OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 Łódź, dn r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający TPO. Sp. z o.o Łódź, ul. Mińska 2 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach IV osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Internetowy system obsługi gabinetów medycznych 4. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Działanie IV.3: E-technologie dla przedsiębiorstw 5. Opis przedmiotu zamówienia Projekt zakłada stworzenie platformy internetowej w celu świadczenia usług on-line przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT - co jest zgodne z zakresem pomocy przewidzianym w Działaniu 4.3 RPO WŁ. W ramach przedsięwzięcia przewidziane do realizacji są następujące działania: 5.1. Zakup sprzętu i oprogramowania dla personelu obsługującego Platformę W ramach tego zadania zaplanowany jest zakup dwóch komputerów (jednego przenośnego i jednego stacjonarnego), oprogramowania biurowego i antywirusowego do nich oraz urządzenia wielofunkcyjnego, wg poniższej specyfikacji: komputer przenośny (1 szt.): procesor : 2,4 GHz pamięć RAM: dysk twardy: monitor: 4MB 250 GB 14``(cali) zestaw komputerowy stacjonarny z monitorem ( 1 szt.): procesor: 2,9 GHz pamięć RAM: dysk twardy: monitor: 4MB 500 GB 21``(cali) myszka, klawiatura urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.): - drukowanie, kopiowanie, wysyłanie pocztą elektroniczną, faksowanie - technologia druku: monochromatyczny druk laserowy - obsługiwane formaty nośników: A4, A5, B5 - prędkości kopiowania ( w czerni, tryb draft, format A4): min. 25 kopii / min 2 komplety oprogramowania do komputera przenośnego i zestawu komputerowego z monitorem (2 szt.): - edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient poczty

2 - oprogramowanie antywirusowe - firewall 5.2. Wykonanie platformy W ramach działania przewidziane jest stworzenie systemu informatycznego, który będzie silnikiem portalu, oraz samej strony internetowej. Opracowana zostanie także treść strony internetowej. Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej e-usługi w postaci platformy internetowej umożliwiającej sprawną obsługę i przepływ informacji oraz zamówień pomiędzy Wnioskodawcą i jego Klientami (NZOZy). W wyniku realizacji projektu powstanie narzędzie elektroniczne, ułatwiające klientowi złożenie zamówienia odbioru na konkretną godzinę, zapoznanie się z przepisami prawa w zakresie utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz dodatkowo zamówienie poprzez sklep internetowy niezbędnych materiałów eksploatacyjnych związanych z przechowywaniem i utylizacją odpadów niebezpiecznych. Takie funkcjonalności pozwolą Wnioskodawcy na kompleksową obsługę swoich klientów w zakresie świadczonych przez niego usług. Platforma on-line będzie w pełni dostosowana do specyfiki świadczonej przez Wnioskodawcę usługi. Funkcjonalności programu zostały zaplanowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie pracowników Wnioskodawcy w zakresie obsługi i utylizacji odpadów niebezpiecznych Najważniejsze funkcjonalności platformy: a/ Wszystkie zamówienia odbywać się będą przez internet co daje możliwość łatwego udokumentowania czasu zgłoszenia i pozwoli na szybką reakcję i obsłużenie klienta eliminując błąd ludzki. b/ Na portalu będą dostępne formularze on-line. W szczególności formularze zamówień oraz formularze umów, co pozwoli na usprawnienie procesów podpisywania umów i składania zamówień. c/ Automatyczne przypomnienia sms. Klient będzie przed przyjazdem kierowcy otrzymywał przypominającego sms-a wysyłanego automatycznie z systemu. Pozwoli to ograniczyć problemy z nieobecnością klientów w oznaczonym i umówionym czasie oraz ograniczyć ryzyko pustych przejazdów, co aktualnie zdarza się bardzo często. Dodatkowo pozwoli to na kontrolę reklamacji składanych przez Klientów i udokumentowanie faktu wizyty pracowników Wnioskodawcy w celu odbioru odpadów od klienta. d/ System zarządzający platformą internetową będzie miał moduł zarządzania logistyką (trasami przejazdów) w oparciu o urządzenia nawigacji satelitarnej GPS zamontowane w samochodach dostawczych. Dzięki temu system dostaw zostanie znacznie usprawniony i przyspieszony, a także lepiej udokumentowany. Ponadto klient będzie mógł złożyć zamówienie ad hoc, jeśli w pobliżu będzie się znajdował samochód to zostanie obsłużony błyskawicznie. System będzie mógł praktycznie on- line dodawać nowe zlecenia i informować kierowców o odbiorze od nowego klienta. e/ System będzie powiązany z programem księgowym Symfonia, co pozwoli na usprawnienie procesu wystawiania faktur dla klientów i generowania ich automatycznie na podstawie zleceń wprowadzanych poprzez platformę. f/ Klient będzie mógł dokonać bezpośredniej płatności internetowej, z użyciem karty kredytowej lub przelewu bankowego. Pozwoli to na wprowadzenie systemu przedpłat za wywóz odpadów, co zasadniczo zmniejszy problemy ze ściągalnością należności Podstawowe zalety projektowanego systemu: a/ Możliwość składania zamówień on-line, z automatycznym umówieniem wizyty kuriera odbierającego odpady b/ Możliwość zamówienia oprócz usługi odbioru odpadów również niezbędnych produktów: pojemników na odpady, rękawic, środków dezynfekcji i innym artykułów potrzebnych do prowadzenia działalności gabinetu c/ Automatyczne przypominanie sms-em o terminie wizyty kuriera lekarze są często osobami bardzo zapracowanymi i nie do końca panującymi nad swoim kalendarzem spotkań, dlatego taka usługa będzie dla nich wygodna d/ wysyłka bezpośrednia ofert do zidentyfikowanych potencjalnych klientów gabinetów lekarskich

3 e/ pozycjonowanie strony internetowej f/ reklama internetowa g/ reklama w prasie branżowej h/ Poprzez stronę internetową usługi klienci będą mogli dowiadywać się o bieżących zmianach prawnych w obszarze zarządzania odpadami medycznymi dzięki temu będą mieli aktualną wiedzę dotyczącą obowiązujących ich przepisów. Dodatkowo dzięki modułowi GPS będzie możliwe na bieżąco informowanie kierowców o aktualnych zleceniach oraz powstanie możliwość planowania tras i ich optymalizacji oraz zmiany w przypadku pojawienia się nowego zlecenia, co znacznie usprawni logistykę całego procesu odbioru i znacznie zmniejszy koszty oraz ilość reklamacji ze strony Klientów. Uruchomiony zostanie sklep internetowy z artykułami medycznymi niezbędnymi w każdej przychodni i dzięki temu możliwe będzie uzupełnienie oferty Wnioskodawcy oraz obsługa Klientów w szerszym niż do tej pory zakresie. W efekcie realizacji projektu zostanie wprowadzona na rynek nowa e-usługa, która powstanie na bazie świadczonej dzisiaj usługi tradycyjnej utylizacji odpadów medycznych. Nowa e-usługa będzie się zasadniczo różniła od tej świadczonej dotychczas: Moduł zamówień i rozliczeń on-line: możliwość składania zamówień on-line, z automatycznym umówieniem wizyty kuriera odbierającego odpady oraz możliwością zapłaty Moduł sklepu internetowego: możliwość zamówienia oprócz usługi odbioru odpadów również niezbędnych produktów: pojemników na odpady, rękawic, środków dezynfekcji i innym artykułów potrzebnych do prowadzenia działalności gabinetu Moduł automatycznych przypomnień: automatyczne przypominanie smsem o terminie wizyty kuriera lekarze są często osobami bardzo zapracowanymi i nie do końca panującymi nad swoim kalendarzem spotkań, dlatego taka usługa będzie dla nich wygodna Moduł edukacyjny: poprzez stronę internetową usługi klienci będą mogli dowiadywać się o bieżących zmianach prawnych w obszarze zarządzania odpadami medycznymi dzięki temu będą mieli aktualną wiedzę dotyczącą obowiązujących ich przepisów. Przewidziany jest też zakup usług doradczych od jednostek B+R w postaci ekspertyzy dotyczącej architektury bezpieczeństwa danych przesyłanych i archiwizowanych na platformie oraz ekspertyzy w zakresie strategii marketingu portalu internetowego tworzonego w projekcie. Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych dla przedmiotów zamówienia opisanych w punktach 5.1 oraz Kryteria wyboru oferty Obowiązują dwa podstawowe kryteria wyboru oferty: kryterium dostępu oraz kryterium wyboru 6.1. Kryterium dostępu: Dla punktu ocenie podlegać będzie wartość techniczna sprzętu i oprogramowania Dla punktu ocenie podlegać będą funkcjonalności opisane w punkcie Dla kryterium dostępu przewidziany jest system oceny zero-jedynkowy tzn. jeżeli oferta przewiduje spełnienie wszystkich wskazanych wartości technicznych lub też odpowiednio spełnia wszystkie wymagane funkcjonalności przyznany zostanie 1pkt., jeśli zaś nie spełni choćby jednej wartości technicznej, czy też funkcjonalności zostanie przyznane 0pkt. i nie będzie podlegać dalszej ocenie

4 6.2. Kryterium wyboru: Ocenie podlegać będą następujące elementy: Ocena wg kryterium ceny - ranga kryterium - 80% Ocena wg kryterium czasu wykonania usługi/dostarczenia sprzętu wraz z oprogramowaniem - ranga kryterium 20% 7. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert; Będą brane pod uwagę dwa kryteria: cena 80%. ; czas wykonania usługi 20%; Opis sposobu obliczania ceny: Najniższa cena spośród cen ofert ocenianych Ilość punktów procentowych dla ocenianej oferty = x 80% Cena oferty ocenianej a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny Opis sposobu obliczania czasu wykonania usługi/dostarczenia sprzętu wraz z oprogramowaniem: Czas minimalny wykonania usługi spośród ofert ocenianych [dni] Ilość punktów procentowych dla ocenianej oferty = x 20% Czas oferty ocenianej [dni] a) Zamawiający przyjmie do oceny podany przez Wykonawców czas, licząc tylko dni robocze b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która zdobyła najwyższą liczbę punktów. Ponadto Oferent musi spełnić kryteria określone w punkcie 10. Ogłoszenia. 8. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin wykonania zamówienia (pkt. 5.1) to , natomiast pkt do r. Oferent jest zobowiązany do wskazania w ofercie rzeczywistego terminu realizacji zamówienia. Termin ten nie może przekroczyć dat podanych wyżej. Oferty, w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał daty wykazane powyżej (pkt.8) nie będą rozpatrywane.

5 9. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie lub w biurze firmy w wersji papierowej. Na specjalne zapytanie ze strony Oferenta Zamawiający może przesłać dokumentację w wersji elektronicznej lub papierowej na wskazany przez Oferenta adres lub . Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres lub w formie pisemnej w biurze Łódź, ul. Elektronowa 6. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF. Termin składania ofert upływa w dniu r o godz Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu r o godz , w formie papierowej w biurze TPO Sp. z o.o. w Łodzi ul. Elektronowa 6 oraz na stronie internetowej Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana. 10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia w podanym wyżej zakresie i wyżej określonej wartości, oraz posiadają udokumentowane realizacje kontraktów w ilości min. 2 o wartości powyżej ,00 PLN w ostatnich 3 latach 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia w podanym wyżej zakresie i wyżej określonej wartości oraz znają charakterystykę branży firm i przedsiębiorstw zajmujących się gospodarka odpadową 3) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia [ilość stacji oprogramowania min. 3, ilość licencji narzędzi niezbędnych dla przygotowania oprogramowania min.3, jednostka główna serwer 1], 4) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia [liczba zatrudnionych programistów min.3 o specjalnościach / kompetencjach w zakresie tworzenia specjalistycznego, dedykowanego oprogramowania z zakresu: handel-sprzedaż, finanse-księgowość, CRM, pocket software, SQEL serwer, tworzenie stron www oraz nakładek sprzedażowych, a także konfiguracji sprzętowej ] oraz : - przeprowadzenia audytu aktualnie funkcjonującego systemu komputerowego w odniesieniu do planowanych zmian - stworzenia e-usługi w postaci platformy internetowej umożliwiającej sprawną obsługę i przepływ informacji oraz zamówień pomiędzy Wnioskodawcą i jego Klientami, a także informowania kierowców o aktualnych zleceniach oraz powstanie możliwość planowania tras i ich optymalizacji oraz zmiany w przypadku pojawienia się nowego zlecenia - stworzenia platformy internetowej w celu świadczenia usług on-line przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT - stworzenia systemu informatycznego w oparciu o działający system SAGE SYMFONIA, który będzie silnikiem portalu, oraz samej strony internetowej powiązanej i kompatybilnej z systemem używanym przez Wnioskodawcę lub zmianę tego systemy wg potrzeb Wnioskodawcy - opracowania treści strony internetowej Oferty muszą zawierać szczegółowe opisy techniczne 5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia( wymagana polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej o wartości nie mniejszej niż ,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych) 6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113 poz.759) 7) przedstawią jako załącznik do oferty aktualny wypis KRS poświadczony za zgodność z oryginałem Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn. 12. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 02.12.2013 Tel. (74) 814 32 85 Faks: (74) 814 32 85 z siedzibą przy ul. Elbląskiej 53, 54 314 Wrocław, Tel. (74) 814 32 85, Faks (74) 814 32 85 NIP 894-26-95-271, REGON 932697169

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015. W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/FPK/2015 W związku z realizacją projektu pn.: Realizacja zadań strategii rozwoju klastra Grupa Meblowa HoReCa w ramach Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo