ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING"

Transkrypt

1 Katowice, dnia r. Wspólny Słownik zamówień CPV: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24 / ING na realizację usługi w zakresie audytu projektu CPV Usługi audytu W związku z realizacją projektu szkoleniowego pt. ROZWÓJ NA BANK wsparcie kluczowych kompetencji kadry menedżerskiej ING Bank Śląski SA, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego na podstawie umowy nr UDA POKL /10, przez Partnerstwo: Lider Projektu - Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o.o. oraz Partner - ING Bank Śląski SA, kierujemy zapytanie ofertowe dot. realizacji usługi w zakresie audytu ww. projektu. I. ZAMAWIAJĄCY: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o. o. ul. Koszarowa 6; Katowice tel./fax: NIP: ; REGON: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadami konkurencyjności określonymi w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysyłane jest do minimum 3 potencjalnych oferentów oraz umieszczone na stronie Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego. III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, w tym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych, tj. dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, których minimalne kwalifikacje zostały określone w dokumencie Wymagania dotyczące audytu projektu (stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego Zapytania), znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, nie są objęci postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym. 1

2 2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się: uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 5% udziałów lub akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawanie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w trakcie trwania postępowania. 4. Warunkiem ubiegania się Wykonawcy o udzielenie zamówienia jest: dołączenie do oferty wydruku z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku gdy Formularz Oferty oraz załączniki do Formularza Oferty podpisywane są przez osoby nieupoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z treścią dokumentów rejestrowych, także stosowne Pełnomocnictwo wynikające z zasad reprezentacji; wyrażenie zgody na ustalenie formy i terminu płatności: przelew bankowy na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o.o. ul. Koszarowa 6, Katowice, NIP: złożenie oświadczenia, że Oferent uważa się za związanego ofertą przez 60 dni od określonego przez Zamawiającego terminu składania ofert. IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu ROZWÓJ NA BANK wsparcie kluczowych kompetencji kadry menedżerskiej ING Bank Śląski SA, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Wartość Projektu: ,14 PLN Okres realizacji Projektu: Liczba osób objętych wsparciem w ramach Projektu: Lider Projektu: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Spółka z o.o. ul. Koszarowa 6, Katowice, tel

3 Partner Projektu: ING Bank Ślaski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice Zakres badania został określony w dokumencie Wymagania dotyczące audytu projektu (stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego Zapytania), wydanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na potrzeby realizacji projektów w ramach Poddziałania PO KL. Wynikiem badania powinien być raport, sporządzony zgodnie ze standardami dotyczącymi przeprowadzania badań audytorskich oraz z zapisami w/w dokumentu. Badanie powinno zostać przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego przez osobę spełniającą kryteria określone w dokumencie Wymagania dotyczące audytu projektu (stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego Zapytania). V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wrzesień październik 2013 r. Dokładny termin badania zostanie ustalony po podpisaniu umowy. VI. WYMOGI DOT. PRZYGOTOWANIA I ZAWARTOŚCI OFERTY 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 2. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna (zaleca się ponumerowanie wszystkich stron) oraz podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub przez pełnomocnika, przy czym w tym wypadku wymagane jest także złożenie stosownego pełnomocnictwa. Oferta powinna być trwale spięta. 3. Oferty należy składać wykorzystując wzór formularza oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 4. Oferent zobowiązany jest do podania ceny (netto i brutto) za przeprowadzenie badania. Podana cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia 5. Do formularza oferty należy dołączyć, pod rygorem wykluczenia z postępowania, następujące dokumenty: Wykaz usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usług przeprowadzenia audytu projektów wykonanych przez audytora podpisującego raport z audytu, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego, Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego, Aktualny wydruk z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku gdy Formularz Oferty oraz załączniki do Formularza Oferty podpisywane są przez osoby nieupoważnione do reprezentowania Oferenta zgodnie z treścią dokumentów rejestrowych, także stosowne Pełnomocnictwo wynikające z zasad reprezentacji, 3

4 Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o wpisie na prowadzoną przez KIBR listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. VII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERTY Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie następujących kryteriów: a. Cena: 70 pkt Kryterium cena zostanie obliczone w następujący sposób: Najniższa cena = 70 pkt 70 x najniższa cena cena Oferenta X = Liczba punktów dla Oferenta X b. Doświadczenie audytora podpisującego raport z audytu w przeprowadzaniu audytów projektów, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert: 30 pkt. Kryterium doświadczenie audytora podpisującego raport z audytu w przeprowadzaniu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zostanie obliczone na podstawie uzupełnionych przez Oferentów Załączników nr 2 do Zapytania ofertowego, w następujący sposób: DOŚWIADCZENIE AUDYTORA PODPISUJĄCEGO RAPORT Z AUDYTU W PRZEPROWADZANIU AUDYTÓW PROJEKTÓW Brak doświadczenia Powyżej 10 0 punktów 10 punktów 20 punktów 30 punktów Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów. VIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Uprzejmie prosimy o składanie ofert do dnia 28 czerwca 2013 r. do godziny osobiście, pocztą lub kurierem (decyduje data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego) na adres: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o.o., ul. Koszarowa 6, Katowice, na kopercie proszę wpisać nazwę Oferenta oraz adnotację: OFERTA: ROZWÓJ NA BANK audyt projektu. 2. Oferta otrzymana po wskazanym w pkt 1 terminie nie będzie rozpatrywana. 3. Oferta otrzymana za pośrednictwem a nie będzie rozpatrywana. 4

5 IX. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Pani Mariola Tybor, Dyrektor ds. Finansowych, Główny Księgowy MSBiF, tel , X. UWAGI KOŃCOWE 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. 2. Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia. Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zapytania ofertowego em na adres Serdecznie zapraszamy do współpracy. Z poważaniem, Maciej Trojan Kierownik Projektu Załączniki: Załącznik nr 1 - Formularz oferty Załącznik nr 2 Wykaz usług Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 4 Wymagania dotyczące audytu projektu 5

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica

Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica Bank Spółdzielczy w Dębicy Mielec, 18 lutego 2014 r. ul. Rzeszowska 14 39-200 Dębica ROZEZNANIE RYNKU dla zamówień o wartości nie przekraczającej 20 000,00 netto PLN na realizację usługi stworzenia narzędzia/programu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University kieruje zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące usługi audytu zewnętrznego projektu

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015

REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 REMIX Spółka Akcyjna ul. Poznańska 36 66-200 Świebodzin Tel. 68 475 54 00 Fax. 68 475 54 04 Świebodzin, 23 czerwca 2015 Zapytanie ofertowe nr POIG.01.04.II.4.2.2015 dotyczy zamówienia: na zakup surowców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/5/2012

Zapytanie ofertowe 1/5/2012 17 maja 2012 r. Zapytanie ofertowe 1/5/2012 Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. ( Organizator Przetargu ) zaprasza do udziału w przetargu na wybór wykonawcy, który świadczyć będzie usługę księgowe w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ilość godzin szkoleniowych Kraków, 14 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6 Centrum Komputerowe ZETO S.A. ul. Narutowicza 136 90-146 Łódź Łódź, dn. 17.10.2012r. Dot. Projektu: GURU IT Akademia Umiejętności Informatycznych dla MŚP Nr Projektu POKL.08.01.01-10-414/11 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo