ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL"

Transkrypt

1 Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117, Warszawa NIP: REGON: Adres do korespondencji (Biuro Projektu): Al. Słowackiego Kraków Tel: Fax: II. Tryb udzielania zamówienia: Zamówienie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL w ramach projektu pt. Szkolenia językowe dla małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL /12). III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie egzaminu TOEIC Listening & Reading (TOEIC L&R) dla 140 uczestników projektu pt. Szkolenia językowe dla małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników. Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według CPV Oferowanie kursów językowych Informacje dotyczące zamówienia: Projekt pt. Szkolenia językowe dla małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach, ma na celu podniesienie

2 kompetencji językowych właścicieli i pracowników mikro-, małych-, średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego. Projekt zakłada zrealizowanie szkoleń z języka angielskiego ogólnego i biznesowego w okresie r. (1 edycja) oraz r. (2 edycja) w wymiarze 120 godzin lekcyjnych. W projekcie przewiduje się realizację szkoleń z języka angielskiego ogólnego dla 140 osób oraz szkoleń z zakresu języka angielskiego biznesowego dla 60 osób. Szkolenia mają zakończyć się egzaminem TOEIC L&R lub egzaminem LCCI EFB (w zależności od rodzaju kursu). Usługa obejmuje: 1. Przeprowadzenie egzaminu TOEIC L&R. 2. Egzaminy będą przeprowadzone w 2 edycjach: 1 edycja wrzesień 2013 r., 2 edycja sierpień 2014 r. Szczegółowe terminy przeprowadzania egzaminów zostaną ustalone w umowie zawartej z Wykonawcą. 3. Docelowa ilość osób poddanych egzaminowi: 1 edycja 60 osób, 2 edycja 80 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób na poszczególne edycje (ilość osób może ulec niewielkiej zmianie ze względu na efekty projektu w poszczególnych edycjach tj. liczbę osób, które zakończą udział w szkoleniach i przystąpią do egzaminów). 4. Zamawiający zastrzega sobie dostęp do dokumentacji związanej z przeprowadzonymi egzaminami. 5. Miejsce świadczenia usługi: Kraków. 6. Wykonawca zapewni w ramach realizacji zlecenia sale szkoleniowe i warunki odbywania egzaminu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz niezbędne dla każdego uczestnika materiały. 7. Wykonawca przeprowadzi egzamin TOEIC L&R zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami (w tym w zgodzie z procedurami prowadzenia dokumentacji usługi zgodnie z obowiązującymi normami) oraz wyda uczestnikom certyfikaty. 8. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia sal, w których będą przeprowadzane egzaminy zgodnie z Wytycznymi w zakresie oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnymi na stronie 9. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wykonania usługi poprzez wykonywanie zdjęć, które zostaną nagrane na płytkę CD i przekazane Zamawiającemu. Wykonawca dopuszcza składanie wyłącznie ofert całkowitych. V. Warunki udziału w postępowaniu: O wykonanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający łącznie następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w

3 imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. VI. Prawidłowo sformułowana oferta powinna zawierać: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w punkcie V. 1-3 niniejszego zapytania ofertowego (Załącznik nr 1). 2. Informacje nt. dotychczasowego doświadczenia firmy w przeprowadzaniu egzaminów TOEIC - zrealizowane co najmniej 4 usługi o minimalnej wartości ,00 PLN każda (Załącznik nr 2). Wykonawca uznaje, że wystarczające jest udokumentowanie wykonania 4 usług i za takowe przyznaje maksymalną liczbę punktów. 3. Oświadczenie o posiadaniu statusu centrum egzaminacyjnego dla egzaminu TOEIC przez okres minimum 5 lat (Załącznik nr 3). 4. Termin ważności oferty minimum 30 dni. 5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między Wykonawcą a Zamawiającym (Załącznik nr 4). 6. W łącznej cenie usługi Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie przewidywane koszty związane z realizacją zamówienia plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert oraz wszystkie koszty wynikające z zapisów niniejszego zaproszenia, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa. 7. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. 8. Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zwiększeniu. 9. Oferta cenowa powinna uwzględniać koszt netto i brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia. VII. Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Wykonawca może przesłać tylko jedną ofertę. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 3. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. 4. Oferta musi zostać przygotowana w formie pisemnej (wydruk komputerowy), podpisana i opieczętowana (pieczątka imienna i firmowa) przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. 5. Ofertę, umieszczoną w zamkniętej kopercie, należy złożyć osobiście w Biurze Projektu, wysłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Słowackiego Kraków z dopiskiem Oferta na przeprowadzenie egzaminu TOEIC L&R w ramach projektu pt. Szkolenia językowe dla małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników. 6. Oferty można składać w terminie do 3 lipca 2013 r. (liczy się data wpływu do Biura Projektu zgodnie z powyższym adresem).

4 VIII. Kryterium wyboru oferty: W ramach niniejszego ogłoszenia planowany jest wybór Wykonawcy ww. usług, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie. Ocena dokonana zostanie przez Komisję, w skład której wchodzić będą przedstawiciele realizatora Projektu. Ocena dokonana przez Komisję ma charakter ostateczny. Przy ocenie składanych ofert, stosowane będą następujące kryteria: 1. Kryterium I - cena oferty brutto (100 pkt) waga kryterium 90% Wykonawca przedstawi cenę za realizację usługi zgodnie z formularzem oferty. Najwyższą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną. 2. Kryterium II - doświadczenie Wykonawcy (100 pkt) waga kryterium 10% Za każda zrealizowaną usługę Zamawiający przyzna 25 punktów maksymalna liczba punktów 100. Wymagane jest udokumentowanie, że ww. usługi zostały przeprowadzone z należytą starannością poprzez dołączenie do oferty referencji. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów otrzymanych po zastosowaniu poniższej punktacji: 1. Ocena spełniania pierwszego kryterium dokonana według następującego wzoru: Gdzie: W I wartość oferty według kryterium I, C n - cena oferty najniższej, C b cena oferty badanej. W I =C n/ C b x100*90% 2. Ocena spełniania drugiego kryterium dokonana według następującego wzoru: W II =liczba przyznanych punktów x 10% Gdzie: W II wartość oferty według kryterium II O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje jak największa ilość uzyskanych punktów przez Wykonawcę stanowiąca sumę punktów otrzymanych po zastosowaniu poniższej punktacji: W I +W II Maksymalna liczba punktów do zdobycia (po uwzględnieniu wag) wynosi 100. IX. Osoba do kontaktu: W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z: Anna Chról, tel ,

5 XI. Rozstrzygniecie postępowania: 1. Oferty nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone. 2. Zamawiający ma prawo zakończyć postępowanie bez wyboru Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 4. W przypadku uchylania się od podpisania umowy wyłonionego Wykonawcy, oferta może zostać podpisana z następnym w kolejności Wykonawcą. 5. O wynikach postępowania Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną poinformowania pisemnie ( ). XII. Postępowanie końcowe: W kwestiach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i inne dokumenty prawnie obowiązujące. Załączniki: 1. Formularz ofertowy, 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w punkcie V.1-3 zapytania ofertowego, 3. Wykaz wykonanych usług, 4. Oświadczenie o posiadaniu statusu centrum egzaminacyjnego, 5. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między Wykonawcą a Zamawiającym.

6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu TOEIC Listening & Reading dla łącznej liczby 140 uczestników projektu Szkolenia językowe dla małopolskich przedsiębiorców i ich pracowników realizowanego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, składam ofertę na realizację usługi zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym nr1/2013/pokl. Nazwa i adres Wykonawcy... Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy Cena oferty brutto a) Cena jednostkowa za uczestnika(pln/słownie): Netto:... Brutto: b) Łączna cena (PLN/słownie): Netto: Brutto:.. Data i podpis osoby upoważnionej

7 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nazwa i adres Wykonawcy:... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, 2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, 4. Zapoznałem się z treścią zapytanie ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w nim zawarte. Data i podpis osoby upoważnionej

8 Nazwa i adres Wykonawcy:.. Załącznik nr 3 do zapytanie ofertowego WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 1 Nazwa usługi/zleceniodawca Data realizacji usługi Liczba osób uczestniczących w usłudze Wartość usługi brutto Data i podpis osoby upoważnionej 1 Do wykazu należy dołączyć referencje potwierdzające należyte wykonanie poszczególnych usług.

9 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Nazwa i adres Wykonawcy:.... Oświadczenie o statusie centrum egzaminacyjnego Jako osoba reprezentująca Wykonawcę oświadczam, że firma...posiada status centrum egzaminacyjnego dla egzaminu TOEIC od.(wpisać datę w formacie mm-rrrr) Data i podpis osoby upoważnionej

10 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego Nazwa i adres Wykonawcy:.... OŚWIADCZENIE Wykonawca oświadcza, iż nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Learning Systems Poland sp. z o.o. ( Zamawiający ) z siedzibą przy Al. Solidarności 117, Warszawa. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli... Miejscowość i data Czytelny podpis osoby upoważnionej

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 18 października 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE 1 Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 I. Nazwa beneficjenta i tytuł realizowanego projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE POKL-191/12-2/2015 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, realizujący projekt nr POKL.04.01.02.-00-191/12

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, 30 sierpień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. (dawniej: INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, poszukuje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/KUOD/2012 Rawo Consulting Rafał Wojszko stosując zasadę konkurencyjności, w ramach realizacji projektu Kszt@łcenie ustawiczne osób dorosłych w 6 szkołach współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 30.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Szkolenia i certyfikacja programistów.net

Bardziej szczegółowo

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego.

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-EFS-2013 z dnia 07.02.2013 Na realizację szkolenia z zakresu Efektywność sił sprzedaży w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46

I. Nazwa i adres zamawiającego. Studio Doradztwa Europejskiego Joanna Kica Ul. Kochanowskiego 8A / 49 01-864 Warszawa NIP: 551-201-25-46 Kody CPV zapytania: Wynajem sali z wyposażeniem Kod CPV 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne Warszawa, dn. 15.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo