TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, luty 2015 r.

2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. PBS we Wrześni pobiera prowizje i opłaty za czynności bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i w walucie wymienialnej dla klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni". 2. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i w walucie wymienialnej dla Klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych. 3. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje: 1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Serwis SMS, na podstawie odrębnej umowy, 2) rozdziały dotyczące obsługi rachunków bankowych - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 3) Bank - Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, 4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, lista/karta haseł jednorazowych TAN, hasło SMS, telekod, karta chipowa, PIN do karty chipowej. 4. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 5. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji bezgotówkowej lub poprzez wpłatę gotówkową. 8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta zgodnie z dyspozycją klienta. 9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie,

3 3) w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy klientem a PBS we Wrześni. 10. Opłaty cykliczne o których mowa w ust.10 pkt.2, pobierane są w następujących terminach: 1) 30 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia, natomiast w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez PBS we Wrześni opłaty są zwracane za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi. Opłata za użytkowanie karty płatniczej pobierana jest za pełen miesiąc kalendarzowy. 11. W przypadku rachunku otwartego w danym miesiącu, pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu następnym (po miesiącu otwarcia) za bieżący miesiąc. 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo w umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie banku PBS we Wrześni. 15. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków. 16. Od nieposiadających w Banku rachunków bankowych Klientów, opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach w dniu dokonania operacji bankowej chyba, że została zawarta umowa pomiędzy Bankiem a posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 17. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 18. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, obejmują kredyty i pożyczki udzielone ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 19. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę

4 na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 20. Bank mając na uwadze jeden lub kilka z niżej wymienionych czynników: pozyskanie nowego klienta, współpracę z dotychczasowym klientem, ofertę innych banków, poziom ryzyka kredytowego, kwotę kredytu, inne warunki określone indywidualnie wobec klienta może ustalić w Umowie z klientem niższą pr owizję lub opłatę od określonej w Taryfie albo odstąpić od pobrania prowizji lub opłaty.

5 Kolorem niebieskim zaznaczone zostały zmiany w Taryfie I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych PODMIOTY GOSPODARCZE, INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO L.p. Wyszczególnienie stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego: a) otwarcie rachunku 0,00 zł b) prowadzenie rachunku bieżącego dla podmiotów gospodarczych (miesięcznie za każdy rachunek) 19,00 zł c) prowadzenie rachunku bieżącego dla jednostek samorządu teryt. (miesięcznie za każdy rachunek) 19,00 zł d) prowadzenie rachunku bieżącego dla innych jednostek organizacyjnych(miesięcznie za każdy rachunek) 6,00 zł Opłat wymienionych powyżej nie pobiera się w przypadku konta EXTRA ZUS. Opłaty ujęte w pkt.b, c i d pobiera się miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, opłata ujęta w pkt. a pobierana jest jednorazowo przy otwieraniu rachunku. 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: (opłata naliczana od wpłacanej kwoty) a) dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w PBS we Wrześni 0,25 % b) dokonywane na rachunki bankowe w innych bankach 0,50 % Opłata ujęta w pkt. a i b - min. 3,70 zł max. 500,00 zł c) dokonywane na rachunki bankowe ZUS 0,50% Opłata naliczana w pkt. c min. 5,00zł max. 500,00zł d) prowizja od wpłat gotówkowych w bilonie: 0,25% -do 1000szt 0,25% - powyżej 1000szt (dodatkowo za każde 1000szt opłata 10,00zł ) realizowane w systemie ELIXIR (opłata naliczana od wpłacanej kwoty) e) min. 5,50 zł max. 500,00 zł 0,25% f) wpłaty na działalność pożytku publicznego bez prowizji g) wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, dla których prowadzone są rachunki oraz od wpłat na rachunki jednostek organizacyjnych na podstawie zapisów umowy lub Uchwał Zarządu. 3,50 zł Opłata pobierana od każdej dyspozycji h) wpłaty na rachunki bankowe podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w PBS we Wrześni dokonywane przez osoby fizyczne ( za każdą dyspozycję) 0,50 zł i) realizowane w systemie SORBNET ( za każdą wpłatę) 25,00 zł j) realizowane w systemie BlueCasch (za każdą wpłatę do kwoty max ,00zł.) zł25,00 7,00 3. Realizacja przelewów: (za każdy przelew) a) na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 0,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3,70 zł 5

6 c) realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie WALUTY SGB 19,00 zł d) realizowanych w systemie ELIXIR 5,50 zł e) f) realizowanych w systemie SORBNET realizowane w systemie BlueCasch (kwota przelewu max.5.000,00zł) 25,00 zł 7,00 zł 4. Konto EXTRA ZUS a) prowadzenie rachunku 0,00 zł b) wpłaty gotówkowe (opłata naliczana od wpłacanej kwoty) min.5,00zł max. 500,00 zł. 0,25% c) dyspozycje bezgotówkowe (za każdy przelew) 3,70 zł 5. 1) Polecenie zapłaty (za każdą dyspozycję) Opłaty pobierane z rachunku płatnika: a) realizacja polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję) 1,50 zł b) odwołanie p o j e d y n c z e g o n i e z r e a l i z o w a n e g o polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję) c) powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 2) Opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: 5,00 zł 5,00 zł a) aktywacja usługi (jednorazowo) 50,00 zł b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję) 5,00 zł c) realizacja polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję) 1,50 zł 6. Usługa internetowa WWWBanking a) uruchomienie usługi 0,00 zł b) opłata za korzystanie z usługi 0,00 zł c) opłata za listę/kartę haseł jednorazowych ( za każdą listę/kartę) 1) wydanie pierwszej listy/karty 0,00 zł 2) następnej listy haseł jednorazowych 3,00 zł 3) następnej karty haseł jednorazowych 5,00 zł d) zmiana i wydanie nowych środków identyfikacji elektronicznej (za każdą zmianę) 2,00 zł e) zablokowanie/odblokowanie kanału dostępu do usługi (za każdą dyspozycję) 5,00 zł f) prowizja od zleceń stałych w usłudze WWWBanking (za każdy przelew) na rachunki w PBS we Wrześni na rachunki w innych bankach składanie, modyfikacja i odwołanie zleceń (za każdą dyspozycję) 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł g) złożenie/likwidacja lokaty terminowej w usłudze WWWBanking ( za każdą dyspozycję) 0,00 zł h) dyspozycje bezgotówkowe przelewy (za każdy przelew) na rachunki w PBS we Wrześni na rachunki w innych bankach 0,00 zł 1,00 zł zlecenie realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET 25,00 zł 5,00 zł realizowane w systemie BlueCasch (kwota przelewu i) wygenerowanie nowego hasła dostępu (za każde hasło) 2,00 zł j) udostępnienie rachunku w usłudze WWWBanking (za każdy rachunek) 6

7 rachunku rozliczeniowego 0,00 zł innych rachunków Klienta 0,00 zł k) nadanie uprawnień do wprowadzania dyspozycji dla osoby spoza karty wzorów podpisów* (za każde uprawnienie) * dotyczy jednostek samorządu terytorialnego 10,00 zł l) Token opłata za wydanie i konfigurację tokena (za każdy token) 150,00 zł opłata za odblokowanie tokena (za każdą dyspozycję) 10,00 zł ł) wydanie Tokena w miejsce utraconego przez Klienta, uszkodzonego przez Klienta (za każdy Token) 150,00 zł m) zastrzeżenie Tokena (za każdą dyspozycję) 10,00 zł n) odnowienie certyfikatu (za każde odnowienie) 10,00 zł o) SMSKod opłata za wysłanie hasła SMSKod-em (za każde hasło)* 0,30 zł * Ilość darmowych SMSKod-ów w okresie rozliczeniowym 10szt. 7. Usługa SMSBanking a) za wysłanego przez Bank SMS-a (za każdego SMS-a)* 0,30 zł * Ilość darmowych SMS-ów w okresie rozliczeniowym 5szt b) zmiana numeru komórkowego, na który mają być przesyłane informacje (za każdą zmianę) 1,00 zł c) zmiana zakresu usługi sms (za każdą zmianę) 2,00 zł 8. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa (za każdą dyspozycję) 10,00 zł Opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 9. Zmiana karty wzoru podpisów (za każdą zmianę) 10,00 zł 10. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta(zlecenia stałe, przelew z datą przyszłą za każdy przelew) a) na rachunki w PBS we Wrześni b) na rachunki w innych bankach 1,50 zł 11. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego ( za każdą dyspozycję) 1,00 zł 12. Odwołanie zlecenia stałego( za każdą dyspozycję) 2,00 zł 13. Dyspozycja likwidacji rachunku (za każdy rachunek) a) Rozliczeniowego 10,00 zł b) terminowej lokaty oszczędnościowej 5,00 zł c) terminowej lokaty weekendowej 5,00 zł c) terminowej Lokaty SGB, terminowej dynamicznej lokaty oszczędnościowej Plejada Plus (zwrot na rachunek klienta w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni ) 0,00 zł 14. Lokaty terminowe a) otwarcie rachunku lokaty b) prowadzenie rachunku lokaty c) ustanowienie blokady na rachunku lokaty ( za każdą dyspozycję) 20,00 zł d) sporządzenie na wniosek klienta historii na jednym rachunku ( za każdą dyspozycję) 15. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego ( za każdą dyspozycję) 10,00 zł 16. Inkaso czeku rozrachunkowego ( za każdą dyspozycję) 50,00 zł 17. Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych ( za 25szt. czeków) 25,00 zł 18. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów czekowych ( za każdą dyspozycję) 20,00 zł 19. Umorzenie książeczki czekowej ( za każdą dyspozycję) 10,00 zł 7

8 20. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku (za każde zestawienie) 20,00 zł Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej. Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 21. Wydanie n a w n i o s e k K l i e n t a : a) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i/lub wysokość salda (za każde zaświadczenie) 30,00zł b) opinii bankowej o Kliencie (za każdą opinię) 30,00zł c) potwierdzenie wykonania przelewu z rachunku bankowego (za każdą dyspozycję) 10,00zł d) duplikatu Umowy zawartej z Bankiem (za każdą dyspozycję) 10,00zł 22. Sporządzenie: a) wyciągu bankowego (po zakończeniu miesiąca) Bez opłat b) wyciągu bankowego (dziennego) 1,00zł c) wyciągu bankowego (dekadowo) 1,00zł d) wyciągu bankowego elektronicznie Bez opłat e) dokumentu przelewu lub wpłaty gotówkowej na r-ki w innych bankach (za każdy dokument) 1,00zł f) wyciągu bankowego na życzenie klienta wydawane częściej niż raz w m-cu 1,00zł 23. Wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 5,00zł 24. Sporządzenie (za każdy dokument) a) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) 10,00zł b) odpisu każdego załącznika do wyciągu 10,00zł c) d) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy a) Klient określi datę dokonania operacji 20,00zł b) Klient nie określi daty dokonania operacji 35,00zł sporządzenie duplikatu bieżącego dokumentu księgowego (sporządzonego z ostatnich 30 dni) Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (za każdą dyspozycję ) Dotyczy wszystkich rodzajów rachunków, opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. 5,00zł 50,00zł Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach* ( opłata naliczana od wymienianej kwoty) - * dotyczy wyłącznie waluty w złotych do 20szt 27. a) od 21szt - 50 szt powyżej 50 szt Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku kwoty powyżej ,00 zł w przypadku podjęcia gotówki 0,25%min. 5,00zł 0,5%min. 15,00zł b) w przypadku nie podjęcia gotówki (opłata naliczana od przygotowanej gotówki) max.500,00zł 0,15% 28. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną (po wykonaniu operacji) 29. Działania podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku odbiorcy (za każdą dyspozycję) (wg ceny zakupu dokonanego przez PBS we Wrześni powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę podatkuvat ) 20,00zł 30. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na rachunku rozliczeniowym (za każdy monit 15,00zł 8

9 31. Uzyskanie na hasło informacji o stanie rachunku ( miesięcznie ) 32. Usługa płatności masowych: a) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi masowych (jednorazowo) b) opłata za przetworzenie dokumentów elektronicznych przekazywanych w plikach elektronicznych 33. Mieszkaniowe rachunki powiernicze: a) Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (jednorazowo w dniu podpisania umowy) Uwaga: opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą dodatkową wypłatą z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego/zadania b) Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego (jednorazowo w dniu podpisania umowy) 5,00zł wg decyzji Zarządu Banku opłata podstawowa 0,2% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż 3.000,00zł opłata podstawowa 0,1% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż 2.000,00zł 34. Rachunki lokacyjne* a) Otwarcie i prowadzenie rachunków lokacyjnych b) Wpłaty gotówkowe na rachunek lokacyjny c) Wypłaty gotówkowe z rachunku lokacyjnego (za każdą wypłatę) jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, każda kolejna d) Realizacja przelewów: (za każdy przelew) 1.na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni - jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kazdy kolejny 2. na rachunki prowadzone w bankach innych - jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kazdy kolejny *Rachunek dostępny w ofercie banku od dnia 1 grudnia 2014r. 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9

10 II. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych ROLNICY L.p. Wyszczególnienie stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych: otwarcie rachunku bieżącego 0,00 zł otwarcie rachunku pomocniczego 0,00 zł b) prowadzenie rachunku rozliczeniowego (miesięcznie za każdy rachunek) 6,00 zł Opłaty wymienione w pkt. B pobiera się miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, opłata ujęta w pkt. a pobierana jest jednorazowo przy otwieraniu rachunku. 2. Wpłaty gotówkowe: a) dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w PBS we Wrześni bez prowizji dokonywane na rachunki bankowe w innych bankach (opłata naliczana od wpłacanej kwoty) 0,50% b) min. 3,70 zł max. 500,00 zł. c) dokonywane na rachunki bankowe ZUS min. 5,00zł max. 500,00zł 0,50% d) prowizja od wpłat gotówkowych w bilonie: - do 1000 szt. - powyżej 1000szt (dodatkowo za każde 1000szt opłata 10,00zł ) 10,00zł e) realizowane w systemie ELIXIR (opłata naliczana od wpłacanej kwoty) 0,50% f) min.5,50 zł max. 500,00 zł, wpłaty na działalność pożytku publicznego g) realizowanych w systemie SORBNET ( od każdej wpłaty) 25,00zł h) 3. a) b) realizowane w systemie BlueCasch (za każdą wpłatę do kwoty max ,00zł.) Realizacja przelewów: (za każdy przelew) na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni na rachunki prowadzone w innych bankach 7,00zł c) realizowanych na rachunki własne związane z inną działalnością (opłata naliczana od kwoty przelewu) 0,20% e) min. 3,70 zł max. 500,00 zł realizowanych w systemie ELIXIR f) realizowanych w systemie SORBNET 25,00zł g) realizowane w systemie BlueCasch (kwota przelewu max.5.000,00zł) 7,00zł 4) Polecenie zapłaty: (za każdą dyspozycję) 1. opłaty pobierane z rachunku płatnika: a) realizacja polecenia zapłaty 2,50zł b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty c) powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 5,00zł 3,70zł 5,50zł 5,00zł 10

11 2) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: a) aktywacja usługi (jednorazowo) 50,00zł b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję) 5,00zł c) realizacja polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję) 2,50zł 5. Usługa internetowa WWWBanking a) uruchomienie usługi 0,00zł b) opłata za korzystanie z usługi 0,00zł c) Opłata za listę/kartę haseł jednorazowych: ( za każdą listę/kartę) 1) wydanie pierwszej listy/karty haseł jenorazowych 0,00zł 2) wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych 3,00zł 3) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych 5,00zł d) zmiana i wydanie nowych środków identyfikacji elektronicznej (za każdą zmianę) e) zablokowanie/odblokowanie kanału dostępu do usługi(za każdą dyspozycję) f) realizacja zleceń stałych w usłudze WWWBanking(za każdy przelew) na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni na rachunki prowadzone w innych bankach składanie, modyfikacja i odwołanie zleceń(za każdą dyspozycję) 2,00zł 5,00zł 0,00zł 1,00zł 0,00zł g) złożenie/likwidacja lokaty terminowej w usłudze WWWBanking (za każdą dyspozycję) 0,00zł h) dyspozycje bezgotówkowe - przelewy (za każdy przelew) a) na rachunki w PBS we Wrześni 0,00zł b) na rachunki w innych bankach 1,00zł c) realizowanych w systemie SORBNET (za każdy przelew) 25,00 zł d) realizowane w systemie BlueCasch (za każdy przelew, kwota przelewu max.5.000,00zł) 5,00 zł i) wygenerowanie nowego hasła dostępu przez Bank (za każde hasło) 2,00 zł j) udostępnienie rachunku w usłudze WWWBanking (za każdy rachunek) k) rachunku rozliczeniowego innych rachunków Klienta zmiana, dodanie, usunięcie osób upoważnionych/osoby upoważnionej do działalności w bankowości elektronicznej (opłata pobierana jednorazowo bez względu na liczbę zmienianych osób) l) Token opłata za wydanie i konfigurację tokena (za każdy token) opłata za odblokowanie tokena (za każdą dyspozycję) 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 150,00 zł 10,00 zł 11

12 ł) wydanie Tokena w miejsce utraconego przez Klienta, uszkodzonego przez Klienta (za każdy Token) 150,00 zł m) zastrzeżenie Tokena (za każdą dyspozycję) 10,00 zł n) odnowienie certyfikatu (za każde odnowienie) 10,00 zł o) SMSKod opłata za wysłanie hasła SMSKod-em (za każde hasło)* 0,30 zł * Ilość darmowych SMSKod-ów w okresie rozliczeniowym 10szt. 6. Usługa SMSBanking a) za wysłanego przez Bank SMS-a (za każdego SMS-a)* 0,30 zł * Ilość darmowych SMS-ów w okresie rozliczeniowym 5szt b) zmiana numeru komórkowego, na który mają być przesyłane informacje (za każdą zmianę) 1,00 zł c) zmiana zakresu usługi sms (za każdą zmianę) 2,00 zł 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa (za każdą dyspozycję) 10,00 zł 8. Zmiana karty wzoru podpisów (za każdą zmianę) 10,00 zł 9. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta(zlecenia stałe, przelew z datą przyszłą: (za każdy przelew) a) dokonywane na rachunki w PBS we Wrześni bez prowizji b) dokonywane na rachunki w innych bankach 1,50 zł 10. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego (za każdą dyspozycję) 1,00 zł 11. Odwołanie zlecenia stałego (za każdą dyspozycję) 2,00 zł 12. Dyspozycja likwidacji rachunku (za każdy rachunek) a) rachunku rozliczeniowego i pomocniczego 10,00 zł b) terminowej lokaty oszczędnościowej 5,00 zł c) terminowej lokaty weekendowej 5,00 zł d) terminowej Lokaty SGB, terminowej dynamicznej lokaty oszczędnościowej Plejada Plus (zwrot na rachunek klienta w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni ) 13. Lokaty terminowe a) otwarcie rachunku lokaty 0,00 zł b) prowadzenie rachunku lokaty 0,00 zł c) ustanowienie blokady na rachunku lokaty ( za każdą dyspozycję) 20,00 zł d) sporządzenie na wniosek klienta historii na jednym rachunku ( za każdą dyspozycję) 0,00 zł 14. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego( za każdą dyspozycję) 10,00 zł 15. Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych ( za 25szt. czeków) 25,00 zł 16. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów czekowych ( za każdą 20,00 zł dyspozycję) 17. Umorzenie książeczki czekowej ( za każdą dyspozycję) 10,00 zł 18. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku (za każde zestawienie) Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej. Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 19. Wydanie na wniosek Klienta: 0,00 zł 20,00 zł a) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i/lub wysokość salda (za każde zaświadczenie) 30,00 zł b) opinii bankowej o Kliencie(za każdą opinię) 30,00 zł c) potwierdzenie wykonania przelewu z rachunku bankowego (za każdą dyspozycję) 10,00 zł d) duplikatu Umowy zawartej z Bankiem (za każdą dyspozycję) 10,00 zł 12

13 20. Sporządzenie a) wyciągu bankowego (po zakończeniu miesiąca) b) wyciągu bankowego (dziennego) 1,00 zł c) wyciągu bankowego (dekadowo) 1,00 zł d) wyciągu bankowego elektronicznie e) dokumentu przelewu lub wpłaty gotówkowej na r-ki w innych bankach (za każdy dokument) 1,00 zł f) wyciągu bankowego na życzenie klienta wydawane częściej niż raz w m-cu 1,00 zł 21. Wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 5,00 zł 22. Sporządzenie (za każdy dokument) a) kopii wyciągu bankowego (bez załączników) 10,00 zł b) kopii każdego załącznika do wyciągu 10,00 zł c) kopii dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy Klient określi datę dokonania operacji Klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 25,00 zł d) duplikatu bieżącego dokumentu księgowego (sporządzonego z ostatnich 30dni) 5,00 zł 23. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu( za każdą dyspozycję) 50,00 zł 24. Dotyczy wszystkich rodzajów rachunków, opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach* ( opłata naliczana od wymienianej kwoty) * dotyczy wyłącznie waluty w złotych do 20szt od 21szt -50 szt powyżej 50szt 0,5% 0,25% min. 5,00 zł min.15,00 zł 25. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku kwoty powyżej ,00 zł a) w przypadku podjęcia gotówki b) w przypadku nie podjęcia przygotowanej gotówki (opłata naliczana od wypłacanej kwoty) max. 500,00 zł 26. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na rachunku bieżącym (za każdy monit) 27. Działania PBS we Wrześni podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy (za każdą dyspozycję) 0,15 % 15,00 zł 20,00 zł 28. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku ( miesięcznie ) 5,00 zł 29. Rachunki Lokacyjne* a) Otwarcie i prowadzenie rachunków lokacyjnych b) Wpłaty gotówkowe na rachunek lokacyjny c) Wypłaty gotówkowe z rachunku lokacyjnego ( za każdą wypłatę ) jednia wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna d) Realizacja przelewów: ( za każdy przelew ) 1. Na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny 2. Na rachunki prowadzone w innych bankach jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny * Rachunek dostępny w ofercie Banku od dnia 01 grudnia 2014 r. 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 13

14 III. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych dla klientów indywidualnych L.p. Wyszczególnienie Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i lokat terminowych a) otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: ROR ROR Junior ROR Senior ROR VIP 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00zł b) otwarcie rachunku oszczędnościowego z wkładami płatnymi na każde żądanie a vista 0,00 zł c) prowadzenie rachunku: (opłata pobierana miesięcznie) ROR ROR Junior ROR Senior ROR- VIP 2. Wpłaty gotówkowe: 6,00 zł 15,00 zł a) dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w PBS we Wrześni b) dokonywane na rachunki bankowe w innych bankach (opłata naliczana od wpłacanej kwoty) 0,50 % c) min. 3,70 zł max. 500,00 zł. dokonywane na rachunki bankowe ZUS 0,50% min.5,00zł max. 500,00zł d) realizowane w systemie ELIXIR 0,50 % min. 5,50 zł max.500,00 zł e) wpłaty na działalność pożytku publicznego f) g) realizowane w systemie SORBNET (od każdej wpłaty) realizowane w systemie BlueCasch (za każdą wpłatę do kwoty max ,00zł) 25,00 zł 7,00 zł 3. Realizacja przelewów: (za każdy przelew) a) na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 0,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3,70 zł c) realizowanych w systemie ELIXIR 5,50 zł d) e) e) f) realizowanych w systemie SORBNET (za każdy przelew) realizowane w systemie BlueCasch (za każdy przelew, kwota przelewu max.5.000,00zł) realizowanych na rachunki własne związane z własną działalnością gospodarczą (nie dotyczy konta ROR VIP) min.3,50 zł max. 500,00 zł realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie WALUTY SGB 25,00 zł 7,00 zł 0,20% 19,00 zł 14. II.

15 4. Polecenie zapłaty: (za każdą dyspozycję) a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 1,50 zł c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty polecenia zapłaty 5,00 zł d). powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku p ł a t n i k a 5,00 zł 5. Usługa internetowa WWWBanking a) uruchomienie usługi 0,00 zł b) opłata za korzystanie z usługi 0,00 zł c) Opłata za listę/kartę haseł jednorazowych ( za każdą listę/kartę) 1) wydanie pierwszej listy/karty 0,00 zł 2) wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych 3,00 zł 3) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych 5,00 zł d) zablokowanie/odblokowanie dostępu do usługi (za każdą dyspozycję) 5,00 zł e) realizacja zleceń stałych w usłudze WWWBanking (za każdy przelew) 1) na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 0,00 zł 2) na rachunki prowadzone w innych bankach ( z rachunku Konto ROR-VIP, ROR-JUNIOR) 1,00 zł 3) składanie, modyfikacja i odwołanie zleceń (za każdą dyspozycję) 0,00 zł f) złożenie/likwidacja lokaty terminowej w usłudze WWWBanking (za każdą dyspozycję) 0,00 zł g) dyspozycje bezgotówkowe przelewy na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni na rachunki prowadzone w innych bankach ( z rachunku Konto ROR-VIP, ROR JUNIOR) realizowane w systemie SORBNET (za każdy przelew) realizowane w systemie BlueCasch (za każdy przelew, kwota przelewu max.5.000,00zł) 0,00 zł 1,00 zł 25,00 zł h) wygenerowanie nowego hasła dostępu przez Bank(za każde hasło) 2,00 zł i) udostępnienie rachunku w usłudze WWWBanking (za każdy rachunek) ROR, oszczędnościowego 5,00 zł 0,00 zł 15 II.

16 innych rachunków Klienta (bez możliwości księgowania) 0,00 zł j) SMSKod opłata za wysłanie hasła SMSKod-em (za każde hasło)* 0,30 zł *Ilość darmowych SMSKod-ów w okresie rozliczeniowym 10szt 6. Usługa SMSBanking a) za wysłanego przez Bank SMS-a (za każdego SMS-a)* 0,30 zł *Ilość darmowych SMS-ów w okresie rozliczeniowym 5szt b) zmiana numeru komórkowego, na który mają być przesyłane informacje (za każdą zmianę) 1,00 zł c) 7. zmiana zakresu usługi sms (za każdą zmianę) Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa (za każdą dyspozycję) 2,00 zł 10,00 zł 8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (za każde odwołanie albo zmianę) 20,00 zł 9. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 25,00 zł 10. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta(zlecenia stałe, przelew z datą przyszłą: (za każdy przelew) ( opłata nie jest pobierana z konta ROR VIP) a) dokonywane na rachunki w PBS we Wrześni b) dokonywane na rachunki w innych bankach 1,50 zł 11. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego (za każdą dyspozycję) 1,00 zł 12. Odwołanie zlecenia stałego (za każdą dyspozycję) 2,00 zł 13. Za zamknięcie rachunków: a) ROR Standard, ROR Junior, ROR Senior, ROR VIP 10,00 zł b) rachunku oszczędnościowego z wkładami płatnymi na każde żądanie 0,00 zł c) terminowej lokaty oszczędnościowej 0,00 zł d) terminowych lokat (zwrot na rachunek klienta w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni ) 0,00 zł 14. Za przekształcenie ROR Junior w rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 15. Lokaty terminowe a) otwarcie rachunku lokaty b) prowadzenie rachunku lokaty c) ustanowienie blokady na rachunku lokaty ( za każdą dyspozycję) d) sporządzenie na wniosek klienta historii na jednym rachunku ( za każdą dyspozycję) 16. Książeczka a vista w miejsce zapisanej (za każdą książeczkę) 15,00 zł 17. Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce utraconej (za każdą książeczkę) 25,00 zł 18. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej (za każde zgłoszenie) 20,00 zł 19. Umorzenie książeczki czekowej lub oszczędnościowej (za każde umorzenie) 20,00 zł 20. Za sporządzenie dokumentu potwierdzającego zawarcie cesji (za każdy dokument) 30,00 zł 21. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku (za każde zestawienie) 20,00 zł Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej. Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą character alimentów. 16

17 22. Wydanie na wniosek Klienta: a) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i/lub wysokość salda (za każde zaświadczenie) 30,00 zł b) zaświadczenia o stanie oszczędności (za każde zaświadczenie) 30,00 zł c) opinii bankowej o Kliencie (za każdą opinię) 30,00 zł d) potwierdzenie wykonania przelewu z rachunku bankowego (za każdą dyspozycję) 10,00 zł e) duplikatu Umowy zawartej z Bankiem (za każdą dyspozycję) 10,00 zł 23. Sporządzenie a) wyciągu bankowego (po zakończeniu miesiąca) b) wyciągu bankowego (dziennego) 1,00 zł c) wyciągu bankowego (dekadowo) 1,00 zł d) wyciągu elektronicznie e) dokumentu przelewu lub wpłaty gotówkowej na r-ki w innych bankach (za każdy dokument) 1,00 zł f) wyciągu bankowego na życzenie klienta wydawane częściej niż raz w m-cu 1,00 zł 24. Wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 5,00 zł 25. Sporządzenie (za każdy dokument) a) kopii wyciągu bankowego (bez załączników) 10,00 zł b) kopii każdego załącznika do wyciągu 15,00 zł c) kopii dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy Klient określi datę dokonania operacji Klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 25,00 zł d) duplikatu bieżącego dokumentu księgowego (sporządzonego z ostatnich 30 dni) 5,00 zł 26. Wpłaty abonamentu na rzecz RTV (za każdą wpłatę) 1,50 zł 28. Wpłaty abonamentu UPC ( kablówka ) (za każdą wpłatę) 2,50 zł 29. Wpłaty gotówkowe za gaz (dot. Gazowni Kaliskiej BOK Krotoszyn) (za każdą wpłatę) 1,70 zł 30. Wypłaty z rachunku technicznego (opłata naliczana od wypłacanej kwoty) 0,50 % min. 3,50 zł max.500,00 zł. 31. Realizacja dyspozycji spadkobierców (od każdego spadkobiercy) 30,00 zł 32. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na rachunku - 1 raz w okresie rozliczeniowym, wynikającym z umowy (za każdy monit) 33. Rachunek oszczędnościowy: 15,00 zł a) otwarcie rachunku b) prowadzenie rachunku c) wypłaty gotówkowe (za każdą wypłatę) * jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, każda kolejna 8,00 zł 34. Realizacja przelewów z rachunku oszczędnościowego: (za każdy przelew) a). b). na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni * jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny 8 zł. Opłata nie dotyczy przelewu na lokatę terminową zakładaną dla tego samego klienta na rachunki prowadzone w innych bankach * jeden przelew na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny 8,00 zł. 17.

18 35. Zamknięcie rachunku oszczędnościowego 10,00 zł 36. Sporządzenie historii rachunku oszczędnościowego(za każdy dokument) 10,00 zł 37. Wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 5,00 zł 38. Działania PBS we Wrześni podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy (za każdą dyspozycję) 20,00 zł 39. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku ( miesięcznie ) 5,00 zł 40. Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach (opłata naliczana od wymienianej każdą dyspozycję) wymienianej kwoty) do 20 szt. od 21 szt. -50 szt. powyżej 50 szt. 0,25% min. 5,00 zł 0,5% min. 15,00 zł IV. Obsługa rachunków walutowych Klienci instytucjonalni L.p. Wyszczególnienie stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych a) otwarcie rachunku pierwszego rachunku 0,00 zł każdego następnego rachunku 0,00 zł b) prowadzenie rachunku walutowego (miesięcznie za każdy rachunek) 0,00 zł 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe (opłata naliczana od wpłacanej i wypłacanej kwoty) Wpłaty na rachunki walutowe prowadzone w PBS we Wrześni / wypłaty gotówkowe z rachunków 0,50 % a) walutowych prowadzonych w PBS we Wrześni wpłacana kwota przeliczana na złotówki, nie mniej niż 3,50 zł i nie więcej niż 500,00 zł. UWAGA: Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych b) Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej ( powyżej równowartości EUR )(za 0,30% każdą dyspozycję) 3. Realizacja przelewów (za każdy przelew) a) na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 0,50 zł b) realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie WALUTY SGB 19,00 zł 4. Likwidacja rachunku walutowego 10,00 zł 5. Opłata za pozwolenie uprawniające do wywozu wartości dewizowych za granicę (za każde 30,00 zł pozwolenie) 6. Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku (za każde zaświadczenie) 30,00zł 7. Inkaso czeku rozrachunkowego (za każdą dyspozycję) 25,00zł 8. Pośrednictwo w zakresie obsługi akredytywy dokumentacyjnej Wg decyzji Zarządu Banku 18

19 9. Opłata za postępowanie reklamacyjne lub wyjaśniające na zlecenie klienta, dotyczące przelewu zagranicznego Zgodnie z poniesionymi kosztami reklamacji 10. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa (za każdą dyspozycję) 10,00 zł Opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 11. Uzyskanie na hasło informacji telefonicznej o stanie rachunku ( miesięcznie ) 5,00 zł 19

20 V. Obsługa rachunków walutowych - Klienci indywidualni L.p. Wyszczególnienie stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych ( klienci indywidualni) a) otwarcie rachunku 0,00 zł b) prowadzenie rachunku walutowego 0,00 zł 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe a) b) 3. Wpłaty na rachunki walutowe prowadzone w PBS we Wrześni / wypłaty gotówkowe z rachunków walutowych prowadzonych w PBS we Wrześni Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej ( powyżej równowartości EUR ) za każdą dyspozycję) Realizacja przelewów (za każdy przelew) a) na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 0,50 zł b) realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie WALUTY SGB 19,00 zł 4. Likwidacja rachunku walutowego 10,00 zł 5. Opłata za pozwolenie uprawniające do wywozu wartości dewizowych za granicę (za każde pozwolenie) 6. Opłata za postępowanie reklamacyjne lub wyjaśniające na zlecenie klienta, dotyczące przelewu zagranicznego 0,00% 0,30% 30,00 zł Zgodnie z poniesionymi kosztami reklamacji 7. Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku (za każde zaświadczenie) 30,00zł 8. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 25,00 zł 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 15,00 zł wkładu na wypadek śmierci (za każde odwołanie albo zmianę) 10. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa (za każdą dyspozycję) 10,00 zł 11. Uzyskanie na hasło informacji telefonicznej o stanie rachunku ( miesięcznie ) 5,00 zł 12. Pozostałe opłaty za czynności bankowe: Za zastrzeżenie: (za każde zastrzeżenie) 1)dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty PBS we Wrześni 2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt.1 10,00 zł 20

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 62/2015 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 29.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje od dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pleszewie w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Postanowienia ogólne Bank Spółdzielczy w Pleszewie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 70/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 27.07.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2014 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 08.01.2014 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 18.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - KLIENCI INSTYTUCJONALNI obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo