ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014"

Transkrypt

1 Częstochowa, r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 dotyczy: wynajmu lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego oraz sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych dla pn. Młodzi na start! realizowanego w ramach Priorytetu VI PO KL, Poddziałania na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL / współfinansowanego przez Unię Europejską. I. Zamawiający II. Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka ul. Nowolipki Warszawa Osoba uprawniona do kontaktów Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych i proceduralnych: Ewelina Mordzak- Staśkiewicz Kierownik projektu tel. kom III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego oraz sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych dla pn. Młodzi na start!. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 - Wynajem lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego dla Część 2 - Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych dla uczestników projektu Część 3 Wynajem lokalu na potrzeby przeprowadzenia wsparcia psychologiczno-doradczego dla SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zawarto w załączniku nr 1 IV. Miejsce i termin składania ofert Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w terminie r, na adres: siedziby Zamawiającego: Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka, ul. Nowolipki 27, Warszawa.

2 lub Biura Projektu, ul. Kilińskiego 140, Częstochowa. Na kopercie zawierającej ofertę należy dopisać: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/L/2014 Oferta w postępowaniu w ramach projektu Młodzi na start! Nie otwierać do r V. Oferta musi zawierać: 1. W przypadku Części 1: cenę (brutto) za jedną godzinę wynajmu lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego obejmującą elementy wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania oraz cenę łączną. 2. W przypadku Części 2: cenę (brutto) za jedną godzinę wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych obejmującą elementy wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania oraz cenę łączną. 3. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. VI. Informacje dodatkowe 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub brak którejkolwiek z wymaganych informacji oraz za przesłanie / złożenie oferty w innym miejscu niż wskazane w niniejszym zaproszeniu. 2. Otwarcie złożonych ofert nie ma charakteru publicznego. 3. O terminie złożenia oferty, w tym również przesłanej pocztą, decyduje data wpływu do Zamawiającego. 4. Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym zaproszeniu pozostaną bez rozpatrzenia przez Zamawiającego. 5. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w formularzu ofertowym. 6. Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zamówienia w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia r. (Dz.U.2007, nr 223, poz j.t.). 7. Niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz w Zasadach finansowania POKL. VII. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem (Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka) oraz Partnerem (Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o. o.) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta oraz Partnera czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Oświadczenie o braku ww. powiązań stanowi załącznik nr 3. VIII. Kryterium wyboru ofert W procesie wyboru Wykonawcy kursów pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:

3 1. Cena - 100% (maksymalnie 100 pkt) Sposób wyliczenia poszczególnych elementów składowych oferty: 1. Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie cena za przygotowanie i przeprowadzenie kursów w ramach niniejszej oferty wykazana na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru: Najniższa cena oferty Liczba punktów = x 100 Cena badanej oferty Maksymalna liczba punków: 100 IX. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne X. Sposób powiadomienia o wyborze, warunki podpisania umowy, zastrzeżenia Zamawiającego 1. Po zakończeniu procedury wyboru Zamawiający prześle informację o wyniku postępowania do każdego podmiotu, który złożył ofertę oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, prawo zmiany warunków lub odwołania zaproszenia do składania ofert oraz prawo do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania. 3. Z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana, będzie podpisana umowa w miejscu i na warunkach określonych przez Zamawiającego, 4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcie umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert z zastrzeżeniem nie przekroczenia wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego działania.... Podpis osoby upoważnionej

4 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/L/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wynajem lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego oraz sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych dla pn. Młodzi na start!. Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1 - Wynajem lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu 1. Lokal wynajmowany będzie na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb szkoleniowych i opracowaniem Indywidualnego Planu Działania. 2. Lokal powinien mieć powierzchnię ok m Lokal powinien posiadać niezbędne wyposażenie do pracy z uczestnikiem. 4. Lokal powinien posiadać dostęp do internetu oraz toalety. 5. Planowana łączna liczba godzin wynajmu lokalu: 720. Termin wynajmu lokalu IDENTYFIKACJA POTRZEB SZKOLENIOWYCH wrzesień 2014 r. PORADNICTWO ZAWODOWE w czasie udziału w projekcie wrzesień 2014-maj 2015 r. Część 2 - Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych dla 1. Sala szkoleniowa wynajmowana będzie na przeprowadzenie warsztatów nabywania kompetencji kluczowych i technik aktywnego poszukiwania pracy. 2. Sala powinna mieć powierzchnię ok. 40 m Sala powinna posiadać niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć grupowych. 4. Sala powinna umożliwiać przeprowadzenie zajęć dla grupy min. 15 osób. 5. Sala powinna posiadać dostęp do toalety. 6. Planowana łączna liczba godzin wynajmu lokalu: 320. Termin wynajmu lokalu: wrzesień październik 2014 r. Część 3 - Wynajem lokalu na potrzeby przeprowadzenia wsparcia psychologiczno-doradczego dla 1. Lokal wynajmowany będzie na potrzeby przeprowadzenia wsparcia psychologiczno-doradczego. 2. Lokal powinien mieć powierzchnię ok m Lokal powinien posiadać niezbędne wyposażenie do pracy z uczestnikiem. 4. Lokal powinien posiadać dostęp do internetu oraz toalety. 5. Planowana łączna liczba godzin wynajmu lokalu: 240. Termin wynajmu lokalu: wrzesień 2014 maj 2015 r

5 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/L/2014 FORMULARZ OFERTOWY... /miejscowość i data/... / i adres Wykonawcy/ OFERTA Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego oraz sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych w ramach projektu pt.: Młodzi na start! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę: Część 1 - Wynajem lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu Liczba godzin Cena za jedną godziną brutto Cena łączna brutto Wynajem lokalu na potrzeby przeprowadzenia poradnictwa zawodowego 720 Część 2 - Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych dla Liczba godzin Cena za jedną godziną brutto Cena łączna brutto Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych 320 Część 3 - Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia wsparcia psychologicznodoradczego dla Liczba godzin Cena za jedną godziną brutto Cena łączna brutto Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przeprowadzenia warsztatów grupowych Znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki

6 w nim zawarte. 2. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. /Podpis osoby upoważnionej/

7 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/L/ Oferent Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/L/2014 w ramach projektu pt.: Młodzi na start! OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH Ja niżej podpisany/a... uprawniony do reprezentowania: firmy... Adres firmy... NIP oświadczam, że nie jestem powiązany kapitałowo i/lub osobowo z Beneficjentem (Ośrodek Nauczania Języków Obcych Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka) oraz Partnerem (Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o. o.) w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.. /Data i podpis Oferenta/

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2013/K50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2013/K50 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2013/K50 DOTYCZY: usługi najmu sal szkoleniowych (CPV 70220000 9) w ramach projektu, nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach nr UDA POKL.06.01.01 24 011/12 00, realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem sali

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem sali Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH W związku z realizacją projektu pn. Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot.: wynajmu sal szkoleniowych/komputerowych przeznaczonych na realizację zajęć grupowych z zakresu ECDL Start/Core

ZAPYTANIE OFERTOWE. dot.: wynajmu sal szkoleniowych/komputerowych przeznaczonych na realizację zajęć grupowych z zakresu ECDL Start/Core ZAPYTANIE OFERTOWE dot.: wynajmu sal szkoleniowych/komputerowych przeznaczonych na realizację zajęć grupowych z zakresu ECDL Start/Core zapytanie dotyczy organizacji zadania realizowanego w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 DOTYCZY: usługi szkolenia zawodowego (CPV 80530000 8) w ramach projektu, nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach nr UDA POKL.06.01.01 24 011/12 00, realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Katowice, 2.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Śląska Szkoła Trenerów Biznesu branży IT Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy

Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy Szkolenia zawodowe w ramach prowadzonego projektu: Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy (w/w zamówienie nie stanowi zamówienia w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym oraz zapewnienie cateringu w ramach projektu Z dojrzałością nam do twarzy! współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Wrocław, 11.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wynajmu sali szkoleniowej w ramach projektu Profesjonalna HR Manager MMŚP Mając na uwadze zachowanie zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na najem lokalu użytkowego na potrzeby przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia psychologicznego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Znak sprawy: 1/PPP/NS/Lublin/2014 Lublin, dnia 21.03.2014r. Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychospołecznego/psychologicznego (Zad. 1, poz. 1,2) realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG. Biuro Projektu Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy 50-059 Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 Wrocław, dnia 10.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/DSNRP/2013/SPMG (zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) dotyczące wyłonienia wykonawców usługi z zakresu szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 /2012/S najem sal wykładowych i komputerowych Skarżysko Kamienna, dn. 18.10.2012 r. ZAMAWIAJĄCY Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela

Bardziej szczegółowo

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani

Młodzi konkurencyjni i zdeterminowani Warszawa, 09.12.2013 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAPYTANIE OFERTOWE 01/12/2014 Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty celem wyłonienia wykonawcy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność

ZAPYTANIE OFERTOWE. SŁOWNIK CPV: 70130000-1 Wynajem nieruchomości stanowiących własność Warszawa, 03.10.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją Projektu Zagrożenia cyberprzestrzeni nowe kompetencje pracownika socjalnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 Szczecin, 14.03.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 ZAMÓWIENIE UDZIELANE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W ROZUMIENIU ZASAD FINANSOWANIA PO KL O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro netto Przeworsk, 24.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro netto 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Fundacja Akademia Obywatelska z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo