Zapytanie ofertowe nr 1/14/GSWB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1/14/GSWB"

Transkrypt

1 Warszawa, 27 stycznia 2014 r. Aktualizacja 11 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/14/GSWB Kierujący zapytanie: Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9b Warszawa KRS NIP Skład Zarządu: Jolanta Łazuga -Koczurowska - Przewodnicząca ZG, Wojciech Fijałkowski - Wiceprzewodniczący ZG, Elżbieta Zielińska - Wiceprzewodnicząca ZG, Robert Starzyński - Sekretarz ZG, Piotr Adamiak - członek ZG, Leszek Gąsiorowski - członek ZG, Marta Stefaniak- Łubianka - członek ZG Zbigniew Kamieński - członek ZG, Adam Lewicki - członek ZG. zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art Kodeksu cywilnego na organizację cyklu szkoleń w ramach projektu Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja sześciu szkoleń trzydniowych w trzech lokalizacjach, obejmująca świadczenie usług noclegowych, cateringu oraz wynajmu sal wraz z niezbędnym wyposażeniem. 1. Dwa szkolenia w Białymstoku - a/terminy: marca 2014 r. oraz marca 2014 r., b/ Miejsce - miasto Białystok, w promieniu do 10 km od dworca PKP, c/ Orientacyjna liczba uczestników w każdym szkoleniu: 40 osób (2 grupy po 20 osób), 2. Dwa szkolenia w Lublinie - a/ Terminy: kwietnia 2014 r. oraz kwietnia 2014 r., b/ Miejsce - miasto Lublin, w promieniu do 10 km od dworca PKP, c/ Orientacyjne liczba uczestników w każdym szkoleniu: 40 osób (2 grupy po 20 osób),

2 3. Dwa szkolenia w Łodzi - a/ Terminy: kwietnia 2014 r. oraz kwietnia 2014 r., b/ Miejsce - miasto Łódź, w promieniu do 10 km od dworca PKP, c/ Orientacyjne liczba uczestników w każdym szkoleniu: 40 osób (2 grupy po 20 osób), 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Usługa noclegowa: - usługa noclegowa w każdym terminie musi być zrealizowana przez wyłącznie jeden obiekt hotelarsko szkoleniowy (nie dopuszcza się organizacji jednego szkolenia w więcej niż jednym obiekcie), - obiekt musi spełniać warunki wymagane dla hotelu trzygwiazdkowego, - obiekt musi dysponować pokojami 2-osobowymi z łazienką i pojedynczymi łóżkami, - przy obiekcie musi być zlokalizowany bezpłatny parking dla samochodów osobowych, cena noclegu musi obejmować miejsca parkingowe, - lokalizacja: w odległości nie większej niż 10 km od dworca głównego PKP w wybranym mieście. Usługa cateringowa: Dla każdego trzydniowego modułu szkoleniowego Wykonawca zapewni: 1 dzień szkolenia - dwudaniowy obiad zasiadany zawierający potrawy mięsne i wegetariańskie oraz napoje ciepłe i zimne dla ciasteczek, cytryny, cukru i śmietanki dla w bezpośrednim sąsiedztwie sal - kolacja zasiadana przystawki, danie ciepłe, napoje zimne i ciepłe dla 2 dzień szkolenia - śniadanie standardowy szwedzki stół dla ciasteczek, cytryny, cukru i śmietanki dla w bezpośrednim sąsiedztwie sal - dwudaniowy obiad zasiadany zawierający potrawy mięsne i wegetariańskie oraz napoje ciepłe i zimne dla - kolacja zasiadana przystawki, danie ciepłe, napoje zimne i ciepłe dla 3 dzień szkolenia - śniadanie standardowy szwedzki stół dla ciasteczek, cytryny, cukru i śmietanki dla w bezpośrednim sąsiedztwie sal

3 - dwudaniowy obiad zasiadany zawierający potrawy mięsne i wegetariańskie oraz napoje ciepłe i zimne dla Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru menu spośród propozycji przestawionych przez wybranego Wykonawcę. Usługa cateringowa musi być realizowana w tym samym obiekcie co usługa noclegowa Usługa wynajmu sal wraz z niezbędnym wyposażeniem: Wykonawca zapewni sale szkoleniowe zgodnie z liczbą i pojemnością określoną w pkt. 1. Sale powinny znajdować się w tym samym obiekcie, w którym świadczona jest usługa noclegowa oraz powinny być wyposażona w ekran, flipchart, papier do flipcharta, markery, rzutnik multimedialny. 3. Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków; Hotelarskie usługi noclegowe; Usługi w zakresie organizowania seminariów; 4. Uwagi ogólne 4.1. Oferenci podają ceny brutto w przeliczeniu na jednego uczestnika. Nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający poinformuje wybranego w postępowaniu Wykonawcę o ostatecznej liczbie uczestników, którzy potwierdzili udział w szkoleniu. Łączna cena usługi będzie zależna od ostatecznej liczby uczestników Nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Zamawiający dostarczy szczegółową agendę pobytu z zaznaczeniem godzin poszczególnych posiłków, przerw kawowych, godzin wykorzystania sal, a także informację o liczbie zamawianych posiłków wegetariańskich. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić otrzymane informacje w realizacji oferowanych usług Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Dla ofert całościowych należy złożyć załącznik nr 2 dla każdej lokalizacji oddzielnie Dla potrzeb niniejszego zamówienia Zamawiający zwolniony jest ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zastrzega, iż warunki konkursu mogą być zmienione lub konkurs może zostać odwołany, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie z POKL EFS sztywno skalkulowane kwoty na realizację niniejszego zamówienia. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny z każdym Oferentem. Wynikiem negocjacji będzie wyznaczenie dodatkowego terminu, w którym wszyscy oferenci będą mogli złożyć oferty z nową niższą ceną Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszego zamówienia rozwiązywane będą przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego. 5. Oferta powinna zawierać: 5.1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 2) z podaniem cen brutto w złotówkach za całość zamówienia na którą składają się dwa szkolenia 3-dniowe, zawierający: koszt noclegu w przeliczeniu na 1 osobę (tj. za 4 noclegi) koszt cateringu w przeliczeniu na 1 osobę (tj. za 6 dni zgodnie z opisem w pkt. 2) koszt wynajmu sal w przeliczeniu na 1 osobę (tj. za 6 dni) 5.2. Prezentację obiektu w postaci opisu obiektu wskazującego jego położenie, otoczenie, wyposażenie, ilości miejsc parkingowych, bliskości środków publicznego transportu.

4 5.3. Menu cateringu na poszczególne dni (z uwzględnieniem posiłków wegetariańskich) 5.4. Podpisane oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 1), 5.5. Podpisane oświadczenie (załącznik nr 3) o: zaakceptowaniu wszystkie warunki zlecenia, określone w niniejszym zapytaniu posiadaniu odpowiedniego zaplecza technicznego, które pozwoli na realizację przedmiotowego zlecenia przeprowadzeniu w przeciągu ostatnich trzech lat swojej działalności min. 3 imprez o podobnym charakterze (konferencje, szkolenia, spotkania), w których uczestniczyło min. 30 osób 6. Kryteria oceny ofert 6.1. Kryterium oceny ofert w niniejszym zamówieniu jest łączna cena brutto na waga 100%. Oferta z najkorzystniejszą dla danej części zamówienia ceną brutto na osobę otrzymuje 100 pkt., każda kolejna otrzymuje punktację proporcjonalną do jej atrakcyjności cenowej wyliczoną wg następującej metodologii: Liczba punktów = (najniższa zaoferowana cena brutto / cena brutto badanej oferty) x Wyborowi podlega oferta z najwyższą ilością punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Odrzuceniu podlegają oferty: których treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego, złożone po terminie, zawierające rażąco niską cenę (znacznie poniżej cen rynkowych podobnych usług), nieważne na podstawie przepisów prawa, niezawierające wszystkich dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w punkcie 5 niniejszego zapytania ofertowego, złożone przez podmioty wykluczone z możliwości realizacji zamówienia na podstawie punktu 7 niniejszego zapytania ofertowego. 7. Zakres wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. Składanie ofert i udzielanie informacji Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej lub papierowej w formie elektronicznej (skany podpisanych dokumentów) na adres: lub w biurze Zamawiającego ul. Nowolipki 9b, warszawa do dnia r. do godziny Decydująca jest data i godzina wpływu oferty. Załączniki 1. Wzór oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym 2. Wzór formularza ofertowego

5 3. Wzór oświadczenia o zgodzie na warunki realizacji zamówienia oraz posiadaniu odpowiedniego zaplecza i doświadczenia

Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB Gdańsk, 08.05.2013 Zapytanie ofertowe 16/2013/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179, NIP 9570959922 Skład

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 30/2013/GSWB Gdańsk, 14 października 2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Poznao, 03.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 15/01/2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ośrodka szkoleniowego/hotelu w Krakowie na potrzeby szkoleń w ramach projektu Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 25.06.2013 Zaproszenie do składania ofert z dnia 25.06.2013 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleń w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania 01/Z/MATRIK/RZ Kraków, dnia 19 września 2013 r. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę]

Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Zaproszenie do składania ofert nr POKL.02.01.03/IFR/30 [zapytanie o cenę] Warszawa, 30.12.2014r Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania o cenę na wynajem sal, noclegów i wyżywienie do realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP. 1. Przedmiot zamówienia: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ul. Kopernika 36/40 00-924 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POKL/PARP/PEP Warszawa, dn. 07.10.2014 r. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL Warszawa,18.09.2012r. Forum Darczyńców w Polsce ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/POKL Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA NR 1/GM/2012 z dnia 22.11.2012 r. Szanowni Państwo, Inspirations Media Witold Ryś zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sal szkoleniowych wraz z cateringiem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo