ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji, umowa nr UDA-POKL /10. Szanowni Państwo,, mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności przy wyborze Wykonawców w ramach Projektu pt. Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji, umowa nr UDA-POKL /10, zaprasza do złożenia oferty na: 1. zapewnienie usług noclegowych 2. zapewnienie usług cateringowych 3. wynajem sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym. I. ZAMAWIAJĄCY ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr Warszawa, Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów: Joanna Wasążnik tel.: tel.kom.: fax.: II. TRYB ZAPYTANIA I ZASTRZEŻENIA 1. Medicover Sp z o.o. nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Do niniejszego zapytania ofertowego stosowana jest zasada konkurencyjności określona w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 2010 r. 1

2 3. Zapytanie ofertowe składane jest w związku z realizacją Projektu pt. Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr UDA-POKL / zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy według kryteriów wyszczególnionych w punkcie V lub unieważnienia akcji w całości lub w części, bez podawania przyczyny. 5. dopuszcza możliwość złożenia oferty na całość lub część zapytania ofertowego. 6. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Oferentów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych ofert oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej oferty. 7. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Wykonawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: Ad. 1 zapewnienie usług noclegowych kod CPV: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego Usługi hotelarskie Hotelarskie usługi noclegowe Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Inne usługi hotelarskie według Wspólnego Słownika Zamówień Zakres usługi obejmuje zakwaterowanie dla uczestników szkoleń oraz trenerów w pokojach 2 lub 1 osobowych, w hotelu dwu/trzygwiazdkowym lub ośrodku rekreacyjno-szkoleniowym spełniającym standard hotelu dwu/trzygwiazdkowego. Ad. 2 zapewnienie usług cateringowych - kod CPV Usługi dostarczania posiłków według Wspólnego Słownika Zamówień. Zakres usług obejmuje obsługę cateringową uczestników szkoleń oraz trenerów. Ad. 3 wynajem sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem - kod CPV Usługa najmu nieruchomości innych niż mieszkalne - według Wspólnego Słownika Zamówień. 2

3 Zakres usług obejmuje zapewnienie sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji szkoleń. Szczegółowy zakres usług został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. WYMAGANIA: 1. Od Oferentów składających ofertę na całość zapytania ofertowego oczekujemy zapewnienia kompleksowej obsługi grup szkoleniowych. Kompleksowa obsługa grup szkoleniowych musi być realizowana przez jeden obiekt hotelarsko-szkoleniowy. Nie dopuszcza się realizacji części usługi lub realizacji usługi dla części uczestników w innym, współpracującym, ośrodku hotelarsko- szkoleniowym. 2. Obiekt musi dysponować infrastrukturą (np. winda, podjazdy) dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. W procesie oceny nie będą oceniane oferty złożone przez podmioty określone w punkcie XI. IV. TERMINY REALIZACJI USŁUGI ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ: Termin realizacji usług: usługi będą realizowane w okresie od czerwca 2011 roku do maja 2013 roku. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznej daty złożenia oferty. W składanej ofercie Oferent zawiera oświadczenie, że jest w sytuacji finansowej i organizacyjnie pozwalającej na realizację usługi przez cały okres wskazany w zapytaniu. V. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE: 1. cena waga 100% VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ ZAWARTOŚĆ OFERTY: Prosimy o przygotowanie oferty w formie pisemnej. Przesłana przez Państwa oferta musi zawierać: 1. Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania. 2. Zakres oraz cennik usług. 3. Podstawowe informacje o Oferencie (dokładna nazwa firmy, adres, numer telefonu i faksu, NIP, ogólny adres oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, bezpośredni adres owy). VII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: I termin ostateczną datą złożenia ofert jest 10 czerwca 2011 r. do godziny Oferty złożone w tym terminie zostaną rozpatrzone do dnia 15 czerwca 2011 r. II termin na bieżąco w okresie realizacji Projektu maksymalnie do 20 dnia kalendarzowego każdego miesiąca. Oferty złożone w tym terminie zostaną rozpatrzone do 25 dnia kalendarzowego w miesiącu złożenia oferty. 3

4 Oferta powinny zostać dostarczona: pocztą elektroniczną na lub w zamkniętej kopercie do sekretariatu Medicover w godzinach 9:00 17:00, na adres: Warszawa z dopiskiem na kopercie: Joanna Wasążnik W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony złożeniem oferty, uprzejmie prosimy o przesłanie informacji mailowo na adres: lub faksem na nr: +48 (22) W trakcie przygotowania ofert, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Pytania muszą być kierowane w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na Odpowiedzi zostaną przesłane do Oferenta w miarę możliwości niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn. VIII. CENA ORAZ TERMIN PŁATNOŚCI W treści oferty prosimy o podanie ceny za: dobę hotelową za pokój 1 osobowy, dobę hotelową za pokój 2-osobowy, usługę cateringową dla jednej osoby na 1 dzień oddzielnie za: serwis kawowy, obiad, kolację, salę szkoleniową wraz z wyposażeniem za 1 dzień. Ceny podane w ofercie powinny być określone w PLN, w kwocie brutto (z należnym podatkiem VAT). W składanej ofercie Oferent zawiera oświadczenie, że podane koszty jednostkowe są pełnym kosztem usługi. Uwaga: termin płatności jest niezmienny i wynosi 21 dni od daty wpływu prawidłowej faktury. IX. TERMIN I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYBORU WYKONAWCY Wybór Wykonawcy/ów zostanie dokonany spośród ofert przesłanych w terminie wskazanym w punkcie VII w oparciu o kryteria wskazane z punkcie V niniejszego zapytania ofertowego. Wyniki zostaną ogłoszone poprzez powiadomienie owe Oferentów w terminie do dnia 15 czerwca 2011r. X. POUFNOŚĆ I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTW Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako tajemnicę Spółki. Informacje dotyczące faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji. wskazuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późń. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 4

5 Oferent podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności - tj. nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. W związku z powyższym, wraz ze składaną ofertą, prosimy o jednoznaczne wskazanie która/-e część/- ci złożonej oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą zostać udostępnione pozostałym Oferentom. XI. WYKLUCZENIA wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) tj. powiązane z osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między, a Oferentem, polegające na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis i zakres usług. 2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty. 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy na realizację usługi. Z poważaniem Aleksandra Dziedzinkiewicz Kierownik Projektu EFS 5

6 Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis i zakres usług. Ad. 1 Zapewnienie usług noclegowych kod CPV: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego Usługi hotelarskie Hotelarskie usługi noclegowe Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Inne usługi hotelarskie według Wspólnego Słownika Zamówień. Zakres usługi obejmuje zakwaterowanie dla uczestników szkoleń oraz trenerów w pokojach 2 lub 1 osobowych, w hotelu dwu/trzygwiazdkowym lub ośrodku rekreacyjno-szkoleniowym spełniającym standard hotelu dwu/trzygwiazdkowego, z możliwością dojazdu publicznymi środkami komunikacji (PKP, PKS) spełniającym poniższe wymogi: usługa noclegowa dla uczestników i trenerów musi być realizowana przez jeden obiekt hotelarsko-szkoleniowy (nie dopuszcza się zakwaterowania części uczestników lub trenerów w innym, współpracującym, ośrodku hotelarsko- szkoleniowym, pokoje muszą być wyposażone w pojedyncze łóżka, w koszt noclegu musi być wliczona cena śniadania, w pokojach musi być bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu, w miejscu noclegu musi być możliwość spożycia kolacji, obiekt musi dysponować pokojami oraz infrastrukturą (np. winda, podjazdy) dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ad. 2 zapewnienie usług cateringowych - kod CPV Usługi dostarczania posiłków według Wspólnego Słownika Zamówień. Zakres usług obejmuje usługi cateringowe polegające na: i/lub przygotowaniu i dostarczeniu do wskazanej sali i we wskazanym terminie, ciepłego obiadu dwudaniowego dla grupy szkoleniowej liczącej średnio 12 osób, przygotowaniu i zapewnieniu we wskazanej sali i we wskazanym terminie serwisu kawowego zawierającego m.in.: kawę, herbatę, wodę (gazowaną i niegazowaną), ciastka, cytrynę, cukier, śmietankę dla grupy szkoleniowej liczącej średnio 12 osób. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 1. świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, 2. przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz z późń. zm.). Usługa będzie świadczona dla uczestników szkoleń realizowanych we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i czasie. Jednorazowo w ciągu jednego dnia dla jednej grupy szkoleniowej będzie uczestniczyło średnio około 12 osób - konsumentów usługi. 6

7 Zamawiający zastrzega, iż zamówiona liczba posiłków może ulec zmianie ze względu na zmianę liczby uczestników jednego szkolenia, zmianę liczby dni szkoleniowych, a także miejsca szkolenia. Ad. 3 wynajem sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem - kod CPV Usługa najmu nieruchomości innych niż mieszkalne - według Wspólnego Słownika Zamówień. Zakres usług obejmuje zapewnienie sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji szkoleń. Sale wykładowe powinny spełniać następujące wymogi: w salach każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnione miejsce do siedzenia (krzesło, stolik), posiadać stanowisko dla osoby prowadzącej szkolenie, zapewnione wyposażenie multimedialne: rzutnik multimedialny, ekran, tablica biała lub flipchart, dostęp do sieci internetowej poprzez WI-FI, w okresie grzewczym sale muszą być ogrzewane, w okresie letnim klimatyzowane, BHP, akustyczne, oświetleniowe (sale dydaktyczne powinny posiadać okna zapewniające odpowiednie doświetlenie światłem dziennym). Miejsce realizacji usług: usługi będą realizowane w miastach: Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Poznań, Szczecin, Wrocław, Kraków, Katowice, Łódź, Lublin, Kielce. Termin realizacji usług określony jest realizacją szkoleń w ramach Projektu tj. od czerwca 2011 r. do maja 2013 r. Usługi będą realizowane zgodnie z umową na realizację usług logistycznych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania (szczególnie 3) Wykonawca w ramach świadczenia usług będzie zobowiązany do: oznakowania miejsca szkolenia plakatami według zasad przekazanych przez Medicover tylko w przypadku świadczenie usług na wynajem sal szkoleniowych, przechowywania dokumentacji związanej z realizacja usług przez okres 10 lat od zakończenia świadczenia usługi w ramach Projektu oraz do udostępniania tych dokumentów w każdym czasie instytucjom/organom uprawnionym do żądania ich okazania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7

8 Załącznik nr 2 Formularz oferty Ofertent: /pieczęć lub dane Oferenta/ FORMULARZ OFERTY Zamawiający:, Warszawa W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferujemy wykonanie usługi objętej zapytaniem ofertowym na:.. Oferujemy realizację usługi w całości/w części* (w jakiej?) Oświadczam, iż ceny zawarte w Ofercie (cenniku usług) stanowią pełny koszt usługi brutto oraz że nie ulegną zmianie w trakcie trwania realizacji umowy. 2. Deklaruję, wykonanie usługi w okresie/terminie* 3. Oświadczam, że jestem podmiotem w sytuacji finansowej i organizacyjnie pozwalającej na realizację usługi przez cały okres wskazany w zapytaniu. 4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczam, że nie jesteśmy podmiotem wykluczonym ze złożenia oferty, o którym mowa w punkcie XI zapytania ofertowego tj. powiązanym z osobowo lub kapitałowo (na podstawie: art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.). 6. Załącznikami do niniejszej oferty są: dokument stwierdzający status prawny - kopia aktualnego odpisu z KRS (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty) lub kopia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny. *.. /data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Oferenta/ * niepotrzebne skreślić * Należy usunąć jeżeli nie jest składane. 8

9 Załącznik nr 3 Wzór umowy na realizację usługi WZÓR UMOWY NA REALIZACJĘ USŁUG LOGISTYCZNYCH pomiędzy : zawarta w Warszawie w dniu.2011 r. Medicover Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r nr 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , REGON , NIP , zwaną dalej ZAMAWIAJĄCY, reprezentowaną przez: imię i nazwisko stanowisko imię i nazwisko stanowisko a Nazwa przedsiębiorstwa z siedzibą w Warszawie, ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, REGON, NIP, zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowaną przez: imię i nazwisko stanowisko imię i nazwisko stanowisko Kopia aktualnego odpisu z KRS (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem zawarcia umowy) lub kopia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej stanowi załącznik nr 1 do Umowy Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizowanego przez Projektu pt. Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji (zwanym w dalszej części umowy: PROJEKT). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL /10 (UMOWA O DOFINANSOWANIE). W wyniku przeprowadzonego konkurencyjnego wyboru oferty na realizację usługi w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego wybrana została oferta Wykonawcy, w związku z czym Strony zawarły Umowę o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji (nazwa usługi). 2. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie i zakresie usługi stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego (ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania) oraz zgodnie z ofertą i oświadczeniami złożonymi przez Wykonawcę stanowiącymi Załącznik nr 2 do Umowy. 3. Termin realizacji usługi od do 4. W trakcie realizacji usługi Strony dopuszczają możliwość wzrostu wartości udzielonego zamówienia do wysokości 50% wartości usługi określonej w niniejszej umowie. 9

10 2 Rozliczenie 1. Wykonawca oświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej umowy ceny za usługi zawarte w ofercie nie podlegają zmianie i są zgodne z cennikiem zawartym w Ofercie oraz obejmują wszelkie koszty, poniesione przez Wykonawcę. 2. Za wykonanie usług Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące sumę iloczynów rzeczywistej liczby zrealizowanych jednostek i wynagrodzenia ustalonego za jedną jednostkę poszczególnych usług. 3. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za każdą zrealizowaną usługę nie rzadziej niż raz w tygodniu na podstawie szczegółowej specyfikacji usług zaakceptowanej przez obie Strony. 4. Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej na adres Biura Projektu: Medicover Spółka z o.o.,, Warszawa z dopiskiem Biuro Projektu Mediceusz. 5. Wynagrodzenie płatne, w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 3 Realizacja usług 1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wstępnej rezerwacji usług z podaniem ilości oraz terminów, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym mają być świadczone usługi. 2. Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji usług, o których mowa w pkt 1 poprzez dostarczenie w formie a, na adres osoby ds. kontaktów, dokumentu: Szczegółowa specyfikacja usług, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia: przyjęcia wstępnej rezerwacji, o której mowa w pkt 1 oraz przyjęcia do realizacji usług, o których mowa w pkt 2, poprzez wysłanego na adres osoby ds. kontaktów nie później niż w ciągu doby od daty ich otrzymania. 4. Zamawiający może odwołać lub zaproponować zmianę terminu realizacji usługi jak również czasu jej trwania najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi bez ponoszenia z tego tytułu żadnych kosztów. 5. Wykonawca jest uprawniony do odwołania usługi nie później niż na 15 dni przed dniem rozpoczęcia świadczenia usługi bez ponoszenia z tego tytułu żadnych koszów. 6. W przypadku odwołania usługi przez Wykonawcę, w terminie krótszym niż wskazany w pkt 5, z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapewni obiekt o takim samym standardzie, po kosztach zawartych w niniejszej umowie (Cennik usług) oraz pokryje ewentualne dodatkowe koszty związane ze zmianą obiektu. 7. Wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym paragrafie, w szczególności o zmianach i odwołaniu wymagają formy pisemnej i muszą być skierowana tylko do osoby wyznaczonej przez Zamawiającego, o której mowa w 4 ust Osoby ds. kontaktów 1. Każda ze Stron wyznaczy Osobę ds. kontaktów odpowiedzialną za realizację i nadzorowanie wykonania niniejszej Umowy. 2. Osobą ds. kontaktów ze strony Zamawiającego będzie: Pani Ewelina Matyjaszczyk Koordynator Administracyjny ds. Projektu EFS tel.: fax: kom: Osobą ds. kontaktów ze strony Wykonawcy będzie: Pan/i.., Stanowisko, 10

11 tel.:, fax:.., kom:.., 4. Zmiana Osoby ds. kontaktów nie jest zmianą niniejszej Umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony. 5 Podmioty i zakres kontroli 1. Wykonawca oświadcza, iż będzie przechowywał wszelką dokumentację związaną z realizacją usług w Projekcie, przez okres 10 lat od zakończenia realizacji usług oraz udostępni te dokumenty w każdym czasie instytucjom/organom uprawnionym do żądania ich okazania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności prawo żądania okazania wszelkiej dokumentacji związanej z usługami ma PARP. 2. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy i akceptuje fakt, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będąca Instytucją Wdrażającą Projekt, jak również inne uprawnione instytucje dokonują analizy i weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę pokrywania przez Zamawiającego kosztów i zobowiązuje się umożliwić taką kontrolę. W szczególności zobowiązuje się do udostępnienia dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym dokumentów finansowych. 6. Poufność 1. Strony Umowy zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony, a także dane osobowe, uzyskane od drugiej Strony w trakcie realizacji niniejszej umowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy przypadku udostępniania powyższych danych organom kontrolnym, właściwym dla każdej z umawiających się Stron. 2. Strony zobowiązują się wykorzystać informacje, o których mowa w ust 1, jedynie w celach prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 7. Oświadczenie Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym z osobowo lub kapitałowo, o którym mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. Postanowienia końcowe 1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać na rzecz osób trzecich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2. Spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy o ile nie będzie możliwe ich polubowne rozwiązanie Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11

12 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki: 1. Załącznik Nr 1 - Kopia aktualnego odpisu z KRS (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem zawarcia umowy) lub kopia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej. 2. Załącznik Nr 2 Oferta złożona przez Wykonawcę. 3. Załącznik Nr 3 Szczegółowa specyfikacja usług - wzór... Wykonawca... Zamawiający 12

13 Załącznik Nr 3 Szczegółowa specyfikacja usług - wzór Organizator szkolenia Tytuł szkolenia,, Warszawa INFORMACJE OGÓLNE Planowany termin i godzina 1. rozpoczęcia szkolenia Planowany termin i godzina 2. zakończenia szkolenia 3. Planowana łączna liczba godzin 4. Planowana liczba osób + trener 5. Miejsce realizacji szkolenia (adres) A. SALA Godzina przybycia Trenera:.... Ustawienie sali: teatralne, podkowa, szkolne, okrągły stół * Dodatkowe informacje: B. CATERING Przerwy kawowe: tak/nie * Godziny przerw kawowych:... Ilość zamawianych obiadów Godzina obiadu... C. NOCLEGI LP Nazwisko i imię Data przyjazdu: Data wyjazdu: Kolacja (tak/nie) Dane do faktury: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr Warszawa NIP: Osoba kontaktowa: Ewelina Matyjaszczyk, tel: , Kontakt do Trenera:. telefon:.... Podpis rezerwującego * niepotrzebne skreślić 13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo