OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 Łódź, dn r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający Gastro Serwis Sp. z o.o., Łódź, ul. Elektronowa 6 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach IV osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Internetowy system obsługi zamówień cateringowych. 4. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Działanie IV.3: E-technologie dla przedsiębiorstw 5. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem projektu jest stworzenie internetowego systemu obsługi zamówień cateringowych, dostosowanego do wykonywania wieloletnich kontraktów z publicznymi instytucjami służby zdrowia. Projekt zakłada stworzenie sklepu internetowego w celu świadczenia usług on-line przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT. W ramach przedsięwzięcia przewidziane do realizacji są następujące działania w trzech etapach: 1. zakup sprzętu i oprogramowania dla personelu obsługującego Platformę 2. wykonanie platformy internetowej 3. zakup usług doradczych od jednostek B+R 5.2. Wykonanie platformy internetowej W ramach tego zadania zaplanowane jest stworzenie internetowego systemu obsługi zamówień cateringowych, dostosowanego do wykonywania wieloletnich kontraktów z publicznymi instytucjami służby zdrowia. Projekt zakłada stworzenie sklepu internetowego w celu świadczenia usług on-line przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT oraz przygotowanie treści stron internetowych. Najważniejsze moduły składające się na platformę internetową to: 1. Moduł administracyjny a. Rejestracja użytkowników i logowanie b. Elementy CRM: dane o klientach, historia transakcji c. Katalog dostępnych diet i menu d. Kartoteka magazynowa surowców i półproduktów e. Kartoteka magazynowa wyrobów gotowych 2. Moduł obsługi użytkowników zarejestrowanych a. Składanie zamówień przez zarejestrowanych klientów b. Rejestrowana komunikacja z klientem c. Monitoring samochodów kurierów z wykorzystaniem GPS

2 3. Moduł przetargów internetowych dla dostawców 4. Moduł dla użytkowników publicznych a. Informacje o dietach b. Sklep internetowy Najważniejsze funkcjonalności platformy: Wszystkie zamówienia odbywać się będą przez internet co daje możliwość łatwego udokumentowania czasu zgłoszenia i pozwoli na szybką reakcję i obsłużenie klienta eliminując błąd ludzki. Na portalu będą dostępne formularze on-line, w szczególności formularze do składania zamówień. System będzie powiązany z programem księgowym Sage Symfonia, co pozwoli na usprawnienie procesu wystawiania faktur dla klientów, automatyzację przepływu danych wewnątrz firmy, ułatwi rozliczenia i raportowanie. System będzie powiązany z programem obsługującym jadłospisy i magazyn co umożliwi wydłużenie czasu na składanie zamówień ze szpitali, zamówienia będą mogły być składane z poszczególnych oddziałów w czasie rzeczywistym na poszczególne rodzaje posiłków osobno (śniadanie, obiady, kolacje). System umożliwi zamawiania półproduktów przez firmę poprzez internetowy moduł przetargowy, co daje możliwość zbierania ofert od dostawców np. warzyw, mięsa itp. Pozwoli to obniżyć ceny dostaw i unowocześnić cały proces. System zarządzający platformą internetową będzie miał moduł monitorujący pojazdy oparty o technologię GPS. Pozwoli to na wyjaśnienia wszystkich kwestii dotyczących ewentualnych opóźnień w dostawie. W sklepie internetowym klient będzie mógł złożyć zamówienie oraz dokonać bezpośredniej płatności internetowej, z użyciem karty kredytowej lub przelewu bankowego.. 6. Kryteria wyboru oferty obowiązują dwa podstawowe kryteria wyboru oferty: kryterium wyboru oraz kryterium dostępu Kryterium dostępu: Ocenie podlegać będzie opis modułów i funkcjonalności zadeklarowany przez oferenta. Dla kryterium dostępu przewidziany jest system oceny zero-jedynkowy tzn. jeżeli oferta przewiduje spełnienie wszystkich funkcjonalności i wykonanie wszystkich modułów przyznany zostanie 1pkt., jeśli zaś nie spełni choćby jednej funkcjonalności lub brak będzie jakiegoś modułu zostanie przyznane 0pkt. i nie będzie podlegać dalszej ocenie 6.2. Kryterium wyboru: ocenie podlegać będą następujące elementy: Ocena wg kryterium ceny - ranga kryterium - 70% Ocena wg kryterium czasu wykonania projektu platformy internetowej - ranga kryterium 30%

3 7. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert; Będą brane pod uwagę dwa kryteria: cena 70%. ; czas wykonania usługi 30%; Opis sposobu obliczania ceny Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych Ilość punktów procentowych dla ocenianej oferty = x 70% Cena oferty ocenianej a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych. b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny. Opis sposobu obliczania czasu wykonania usługi Czas minimalny wykonania usługi spośród ofert ocenianych [dni] Ilość punktów procentowych dla ocenianej oferty = x 30% Czas oferty ocenianej [dni] a) Zamawiający przyjmie do oceny podany przez Wykonawców czas, licząc tylko dni robocze b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która zdobyła najwyższą liczbę punktów Ponadto Oferent musi bezwzględnie spełnić kryteria określone w punkcie 10. Ogłoszenia, pod rygorem wykluczenia z postępowania i odrzucenia jego oferty. 8. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia to Oferent jest zobowiązany do wskazania w ofercie rzeczywistego terminu realizacji zamówienia. Termin ten nie może przekroczyć daty podanej wyżej. Oferty, w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał daty wykazane powyżej (pkt.8) nie będą rozpatrywane.

4 9. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie lub w biurze firmy w wersji papierowej. Na specjalne zapytanie ze strony Oferenta Zamawiający może przesłać dokumentację w wersji elektronicznej lub papierowej na wskazany przez Oferenta adres lub . Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres lub w formie pisemnej w biurze Łódź, ul. Elektronowa 6. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu r o godz , w formie papierowej w biurze Gastro Serwis Sp. z o.o. w Łodzi ul. Elektronowa 6 oraz na stronie internetowej www. gastroserwis.com.pl Przewidywany czas podpisania umowy r. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana. 10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia w podanym wyżej zakresie i wyżej określonej wartości, oraz posiadają udokumentowane realizacje kontraktów w ilości min. 2 o wartości co najmniej ,00 zł netto każdy w ostatnich 3 latach, do oferty załączą wykaz realizacji zawierający: nazwę firmy dla której był wykonany projekt, wartość projektu, data wykonania i krótki opis wg załącznika nr 1. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia w podanym wyżej zakresie i wyżej określonej wartości oraz znają charakterystykę branży usług cateringowych wymagane jest co najmniej jedno udokumentowane wdrożenie systemu/serwisu internetowego związanego z branżą usług cateringowych. 1) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia [ilość stacji oprogramowania min. 3, ilość licencji narzędzi niezbędnych dla przygotowania oprogramowania min.3, jednostka główna serwer 1], 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia [liczba zatrudnionych, pełnoetatowych programistów min. 6 o specjalnościach / kompetencjach w zakresie tworzenia specjalistycznego, dedykowanego oprogramowania z zakresu: handel-sprzedaż, finanse-księgowość, CRM, pocket software, SQL serwer, tworzenie stron www oraz nakładek sprzedażowych, a także konfiguracji sprzętowej ] oraz : - przeprowadzenia audytu aktualnie funkcjonującego systemu komputerowego w odniesieniu do planowanych zmian - stworzenia e-usługi w postaci platformy internetowej umożliwiającej sprawną obsługę i przepływ informacji - stworzenia platformy internetowej w celu świadczenia usług on-line przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT

5 - stworzenia systemu informatycznego w oparciu o działający system Sage Symfonia, który będzie silnikiem portalu, oraz samej strony internetowej powiązanej i kompatybilnej z systemem używanym przez Wnioskodawcę lub zmianę tego systemy wg potrzeb Wnioskodawcy. Wymagane potwierdzone co najmniej dwa wdrożenia systemów informatycznych obejmujące integrację z systemem Sage Symfonia. - opracowanie treści strony internetowej. Oferty muszą zawierać szczegółowe opisy techniczne. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia( wymagana polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej o wartości nie mniejszej niż ,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych) 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz.759) 5) przedstawią jako załącznik do oferty aktualny wypis KRS poświadczony za zgodność z oryginałem Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału oraz wymagane dokumenty Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn. 12.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

6 Załącznik nr 1 Nazwa i adres oferenta Wykaz zrealizowanych projektów w okresie ostatnich 3 lat o wartości powyżej zł netto każdy L.p. Nazwa i adres firmy, dla której realizowany był projekt Wartość projektu Data wykonania Krótki opis projektu Data.. Podpis oferenta

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dn. 10.03.2011r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający TPO. Sp. z o.o. 94-029 Łódź, ul. Mińska 2 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO) OGŁOSZENIE O PRZETARGU (POWYŻEJ 30.000 EURO) 1. Zamawiający E.T. Ewa Tomczak 93-427 Łódź, ul. Pańska 21 NIP: 729-200-77-73 REGON: 472358322 Łódź, 17.06.2015 r. 2. Tryb udzielenia zamówienia 1. Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013. na zakup, instalację i wdrożenie. systemów informatycznych wspomagających system zarządzania Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/2013 na zakup, instalację i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających system zarządzania w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej

System B2B wspierający działalność firmy windykacyjnej Strona1 Kraków, dnia 23 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup licencji oprogramowania, analizy, szkolenia oraz promocja dla potrzeb realizacji projektu p.n.: System B2B wspierający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. DOTYCZY: usługi zaprojektowania, instalacji i konfiguracji Internetowego Portalu Informacyjno Społecznościowego o roboczej nazwie ipis.org w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łańcut dnia 11.08.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wołomin, dn. 5.08.2013 Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ul. Żółkiewskiego 8 05-200 Wołomin NIP 1250011502, REGON 012066975 Firma Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Zapytanie ofertowe nr 1/2015/II Etap z dnia 11.05.2015 r. Przedmiot zamówienia: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami prawa wspólnotowego i krajowego m.in. w zakresie

Bardziej szczegółowo