Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ SCSPU część I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ SCSPU część I"

Transkrypt

1 WIF /2011 Warszawa, Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Cyfrowej SprzedaŜy Produktów i Usług (SCSPU), nr sprawy: WIF-212-3/2011. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na System Cyfrowej SprzedaŜy Produktów i Usług (SCSPU). Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ SCSPU część I Pytanie nr 1. Z uwagi na to, Ŝe w rozdziale 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ma wymogu przedstawienia certyfikatu potwierdzającego wdroŝenie w firmie wykonawcy systemu zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 9001 ( lub innego powszechnie uznawanego w Unii Europejskiej), a taki zapis pojawił się w załączniku nr 1 ( punkt 14, podpunkt 11). Prosimy o wykreślenie stosownego zapisu z załącznika (na stronie 40 SIWZ). Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie poprzez usunięcie ppkt. 11 w pkt. 14 załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie nr 2. Ad 1.4. Wykonawca opracuje, wykona i wdroŝy interfejsy do wymiany danych z systemami źródłowymi oraz z systemami będącymi odbiorcami danych z SCSPU, eksploatowanymi u Zamawiającego. Proszę o dokładne określenie systemów źródłowych, które spośród wymienionych naleŝy traktować jako źródłowe i w jakim zakresie danych Wymiana danych poprzez interfejsy polega na tym, Ŝe systemy zarówno odbierają dane, jak i wysyłają. W takim rozumieniu systemy źródłowe to: PZN,

2 SAP-2, DMS, e-card. Jedynym klasycznym przypadkiem odbiorcy danych jest BWI. Zakres wymiany danych opisano w Rozdziale 4 pkt 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7 zmodyfikowanej SIWZ. Pytanie nr 3. Ad 1.7. Wykonawca przeprowadzi konfigurację, integrację i optymalizację podsystemów SCSPU. Czy przez podsystemu naleŝy rozumieć podsystemy zawarte w 2.1? Jeśli nie, to proszę o wyspecyfikowanie pozostałych systemów oraz zakresy integracji. Proszę o uszczegółowienie pojęcia optymalizacji Podsystemy wymagane przez Zamawiającego wymieniono w Rozdziale 4 pkt 2.1 SIWZ. Optymalizacja polega na osiągnięciu maksymalnej wydajności systemu przy zachowaniu jego stabilności i niezawodności oraz zapewnieniu określonego poziomie bezpieczeństwa. Pytanie nr 4. Ad 2.2. SCSPU musi umoŝliwiać dynamiczną modyfikację wyglądu interfejsu webowego bez wpływu na ciągłość działania SCSPU. Zmiany wprowadzone w kodzie interfejsu webowego muszą być odwzorowywane w przeglądarce klienta w czasie rzeczywistym. Proszę o uszczegółowienie pojęcia czasu rzeczywistego w odniesieniu do częstotliwości odświeŝania interfejsu webowego. Czas rzeczywisty to czas w którym następuje dostrzegalna reakcja systemu bez wyraźnego opóźnienia. Pytanie nr 5. Ad 2.5. SCSPU musi być zintegrowany z SAP-2 (ok. 40 atrybutów). Których modułów SAP-2 ma dotyczyć integracja? SD, CRM, BWI. Pytanie nr 6. Ad 2.6. SCSPU musi być zintegrowany z DMS w zakresie pobierania plików (np. pełnych tekstów norm) z katalogu, w którym są zebrane. Jaki system pełni rolę systemu DMS? Jakie są specyfikację plików DMS pełni rolę repozytorium dokumentów umoŝliwiającą zarządzanie dokumentami. Pobierane pliki występują w formatach PDF i XML. Pytanie nr 7. Ad ) w pełni zautomatyzowany proces edycji; Proszę o uszczegółowienie zapisu, jak naleŝy rozumieć w automatyzację procesu edycji? Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie poprzez usunięcie pkt Pytanie nr 8. Ad ) automatyczna obsługa zamówienia;

3 Proszę o uszczegółowienie zapisu, jakie czynności mają być obsługiwane automatycznie? Z merytorycznego punktu widzenia zapis pkt mieści się w zapisie pkt. 2.5 dotyczącego zakresu integracji z SAP-2. W związku z tym w zmodyfikowanej SIWZ pkt nie występuje. Pytanie nr 9. Ad ) moduł przechowalni Proszę o uszczegółowienie zapisu. Co i w jaki sposób ma być przechowywane? Modyfikacja SIWZ. Pkt otrzymuje nowe brzmienie: przechowalnia (zapamiętanie informacji o produktach, którymi klient jest potencjalnie zainteresowany). Pytanie nr 10 Ad ) podpowiedzi w szukaniu oraz wsparcie dla błędnie podanych fraz Jaki sposób system ma świadczyć wsparcie i na czym ma ono polegać? Pytanie dotyczy pkt Jeśli fraza podana przez UŜytkownika nie występuje lub jest błędna, system zaproponuje frazy o zbliŝonym znaczeniu. Pytanie nr 11. Ad 3.7. ( ) powinny być dostępne określone formy płatności (rysunek 2.) 1) przelew online; 2) karta/internet; 3) gotówka/karta; 4) przelew 21 dni; 5) pobranie; 6) przedpłata; 7) pobranie z puli (abonament płatny z góry); 8) opłata SMS-em Czy wszystkie z wymienionych płatności obsługiwane są przez istniejący w PKN system płatności (e-card)? Płatności obsługiwane przez e-card to płatność kartą bez fizycznej obecności karty oraz przelew on-line (e-bank). Pytanie nr 12. Ad ) zapewniać szyfrowanie archiwizowanych i przesyłanych e-faktur Gdzie ma się odbywać archiwizowanie faktur? Czy naleŝy przez to rozumieć przesyłanie danych do hurtowni BWI? Archiwizowanie e-faktur w wydzielonym katalogu na dysku sieciowym. Pytanie nr 13. Ad ) zapewniać integrację z systemem SAP-2 oraz mieć moŝliwość integracji z innymi systemami Zamawiającego;

4 Proszę o uszczegółowienie zapisu. Jakie inne systemy Zamawiający obejmuje ten zapis, jaki ma być zakres i specyfikacja integracji? Proszę o informację jakie są przyrosty danych w systemach źródłowych, m. in. w DMS. Proszę o podanie informacji dotyczących implementacji technologii SOA. Jaki produkt pełni rolę szyny danych. Czy baza wspomniana w punkcie 6. Rozdziału 3. znajduje się takŝe na maszynie Sun Oracle Database Machine Quarter Rack? Jakie jest wykorzystywane środowisko wirtualizacyjne? W zmodyfikowanej SIWZ pkt otrzymuje nowe brzmienie: zapewniać pobieranie danych wystawionej faktury z systemu SAP-2 (SD). Przyrost danych DMS ok. 3 TB rocznie. SOA, to rodzaj rozproszonej architektury oprogramowania opartej o luźno połączone moduły oprogramowania w ramach wspólnej struktury komunikacyjnej. Zastosowanie SOA umoŝliwia łatwą integrację systemów heterogenicznych w sposób ustandaryzowany. KaŜdy system, który podlega integracji w większą całość implementuje usługę sieciową typu Web Service. Usługi tego typu do komunikacji wykorzystują ustandaryzowane i otwarte protokoły komunikacyjne i specyfikujące definicję usług: SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Service Definition Language). Funkcjonalność tego rozwiązania jest określona w formie swobodnie powiązanych usług bazujących na standardowym, łatwym do zdefiniowania interfejsie bez bezpośrednich wywołań kontekstowych do samych aplikacji dziedzinowych. Takie rozwiązanie pozwala na tworzenie i wykonywanie procesów wspieranych przez róŝne systemy informatyczne zarówno wewnątrz, jak równieŝ systemy zewnętrzne, niezaleŝnie od wykorzystanej w nich technologii i fizycznego miejsca istnienia systemu. Dane są przesyłane przez InfinitiBand Switch/Network. Serwer bazodanowy to Microsoft SQL Server Środowisko wirtualne to Microsoft Office SharePoint Server Pytanie nr 14. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt 1.1 SIWZ określił, Ŝe całość dostarczanego oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaŝy producentów na rynek polski do oferty naleŝy dołączyć odpowiednie oświadczenia producenta oprogramowania (lub jego przedstawiciela na Polskę) oraz Wykonawcy. Natomiast w rozdziale 3 SIWZ pojawia się informacja, Ŝe u Zamawiającego wykorzystywane jest oprogramowanie Open Source (np. PHP, Apache, Ubuntu), które ze względu na model licencjonowania nie posiada kanałów sprzedaŝy (w tym w Polsce). Zamawiający w rozdziale 4 pkt 9 SIWZ zaleca korzystanie z oprogramowania wymienionego w rozdziale 3. Czy w związku z tym moŝna uznać, Ŝe w przypadku oprogramowania, które jest dostępne nieodpłatnie (w tym Open Source) a zatem nie posiada kanałów sprzedaŝy (w tym w Polsce) wymóg rozdziału 4 pkt 1.1 nie ma zastosowania?

5 Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie poprzez usunięcie w rozdziale 4 pkt Pytanie nr 15. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt 1.2 SIWZ określił, Ŝe Oferowane oprogramowanie nie moŝe być finansowane w całości lub części ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu ostatnich 7 lat w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz.1658 z póŝn. zm.) do oferty naleŝy dołączyć odpowiednie oświadczenie Wykonawcy. Czy w przypadku oferowania oprogramowania, które jest dostępne nieodpłatnie (w tym Open Source) wymóg rozdziału 4 pkt 1.2 nie ma zastosowania? W przypadku oprogramowania dostępnego nieodpłatnie pkt 1.2 Rozdziału 4 nie ma zastosowania. Pytanie nr 16. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt 2.3 SIWZ określił, Ŝe platforma bazy danych SCSPU musi zapewniać określone wartości parametrów wydajnościowych, wskazując je w tabeli. Czy przedstawienie wymagań wydajnościowych dla dysków oznacza, Ŝe Wykonawca ma dostarczyć sprzęt spełniający te wymagania? Wymagania wydajnościowe dotyczą podsystemu Baza zamówień, na posiadanym przez Zamawiającego sprzęcie, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 5. Zamawiający zmodyfikował SIWZ poprzez zmianę brzmienia pkt. 2.3 w rozdziale 4. Pytanie nr 17. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt ) SIWZ określił, Ŝe SCSPU musi zapewniać następującą funkcjonalność: intuicyjność i łatwość obsługiwania. Proszę o zdefiniowanie pojęcia intuicyjność i łatwość obsługiwania w kontekście pkt ) SIWZ? Maksymalne uproszczenie obsługi systemu, bez konieczności wykonywania czynności nie mających Ŝadnego wpływu na dane wyjściowe przy załoŝeniu oczekiwanego sposobu wykonywania konkretnej czynności. Pytanie nr 18. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt ) SIWZ określił, Ŝe SCSPU musi zapewniać następującą funkcjonalność: witryna powinna dokładnie odwzorowywać specyfikę PKN, zarówno pod względem praktycznym, jak i estetycznym. Jakie będą kryteria akceptacji produktu pod kątem spełnienia wymogu odwzorowania specyfiki PKN? W zmodyfikowanej SIWZ treść tego wymagania otrzymuje nowe brzmienie: witryna powinna dokładnie odwzorowywać specyfikę PKN, zarówno pod względem praktycznym, jak i estetycznym poprzez: swobodne edytowanie

6 treści na stronie, współpracę z edytorem Microsoft Word, wersjonowanie treści, automatycznego przeskalowania zdjęć i ilustracji, czasową publikację treści, tworzenie formularzy kontaktowych i ankiet. Pytanie nr 19. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt ) SIWZ określił wymóg funkcje po stronie administratora: w pełni zautomatyzowany proces edycji. Proszę o zdefiniowanie pojęcia w pełni zautomatyzowany proces edycji? Proszę o określenie co ma być automatycznie edytowane? Na czym ma polegać proces automatyzacji? Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie poprzez usunięcie pkt Pytanie nr 20. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt ) SIWZ określił wymóg funkcje po stronie administratora: moŝliwość składania zamówień przez administratora (nowe/istniejące konto). Czy powyŝsze oznacza moŝliwość złoŝenia zamówienia w imieniu wybranego Klienta? Tak. Pytanie nr 21. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt ) SIWZ określił wymóg funkcje po stronie administratora: automatyczna obsługa zamówienia. Proszę o zdefiniowanie procesów, które Zamawiający rozumie jako automatyczna obsługa zamówienia? Skreśla się to wymagania (pkt ), gdyŝ zapis pkt. 2.5 wyczerpuje treść tego wymagania. Pytanie nr 22. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt 3.4 SIWZ określił W odniesieniu do produktów z grupy Normy, Dokumenty Normalizacyjne, Projekty i inne publikacje i Przedruki proces zakupu jest procesem pełnym (rysunek 2) i kończy się wystawieniem faktury i wysyłką towaru lub odblokowaniem pliku (poziom realizacja zmówienia na rysunku 2) [ ]. Czy jako odblokowanie pliku Zamawiający rozumie wykorzystanie mechanizmów zarządzania prawami własności intelektualnej (DRM Digital Rights Management)? JeŜeli nie, to prosimy o zdefiniowanie pojęcia odblokowaniem pliku. Odblokowanie pliku następuje automatycznie (po dokonaniu zapłaty w systemie e-card) lub po ręcznym odblokowaniu przez administratora (po uregulowaniu naleŝności), co umoŝliwia pobranie pliku. Pytanie nr 23. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt 3.16 SIWZ określił, Ŝe podsystem E-faktura musi spełniać następujące wymagania: zapewniać szyfrowanie archiwizowanych i przesyłanych e-faktur. Czy stosowanie protokołu SSl naleŝy uznać za spełnienie tego wymagania w zakresie przesyłania e-faktur?

7 Tak. Pytanie nr 24. Dotyczy: Rozdział 6 Pkt 1, Ppkt 1.1., tiret 3) oraz Punkt 2). Czy w przypadku, gdy inny podmiot na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp udostępni Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie wymaganym w SIWZ na zasadzie konsultacji i doradztwa, a nie na zasadzie podwykonawstwa, to nie jest wówczas wymagane załączenie do oferty Wykonawcy takŝe dokumentów dotyczących tego podmiotu trzeciego, potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp? Wskazujemy, Ŝe zgodnie z orzecznictwem KIO w tym przedmiocie ( por. orzeczenie KIO w sprawie sygn. akt 2790/10) podmiot udzielający na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp wyłącznie wsparcia i doradztwa dla Wykonawcy, nie ma statusu podmiotu biorącego udziału w postępowaniu i w związku z powyŝszym nie stosuje się do niego obowiązku przedłoŝenia dokumentów potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp? Zamawiający wymaga przedłoŝenia dokumentów potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia podmiotu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, w przypadku, gdy podmiot uczestniczy w realizacji zamówienia. Pytanie nr 25. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt 1.4. Czy wskazana w punktach 2.4 do 2.7 lista systemów, z którymi SCSPU ma być zintegrowane w pełni wyczerpuje wymaganie punktu 1.4, a więc czy jest to lista zamknięta? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie pozostałych systemów PKN, z którymi SCSPU ma być zintegrowane lub wymieniać z nimi dane. Prosimy tez o opisy tych systemów i przewidywane moŝliwości realizacji integracji SCSPU powinien być zintegrowany z systemami, o których mowa w punktach od 2.4 do 2.7 (lista zamknięta). Opisy tych systemów przedstawiono w Rozdziale 3 Stan aktualny. Szczegółowy zakres integracji przedstawiono w punktach od 2.4 do 2.7 zmodyfikowanej SIWZ. Pytanie nr 26. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt 1.5. Proszę o sprecyzowanie stwierdzenia "Wykonawca dobierze protokoły komunikacyjne i skonfiguruje kanały przepływu danych z kaŝdego z potencjalnych źródeł danych / systemów zasilających SCSPU. "

8 Czy naleŝy przez to rozumieć dobór interfejsów komunikacyjnych? Co naleŝy rozumieć przez konfigurację kanałów przepływu danych? Interfejsy powinny być zbudowane na podstawie doboru protokołów komunikacyjnych. Pytanie nr 27. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Czy do realizacji projektu Zamawiający dysponuje moŝliwymi do wykorzystania licencjami na serwer bazy danych Oracle oraz oprogramowanie middleware (w ramach Sun Oracle Database Machine)? Prosimy o podanie ich rodzaju i ilości. Zamawiajacy dysponuje moŝliwymi do wykorzystania licencjami: 1) Oracle Exadata Storage Server Software (na 12 Disc Drive); 2) Oracle Database Server Enterprise Edition, Oracle Partitioning, Oracle WebLogic Suite (na 4 CPU). Pytanie nr 28. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Czy Zamawiający dostarczy waŝny certyfikat SSL? Tak. Pytanie nr 29. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Czego ma dotyczyć edycja i w jakim zakresie ma być zautomatyzowana - słowo "pełna" nie jest logicznie zgodne z zakresem słowa edycja, które sugeruje ręczne działania uŝytkowników związane ze zmianą atrybutów, w tym opisowych produktów. Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie poprzez usunięcie pkt Pytanie nr 30. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Proszę opisać proces obsługi zamówienia. Jakie moŝe przyjmować sany, jak wygląda obsługa zamówienia przez administratorów sklepu. Z merytorycznego punktu widzenia zapis pkt mieści się w zapisie pkt. 2.5 dotyczącego zakresu integracji z SAP-2. W związku z tym w zmodyfikowanej SIWZ pkt nie występuje. Pytanie nr 31. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Prosimy o uszczegółowienie punktu. W jakim celu mają być tworzone róŝne formularze kontaktowe i czym mogą się róŝnić?

9 Formularze kontaktowe słuŝą do np.: przesyłania zapytania, rejestracji uczestników szkolenia, przesłania reklamacji, przeprowadzenia ankiety. Pytanie nr 32. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Kto będzie ponosił koszty wysyłania SMS-ów. Czy Zamawiający posiada juŝ jakieś rozwiązanie sprzętowe lub softwarowe do wysyłania SMS-ów lub dostawcę takiej usługi, czy teŝ jest ona przedmiotem dostawy? Jeśli posiada to prosimy o jej opis techniczny. Zamawiający nie posiada systemu do wysyłania SMS. Zamawiający oczekuje, Ŝe oferowany SCSPU będzie technicznie przygotowany do integracji z systemem dowolnego operatora SMS. Pytanie nr 33. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Ile ma być szablonów dostarczonych. Czym mają się róŝnić: zupełnie inne wizualizacje czy tylko wersje okolicznościowe jednego projektu? 6 szablonów, tylko wersje okolicznościowe. Pytanie nr 34. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Prosimy o doprecyzowanie pojęcia "forma graficzna kategorii". Forma graficzna kategorii produktu, np. ikona, zdjęcie. Pytanie nr 35. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt 4. Prosimy o opisanie posiadanego przez Zamawiającego wyposaŝenia do realizacji kopii zapasowych i archiwalnych. Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do archiwizacji danych lub jakichkolwiek dodatkowych licencji (np. licencje klienckie do archiwizacji danych z bazy danych)? Nie dotyczy dostawy oprogramowania do archiwizacji danych i dodatkowych licencji. Pytanie nr 36. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt 2. Czy interfejsy pozwalające na integrację SCSPU z systemami SAP-2, DMS, PZN po stronie tych systemów juŝ istnieją? Jeśli tak to prosimy o ich specyfikację. Jeśli nie są one dostępne, to czy Zamawiający zapewni ich wykonanie, czy teŝ będzie to zadanie Oferenta? Jeśli będzie to zadanie oferenta, to czy

10 Zamawiający posiada odpowiednie środowisko testowe, uprawnienia licencyjne oraz dokumentację techniczną, niezbędną do ich realizacji? Budowa interfejsów mieści się zakresie integracji systemów źródłowych. Zamawiający udostępni pełną dokumentację techniczną na etapie analizy przedwdroŝeniowej. Pytanie nr 37. Dotyczy: Rozdział 7, Pkt 2.3 parametr 1 Prosimy o podanie szczegółowej metodyki oceny ofert w zakresie określonym w ww. punkcie wraz ze wskazaniem wymiernych kryteriów przyznawania punktacji. Podkryteria parametru 1. są podane w zmodyfikowanej SIWZ. Pytanie nr 38. Dotyczy: Rozdział 7, Pkt 2.3 parametr 3 Prosimy o podanie szczegółowej metodyki oceny ofert w zakresie określonym w ww. punkcie wraz ze wskazaniem wymiernych kryteriów przyznawania punktacji. Podkryteria parametru bezpieczeństwa są podane w zmodyfikowanej SIWZ. Pytanie nr 39. Czy moŝemy uzyskać specyfikację/opis "metod biznesowych" udostępnianych przez systemy, z którymi ma następować integracja (w kontekście zakładanej funkcjonalności SCSPU)? Wszystkie niezbędne informacje są zawarte w Rozdziale 3 pkt 2 do 6 zmodyfikowanej SIWZ. Na etapie analizy przedwdroŝeniowej Zamawiający udostępni pełną dokumentację techniczną. Pytanie nr 40. Jaki serwer aplikacji JEE jest preferowany przez Zamawiającego? Jaki serwer JEE jest obecnie wykorzystywany przez PZN? Zamawiający posiada serwer Sun Fire X4170 X4170. Pytanie nr 41. PZN udostępnia interfejsy umoŝliwiające współdziałanie z innymi systemami Zamawiającego (np. SAP-2) w technologii Web-Services. Czy w ramach budowy systemu SCSPU moŝliwe jest wykorzystanie interfejsów PZN do integracji z SAP-2? Tak.

11 Pytanie nr 42. Jakie są parametry dostępnego sprzętu i w jakim zakresie moŝna ten sprzęt/zasoby jeszcze zutylizować? Parametry sprzętu: pojemność całkowita 21 TB, pojemność danych nieskompresowanych 6 TB. Do wykorzystania 200 GB. Pytanie nr 43. Jakie są szacowane wielkości wolumenów danych, które planuje się przetwarzać w SCSPU? 200 GB. Pytanie nr 44. Czy moŝemy uzyskać dokładniejsze opisy interfejsów uŝywanych systemów, z którymi SCSPU ma się integrować (rodzaje/typu danych przesyłanych, szacowane wolumeny danych wymienianych, wymagania w zakresie uwierzytelniania autoryzacji)? Zakres integracji został szczegółowo opisany w Rozdziale 4 punkty od 2.4 do 2.7 zmodyfikowanej SIWZ. Wymagania dotyczące uwierzytelnia wyczerpuje Rozdział 4 pkt 4 zmodyfikowanej SIWZ. Pytanie nr 45. W kontekście zapisów pkt 2.1. SIWZ: a. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe funkcjonalność "starego" sklepu internetowego ma się stad częścią funkcjonalności SCSPU i "stary" sklep przestanie być uŝywany (nie będzie tutaj wymagana integracja, ew. moŝe zajść potrzeba migracji danych). b. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe następujące podsystemy SCSPU: e-faktura i Czytelnia, mają być nowymi modułami, a co za tym idzie w tej chwili nie ma w infrastrukturze PKN ich odpowiedników, których funkcje lub cechy wykraczające poza zakres opisany w SIWZ Wykonawca byłby zobowiązany przenieść do nowo tworzonych modułów e-faktura i Czytelnia i nie ma równieŝ konieczności stworzenia narzędzi do migracji danych/integracji w tym zakresie. a) SCSPU ma docelowo zastąpić istniejący sklep internetowy, co oznacza, Ŝe przez pewien okres sklep internetowy moŝe funkcjonować w 2 systemach równolegle (starym i SCSPU); migracja danych dotyczących klienta; b) podsystemy E-faktura i Czytelnia nie mają odpowiedników w infrastrukturze Zamawiającego, więc nie ma potrzeby migracji danych w tym zakresie. Pytanie nr 46.

12 Czy obsługa/zarządzanie rabatami ma się w jakiś sposób opierać o integrowane systemy (SAP-2), czy teŝ naleŝy stworzyć dedykowany moduł do zarządzania tym obszarem? Zarządzanie rabatami zintegrowane z SAP-2. Pytanie nr 47. Prosimy o określenie, jakiego typu dokumenty przechowywane są w systemie Alfresco oraz Microsoft Office SharePoint Server Czy system SCSPU będzie integrował się z obydwoma systemami DMS? JeŜeli tak, to w jakim kontekście uŝycia systemu? Nie ma konieczności integracji SCSPU z systemem Alfresco. Microsoft Office SharePoint Server 2010 to platforma do zarządzania dokumentami (DMS) w wersjach roboczych przygotowywanych do publikacji. Pytanie nr 48. Co oznacza w pełni zautomatyzowany proces edycji w pkt ) SIWZ? Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie poprzez usunięcie pkt Pytanie nr 49. Co oznacza dokładnie funkcjonalność opisana w pkt ) SWIZ? Czy oznacza ona dynamiczne budowanie formatki? Funkcjonalność ta oznacza automatyczne publikowanie formularza na stronie. Pytanie nr 50. Do jakich celów zostanie udostępniony kanał RSS opisany w pkt ) SIWZ? Jakie informacje będą prezentowane? Kanał RSS ma słuŝyć do prezentowania bieŝących informacji np. o nowościach, rabatach, zmian cennika, promocjach, itp. Zastępca Prezesa ds. Informatyzacji i Logistyki /-/ Jerzy Krawiec

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010-04-23. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010-04-23. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010-04-23 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA EZ/2010/75/120/09/EK Warszawa, 26.01.2010 r. Dotyczy: postępowania na: Opracowanie i wdroŝenie oprogramowania do internetowej dystrybucji materiałów geologicznych. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział 3 pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. Rozdział 3 pkt 3 SIWZ otrzymuje brzmienie: WIF-2121-26/2011 Warszawa, 2011-05-19 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Cyfrowej Sprzedaży Produktów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne?

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne? Strona 1 Or.V.271.29.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 11.09.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 157-273788 z dnia 14.08.2013)

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze MZ-AGZ-270-5809- 8/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4342474, 4343826 fax: +48 91 4344656, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak: PO-II-370/ZZP-3/31/09 Szczecin, dnia 07.12.2009r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-2/2012 Warszawa, 2012-05-29 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Elektronicznego Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Wrocław r. WZP ZP/PN/57/WIN/7/1346/2012

Wykonawcy. Wrocław r. WZP ZP/PN/57/WIN/7/1346/2012 Wykonawcy Wrocław 18.04.2012 r. WZP.271.1.47.2012 ZP/PN/57/WIN/7/1346/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie licencji i wdroŝenie systemu do zarządzania relacjami

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi

4. Załącznik nr VII do SIWZ, pkt V. Prosimy o podanie dokładnych wymagań co do ilości certyfikatów, które mają być generowane w module obsługi Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym na opracowanie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Zarządzania Informacją oraz modułu transakcyjnego do Komunikacji z Internetem dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 Gdańsk, 23-05-2017 (data) ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu e-przychodnia i jego integracja z obecnie wykorzystywanym systemem informatycznym POZ i AOS

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce. Kraków, dn. 04 stycznia 2008 r. Nr sprawy: SI.III.3321-3/07 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wdroŝenie Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce. W

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę:

Zapytanie ofertowe na dostawę: Wrocław, dnia 09.08.2010 r. Zapytanie ofertowe na dostawę: Systemu składającego się z aplikacji modułowej, która zapewni zautomatyzowany, swobodny i bezpieczny przepływ danych i informacji finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Audyt oprogramowania systemu B2B oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące audytu systemu informatycznego B2B - zakres prac. Audyt oprogramowania (testy akceptacyjne i bezpieczeństwa) systemu informatycznego System B2B automatyzujący

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy AD.2312.01.2015.UW Biała Podlaska 07.08.2015 r. Wykonawcy W odpowiedzi na Państwa Zapytania do treści SIWZ przetargu pn System teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

Pyt. 1. Proszę o wskazanie podstawy Ŝądania od Wykonawców potwierdzenia spełniania warunku w zakresie autoryzowanych szkoleń Microsoft".

Pyt. 1. Proszę o wskazanie podstawy Ŝądania od Wykonawców potwierdzenia spełniania warunku w zakresie autoryzowanych szkoleń Microsoft. Lublin, dnia 8 maja 2014 r. IGM-ZP.272.40.2014.AW1 WYKONAWCY Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Numer 1/POIG 8.2/2013

KONKURS OFERT. Numer 1/POIG 8.2/2013 KONKURS OFERT Numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie JERID Polska Sp. z o.o. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r.

Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r. Wspólny intranet dla KPRM, ministerstw i urzędów centralnych Warsztaty KPRM-MF-MG-MPiPS MRR-MSWiA-MSZ 28 kwietnia 2011 r. Jak dołączyć do wspólnego intranetu? Przekazywanie raz w miesiącu katalogu służbowych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przesyłania danych z systemu controllingowego do zintegrowanego systemu informatycznego ZWiK. Pytania i odpowiedzi do postępowania p.n.: Rozbudowa systemu ERP o obsługę obszaru controllingowego. 1. OPZ zał 1. W punkcie 3 ppkt 4 wskazane zlecenie przez Zamawiającego do producenta Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl Aplikacja 'mcrm' codeit ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl 1. Idea Aplikacja 'mcrm' to prosty system klasy CRM (Customer Relationship Management) stworzony z myślą o małych i

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców

Wydział Informatyki. Do wszystkich Wykonawców Wydział Informatyki Polski Komitet Normalizacyjny ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, www.pkn.pl tel. 22 556 76 48, fax: 22 556 78 61, e-mail: wifsekr@pkn.pl Warszawa, 2014-06-03 WIF-2121-37/2014 Do

Bardziej szczegółowo

1. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisów, czy Zamawiający zaakceptuje wystawienie kart w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy?

1. Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisów, czy Zamawiający zaakceptuje wystawienie kart w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy? GMINA BOGATYNIA ul.daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia tel. (075) 7733961 fax (075) 7733961 wew.42 IZP. 341-10/09 dot. pisma (fax) z dnia: 07.08.2009r. Bogatynia, dnia 18 sierpnia 2009 roku Uczestnicy postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 2011-04-21 Zatwierdzam: dr inż. Tomasz Schweitzer Prezes PKN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25.09.2007 r. BDG-III-3820-34/07. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Warszawa, dnia 25.09.2007 r. BDG-III-3820-34/07. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 52-12-888 fax 627-21-93 Warszawa, dnia 25.09.2007 r. BDG-III-3820-34/07

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 7 lutego 2012 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 7 lutego 2012 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 132/12 WYROK z dnia 7 lutego 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Bogdan Artymowicz Agnieszka Trojanowska Renata Tubisz Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na

Bardziej szczegółowo

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r.

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 00-090 Warszawa, ul. Tłomackie 3/5 e- mail: secretary@jhi.pl Tel.: (22) 827 92 21 Fax: (22) 827 83 72 www.jhi.pl Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Tel: (022) 57-92-509 fax: (022) 825-00-22 Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Warszawa dn. 31 sierpnia 2009 r. Do uczestników przetargu Dot. przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WT Zp/04/15 Lublin, dnia 07.08.2015 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy.

Miasto Łomża jako Zamawiający odpowiada na pytania otrzymane od Wykonawcy. Łomża, dn. 15.07.2014 r. WIN. 271.2.8.1.2014 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża dostawa komputerów,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 13-09-2013

Zapytanie ofertowe 13-09-2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS).

Pytanie nr 3: Czy połączenie urządzenie mobilne -> serwer będzie szyfrowane? (protokół HTTPS). Do Wykonawców Wrocław, 12.06.2015r. CUI-DOAZ.331.10.2015 CUI/ZP/PN/10/2015/11/... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozwój CRM - Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM

Bardziej szczegółowo

BDG.V IM Warszawa, dnia r.

BDG.V IM Warszawa, dnia r. BDG.V.2510.4.2016.IM Warszawa, dnia 15.03.2016 r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na Asystę Techniczną w zakresie wsparcia w utrzymaniu Systemu Teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL

EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, tel. +48: 22 639 32 32-35 EMCS4B / Nowy Konektor EMCS PL OFERTA DOSTAWY, WDROŻENIA I SERWISU PROMOCJA JESIEŃ 2015! WPROWADZENIE Konektor EMCS PL to narzędzie wspierające

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE FALCON

BIURO RACHUNKOWE FALCON PROCEDURY PRZESYŁANIA DOKUMENTU W FORMACIE PDF PODPISANEGO ELEKTRONICZNIE Specjalista PR Biura Rachunkowego FALCON mgr inŝ. Krzysztof Kasprzyk Września 2013 1 WSTĘP Coraz częściej korespondencja handlowa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo