SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Warszawa, Zatwierdzam: dr inż. Tomasz Schweitzer Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przedmiot zamówienia: System Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług (SCSPU) CPV usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych CPV usługi opracowywania oprogramowania dla sprzedaży lub marketingu CPV usługi w zakresie rozwijania internetowych lub intranetowych aplikacji klienckich CPV usługi wdrażania oprogramowania Zamówienie będzie realizowane na rzecz Projektu Portal e-norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym część II. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo Informacyjne budowa elektronicznej administracji Zamawiający: Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14 B Warszawa NIP: REGON:

2 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Informacje ogólne... 3 Rozdział 2 Terminologia... 4 Rozdział 3 Stan aktualny... 6 Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia Rozdział 5 Sposób i termin realizacji zamówienia Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu Rozdział 7 Ocena ofert Rozdział 8 Aukcja elektroniczna Rozdział 9 Zawarcie umowy Rozdział 10 Gwarancje Rozdział 11 Serwis (maintenance) Rozdział 12 Zasady Poufności Rozdział 13 Środki ochrony prawnej Załącznik nr 1 - Wzór oferty wraz z załącznikami Załącznik nr 2 - Istotne zapisy wprowadzone do umowy Strona 2 z 50

3 Rozdział 1 Informacje ogólne 1. Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14B zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą. 2. Zamawiający udostępni na stronie na której opublikuje ogłoszenie i niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), załączniki do SIWZ w formacie doc. 3. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w PLN. 10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia, z zastrzeżeniem art. 141 Ustawy. 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ lub w razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji postanowień SIWZ stosuje się przepisy Ustawy lub aktów wykonawczych do Ustawy. Strona 3 z 50

4 Rozdział 2 Terminologia W ramach niniejszego postępowania ustala się następujące znaczenie poniższych terminów, ułożonych w kolejności alfabetycznej. Błąd krytyczny Błąd niekrytyczny DMS Dokumentacja techniczna e-card PZN SAP SAP-2 SCSPU Błąd uniemożliwiający użytkownikowi korzystanie z SCSPU, w szczególności niemożliwość: logowania, dodawania, edycji, usuwania lub przeglądania danych Błąd ograniczający możliwość korzystania z niektórych funkcji SCSPU, Document Management System Zestaw dokumentów potrzebnych do realizacji projektowanego lub eksploatacji istniejącego produktu lub procesu. Dokumentacja powinna zawierać co najmniej precyzyjną specyfikację parametrów i elementów składowych opisywanego produktu lub procesu (w tym ewentualnych struktur baz danych) oraz opisywać jego wymagania, możliwości, ograniczenia, sposób instalacji, konfiguracji i budowania możliwych interfejsów. System płatności elektronicznych (kartą lub eprzelewem) Polski Zasób Normalizacyjny, system wspomagający prowadzenie działalności normalizacyjnej (e-kt), aplikacja webowa Oprogramowanie Standardowe. Pakiet zintegrowanych aplikacji (modułów) rejestrujących i monitorujących czynności i koszty w instytucji (Systems, Applicationss and Products in Data Processing) Zintegrowany Informatyczny System Wspomagania Zarządzania SAP Kokpit zarządzania w PKN w modelu Komercyjno- Budżetowym w obszarze modułów FK, CO, MM, SD, FI-AA, HR-PA, HR-PY, CRM, powstały w wyniku wdrożenia, konfiguracji, parametryzacji, rozszerzeń (rozbudowy funkcjonalności) Oprogramowania Standardowego SAP System Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług Strona 4 z 50

5 Wykonawca Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, wymienionego w tytule niniejszej Specyfikacji Strona 5 z 50

6 Rozdział 3 Stan aktualny 1. Sklep Internetowy Sklep Internetowy to system wspomagania sprzedaży produktów PKN (Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych) poprzez sieć Internet. System składa się z modułu klienckiego dostępnego dla wszystkich internautów oraz modułu administracyjnego dostępnego wyłącznie dla uprawnionych pracowników Zamawiającego. Sklep Internetowy jest zainstalowany na serwerze z system operacyjnym Ubuntu Linux. Aplikacja została napisana w języku PHP, przy wykorzystaniu technologii AJAX, działa w oparciu o serwer WWW Apache 2 oraz bazę danych Oracle 11g zainstalowaną na odrębnym serwerze z systemem operacyjnym Windows 2003 Serwer. Wymienione oprogramowanie zostało zainstalowane w wersjach: Apache 2 (2.2.4) i PHP 5 (5.2.3). 2. System e-card System umożliwia płatność kartą (wszystkie karty organizacji VISA i MasterCard) oraz poprzez eprzelewy (przelewy online z banków internetowych). Po złożeniu zamówienia na stronie internetowej Sklepu PKN klient ma możliwość dokonania płatności online. 3. SAP-2 SAP-2 jest systemem zarządzania procesami biznesowymi PKN, w którym są przetwarzane dane z zakresu: rachunkowości budżetowej, Controlingu, sprzedaży, środków trwałych, gospodarki magazynowej oraz kadr i płac. System SAP-2 składa się z następujących modułów: BASIS platforma techniczna SAP; FK moduł Finansowo-Księgowy; CO moduł Controlingu; MM moduł Gospodarki Magazynowej; FI-AA moduł Środków Trwałych; SD moduł Sprzedaży i Dystrybucji; CRM moduł Zarządzania Relacji z Klientem; HR-PA moduł Kadrowy; HR-PY moduł Płacowy; BWI moduł Hurtowni Danych. Dane podstawowe SAP-2 mają wpływ na sterowanie procesami biznesowymi; są źródłem rejestrowania danych transakcyjnych. Dane transakcyjne są wprowadzane do systemu w trakcie rejestracji zdarzeń Strona 6 z 50

7 gospodarczych; przykłady: faktury zakupu (FI/MM), faktury sprzedaży (FI/SD), dane o absencjach i nadgodzinach (HR), zamówienia zakupu (MM), zlecenie produkcyjne (PP). 4. PZN System jest zbudowany jako aplikacja internetowa działająca w środowisku następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7 lub nowszej wersji, Firefox 3.x lub nowszej wersji, Opera 9.x lub nowszej wersji. PZN umożliwia: przekazywanie określonego zakresu danych do Hurtowni Danych (BWI) systemu SAP-2 poprzez zbudowanie odpowiednich interfejsów SOA; eksport danych do innych systemów w formacie XML, XLS i TXT; obsługę programu i planu prac normalizacyjnych oraz ich realizację. PZN jest zbudowany w oparciu o technologie Spring oraz JEE, które zakładają oddzielenie aspektów technicznych (wielowątkowość, bezpieczeństwo, dostęp do warstwy danych itp.) od biznesowych związanych z logiką aplikacji. Taki podział umożliwia tworzenie aplikacji wielowarstwowych, w których komponenty podzielone są na warstwę prezentacji (interfejs użytkownika), warstwę logiki systemu oraz warstwę dostępu do danych. Schemat podziału komponentów systemu PZN na warstwy przedstawiono na poniższym rysunku. Strona 7 z 50

8 Aplikacja internetowa Klient Przeglądarka internetowa Renderowanie Serwer aplikacji Warstwa prezentacji Warstwa logiki Komponenty interfejsu użytkownika Komponenty logiki interesu użytkownika Komponenty biznesowe Fasada aplikacji Komponenty encyjne Aspekty przekrojowe Bezpieczeństwo Zarządzanie serwerem aplikacji Komunikacja Warstwa danych Komponenty dostępu do danych Narzędzia pomocnicze obsługi danych Źródła danych Rysunek 1 Architektura wielowarstwowa systemu PZN PZN składa się z 3 kluczowych elementów aplikacyjnych: 1) Dedykowanych modułów realizujących podstawową funkcjonalność systemu. Dedykowane moduły PZN są wykonane w technologii 3- warstwowej na platformie JEE zgodnie z architekturą przedstawioną na rysunku Architektura wielowarstwowa systemu PZN; 2) Repozytorium dokumentów Alfresco wraz z modułami pracy grupowej. Alfresco jest wykonane w technologii JEE; 3) Silnika procesów biznesowych (BPMS) służącego do modelowania procesów biznesowych, ich realizacji oraz monitorowania. PZN udostępnia interfejsy umożliwiające współdziałanie z innymi systemami Zamawiającego (serwer katalogowy, hurtownia danych, SAP-2 i inne) realizowane w technologii Web-Services. 5. Sprzęt i oprogramowanie bazodanowe Architektura sprzętowa jest oparta o rozwiązanie Sun Oracle Database Machine Quarter Rack. Jest to platforma sprzętowo-programowa stworzona dla uzyskania maksymalnej wydajności, niezawodności oraz w pełni Strona 8 z 50

9 skalowalna. Maszyna Sun Oracle Database Machine jest zbudowana w oparciu o standardowe składniki sprzętowe oraz technologię Sun FlashFire, Oracle Database 11g Release 2 i Oracle Exadata Storage Server Software Release Maszyna bazodanowa Sun Oracle Database Machine jest rozszerzona o pamięć podręczną Exadata Smart Flash Cache wykorzystującą technologię Sun FlashFire, zapewniając dużą wydajność i skalowalność przetwarzania transakcji online. 6. Wirtualizacja zasobów Zwirtualizowane zasoby są przechowywane w Bibliotece Aktów Normatywnych, zbudowanej w oparciu o platformę Microsoft Office SharePoint Server 2010, BizTalk Adapter Pack 2.0 oraz serwer bazodanowy Microsoft SQL Server Platforma Microsoft Office SharePoint Server 2010 stanowi repozytorium dokumentów umożliwiające efektywne zarządzanie dokumentacją (DMS). BizTalk Adapter Pack 2.0 umożliwia integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi opartymi o technologie między innymi takich firm jak SAP, Oracle oraz Siebel. Serwer bazodanowy Microsoft SQL Server 2008, pracujący w klastrze typu Active/Passive jest wykorzystany jako silnik bazodanowy. Produkty normalizacyjne (normy, inne dokumenty normalizacyjne, publikacje PKN) są dostępne w formacie PDF i XML. Strona 9 z 50

10 Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług. 1. Wymagania ogólne 1.1. Całość dostarczanego oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenia producenta oprogramowania (lub jego przedstawiciela na Polskę) oraz Wykonawcy Oferowane oprogramowanie nie może być finansowane w całości lub części ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu ostatnich 7 lat w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz z późn. zm.) do oferty należy dołączyć odpowiednie oświadczenie Wykonawcy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do: a) kodu źródłowego aplikacji wykonanych na potrzeby niniejszego projektu, projektów graficznych oraz dokumentacji SCSPU, b) konfiguracji SCSPU, c) wszelkich wyników przetwarzania danych za pomocą SCSPU, d) algorytmów stworzonych podczas wdrożenia i eksploatacji SCSPU, e) dokumentacji powdrożeniowej i eksploatacyjnej SCSPU Wykonawca opracuje, wykona i wdroży interfejsy do wymiany danych z systemami źródłowymi oraz z systemami będącymi odbiorcami danych z SCSPU, eksploatowanymi u Zamawiającego Wykonawca dobierze protokoły komunikacyjne i skonfiguruje kanały przepływu danych z każdego z potencjalnych źródeł danych / systemów zasilających SCSPU Wykonawca opracuje formaty protokołów wymiany danych i dostarczy narzędzia do automatycznego ładowania danych z zewnętrznych systemów źródłowych Wykonawca przeprowadzi konfigurację, integrację i optymalizację podsystemów SCSPU. Strona 10 z 50

11 1.8. Wykonawca przedstawi w ofercie koncepcję SCSPU: technologię, opis architektury, główne grupy funkcjonalności) oraz szczegółowe określenie warunków i zakresu świadczenia usług serwisowych (maintenance) dla produktów, w tym szczegółową specyfikację zakresu usług wchodzących w skład standardowych usług serwisowych producentów poszczególnych produktów Szczegółowy zakres prac zostanie doprecyzowany przez Wykonawcę w projekcie technicznym Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania posiadanego przez Zamawiającego sprzętu, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt Ogólne wymagania funkcjonalne 2.1. SCSPU powinien uwzględnia co najmniej następujące podsystemy: 1) Sklep internetowy; 2) Baza zamówień; 3) Czytelnia; 4) E-faktura SCSPU musi umożliwiać dynamiczną modyfikację wyglądu interfejsu webowego bez wpływu na ciągłość działania SCSPU. Zmiany wprowadzone w kodzie interfejsu webowego muszą być odwzorowywane w przeglądarce klienta w czasie rzeczywistym Platforma bazy danych SCSPU musi zapewniać następujące wartości parametrów wydajnościowych: Przepustowość dysków dla danych nieskompresowanych Przepustowość przy wykorzystaniu pamięci Flash dla danych nieskompresowanych Ilość IOPS (Input/Output Operations per second) dla dysków Ilość IOPS (Input/Output Operations per second) dla pamięci Flash Przestrzeń dyskowa 5,4 GB/s 16 GB/s TB Strona 11 z 50

12 Przestrzeń na dane użytkownika (nieskompresowane) Szybkość ładowania danych (data load rate) 9,25 TB 3 TB/h 2.4. SCSPU musi być zintegrowany z PZN (ok. 15 atrybutów) z zastosowaniem technologii RESTful Web Services SCSPU musi być zintegrowany z SAP-2 (ok. 40 atrybutów) SCSPU musi być zintegrowany z DMS w zakresie pobierania plików (np. pełnych tekstów norm) z katalogu, w którym są zebrane SCSPU musi być zintegrowany z systemem e-card Atrybuty SCSPU zostaną podane na etapie analizy przedwdrożeniowej Czytelnia musi umożliwiać klientowi czasowy dostęp do produktów normalizacyjnych po dokonaniu przedpłaty SCSPU musi zapewniać następującą funkcjonalność: 1) wszystkie operacje dokonywane przez klientów i administratorów powinny być zabezpieczone protokołem SSL; 2) intuicyjność i łatwość obsługiwania; 3) witryna powinna dokładnie odwzorowywać specyfikę PKN, zarówno pod względem praktycznym, jak i estetycznym Funkcje po stronie administratora: 1) pełna obsługa (aktualizowanie, blokowanie) produktów, dostaw, płatności, zamówień, klientów; 2) w pełni zautomatyzowany proces edycji; 3) możliwość składania zamówień przez administratora (nowe/istniejące konto); 4) automatyczna obsługa zamówienia; 5) możliwość automatycznej zmiany statusu zamówienia po odnotowanej opłacie przez płatności on-line; 6) możliwość tworzenia formularzy kontaktowych; 7) w pełni zautomatyzowany proces powiadomień Klientów/administratora poprzez SMS oraz/lub ; 8) w pełni edytowalne szablony wiadomości ; 9) łatwe w obsłudze i obszerne szablony graficzne (CSS + HTML) do zmiany witryny sklepu; Strona 12 z 50

13 10) możliwość dodawania kont administracyjnych z indywidualnymi uprawnieniami dostępu; 11) pełny import/eksport produktów poprzez plik CSV, TXT, Excel; 12) system banerów reklamowych Funkcje po stronie klienta: 1) kody rabatowe; 2) program punktowy; 3) filtracja produktów po cechach; 4) rabaty uzależnione od wartości zakupu; 5) rabaty przyznawane indywidualne dla stałych klientów; 6) rabaty lub prowizje dla wybranych form płatności, kategorii i/lub producenta; 7) kanał RSS; 8) przyjazne linki; 9) możliwość prezentacji kategorii w formie graficznej; 10) możliwość zmiany prezentacji listy produktów; 11) powiązania produktów; 12) powiązane produkty "klienci kupili również"; 13) możliwość oceniania i komentowania produktów (komentarze zatwierdzane przez administratora); 14) prezentacja najtańszych kosztów wysyłki dla danego produktu; 15) moduł przechowalni; 16) podpowiedzi w szukaniu oraz wsparcie dla błędnie podanych fraz; 17) precyzyjnie określona cena zamówionego produktu wraz z ceną wysyłki; 18) możliwość określenia wartości zamówienia dla darmowych przesyłek dla wybranej formy wysyłki; 19) zintegrowane płatności online; 20) prezentacja produktu w wielu kategoriach; 21) rozbudowana wyszukiwarka, sortowanie produktów wg cen, nazw; 22) lista najchętniej kupowanych produktów; 23) obserwacja stanu realizacji zamówienia; 24) powiadomienie Klientów na każdym etapie realizacji zamówienia poprzez oraz/lub SMS; Strona 13 z 50

14 25) produkty powiązane w koszyku; 26) historia zamówień. 3. Szczegółowe wymagania funkcjonalne 3.1. Interfejs użytkownika powinien uwzględniać następujące poziomy funkcjonalne: 1) Produkty; 2) Wyszukiwarka; 3) Koszyk; 4) Weryfikacja klienta; 5) Wybór Nośnika; 6) Wybór sposobu dostawy; 7) Płatności; 8) Realizacja zamówienia; 3.2. Poszczególne poziomy powinny charakteryzować się konkretną funkcjonalnością i odpowiednimi warunkami, których spełnienie umożliwia przejście do niższego poziomu. Kolorem (rysunek 2) oznaczone są miejsca, w których następuje komunikacja z systemem SAP-2, który pełni funkcję rozliczania, fakturowania i weryfikowania klienta Poziom Produkty powinien zawierać informację o rodzaju oferowanych produktów W odniesieniu do produktów z grupy Normy, Dokumenty Normalizacyjne, Projekty i inne publikacje i Przedruki proces zakupu jest procesem pełnym (rysunek 2) i kończy się wystawieniem faktury i wysyłką towaru lub odblokowaniem pliku (poziom realizacja zamówienia na rysunku 2). W odniesieniu do produktów z grupy Centrum Informacji Specjalistycznej (CIS) i Prenumeraty funkcjonalność sklepu ogranicza się do poziomów od 1 do 4 (rysunek 2) i po pozytywnej weryfikacji klienta w SAP 2 klient powinien mieć możliwość akceptacji wyboru produktów w koszyku, czego konsekwencją będzie wygenerowanie przez system zamówienia online do wypełnienia przez klienta. Wypełnione i zaakceptowane zamówienia powinny być przechowywane w bazie danych z możliwością edycji przez administratora SCSPU. Dodatkowo na poziomie Produkty klient powinien mieć możliwość zapoznania się z umową/regulaminem/cennikiem dla danej wybranej usługi/produktu. W odniesieniu do produktów podsystemu Czytelnia, proces pomija poziom Wybór sposobu dostawy, a w poziomie Wybór nośnika powinna być aktywna tylko jedna funkcja plik do czytania. Strona 14 z 50

15 3.5. Poziom Wyszukiwarka umożliwia wyszukanie produktu oferowanego do sprzedaży według wybranego kryterium Poziom Koszyk powinien odzwierciedlać wstępny wybór lub wybory dokonane w poziomie Wyszukiwarka. Koszyk powinien być panelem widocznym przez cały proces zakupów do momentu wyboru sposobu płatności i zaakceptowania regulaminu. W Koszyku powinny być podane także ceny w wersji bazowej lub z upustami. Koszyk dla produktów z grupy CIS i Prenumerata nie powinien zawierać cen Poziom Weryfikacja Klienta powinien umożliwić dokonywanie zakupów w sklepie poprzez logowanie na konto klienta zarejestrowanego w SCSPU (użytkownik i hasło), lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla nowych klientów (bez wymogu rejestracji). W zależności od sposobu dostawy, typu klienta, produktu oraz nośnika, powinny być dostępne określone formy płatności (rysunek 2.) 1) przelew online; 2) karta/internet; 3) gotówka/karta; 4) przelew 21 dni; 5) pobranie; 6) przedpłata; 7) pobranie z puli (abonament płatny z góry) ; 8) opłata SMS-em, z priorytetową zasadą, że pliki do pobrania tylko dla: karta/internet, pobranie z puli, opłata SMS-em. Opcja przelew 21 dni tylko dla klientów, którzy mają tę opcję aktywną (zapisane w SAP-2) Na poziomie Realizacja zamówienia transakcje są księgowane. Po autoryzacji transakcji następuje odblokowanie możliwości pobrania pliku z treścią normy, a w przypadku Czytelni odblokowywany jest plik według zasad opisanych w punkcie 2.11 i Na poziomie tym także generowane są faktury w SAP-2. Opłata wysyłkowa powinna być obliczana automatycznie na podstawie liczby stronic produktu normalizacyjnego Klient powinien mieć możliwość swobodnej nawigacji, powrotów na wyższe poziomy i anulowania wykonanych wyborów. Powinna być także zapewniona możliwość logowania na konto, a następnie dopiero wybór produktów. Koszyk powinien pełnić rolę kalkulatora zakupów. Sklep powinien informować klientów o zablokowaniu konta lub zablokowaniu możliwości zakupów, jeżeli takie obostrzenie zostało wprowadzone do SAP-2 (dłużnicy). Możliwość swobodnej nawigacji bez ponownego Strona 15 z 50

16 logowania lub podawania danych firmy dotyczy również zmian Grup Produktów na poziomie Produkty W podsystemie Czytelnia, w aktywnym panelu Koszyk, po wyborze danej normy, powinna być aktywna tylko podstawowa cena za czytanie Dostęp do czytelni produktów normalizacyjnych w określonym przedziale czasowym od zaakceptowania płatności klienta w SCSPU. Przedział czasowy dotyczący dostępu oraz cena usługi powinny być modyfikowane przez administratora SCSPU Czytelnia powinna umożliwiać: 1) udostępnienie klientowi wybranej za pomocą wyszukiwarki normy w wersji tylko do odczytu przez określony czas 2) czytanie normy w określonych ramach czasowych: np. 30 min. 10 % ceny wersji elektronicznej normy 3) wybór grupy płatności: karta/internet, Pobranie z puli, opłata SMSem 4) ustawiania planowanego czasu czytania przez klienta i automatyczne naliczanie opłaty za ten czas 5) pokazywanie upływającego czasu dostępu do dokumentu 6) przedłużanie korzystania z czytelni z poziomu czytelni (bez konieczności ponownego logowania się w sklepie, ale z wymaganiem dokonania kolejnej płatności) 7) połączenie plików norm z plikami poprawek i zmian do nich w dowolnie skompletowanych przez klienta zestawach 8) zakup przeczytanej normy po cenie uwzględniającej wniesione wcześniej opłaty za czytanie Dla klientów zalogowanych powinna zostać zapewniona możliwość przeglądania historii swoich zakupów i zamówień wraz ze szczegółami dotyczącymi faktur, w tym także przesyłanych drogą elektroniczną SCSPU powinien umożliwiać stosowanie narzędzi marketingowych typu SEM (Search Engine Marketing), SEO (Search Engine Optimization) i PPC (Pay Per Click) Schemat wstępnej koncepcji funkcjonowania SCSPU przedstawiono na rysunku Podsystem E-faktura musi spełniać następujące wymagania: 1) zgodność z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi Strona 16 z 50

17 podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661); 2) zapewniać szyfrowanie archiwizowanych i przesyłanych e-faktur; 3) utrzymywać wartość dowodową elektronicznie podpisywanych dokumentów; 4) umożliwiać dystrybucję e-faktur ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru; 5) zapewnić automatyzację dystrybucji; 6) zapewniać integrację z systemem SAP-2 oraz mieć możliwość integracji z innymi systemami Zamawiającego; 7) umożliwiać generowanie faktur elektronicznych przez pracowników Zamawiającego w formacie PDF i XML; 8) zapewniać dostęp do archiwum e-faktur z 7 stanowisk; 9) umożliwiać wysyłanie wezwania do zapłaty drogą elektroniczną. Strona 17 z 50

18 Rysunek 2 Schemat blokowy funkcjonowania SCSPU Strona 18 z 50

19 4. Bezpieczeństwo informacji Zaproponowana architektura oraz wdrożenie (oprogramowanie oraz procedury) muszą zapewnić ochronę danych zgodnie z regulacjami ustawowymi i przepisami wewnętrznymi, w szczególności z Polityką Bezpieczeństwa Informacyjnego PKN (zostanie udostępniona Wykonawcy na etapie analizy przedwdrożeniowej). Oprogramowanie SCSPU powinno zapewniać tworzenie kopii bezpieczeństwa baz danych i odtwarzania ich po katastrofie, raportowania błędów oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. 5. Inne wymagania: 1) Przeprowadzenie instruktażu administratorów systemu z zakresu architektury całego rozwiązania oraz administrowania SCSPU. 2) Przekazanie instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej do SCSPU oraz dokumentacji technicznej bazy danych (plik w formacie PDF). 6. Dokumentacja Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację: 1) projektową, 2) techniczną (oprogramowania narzędziowego i systemowego), 3) administratora, 4) powdrożeniową, 5) podręcznik użytkownika, 6) instrukcję wdrożeniową. 7. Instalacja Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje poszczególne podsystemy wchodzące w skład oferowanego SCSPU. 8. Instruktaż wdrożeniowy 8.1. W trakcie analizy przedwdrożeniowej Zamawiający uzgodni z Wykonawcą szczegółowy harmonogram instruktażu, określający termin i miejsce instruktażu Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić instruktaż dla użytkowników i administratorów SCSPU W ramach instruktażu wdrożeniowego Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi warsztaty wdrożeniowe dla 3 administratorów w zakresie administrowania: Strona 19 z 50

20 systemem operacyjnym, bazą danych, aplikacją, procedurami bezpieczeństwa. 9. Wykorzystanie istniejącego sprzętu i oprogramowania Zaleca się wykorzystanie oprogramowania, o których mowa w Rozdziale 3 Stan aktualny. Rozdział 5 Sposób i termin realizacji zamówienia 1. Wymagany jest podział realizacji zamówienia na następujące etapy: Etap 1. Projekt techniczny; Etap 2. Wdrożenie SCSPU; Etap 3. Serwis. 2. Terminy realizacji poszczególnych etapów nie mogą przekroczyć: dla etapu 1. 3 miesiące od podpisania umowy; dla etapu miesięcy od daty uzyskania od Zamawiającego zezwolenia na jego realizację; dla etapu 3. zgodnie z Rozdziałem Wynagrodzenie za zrealizowane etapy będzie wypłacone po podpisaniu protokołu odbioru przez upoważnionych przedstawicieli stron, w ciągu 21 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4. Zamawiający zastrzega, że zgoda na realizację etapu 2. będzie udzielona w zależności od posiadanych przez Zamawiającego środków. Zamawiający zastrzega również, że w przypadku braku możliwości finansowania realizacja etapu 2. zamówienia może zostać zawieszona. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie wyłącznie za zatwierdzone do realizacji i zrealizowane etapy zamówienia. 5. Wynagrodzenie za etap 3. zostanie wypłacone Wykonawcy w formie zaliczki przewidzianej art. 151a ust 1 Ustawy, w terminie płatności za zrealizowanie etapu 2, z zastrzeżeniem pkt W przypadku, gdy zamówienie finansowane będzie ze środków własnych Zamawiającego, a nie w sposób określony art. 151a ust. 2 pkt 1 lit. a-c Strona 20 z 50

21 Ustawy, kwota wynagrodzenia za serwis zostanie wypłacona po realizacji usługi Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1.1. Posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy: wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wdrożeniu oprogramowania o wartości co najmniej PLN Ocena spełniania warunku zostanie dokona na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Wykazu wykonanych zamówień polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu oprogramowania o wartości co najmniej PLN, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane w sposób należyty, 3) Przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. Pisemne zobowiązania, o których mowa powyżej należy załączyć do oferty Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Ocena spełniania warunku zostanie dokona na podstawie Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Strona 21 z 50

22 , 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej równą PLN Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej równą PLN. 2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 3. Ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie analizy wymaganych od Wykonawców oświadczeń i dokumentów wskazanych w niniejszej SIWZ. Ocena odbędzie się zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie może brać udziału Wykonawca, po którego stronie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 Ustawy. Wykonawca taki podlega wykluczeniu z postępowania Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia zostanie dokona na podstawie: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do Strona 22 z 50

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-7/2012 Warszawa, 2012-11-21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16

Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 Nr sprawy: WIF-212-6/2014 Warszawa, 2014-10-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. poniżej 207 000 euro

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. poniżej 207 000 euro Kraków, dnia 24.03.2015 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A poniżej 207 000 euro w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonym przez

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział 3 pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Rozdział 3 pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: WIF-2121-26/2011 Warszawa, 2011-05-19 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Cyfrowej Sprzedaży Produktów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/16/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 12 maja 2014 r. ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/16/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa Licencji na oprogramowanie narzędziowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Znak postępowania BHSI3-020-04/2014. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BHSI3-020-04/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę i rozliczanie płatności bezgotówkowych, dokonywanych przy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM Znak sprawy: AZP 2611 32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 022 685 26 89, fax. 022 685 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 54/ZP/14 Warszawa 23.01.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo