TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I W WALUCIE WYMIENIALNEJ DLA KLIENTÓW POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WRZEŚNI Września, marzec 2015 r.

2 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5 Rozdział Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 5 Rozdział Rachunek oszczędnościowy 7 Rozdział Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 9 Rozdział Obsługa rachunków walutowych 10 Rozdział Usługi bankowości elektronicznej 11 Rozdział Karty płatnicze 12 Rozdział 7. Pozostałe czynności i usługi bankowe 15 Rozdział 8. Kredyty i pożyczki 17 Rozdział. 9. Produkty wycofane z oferty 19 DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 20 Rozdział Obsługa rachunków rozliczeniowych 20 Rozdział Rachunek lokacyjny 22 Rozdział Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 22 Rozdział Obsługa rachunków walutowych 23 Rozdział Usługi bankowości elektronicznej 24 Rozdział Karty 24 Rozdział 7. Pozostałe czynności i usługi bankowe 28 Rozdział 8. Kredyty dla klienta instytucjonalnego PRZEDSIĘBIORCA 30 Rozdział 9. Kredyty dla klienta instytucjonalnego ROLNIK 31 Rozdział 10. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 32 Rozdział 1 Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale, akredytywy 33 Rozdział 1 Rachunek EKSTRA ZUS 33

3 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE PBS we Wrześni pobiera prowizje i opłaty za czynności bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i w walucie wymienialnej dla klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni ", zwaną dalej taryfą. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i w walucie wymienialnej dla Klientów Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają, co następuje: 1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Serwis SMS, na podstawie odrębnej umowy, 2) rozdziały dotyczące obsługi rachunków bankowych - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 3) Bank - Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, 4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, lista/karta haseł jednorazowych TAN, hasło SMS, telekod, karta chipowa, PIN do karty chipowej. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. 7. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 8. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 9. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta zgodnie z dyspozycją klienta. 3

4 10. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy klientem, a PBS we Wrześni. 1 Opłaty cykliczne o których mowa w ust. 10 pkt. 2, pobierane są w następujących terminach: 1) 30 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 2) w dniu miesiąca odpowiadającemu dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia, natomiast w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez PBS we Wrześni opłaty są zwracane za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi. Opłata za użytkowanie karty płatniczej pobierana jest za pełen miesiąc kalendarzowy. 1 W przypadku rachunku otwartego w danym miesiącu, pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu następnym (po miesiącu otwarcia) za bieżący miesiąc. 1 Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 1 Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 1 Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo w umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie banku PBS we Wrześni. 1 Bank mając na uwadze jeden lub kilka z niżej wymienionych czynników: pozyskanie nowego klienta, współpracę z dotychczasowym klientem, ofertę innych banków, poziom ryzyka kredytowego, kwotę kredytu, inne warunki określone indywidualnie wobec klienta może ustalić w Umowie z klientem niższą prowizję lub opłatę od określonej w Taryfie albo odstąpić od pobrania prowizji lub opłaty. 4

5 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział Obsługa rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych (ROR) TRYB POBIERANIA OPŁATY ROR ROR JUNIOR ROR SENIOR ROR VIP Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1 otwarcie rachunku - 2 prowadzenie rachunku miesięcznie 6,00 zł 1 3 przekształcenie rachunku 4 zamknięcie rachunku Wpłaty /wypłaty gotówkowe: 1 dokonywana na rachunek / z rachunku Realizacja przelewów (złożonych w placówce PBS) 1 na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 2 na rachunki prowadzone w innych bankach 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł 3 realizowanych w systemie SORBNET realizowanych w systemie BlueCash - kwota przelewu max ,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w 5 systemie WALUTY SGB (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) sporządzenie na życzenie klienta dokumentu przelewu na 6 rachunek prowadzony w innym banku Realizacja przelewów (złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) 1 na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 2 na rachunki prowadzone w innych bankach 0,00 zł 0,00 zł 3 realizowanych w systemie SORBNET realizowanych w systemie BlueCash - kwota przelewu max ,00 zł realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w 5 systemie WALUTY SGB (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) Polecenie zapłaty: 1 złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika odwołanie pojedyńczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 3 albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z 4 tytułu braku środków na rachunku płatnika Zlecenia stałe (złożone w placówce PBS) 1 dokonywane na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 2 dokonywane na rachunki prowadzone w innych bankach 3 modyfikacja kwoty / terminu zlecenia stałego 4 odwołanie zlecenia stałego 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 5

6 7. Zlecenia stałe (złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) 7.1 dokonywane na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 7.2 dokonywane na rachunki prowadzone w innych bankach 7.3 modyfikacja kwoty / terminu zlecenia stałego 7.4 odwołanie zlecenia stałego 8. Wyciąg z rachunku sporządzenie wyciągu bankowego - raz w miesiącu lub 8.1 rzadziej sporządzenie wyciągu bankowego na życzenie Klienta 8.2 wydawanego częściej niż raz w miesiącu wysyłka wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora 8.3 pocztowego od każdego wyciągu wyciągu bankowego - wygenerowany w usługach bankowości 8.4 elektronicznej 9 Sporządzenie dokumentu potwierdzającego zawarcie cesji od każdego dokumentu 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 6

7 Rozdział Rachunek oszczędnościowy TRYB POBIERANIA OPŁATY Otwarcie rachunku oszczędnościowego Prowadzenie rachunku oszczędnościowego miesięcznie Zamknięcie rachunku oszczędnościowego Wpłaty gotówkowe na rachunek Wypłata gotówki w placówce PBS 1 pierwsza w miesiącu kalendarzowym 2 każda kolejna w miesiącu kalendarzowym 8,00 zł Realizacja przelewów (złożonych w placówce PBS) 1 pierwszy przelew na rachunek w PBS każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek prowadzony w PBS (z 1 wyłączeniem przelewów na rachunki lokat terminowych w PBS) 8,00 zł 2 pierwszy przelew na rachunek w innym banku realizowany w systemie ELIXIR każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek prowadzony w innym 1 banku realizowany w systemie ELIXIR 8,00 zł 2 realizowanych w systemie SORBNET 2 3 realizowanych w systemie BlueCash - kwota przelewu max. 000,00 zł 7,00 zł 4 realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie WALUTY SGB (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) 7. Sporządzenie na życzenie Klienta dokumentu przelewu na rachunek prowadzony w innym banku 8. Realizacja przelewów (złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) 8.1 pierwszy przelew na rachunek w PBS każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek prowadzony w PBS (z 8.1 wyłączeniem przelewów na rachunki lokat terminowych w PBS) 8,00 zł 8.2 pierwszy przelew na rachunek w innym banku realizowany w systemie ELIXIR każdy kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym na rachunek prowadzony w innym 8.1 banku realizowany w systemie ELIXIR 8,00 zł 8.2 realizowanych w systemie SORBNET realizowanych w systemie BlueCash - kwota przelewu max. 000,00 zł 8.4 realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie WALUTY SGB 9. Polecenie zapłaty: 9.1 złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 9.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika odwołanie pojedyńczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 9.3 zgody na korzystanie z polecenia zapłaty powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 9.4 rachunku płatnika 7

8 10. Zlecenia stałe (złożone w placówce PBS) 10.1 dokonywane na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 10.2 dokonywane na rachunki prowadzone w innych bankach 10.3 modyfikacja kwoty / terminu zlecenia stałego 10.4 odwołanie zlecenia stałego 2,00 zł 1 Zlecenia stałe (złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) 11 dokonywane na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 12 dokonywane na rachunki prowadzone w innych bankach 13 modyfikacja kwoty / terminu zlecenia stałego 14 odwołanie zlecenia stałego 1 Wyciąg z rachunku 11 sporządzenie wyciągu bankowego - raz w miesiącu lub rzadziej sporządzenie wyciągu bankowego na życzenie KIlienta wydawanego częściej niż raz 12 w miesiącu 13 wysyłka wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego od każdego wyciągu 14 wyciąg bankowy - wygenerowany w usługach bankowości elektronicznej 8

9 Rozdział Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych TRYB POBIERANIA OPŁATY Otwarcie rachunku lokaty Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie Zamknięcie rachunku lokaty 1 zwrot na rachunek Klienta w PBS we Wrześni 2 przelew na rachunek w innym banku sporządzenie na życzenie Klienta dokumentu przelewu na rachunek prowadzony w 1 innym banku 3,70 zł Założenie/ likwidacja lokaty terminowej w usłudze WWWBanking Sporządzenie na wniosek Klienta historii na jednym rachunku Sporządzenie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy cesji od każdego dokumentu 30,00 zł 7. Ustanowienie blokady na rachunku lokaty 9

10 Rozdział Obsługa rachunków walutowych TRYB POBIERANIA OPŁATY EUR USD Rachunki walutowe 1 otwarcie rachunku 2 prowadzenie rachunku miesięcznie 3 zamknięcie rachunku Wpłaty i wypłaty gotówkowe 1 wpłata na rachunek 2 wypłata z rachunku 3 anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości EUR) 0,30% 0,30% Realizacja przelewów 1 na rachunki walutowe prowadzone w PBS we Wrześni 2 realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju w systemie WALUTY SGB 0,50 zł 0,50 zł (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) (plus koszty pobierane przez SGB- Bank S.A.) 4 Opłata za postępowanie reklamacyjne lub wyjaśniające na zlecenie klienta, dotyczące przelewu zagranicznego Zgodnie z poniesionymi kosztami reklamacji Zgodnie z poniesionymi kosztami reklamacji 5 Wyciąg z rachunku 1 sporządzenie wyciągu bankowego - raz w miesiącu lub rzadziej 2 sporządzenie wyciągu bankowego na życzenie Klienta wydawanego częściej niż raz w miesiącu od każdego wyciągu 3 wysyłka wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego 4 wyciągu bankowego - wygenerowany w usługach bankowości elektronicznej 10

11 Rozdział Usługi bankowości elektronicznej TRYB POBIERANIA OPŁATY ROR ROR JUNIOR ROR SENIOR ROR VIP Usługa Internetowa WWWBanking 1 uruchomienie usługi 2 opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 3 wydanie pierwszej listy/karty haseł jednorazowych 4 wydanie kolejnej listy haseł jednorazowych listy 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 5 wydanie kolejnej karty zdrapki haseł jednorazowych karty 6 zablokowanie / odblokowanie kanału dostępu do usługi 7 wygenerowanie nowego hasła dostępu przez Bank udostępnienie każdego kolejnego rachunku w usłudze 8 WWWBanking SMSKod - opłata za wysłanie hasła (w okresie rozliczeniowym 9 10 szt. darmowych) zmiana numeru lelefonu komórkowego klienta do akceptacji 10 przelewów SMS-KODEM od każdego rachunku od każdego sms-a 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł Usługa SMSBanking za wysłanego przez bank sms-a (w okresie rozliczeniowym 5 1 szt. darmowych) zmiana numeru telefonu komórkowego klienta, na który mają 2 być przesyłane informacje 3 zmiana zakresu usługi SMS od każdego sms-a 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 11

12 Rozdział Karty płatnicze TRYB POBIERANIA OPŁATY Maestro Visa Electron Visa Electron paywave Visa Electron "młodzieżowa" Visa Electron paywave "młodzieżowa" MasterCard PayPass KKS Lech MasterCard Debit PayPass MasterCard Debit PayPass "młodzieżowa" Wydanie karty dla: 1 posiadacza rachunku 2 współposiadacza rachunku*) karty nie dotyczy nie dotyczy 3 osoby wskazanej*) 20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 20,00 zł Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia karty 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej: karty 1 1 Zastrzeżenie karty Użytkowanie karty miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 7. Zmiana na wniosek Klienta limitów operacji gotówkowych i/lub bezgotówkowych Opłata za wypłatę gotówki: 7.1 w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych wypłaty, pobierana w 7.2 w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 7.3 w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 7.1 dniu rozliczenia operacji 1,30 zł 2% min. 1,30 zł 2% min. 1,30 zł 7.4 w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 7.2 (przy użyciu terminala POS) 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 2% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł naliczana od wypłacanej kwoty 7.5 w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 3% min. 4,50 zł 3% min. 3% min. 4,50 zł 8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł Wydanie nowego numeru PIN*) za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł Zmiana PIN-u w bankomatach: 10.1 banków SGB 4,50 zł 3,50 zł 4,50 zł 3,50 zł 4,50 zł za każdą zmianę 10.2 innych, niż wskazane w pkt11 (przy użyciu terminala POS) 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 11 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 11 banków SGB za każde sprawdzenie 12 innych, niż wskazane w pkt 11 (przy użyciu terminala POS) 1 Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 1 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 1 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 1 Transakcje bezgotówkowe 1 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji (dotyczy Visa Electron) *)Nie dotyczy kart młodzieżowych. 12

13 Karty przedpłacone TRYB POBIERANIA OPŁATY MasterCard Wydanie karty wraz z numerem PIN za każdą kartę 20,00 zł Zasilenie rachunku karty Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty Zastrzeżenie karty 30,00 zł Użytkowanie karty miesięczna Zmiana PIN w bankomatach: 1 banków SGB 2 innych, niż wskazane w pkt 1 za każdą zmianę 4,50 zł 7,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: 7.1 w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 7.2 w kasach banków SGB - przy użyciu terminala POS 7.3 w bankomatach innych, niż wskazane w pkt w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 7.2 przy użyciu terminala POS 7.5 w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłacanej kwoty 1,30 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesłane do Klienta miesięcznie 9. Transakcje bezgotówkowe 13

14 Karty charge TRYB POBIERANIA OPŁATY MasterCard Visa Wydanie karty: 1 dla posiadaczaror 2 dla współposiadacza ROR 3 dla osoby wskazanej za każdą kartę Wydanie: 1 duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 2 nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 20,00 zł 40,00 zł Wznowienie karty za każdą kartę Zastrzeżenie karty Użytkowanie karty Zmiana limitów operacji bezgotówkowych i/lub gotówkowych na wniosek Klienta za każdą zmianę 7. Opłata za wypłatę gotówki: 7.1 w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 7.2 w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 7.3 w bankomatach innych, niż wskazane w pkt w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 7.2 (przy użyciu terminala POS) za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 4,50 zł 7.5 w bankomatach za granicą 3% min. 4,50 zł Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł Zmiana PIN w bankomatach: 9.1 banków SGB 9.2 innych, niż wskazane w pkt10.1 za każdą zmianę 4,50 zł 7,00 zł Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta miesięcznie Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta za każde zestawienie 2,58 zł 12 1 Transakcje bezgotówkowe Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki: 11 w kraju miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w 12 za granicą poprzednim cyklu rozliczeniowym 1 Nieodebranie karty w terminie okreslonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge 1 Opłata za wysłanie monitu listowego w przypadkach określonych w umowie o kartę za każdy monit 1 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju *) Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności za każdą kartę równowartość 150USD*) plus +koszty operacyjne MasterCard 17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju *) Określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności za każdą wypłatę równowartość 150USD*) plus +koszty operacyjne MasterCard 14

15 Rozdział 7. Pozostałe opłaty za czynności i usługi bankowe TRYB POBIERANIA OPŁATY Wpłaty gotówkowe 2 dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach od wpłaconej kwoty 0,50% (min. 3,70 zł max. 500,00 zł) 3 dokonywane na rachunki bankowe ZUS od wpłaconej kwoty 0,50% (min. max. 500,00 zł) 4 wpłaty na działalność pożytku publicznego 5 realizowane w systemie SORBNET 2 6 realizowane w systemie BlueCash - kwota max. 000,00 zł 7,00 zł 7 wpłaty abonamentu na rzecz RTV 8 wpłaty abonamentu UPC (kablówka) 2,50 zł 9 wpłaty gotówkowe za gaz (dot. Gazowni Kaliskiej BOK Krotoszyn) 1,70 zł 10 sorządzenie dokumentu/ dowodu wpłaty gotówkowej na rachunki w innych bankach od każdego dokumentu Wypłaty z rachunku technicznego (zlecenia do wypłaty) od wpłaconej kwoty 0,50% (min. 3,50 zł max. 500,00 zł) Ustanowienie / zmiana /odwołanie pełnomocnictwa Przyjęcie posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci dyzpozycji 2 1 za zmianę, odwołanie (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 20,00 zł 2 realizacja spadkobierców od każdego spadkobiercy 30,00 zł Wydanie na wniosek Klienta: 1 zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku i/lub wysokość salda 30,00 zł 2 zaświadczenia o stanie oszczędności 30,00 zł 3 opinii bankowej o Kliencie dyzpozycji 30,00 zł 4 potwierdzenie wykonania przelewu z rachunku bankowego 5 wydanie Klientowi duplikatu umowy zawartej z bankiem Sporządzenie 1 odpisu każdego załącznika do wyciągu od każdego dokumentu 1 2 kopii dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy: 1 Klient określił datę dokonania operacji 2 Klient nie określił daty dokonania operacji od każdego dokumentu 20,00 zł 2 3 duplikatu bieżącego dokumentu księgowego - sporządzonego z ostatnich 30 dni od każdego dokumentu 7. Sporządzenie na wniosek Klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku Uwaga: Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej. Opłat nie pobiera się w przypadku, gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 20,00 zł 8. Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego na rachunku - 1 raz w okresie rozliczeniowym wynikającym z umowy od każdego monitu 1 15

16 9. Działania PBS we Wrześni podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez zleceniodawcę błędnego numeru rachunku odbiorcy 20,00 zł 10. Uzyskanie na hasło telefoniczne informacji o stanie rachunku miesięcznie 1 Wymiana banknotów/ bilonu na banknoty/ bilon o innych nominałach - dotyczy waluty PLN 11 do 20 szt. 12 od 21 szt szt. 13 powyżej 50 szt. od wymienianej kwoty 0,25% min. 0,50% min. 1 1 Za zastrzeżenie: 11 dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty PBS we Wrześni dyzpozycji 12 dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1 dyzpozycji 16

17 Rozdział 8. Kredyty i pożyczki TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Prowizja wstępna (aplikacyjna) liczona od wnioskowane j kwoty kredytu za rozpatrzenie wniosku kredytowego płatna w dniu złozenia wniosku; w przypadku odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji Kredytobiorcy z podpisania Umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej; max. kwota prowizji wynosi 300,00 zł. Prowizja przygotowawcza: 1a Kredyty gotówkowe: 1a z terminem spłaty do 3 lat (włącznie) prowizja płatna od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, jednorazowo 3,00% 1b z terminem spłaty pow. 3 lat przed uruchomieniem kredytu; min. kwota prowizji wynosi 4,00% Kredyty gotówkowe zabezpieczone umową ustanowienia kaucji prowizja płatna od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, jednorazowo 2 pieniężnej przed uruchomieniem kredytu; min. kwota prowizji wynosi 3 Kredyty okolicznościowe 4a Kredyty gotówkowe DOBRY KREDYT prowizja płatna od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, jednorazowo przed uruchomieniem kredytu; min. kwota prowizji wynosi 5,50% dla posiadaczy ROR lub rachunków bieżących w PBS we 4a Wrześni, charakteryzującymi się systematycznymi wpływami *) dla nowych rachunków min. jeden wpływ prowizja płatna od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, jednorazowo przed uruchomieniem kredytu; min. kwota prowizji wynosi 3,00% 4b dla pozostałych klientów 5,00% 5 Kredyty gotówkowe PROFIT KREDYT 5a z terminem spłaty do 3 lat (włącznie) 5b z terminem spłaty pow. 3 lat prowizja płatna od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, jednorazowo przed uruchomieniem kredytu; min. kwota prowizji wynosi 2,50% 3,50% 6 Kredyty gotówkowe NA REMONT 7 Kredyty odnawialne w ROR 8 Kredyty odnawialne - dopuszczalne saldo debetowe w ROR 9 Kredyty mieszkaniowe prowizja płatna od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, jednorazowo przed uruchomieniem kredytu; min. kwota prowizji wynosi prowizja płatna od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, jednorazowo przed uruchomieniem kredytu; min. kwota prowizji wynosi 3,00% Kredyty mieszkaniowe porzeznaczone na spłatę kredytów 10 0,50% mieszkaniowych w innym banku prowizja płatna od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, jednorazowo przed uruchomieniem kredytu; min. kwota prowizji wynosi 11 Kredyty mieszkaniowe "Mieszkanie dla Młodych" 12 Pożyczka hipoteczna 2,50% 13 Kredyty konsolidacyjne dla klientów indywidualnych prowizja płatna od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, jednorazowo przed uruchomieniem kredytu; min. kwota prowizji wynosi 2,50% 14 Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych prowizja płatna od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, jednorazowo przed uruchomieniem kredytu; min. kwota prowizji wynosi 3,00% 15 Kredyty termomodernizacyjne prowizja płatna od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, jednorazowo przed uruchomieniem kredytu; min. kwota prowizji wynosi Prowizja za odnowienie kredytu odnawialnego w ROR prowizja płatna od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, jednorazowo przed uruchomieniem kredytu; min. kwota prowizji wynosi Prowizja z tytułu gotowości Prowizja rekompensacyjna - spłata całości lub części kredytu/pożyczki przed terminem Prowizja za prolongatę spłaty kredytu/zmianę harmonogramu spłaty 1 prolongata do 1 m-ca 2 prolongata 1-6 m-cy 3 prolongata pow. 6 m-cy wysokość prowizji uzależniona jest od okresu prolongowania spłaty i ustalana procentowo od kwoty prolongowanej - minimalna kwota prowizji wynosi 100,00 zł 0,50% 4 zmiana harmonogramu spłat związana z wcześniejszą częściową spłatą kapitału 0,00% 5 inna zmiana harmonogramu spłat minimalna kwota prowizji wynosi min. 100,00 zł max. 300,00 zł 0,50% 7. Zmiana warunków Umowy kredytowej na wniosek klienta 7.1 Związana ze zmianą zabezpieczenia spłaty kredytu minimalna kwota prowizji wynosi 30,00 zł, w przypadku gdy zmiana dotyczy prolongaty spłaty, prowizję pobiera 1,50% się tylko od prolongaty; w przypadku, gdy zawarcie Aneksu następuje co najmniej z dwóch powodów pobiera 7.2 Pozostałe zmiany Umowy kredytowej się jedną wyższą prowizję 8. Wysyłanie monitu/jeden raz w miesiącu (opłata pobierana jest za każde pismo w ciężar rachunku Kredytobiorcy lub płatna gotówką w kasie banku) : 8.1 do Kredytobiorcy i osób zoobowiązanych do spłaty po upływie terminu spłaty lub odsetek wzywające do zapłaty należności przeterminowanej 1 17

18 8.2 do Kredytobiorcy i osób zoobowiązanych do spłaty z tytułu niedopuszczalnego debetu w ROR (przekroczenia przyznanego w umowie o kredyt limitu) do Kredytobiorcy, w przypadku niespełnienia dodatkowych warunków kredytowania wynikajacych z Umowy o kredyt i umów zabezpieczeń prawnych; dotyczy Umów, w których 8.3 znajduje się klauzula do powyższej treści Wezwanie do zapłaty Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego: 10.1 brak zadłużenia 10.2 wysokość zadłużenia, terminowość spłaty, formę zabezpiezenia, itp. Przygotowanie i wydanie na wniosek Klienta informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu/pożyczki lub odsetek Przygotowanie i wydanie promesy kredytowej Sporządzenie i wydanie dokumentu o wykreślenie hipoteki, zastawu rejestrowego lub zwolnienie przewłaszczenia Wydanie kserokopii Umowy kredytowej Rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki (opłata pobierana jest za każdą odłączoną działkę) Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu i kredytu przez innego dłużnika (opłata pobierana Umowy kredytowej od wysokości przejmowanego kredytu, min. max. 500,00 zł Umowy kredytowej) Restrukturyzacja kredytu - konwersja, ugoda, itp. Prowizja od wpłat z tytułu splaty kredytu/ pożyczki i odstek od Umów zawartych w PBS we Wrześni ,00 zł 30,00 zł ,00 zł 100,00 zł 0,50% 18

19 Rozdział 9. Produkty wycofane z oferty Rachunek oszczędnościowy z wkładami płatnymi na każde żądanie (Książeczka a'vista) TRYB POBIERANIA OPŁATY Prowadzenie rachunku oszczędnościowego z wkładami płatnymi na każde żądanie miesięcznie Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej od każdego zgłoszenia 20,00 zł Umorzenie książeczki oszczędnościowej od każdego umorzenia 20,00 zł Rachunek oszczędnościowy z wkładami terminowymi w złotych TRYB POBIERANIA OPŁATY 2 3 Prowadzenie rachunku miesięcznie Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki terminowej od każdego zgłoszenia 20,00 zł Umorzenie książeczki terminowej od każdego umorzenia 20,00 zł 19

20 DZIAŁ III. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział Obsługa rachunków rozliczeniowych TRYB POBIERANIA OPŁATY PODMIOTY GOSPODARCZE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ROLNICY Rachunki rozliczeniowe: 1 otwarcie rachunku 1 pierwszego rachunku 1,2 każdego następnego rachunku 2 prowadzenie rachunku miesięcznie 6,00 zł 6,00 zł 3 zamknięcie rachunku Wypłaty gotówkowe z rachunku: 1 Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku kwoty powyżej ,00 zł 1 w przypadku podjęcia gotówki 1 w przypadku nie podjęcia gotówki 0,15% min. 3,70 zł max. 500,00 zł 0,15% min. 3,70 zł max. 500,00 zł 0,15% min. 3,70 zł max. 500,00 zł 0,15% min. 3,70 zł max. 500,00 zł Wpłaty gotówkowe na rachunek: własne dokonywane na rachunki bankowe prowadzone 1 w PBS we Wrześni od wpłaconej kwoty 0,25% min. 3,70 zł max. 500,00 zł 0,25% min. 3,70 zł max. 500,00 zł 0,25% min. 3,70 zł max. 500,00 zł dokonywane na rachunki bankowe prowadzone w PBS 3,2 we Wrześni przez osoby (nie związane z rachunkiem) 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 3 wpłata gotówkowa w bilonie: 1 do 1000 szt. 2 powyżej 1000 szt. (dodatkowo za każde 1000 szt. opłata ) od wpłaconej kwoty 0,25% min. 3,70 zł max. 500,00 zł 0,25% min. 3,70 zł max. 500,00 zł 0,25% min. 3,70 zł max. 500,00 zł 0,25% min. 3,70 zł max. 500,00 zł 0,25% min. 3,70 zł max. 500,00 zł 0,25% min. 3,70 zł max. 500,00 zł Realizacja przelewów (złożonych w placówce PBS): 1 na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 2 na rachunki prowadzone w innych bankach 3,90 zł 3,90 zł 3,90 zł 3,90 zł 3 realizowanych w systemie SORBNET realizowanych w systemie BlueCash - kwota przelewu 4 max. 000,00 zł realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju 5 w systemie WALUTY SGB 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) 7,00 zł (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) Realizacja przelewów (złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej): 1 na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 2 na rachunki prowadzone w innych bankach 3 realizowanych w systemie SORBNET realizowanych w systemie BlueCash - kwota przelewu 4 max. 000,00 zł realizowanych za granicę lub do innych banków w kraju 5 w systemie WALUTY SGB (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) (plus koszty pobierane przez SGB-Bank S.A.) Zlecenia stałe (złożone w placówce PBS): 1 dokonywane na rachunki prowadzone w PBS we Wrześni 2 dokonywane na rachunki prowadzone w innych bankach 3 modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 4 odwołanie zlecenia stałego 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 20

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ (DEPOZYTY ROZLICZENIA) - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KONINIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 51/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Koninie z dnia 30 kwietnia 2013r. Tekst jednolity TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 133/2015 z dnia 04 sierpnia 2015 r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, grudzień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 107/2014 Zarządu BS z dnia 11 grudnia 2014r KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, grudzień 2014r Rozdział I Postanowienia ogólne Ta r y f a o p ł a t i p r o w i z j i z a c z y n n o ś c

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo