Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ SCSPU część I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ SCSPU część I"

Transkrypt

1 WIF /2011 Warszawa, Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Cyfrowej SprzedaŜy Produktów i Usług (SCSPU), nr sprawy: WIF-212-3/2011. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na System Cyfrowej SprzedaŜy Produktów i Usług (SCSPU). Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ SCSPU część I Pytanie nr 1. Z uwagi na to, Ŝe w rozdziale 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ma wymogu przedstawienia certyfikatu potwierdzającego wdroŝenie w firmie wykonawcy systemu zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 9001 ( lub innego powszechnie uznawanego w Unii Europejskiej), a taki zapis pojawił się w załączniku nr 1 ( punkt 14, podpunkt 11). Prosimy o wykreślenie stosownego zapisu z załącznika (na stronie 40 SIWZ). Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie poprzez usunięcie ppkt. 11 w pkt. 14 załącznika nr 1 do SIWZ. Pytanie nr 2. Ad 1.4. Wykonawca opracuje, wykona i wdroŝy interfejsy do wymiany danych z systemami źródłowymi oraz z systemami będącymi odbiorcami danych z SCSPU, eksploatowanymi u Zamawiającego. Proszę o dokładne określenie systemów źródłowych, które spośród wymienionych naleŝy traktować jako źródłowe i w jakim zakresie danych Wymiana danych poprzez interfejsy polega na tym, Ŝe systemy zarówno odbierają dane, jak i wysyłają. W takim rozumieniu systemy źródłowe to: PZN,

2 SAP-2, DMS, e-card. Jedynym klasycznym przypadkiem odbiorcy danych jest BWI. Zakres wymiany danych opisano w Rozdziale 4 pkt 2.4, 2.5, 2.6 i 2.7 zmodyfikowanej SIWZ. Pytanie nr 3. Ad 1.7. Wykonawca przeprowadzi konfigurację, integrację i optymalizację podsystemów SCSPU. Czy przez podsystemu naleŝy rozumieć podsystemy zawarte w 2.1? Jeśli nie, to proszę o wyspecyfikowanie pozostałych systemów oraz zakresy integracji. Proszę o uszczegółowienie pojęcia optymalizacji Podsystemy wymagane przez Zamawiającego wymieniono w Rozdziale 4 pkt 2.1 SIWZ. Optymalizacja polega na osiągnięciu maksymalnej wydajności systemu przy zachowaniu jego stabilności i niezawodności oraz zapewnieniu określonego poziomie bezpieczeństwa. Pytanie nr 4. Ad 2.2. SCSPU musi umoŝliwiać dynamiczną modyfikację wyglądu interfejsu webowego bez wpływu na ciągłość działania SCSPU. Zmiany wprowadzone w kodzie interfejsu webowego muszą być odwzorowywane w przeglądarce klienta w czasie rzeczywistym. Proszę o uszczegółowienie pojęcia czasu rzeczywistego w odniesieniu do częstotliwości odświeŝania interfejsu webowego. Czas rzeczywisty to czas w którym następuje dostrzegalna reakcja systemu bez wyraźnego opóźnienia. Pytanie nr 5. Ad 2.5. SCSPU musi być zintegrowany z SAP-2 (ok. 40 atrybutów). Których modułów SAP-2 ma dotyczyć integracja? SD, CRM, BWI. Pytanie nr 6. Ad 2.6. SCSPU musi być zintegrowany z DMS w zakresie pobierania plików (np. pełnych tekstów norm) z katalogu, w którym są zebrane. Jaki system pełni rolę systemu DMS? Jakie są specyfikację plików DMS pełni rolę repozytorium dokumentów umoŝliwiającą zarządzanie dokumentami. Pobierane pliki występują w formatach PDF i XML. Pytanie nr 7. Ad ) w pełni zautomatyzowany proces edycji; Proszę o uszczegółowienie zapisu, jak naleŝy rozumieć w automatyzację procesu edycji? Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie poprzez usunięcie pkt Pytanie nr 8. Ad ) automatyczna obsługa zamówienia;

3 Proszę o uszczegółowienie zapisu, jakie czynności mają być obsługiwane automatycznie? Z merytorycznego punktu widzenia zapis pkt mieści się w zapisie pkt. 2.5 dotyczącego zakresu integracji z SAP-2. W związku z tym w zmodyfikowanej SIWZ pkt nie występuje. Pytanie nr 9. Ad ) moduł przechowalni Proszę o uszczegółowienie zapisu. Co i w jaki sposób ma być przechowywane? Modyfikacja SIWZ. Pkt otrzymuje nowe brzmienie: przechowalnia (zapamiętanie informacji o produktach, którymi klient jest potencjalnie zainteresowany). Pytanie nr 10 Ad ) podpowiedzi w szukaniu oraz wsparcie dla błędnie podanych fraz Jaki sposób system ma świadczyć wsparcie i na czym ma ono polegać? Pytanie dotyczy pkt Jeśli fraza podana przez UŜytkownika nie występuje lub jest błędna, system zaproponuje frazy o zbliŝonym znaczeniu. Pytanie nr 11. Ad 3.7. ( ) powinny być dostępne określone formy płatności (rysunek 2.) 1) przelew online; 2) karta/internet; 3) gotówka/karta; 4) przelew 21 dni; 5) pobranie; 6) przedpłata; 7) pobranie z puli (abonament płatny z góry); 8) opłata SMS-em Czy wszystkie z wymienionych płatności obsługiwane są przez istniejący w PKN system płatności (e-card)? Płatności obsługiwane przez e-card to płatność kartą bez fizycznej obecności karty oraz przelew on-line (e-bank). Pytanie nr 12. Ad ) zapewniać szyfrowanie archiwizowanych i przesyłanych e-faktur Gdzie ma się odbywać archiwizowanie faktur? Czy naleŝy przez to rozumieć przesyłanie danych do hurtowni BWI? Archiwizowanie e-faktur w wydzielonym katalogu na dysku sieciowym. Pytanie nr 13. Ad ) zapewniać integrację z systemem SAP-2 oraz mieć moŝliwość integracji z innymi systemami Zamawiającego;

4 Proszę o uszczegółowienie zapisu. Jakie inne systemy Zamawiający obejmuje ten zapis, jaki ma być zakres i specyfikacja integracji? Proszę o informację jakie są przyrosty danych w systemach źródłowych, m. in. w DMS. Proszę o podanie informacji dotyczących implementacji technologii SOA. Jaki produkt pełni rolę szyny danych. Czy baza wspomniana w punkcie 6. Rozdziału 3. znajduje się takŝe na maszynie Sun Oracle Database Machine Quarter Rack? Jakie jest wykorzystywane środowisko wirtualizacyjne? W zmodyfikowanej SIWZ pkt otrzymuje nowe brzmienie: zapewniać pobieranie danych wystawionej faktury z systemu SAP-2 (SD). Przyrost danych DMS ok. 3 TB rocznie. SOA, to rodzaj rozproszonej architektury oprogramowania opartej o luźno połączone moduły oprogramowania w ramach wspólnej struktury komunikacyjnej. Zastosowanie SOA umoŝliwia łatwą integrację systemów heterogenicznych w sposób ustandaryzowany. KaŜdy system, który podlega integracji w większą całość implementuje usługę sieciową typu Web Service. Usługi tego typu do komunikacji wykorzystują ustandaryzowane i otwarte protokoły komunikacyjne i specyfikujące definicję usług: SOAP (Simple Object Access Protocol), WSDL (Web Service Definition Language). Funkcjonalność tego rozwiązania jest określona w formie swobodnie powiązanych usług bazujących na standardowym, łatwym do zdefiniowania interfejsie bez bezpośrednich wywołań kontekstowych do samych aplikacji dziedzinowych. Takie rozwiązanie pozwala na tworzenie i wykonywanie procesów wspieranych przez róŝne systemy informatyczne zarówno wewnątrz, jak równieŝ systemy zewnętrzne, niezaleŝnie od wykorzystanej w nich technologii i fizycznego miejsca istnienia systemu. Dane są przesyłane przez InfinitiBand Switch/Network. Serwer bazodanowy to Microsoft SQL Server Środowisko wirtualne to Microsoft Office SharePoint Server Pytanie nr 14. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt 1.1 SIWZ określił, Ŝe całość dostarczanego oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaŝy producentów na rynek polski do oferty naleŝy dołączyć odpowiednie oświadczenia producenta oprogramowania (lub jego przedstawiciela na Polskę) oraz Wykonawcy. Natomiast w rozdziale 3 SIWZ pojawia się informacja, Ŝe u Zamawiającego wykorzystywane jest oprogramowanie Open Source (np. PHP, Apache, Ubuntu), które ze względu na model licencjonowania nie posiada kanałów sprzedaŝy (w tym w Polsce). Zamawiający w rozdziale 4 pkt 9 SIWZ zaleca korzystanie z oprogramowania wymienionego w rozdziale 3. Czy w związku z tym moŝna uznać, Ŝe w przypadku oprogramowania, które jest dostępne nieodpłatnie (w tym Open Source) a zatem nie posiada kanałów sprzedaŝy (w tym w Polsce) wymóg rozdziału 4 pkt 1.1 nie ma zastosowania?

5 Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie poprzez usunięcie w rozdziale 4 pkt Pytanie nr 15. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt 1.2 SIWZ określił, Ŝe Oferowane oprogramowanie nie moŝe być finansowane w całości lub części ze środków krajowych lub wspólnotowych w ciągu ostatnich 7 lat w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. Nr 227, poz.1658 z póŝn. zm.) do oferty naleŝy dołączyć odpowiednie oświadczenie Wykonawcy. Czy w przypadku oferowania oprogramowania, które jest dostępne nieodpłatnie (w tym Open Source) wymóg rozdziału 4 pkt 1.2 nie ma zastosowania? W przypadku oprogramowania dostępnego nieodpłatnie pkt 1.2 Rozdziału 4 nie ma zastosowania. Pytanie nr 16. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt 2.3 SIWZ określił, Ŝe platforma bazy danych SCSPU musi zapewniać określone wartości parametrów wydajnościowych, wskazując je w tabeli. Czy przedstawienie wymagań wydajnościowych dla dysków oznacza, Ŝe Wykonawca ma dostarczyć sprzęt spełniający te wymagania? Wymagania wydajnościowe dotyczą podsystemu Baza zamówień, na posiadanym przez Zamawiającego sprzęcie, o którym mowa w Rozdziale 3 pkt 5. Zamawiający zmodyfikował SIWZ poprzez zmianę brzmienia pkt. 2.3 w rozdziale 4. Pytanie nr 17. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt ) SIWZ określił, Ŝe SCSPU musi zapewniać następującą funkcjonalność: intuicyjność i łatwość obsługiwania. Proszę o zdefiniowanie pojęcia intuicyjność i łatwość obsługiwania w kontekście pkt ) SIWZ? Maksymalne uproszczenie obsługi systemu, bez konieczności wykonywania czynności nie mających Ŝadnego wpływu na dane wyjściowe przy załoŝeniu oczekiwanego sposobu wykonywania konkretnej czynności. Pytanie nr 18. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt ) SIWZ określił, Ŝe SCSPU musi zapewniać następującą funkcjonalność: witryna powinna dokładnie odwzorowywać specyfikę PKN, zarówno pod względem praktycznym, jak i estetycznym. Jakie będą kryteria akceptacji produktu pod kątem spełnienia wymogu odwzorowania specyfiki PKN? W zmodyfikowanej SIWZ treść tego wymagania otrzymuje nowe brzmienie: witryna powinna dokładnie odwzorowywać specyfikę PKN, zarówno pod względem praktycznym, jak i estetycznym poprzez: swobodne edytowanie

6 treści na stronie, współpracę z edytorem Microsoft Word, wersjonowanie treści, automatycznego przeskalowania zdjęć i ilustracji, czasową publikację treści, tworzenie formularzy kontaktowych i ankiet. Pytanie nr 19. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt ) SIWZ określił wymóg funkcje po stronie administratora: w pełni zautomatyzowany proces edycji. Proszę o zdefiniowanie pojęcia w pełni zautomatyzowany proces edycji? Proszę o określenie co ma być automatycznie edytowane? Na czym ma polegać proces automatyzacji? Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie poprzez usunięcie pkt Pytanie nr 20. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt ) SIWZ określił wymóg funkcje po stronie administratora: moŝliwość składania zamówień przez administratora (nowe/istniejące konto). Czy powyŝsze oznacza moŝliwość złoŝenia zamówienia w imieniu wybranego Klienta? Tak. Pytanie nr 21. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt ) SIWZ określił wymóg funkcje po stronie administratora: automatyczna obsługa zamówienia. Proszę o zdefiniowanie procesów, które Zamawiający rozumie jako automatyczna obsługa zamówienia? Skreśla się to wymagania (pkt ), gdyŝ zapis pkt. 2.5 wyczerpuje treść tego wymagania. Pytanie nr 22. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt 3.4 SIWZ określił W odniesieniu do produktów z grupy Normy, Dokumenty Normalizacyjne, Projekty i inne publikacje i Przedruki proces zakupu jest procesem pełnym (rysunek 2) i kończy się wystawieniem faktury i wysyłką towaru lub odblokowaniem pliku (poziom realizacja zmówienia na rysunku 2) [ ]. Czy jako odblokowanie pliku Zamawiający rozumie wykorzystanie mechanizmów zarządzania prawami własności intelektualnej (DRM Digital Rights Management)? JeŜeli nie, to prosimy o zdefiniowanie pojęcia odblokowaniem pliku. Odblokowanie pliku następuje automatycznie (po dokonaniu zapłaty w systemie e-card) lub po ręcznym odblokowaniu przez administratora (po uregulowaniu naleŝności), co umoŝliwia pobranie pliku. Pytanie nr 23. Zamawiający w rozdziale 4 w pkt 3.16 SIWZ określił, Ŝe podsystem E-faktura musi spełniać następujące wymagania: zapewniać szyfrowanie archiwizowanych i przesyłanych e-faktur. Czy stosowanie protokołu SSl naleŝy uznać za spełnienie tego wymagania w zakresie przesyłania e-faktur?

7 Tak. Pytanie nr 24. Dotyczy: Rozdział 6 Pkt 1, Ppkt 1.1., tiret 3) oraz Punkt 2). Czy w przypadku, gdy inny podmiot na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp udostępni Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie wymaganym w SIWZ na zasadzie konsultacji i doradztwa, a nie na zasadzie podwykonawstwa, to nie jest wówczas wymagane załączenie do oferty Wykonawcy takŝe dokumentów dotyczących tego podmiotu trzeciego, potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp? Wskazujemy, Ŝe zgodnie z orzecznictwem KIO w tym przedmiocie ( por. orzeczenie KIO w sprawie sygn. akt 2790/10) podmiot udzielający na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp wyłącznie wsparcia i doradztwa dla Wykonawcy, nie ma statusu podmiotu biorącego udziału w postępowaniu i w związku z powyŝszym nie stosuje się do niego obowiązku przedłoŝenia dokumentów potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp? Zamawiający wymaga przedłoŝenia dokumentów potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia podmiotu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp, w przypadku, gdy podmiot uczestniczy w realizacji zamówienia. Pytanie nr 25. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt 1.4. Czy wskazana w punktach 2.4 do 2.7 lista systemów, z którymi SCSPU ma być zintegrowane w pełni wyczerpuje wymaganie punktu 1.4, a więc czy jest to lista zamknięta? Jeśli nie, to prosimy o wskazanie pozostałych systemów PKN, z którymi SCSPU ma być zintegrowane lub wymieniać z nimi dane. Prosimy tez o opisy tych systemów i przewidywane moŝliwości realizacji integracji SCSPU powinien być zintegrowany z systemami, o których mowa w punktach od 2.4 do 2.7 (lista zamknięta). Opisy tych systemów przedstawiono w Rozdziale 3 Stan aktualny. Szczegółowy zakres integracji przedstawiono w punktach od 2.4 do 2.7 zmodyfikowanej SIWZ. Pytanie nr 26. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt 1.5. Proszę o sprecyzowanie stwierdzenia "Wykonawca dobierze protokoły komunikacyjne i skonfiguruje kanały przepływu danych z kaŝdego z potencjalnych źródeł danych / systemów zasilających SCSPU. "

8 Czy naleŝy przez to rozumieć dobór interfejsów komunikacyjnych? Co naleŝy rozumieć przez konfigurację kanałów przepływu danych? Interfejsy powinny być zbudowane na podstawie doboru protokołów komunikacyjnych. Pytanie nr 27. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Czy do realizacji projektu Zamawiający dysponuje moŝliwymi do wykorzystania licencjami na serwer bazy danych Oracle oraz oprogramowanie middleware (w ramach Sun Oracle Database Machine)? Prosimy o podanie ich rodzaju i ilości. Zamawiajacy dysponuje moŝliwymi do wykorzystania licencjami: 1) Oracle Exadata Storage Server Software (na 12 Disc Drive); 2) Oracle Database Server Enterprise Edition, Oracle Partitioning, Oracle WebLogic Suite (na 4 CPU). Pytanie nr 28. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Czy Zamawiający dostarczy waŝny certyfikat SSL? Tak. Pytanie nr 29. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Czego ma dotyczyć edycja i w jakim zakresie ma być zautomatyzowana - słowo "pełna" nie jest logicznie zgodne z zakresem słowa edycja, które sugeruje ręczne działania uŝytkowników związane ze zmianą atrybutów, w tym opisowych produktów. Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie poprzez usunięcie pkt Pytanie nr 30. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Proszę opisać proces obsługi zamówienia. Jakie moŝe przyjmować sany, jak wygląda obsługa zamówienia przez administratorów sklepu. Z merytorycznego punktu widzenia zapis pkt mieści się w zapisie pkt. 2.5 dotyczącego zakresu integracji z SAP-2. W związku z tym w zmodyfikowanej SIWZ pkt nie występuje. Pytanie nr 31. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Prosimy o uszczegółowienie punktu. W jakim celu mają być tworzone róŝne formularze kontaktowe i czym mogą się róŝnić?

9 Formularze kontaktowe słuŝą do np.: przesyłania zapytania, rejestracji uczestników szkolenia, przesłania reklamacji, przeprowadzenia ankiety. Pytanie nr 32. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Kto będzie ponosił koszty wysyłania SMS-ów. Czy Zamawiający posiada juŝ jakieś rozwiązanie sprzętowe lub softwarowe do wysyłania SMS-ów lub dostawcę takiej usługi, czy teŝ jest ona przedmiotem dostawy? Jeśli posiada to prosimy o jej opis techniczny. Zamawiający nie posiada systemu do wysyłania SMS. Zamawiający oczekuje, Ŝe oferowany SCSPU będzie technicznie przygotowany do integracji z systemem dowolnego operatora SMS. Pytanie nr 33. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Ile ma być szablonów dostarczonych. Czym mają się róŝnić: zupełnie inne wizualizacje czy tylko wersje okolicznościowe jednego projektu? 6 szablonów, tylko wersje okolicznościowe. Pytanie nr 34. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt Prosimy o doprecyzowanie pojęcia "forma graficzna kategorii". Forma graficzna kategorii produktu, np. ikona, zdjęcie. Pytanie nr 35. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt 4. Prosimy o opisanie posiadanego przez Zamawiającego wyposaŝenia do realizacji kopii zapasowych i archiwalnych. Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do archiwizacji danych lub jakichkolwiek dodatkowych licencji (np. licencje klienckie do archiwizacji danych z bazy danych)? Nie dotyczy dostawy oprogramowania do archiwizacji danych i dodatkowych licencji. Pytanie nr 36. Dotyczy: Rozdział 4, Pkt 2. Czy interfejsy pozwalające na integrację SCSPU z systemami SAP-2, DMS, PZN po stronie tych systemów juŝ istnieją? Jeśli tak to prosimy o ich specyfikację. Jeśli nie są one dostępne, to czy Zamawiający zapewni ich wykonanie, czy teŝ będzie to zadanie Oferenta? Jeśli będzie to zadanie oferenta, to czy

10 Zamawiający posiada odpowiednie środowisko testowe, uprawnienia licencyjne oraz dokumentację techniczną, niezbędną do ich realizacji? Budowa interfejsów mieści się zakresie integracji systemów źródłowych. Zamawiający udostępni pełną dokumentację techniczną na etapie analizy przedwdroŝeniowej. Pytanie nr 37. Dotyczy: Rozdział 7, Pkt 2.3 parametr 1 Prosimy o podanie szczegółowej metodyki oceny ofert w zakresie określonym w ww. punkcie wraz ze wskazaniem wymiernych kryteriów przyznawania punktacji. Podkryteria parametru 1. są podane w zmodyfikowanej SIWZ. Pytanie nr 38. Dotyczy: Rozdział 7, Pkt 2.3 parametr 3 Prosimy o podanie szczegółowej metodyki oceny ofert w zakresie określonym w ww. punkcie wraz ze wskazaniem wymiernych kryteriów przyznawania punktacji. Podkryteria parametru bezpieczeństwa są podane w zmodyfikowanej SIWZ. Pytanie nr 39. Czy moŝemy uzyskać specyfikację/opis "metod biznesowych" udostępnianych przez systemy, z którymi ma następować integracja (w kontekście zakładanej funkcjonalności SCSPU)? Wszystkie niezbędne informacje są zawarte w Rozdziale 3 pkt 2 do 6 zmodyfikowanej SIWZ. Na etapie analizy przedwdroŝeniowej Zamawiający udostępni pełną dokumentację techniczną. Pytanie nr 40. Jaki serwer aplikacji JEE jest preferowany przez Zamawiającego? Jaki serwer JEE jest obecnie wykorzystywany przez PZN? Zamawiający posiada serwer Sun Fire X4170 X4170. Pytanie nr 41. PZN udostępnia interfejsy umoŝliwiające współdziałanie z innymi systemami Zamawiającego (np. SAP-2) w technologii Web-Services. Czy w ramach budowy systemu SCSPU moŝliwe jest wykorzystanie interfejsów PZN do integracji z SAP-2? Tak.

11 Pytanie nr 42. Jakie są parametry dostępnego sprzętu i w jakim zakresie moŝna ten sprzęt/zasoby jeszcze zutylizować? Parametry sprzętu: pojemność całkowita 21 TB, pojemność danych nieskompresowanych 6 TB. Do wykorzystania 200 GB. Pytanie nr 43. Jakie są szacowane wielkości wolumenów danych, które planuje się przetwarzać w SCSPU? 200 GB. Pytanie nr 44. Czy moŝemy uzyskać dokładniejsze opisy interfejsów uŝywanych systemów, z którymi SCSPU ma się integrować (rodzaje/typu danych przesyłanych, szacowane wolumeny danych wymienianych, wymagania w zakresie uwierzytelniania autoryzacji)? Zakres integracji został szczegółowo opisany w Rozdziale 4 punkty od 2.4 do 2.7 zmodyfikowanej SIWZ. Wymagania dotyczące uwierzytelnia wyczerpuje Rozdział 4 pkt 4 zmodyfikowanej SIWZ. Pytanie nr 45. W kontekście zapisów pkt 2.1. SIWZ: a. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe funkcjonalność "starego" sklepu internetowego ma się stad częścią funkcjonalności SCSPU i "stary" sklep przestanie być uŝywany (nie będzie tutaj wymagana integracja, ew. moŝe zajść potrzeba migracji danych). b. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe następujące podsystemy SCSPU: e-faktura i Czytelnia, mają być nowymi modułami, a co za tym idzie w tej chwili nie ma w infrastrukturze PKN ich odpowiedników, których funkcje lub cechy wykraczające poza zakres opisany w SIWZ Wykonawca byłby zobowiązany przenieść do nowo tworzonych modułów e-faktura i Czytelnia i nie ma równieŝ konieczności stworzenia narzędzi do migracji danych/integracji w tym zakresie. a) SCSPU ma docelowo zastąpić istniejący sklep internetowy, co oznacza, Ŝe przez pewien okres sklep internetowy moŝe funkcjonować w 2 systemach równolegle (starym i SCSPU); migracja danych dotyczących klienta; b) podsystemy E-faktura i Czytelnia nie mają odpowiedników w infrastrukturze Zamawiającego, więc nie ma potrzeby migracji danych w tym zakresie. Pytanie nr 46.

12 Czy obsługa/zarządzanie rabatami ma się w jakiś sposób opierać o integrowane systemy (SAP-2), czy teŝ naleŝy stworzyć dedykowany moduł do zarządzania tym obszarem? Zarządzanie rabatami zintegrowane z SAP-2. Pytanie nr 47. Prosimy o określenie, jakiego typu dokumenty przechowywane są w systemie Alfresco oraz Microsoft Office SharePoint Server Czy system SCSPU będzie integrował się z obydwoma systemami DMS? JeŜeli tak, to w jakim kontekście uŝycia systemu? Nie ma konieczności integracji SCSPU z systemem Alfresco. Microsoft Office SharePoint Server 2010 to platforma do zarządzania dokumentami (DMS) w wersjach roboczych przygotowywanych do publikacji. Pytanie nr 48. Co oznacza w pełni zautomatyzowany proces edycji w pkt ) SIWZ? Zamawiający zmodyfikował SIWZ w tym zakresie poprzez usunięcie pkt Pytanie nr 49. Co oznacza dokładnie funkcjonalność opisana w pkt ) SWIZ? Czy oznacza ona dynamiczne budowanie formatki? Funkcjonalność ta oznacza automatyczne publikowanie formularza na stronie. Pytanie nr 50. Do jakich celów zostanie udostępniony kanał RSS opisany w pkt ) SIWZ? Jakie informacje będą prezentowane? Kanał RSS ma słuŝyć do prezentowania bieŝących informacji np. o nowościach, rabatach, zmian cennika, promocjach, itp. Zastępca Prezesa ds. Informatyzacji i Logistyki /-/ Jerzy Krawiec

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-12/2012 Warszawa, 2012-06-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Zarządzania Wiedzą Normalizacyjną

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 52, fax.: 042 664 37 50 e-mail: aniolybiznesu@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl Łódź, dnia 13 kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA EZ/2010/75/120/09/EK Warszawa, 26.01.2010 r. Dotyczy: postępowania na: Opracowanie i wdroŝenie oprogramowania do internetowej dystrybucji materiałów geologicznych. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 05.04.2013 roku DFK 04 290 185/2013 Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 7, tel. 77 448 47 00, fax 77 435 29 89, pwsz@pwsz.nysa.pl, www.pwsz.nysa.pl Znak postępowania ZP 21/2010 Nysa, 03.11.2010 r. Do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

nr 24 /PN/2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1 z 89 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 58 83 110 Tczew tel/fax 058 531 38 30 NIP 593-25-26-795 REGON

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r.

WYROK. z dnia 23 grudnia 2013 r. WYROK z dnia 23 grudnia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Marek Koleśnikow Sylwester Kuchnio Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniach:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo