliwości kształtowania procesów bez potrzeby modyfikacji w kodzie aplikacji. Doskonałym miejscem zastosowania reguł biznesowych jest zdefiniowanie reguł wyliczanie kosztów związanych z realizacja tematów normalizacyjnych (tzw. pozycje kosztowe; np. opracowanie projektu roboczego, tłumaczenie, weryfikacja tłumaczenia, itp.) na podstawie określonych parametrów (liczba stronic dokumentu końcowego, stawka za 1 roboczogodzinę, itp.). Reguły biznesowe są również wykorzystywane w celu dynamicznego definiowania uprawnień systemu nie tylko na poziomie ról i grup użytkowników, ale również na zdefiniowanie dostępu do określonych funkcji bądź elementów interfejsu w zależności od kontekstu, w którym są one używane. System posiada możliwość weryfikowania uprawnień na podstawie danych, na których operuje użytkownik - np. użytkownik posiadający rolę kierownika projektu powinien posiadać dodatkowe uprawnienia tylko w projektach, których jest wskazany, jako kierownik. W trakcie eksploatacji systemu możemy dojść do wniosku, że powyższe uprawnienie ma rację bytu tylko dla projektów, które są otwarte (nie zakończone). Niewielka zmiana w definicji uprawnień, które są dostępne w silniku reguł biznesowych pozwala wprowadzić modyfikacje w uprawnieniach bez potrzeby zmian w samej aplikacji, jej rekompilacji i ponownej instalacji Aplikacja System jest zbudowany jako aplikacja internetowa działająca w środowisku następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7 lub nowszej wersji, Firefox 3.x lub nowszej wersji, Opera 9.x lub nowszej wersji. PZN umożliwia: przekazywanie określonego zakresu danych do Hurtowni Danych (BWI) systemu SAP-2 poprzez zbudowanie odpowiednich interfejsów SOA; eksport danych do innych systemów w formacie XML, XLS i TXT; obsługę programu i planu prac normalizacyjnych oraz ich realizację. PZN jest zbudowany w oparciu o technologie Spring oraz JEE, które zakładają oddzielenie aspektów technicznych (wielowątkowość, bezpieczeństwo, dostęp do warstwy danych itp.) od biznesowych związanych z logiką aplikacji. Taki podział umożliwia tworzenie aplikacji wielowarstwowych, w których komponenty podzielone są na warstwę prezentacji (interfejs

5 użytkownika), warstwę logiki systemu oraz warstwę dostępu do danych. Schemat podziału komponentów systemu PZN na warstwy przedstawiono na poniższym rysunku. Aplikacja internetowa Klient Przeglądarka internetowa Renderowanie Serwer aplikacji Warstwa prezentacji Warstwa logiki Komponenty interfejsu użytkownika Komponenty logiki interesu użytkownika Komponenty biznesowe Fasada aplikacji Komponenty encyjne Aspekty przekrojowe Bezpieczeństwo Zarządzanie serwerem aplikacji Komunikacja Warstwa danych Komponenty dostępu do danych Narzędzia pomocnicze obsługi danych Źródła danych Rysunek 1 Architektura wielowarstwowa systemu PZN PZN składa się z 3 kluczowych elementów aplikacyjnych: 1) Dedykowanych modułów realizujących podstawową funkcjonalność systemu. Dedykowane moduły PZN są wykonane w technologii 3- warstwowej na platformie JEE zgodnie z architekturą przedstawioną na rysunku Architektura wielowarstwowa systemu PZN; 2) Repozytorium dokumentów Alfresco wraz z modułami pracy grupowej. Alfresco jest wykonane w technologii JEE; 3) Silnika procesów biznesowych (BPMS) służącego do modelowania procesów biznesowych, ich realizacji oraz monitorowania. PZN udostępnia interfejsy umożliwiające współdziałanie z innymi systemami Zamawiającego (serwer katalogowy, hurtownia danych, SAP-2 i inne) realizowane w technologii Web-Services.

6 3. Rozdział 3 pkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie: 5. Sprzęt i oprogramowanie Architektura sprzętowa to Sun Oracle Database Machine Quarter Rack. Jest to platforma sprzętowo-programowa stworzona dla uzyskania maksymalnej wydajności, niezawodności oraz w pełni skalowalna. Maszyna Sun Oracle Database Machine jest zbudowana w oparciu o standardowe składniki sprzętowe oraz technologię Sun FlashFire, Oracle Database 11g Release 2 i Oracle Exadata Storage Server Software Release Maszyna bazodanowa Sun Oracle Database Machine jest rozszerzona o pamięć podręczną Exadata Smart Flash Cache wykorzystującą technologię Sun FlashFire, zapewniając dużą wydajność i skalowalność przetwarzania transakcji online. Sun Oracle Database Machine Quarter Rack ma 2 serwery Sun Fire X4170 X4170. Na jednym z nich jest zainstalowane oprogramowanie serwera aplikacji Oracle Weblogic Suite 11g, na drugim serwerze oprogramowanie serwera bazy danych Oracle Database Server Enterprise Edition 11g. Dane bazy danych oraz repozytoria dokumentów są przechowywane na serwerach Oracle Exadata Storage Server. Tabela 1 Architektura sprzętowa Database Machine Quarter Rack Hardware SAS Nazwa Ilość Opis Szafa RACK 42 U 1 szt Szafa z wyposażeniem i okablowaniem moduły zasilające klawiatura/monitor LCD 17 /mysz Serwer X szt. 2 x Quad-Core Intel Xeon E5540 Processors (2.53 GHz) 72GB DDR Memory Kontroler dyskowy HBA with 512MB Battery Backed Write Cache Dual-port QDR InfiniBand HCA 4 x 146 GB 10K RPM SATA Redundantne zasilacze Serwer Sun Exadata Storage Hardware SAS Przełącznik Ethernet Cisco Catalyst WS- 3 szt. 2 x Quad-Core Intel Xeon E5540 Processors (2.53 GHz) 24GB DDR Memory Kontroler dyskowy HBA with 512MB Battery Backed Write Cache Dual-port QDR InfiniBand HCA 4GB Internal USB Drive 4 x 96GB Sun Flash Accelerator F20 PCIe Cards 12 x 600GB 15K RPM SAS Redundantne zasilacze 1 szt. Redundantne zasilacze

7 C4948-S Przełącznik InfiniBand Sun Datacenter 36 Przełącznik KVM Avocent MPU4032DAC- 001 Akcesoria i części zapasowe 2 szt. 1 szt. 1 kpl. Dysk 600GB 15K RPM SAS 1 szt. Karta 96GB Sun Flash Accelerator F20 PCIe 1 szt. Kabel QSFP QDR 5m InfiniBand 4 szt. Kabel do Sun Datacenter InfiniBand switch 2 szt. Zamawiający posiada następujące licencje: 1) Oracle Exadata Storage Server Software (na 12 Disc Drive); 2) Oracle Database Server Enterprise Edition, Oracle Partitioning, Oracle WebLogic Suite (na 4 CPU). 4. Rozdział 4 pkt 1.1. SIWZ skreśla się 5. Rozdział 4 pkt SIWZ otrzymuje brzmienie: Podsystem Baza zamówień musi spełniać następujące warunki brzegowe: 1) Posadowienie na sprzęcie Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 5, bez utraty gwarancji na sprzęt; 2) Zapewnienie interoperacyjności z oprogramowaniem, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 5; 3) Zapewnienie koordynacji czasowej z oprogramowaniem, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt Rozdział 4 pkt 2.3. SIWZ otrzymuje brzmienie: Podsystem Baza Zamówień SCSPU musi zapewnić następujące wartości parametrów: Przepustowość dysków dla danych nieskompresowanych Przepustowość przy wykorzystaniu pamięci Flash dla danych 5,4 GB/s 16 GB/s

8 nieskompresowanych Ilość IOPS (Input/Output Operations per second) dla dysków Ilość IOPS (Input/Output Operations per second) dla pamięci Flash Przestrzeń dyskowa Przestrzeń na dane użytkownika (nieskompresowane) Szybkość ładowania danych (data load rate) TB 9,25 TB 3 TB/h 7. Rozdział 4 pkt 2.4. SIWZ otrzymuje brzmienie: SCSPU musi być zintegrowany z PZN (nie więcej niż 15 atrybutów) z zastosowaniem technologii RESTful Web Services. Zakres integracji to wymiana danych dotyczących Polskich Norm (np. Nr normy, Tytuł, Data zatwierdzenia, ICS, Liczba stronic) i innych dokumentów normalizacyjnych (np. Nr dokumentu, Tytuł, Data zatwierdzenia, ICS, Liczba stronic). Szczegółowa lista atrybutów zostanie uzgodniona na etapie analizy przedwdrożeniowej. 8. Rozdział 4 pkt 2.5. SIWZ otrzymuje brzmienie: SCSPU musi być zintegrowany z SAP-2 (nie więcej niż 50 atrybutów). Zakres integracji to wymiana danych dotyczących klienta (np. Nazwisko, Imię, Adres, Nr tel., , NIP), zamówienia (np. Numer zamówienia, Numer klienta, Cena produktu, Rodzaj nośnika, Forma dostawy, Forma płatności, Rabat, Status płatności, Kod autoryzacji, Imię i nazwisko płacącego), nazwy produktu (np. Nr normy, Nr dokumentu normalizacyjnego, Tytuł publikacji).

9 Szczegółowa lista atrybutów zostanie uzgodniona na etapie analizy przedwdrożeniowej 9. Rozdział 4 pkt 2.6. SIWZ otrzymuje brzmienie: SCSPU musi umożliwiać pobieranie z DMS plików (np. pełnych tekstów norm) z katalogu, w którym są zebrane. 10. Rozdział 4 pkt 2.7. SIWZ otrzymuje brzmienie: SCSPU musi współpracować z systemem e-card w zakresie wymiany danych dotyczących identyfikacji płatności (np. karta, przelew, SMS). 11. Rozdział 4 pkt 2.8. SIWZ otrzymuje brzmienie: Atrybuty SCSPU (nie więcej niż 80) dotyczące nazwy produktu (np. Nr normy (dokumentu), Tytuł, Data zatwierdzenia, ICS, Liczba stronic), danych klienta (np. Nazwisko, Imię, Adres, Nr tel., , NIP), zamówienia (np. Numer zamówienia, Data zamówienia, Numer klienta, Cena produktu, Rodzaj nośnika, Forma dostawy, Forma płatności, Rabat, Status płatności, Kod autoryzacji, Imię i nazwisko płacącego), identyfikacji płatności (np. karta, przelew, SMS), zostaną szczegółowo zdefiniowane na etapie analizy przedwdrożeniowej. 12. Rozdział 4 pkt ppkt 3) SIWZ otrzymuje brzmienie: witryna powinna dokładnie odwzorowywać specyfikę PKN, zarówno pod względem praktycznym (swobodne edytowanie treści na stronie, współpracę z edytorem Microsoft Word, wersjonowanie treści, automatycznego przeskalowania zdjęć i ilustracji, czasową publikację treści, tworzenie formularzy kontaktowych i ankiet), jak i estetycznym (przejrzyste i czytelne rozmieszczenie treści z odpowiednim rozmieszczeniem logo PKN). 13. Rozdział 4 pkt ppkt 4 SIWZ dodaje się punkt w brzmieniu: Witryna powinna być dostępna w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

10 14. Rozdział 4 pkt ppkt 2) SIWZ skreślony. 15. Rozdział 4 pkt ppkt 4) SIWZ skreślony. 16. Rozdział 4 pkt ppkt 15) SIWZ otrzymuje brzmienie: przechowalnia (zapamiętanie informacji o produktach, którymi klient jest potencjalnie zainteresowany). 17. Rozdział 4 pkt 3.8 SIWZ otrzymuje brzmienie: Na poziomie Realizacja zamówienia transakcje są księgowane. Po autoryzacji transakcji następuje odblokowanie możliwości pobrania pliku z treścią normy, a w przypadku Czytelni odblokowywany jest plik według zasad opisanych w punkcie 3.11 i Na poziomie tym także generowane są faktury w SAP-2. Opłata wysyłkowa powinna być obliczana automatycznie na podstawie liczby stronic produktu normalizacyjnego. 18. Rozdział 4 pkt SIWZ otrzymuje brzmienie: zapewniać pobieranie danych wystawionej faktury z systemu SAP-2 (SD). 19. Rozdział 4 pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: Zaproponowana architektura oraz wdrożenie (oprogramowanie oraz procedury) muszą zapewnić ochronę informacji zgodnie z regulacjami ustawowymi oraz Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC Rozdział 5 pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Terminy realizacji poszczególnych etapów nie mogą przekroczyć: dla etapu 1. 3 miesiące od podpisania umowy; dla etapu miesięcy od daty uzyskania od Zamawiającego zezwolenia na jego realizację; Zamawiający zastrzega, że zezwolenie na realizację etapu 2. zostanie udzielone nie

11 później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia etapu 1. z zastrzeżeniem pkt. 4. dla etapu 3. zgodnie z Rozdziałem Rozdział 5 pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: Zamawiający zastrzega, że zgoda na realizację etapu 2. będzie udzielona w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków. Zamawiający zastrzega również, że w przypadku braku możliwości finansowania etapu 2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek odszkodowań z tego tytułu. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za zatwierdzone do realizacji i zrealizowane etapy zamówienia. 22. Rozdział 6 pkt SIWZ otrzymuje brzmienie: wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu dowolnego oprogramowania o wartości brutto co najmniej PLN 23. Rozdział 6 pkt ppkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Wykazu wykonanych zamówień polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu dowolnego oprogramowania o wartości brutto co najmniej PLN, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane w sposób należyty 24. Rozdział 6 pkt lit. j SIWZ otrzymuje brzmienie: Wykonawca umieści ofertę w nieprzezroczystej, zamkniętej i zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14B Warszawa Kancelaria Ogólna, pokój 109, która powinna być oznakowana w następujący sposób:

12 System Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług NIE OTWIERAĆ PRZED 27 CZERWCA 2011 R., GODZ. 10: Rozdział 6 pkt SIWZ otrzymuje brzmienie: Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 1) Miejsce składania ofert jak w pkt. 15.1j; 2) Termin składania ofert upływa 27 CZERWCA 2011 r., o godzinie 10:00; 3) Otwarcie ofert nastąpi 27 CZERWCA 2011r., o godz. 10:15 (p. 506). 26. Rozdział 7 pkt 2.3. SIWZ otrzymuje brzmienie: 2.3. Wartość oceny wynikającej z koncepcji rozwiązania będzie obliczana następująco: parametr 1 ocena technologii i funkcjonalności SCSPU Ocena zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego na podstawie przedstawionej koncepcji rozwiązania (Rozdział 4, pkt 1.8) uwzględniającej ocenę następujących cech SCSPU: a) modyfikowalność systemu skala (0-2) pkt; b) możliwość rozbudowy skala (0-2) pkt; c) modularyzacja (wydzielenie modułów) skala (0-2) pkt; d) współdzielność podsystemów (interfejsy) skala (0-2) pkt; e) nowoczesne techniki integracji systemów/aplikacji (EAI) skala (0-2) pkt; f) możliwość efektywnego transferu wiedzy skala (0-2) pkt; g) wspólny słownik danych skala (0-2) pkt; h) interoperabilność skala (0-2) pkt; i) jawność definicji zaimplementowanych protokołów komunikacyjnych skala (0-2) pkt; j) zastosowane technologie informatyczne skala (0-2) pkt;

13 O p1i [0 20] w którym: Op1i ocena parametru 1. i-tej oferty; parametr 2 ocena bezpieczeństwa SCSPU Poziom bezpieczeństwa SCSPU będzie oceniany przez Zamawiającego, na podstawie oceny stopnia zgodności zastosowanych zabezpieczeń w oferowanym rozwiązaniu z następującymi wymaganiami PN-ISO/IEC 27001, Załącznik A: A Zabezpieczenie przed kodem złośliwym A Zabezpieczenie przed kodem mobilnym A Handel elektroniczny A Transakcje on-line A Informacje publicznie dostępne A Uwierzytelnianie użytkowników przy połączeniach zewnętrznych A Potwierdzanie poprawności danych wejściowych A Kontrola przetwarzania wewnętrznego A Integralność wiadomości A Potwierdzanie poprawności danych wyjściowych w którym: Op2i O p 2i [0 10] ocena parametru 2. i-tej oferty; Liczba punktów, którą można uzyskać w kryterium koncepcja rozwiązania będzie obliczona w następujący sposób: w którym: OKRi Op 1i Op2i OKRi ocena koncepcji rozwiązania i-tej oferty. 27. Rozdział 9 pkt 10 SIWZ dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

14 3. Potwierdzenie producenta sprzętu i oprogramowania, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 5, że oferowane oprogramowanie bazodanowe spełnia warunki brzegowe, określone w Rozdziale 4 pkt Nie dotyczy to oprogramowania bazodanowego, o których mowa w Rozdziale 3 pkt Rozdział 11 pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: Usługa serwisowa powinna być świadczona po wdrożeniu SCSPU co najmniej 200 rbh, aż do wyczerpania liczby rbh zadeklarowanej w ofercie, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia. Czas świadczonej usługi serwisowej na konkretną modyfikację musi być uzgodniony z Zamawiającym. Podstawą przyjęcia wykonanej modyfikacji jest akceptacja Zamawiającego 29. W Załączniku nr 1 do SIWZ, pkt 14 ppkt 11, 13, 14 i 18 skreśla się 30. Załącznik nr 2 SIWZ pkt 4 otrzymuje brzmienie: Wynagrodzenie za zrealizowane etapy 1 i 2 będzie wypłacone po podpisaniu protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli stron, w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega, że zgoda na realizację etapu 2. będzie udzielona w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków. Zamawiający zastrzega również, że w przypadku braku możliwości finansowania etapu 2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Wykonawcy do jakichkolwiek odszkodowań z tego tytułu. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za zatwierdzone do realizacji i zrealizowane etapy zamówienia. Zastępca Prezesa ds. Informatyzacji i Logistyki /-/ Jerzy Krawiec

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ SCSPU część I

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ SCSPU część I WIF-2121-27/2011 Warszawa, 2011.05.20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Cyfrowej SprzedaŜy Produktów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-12/2012 Warszawa, 2012-06-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Zarządzania Wiedzą Normalizacyjną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 nr CUPT/DO/OZ/25/2/IM/15/SW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Klucz interpretacji wymagań: Wymagania techniczne i funkcyjne opisane w formie System musi spełniać dane wymaganie należy

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podziałem na części: obszary zamówienia (części zamówienia): Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL na wykonanie lub rozbudowę, dostawę i wdrożenie dedykowanych modułów systemów informatycznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo