TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, luty 2015 r.

2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. PBS we Wrześni pobiera prowizje i opłaty za czynności bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i w walucie wymienialnej dla klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni". 2. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i w walucie wymienialnej dla Klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych. 3. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje: 1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Serwis SMS, na podstawie odrębnej umowy, 2) rozdziały dotyczące obsługi rachunków bankowych - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 3) Bank - Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, 4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, lista/karta haseł jednorazowych TAN, hasło SMS, telekod, karta chipowa, PIN do karty chipowej. 4. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 5. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji bezgotówkowej lub poprzez wpłatę gotówkową. 8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta zgodnie z dyspozycją klienta. 9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie,

3 3) w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy klientem a PBS we Wrześni. 10. Opłaty cykliczne o których mowa w ust.10 pkt.2, pobierane są w następujących terminach: 1) 30 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia, natomiast w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez PBS we Wrześni opłaty są zwracane za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi. Opłata za użytkowanie karty płatniczej pobierana jest za pełen miesiąc kalendarzowy. 11. W przypadku rachunku otwartego w danym miesiącu, pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu następnym (po miesiącu otwarcia) za bieżący miesiąc. 12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 14. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo w umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie banku PBS we Wrześni. 15. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków. 16. Od nieposiadających w Banku rachunków bankowych Klientów, opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach w dniu dokonania operacji bankowej chyba, że została zawarta umowa pomiędzy Bankiem a posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 17. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 18. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, obejmują kredyty i pożyczki udzielone ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 19. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę

4 na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 20. Bank mając na uwadze jeden lub kilka z niżej wymienionych czynników: pozyskanie nowego klienta, współpracę z dotychczasowym klientem, ofertę innych banków, poziom ryzyka kredytowego, kwotę kredytu, inne warunki określone indywidualnie wobec klienta może ustalić w Umowie z klientem niższą pr owizję lub opłatę od określonej w Taryfie albo odstąpić od pobrania prowizji lub opłaty.

5 Kolorem niebieskim zaznaczone zostały zmiany w Taryfie I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych PODMIOTY GOSPODARCZE, INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO L.p. Wyszczególnienie stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego: a) otwarcie rachunku 0,00 zł b) prowadzenie rachunku bieżącego dla podmiotów gospodarczych (miesięcznie za każdy rachunek) 19,00 zł c) prowadzenie rachunku bieżącego dla jednostek samorządu teryt. (miesięcznie za każdy rachunek) 19,00 zł d) prowadzenie rachunku bieżącego dla innych jednostek organizacyjnych(miesięcznie za każdy rachunek) 6,00 zł Opłat wymienionych powyżej nie pobiera się w przypadku konta EXTRA ZUS. Opłaty ujęte w pkt.b, c i d pobiera się miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, opłata ujęta w pkt. a pobierana jest jednorazowo przy otwieraniu rachunku. 2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: (opłata naliczana od wpłacanej kwoty) a) dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w PBS we Wrześni 0,25 % b) dokonywane na rachunki bankowe w innych bankach 0,50 % Opłata ujęta w pkt. a i b - min. 3,70 zł max. 500,00 zł c) dokonywane na rachunki bankowe ZUS 0,50% Opłata naliczana w pkt. c min. 5,00zł max. 500,00zł d) prowizja od wpłat gotówkowych w bilonie: 0,25% -do 1000szt 0,25% - powyżej 1000szt (dodatkowo za każde 1000szt opłata 10,00zł ) realizowane w systemie ELIXIR (opłata naliczana od wpłacanej kwoty) e) min. 5,50 zł max. 500,00 zł 0,25% f) wpłaty na działalność pożytku publicznego bez prowizji g) wpłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, dla których prowadzone są rachunki oraz od wpłat na rachunki jednostek organizacyjnych na podstawie zapisów umowy lub Uchwał Zarządu. 3,50 zł Opłata pobierana od każdej dyspozycji h) wpłaty na rachunki bankowe podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w PBS we Wrześni dokonywane przez osoby fizyczne ( za każdą dyspozycję) 0,50 zł i) realizowane w systemie SORBNET ( za każdą wpłatę) 25,00 zł j) realizowane w systemie BlueCasch (za każdą wpłatę do kwoty max ,00zł.) zł25,00 7,00 3. Realizacja przelewów: (za każdy przelew) a) na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 0,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3,70 zł 5

6 c) realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie WALUTY SGB 19,00 zł d) realizowanych w systemie ELIXIR 5,50 zł e) f) realizowanych w systemie SORBNET realizowane w systemie BlueCasch (kwota przelewu max.5.000,00zł) 25,00 zł 7,00 zł 4. Konto EXTRA ZUS a) prowadzenie rachunku 0,00 zł b) wpłaty gotówkowe (opłata naliczana od wpłacanej kwoty) min.5,00zł max. 500,00 zł. 0,25% c) dyspozycje bezgotówkowe (za każdy przelew) 3,70 zł 5. 1) Polecenie zapłaty (za każdą dyspozycję) Opłaty pobierane z rachunku płatnika: a) realizacja polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję) 1,50 zł b) odwołanie p o j e d y n c z e g o n i e z r e a l i z o w a n e g o polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję) c) powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 2) Opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: 5,00 zł 5,00 zł a) aktywacja usługi (jednorazowo) 50,00 zł b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję) 5,00 zł c) realizacja polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję) 1,50 zł 6. Usługa internetowa WWWBanking a) uruchomienie usługi 0,00 zł b) opłata za korzystanie z usługi 0,00 zł c) opłata za listę/kartę haseł jednorazowych ( za każdą listę/kartę) 1) wydanie pierwszej listy/karty 0,00 zł 2) następnej listy haseł jednorazowych 3,00 zł 3) następnej karty haseł jednorazowych 5,00 zł d) zmiana i wydanie nowych środków identyfikacji elektronicznej (za każdą zmianę) 2,00 zł e) zablokowanie/odblokowanie kanału dostępu do usługi (za każdą dyspozycję) 5,00 zł f) prowizja od zleceń stałych w usłudze WWWBanking (za każdy przelew) na rachunki w PBS we Wrześni na rachunki w innych bankach składanie, modyfikacja i odwołanie zleceń (za każdą dyspozycję) 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł g) złożenie/likwidacja lokaty terminowej w usłudze WWWBanking ( za każdą dyspozycję) 0,00 zł h) dyspozycje bezgotówkowe przelewy (za każdy przelew) na rachunki w PBS we Wrześni na rachunki w innych bankach 0,00 zł 1,00 zł zlecenie realizowane za pośrednictwem systemu SORBNET 25,00 zł 5,00 zł realizowane w systemie BlueCasch (kwota przelewu i) wygenerowanie nowego hasła dostępu (za każde hasło) 2,00 zł j) udostępnienie rachunku w usłudze WWWBanking (za każdy rachunek) 6

7 rachunku rozliczeniowego 0,00 zł innych rachunków Klienta 0,00 zł k) nadanie uprawnień do wprowadzania dyspozycji dla osoby spoza karty wzorów podpisów* (za każde uprawnienie) * dotyczy jednostek samorządu terytorialnego 10,00 zł l) Token opłata za wydanie i konfigurację tokena (za każdy token) 150,00 zł opłata za odblokowanie tokena (za każdą dyspozycję) 10,00 zł ł) wydanie Tokena w miejsce utraconego przez Klienta, uszkodzonego przez Klienta (za każdy Token) 150,00 zł m) zastrzeżenie Tokena (za każdą dyspozycję) 10,00 zł n) odnowienie certyfikatu (za każde odnowienie) 10,00 zł o) SMSKod opłata za wysłanie hasła SMSKod-em (za każde hasło)* 0,30 zł * Ilość darmowych SMSKod-ów w okresie rozliczeniowym 10szt. 7. Usługa SMSBanking a) za wysłanego przez Bank SMS-a (za każdego SMS-a)* 0,30 zł * Ilość darmowych SMS-ów w okresie rozliczeniowym 5szt b) zmiana numeru komórkowego, na który mają być przesyłane informacje (za każdą zmianę) 1,00 zł c) zmiana zakresu usługi sms (za każdą zmianę) 2,00 zł 8. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa (za każdą dyspozycję) 10,00 zł Opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 9. Zmiana karty wzoru podpisów (za każdą zmianę) 10,00 zł 10. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta(zlecenia stałe, przelew z datą przyszłą za każdy przelew) a) na rachunki w PBS we Wrześni b) na rachunki w innych bankach 1,50 zł 11. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego ( za każdą dyspozycję) 1,00 zł 12. Odwołanie zlecenia stałego( za każdą dyspozycję) 2,00 zł 13. Dyspozycja likwidacji rachunku (za każdy rachunek) a) Rozliczeniowego 10,00 zł b) terminowej lokaty oszczędnościowej 5,00 zł c) terminowej lokaty weekendowej 5,00 zł c) terminowej Lokaty SGB, terminowej dynamicznej lokaty oszczędnościowej Plejada Plus (zwrot na rachunek klienta w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni ) 0,00 zł 14. Lokaty terminowe a) otwarcie rachunku lokaty b) prowadzenie rachunku lokaty c) ustanowienie blokady na rachunku lokaty ( za każdą dyspozycję) 20,00 zł d) sporządzenie na wniosek klienta historii na jednym rachunku ( za każdą dyspozycję) 15. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego ( za każdą dyspozycję) 10,00 zł 16. Inkaso czeku rozrachunkowego ( za każdą dyspozycję) 50,00 zł 17. Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych ( za 25szt. czeków) 25,00 zł 18. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów czekowych ( za każdą dyspozycję) 20,00 zł 19. Umorzenie książeczki czekowej ( za każdą dyspozycję) 10,00 zł 7

8 20. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku (za każde zestawienie) 20,00 zł Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej. Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 21. Wydanie n a w n i o s e k K l i e n t a : a) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i/lub wysokość salda (za każde zaświadczenie) 30,00zł b) opinii bankowej o Kliencie (za każdą opinię) 30,00zł c) potwierdzenie wykonania przelewu z rachunku bankowego (za każdą dyspozycję) 10,00zł d) duplikatu Umowy zawartej z Bankiem (za każdą dyspozycję) 10,00zł 22. Sporządzenie: a) wyciągu bankowego (po zakończeniu miesiąca) Bez opłat b) wyciągu bankowego (dziennego) 1,00zł c) wyciągu bankowego (dekadowo) 1,00zł d) wyciągu bankowego elektronicznie Bez opłat e) dokumentu przelewu lub wpłaty gotówkowej na r-ki w innych bankach (za każdy dokument) 1,00zł f) wyciągu bankowego na życzenie klienta wydawane częściej niż raz w m-cu 1,00zł 23. Wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 5,00zł 24. Sporządzenie (za każdy dokument) a) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) 10,00zł b) odpisu każdego załącznika do wyciągu 10,00zł c) d) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy a) Klient określi datę dokonania operacji 20,00zł b) Klient nie określi daty dokonania operacji 35,00zł sporządzenie duplikatu bieżącego dokumentu księgowego (sporządzonego z ostatnich 30 dni) Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu (za każdą dyspozycję ) Dotyczy wszystkich rodzajów rachunków, opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. 5,00zł 50,00zł Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach* ( opłata naliczana od wymienianej kwoty) - * dotyczy wyłącznie waluty w złotych do 20szt 27. a) od 21szt - 50 szt powyżej 50 szt Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku kwoty powyżej ,00 zł w przypadku podjęcia gotówki 0,25%min. 5,00zł 0,5%min. 15,00zł b) w przypadku nie podjęcia gotówki (opłata naliczana od przygotowanej gotówki) max.500,00zł 0,15% 28. Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną (po wykonaniu operacji) 29. Działania podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku odbiorcy (za każdą dyspozycję) (wg ceny zakupu dokonanego przez PBS we Wrześni powiększona o aktualnie obowiązującą stawkę podatkuvat ) 20,00zł 30. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na rachunku rozliczeniowym (za każdy monit 15,00zł 8

9 31. Uzyskanie na hasło informacji o stanie rachunku ( miesięcznie ) 32. Usługa płatności masowych: a) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi masowych (jednorazowo) b) opłata za przetworzenie dokumentów elektronicznych przekazywanych w plikach elektronicznych 33. Mieszkaniowe rachunki powiernicze: a) Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (jednorazowo w dniu podpisania umowy) Uwaga: opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą dodatkową wypłatą z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego/zadania b) Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego (jednorazowo w dniu podpisania umowy) 5,00zł wg decyzji Zarządu Banku opłata podstawowa 0,2% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż 3.000,00zł opłata podstawowa 0,1% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż 2.000,00zł 34. Rachunki lokacyjne* a) Otwarcie i prowadzenie rachunków lokacyjnych b) Wpłaty gotówkowe na rachunek lokacyjny c) Wypłaty gotówkowe z rachunku lokacyjnego (za każdą wypłatę) jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, każda kolejna d) Realizacja przelewów: (za każdy przelew) 1.na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni - jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kazdy kolejny 2. na rachunki prowadzone w bankach innych - jeden przelew w miesiącu kalendarzowym bez opłat, kazdy kolejny *Rachunek dostępny w ofercie banku od dnia 1 grudnia 2014r. 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 9

10 II. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych ROLNICY L.p. Wyszczególnienie stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków rozliczeniowych: otwarcie rachunku bieżącego 0,00 zł otwarcie rachunku pomocniczego 0,00 zł b) prowadzenie rachunku rozliczeniowego (miesięcznie za każdy rachunek) 6,00 zł Opłaty wymienione w pkt. B pobiera się miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, opłata ujęta w pkt. a pobierana jest jednorazowo przy otwieraniu rachunku. 2. Wpłaty gotówkowe: a) dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w PBS we Wrześni bez prowizji dokonywane na rachunki bankowe w innych bankach (opłata naliczana od wpłacanej kwoty) 0,50% b) min. 3,70 zł max. 500,00 zł. c) dokonywane na rachunki bankowe ZUS min. 5,00zł max. 500,00zł 0,50% d) prowizja od wpłat gotówkowych w bilonie: - do 1000 szt. - powyżej 1000szt (dodatkowo za każde 1000szt opłata 10,00zł ) 10,00zł e) realizowane w systemie ELIXIR (opłata naliczana od wpłacanej kwoty) 0,50% f) min.5,50 zł max. 500,00 zł, wpłaty na działalność pożytku publicznego g) realizowanych w systemie SORBNET ( od każdej wpłaty) 25,00zł h) 3. a) b) realizowane w systemie BlueCasch (za każdą wpłatę do kwoty max ,00zł.) Realizacja przelewów: (za każdy przelew) na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni na rachunki prowadzone w innych bankach 7,00zł c) realizowanych na rachunki własne związane z inną działalnością (opłata naliczana od kwoty przelewu) 0,20% e) min. 3,70 zł max. 500,00 zł realizowanych w systemie ELIXIR f) realizowanych w systemie SORBNET 25,00zł g) realizowane w systemie BlueCasch (kwota przelewu max.5.000,00zł) 7,00zł 4) Polecenie zapłaty: (za każdą dyspozycję) 1. opłaty pobierane z rachunku płatnika: a) realizacja polecenia zapłaty 2,50zł b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty c) powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 5,00zł 3,70zł 5,50zł 5,00zł 10

11 2) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: a) aktywacja usługi (jednorazowo) 50,00zł b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję) 5,00zł c) realizacja polecenia zapłaty (za każdą dyspozycję) 2,50zł 5. Usługa internetowa WWWBanking a) uruchomienie usługi 0,00zł b) opłata za korzystanie z usługi 0,00zł c) Opłata za listę/kartę haseł jednorazowych: ( za każdą listę/kartę) 1) wydanie pierwszej listy/karty haseł jenorazowych 0,00zł 2) wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych 3,00zł 3) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych 5,00zł d) zmiana i wydanie nowych środków identyfikacji elektronicznej (za każdą zmianę) e) zablokowanie/odblokowanie kanału dostępu do usługi(za każdą dyspozycję) f) realizacja zleceń stałych w usłudze WWWBanking(za każdy przelew) na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni na rachunki prowadzone w innych bankach składanie, modyfikacja i odwołanie zleceń(za każdą dyspozycję) 2,00zł 5,00zł 0,00zł 1,00zł 0,00zł g) złożenie/likwidacja lokaty terminowej w usłudze WWWBanking (za każdą dyspozycję) 0,00zł h) dyspozycje bezgotówkowe - przelewy (za każdy przelew) a) na rachunki w PBS we Wrześni 0,00zł b) na rachunki w innych bankach 1,00zł c) realizowanych w systemie SORBNET (za każdy przelew) 25,00 zł d) realizowane w systemie BlueCasch (za każdy przelew, kwota przelewu max.5.000,00zł) 5,00 zł i) wygenerowanie nowego hasła dostępu przez Bank (za każde hasło) 2,00 zł j) udostępnienie rachunku w usłudze WWWBanking (za każdy rachunek) k) rachunku rozliczeniowego innych rachunków Klienta zmiana, dodanie, usunięcie osób upoważnionych/osoby upoważnionej do działalności w bankowości elektronicznej (opłata pobierana jednorazowo bez względu na liczbę zmienianych osób) l) Token opłata za wydanie i konfigurację tokena (za każdy token) opłata za odblokowanie tokena (za każdą dyspozycję) 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 150,00 zł 10,00 zł 11

12 ł) wydanie Tokena w miejsce utraconego przez Klienta, uszkodzonego przez Klienta (za każdy Token) 150,00 zł m) zastrzeżenie Tokena (za każdą dyspozycję) 10,00 zł n) odnowienie certyfikatu (za każde odnowienie) 10,00 zł o) SMSKod opłata za wysłanie hasła SMSKod-em (za każde hasło)* 0,30 zł * Ilość darmowych SMSKod-ów w okresie rozliczeniowym 10szt. 6. Usługa SMSBanking a) za wysłanego przez Bank SMS-a (za każdego SMS-a)* 0,30 zł * Ilość darmowych SMS-ów w okresie rozliczeniowym 5szt b) zmiana numeru komórkowego, na który mają być przesyłane informacje (za każdą zmianę) 1,00 zł c) zmiana zakresu usługi sms (za każdą zmianę) 2,00 zł 7. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa (za każdą dyspozycję) 10,00 zł 8. Zmiana karty wzoru podpisów (za każdą zmianę) 10,00 zł 9. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta(zlecenia stałe, przelew z datą przyszłą: (za każdy przelew) a) dokonywane na rachunki w PBS we Wrześni bez prowizji b) dokonywane na rachunki w innych bankach 1,50 zł 10. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego (za każdą dyspozycję) 1,00 zł 11. Odwołanie zlecenia stałego (za każdą dyspozycję) 2,00 zł 12. Dyspozycja likwidacji rachunku (za każdy rachunek) a) rachunku rozliczeniowego i pomocniczego 10,00 zł b) terminowej lokaty oszczędnościowej 5,00 zł c) terminowej lokaty weekendowej 5,00 zł d) terminowej Lokaty SGB, terminowej dynamicznej lokaty oszczędnościowej Plejada Plus (zwrot na rachunek klienta w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni ) 13. Lokaty terminowe a) otwarcie rachunku lokaty 0,00 zł b) prowadzenie rachunku lokaty 0,00 zł c) ustanowienie blokady na rachunku lokaty ( za każdą dyspozycję) 20,00 zł d) sporządzenie na wniosek klienta historii na jednym rachunku ( za każdą dyspozycję) 0,00 zł 14. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego( za każdą dyspozycję) 10,00 zł 15. Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych ( za 25szt. czeków) 25,00 zł 16. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów czekowych ( za każdą 20,00 zł dyspozycję) 17. Umorzenie książeczki czekowej ( za każdą dyspozycję) 10,00 zł 18. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku (za każde zestawienie) Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej. Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 19. Wydanie na wniosek Klienta: 0,00 zł 20,00 zł a) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i/lub wysokość salda (za każde zaświadczenie) 30,00 zł b) opinii bankowej o Kliencie(za każdą opinię) 30,00 zł c) potwierdzenie wykonania przelewu z rachunku bankowego (za każdą dyspozycję) 10,00 zł d) duplikatu Umowy zawartej z Bankiem (za każdą dyspozycję) 10,00 zł 12

13 20. Sporządzenie a) wyciągu bankowego (po zakończeniu miesiąca) b) wyciągu bankowego (dziennego) 1,00 zł c) wyciągu bankowego (dekadowo) 1,00 zł d) wyciągu bankowego elektronicznie e) dokumentu przelewu lub wpłaty gotówkowej na r-ki w innych bankach (za każdy dokument) 1,00 zł f) wyciągu bankowego na życzenie klienta wydawane częściej niż raz w m-cu 1,00 zł 21. Wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 5,00 zł 22. Sporządzenie (za każdy dokument) a) kopii wyciągu bankowego (bez załączników) 10,00 zł b) kopii każdego załącznika do wyciągu 10,00 zł c) kopii dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy Klient określi datę dokonania operacji Klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 25,00 zł d) duplikatu bieżącego dokumentu księgowego (sporządzonego z ostatnich 30dni) 5,00 zł 23. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu( za każdą dyspozycję) 50,00 zł 24. Dotyczy wszystkich rodzajów rachunków, opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach* ( opłata naliczana od wymienianej kwoty) * dotyczy wyłącznie waluty w złotych do 20szt od 21szt -50 szt powyżej 50szt 0,5% 0,25% min. 5,00 zł min.15,00 zł 25. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku kwoty powyżej ,00 zł a) w przypadku podjęcia gotówki b) w przypadku nie podjęcia przygotowanej gotówki (opłata naliczana od wypłacanej kwoty) max. 500,00 zł 26. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na rachunku bieżącym (za każdy monit) 27. Działania PBS we Wrześni podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy (za każdą dyspozycję) 0,15 % 15,00 zł 20,00 zł 28. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku ( miesięcznie ) 5,00 zł 29. Rachunki Lokacyjne* a) Otwarcie i prowadzenie rachunków lokacyjnych b) Wpłaty gotówkowe na rachunek lokacyjny c) Wypłaty gotówkowe z rachunku lokacyjnego ( za każdą wypłatę ) jednia wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna d) Realizacja przelewów: ( za każdy przelew ) 1. Na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny 2. Na rachunki prowadzone w innych bankach jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny * Rachunek dostępny w ofercie Banku od dnia 01 grudnia 2014 r. 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 13

14 III. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych dla klientów indywidualnych L.p. Wyszczególnienie Stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i lokat terminowych a) otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: ROR ROR Junior ROR Senior ROR VIP 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00zł b) otwarcie rachunku oszczędnościowego z wkładami płatnymi na każde żądanie a vista 0,00 zł c) prowadzenie rachunku: (opłata pobierana miesięcznie) ROR ROR Junior ROR Senior ROR- VIP 2. Wpłaty gotówkowe: 6,00 zł 15,00 zł a) dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w PBS we Wrześni b) dokonywane na rachunki bankowe w innych bankach (opłata naliczana od wpłacanej kwoty) 0,50 % c) min. 3,70 zł max. 500,00 zł. dokonywane na rachunki bankowe ZUS 0,50% min.5,00zł max. 500,00zł d) realizowane w systemie ELIXIR 0,50 % min. 5,50 zł max.500,00 zł e) wpłaty na działalność pożytku publicznego f) g) realizowane w systemie SORBNET (od każdej wpłaty) realizowane w systemie BlueCasch (za każdą wpłatę do kwoty max ,00zł) 25,00 zł 7,00 zł 3. Realizacja przelewów: (za każdy przelew) a) na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 0,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3,70 zł c) realizowanych w systemie ELIXIR 5,50 zł d) e) e) f) realizowanych w systemie SORBNET (za każdy przelew) realizowane w systemie BlueCasch (za każdy przelew, kwota przelewu max.5.000,00zł) realizowanych na rachunki własne związane z własną działalnością gospodarczą (nie dotyczy konta ROR VIP) min.3,50 zł max. 500,00 zł realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie WALUTY SGB 25,00 zł 7,00 zł 0,20% 19,00 zł 14. II.

15 4. Polecenie zapłaty: (za każdą dyspozycję) a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 1,50 zł c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty polecenia zapłaty 5,00 zł d). powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku p ł a t n i k a 5,00 zł 5. Usługa internetowa WWWBanking a) uruchomienie usługi 0,00 zł b) opłata za korzystanie z usługi 0,00 zł c) Opłata za listę/kartę haseł jednorazowych ( za każdą listę/kartę) 1) wydanie pierwszej listy/karty 0,00 zł 2) wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych 3,00 zł 3) wydanie kolejnej karty haseł jednorazowych 5,00 zł d) zablokowanie/odblokowanie dostępu do usługi (za każdą dyspozycję) 5,00 zł e) realizacja zleceń stałych w usłudze WWWBanking (za każdy przelew) 1) na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 0,00 zł 2) na rachunki prowadzone w innych bankach ( z rachunku Konto ROR-VIP, ROR-JUNIOR) 1,00 zł 3) składanie, modyfikacja i odwołanie zleceń (za każdą dyspozycję) 0,00 zł f) złożenie/likwidacja lokaty terminowej w usłudze WWWBanking (za każdą dyspozycję) 0,00 zł g) dyspozycje bezgotówkowe przelewy na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni na rachunki prowadzone w innych bankach ( z rachunku Konto ROR-VIP, ROR JUNIOR) realizowane w systemie SORBNET (za każdy przelew) realizowane w systemie BlueCasch (za każdy przelew, kwota przelewu max.5.000,00zł) 0,00 zł 1,00 zł 25,00 zł h) wygenerowanie nowego hasła dostępu przez Bank(za każde hasło) 2,00 zł i) udostępnienie rachunku w usłudze WWWBanking (za każdy rachunek) ROR, oszczędnościowego 5,00 zł 0,00 zł 15 II.

16 innych rachunków Klienta (bez możliwości księgowania) 0,00 zł j) SMSKod opłata za wysłanie hasła SMSKod-em (za każde hasło)* 0,30 zł *Ilość darmowych SMSKod-ów w okresie rozliczeniowym 10szt 6. Usługa SMSBanking a) za wysłanego przez Bank SMS-a (za każdego SMS-a)* 0,30 zł *Ilość darmowych SMS-ów w okresie rozliczeniowym 5szt b) zmiana numeru komórkowego, na który mają być przesyłane informacje (za każdą zmianę) 1,00 zł c) 7. zmiana zakresu usługi sms (za każdą zmianę) Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa (za każdą dyspozycję) 2,00 zł 10,00 zł 8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (za każde odwołanie albo zmianę) 20,00 zł 9. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 25,00 zł 10. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta(zlecenia stałe, przelew z datą przyszłą: (za każdy przelew) ( opłata nie jest pobierana z konta ROR VIP) a) dokonywane na rachunki w PBS we Wrześni b) dokonywane na rachunki w innych bankach 1,50 zł 11. Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego (za każdą dyspozycję) 1,00 zł 12. Odwołanie zlecenia stałego (za każdą dyspozycję) 2,00 zł 13. Za zamknięcie rachunków: a) ROR Standard, ROR Junior, ROR Senior, ROR VIP 10,00 zł b) rachunku oszczędnościowego z wkładami płatnymi na każde żądanie 0,00 zł c) terminowej lokaty oszczędnościowej 0,00 zł d) terminowych lokat (zwrot na rachunek klienta w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni ) 0,00 zł 14. Za przekształcenie ROR Junior w rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 15. Lokaty terminowe a) otwarcie rachunku lokaty b) prowadzenie rachunku lokaty c) ustanowienie blokady na rachunku lokaty ( za każdą dyspozycję) d) sporządzenie na wniosek klienta historii na jednym rachunku ( za każdą dyspozycję) 16. Książeczka a vista w miejsce zapisanej (za każdą książeczkę) 15,00 zł 17. Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce utraconej (za każdą książeczkę) 25,00 zł 18. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej (za każde zgłoszenie) 20,00 zł 19. Umorzenie książeczki czekowej lub oszczędnościowej (za każde umorzenie) 20,00 zł 20. Za sporządzenie dokumentu potwierdzającego zawarcie cesji (za każdy dokument) 30,00 zł 21. Sporządzenie na wniosek klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku (za każde zestawienie) 20,00 zł Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej. Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą character alimentów. 16

17 22. Wydanie na wniosek Klienta: a) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i/lub wysokość salda (za każde zaświadczenie) 30,00 zł b) zaświadczenia o stanie oszczędności (za każde zaświadczenie) 30,00 zł c) opinii bankowej o Kliencie (za każdą opinię) 30,00 zł d) potwierdzenie wykonania przelewu z rachunku bankowego (za każdą dyspozycję) 10,00 zł e) duplikatu Umowy zawartej z Bankiem (za każdą dyspozycję) 10,00 zł 23. Sporządzenie a) wyciągu bankowego (po zakończeniu miesiąca) b) wyciągu bankowego (dziennego) 1,00 zł c) wyciągu bankowego (dekadowo) 1,00 zł d) wyciągu elektronicznie e) dokumentu przelewu lub wpłaty gotówkowej na r-ki w innych bankach (za każdy dokument) 1,00 zł f) wyciągu bankowego na życzenie klienta wydawane częściej niż raz w m-cu 1,00 zł 24. Wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 5,00 zł 25. Sporządzenie (za każdy dokument) a) kopii wyciągu bankowego (bez załączników) 10,00 zł b) kopii każdego załącznika do wyciągu 15,00 zł c) kopii dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy Klient określi datę dokonania operacji Klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 25,00 zł d) duplikatu bieżącego dokumentu księgowego (sporządzonego z ostatnich 30 dni) 5,00 zł 26. Wpłaty abonamentu na rzecz RTV (za każdą wpłatę) 1,50 zł 28. Wpłaty abonamentu UPC ( kablówka ) (za każdą wpłatę) 2,50 zł 29. Wpłaty gotówkowe za gaz (dot. Gazowni Kaliskiej BOK Krotoszyn) (za każdą wpłatę) 1,70 zł 30. Wypłaty z rachunku technicznego (opłata naliczana od wypłacanej kwoty) 0,50 % min. 3,50 zł max.500,00 zł. 31. Realizacja dyspozycji spadkobierców (od każdego spadkobiercy) 30,00 zł 32. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na rachunku - 1 raz w okresie rozliczeniowym, wynikającym z umowy (za każdy monit) 33. Rachunek oszczędnościowy: 15,00 zł a) otwarcie rachunku b) prowadzenie rachunku c) wypłaty gotówkowe (za każdą wypłatę) * jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym, każda kolejna 8,00 zł 34. Realizacja przelewów z rachunku oszczędnościowego: (za każdy przelew) a). b). na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni * jeden przelew w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny 8 zł. Opłata nie dotyczy przelewu na lokatę terminową zakładaną dla tego samego klienta na rachunki prowadzone w innych bankach * jeden przelew na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach w miesiącu kalendarzowym, każdy kolejny 8,00 zł. 17.

18 35. Zamknięcie rachunku oszczędnościowego 10,00 zł 36. Sporządzenie historii rachunku oszczędnościowego(za każdy dokument) 10,00 zł 37. Wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 5,00 zł 38. Działania PBS we Wrześni podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy (za każdą dyspozycję) 20,00 zł 39. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku ( miesięcznie ) 5,00 zł 40. Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach (opłata naliczana od wymienianej każdą dyspozycję) wymienianej kwoty) do 20 szt. od 21 szt. -50 szt. powyżej 50 szt. 0,25% min. 5,00 zł 0,5% min. 15,00 zł IV. Obsługa rachunków walutowych Klienci instytucjonalni L.p. Wyszczególnienie stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych a) otwarcie rachunku pierwszego rachunku 0,00 zł każdego następnego rachunku 0,00 zł b) prowadzenie rachunku walutowego (miesięcznie za każdy rachunek) 0,00 zł 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe (opłata naliczana od wpłacanej i wypłacanej kwoty) Wpłaty na rachunki walutowe prowadzone w PBS we Wrześni / wypłaty gotówkowe z rachunków 0,50 % a) walutowych prowadzonych w PBS we Wrześni wpłacana kwota przeliczana na złotówki, nie mniej niż 3,50 zł i nie więcej niż 500,00 zł. UWAGA: Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych b) Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej ( powyżej równowartości EUR )(za 0,30% każdą dyspozycję) 3. Realizacja przelewów (za każdy przelew) a) na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 0,50 zł b) realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie WALUTY SGB 19,00 zł 4. Likwidacja rachunku walutowego 10,00 zł 5. Opłata za pozwolenie uprawniające do wywozu wartości dewizowych za granicę (za każde 30,00 zł pozwolenie) 6. Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku (za każde zaświadczenie) 30,00zł 7. Inkaso czeku rozrachunkowego (za każdą dyspozycję) 25,00zł 8. Pośrednictwo w zakresie obsługi akredytywy dokumentacyjnej Wg decyzji Zarządu Banku 18

19 9. Opłata za postępowanie reklamacyjne lub wyjaśniające na zlecenie klienta, dotyczące przelewu zagranicznego Zgodnie z poniesionymi kosztami reklamacji 10. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa (za każdą dyspozycję) 10,00 zł Opłaty nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 11. Uzyskanie na hasło informacji telefonicznej o stanie rachunku ( miesięcznie ) 5,00 zł 19

20 V. Obsługa rachunków walutowych - Klienci indywidualni L.p. Wyszczególnienie stawka 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków walutowych ( klienci indywidualni) a) otwarcie rachunku 0,00 zł b) prowadzenie rachunku walutowego 0,00 zł 2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe a) b) 3. Wpłaty na rachunki walutowe prowadzone w PBS we Wrześni / wypłaty gotówkowe z rachunków walutowych prowadzonych w PBS we Wrześni Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej ( powyżej równowartości EUR ) za każdą dyspozycję) Realizacja przelewów (za każdy przelew) a) na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 0,50 zł b) realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie WALUTY SGB 19,00 zł 4. Likwidacja rachunku walutowego 10,00 zł 5. Opłata za pozwolenie uprawniające do wywozu wartości dewizowych za granicę (za każde pozwolenie) 6. Opłata za postępowanie reklamacyjne lub wyjaśniające na zlecenie klienta, dotyczące przelewu zagranicznego 0,00% 0,30% 30,00 zł Zgodnie z poniesionymi kosztami reklamacji 7. Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na rachunku (za każde zaświadczenie) 30,00zł 8. Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 25,00 zł 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 15,00 zł wkładu na wypadek śmierci (za każde odwołanie albo zmianę) 10. Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa (za każdą dyspozycję) 10,00 zł 11. Uzyskanie na hasło informacji telefonicznej o stanie rachunku ( miesięcznie ) 5,00 zł 12. Pozostałe opłaty za czynności bankowe: Za zastrzeżenie: (za każde zastrzeżenie) 1)dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty PBS we Wrześni 2) dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt.1 10,00 zł 20

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Załącznik do Uchwały Zarządu nr 125/2010 Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ

ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 89/2014 z dnia 30.04.2014r Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 244/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni

Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Załącznik do Uchwały Zarządu nr 98/2016 z dn. 18 maja 2016 roku z uwzględnieniem Uchwały Zarządu 120/2016 z dn. 22.06.2016 roku, 143/2016 z dn. 13.07.2016 roku, 199/2016 z dn. 26.10.2016 roku - obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r.

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r. Załącznik nr 1 Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 184/2015 z dnia 30 września 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 47/2015 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 14.05.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej)

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 06 października 2016r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

na dzień r. VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

na dzień r. VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami )

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami ) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.02.2016r. ( z późniejszymi zmianami ) Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 30.01.2013 r. Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 33/2013 Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 64/2013 Z póź.zm.wprow. Uchwałą nr 82/2013 Z póź.zm.wprow.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. z póź. zmianami TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 02 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY Załącznik do uchwały nr 7/2013 Zarządu BSZŁ w Łęczycy z dnia 21.02.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZIEMI ŁECZYCKIEJ W ŁĘCZYCY ( w walucie krajowej) Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo