Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach czerwca 2012 roku,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji, umowa nr UDA-POKL /10. Szanowni Państwo,, mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności przy wyborze Wykonawców w ramach Projektu pt. Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji, umowa nr UDA-POKL /10, zaprasza do złożenia oferty na: Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach czerwca 2012 roku, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym. I. ZAMAWIAJĄCY Al. Jerozolimskie Warszawa Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów: Joanna Wasążnik tel.: tel.kom.: fax.: II. TRYB ZAPYTANIA I ZASTRZEŻENIA 1. Medicover Sp z o.o. nie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Do niniejszego zapytania ofertowego stosowana jest zasada konkurencyjności określona w wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 2010 r. 3. Zapytanie ofertowe składane jest w związku z realizacją Projektu pt. Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr UDA-POKL /10. 1

2 4. zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy według kryteriów wyszczególnionych w punkcie V lub unieważnienia akcji w całości lub w części, bez podawania przyczyny. 5. dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na całość zapytania ofertowego. 6. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru Oferentów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do całości zakresu złożonych ofert oraz do zawarcia umowy z jednym Wykonawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy obejmuje całość zakresu złożonej oferty. 7. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Wykonawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie pełnej obsługi logistycznej (wynajem 12 wyposażonych sal szkoleniowych, nocleg, obsługa cateringowa) dla około 360 uczestników i trenerów szkoleń Nowoczesna medycyna organizowanych w dniach czerwca 2012 roku, tj.: Ad. 1 zapewnienie usług noclegowych kod CPV Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego według Wspólnego Słownika Zamówień. Zakres usługi obejmuje zakwaterowanie dla wszystkich uczestników szkoleń oraz trenerów (łącznie około 360 osób) w pokojach 2 osobowych (155 pokoi) i 1 osobowych (50 pokoi), w obiekcie spełniającym standard hotelu trzy- lub czterogwiazdkowego lub w ośrodku rekreacyjno-szkoleniowym spełniającym standard hotelu trzy- lub czterogwiazdkowego. Ad. 2 zapewnienie usług cateringowych - kod CPV Usługi dostarczania posiłków według Wspólnego Słownika Zamówień. Zakres usług obejmuje obsługę cateringową uczestników szkoleń oraz trenerów - łącznie około 360 osób, w czasie trwania szkolenia (serwis kawowy, obiad oraz kolacja). Ad. 3 wynajem sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem - kod CPV Usługa najmu nieruchomości innych niż mieszkalne - według Wspólnego Słownika Zamówień. Zakres usług obejmuje zapewnienie 12 sal szkoleniowych, każda dla minimum 30 osób, wraz z niezbędnym wyposażeniem. Szczegółowy zakres wyżej wymienionych usług został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 2

3 WYMAGANIA: 1. Od Oferentów składających ofertę na całość zapytania ofertowego oczekujemy zapewnienia kompleksowej obsługi logistycznej grup szkoleniowych Kompleksowa obsługa grup szkoleniowych musi być realizowana przez jeden obiekt hotelarsko-szkoleniowy o standardzie trzy- lub czterogwiazdkowym. Nie dopuszcza się realizacji części usługi lub realizacji usługi dla części uczestników w innym, współpracującym, ośrodku hotelarsko - szkoleniowym. 2. Obiekt musi dysponować infrastrukturą (np. winda, podjazdy) dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Obiekt musi dysponować infrastrukturą pozwalająca na zorganizowanie wspólnej imprezy towarzyszącej (jedna sala kongresowa, mogąca pomieścić łącznie min. 360 osób i posiadająca wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia prezentacji multimedialnych). 4. Obiekt musi dysponować infrastrukturą pozwalająca na aktywne spędzenie czasu wolnego po godzinach realizacji szkoleń (np.: basen, siłownia, SPA). 5. Obiekt musi dysponować wydzieloną powierzchnią wystawienniczą w okolicach sal szkoleniowych, umożliwiającą ustawienie około 20 stoisk każde stoisko o pow. około 10 m2. 6. Od Oferentów składających ofertę na całość zapytania ofertowego oczekujemy zapewnienia dla każdej grupy szkoleniowej) indywidualnego opiekuna (łącznie 12 opiekunów), do obowiązków którego należeć będzie: rejestracja uczestników szkoleń w dniu rozpoczęcia, prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w czasie trwania szkolenia (sprawdzanie listy obecności, zbieranie podpisów uczestników i trenerów), opieka nad uczestnikami szkoleń, opieka nad trenerami prowadzącymi poszczególne tematy szkoleniowe. W procesie oceny nie będą oceniane oferty złożone przez podmioty określone w punkcie XI. IV. TERMINY REALIZACJI USŁUGI ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ: Termin realizacji usług: usługi będą realizowane w okresie: czerwca 2012 roku. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznej daty złożenia oferty. W składanej ofercie Oferent zawiera oświadczenie, że jest w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację usługi przez cały okres wskazany w zapytaniu. V. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE: 1. zapewnienie kompleksowej obsługi logistycznej uczestników w terminie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy zakres i opis usług) waga 50% 2. doświadczenie wykonawcy oraz dedykowanego zespołu w organizacji imprez/szkoleń waga 30% 3. cena waga 20% VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA ORAZ ZAWARTOŚĆ OFERTY: Prosimy o przygotowanie oferty w formie pisemnej. Przesłana przez Państwa oferta musi zawierać: 1. Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania. 3

4 2. Dokładny zakres oferowanych usług (np;. proponowane menu) 3. Cennik usług. 4. Informacje o obiekcie proponowanym do realizacji usług. 5. Opis doświadczeń (kontakt referencyjny) oraz informację o liczbie imprez/szkoleń organizowanych w latach 2009 i 2010 (prosimy o podanie liczby organizowanych w poszczególnych latach imprez/szkoleń oraz liczby ich uczestników) 6. Opis doświadczeń zespołu dedykowanego do realizacji usług. 7. Podstawowe informacje o Oferencie (dokładna nazwa firmy, adres, numer telefonu i faksu, NIP, ogólny adres oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego, bezpośredni adres owy). VII. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY: TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY: Ostateczną datą złożenia ofert jest r. do godziny Oferty złożone w tym terminie zostaną rozpatrzone do dnia 25 listopada 2011 r. Oferta powinny zostać dostarczona: pocztą elektroniczną na lub w zamkniętej kopercie do sekretariatu Medicover w godzinach 9:00 17:00, na adres: Al. Jerozolimskie Warszawa z dopiskiem na kopercie: Joanna Wasążnik W przypadku braku zainteresowania z Państwa strony złożeniem oferty, uprzejmie prosimy o przesłanie informacji mailowo na adres: lub faksem na nr: +48 (22) W trakcie przygotowania ofert, Oferent ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego zapytania ofertowego. Pytania muszą być kierowane w formie pisemnej za pomocą poczty elektronicznej na Odpowiedzi zostaną przesłane do Oferenta w miarę możliwości niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn. VIII. CENA ORAZ TERMIN PŁATNOŚCI W treści oferty prosimy o podanie ceny za: dobę hotelową za pokój 1 osobowy, dobę hotelową za pokój 2-osobowy, usługę cateringową dla jednej osoby na 1 dzień oddzielnie za: serwis kawowy, obiad, kolację, salę szkoleniową wraz z wyposażeniem za 1 dzień, salę plenarną wraz z wyposażeniem za 1 dzień. Ceny podane w ofercie powinny być określone w PLN, w kwocie brutto (z należnym podatkiem VAT). 4

5 W składanej ofercie Oferent zawiera oświadczenie, że podane koszty jednostkowe są pełnym kosztem usługi. Uwaga: termin płatności jest niezmienny i wynosi 21 dni od daty wpływu prawidłowej faktury. IX. TERMIN I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYBORU WYKONAWCY Wybór Wykonawcy/ów zostanie dokonany spośród ofert przesłanych w terminie wskazanym w punkcie VII w oparciu o kryteria wskazane z punkcie V niniejszego zapytania ofertowego. Wyniki zostaną ogłoszone poprzez powiadomienie owe Oferentów w terminie do dnia 26 listopada 2011r. X. POUFNOŚĆ I TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTW Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego zapytania ofertowego jako tajemnicę Spółki. Informacje dotyczące faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji. wskazuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późń. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Oferent podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności - tj. nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. W związku z powyższym, wraz ze składaną ofertą, prosimy o jednoznaczne wskazanie która/-e część/- ci złożonej oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą zostać udostępnione pozostałym Oferentom. XI. WYKLUCZENIA wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) tj. powiązane z osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między, a Oferentem, polegające na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis i zakres usług. 2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty. 3. Załącznik nr 3 Wzór umowy na realizację usługi. Z poważaniem Aleksandra Dziedzinkiewicz Kierownik Projektu EFS 5

6 Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis i zakres usług. Ad. 1 Zapewnienie usług noclegowych kod CPV Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego według Wspólnego Słownika Zamówień. Zakres usługi obejmuje: zakwaterowanie dla wszystkich uczestników szkoleń oraz trenerów (łącznie około 360 osób) w pokojach 2 osobowych (155 pokoi) i 1 osobowych (50 pokoi), obiekt musi spełniać standardy hotelu trzy lub czterogwiazdkowego lub ośrodka rekreacyjnoszkoleniowego spełniającego standard hotelu trzy lub czterogwiazdkowego. usługa noclegowa dla uczestników i trenerów musi być realizowana przez jeden obiekt hotelarsko-szkoleniowy o standardzie minimum trzy lub cztero gwiazdkowym, (nie dopuszcza się zakwaterowania części uczestników lub trenerów w innym, współpracującym ośrodku hotelarsko- szkoleniowym), pokoje dwuosobowe muszą być wyposażone w pojedyncze łóżka, wszystkie pokoje muszą być wyposażone w łazienki, w koszt noclegu musi być wliczona cena śniadania, w pokojach musi być bezpłatny dostęp do sieci internetowej poprzez WI-FI, obiekt musi dysponować pokojami oraz infrastrukturą (np. winda, podjazdy) dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zamawiający zastrzega, iż zamówiona liczba pokoi może ulec zmianie ze względu na zmianę łącznej liczby uczestników szkoleń, nie później niż na 3 tygodnie przed realizacją szkoleń. Ad. 2 zapewnienie usług cateringowych - kod CPV Usługi dostarczania posiłków według Wspólnego Słownika Zamówień. Zakres usługi obejmuje usługi cateringowe dla wszystkich uczestników szkoleń oraz trenerów (łącznie około 360 osób) polegające na: 1. przygotowaniu i podaniu ciepłego obiadu dla wszystkich uczestników szkoleń oraz trenerów (łącznie około 360 osób), każdego dnia o godzinie przygotowaniu i zapewnieniu serwisu kawowego zawierającego m.in.: kawę, herbatę, wodę (gazowaną i niegazowaną), ciastka, cytrynę, cukier, śmietankę dla każdej grupy szkoleniowej liczącej maksymalnie 30 osób oraz trenerów przez cały czas trwania szkolenia. 3. przygotowaniu i zapewnieniu kolacji w dniu 01 i 02 czerwca 2011r. dla wszystkich uczestników szkoleń oraz trenerów. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: 1. świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu produktów spełniających polskie normy jakości produktów spożywczych, 2. przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz z późń. zm.). Usługa będzie świadczona dla uczestników szkoleń realizowanych w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego. 6

7 Zamawiający zastrzega, iż zamówiona liczba posiłków może ulec zmianie ze względu na zmianę łącznej liczby uczestników szkoleń, nie później niż na 3 tygodnie przed realizacją szkoleń. Ad. 3 wynajem sal szkoleniowych wraz z niezbędnym wyposażeniem - kod CPV Usługa najmu nieruchomości innych niż mieszkalne - według Wspólnego Słownika Zamówień. Zakres usług obejmuje zapewnienie łącznie 12 sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem niezbędnym do realizacji szkoleń w grupach maksymalnie 30 osobowych. Sale szkoleniowe powinny spełniać następujące wymogi: w salach każdy uczestnik szkolenia musi mieć zapewnione miejsce do siedzenia (krzesło, stolik) planowana liczebność 1 grupy szkoleniowej to 30 osób, powierzchnia sal powinna umożliwiać swobodne przemieszczanie się uczestników szkolenia w trakcie trwania szkolenia (praca w grupach; możliwość dowolnego ustawienia stołów w zależności od potrzeb prowadzącego, np.: wyspy, podkowa) posiadać stanowisko dla osoby prowadzącej szkolenie, zapewnione wyposażenie multimedialne: laptop z wejściem USB podłączony do rzutnika multimedialnego, ekran, flipchart wraz z zapasem papieru oraz pisakami w 4 kolorach, dostęp do sieci internetowej poprzez WI-FI, w okresie grzewczym sale muszą być ogrzewane, w okresie letnim klimatyzowane, BHP, akustyczne, oświetleniowe (sale dydaktyczne powinny posiadać okna zapewniające odpowiednie doświetlenie światłem dziennym). Planowane godziny realizacji szkoleń: r. w godzinach: r. w godzinach: r. w godzinach: Zamawiający zastrzega, iż zamówiona liczba sal szkoleniowych może ulec zmianie ze względu na zmianę łącznej liczby uczestników szkoleń, nie później niż na 3 tygodnie przed realizacją szkoleń. Miejsce realizacji usług: Polska miejsce zaakceptowane przez Zamawiającego. Termin realizacji usług: czerwca 2012 r. Wykonawca w ramach świadczenia usług będzie zobowiązany do: oznakowania miejsca szkolenia plakatami według zasad przekazanych przez Medicover, przechowywania dokumentacji związanej z realizacją usług przez okres 10 lat od zakończenia świadczenia usługi w ramach Projektu oraz do udostępniania tych dokumentów w każdym czasie instytucjom/organom uprawnionym do żądania ich okazania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 7

8 Załącznik nr 2 Formularz oferty Ofertent: /pieczęć lub dane Oferenta/ FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Al. Jerozolimskie Warszawa W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferujemy wykonanie usługi objętej zapytaniem ofertowym Nr 13/MCOV/2011 w całości. 1. Oświadczam, iż ceny zawarte w Ofercie (cenniku usług) stanowią pełny koszt usługi brutto oraz że nie ulegną zmianie w trakcie trwania realizacji umowy. 2. Deklaruję, wykonanie usługi w terminie czerwca 2012r. 3. Oświadczam, że jestem podmiotem w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację usługi przez cały okres wskazany w zapytaniu. 4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz załącznikami i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zwarcia umowy na warunkach w niej określonych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczam, że nie jesteśmy podmiotem wykluczonym ze złożenia oferty, o którym mowa w punkcie XI zapytania ofertowego tj. powiązanym z osobowo lub kapitałowo (na podstawie: art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, ze zm.). 6. Załącznikami do niniejszej oferty są: dokument stwierdzający status prawny - kopia aktualnego odpisu z KRS (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty) lub kopia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej, pełnomocnictwo jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu stwierdzającego status prawny. *.. /data i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Oferenta/ * niepotrzebne skreślić * Należy usunąć jeżeli nie jest składane. 8

9 Załącznik nr 3 Wzór umowy na realizację usługi WZÓR UMOWY NA REALIZACJĘ USŁUG LOGISTYCZNYCH pomiędzy : zawarta w Warszawie w dniu.2011 r. Medicover Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , REGON , NIP , zwaną dalej ZAMAWIAJĄCY, reprezentowaną przez: imię i nazwisko stanowisko imię i nazwisko stanowisko a Nazwa przedsiębiorstwa z siedzibą w Warszawie, ul., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS, REGON, NIP, zwaną dalej WYKONAWCĄ reprezentowaną przez: imię i nazwisko stanowisko imię i nazwisko stanowisko Kopia aktualnego odpisu z KRS (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem zawarcia umowy) lub kopia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej stanowi załącznik nr 1 do Umowy Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizowanego przez Projektu pt. Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej oraz zapewnienia trwałości procesu konsolidacji (zwanym w dalszej części umowy: PROJEKT). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL /10 (UMOWA O DOFINANSOWANIE). W wyniku przeprowadzonego konkurencyjnego wyboru oferty na realizację usługi w ramach Projektu realizowanego przez Zamawiającego wybrana została oferta Wykonawcy, w związku z czym Strony zawarły Umowę o następującej treści: 1 Przedmiot Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji (nazwa usługi). 2. Przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie i zakresie usługi stanowiącym załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego (ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania) oraz zgodnie z ofertą i oświadczeniami złożonymi przez Wykonawcę stanowiącymi Załącznik nr 2 do Umowy. 3. Termin realizacji usługi od do 4. W trakcie realizacji usługi Strony dopuszczają możliwość wzrostu wartości udzielonego zamówienia do wysokości 50% wartości usługi określonej w niniejszej umowie. 9

10 2 Rozliczenie 1. Wykonawca oświadcza, iż w okresie realizacji niniejszej umowy ceny za usługi zawarte w ofercie nie podlegają zmianie i są zgodne z cennikiem zawartym w Ofercie oraz obejmują wszelkie koszty, poniesione przez Wykonawcę. 2. Za wykonanie usług Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące sumę iloczynów rzeczywistej liczby zrealizowanych jednostek i wynagrodzenia ustalonego za jedną jednostkę poszczególnych usług. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia i dostarczenia w wersji papierowej i elektronicznej faktury w wysokości..% wartości wynagrodzenia w zaakceptowanej ofercie po negocjacjach. 4. Wykonawca wystawi ostateczną fakturę VAT za zrealizowane usługi na podstawie szczegółowej specyfikacji zaakceptowanej przez obie Strony. 5. Płatność nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej na adres Biura Projektu: Medicover Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 96, Warszawa, z dopiskiem Biuro Projektu Mediceusz. 6. Wynagrodzenie płatne, w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 3 Realizacja usług 1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania ostatecznej rezerwacji usług z podaniem ilości oraz terminów, najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem realizacji usług w formie a, na adres osoby ds. kontaktów, dokumentu: Szczegółowa specyfikacja usług, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia: przyjęcia do realizacji usług, o których mowa w pkt 1, poprzez wysłanego na adres osoby ds. kontaktów nie później niż w ciągu doby od daty ich otrzymania. 3. Zamawiający może odwołać lub zaproponować zmianę terminu realizacji usługi jak również czasu jej trwania najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. 4. W przypadku odwołania usługi przez Wykonawcę, w terminie krótszym niż wskazany w pkt 4, z przyczyn wyłącznie zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapewni obiekt o takim samym standardzie, po kosztach zawartych w niniejszej umowie (Cennik usług) oraz pokryje ewentualne dodatkowe koszty związane ze zmianą obiektu. 5. Wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym paragrafie, w szczególności o zmianach i odwołaniu wymagają formy pisemnej i muszą być skierowana tylko do osoby wyznaczonej przez Zamawiającego, o której mowa w 4 ust Osoby ds. kontaktów 1. Każda ze Stron wyznaczy Osobę ds. kontaktów odpowiedzialną za realizację i nadzorowanie wykonania niniejszej Umowy. 2. Osobą ds. kontaktów ze strony Zamawiającego będzie: Pani Ewelina Matyjaszczyk Koordynator Administracyjny ds. Projektu EFS tel.: fax: kom: Osobą ds. kontaktów ze strony Wykonawcy będzie: Pan/i.., Stanowisko, tel.:, fax:.., 10

11 kom:.., 4. Zmiana Osoby ds. kontaktów nie jest zmianą niniejszej Umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania drugiej Strony. 5 Podmioty i zakres kontroli 1. Wykonawca oświadcza, iż będzie przechowywał wszelką dokumentację związaną z realizacją usług w Projekcie, przez okres 10 lat od zakończenia realizacji usług oraz udostępni te dokumenty w każdym czasie instytucjom/organom uprawnionym do żądania ich okazania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności prawo żądania okazania wszelkiej dokumentacji związanej z usługami ma PARP. 2. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy i akceptuje fakt, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będąca Instytucją Wdrażającą Projekt, jak również inne uprawnione instytucje dokonują analizy i weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę pokrywania przez Zamawiającego kosztów i zobowiązuje się umożliwić taką kontrolę. W szczególności zobowiązuje się do udostępnienia dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym dokumentów finansowych. 6. Poufność 1. Strony Umowy zobowiązują się zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące drugiej Strony, a także dane osobowe, uzyskane od drugiej Strony w trakcie realizacji niniejszej umowy. Zastrzeżenie to nie dotyczy przypadku udostępniania powyższych danych organom kontrolnym, właściwym dla każdej z umawiających się Stron. 2. Strony zobowiązują się wykorzystać informacje, o których mowa w ust 1, jedynie w celach prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 7. Oświadczenie Wykonawcy 1. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym z osobowo lub kapitałowo, o którym mowa w art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, a Wykonawcą, polegające na: a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 8. Postanowienia końcowe 1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać na rzecz osób trzecich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 2. Spory mogące wyniknąć przy realizacji Umowy o ile nie będzie możliwe ich polubowne rozwiązanie Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 11

12 Załączniki: 1. Załącznik Nr 1 - Kopia aktualnego odpisu z KRS (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem zawarcia umowy) lub kopia wypisu z ewidencji działalności gospodarczej. 2. Załącznik Nr 2 Oferta złożona przez Wykonawcę. 3. Załącznik Nr 3 Szczegółowa specyfikacja usług - wzór... Wykonawca... Zamawiający 12

13 Załącznik Nr 3 Szczegółowa specyfikacja usług - wzór Organizator szkolenia Tytuł szkolenia, Al. Jerozolimskie Warszawa INFORMACJE OGÓLNE Planowany termin i godzina 1. rozpoczęcia szkolenia Planowany termin i godzina 2. zakończenia szkolenia 3. Planowana łączna liczba godzin 4. Planowana liczba osób + trener 5. Miejsce realizacji szkolenia (adres) A. SALA Godzina przybycia Trenera:.... Ustawienie sali: teatralne, podkowa, szkolne, okrągły stół * Dodatkowe informacje: B. CATERING Przerwy kawowe: tak/nie * Godziny przerw kawowych:... Ilość zamawianych obiadów Godzina obiadu... C. NOCLEGI LP Nazwisko i imię Data przyjazdu: Data wyjazdu: Kolacja (tak/nie) Dane do faktury: Al. Jerozolimskie Warszawa NIP: Osoba kontaktowa: Ewelina Matyjaszczyk, tel: , Kontakt do Trenera:. telefon:.... Podpis rezerwującego * niepotrzebne skreślić 13

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

Strategia rozwoju początkiem przemian. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce Warszawa, 30.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności: na wynajęcie sal szkoleniowych i przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Lublin, 9 marca 2012 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy wynajmu sal szkoleniowych, zakwaterowania, przygotowania obiadów oraz poczęstunku na potrzeby szkoleń realizowanych w Łodzi, Lublinie, Kielcach, Warszawie

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych)

(na realizację usług szkoleniowych / doradczych / zarządczych) Zamawiający: Alior Bank SA AL. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa KRS: 0000305178 NIP: 1070010731 (tel. +48 48 22 555 22 22; fax. +48 22 555 23 23) Dane kontaktowe: Agnieszka Więcław mail: agnieszka.wieclaw@alior.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo